Inhoud handboek jongerenpastoraat

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat   

Informatie over het handboek Overwinning in de geestelijke strijd en de inhoud van de website 

  

‘Overwinning in de geestelijke strijd’ is een cursusboek jongerenpastoraat voor het voorkomen, herkennen en herstellen van geestelijke problemen, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties. Met opvoedkundige adviezen, uitleg van het christelijk geloof en een pastorale zoektocht naar innerlijke vrijheid in Jezus Christus. 

Bij dit handboek hoort een werkboek. Delen hiervan staan ook al op de website. Het zijn pastorale vragenlijsten en (groeps)opdrachten en bijbelstudies. Het kan worden gebruikt als geestelijke therapie door hulpverleners en als digitale zelfhulp. 

(Je kunt op heel wat foto’s op de website aanklikken, waardoor ze groter  worden. Met het pijltje linksboven terug kom je weer terug bij de tekst.) 

  

 Jongeren worden voorgelicht en kunnen elkaar ook helpen met behulp van de informatie en opdrachten. Je kijkt achter de schermen en leert de bijbelse principes over de geestelijke oorlogsvoering. Onder de titel ‘Strijden in de geestelijke wapenrusting’ wordt hierover in een korter artikel praktische informatie gegeven. Over geestelijke groei kun je lezen in het artikel ‘Geestelijke vervulling’op de website. Het ‘Dagboek Geestelijk herstel’ neemt je vanuit Gods Woord bij de hand om te komen tot persoonlijk herstel en geestelijke groei in het geloof. 

  

Het handboek is verdeeld in PDF bestanden onder verschillende titels van deze Website. Het beschermende jongerenpastoraat moet in de christelijke gemeenten een grotere plaats gaan innemen.  

Bij dit handboek hoort een werkboek voor zorgteams, mentoren en buddy’s, pastorale samenkomsten en conferenties. Het werkboek is verder te gebruiken door pastorale begeleiders, ambtsdragers, jeugdleiders, leraren en opvoeders. Zij kunnen vanuit het werkboek samen met jongeren en in gespreksgroepen pastorale counseling praktiseren. Het is geschikt voor voorkompastoraat, bescherming, zelfanalyse, persoonlijke geestelijke vorming, geloofsopbouw, bevrijding bij geestelijke problemen, herstel bij emotionele beschadigingen en verdere nazorg. Het wordt op deze Website verder beschreven onder diverse titels. 

De cursus bevat dus een handboek en werkboek betreffende voorkompastoraat, pastorale counseling voor jongeren en verdere nazorg bij beschadigde emoties en geestelijke problemen. Het handboek geeft inzicht in de geestelijke machten die mensen beïnvloeden en sturen. Wanneer laten wij ons beïnvloeden door geestelijke boosheden? Hoe worden wij geleid door de Heilige Geest en kunnen wij staande blijven in de geestelijke wapenrusting? (Zie Ef.6:10-18.) 

                                        

 De gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) is in deze eindtijd van grote verleidingen noodzakelijk. In het huidige digitale tijdperk zijn de tieners steeds moeilijker te controleren bij keuze die ze maken. Door verkeerde keuzes kunnen ze in de gevarenzone terechtkomen. Velen raken hierdoor geestelijk en emotioneel beschadigd. Onze eeuw wordt nu al ‘de eeuw der bezorgdheid’ genoemd. De 100.000 borderliners in Nederland zijn een teken aan de wand.  

                                   

Demonische machten bedreigen onze jeugd met een ongekende hevigheid. Het handboek bevat veel actuele gegevens over de gevaren die de jongeren bedreigen. 

De genadegaven geloof, hoop en liefde zullen de boosheid, haat en angst overwinnen. ‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de angst uit’ (1 Joh.4:18). 

‘Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede’ (Romeinen 12:21). 

De cursus is door Jan Baaijens geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

De schrijver wil hierin ook zijn persoonlijke ervaringen in de geestelijke strijd delen. Op het gebed is hij bevrijd van een geestelijke belasting van angst, waarna hij zich intensief is gaan verdiepen in het thema.

Hij weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen!   

De overwinning door Jezus Christus staat in dit boek centraal 

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie. 

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid (volgens Romeinen 1:16)

 

Inleiding van het handboek 

In dit handboek wordt de nadruk gelegd op de overwinnende kracht van het Evangelie op de occulte machten. 

Jezus Christus is de grote Overwinnaar! 

Er wordt een boekje opengedaan over de misleidende activiteiten van satan in onze tijd. Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren? De aangrijpende voorzeggingen vanaf Openbaring 12 worden gelegd naast de huidige ontwikkelingen. Het lijkt wel dat satan de laatste decennia al zijn verleidende kracht in de strijd werpt om de beslissende eindstrijd te strijden. In het digitale tijdperk staan hem de nieuwste uitvindingen ter beschikking.  

        

 De internetgeneratie beweegt zich op het slagveld van satan… De actuele gevaren worden in dit boek aan de hand van Gods Woord ontmaskerd. 

De volgende vragen worden beantwoord: 

Waarom worden veel (christelijke) jongeren ingepakt 

door popmuziek, occulte shows en films?  

Hoe komen we veilig met onze winkelwagen 

door de occulte mediawereldmarkt? 

Welke uitwerking hebben voodoo en magie 

in onze Westerse samenleving? 

Hoe kunnen we door de gave van onderscheid 

 de verleidende occulte activiteiten herkennen? 

Waarom is voorlichting en voorkompastoraat nodig voor de jongeren? 

Op welke wijze kan het jongerenpastoraat worden opgezet 

 en door christelijke opvoeders worden uitgeoefend? 

De demonen van satan zijn uitgegaan tot in de strengste christelijke bolwerken, om de jongeren en zelfs de gelovigen te beïnvloeden. 

                          

Tijdens het onderzoek van de schrijver is gebleken dat de toestand waarin de reformatorische en Bijbelgetrouwe christenen verkeren schrikbarend gevaarlijk is! 

De reformator Luther is voor onze kringen weer actueel geworden, wanneer hij ons leert: 

‘Vandaag bedreigt de duivel de kerk met de ergste van alle denkbare vervolgingen: hij opereert namelijk zonder vervolging en biedt ontspanning en zekerheid. Wee ons, die zo door overvloed en welvaart verblind worden, dat we bij de duivel in de val lopen.’ 

Een groot percentage van de jeugd wordt momenteel meegesleurd in de verleidende rivier van satan.                    

De strijd om de jeugd speelt zich ook binnen de christelijke bolwerken. De vijand is via internetaansluitingen en media volop actief binnen de poorten. De reformatorische en Bijbelgetrouwe (evangelische) christenen worden op het punt van occulte belasting onder de loep genomen. De imiterende duivel heeft zich in christelijke kringen zo occulte mogelijk opgesteld als ‘een engel des lichts’. 

                           

 Er wordt gezocht naar de beantwoording van de volgende vragen: 

Hoever zijn de demonen al binnengedrongen binnen onze bolwerken? 

Op welke wijze proberen boze geesten te infiltreren via de gedachten? 

Waaraan kunnen we de werkingen van de Heilige Geest herkennen? 

Waaruit blijkt de overwinnende kracht van Jezus Christus? 

Waarom is geloof en vernieuwing van denken nodig? 

Waardoor ontstaan emotionele beschadigingen en geestelijke problemen, die vatbaar maken voor occulte belasting? 

Waardoor is er herstel door het Evangelie en nazorg mogelijk? 

Hoe kunnen we staande blijven in de geestelijke wapenrusting? 

Door welke weg kunnen wij door Gods genade 

een overwinnend christen worden? 

Heel wat aangrijpende ervaringen (wereldwijd en in ons land) worden in dit boek doorgegeven. Hierdoor kunnen we de demonische activiteiten, ook op kerkelijk terrein leren herkennen en bestrijden.

De overwinning door Jezus Christus op de occulte machten wordt door opmerkelijke praktijkvoorbeelden aangetoond. Je ziet hierin dat het bevrijdingspastoraat wereldwijd nog steeds wordt gepraktiseerd. 

                            

In dit handboek wordt een aanzet gegeven om het jongerenpastoraat vanuit de christelijke opvoeding door gezin, kerk en school uit te gaan oefenen. Bij dit handboek hoort een werkboek. Bij elkaar vormt het een pastorale cursus voor jongerenwerkers en kerkelijke gemeenten. De nadruk wordt gelegd op voorkompastoraat en nazorg. We moeten zien te voorkomen dat beschadigde christenen vallen in de handen van seculiere, atheïstische psychologen en psychiaters. De activiteiten van deze voorgangers en infiltranten van het kwaad worden in het handboek ontmaskerd. Geestelijke begeleiding van jongeren en pastorale zorg dienen weer in handen te komen van gelovige opvoeders en christelijke psychologen en psychiaters. 

Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd aan te binden tegen de occulte machten. Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem worden opgedrongen.  

                    

Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht  (Efeze 6:10-11). Daarbij zijn er ook de geestelijke genadegaven voor de gelovigen, waarover we lezen in 1 Kor.12. Beide facetten worden behandeld. 

In dit boek worden satan en zijn demonen ontmaskerd op macro- en microcosmisch gebied. Van de grote wereldwijde ontwikkelingen kunnen we afleiden wat er veelal verborgen (occult) gebeurt door demonen op kleiner en lager gebied (in de levens van individuen). Wat satan wereldwijd werkt en aanstuurt, werken de demonen op occulte wijze uit in de mensen die zich hiervoor openstellen. Door het wereldwijde gebeuren in dit boek te plaatsen naast de occulte praktijken van de demonen, komt er meer inzicht in de boze opzet van de occulte machten. 

Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12). In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Je ziet dit duidelijk in de Evangeliën en de Handelingen. Vooral in de pastorale brieven van het Nieuwe Testament en het boek Openbaring zie je dat het ten diepste gaat over de overwinning in de geestelijke strijd. Als de Heere God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen! 

Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd. In dit boek wordt aangetoond hoe boze geesten aan het werk zijn om zelfs christenen te belasten met twijfel, geloofsangst, valse schuldgevoelens en geestelijke depressie. Aan de andere kant zijn de demonen erop uit om christenen te verleiden tot wetticisme, (kerkelijke) hoogmoed, heerszucht en twistgierigheid. De kwade machten willen ons geestelijk verzieken en onvruchtbaar maken, zodat we mislukken in ons leven. Lees Efeze 5 maar eens goed door over het dragen van vrucht. We moeten beproeven was de Heere wil (vers 10). Vers 11 vervolgt: ‘En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker (en bestraf) ze veeleer.’ In het Grieks staat er dat je ze aan het licht moet brengen. Satan wil verdelen en heersen… laat je niet door hem inspireren.

Waak ervoor dat je leven tot het heerlijke doel van God komt! Laat je niet misleiden door ziekmakende invloeden, zodat je vruchteloos leeft, afvalt en verloren zult geen.  

       

Laat je inspireren door gezonde invloeden van de Heilige Geest! Laat Hem in je werken. Hij maakt ons rijp voor de hemelse oogst. Haal de gezonde levenssappen uit de Wijnstok. Jezus zal ons dan voeden, krachtig maken. Met Hem kunnen we overwinnen in de geestelijke strijd! Door het geloof in Jezus Christus kunnen we veel vrucht dragen. We eren dan de Vader en zijn dan gehoorzame volgelingen en leerlingen van Jezus. Hij leert ons hierover in Joh.15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’  

      

 

Hieronder volgt de inhoudsopgave van het hele handboek Overwinning in de geestelijke strijd 

 

 Inleiding

 

I. De geestelijke wereld 

1. De werkelijkheid van de geestelijke wereld 

     1.1 Let op de geestelijke werkelijkheid 

     1.2 Ons leven heeft een hoger doel 

     1.3 beproef de geesten 

     1.4 Het geloof maakt het zichtbaar 

     1.5 Het geloof activeert 

     1.6 Jezus Christus brengt het aan het licht 

     1.7 Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid 

 

II. Geestelijke confrontatie 

2. Het Licht schijnt in de duisternis 

     2.1 Een confronterend Licht 

     2.2 Een genadig, liefdevol handelen van God 

     2.3 Ontvang het Licht! 

     2.4 Gods licht en liefde schijnen 

     2.5 Hoe worden zonden vergeven? 

     2.6 Hoe komt er genezing en herstel? 

     2.7 Laat de lichtbundel verder schijnen! 

     2.8 Een goede uitwerking door Jezus Christus! 

3. De waarheid en de leugen 

     3.1 De duisternis en de leugen 

     3.2 Watchman Nee en het overwinnend Evangelie  

     3.3 Herken en bestrijd boze misleiders 

     3.4 Luister en spreek naar het Woord 

     3.5.Groeien in kennis  

     3.6 Het Licht en de Waarheid 

     3.7 Het meningsverschil moet worden opgelost  

     3.8 De verloren zonen  

 

III. Bescherming en overwinning 

 4. Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste 

     4.1 Bescherming onder de wolk 

     4.2 Een gelovige hoeft niet bang te zijn 

     4.3 Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld  

     4.4 Geestelijke leiding onder de wolkkolom 

     4.5 Volg met je hart 

     4.6 Wees niet dubbelhartig

     4.7 Buiten de wolk is de gevarenzone 

     4.8 Kom (weer) onder de veilige wolk! 

     4.9 Overwinning onder de wolk 

     4.10 De methodistische opwekking  

     4.11 Opwekkende ervaringen van Andrew Murray 

     4.12 Opwekking onder de Zoeloes  

     4.13 Opwekking onder gangsters in New York  

     4.14 Gezegende kampen in 1993 

     4.15 Opwekkende ervaringen onder jongeren in 2009  

     4.16 De geestelijke aanwezigheid van Jezus

 

5. De goede engelen 

    5.1 Strijdengelen 

    5.2 Beschermengelen 

    5.3 Wonderlijke uitreddingen 

    5.3.1 Jossi Ben Zvi  

    5.3.2 De gelovige soldaat Vanya   

 

IV. Het geestelijk slagveld 

6. De geestelijke strijd achter de schermen 

     6.1 De identiteit van satan 

     6.2 Lucifer, de muzikale misleider 

     6.3 Satanisme in de popmuziekwereld 

     6.4 De koophandel van satan 

     6.5 Jezus en de demonen 

     6.6 De machtspositie van Jezus 

     6.7 Een leger demonen 

     6.8 Een leeg huis voor acht demonen

     6.9 De identiteit en het werk van demonen 

     6.10 Waar kunnen demonen zich achter verschuilen? 

     6.11 Magie in het heidendom 

     6.12 Occulte belasting bij de Zoeloes 

     6.13 Nicky Cruz, zijn ouders en de occulte machten  

     6.14 Vlucht buiten het gezicht van de slang 

     6.15 Het World Wide Web van satan 

     6.16 Demonen en hun activiteiten 

     6.17 Hoe kunnen we ons afschermen? 

     6.18 Geloof, waak en bid! 

     6.19 De kracht van het gelovig gebed 

     6.20 Een persoonlijke test voor Jim Cymbala  

     6.21 Strijd en overwinning 

     6.22 De eindstrijd 

     6.23 Jezus Christus is de grote Overwinnaar! 

 

7. De strijd om de jeugd 

     7.1 Wereldse verleidingen 

     7.2 Digitaal vluchtgedrag 

     7.3 Jeugd en popmuziek 

     7.4 Inspelen op gevoelens 

     7.5 Verzwakking van de wilskracht 

     7.6 Karakter en wilskracht 

     7.7 De gekwelde generatie 

     7.8 ‘Ik wil me ontspannen’ 

     7.9 Voorkompastoraat is nodig 

     7.10 Onzekerheid, stress en besluiteloosheid 

     7.11 Spelers in het grote spel 

     7.12 Laat je niet verleiden! 

     7.13 Blijf op veilige afstand 

     7.14 Let op de tijdgeest 

     7.15 ‘Zorg dat ze geen tijd hebben’ 

     7.16 Communistische regels voor revolutie 

     7.17 Beïnvloeding via de massamedia 

     7.18 TV-verslaving 

     7.19 Schrikbarende toename mediagebruik 

     7.20 De internetgeneratie 

     7.21 Het gevaar in de online videogames 

     7.22 De Nieuwe Uri Gellershow 

     7.23 Voorbeelden van occulte belasting 

     7.24 Jongeren in de gevarenzone 

     7.25 Occulte gevaren in het mediacentrum 

     7.26 Digitale demonische infiltratie 

     7.27 De film van je leven kan snel voorbij zijn… 

     7.28 Zie op Jezus! 

     7.29 Jezus biedt ons in het Evangelie Zijn vriendschap

 

8. Houd stand in de wapenrusting! 

     8.1 Verleidende machten 

     8.2 Demonische aanvallen op stad ‘Mensenziel’ 

     8.3 Wees waakzaam en radicaal 

     8.4 Boosaardige aanvallen op christenen 

     8.5 Laat je inspireren door de Heilige Geest! 

     8.6 Demonische infiltratie in christenen 

     8.7 Boze infiltratie leidt tot geestelijke depressie 

     8.8 Boze en goede ingevingen 

     8.9 Laat je niet bang maken 

     8.10 Ernstige onderdrukking door demonische machten 

     8.11 Demonische bezetting van stad ‘Mensenziel’ 

     8.12 Geloofsgroei en geloofszekerheid zijn nodig 

     8.13 Sterker dan de demonen 

     8.14 De bevrijding van Diana  

     8.15 Overwinning door de kracht van het Evangelie

 

V. Het geestelijk zaaiveld 

9. Religieuze en filosofische verleidingen 

     9.1 Occulte beïnvloeding op het denken 

     9.2 Misleidende religieuze leugens 

     9.3 Verderfelijke filosofieën

 

10. Psychologische oorlogsvoering 

       10.1 Atheïstische aanvallen door psychologen 

       10.2 De vijfde colonne 

       10.3 De mens wordt als dier behandeld 

       10.4 Toonaangevende psychologen 

       10.5 Aanvallen op godsdienst en opvoeding 

       10.6 Pastorale counseling 

       10.7 Gevaren in de psychotherapie 

       10.8 Borderline diagnoses 

       10.9 Hedonisme en borderline

        10.10 Oorzaken en gevolgen 

       10.11 Gothics in de hulpverlening 

       10.12 Gods Woord geeft pastorale oplossingen 

       10.13 Goede geestelijke hulpverlening 

       10.14 Centrum voor Pastorale Counseling 

       10.15 Jongerenpastoraat

 

11. Slangenzaad en Vrouwenzaad 

       11.1 Het occulte slangenzaad 

       11.2 Het zaad van verleiding 

       11.3 De geestelijke toestand in het zaaiveld 

       11.4 Let op de gehele mens 

       11.5 Geestelijke communicatie 

       11.6 De functie van het denken 

       11.7 Het positieve denken 

       11.8 Het negatieve denken

       11.9. Wat komt er in de akker van je hart? 

       11.10 Het principe van zaaien en oogsten 

       11.11 Het zaad van recht en vergelding 

       11.12 Loren Cunningham: ‘Een zuiver hart’  

       11.13 Heb je vijanden lief 

       11.14 Het zaad van genade en vergeving 

       11.15 Heidi Baker: ‘Door liefde gedreven’  

       11.16 Het Vrouwenzaad en het Evangelie

 

VI. De programmering van het denken 

12. Hoe is ons denken geprogrammeerd? 

       12.1 Door input van vroeger 

       12.2 Het geprogrammeerde innerlijke leven 

       12.3 De (mis)vorming van het geweten 

       12.4 De toestand van de natuurlijke mens 

       12.5 De innerlijke mens 

       12.6 Hoe zijn we op weg naar de oordeelsdag? 

       12.7 Op welk innerlijk veld zijn wij actief? 

       12.8 Binnenkijken in de software van een jongere  

       12.9 Het zaad van negatieve gedachten 

       12.10 Godsdienstige twijfelaars 

       12.11 Juridisch of medisch denken?   

 

VII. Vernieuwing 

13. De herprogrammering van onze software 

       13.1 Wat kan er worden toegevoegd? 

       13.2 Dit geeft nieuwe mogelijkheden 

       13.3 Het vernieuwde innerlijk 

       13.4 Hoe wordt het verplaatst naar het goede veld? 

       13.5 De functie van het nieuwe verbond 

       13.6 Leef vanuit het nieuwe verbond 

       13.7 Hoe worden we geestelijk gevoed? 

       13.8 Nieuwe ervaringen en contacten 

       13.9 Interne reacties op externe druk 

       13.10 Denken, gevoel en wil 

       13.11 Belemmeringen en complexen 

       13.12 Laat het kinderlijke achter je 

       13.13 Groei naar de volwassenheid 

       13.14 Gevoelens en geloofszekerheid 

       13.15 Gevoelens en geestelijke leiding      

       13.16 Pijnlijke herinneringen 

       13.17 Kinderlijke gevoelens en persoonlijkheid 

       13.18 Beschadigde emoties 

       13.19 Herstel bij de Heelmeester 

       13.20 Een passieve of actieve wil? 

       13.21 Oorlog tegen de heiligen 

       13.22 De angst om de controle te verliezen 

       13.23 Gevaren bij orthodoxe christenen 

       13.24 Passieve en actieve gelovigen 

       13.25 Een ongezonde onderwerping 

       13.26 Onderlinge verdeeldheid 

       13.27 Valse rust of ware vrede? 

       13.28 Wettische en angstige geesten 

       13.29 Verkeerde tradities en ‘vrome geesten’ 

       13.30 Gevaren bij evangelische christenen 

       13.31 Hoe ontvangen wij kracht van omhoog? 

       13.32 Word vervuld met de Geest! 

       13.33 Ben je geestelijk een droge kuil? 

       13.34 Ben je een vijver met stilstaand water? 

       13.35 Ben je een bron van levend water? 

       13.36 Afzwakking en versterking van de wilskracht 

       13.37 Beschadigde en negatieve gevoelens 

       13.38 Bemoedigingen en aansporingen 

       13.39 Lopen in de loopbaan van het geloof

 

VII. De weg naar herstel 

14. Herstel van beschadigde emoties 

       14.1 Genezing van pijnlijke herinneringen 

       14.2 Het ontstaan van negatieve gevoelens 

       14.3 Geestelijke welvaartsziekten 

       14.4 De geestelijke erfenis vanuit het voorgeslacht 

       14.5 Een gekwelde generatie 

       14.6 Slachtoffers van de welvaartsgeneratie 

       14.7 Crisis in de opvoeding 

       14.8 Gevoelens van afwijzing 

       14.9 Geen afwijzing… maar acceptatie 

       14.10 Let op het liefdevol handelen van Jezus Christus 

        14.11 Afgewezen mensen werden door Jezus opgezocht 

       14.12 De goede Herder accepteert vermoeide schapen 

       14.13 Persoonlijke ervaringen 

       14.14 Bevrijding van een occulte belasting 

       14.15 Wachten op instructies 

       14.16 Herstel van emotionele beschadigingen

 

15. Herstel van depressie en agressie 

       15.1 Invalspoortenvoor boze machten 

       15.2 Depressiviteit 

       15.3 liefdesbanden of angstbanden 

       15.4 Liefde overwint 

       15.5 Angst en boosheid 

       15.6 Kom uit je ommuurde vesting 

       15.7 God zoekt het weggedrevene 

       15.8 Samen met Jezus ben je oneindig veel waard 

       15.9 Een gelovige bruid van Koning Jezus 

       15.10 Klimplantje Geloof heeft het hout nodig 

       15.11 Herstel mijn eerste liefde 

       15.12 Hoe kan jouw Mara worden hersteld? 

       15.13 Kom uit je emotionele gevangenis 

       15.14 Als er vergeving is, kan er genezing zijn

       15.15 Vergeving voor een misdadiger 

       15.16. Bidden om herstel en genezing

       15.15 Kom biddend tot de Heelmeester!

 

   Bronvermelding en literatuur