Sing Praise samenkomsten Vlissingen Sing-ins en evangelisatie

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Sing-ins, getuigenissen en evangelisatie voor jongeren in De Blinkende Morgenster in Vlissingen

Samen zingen en spelen om God te prijzen

Het is goed om met het team te oefenen in het zingen en spelen van geestelijke liederen. We deden dat in Vlissingen met onze samenkomsten van Sing Praise.

Iedere laatste vrijdagavond in de maand waren we met een grote groep christelijke jongeren aan het zingen en getuigen in De Blinkende Morgenster, Dr. Stavermanstraat 61-63 in Vlissingen.

De eerste keer waren we al met meer dan 60 aanwezigen. De jongeren reageerden erg enthousiast. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid en de zegen die we hierin mogen ervaren. We willen God eren en danken door te zingen en te getuigen. Naast een korte toespraak willen we ook steeds getuigenissen laten horen, van gelovigen die hun ervaringen willen delen over het thema van de avond. Er is een goed muziekteam.

Het is goed om te zingen vanuit je hart, zoals bij Sing Praise.

Dat kan de laatste vrijdag van de maand.

Op 30 januari 2015 waren we weer bij elkaar met een grote groep jongeren. Er kwamen er al meer. Ze zongen enthousiast mee en luisterden naar de toespraken en het getuigenis. Zo brachten ze ook symbolisch hun zonden en zorgen aan de voet van het kruis, tijdens het zingen van de liederen ‘De rivier’ (Opw. 642) en ‘Jezus, alles geef ik U’ (Opw. 582).

Hieronder hoor je ze zingen het lied

‘Lord, I need You’

Heb je Hem ook nodig?

We need Him!

Veel gezangen en opwekkingsliederen zijn evangeliserend en bemoedigend. Zingen tot eer van God is een hemels werk op aarde. Het kan tweemaal bidden zijn. Velen zijn al innerlijk getroffen en veranderd door middel van een geestelijk lied, waarin de boodschap van de Bijbel duidelijk naar voren komt.

De samenkomsten op de vrijdagavonden in De Blinkende Morgenster zijn toegankelijk voor christenen vanuit verschillende gemeenten en achtergronden. Reformatorische, Hervormde en evangelische jongeren en ouderen ervaren daar de nodige eenheid, die belangrijk is voor evangelisatie en opwekking. In mijn Engelse Bijbel is geschreven boven Efeze 4: ‘Walk in Unity’. In vers 3 worden we opgeroepen: ‘Keep the unity of the Spirit in the bond of peace.’

In het hogepriesterlijk gebed bidt Jezus voor in Joh. 17:20-21 voor Zijn discipelen en de gelovigen, ‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (vers 21).

Eenheid onder de gelovigen is een voorwaarde voor evangelisatie

Ook bij andere samenkomsten in Vlissingen wordt er veel gezongen tijdens diensten.

Laat mij zijn een instrument

Een lied dat duidelijk vertolkt is het volgende lied (tekst: Ria de Jong), dat biddend, dankend en evangeliserend kan worden gezongen:

Laat mij zijn een instrument, Heer, in Uw hand.

En gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal.

Geef mij een open oor, dat ‘t stilste schreien hoort.

En laat mij helpen waar ‘t leven zo zwaar schijnt te zijn.

Laat mij steeds wijzen, Heer, naar Uw genadetroon,

hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.

 

Vader, ‘k wil U danken, dat U gaf Uw Zoon,

stervend voor verlorenen, droeg Hij het zondeloon.

Daar Hij verlaten werd, alleen en eenzaam was,

opdat ik nimmermeer door U verlaten zou zijn.

Laat mij dan leven, Heer, sprekend van U, Die leeft!

Gij zijt mijn Heer en God, Die eeuwig leven geeft.

 

Laat mij zijn een brandend licht, stralend door U,

schijnend in de duisternis, waarin zovelen gaan.

Dat ‘k altijd spreken zal van Uw genade groot,

en Uw vergeving, die zondaren redt uit de dood.

Geef dat ik anderen brengen mag aan Uw voet,

en maak mij zelf bereid, mijn weg met U te gaan.’

Geestelijke inspiratie is nodig

Een evangeliserende gelovige moet worden geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij is als een fluit, waarin moet worden geblazen. Het Hebreeuwse woord rūach duidt zowel de Heilige Geest aan als de blazende wind. De rūach was er in de hof van Eden. In Joh.3:8 heeft Jezus het over de waaiende wind, ‘dat het zo is met iemand die uit de Geest geboren is’. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent behalve ‘geest’ ook wind. (zoals bij het Hebreeuwse equivalent rūach).

Door ons zingen het spelen kunnen wij

een instrument voor de Heilige Geest zijn,

als Hij door ons waait 

Het windorgel aan de Westerschelde kan aardige geluiden voortbrengen door de blazende wind. Gelovigen mogen betere geluiden voortbrengen door de inspiratie van de Heilige Geest. We bidden en verwachten in het geloof een instrument te mogen zijn in de hand van onze Heere en Koning. Zodoende kunnen wij als evangelisten worden gebruikt in het Koninkrijk van God.

Evangelisatietraining

Hieronder volgt een voorlichtingsdocument voor het houden van een eerste trainingssamenkomst met een evangelisatieteam.

Via deze website is het te gebruiken als een powerpoint. De afbeeldingen zijn extra groot gemaakt, een aantal met een duidelijke tekst erop, zodat de aanwezigen het via een beamer kunnen zien. Sommige afbeeldingen zijn nog te vergroten door erop aan te klikken. Met het pijltje terug (linksboven) kom je dan weer op de tekst van het document.

Voorlichting en bemoediging

Er kan ook een selectie worden gemaakt van de afbeeldingen en tekst, zodat je een eigen powerpoint kunt maken, om daarmee voorlichting te geven. De teamleden dienen hierdoor te worden aangemoedigd.

Een passie om te evangeliseren

We moeten gaan ervaren dat evangelisatie geen kerkelijke plicht is, maar dat het voor een gelovige een vanzelfsprekende passie behoort te zijn. Onze ogen moeten samen worden gericht op Jezus, Die door Zijn kruislijden en dood de levensbron voor de gelovigen heeft geopend. De toegang is vrij door Golgotha! Wat we door Jezus ontvangen willen we met elkaar delen, om het ook samen uit te delen.

Een geestelijke warming up

Een samenkomst kan een geestelijke warming up worden, om met een vurig verlangen het evangelisatiewerk ter hand te gaan nemen. De evangelisatiegroep wordt dan als een open haard met vurige kooltjes, die in staat worden gesteld om ook anderen aan te steken. Afgekoelde gelovigen ontvangen in de groep dat weer de liefde en warmte die ze hebben gemist. Het wordt dan een heerlijk thuiskomen, om met nieuwe moed weer te kunnen uitgaan met de blijde boodschap van Gods Woord.

Ontvangen, delen en uitdelen

In de trainingssamenkomsten moet het ten diepste gaan om ‘ontvangen, delen en uitdelen’. Je ziet in 1 Joh.1:1-4 dat de apostelen verkondigen wat zij gezien en gehoord hebben van het Woord des levens, opdat anderen er ook gemeenschap aan zouden hebben. Zij wilden de ontvangen gemeenschap, het licht en de liefde van God delen en uitdelen. Zij wilden als een overvloeiende bron de verfrissende blijdschap met anderen delen. We lezen ervan in 1 Joh.1:3-4: ‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons er ook is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.’

We hopen dat de teamleden samen met ons meer zullen horen, zien en tasten van het Woord des levens (vers 1). We zullen dan samen drinken van het levende water van de Levensbron, en zelf ook een bron van levend water worden (Joh.7:37-39).

Kennismakingsronde

Aan het begin van het trainingsprogramma is het goed om een kennismakingsronde te houden met de aanwezigen. Binnen de groep moet er een vertrouwelijke band ontstaan in de eenheid die wordt ervaren door het geloof in Jezus Christus. De trainingen kunnen versterkend en bemoedigend zijn. Als we biddend samen zijn in de Naam van Jezus, is Hij in het midden. Hij komt tot ons door het Woord en de Heilige Geest. Verwacht veel van de Heiland, Die ons veel heeft te bieden!

Richard Wurmbrand:

een zielenvanger voor Christus

Ds. Richard Wurmbrand houdt het alle gelovigen voor: ‘U moet allemaal een zendeling zijn!’ Hij verklaart ons: ‘De verkondiging van het Evangelie is niet de roeping van enkele individuen en organi­saties, maar de vreugdevolle plicht van ons allen.’

Wurmbrand weet uit ervaring dat vervolgingen getuigende chris­tenen voortbrengen, vurige kooltjes, die door de Heere ge­bruikt worden om anderen aan te steken met heilig geestelijk vuur. Hij heeft zelf 14 jaar in gevangenissen in Roemenië doorgebracht en wrede martelingen moeten doorstaan. Maar door Gods genade mocht hij staande blijven Hij laat ons weten: ‘Er is dan nog iets ­dat we moeten onthou­den, namelijk dat de ver­volging altijd een beter soort chris­ten heeft voortgebracht, een getuigend chris­ten, één die zielen wint.’

Wurmbrand stelt:

‘Wij moeten nooit ophouden als we een­maal een ziel voor Christus hebben gewonnen. Want daarmee heeft men nog maar half werk gedaan.

Iedere ziel, die voor Christus gewonnen is, moet zelf een zielenvanger worden.’ 

Ik heb Wurmbrand meer dan 30 jaar geleden horen spreken in een gereformeerde gemeente in Middelburg. Hij was zichtbaar nog verzwakt door de martelingen. Voor zover ik het me herinner wekte hij ons op vanaf de kansel: ‘Als je al vijf jaar christen bent, en nog niet het middel tot bekering van een ander bent geweest, kijk dan maar eens na of het wel echt is bij je.’ Dit heeft mij niet meer losgelaten.

Hoe worden wij een wervende gemeente?

   

We staan voor een confrontatie met het huidige digitale tijdperk. Zijn we bereid om de uitdaging aan te gaan? Hoe kunnen we de jongeren met het Evangelie bereiken? Wat kunnen we van anderen leren? In dit artikel komt het aan de orde. Laten we terugkeren naar de zendingspraktijk van de eerste christengemeenten. Laten we ons maar weer gaan houden aan de eenvoudige zendingsopdracht van Jezus aan Zijn volgelingen. Hij is Zelf voor ons het grote voorbeeld om na te volgen! Hij is nog steeds aan het werk. Zie hoe Hij werkt, en volg Hem gehoorzaam in Zijn oogst. 

Denk biddend na over de woorden van het bekende lied:

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden…

kom tot Uw doel met een ieder van ons.’

Kijk hoe in de vroege kerk het geloof de wereld heeft overwonnen! De Romeinse heidense wereld is in veel opzichten vergelijkbaar met onze huidige cultuur.

 

Hoe bereiken we de surfende jongeren in het digitale tijdperk?

De (post)moderne cultuur en de verleidingen via internet krijgen een steeds grotere invloed op de jongeren. Onrustig surft men maar door om aantrekkelijke informatie in te winnen. Velen zijn indivi­dualistisch en consumptief ingesteld. De jongere internetgenera­tie dreigt ons meer en meer te ontglippen en de wereld in te gaan.

Er is een kloof ontstaan tussen het postmo­derne levensgevoel en de traditione­le gedachtewereld van veel behoudende christenen. Men zapt tegenwoordig gemak­kelijk van het ene naar het andere programma (en zelfs van de ene naar de andere kerk). Als iets niet meer bevalt, flitst men zo naar iets anders. Zo gaat dat in onze digitale media- en consumptiemaatschappij, waarin men ‘grijpt, bekijkt en weer laat vallen’. De jongere internetgenera­tie dreigt ons meer en meer te ontglippen en de wereld in te gaan.

Hoe kunnen we ze redden in de branding van de moderne verleidingen ?

Evangeliseer door een tweede mijl met hen te gaan. Toon ze volhardende daden van liefde. Toon als gemeente volhardende daden van liefde naar de jongeren en de buitenkerkelijke omgeving toe. In een Engelstalig lied wordt gezongen dat de kerk er is tot heling van de natie. In de vroege kerk werd dat gepraktiseerd. Voorbeeld : kerkvader Cyprianus en zijn gemeente  Eerst werden ze bloedig vervolgd. Daarna gingen ze  tijdens de pest te Carthago in 251 na Chr. de heidenen helpen. Zij deden goed aan hun vijanden, en mochten een groter onheil afwenden.

Overwinningen door Gods Woord

en het geloof

Wat er ook verandert, Gods Woord blijft actueel en kan nog steeds mensen veranderen. Door de Waarheid zal de misleidende leugen worden overwonnen. We lezen in 1 Joh.5:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is.’

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:5). Blijf daarom zien op Hem! Volg Luister naar Hem. Leer van Hem en volg Zijn instructies op. Zie hoe Hij leefde en sprak, en volg Hem hierna na in gelovige afhankelijkheid. 

Sluit aan bij de behoeften van onze tijd

In onze huidige cultuur is veel kilheid, individualisme, egoïsme en materialisme. Door het verlaten en wegvallen van traditi­onele zekerhe­den ontbreekt veelal het geestelijke houvast en een troostrijke zekerheid met een positief toe­komstperspectief.  Satan en zijn onderdanen hebben een zondig vuur aangestoken, wat de mensen innerlijk verziekt en verteert. De wereld is in vlammen. Het vuur verspreid zich meer en meer. Waar zijn de vurige evangelisten die het reddend Evangelie brengen in een ondergaande wereld in nood?

Het licht van het Evangelie zal de mensen redden uit de duisternis.

Hoe brengen wij de waarheid aan het licht? Hoe kunnen wij op een positieve wijze ook aanlokken? Bied de mensen iets wat meer aantrekkelijk is. Sluit aan bij hun diep­ste gees­telijke behoeften. Stel hun een warm geestelijk leven van liefde en vrede voor in de geloofsvereniging met de Heere Jezus Chris­tus!

Wees het licht der wereld!

Het is Gods wil dat de kerk een helder licht zal ver­sprei­den! En dan toch zeker ook voor de huisgenoten, gelo­vigen en jonge­ren die al bij de kerk horen. In een gemeente behoort er liefde en warmte te zijn, zodat men zich erin thuis voelt.

Straal de liefde van Jezus uit!

Dragen we binnen onze gemeenten wel goede vruchten? Stralen we iets uit van Christus? Hoe zullen onze kinderen en de jongeren heilig jaloers op ons kunnen worden, en hoe zullen ze ons willen navolgen, omdat ze ons als ‘navolgers van Christus’ zien?

Spurgeon en een evangeliserende gemeente

Eén van de predikers die de Heere op een bijzondere wijze heeft willen gebruiken tot heil en opwekking van velen is de bekende Engelse puritein ds.C.H.Spurgeon (1834-1892). 

In de Taber­nacle-gemeente in Londen kwamen er geduren­de Spurgeons prediking en pastoraat 14.691 nieuwe gedoopte leden bij (het waren er gemiddeld 387 per jaar).                                         

Hij stimuleerde het evangelisatiewerk onder zijn gemeenteleden in Londen. Steeds meer mensen werden door hen naar zijn prediking ‘gelokt’. De Heere zegende dit tot bekering van duizenden. Spurgeon leert ons:

‘Zodra een mens Christus gevonden heeft, begint hij ook anderen te vinden. Ik kan niet geloven, dat u van de honing van het Evangelie hebt gesmaakt, indien u die voor uzelf alleen kunt houden.’

De gemeente van Spurgeon was een evangeliserende gemeente. Het was ook een gezegende gemeente, die veel zegen heeft verspreid.

 

              Vissers van mensen

Ik geef het verlangen in het gedicht van Enny IJskes-Kooger door:  

     Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was   

     die het licht van Gods heiligheid droeg;

     ik wou dat de kerk van haar zonden genas,

     en God om vergiffenis vroeg.  

 

     Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was

     dat ieder de weg wees naar huis.

     Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

     en ‘t licht wierp op Golgotha’s kruis

 

     Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was

     die mensen zou vangen voor God.

     Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

     en deed naar Gods grote gebod.

 

     Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was

     heel hoog op de bergen gebouwd.

     Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

     en ‘t Woord bracht door God haar betrouwd. 

 

     Ik wou dat de kerk ‘t licht der wereld nog was.

     Zo helder, zo vrolijk en blij.

     Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.

     De kerk?… Maar de kerk dat zijn WIJ.

                                    

Zijn we een evangeliserende gemeente?

De bekende Canadese prediker Oswald Smith adviseert in zijn boek ‘De man die door God gebruikt wordt’ mensen die zich bij een christe­lijke gemeente willen aansluiten:

‘Ik spoor u niet aan om lid te worden van een kerk, maar om u aan te sluiten bij een zielenwinnende zendingsgemeente.’

Hij geeft ook te kennen: ‘Als u naar een dode, vormelijke kerk gaat, zult u bevriezen. Als u naar een kerk met moderne theologie gaat, zult u verhon­geren.’

Volgens Oswald Smith kan men beter gaan naar een gemeente ‘waar men wordt uitgenodigd om tot bekering te komen en waar zielen worden gered’. Hij spoort deze mensen aan om ‘op zoek te gaan naar zo’n gemeente waar ze een brandend hart hebben voor zielen’. Zijn we daar lid van?

Kunnen we zo’n gemeen­te worden? 

Worden de leden in de gemeente getraind om te evangeliseren?

Een vissersboot vol evangelisten

De kerk moet een vissersboot vol evangelisten zijn. Jezus heeft Zijn eerste discipelen geroepen met de volgende woorden:

‘Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.’ (Mark.1:17).

Goede evangelisten zijn vissers van mensen. Jezus maakte van Zijn volgelingen vissers van mensen. Zijn evangeliserende volgelingen moeten door het Evangelie discipelen maken (zoals we lezen in Hand.14:21). Vissers met een hengel vangen één vis tegelijk. Als er veel sportvissers vanaf een boot vissen, worden er eenlingen gevangen, die samen wel veel vissen opleveren.

Jezus was Zelf ook wel gericht op eenlingen. In het evangelie van Johannes zie je hoeveel keer Hij in gesprek was met een enkele persoon. Als ieder gemeentelid een enkele persoon buiten de kerk vriendschappelijk met het Evangelie blijft benaderen, worden er veel eenlingen bereikt. Het moet worden gedaan met woord en daad. Hij moet er een tweede mijl mee gaan, en iets van zichzelf investeren in het leven van die ander. Dat noemen ze vriendschapsevangelisatie.

Zeker in onze tijd is vriendschapsevangelisatie nodig en effectief

Geroepen gelovigen worden geroepen om ook anderen te roepen tot het heil. Door het werk van de Heilige Geest kunnen deze nieuwe discipelen zelf ook vissers van mensen worden.

 

Een gemeente met weinig mensenvangers heeft minder mogelijkheden om een rijke oogst binnen te halen.

Evangelisatietraining is nodig

Laat de kinderen tot Hem komen!