Pastorale Bijbelstudies Geestelijk herstel 1 t/m 4

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Bijbelstudies sessies 1 t/m 4:

1. Wil je vrij zijn?

2. Hoeveel ben je werkelijk waard?

3. Hoe zie je jezelf en hoe zie je Jezus?

4. Jezus en Zacheüs. Wanneer ben je werkelijk rijk en gelukkig?

***

Bijbelstudie 1. Wil je vrij zijn?

Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Ken je de gelijkenis van de papegaai die door een wreedaard in een kooi was gelokt? De sadist begon vervolgens de mooie veren uit de arme vogel te plukken. Hij bleef maar doorgaan om het ongelukkige dier te kwellen. Op den duur verkeerde de vogel in een uiterst erbarmelijke toestand.

Vervolgens kwam er een dierenvriend op bezoek bij de wreedaard. Hij zag het gekwelde dier in de kooi liggen en vroeg de eigenaar of hij de vogel kon kopen.

Omdat er niets meer was te plukken van de kale papegaai, en hij er toch nog wel een slaatje uit wilde slaan, gaf hij uiteindelijk toe om de vogel duur te verkopen.

De dierenvriend betaalde de hoge prijs en nam de vogel mee naar zijn eigen huis. Daar heeft hij de papegaai zo goed mogelijk verzorgd. Het dier is uiteindelijk helemaal hersteld. Zijn veren groeiden weer uit en de vogel kon weer vliegen. De papagaai hoefde echter niet in een kooi, maar mocht vrijuit rondvliegen, zowel binnen als buiten het huis. De dankbare vogel bleef uit liefde tot de redder zoveel mogelijk in de buurt van de goede man en leefde nog lang en gelukkig.

Opdrachten:

1. Waarom lijkt het verhaal op de boodschap van de Bijbel en het Evangelie?

2. Hoeveel heeft Jezus heeft er voor over gehad om Zijn volgelingen vrij te kopen?

3. Wat herken je ervan in je eigen leven?

4. Hoeveel ben je waard voor iemand die je geestelijk kaal plukt?

Samen lezen: Mattheüs 11:28-30

Jezus wijst ons de weg in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

5. Wat herken je bij jezelf wel in het volgende lied en de afbeeldingen?

Het bekende lied ‘Kom bij Mij’ is van Elly & Rikkert:

Als ik ‘s avonds verlang naar de nacht
Als ik moe ben van ‘t vragen om kracht
Komt de stem van de Heer
Leg je zorgen toch neer
Want Ik draag ze, ‘k heb alles volbracht

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
‘k Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust

Is de last van je leven te zwaar
Je gedachten vermoeid en verward
Kom dan bij Mij en kniel
Ik geef rust voor je ziel
Kom en leer van Mij: ‘k Ben nederig van hart

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
‘k Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust
Want mijn juk is zacht
En mijn last is licht

6. Bespreek samen Mattheüs 11:28-30 en de inhoud van het lied van Elly & Rikkert. Je kunt daarbij vertellen wat je erin aanspreekt, en waarom.

7. Kun je ook vertellen hoe je bij Jezus bent gekomen, en hoe je bevrijding en rust bij Hem hebt gevonden? Wil je erover getuigen in de groep?

Waartoe is Jezus op aarde gekomen?

In het begin van Zijn prediking las Jezus in de synagoge in Nazareth Jesaja 61:1-2a, zoals we lezen in Lukas 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Daarna gaf Hij aan dat deze Schrift in Hem in vervulling is gegaan (vers 21). De hoorders in Nazareth hadden dat wel door, maar accepteerden dat geweldige evangelie niet in hun ongeloof.

Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘blijde boodschap’. Het gebeurde dat een nieuwe Romeinse keizer aan het begin van zijn regering een amnestie afriep voor bepaalde (krijgs)gevangenen. (Een amnestie is een algemene kwijtschelding van straf, een generaal pardon.) In het Grieks werd dit ook ‘euaggeliou’ genoemd. Zo’n keizer riep dus het evangelie uit tijdens of na zijn troonsbestijging.

Jezus is als Heiland tot ons op aarde gekomen. (Heiland betekent: Redder, Bevrijder en Heler.) Het Evangelie van Jezus Christus biedt ons redding, vergeving, bevrijding en genezing. Wat een heerlijke blijde boodschap!

In Lukas 4:18-19 gaat het vooral om geestelijk arme, gebroken, gebonden en gevangen mensen. Zo kun je jezelf dus ook voelen als je geestelijk herstel nodig hebt. Als Jezus in je leven komt, wordt je bevrijdt en kun je herstellen van de genoemde zaken. Je ervaart dan geestelijk iets van wat er gebeurde tijdens het jubeljaar in Israël.

8. Wat heb je innerlijk nodig van wat het evangelie van Jezus Christus heeft te bieden?

9. Hoe kun je deze bevrijding en het geestelijk herstel ontvangen en ervaren?

10. Denk samen na over de volgende uitspraken van Jezus:

Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ In Joh. 8:32 zegt Hij tot hen die in Hem geloven: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ In Joh. 8:36 leert Hij ons verder: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

a. Hoe komen deze woorden bij je over?

b. Wat herken je ervan in je eigen leven?

c. Waar sta je voor open?

d. Wat wil je er verder nog over weten?

Afsluiten met gebed in de discussiegroepjes

**********

Geestelijk herstel Bijbelstudie 2.

Hoeveel ben je werkelijk waard?

Hoe zal God over je denken? Dat kun je lezen in Zijn Woord. Denk je dat je het niet waard bent, dat Hij naar je omkijkt? Weet je wel dat Jezus juist als de Redder van zondaren op aarde gekomen is? Door wat Jezus voor ons op aarde heeft gedaan, kan God van ons houden! Hoeveel ben je waard voor God als je let op Johannes 3:16?

We zijn zoveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zie Joh. 3:16). Dat is Zijn weergaloze liefde voor de van Hem vervreemde mensenwereld.  Hij zoekt ons behoud.

Trek je daarom niet terug in jezelf, maar kom tot Jezus. Hij is het kostbare geschenk van God. In Hem zijn we voor God pas echt waardevol. Als we in Hem onze identiteit vinden, kunnen we dankbaar en vreugdevol verdergaan.

Voor God ben je veel waard

De teruggekeerde verloren zoon (in Luk.15) was uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet hem dit duidelijk merken toen hij hem omhelsde, de ring gaf en liet aankleden als een door hem geaccepteerde zoon.

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord, wil Hij iets moois van je maken.

Over de verdere liefde, acceptatie, waardering en blijdschap van de vader kun je lezen in de volgende verzen. Bij het terugvinden van het schaap, de penning en de verloren zoon lezen we over grote blijdschap. Jezus weet hoe het in de hemel is. Hij leert ons dat er blijdschap in de hemel is bij de bekering van één zondaar tot God.

Het is goed om nederig te zijn, en te weten dat je een zondaar bent, maar je moet jezelf ook als een aanvaard kind van God leren zien.

De teruggekeerde verloren zoon was uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet hem dit duidelijk merken, toen hij hem omhelsde, de ring en kleren gaf. Hij behandelde hem als een geaccepteerde zoon.

Als God je uitnodigt en wil accepteren als Zijn kind, moet je dit gelovig leren aanvaarden, en je ook zo gaan gedragen. Gelukkig wil Hij je dit laten zien door de overtuigende kracht van de Heilige Geest.

Rembrandt heeft het uitgeschilderd

Denk eens na over de geschiedenis van de verloren zoon in Lukas 15. Op de beroemde schilderij van Rembrandt over de hartelijke ontvangst van de verloren zoon is het opmerkelijk dat hij bij de vader een vrouwenhand en mannenhand geschilderd heeft.Hierin heeft hij uitgebeeld dat God ook meer dan een moeder troost (Jesaja 66:13a). Hij betekent meer voor ons dan een vader en moeder kunnen betekenen. David. Hij zal zijn kinderen niet in de steek laten of vergeten (Zie Jes. 49:14-16). Hij kan van ons blijven houden, wat er ook gebeurt. (Lees maar eens Psalm 27:7-10.)

Hoeveel is een verkreukeld mens nog waard?

Eigenlijk is een ongelovige een verloren waardepapier, die zijn leven heeft uitgegeven in een wereld van zonde en verderf. Hij is moedwillig uit de hand van zijn Maker weggeglipt en in het slijk gevallen. Misschien ben je wel weggegooid en is er al veel op je getrapt. Nu roept God je door Zijn Woord. Hij is de Heiland, Die naar je zoekt, om je weer op te rapen en te reinigen, zoals bij de verloren penning (Luk. 15:8-10). Dat is toch een heerlijke gedachte!

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord wil iets moois van je maken.

Stel je voor dat jouw briefje van 1000 euro per ongeluk in een vuilniszak terecht is gekomen. Je hoort daarna van iemand dat deze verkreukeld en vervuild op een vuilnisbelt ligt. Ga je het briefje dan niet opzoeken, oprapen en zoveel mogelijk herstellen? Voor jou is het briefje nog steeds 1000 euro waard. En zo zijn vervuilde weggelopen kinderen nog steeds veel waard voor de hemelse Vader.

Opdrachten

1. Waar ontlenen we onze waarde aan? Wat denk je?

a. Hoe we over onszelf denken
b. Hoe anderen over ons denken, en van ons zeggen
c. Hoe God over ons denkt

2. Leg uit wat je het belangrijkste vindt bij 1.

3. Wat kan ons bij a, b of c ongelukkig of gelukkig maken? Waarom?

We zijn zoveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zie daarbij Joh. 3:16).

4. Wat vind je van de kernboodschap van de Bijbel in Johannes 3:16 op de volgende afbeelding?

5. Hoeveel ben je waard voor God als je let op Johannes 3:16?

6. Hoeveel ben je waard voor God als je verkreukeld bent?

7. Lezen Lukas 15:13-24. Vertel eens wat je aanspreekt in deze gelijkenis?

8. Waarom omhelsde de vader in de gelijkenis zijn vieze zoon zo liefdevol?

Denk na over de tekst van Opwekking 717. Je vind de tekst hieronder. Bij de afsluiting kan voor de grote groep worden afgespeeld.

9. Wat spreekt je persoonlijk aan in de tekst van Opwekking 717?

10. Waar heb je juist behoefte aan, van wat genoemd wordt in dit lied?

Tekst en muziek van het lied Still, my soul, be still is van: Keith & Kristyn Getty/Stuart Townent. Ned. tekst: Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst:

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds;
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil, en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:
God, U bent mijn God…

Stil, mijn ziel, wees stil, en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein: …  2x 
God U bent mijn God… Ik rust in U alleen.

*** 

Laat het volgende lied je bemoedigen:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Onderling gebed

**********

Geestelijk herstel Bijbelstudie 3.

Hoe zie je jezelf en hoe zie je Jezus?

Hoe is jouw identiteit ontwikkeld? Weet je wel wie je bent, en wat je nog kunt bereiken? Hoeveel ben je waard voor God? Weet je al dat je waardevol bent.

Je kunt jezelf waardeloos voelen. Vooral pubers kunnen erg onzeker zijn over zichzelf. Zij verkeren dan in een identiteitscrisis. Ouderen met blijvende problemen lijken wel in deze crisis te blijven hangen. Herken je dit? Ben je wel eens vernederd door negatieve woorden die anderen over je hebben uitgesproken? Als ze zeggen dat je niets waard bent, kun je dit ook van jezelf gaan denken.

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint over deze sessie:

PowerPoint Geestelijk herstel Hoe zie jij jezelf

Ben ik goed in beeld?

Welk beeld heb je van jezelf? Velen denken te groot van zichzelf. Ze blazen hun ego op. Je kunt te opgeblazen zijn. Dat is geen eerlijk zelfbeeld. Het kost je dan ook teveel inspanning om je imago groot te houden. De slogan van deze tijd is wel ‘Ben ik in beeld?’ Dan kun je zien op Facebook. Je bent pas eerlijk goed in beeld als je bij God in beeld bent! Weet je wanneer dat zo is? Je bent dan niet meer vol van jezelf, maar vol van de genade van God en de liefde van Jezus, waar de Heilige Geest je mee vervuld.

Kijk maar eens naar de volgende PowerPoint,

waarop je kunt aanklikken:

Wanneer ben ik goed in beeld?

‘Zien op Jezus’ geeft je pas echt meerwaarde

Het is belangrijk dat je vanaf je vroegste jeugd al een boodschap van hoop meekrijgt. Daardoor kan je wilskracht sterk worden je karakter zich gezond ontwikkelen. Je zult leest verderop, hoe belangrijk het is om van jezelf af te zien en op Jezus te zien. Dat is waardeverhogend. In dat licht ga je jezelf ook anders zien.

Je kunt op de volgende afbeeldingen zien dat hoe het gaat bij de dieren. Je kunt dat overzetten naar het emotionele gedrag van mensen.

1. Hoe ga je om met je gevoelens?

Als iemand je kleineert, kun je jezelf minderwaardig gaan voelen 

Als je ouder wordt kan dit een negatieve rol blijven spelen in je geloofsleven. Velen komen daardoor niet tot bloei. Een laag zelfbeeld en gevoelens van afwijzing kunnen de groei naar een gezond geestelijk leven belemmeren.

Daarna kan de angst je blijven achtervolgen

Je leven wordt eenzaam en verdrietig als je maar blijft denken:

 ‘Wie wil er nog naar mij omzien?

Door gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid heb je de neiging om je op de achtergrond te verschuilen. Je kunt gaan denken dat je niet de moeite waard bent voor anderen.

2. Waardoor laat je jezelf (ver)leiden?

Als je jezelf laat leiden door het blinde gevoel, zie je het op den duur niet meer zitten. Je komt dan in een uitzichtloze situatie terecht.

Besef dat je waardevol bent, en er mag zijn.

Kijk met nieuwe moed de ander in de ogen. 

Zo kunnen we veel zien in de ogen van dieren. Je weet vaak hoe ze zijn en wat je er aan hebt. Bij mensen ligt dat moeilijker. Ze kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Het kwaad kan zich bij hen verschuilen achter een glimlach. Wie is er oprecht? Hoeveel ben je voor een ander waard?

3. Welke gelaatsuitdrukkingen van deze brilberen herken je bij jezelf

Ben je wel geliefd?

Theo Wendt van Stichting De Hoop leert ons in het boekje ‘Wie ben je?’ over eigenwaarde: ‘De definitie van eigenwaarde is voor mij dat ik er mag zijn, dat ik geliefd ben door de ander. Voor mij is de Ander allereerst God. Hij heeft mij bij mijn naam geroepen, ik ben van Hem. Dat is voor mij het fundament van mijn leven.’  Theo vertelt verder over zichzelf: ‘Ook door mijn ouders, broers en zussen heb ik ervaren dat ik er mag zijn. Ook al ben ik dan op sommige gebieden onzeker. Ik weet wel waar mijn waarde ligt.’

Hij legt uit: ‘Iedereen heeft het nodig om geliefd te zijn, om iemand te hebben die je ziet zitten. Iemand tegen wie je kunt zeggen wat je voelt en denkt en bij wie je de ruimte krijgt om te zijn zoals je bent.’ (Bron: Wie ben je? Ontdek je eigenwaarde in Christus)

Opdrachten bij tekst Theo Wendt:

4. Wat vind je van de woorden van Theo Wendt als je kijkt naar je eigen levensverhaal?

5. Weet je daarbij wat je hebt gemist en gevonden?

Ben je ontmoedigd?

Heb je een laag zelfbeeld gekregen door aangeleerde hulpeloosheid? Wat is dat? Waardoor ben je ontmoedigd? Is je wilskracht erdoor gebroken?

Aangeleerde hulpeloosheid

De bekende counselor dr. Neil Anderson geeft ons door: ‘De meeste aangeleerde hulpeloosheid is het resultaat van ervaringen uit onze kindertijd. Door het gemis van Gods aanwezigheid in ons leven en de kennis van Zijn weg, leerden we hoe we moesten overleven, onszelf verdedigen en beschermen.’

Anderson gaat verder: ‘Velen voelen zich verslagen vanaf het begin, omdat de boodschappen die ze van de wereld ontvingen vaak negatief waren: ‘Dat kan jij niet, laat mij dat maar doen. Je bent te klein of te dom. Jij zult nooit wat voorstellen. Het is een ellendige wereld daarbuiten, dus wees voorzichtig en zorg voor rugdekking.’ Met deze boodschappen is het niet gek dat we denken dat we niets kunnen.’

Word geen olifant aan een paaltje

Ik toon met het volgende voorbeeld aan wat een ongezonde onderwerping uitwerken: In een rondtrekkend circus komt het voor dat men een jonge olifant vastzet met een touw aan een paaltje. Het jonge dier zal in het begin hebben geprobeerd om zich los te rukken. De kleine olifant was daarvoor toen nog niet sterk genoeg. Een kind zou nog kunnen bedenken in vergelijkbare hulpeloze situatie: ‘Wacht maar als ik groter ben!’

Op den duur doet de olifant geen moeite meer om los te komen. In het circus wordt er nog meer dressuur op het onderworpen beest toegepast.

Na verloop van tijd is het volwassen dier echter groot en sterk genoeg om het paaltje uit de grond te trekken. Toch zal de olifant dit niet doen. Zodra het touw strak wordt getrokken aan het paaltje, onderwerpt het grote dier zich aan de aangeleerde onderworpenheid van de jonge jaren. Vanbinnen is de grote olifant nog steeds het kleine olifantje gebleven.

Op deze wijze kunnen kinderen worden opgevoed tot hulpeloosheid, en niet tot volwassenheid. Tot welke persoonlijkheid zal een ‘onderworpen kind’ zich ontwikkelen? Bij de één kan het misschien een zwakke plek blijven, terwijl de ander  het autoritaire gedrag van een ouder kan gaan kopiëren. Als zo iemand zich vernederd en afgewezen voelt, zal er een neiging zijn zich steeds weer te bewijzen.

Je eigenwaarde kan hierdoor in de grond zijn geboord. Hoe heeft jouw identiteit zich ontwikkeld? Weet je wel wie je bent, en wat je nog kunt bereiken? Hoeveel ben je waard voor God?

Het is dus belangrijk dat je vanaf je vroegste jeugd al een boodschap van hoop meekrijgt. Daardoor kan je wilskracht sterk worden je karakter zich gezond ontwikkelen. Hoe dat bij ons is gegaan, willen we bespreken in de kleinere gespreksgroepjes.

6. Wat vind je van de tekst van Neil Anderson over ‘aangeleerde hulpeloosheid’?

Opdracht 7

a. Wat denk je van het voorbeeld van de olifant aan het paaltje?

b. Wat herken je ervan in je eigen leven?

c. Welke invloed heeft het gehad op je eigenwaarde, identiteit, wilskracht en karakter?

 

Hoe zie je Jezus?

De Heiland wil ons helen

Het Evangelie geeft ons nieuwe hoop! Hierin worden wij uitgenodigd om tot Jezus te gaan voor onze redding en ons herstel. Door Jezus Christus gaan ontdekken we ontdekken hoe kostbaar en waardevol we zijn!

Luister maar eens naar het bemoedigende lied ‘Kleine vogel’ van Elly & Rikkert Zuiderveld. Misschien herken je jezelf wel in de kleine uit het nest gevallen vogel, of lijk je op de bloem met de gebroken knop.

Let op de woorden van het lied: ‘Wie wil Zich over jou ontfermen en je beschermen? Kruip niet weg van Hem, wees maar niet bang. Hier is Zijn hand, Hij zal je wonden helen, Hij zal je helen totdat je bloeien kan.’

Hier volgt het lied:

Je bent net een kleine vogel
Gevallen uit het nest
En het liefst kroop je meteen weer in je schulp
En je kunt nog lang niet vliegen
Ook al doe je zo je best
En al zwijg je nu, ik hoor – je roept om hulp

Maar Iemand wil zich over jou ontfermen
Toe kruip niet weg voor Hem, wees maar niet bang
Hier is Zijn hand – Hij zal je steeds beschermen
Zal jou beschermen, totdat je vliegen kan

Je bent net een kleine bloem
Gebroken in de knop
Je ogen zijn zo troosteloos en stil
En je zou wel willen bloeien
Maar een mens heeft jou vertrapt
En het lijkt alsof de zon niet schijnen wil

Maar Iemand wil je koude handen strelen
Toe kruip niet weg voor Hem, wees maar niet bang
Hier is Zijn hand – Hij zal je wonden helen
Hij zal je helen, totdat je bloeien kan

 YouTube-video Kleine vogel – Elly & Rikkert

Opdracht 8

a. Wat is herkenbaar in het lied ‘Kleine vogel’?

b. Wat denk je van het zelfbeeld van deze ‘kleine vogel’?

c. Waardoor kun je als het ware ‘vleugellam’ zijn en maar niet tot bloei komen?

d. Hoe kun je nieuwe kracht ontvangen om te ontplooien?

e. Hoe wordt Jezus, de Heiland, ons hierin getoond?

 

Wie kan er van je houden?

Denk daarbij eens na over de woorden van Jezus in Matth.18:11: ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.’ 

Wat denk je hoeveel de tollenaars en zondaren zichzelf waardeerden? Toch staat er in Luk. 15:1 over hen: ‘Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.’ En wat denk je van de hoeren, de gebroken en gekwetste mensen, waarover Jezus Zich ontfermde?

9. Voor wie en waarvoor is Jezus op aarde gekomen?

10. Waarom komen zondaars en gekwetste mensen bij Jezus?

Kom zo spoedig mogelijk tot Jezus,

Die je vol liefde tegemoet komt in het Evangelie!

Samen bidden

**********

Geestelijk herstel Bijbelstudie 4. Jezus en Zacheüs.

Wanneer ben je werkelijk rijk en gelukkig?

De vragen op de afbeelding hieronder komen in dit artikel aan de orde:
za 11a

Jezus ontfermt Zich over zondaars en maakt ze innerlijk rijk

Wat denk je van de roeping van tollenaars en zondaars zoals Levi en anderen? (Levi is Mattheüs in Matth. 9:9-13 en ook schrijver van een Evangelie.) Waarom roept Jezus in Zijn Evangelie zondaars tot geloof en bekering? Je ziet dat wel duidelijk naar voren komen in de geschiedenis van Jezus en Zacheüs, de oppertollenaar.

Wat wil het zeggen dat God door Jezus opzoekt wat is weg gedrevenen en afgewezen? Waarom zoekt Jezus juist verloren zondaren op, om ze zalig te maken en (geestelijk) te herstellen?

Jezus en Zacheüs

Samen lezen Lukas 19:1-10:

1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 2. En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was,  en hij was oppertollenaar en hij was rijk. 3. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.za 29s

4. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.za 30t

 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.za 35y

6. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.za 33w

 8. Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat 1ierdubbel terug. za 36z

9. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’

Hieronder volgt het gesproken verhaal, uit de serie Sandy Tales, dat op de YouTube-video zichtbaar wordt gemaakt door een zandkunstenaar. Dat is knap gedaan! Je kunt het aanklikken:

1. Bespreek samen Lukas 19:1-10, de geschiedenis van Jezus en Zacheüs.

2. Hoe komt Zacheüs hierin bij jou over?

3. Wat denk je van het innerlijke, zondige leven van Zacheüs,

       voordat Jezus bij hem kwam?

       Bespreek daarbij de afbeelding en tekst hieronder:

za 28r

4. Hoe komt Jezus in deze geschiedenis van Lukas 19 naar voren?

za 12b

4. Wat spreekt je aan in de tekst van het volgende lied ‘Zacheüs’van Elly & Rikkert,

     dat gaat over de geschiedenis van Jezus en Zacheüs?

5. Als je in dit lied voor Zacheüs je eigen naam invult, in welke zinnen

    herken je dan jezelf? En waarom dan wel?

Zacheüs

Zacheüs, zit je daar hoog in de boom, ver boven de mensen beneden?

Zacheüs, voel je je veilig verscholen, of heb je nog altijd geen vrede?

Denk je: dat heilige is niets voor mij, ‘k Voel me nu ook niet zo slecht.

Maar vandaag komt de Koning voorbij en hoor wat Hij tegen je zegt:

***

Hé Zacheüs, kom uit de boom, ‘k Heb je toch al gezien.

Hé Zacheüs, kom uit je boom, of ben je angstig misschien?

Ben je soms bang voor je vrienden? Ben je soms bang voor je vrouw?

Bang om te geven wat je verdiende? Ik geef nog veel meer om jou.

***

Hé Zacheüs, kom naar beneden, kom uit je vesting omlaag.

Toe Zacheüs, kom naar beneden, ‘k wil in je huis zijn vandaag.

***

Al zeg je dat jij Me niet kent Zacheüs, toch ben je nieuwsgierig naar Mij.

En Ik weet precies wie je bent Zacheüs, daarom loop Ik jou niet voorbij.

Want ook al hou je je groot Zachëus, toch ben je klein en alleen.

Diep in je hart zie Ik nood, Zacheüs, want Ik kijk dwars door je heen.

***

Hé Zacheüs, kom uit je boom, ‘k heb je toch al gezien.

Hé Zacheüs, kom uit je droom, of wil je vluchten misschien?

Ben je nog bang om te kiezen, als iedereen om je lacht?

Ben je nog bang jezelf te verliezen? Ik geef je meer dan je dacht.

***

Hé Zacheüs, kom naar beneden. Je weet nu waar het om gaat.

Toe Zacheüs, kom naar beneden. Later is het te laat. Later is het te laat.

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Elly & Rikkert

Meer vragen naar aanleiding van het lied hierboven:

6. Je kunt jezelf innerlijk veilig verscholen houden in een boom.

      Je blijft dan op een veilige afstand van de mensen. Herken je dat?

      Waarom doe je dat dan?

7. Je kunt jezelf ook op een zogenaamd veilige afstand van God houden.

       Wat betekent dat?

        Is dat wijs of onwijs? Leg het eens uit.

8. Jezus zag de zondige en verachte Zacheüs en riep hem uit de boom.

     Hoe ben je door Jezus geroepen?

     Moest je ook van je verborgen hoogte tevoorschijn komen?

za 13c

9. Hoe kun je in een droomwereld leven, zoals Zacheüs?

10. Jezus helpt je uit de droom. Hij roept je vanuit je schijnwereld

       naar het werkelijke leven, van de schijn naar de realiteit.

       Kun je vertellen hoe dat met jou is gebeurd?

Jezus komt op bezoek

In het Evangelie komt Jezus je tegemoet en bij je op bezoek. Hij doet dat in bewogenheid over je welzijn, zoals indertijd bij Jeruzalem, waarover Hij weende (Zie Luk. 19:41.) Hij voorzag de ondergang van de inwoners (door de Romeinen in het jaar 70). Hij gaf daarbij aan: ‘Omdat u het tijdstip waarop God naar u omzag, niet hebt onderkend.’ In de Engelse Bijbel: ‘Because you did not know the time of your visitation’. Door Jezus kwam God in Zijn genade op bezoek, op visite. Je ziet het concreet bij het bezoek van Jezus aan Zacheüs.

Nog steeds komt Jezus bij ons op bezoek met Zijn reddend en rijk makend Evangelie. Het gaat in het Woord van God over of je voor Hem óf tegen Hem kiest. En of je voor de leugen óf voor de waarheid kiest. Het gaat erom of je Jezus weigert óf binnenlaat in je hart en leven.

Pas op voor de misleidende eer en rijkdom van de wereld

De meeste mensen jagen naar rijkdom en eer. In 1 Tim. 6:9 worden we echter gewaarschuwd: ‘Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.’ In vers 10 wordt ‘verder aangegeven: ‘Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.’

Wie zijn er werkelijk rijk?

We lezen in 2 Kor. 8:9: ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus,  dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ Gelovigen zijn werkelijk rijk als het gaat over hun vernieuwd innerlijk leven en de gelukzalige toekomst die ze mogen hebben. God geeft genade en eer aan hen die Hem nederig eren en aanbidden.

Spreuken 22:4 houdt ons voor: ‘Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven.’ In Spr. 18:12 leert ons: ‘Nederigheid gaat vóór de eer.’

Ook rijken kunnen nederig in zichzelf zijn. Nadat ze een preek gehoord had, zei koningin Victoria van Engeland (1819-1901) eens over Jezus: ‘Ik wilde dat Hij nog kwam tijdens mijn leven, zodat ik mijn kroon aan Zijn voeten kon leggen.’

De vader van Victoria was de hertog van Kent. Hij heeft een nuttig en liefdevol leven gehad. Toen de arts de stervende hertog hieraan herinnerde, reageerde hij: ‘Denk erom, toen ik gered werd, was het niet als een prins, maar als een zondaar’

De ‘armen van geest’(Matth. 5:3 zijn pas werkelijk rijk. Zij worden door Jezus zalig gesproken!

Kies je voor het geld of voor het leven?

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen?

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, Die is en komen zal.

***

Elly & Rikkert

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

***za 19i

Jezus klopt op de deur van ons hart

We lezen in Openbaring 3:20 de indringende uitnodiging van Jezus: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij Hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij.’ 

11. Wat vind je van het hele tekstgedeelte hierboven?

12. Hoe reageer je op het bezoek van Jezus aan jou?

Samen bidden

za 17g

Verlang je ook naar geestelijke vrijheid?

Gelovigen die Jezus willen volgen in het licht, willen vrij zijn van alles wat ze te veel bindt en belast op de levensweg. Wil je ook in vrijheid wandelen in het licht met Jezus? Je komt dit verlangen tegen in het volgende lied van Sela:

Gebed om vrijheid

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

***

Maak ons vrij van de zorgen, Heer. van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

***

Maak ons vrij van de boosheid, Heer, die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer, van wat onrust geeft, verwart.

***

Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!

***

YouTube-video gebed om vrijheid – Sela 

Tekst: Anneke van Dijk & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk.

***

9. Wat herken je bij jezelf in dit lied?

10. Waar verlang je het meest naar van wat je leest in de tekst?

Afsluitende liederen

Deze liederen kunnen ons geloof richten op de waarheid en liefde van God. Kijk maar hoog, met het hart naar boven! Zoals men vroeger zong: ‘Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is maar, daar men Jezus ziet.’

Richt je oog op God, de Redder van de armen, zoals wordt gezongen in Psalm 72, van The Psalm Project:

Psalm 72 van The Psalm Project

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.

Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij draagt hen in zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,
van hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

(Psalm 72: The Psalm Project, Wolter van der Kamp en Eelco Vos.)

 YouTube-video The Psalm Project – Psalm 72

 ***

Kom tot over gave met het volgende lied van Christian Verwoerd:

Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

 ***

Ken je Jezus al als Redder en Vriend?

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat ons tot Zijn heil roept. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam, Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht,  vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held, die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn, maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder.

Refrein: …

Tekst en muziek: Peter van Essen.