Geestelijke vervulling

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Jezus geeft ons levend water

Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

We moeten niet tevreden zijn met een dorre toestand 

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. Door de verslaving en het zoeken naar meer vervulling verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood. Drink je niet kapot aan het aardse water!

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14). Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

Hoe worden uitgedroogde bronnen weer vervuld? 

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: Ze kunnen moeite hebben met geloofsbeproevingen. Verdere bekering kan op zich laten wachten. Emotionele problemen worden niet opgelost. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt. Ze worden slecht begeleid en krijgen verkeerde voorlichting. Ze kunnen zelfs kunstmatig klein worden gehouden door hoogmoedige christenen. In de schaduw van anderen kunnen deze jonge plantjes niet gezond opgroeien. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen blokkades voor geestelijke groei en vervulling worden. Veel geestelijke bronnen raken zodoende verontreinigd, uitgeput en uitgedroogd.

Verder zie je ook nog dat er veel geestelijke vijanden op de loer liggen om de bronnen verder dicht te stoppen. Dat hadden de Filistijnen gedaan met de bronnen van Abraham. Izak groef deze waterputten weer op (Gen.26:18). Zorg ervoor dat er een geopende toegang blijft tot de Levensbron.

Verlies bij teleurstellingen niet de moed. Blijf bidden, vertrouwen, werken en hopen! We lezen in 1 Joh.3:3: ‘En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.’ Je moet dan wel het zicht en de hoop op Jezus behouden. Door op jezelf  te gaan staren, verlies je de moed en de kracht. Blijf niet bij de brokstukken neerzitten, maar neem ze op en breng ze aan het licht voor Gods aangezicht. Jezus kan ons reinigen van alle ongerechtigheid. We lezen van Hem in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ We lezen in de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat we in de wonden van Jezus allerlei vertroosting vinden. (Lees art. 21 er maar eens verder op door.) 

Er is genezing door de striemen van Jezus

en allerlei vertroosting in Zijn wonden

Hij heeft niet alleen onze zonden weggedragen, maar is er ook voor onze genezing. Daarom hoeven al die pijnlijke scherven ons geestelijk leven niet uit te putten en op te drogen. Breng die pijnlijke herinneringen boven water voor Hem. Laat Jezus jouw emotionele beschadigingen en gekwetste gevoelens zien!

Breng alles aan de voet van het kruis. En als je daar toch bent, kijk dan naar de striemen op het verwonde lichaam van Jezus. Zie hoe de pijnlijke scherf van verachting diepe voren heeft gemaakt bij de Heiland. Ze hebben Zijn rug doorploegd en Hem gestriemd tot in het diepst van Zijn ziel. Hij wordt getekent als de lijdende Borg in Jes.53:3: ‘Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het aangezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.’ Zie hoe de scherven van afwijzing Hem hebben getroffen. Als je Hem zo ziet lijden door de ogen van het geloof, dan zie je dat Hij jouw afwijzing en innerlijke pijnen ook heeft weggedragen. In vers 4 wordt ons duidelijk verklaard: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’  

Onze verontreinigde en uitgedroogde geestelijke bronnen kunnen weer worden vervuld met het reinigend water uit de levensbron! Wat wil je graag? 

Is je geestelijke bron al bijna uitgedroogd? Is het water verontreinigd en wordt de doorstroming geblokkeerd door pijnlijke scherven en verkeerde gevoelens? Wil je het bij het oude houden en nog verder uitdrogen?

We hebben rechtvaardiging, heiliging en heling nodig

Voor geestelijke vervulling hebben we na rechtvaardiging, heiliging en heling nodig. Binnen de reformatorische kringen hebben we het veel over rechtvaardigmaking en heiligmaking. Ik denk dat we nu ook meer aandacht moeten gaan besteden aan de heelmaking. Jezus is ook gekomen om van zondaren iets moois te maken. Hij laat Zich in het Evangelie zien als de Heelmeester, Die dat heeft bewezen door veel zieken te genezen en boze geesten uit te werpen. Ik heb gelezen dat een derde van de tekst van het Evangelie van Markus daar over gaat. Als dit in de Bijbel zo’n belangrijke plaats heeft, moeten wij het geestelijke herstel door Jezus ook een belangrijke plaats geven!

Leer te geloven zoals de Schrift zegt!

Leer in Jezus te geloven zoals de Schrift zegt! Velen komen niet tot een geestelijke vervulling omdat ze niet geloven volgens de Bijbel. Dit kan komen door onjuiste voorlichting, door gebrek aan inzicht of door eigenwillige godsdienst. Dit komt ook door de vermenging van wet en Evangelie. De Reformatie was nodig om dit probleem op te lossen en de mensen weer te laten geloven zoals de Schrift zegt. De zekerheid van het geloof en het staan naar geestelijke vervulling en volwassenheid zijn belangrijke spitsen geweest bij de Reformatie. Het blijkt wel dat reformatorischen een blijvende reformatie nodig hebben. Dit geldt ook voor evangelischen en andere stromingen. Steeds weer opnieuw moet de traditie onderworpen worden aan de waarheid van de Schrift! Als de geestelijke stromen van levend water opdrogen, hebben we weer nieuwe doorstroming en geestelijke opwekking nodig! De Levensbron moet weer met volle kracht worden geopend. Dit zal de kerkelijke en persoonlijke verzanding tegengaan.

De Levensbron moet weer opengaan

Als je niet onvoorwaardelijk in Gods Woord gelooft, zul je niet tot geestelijke volwassenheid en vervulling komen. Sommigen vinden het veilig om maar bekommerd, twijfelmoedig en missend te blijven. Dit is niet de bedoeling van de Schrift. Dit is tegenstrijdig met de woorden van Jezus en de apostelen. Paulus roept juist op om je niet meer door het juk van de dienstbaarheid te laten bevangen. We lezen in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Vanuit de grondtekst staat er dat je ’tot vrijheid bent bevrijd’.

Word vervuld met de Geest!

Wat zal het missende hart werkelijk kunnen vervullen? Augustinus verklaart ons in zijn Belijdenissen, dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt bij God.

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God’ 

We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig! In Efeze 5:18 worden we opgeroepen: ‘Word vervuld met de Geest.’ In het Grieks is de werkwoordsvorm passief en preasens. Dat betekent dat ‘vervuld worden’ om een daad van God gaat, maar dat het voor de gelovigen ook een blijvende opdracht is om voortdurend vervuld te worden. We hebben geestelijk een voortdurende opwekking nodig! In de volgende verzen in Efeze 5 lees je wat je daar voor moet doen.

Er is een heerlijke geestelijke volheid in God. Johannes getuigt ervan in Joh.1:16: ‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.’

Ben je wel eens vervuld met de liefde van Jezus Christus? Lees maar eens de voorbede van Paulus in Ef.3:14-21. Zijn verlangen in Ef.3:16-19 wil ik alle lezers (en jou in het bijzonder!) doorgeven: ‘Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’

 Geestelijk leven met gemis

Een natuurlijk mens, die niet gelooft, heeft nog wel een geestelijk leven. Het is een geestelijke leegte, waarbij Gods aanwezigheid wordt gemist. Van dit geestelijk gescheiden te zijn van God wordt je doodongelukkig! In deze geestelijke dood moet nieuw leven worden geblazen! Hieronder volgt een afbeelding van de toestand van het geestelijk leven van een ongelovige.

Ieder mens heeft een ingeschapen Godskennis. Daardoor kunnen ongelovigen worden overtuigd van het bestaan en de aanwezigheid van God. Hierdoor wordt hun  de onschuld ontnomen (zie art.2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis). In art.13 van deze belijdenis lezen we dat de natuurlijke mens maar kleine overblijfselen van de uitnemende geestelijke gaven van God heeft overgehouden, die nog wel genoeg zijn ‘om de mens alle onschuld te benemen’. Het geweten is hier ‘een sprekend bewijs’ van. Ongelovigen kunnen hun geweten het zwijgen hebben opgelegd, maar tijdens depressies kunnen juist schuldgevoelens een belangrijke rol gaan spelen. Satan is ‘de aanklager’ en een wettische geest. Zijn kwade geesten zijn erin gespecialiseerd om schuldgevoelens aan te kweken en te verergeren. Dit moeten we dus goed leren onderscheiden.

Het eigen ik op de troon van het hart

Bij een ongelovige zit in principe ‘het eigen ik’ op de troon van het hart. Door de zonde is een mens van nature egocentrisch geworden. Door een goede opvoeding of een zacht karakter kan er veel moois worden bereikt, maar het is meestal vermengd met eigen bedoelingen. De liefde kan op aarde een mens veredelen, zodat hij veel voor anderen kan betekenen. Maar hoe is het met de liefde tot God? Hoe wordt het lege hart en het gemis van Gods aanwezigheid vervuld? Hoe komt er licht en inzicht in de innerlijke duisternis?

Deze egocentrische mens is trots en vleselijk. Hij leeft geestelijk in duisternis en is ten diepste eenzaam. Hij is vol van zichzelf, maar leeg van God.

Scheiding, gebrokenheid en verdeeldheid

Ongelovige mensen zitten met het probleem van het gescheiden zijn van God. Er is een breuk gekomen. Er is geen acceptatie meer. Velen lopen rond met gevoelens van afwijzing en onveiligheid. Acceptatie en veiligheid zijn de twee eerste levensbehoeften van de mens.

Natuurlijke mensen zijn losgeraakt van de veilige haven en op drift geraakt. Nu moeten ze het zelf uitzoeken. Ze zijn de koers kwijtgeraakt en missen het zicht op een goede bestemming. De duivel maakt het nog erger zaait verdeeldheid onder de mensen. Hij is de diabolos (‘hij die uiteenwerpt). Hij hanteert het spreekwoord: ‘verdeel en heers’. Verdeeldheid zoeken is uit de boze. Jezus zoekt daar tegenover herstel en eenheid. Pas dus goed op voor onderlinge twisten en verdeeldheid! Door verdeeldheid gaan dingen stuk. Alles wordt erdoor verziekt. Door verdeeldheid en onenigheid komen er barsten in gezinnen en kerken. Deze barsten trekken door tot in het geestelijk leven.

De duivelen zullen er voor zorgen dat er zoveel mogelijk innerlijke verdeeldheid zal ontstaan bij de mensen. Daardoor raken ze innerlijk vermoeid en belast. Ze komen in problemen terecht en zoeken een uitweg (een escape). Vooral pubers hebben te kampen met innerlijke tegenstrijdigheden. Door vluchtgedrag kan er gemakkelijk een dubbele identiteit ontstaan. Ze raken ‘double-minded’.

Wees niet dubbelhartig

Er zijn helaas veel christelijke jongeren en ook oudere gemeente leden die eigenlijk maar ‘onoprechte meelopers’ zijn. Zij hebben geen hart voor de zaak van koning Jezus. Zij lopen mee uit gewoonte, uit angst of uit oppervlakkige godsdienstige motieven. Dat zijn uiteindelijk ook ‘geestelijke losers’. Ze ontwikkelen een dubbele identiteit. Ze kennen een stiekem leven en een leven voor het zicht. Ze houden in het geheim zonden aan de hand, waarvan ouders en opvoeders niets (mogen) weten. Deze duistere geheimen kunnen ze bewaren in hun computerprogramma’s of ze zijn gereserveerd voor hun uitgaansleven. Het ontwikkelen van een zwart hart in het verborgene kan veel schade gaan opleveren in het vervolg van hun leven. De zonde zal steeds meer vat krijgen op onderdelen van hun leven. Als je de zonde bewust toelaat, is dit als het openzetten van een sluisdeur. In het begin is het vaak nog wel te beheersen, maar als je de sluis verder openzet, wordt de stuwende stroom steeds sterker. Op den duur is er niet meer tegen te vechten en laat je het maar gaan. Je kunt niet meer zonder en het wordt een verslaving. Bezin je daarom als je er aan begint! Een oud gezegde leert ons: ‘Weersta de eerste beginselen (van het kwaad)’.

Door onoprechtheid en een dubbelleven wordt je een twijfelaar. Je hoeft daarbij niet te verwachten dat je gebeden zullen worden verhoord. Deze schijnheilige toestand moet veranderen! Hoe kun je oprecht bidden, terwijl je een dubbel hart en een dubbel leven hebt? Hoe wil je door het geloof iets ontvangen, terwijl je de twijfel blijft handhaven?

We lezen in Jak.1:5-8: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en zij zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen’ In het Grieks staat er: ‘een man tweezielig onbestendig’ (in het Engels: ‘He is a double-minded man, unstable in all his ways.’) Zo iemand is labiel en kan niet standvastig volgen. Hij is innerlijk verdeeld en gespleten van ziel. Jezus spreekt in de Bergrede ‘de reinen van hart’ zalig (Matth.5:8). Rein van hart betekent ‘oprecht en onverdeeld van hart zijn’ (Ps.24:4). Zij proberen niet God en de wereld tegelijk te dienen.

De genoemde onoprechte dubbelhartige christenen kunnen hun zonden en de wereld niet overwinnen. Dat zijn de geestelijke verliezers. Ze hebben dan ook te kampen met duisternis en eenzaamheid. Het zijn de besluiteloze meelopers met een zwakke wilskracht. Ze kunnen geen echte blijdschap en tevredenheid vinden in het geloof en meestal ook niet in de wereld. Het kunnen wettische, maar ook wereldgelijkvormige mensen zijn. Wie wil nu zo’n halfslachtige meeloper zijn? Kom aan, wees nu eens een radicaal toegewijd gelovige! Word nu eindelijk eens een geheel toegewijd en overwinnend gelovige, waarin Jezus tot Zijn doel komt. Als Jezus het hoogste doel is in je leven, komt jouw leven tot Zijn doel.

Als Jezus het hoogste doel is in je leven,

komt jouw leven tot Zijn doel

Het begint dus bij een christelijke jongere met het ontwikkelen van een dubbele identiteit.  Bedenk voor jezelf: waar zal het me brengen? Welke schade zal het me (op den duur) opleveren?

Levend water voor een dorstige ziel

Lees Joh.4:1-42. De Samaritaanse vrouw in Johannes 4 was bezet met innerlijke problemen. en de pijn van afwijzing. Ze had van haar leven een puinhoop gemaakt. Door haar zondige vluchtgedrag in het liefdesleven was haar geestelijk leven vervuld met puntige scherpen. Ze zei tegen Jezus ‘Ik heb geen man’. De Heiland reageerde: ‘U heb terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd’ (Joh.4:17). Deze zondige vrouw dorstte naar liefde, maar uiteindelijk zat haar bron verstopt met de gebroken scherven van haar verleden. Ze was geestelijk uitgeput en vereenzaamd. Ze had geen mens om haar innerlijk vervulling te geven. Waarom ging ze op zo’n ongebruikelijk heet moment van de dag alleen naar de bron? Schuwde ze het contact uit schaamte? Haar aardse bron was uitgeput. Zij had behoefte aan de onuitputtelijke Levensbron. Ten diepste hebben wij dit allemaal nodig!

Jezus zoekt eenzame mensen op. ‘Hij moest door Samaria gaan’ (Joh.4:4). Voor Hem hoef je jezelf niet te verschuilen. Hij weet alles van je. Blijf uit schaamte en schuldgevoelens niet weg Ga naar de Heelmeester, Die jouw problemen aan licht brengt en oplost! Laat Hem in je vervuilde en verziekte bron kijken. Toen Jezus haar probleem boven water haalde, ontdekte de vrouw: ‘Ik zie dat U een profeet bent.’ (vers 19). Even later getuigde ze tegen de Samaritanen: ‘Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn?’ (vers 29).

Jezus vroeg haar om Hem te drinken te geven uit de bron. Dat was het aardse water. Als je van het aardse water drinkt, zul je weer dorst krijgen (vers 13). Is je bron van het aardse genot vervuild en verstopt? Verberg je de scherven van je ongeluk en jouw innerlijke blokkades voor God? Laat maar eens in het gebed dat verontreinigde water aan Jezus zien. Belijd je zonden, breng ze aan het licht! Belijden betekent letterlijk: ‘aan het licht brengen’.

In 1 Joh.1 leren we hoe onze blijdschap volkomen kan worden (vers 4). Bestudeer dit hoofdstuk bij dit onderwerp! Wij moeten wij in het licht wandelen om volkomen blijdschap te kunnen hebben. Dan kunnen wij weer gemeenschap met God en elkaar beoefenen. In vers 9 worden we aangemoedigd: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ We moeten onze emmer in onze duistere bron werpen en onze zonden, problemen en pijn aan het licht brengen bij Jezus. Dan gaan wij in de juiste weg en wandelen we in het licht. In vers 7 wordt ons verklaard: ‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Geen geestelijke vervulling door een vervuilde bron

De bron van de Samaritaanse vrouw was vervuild en vervuld met pijnlijke scherven uit het verleden. Daarom kon ze niet tot geestelijke vervulling komen en kon haar blijdschap niet volkomen worden. Dit is het probleem van veel mensen… en zelfs van veel gelovigen! Laat de pijnlijke scherven uit je verleden aan Jezus zien. Breng ze aan de voet van het kruis! Christen in de Christenreis van John Bunyan ging gebogen onder een zwaar pak op zijn rug. Toen hij op het kruis zag, viel het pak van hem af in een diepe put. Bunyan vermeldt erbij: ‘Hij heeft het nooit meer teruggezien.’ Dat is een opmerkelijk uitspraak van deze bekende puriteinse prediker.

We weten niet wat er allemaal in dit pak zat. Dat kun je het beste voor jezelf invullen. Neem maar aan dat daar ook de gevolgen van de zonden in zitten. Daarin zitten dus ook de brokstukken, mislukkingen en de pijn van je verleden. Als je er nog mee bezet bent, kun je niet tot geestelijke vervulling komen. Daardoor wordt de bron van ons geluk belemmerd en geblokkeerd. De geestelijke blijdschap van gelovigen blijft daardoor vermengd met gevoelens van afwijzing, zwakheid, verdriet, angst, boosheid, afgunst, schuldgevoelens en twijfel. Dat is teleurstellend. Het maakt ons tot moedeloze geestelijke mislukkelingen of wettische verliezers. We worden hierdoor belemmerd in onze volledige overgave en toewijding. Daardoor komen we niet of te weinig tot geloofsgroei, innige dankbaarheid en vervulling. Daardoor is er geen blijvende blijdschap in God en geen aanhoudende vurige liefde tot Jezus.

 Verlang je naar reiniging en nieuwe doorstroming?

Wil je een bron van levend water worden? Dat is mogelijk. Bestudeer dan maar een goed Jes.55. En kom tot Jezus op de uitnodiging: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren!’ (vers 1). Het word je gratis aangeboden.

Alles wat je nodig hebt is al aangebracht door het algenoegzame offer van Jezus Christus. Daar kan en hoeft niets meer bij! Geloof, overgave en vernieuwde bekering worden van je gevraagd. De beloften van herstel krijg je erbij. Geestelijke blijdschap en vrede zullen dan je deel zijn (vers 12). De doornstruik en de distel zullen veranderen in een cipres en een mirt. De uitgedroogde bron zal een fontein van levend water worden. Dat is naar de heerlijke beloften van God voor in Jes.44:3: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.’

 Als je verder leest zie je ook beloofde een voortgaande zegen voor het nageslacht. In vers 5 komt men dan ook tot de zekerheid van het geloof. Zulke stromen van zegen wil je toch zeker niet missen!

De mens bestaat uit ‘geest, ziel en lichaam’

Een mens is geen veredeld dier, maar bestaat volgens de Bijbel uit ‘geest, ziel en lichaam’. We lezen in 1 Thess.5:23: ‘En de God van de vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.’ De geest (pneuma) en ziel (psuchē) van de mens zijn onzichtbaar. De geest is het deel van de gelovige mens, waarmee Gods Geest Zich verbindt (Rom.8:16). Volgens de Studiebijbel zouden we kunnen zeggen, dat ‘geest’ het Godbewustzijn is, ‘ziel’ het zelfbewustzijn en ‘lichaam’ het wereldbewustzijn. Je kunt in een mens dus onderscheiden: zijn Godbewustzijn (zijn geest), zijn zelfbewustzijn (zijn ik, ego, ziel of psyche) en het stoffelijk deel, namelijk zijn lichaam (het bewustzijn van zijn omgeving). De geest en de ziel zijn onstoffelijk. De zielsuitingen zijn: verstand, gevoel en wil. In de geest of in je hart kun je de (aanwezigheid van) God en Jezus Christus ervaren, maar ook andere geesten of geestelijke invloeden uit de paranormale of bovennatuurlijke wereld.

Vóór de val was de mens geestelijk: Hij was op God gericht en de geest overheerste de ziel en het lichaam. Hij herkende God in de merkbare blazende wind (de ruach). In Joh. 3 heeft de Heere Jezus het bij de wedergeboorte ook over de blazende wind. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent zoals het Hebreeuwse ‘ruach’: geest of wind. In Zijn werking lijkt de Heilige Geest op de (blazende) wind.

Ik probeer het te verhelderen door de volgende afbeeldingen:

In de eerste symbolische afbeelding gaat het over de situatie van de mens in het Paradijs. Je ziet dat zijn geest overheerst in het contact naar buiten toe, maar ook in de invloed op de ziel en het lichaam.

In de val in het Paradijs is de mens het beeld van God verloren. Op de afbeelding hieronder zie je hoe de toestand daardoor is geworden. Je ziet dat het lichamelijke en psychische (vleselijke) leven het verduisterde geestelijke leven nu geheel overheerst. Het geestelijk deel is naar God toe niet meer actief. De ongelovige, natuurlijke mens is volgens de Bijbel ‘geestelijk dood in en door de overtredingen’ (Ef.2:1,5, Kol.2:13). In de Griekse grondtekst hoort dit bij elkaar. Deze geestelijke dood uit zich in een zeer actief leven in overtredingen en zonden. De natuurlijke mens keert zich moedwillig af van God naar de duisternis. Hij mist daardoor het heldere licht van kennis en inzicht. Hij begrijpt de geestelijke zaken niet meer. Je kunt dat zien bij de wijze schriftgeleerde Nicodemus. Bestudeer Joh.3 maar eens bij dit onderwerp! 

Na de zondeval is de levensverbinding en het nauwe contact met God doorgesneden, zodat de zondaar God-loos is geworden. Je kunt deze situatie vergelijken met het kind, dat met pijn geboren is en los van de moeder is geraakt (moeder-loos). Waar zal dit kind nu deze meeste moeite mee hebben? De problemen liggen dan op psychisch en lichamelijk gebied. De baby zal op lichamelijke en psychische pijnen en ongemakken reageren en niet actief zijn op geestelijk gebied. Daarom moet een ongelovige geestelijk worden vernieuwd door wedergeboorte en geloof.

Een missend hart is als een spons

Ik zal het hart van een mens vergelijken met een spons. Een lege spons kan zowel vuil als schoon water in zich opzuigen. Een missend een leeg hart zoekt naar vervulling.

De moedwillige ongelovige mist ook de warmte en liefde van God, terwijl een mens ten diepste niet zonder deze liefde en acceptatie door God kan. Daarom is er zoveel eenzaamheid en depressiviteit. Daarom zijn er zoveel gevoelens van gemis, afwijzing en angst. Daarom raken veel mensen gefrustreerd. Ze worden afgunstig, boos en agressief. Depressiviteit is de meest voorkomende psychische stoornis in onze moderne samenleving.

De moderne samenleving is bijzonder vatbaar voor depressie

Enkele decennia geleden werd verklaard dat er 10 tot 15% van de Nederlanders aan depressie lijdt. De artsen werden toen al ruim een half miljoen keer per jaar geconsulteerd voor depressieve klachten. Depressie komt tweemaal zoveel voor bij jongeren dan bij volwassen mensen. De ‘depressiepiek’ ligt bij jongeren zo rond de 16 jaar. Het woord ‘depressie’ komt van de Latijnse woorden ‘depressio’ (het neerdrukken) en ‘depremere’ (neerdrukken). De depressieve mens heeft een gedrukte, (terneer)gedrukte stemming. Door de aanhoudende druk die ze ervaren wordt terugveren voor hen onmogelijk. De symptomen van depressie zijn: droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid, angst en zorg, (valse) schuldgevoelens, boosheid, zelfbeklag en allerlei lichamelijke klachten. Als een (langdurige) depressie al geestelijke schade heeft aangericht, zal er professionele (christelijke) hulpverlening ingeroepen moeten worden.

Hoe zal het (terneergedrukte) hart de leegte, het gemis en de eenzaamheid gaan vervullen? Velen komen in een wereld van zonde, verleiding en verslaving terecht. Breng de spons van je hart niet naar een vuile, vochtige plek.

Leg je hart niet moedeloos neer in de zonde

Op zondige plaatsen proberen velen vervulling, troost en bemoediging te zoeken. Langzaam maar zeker wordt hun leven er mee vervuld en vervuild!

Een bepaalde tijd kan het hart nog wel met geestelijke vervuiling leven. Er staan nog goede dingen tegenover, zoals je dat kunt zien op de afbeelding van de vervuilde spons. Je ziet echter al dat steeds meer donkere plekken ontstaan in een vervuild leven. Het gaat van kwaad tot erger. De zonde is als zout water, hoe meer je er van drinkt, hoe dorstiger je wordt. Een drenkeling zal er wel aan ten onder gaan! Daarom moet je jezelf op tijd afwenden van de zonde. Dompel je kostbare leven niet langer meer in het kwaad! Kijk wat het anders zal doen met je leven. Geestelijke vervuiling geeft angst, boosheid en stress. Het verzuurt je leven, zoals de stress je spieren kan verzuren. De afvalstoffen kunnen zich door overspanning en stress ophopen in de spieren. We hebben dan warmte en beweging nodig en als het erger wordt: bewegingstherapie. Zuivering en reiniging is nodig als er afvalstoffen in je leven komen. Zie hieronder wat er met de spons van het vervuilde hart is gebeurd. 

                                      

Het kan benauwd worden in je leven als je volhardt in het kwaad. Het is net als bij een verstokte roker. Door zijn moedwillige verslaving verziekt hij zijn leven. De zonde brengt uiteindelijk de dood. Bij een ernstig vervuilde spons is er veel rein water nodig. Voor geestelijk zwaar verontreinigde zondaren zijn er gelukkig in Gods Woord heerlijke beloften. Denk maar eens na over de volgende beloften in Ezech.36:25-27, die de HEERE belooft: ‘Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en houdt.’ In Gods Woord word je genodigd om je te laten reinigen in de fonteinen van het heil.  In het Evangelie is er ook een bron geopend tegen de zonde en de onreinheid (zie Zach.13:1). In Jes.12 kun je lezen wat het met je zal doen!

Laat het Evangelie je hart verlichten en vernieuwen!

Arme zondaar, keer daarom met de verloren zoon terug naar het Vaderhuis! Door het bloed van Jezus is er reiniging voor ernstig vervuild hart. Er is vergeving van zonden mogelijk voor de grootste van de zondaren! God is licht en liefde voor terugkerende zondaren, die in Zijn licht willen wandelen. We lezen in 1 Joh.1:7: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Wat zal er met je hart en leven gebeuren als je wordt gereinigd in een oceaan van liefde en het Licht der wereld je doorstraalt? Dat kun je zien op de volgende afbeelding van een gereinigde en stralende spons.

We leren door het Evangelie van Jezus Christus hoe je geestelijk weer kunt leven tot eer van God. Door het geloof in Jezus Christus hebben wij het eeuwige leven! De eeuwige leven word je liefdevol en welgemeend aangeboden in het Evangelie. We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als je (weer) in geestelijk contact met God wilt komen, moet je gelovig tot Jezus vluchten. Hij zal je zeker niet uitwerpen (zie Joh.6:37).  Als je gered wilt worden, moet je ‘in de blazende wind’ (‘Ruach’) gaan staan. (Zie wat er gebeurde tijdens de Pinksterdag.)

Ga in de blazende wind (Ruach) staan!

Je kunt ook het geluid (the sound) van de blazende wind horen (Joh. 3:8, Hand. 2:2). We lezen in Rom. 10:18 dat het stemgeluid van de Evangeliepredikers over de gehele aarde is uitgegaan. (In het Engels: ‘Their sound has gone out to all the earth…’)

Levensvernieuwing

Wedergeboorte en levensvernieuwing worden door Gods onweerstaanbare liefde en genade gewerkt. Door het Woord en de Geest van God dringt dan het Licht en het Leven het verduisterde hart binnen! Eigenlijk wordt er dan nieuw leven ingeblazen in het geestelijk leven van de mens. Op dat moment is er weer een geopende toegang van het geestelijk leven naar God en Jezus Christus toe. Het verbroken contact is dan weer hersteld. Door het geloof wordt dit Licht ontvangen in het hart. En dan komt de Heere Jezus Christus op de troon van het hart als de nieuwe Koning. Je kunt hierover lezen in Joh. 1:1-18.

Jezus nodigt en leert ons in Matth.11:28-30: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Het beeld van God wordt door levensvernieuwing weer hersteld. Dat betekent dat er in het geestelijke deel nieuw leven wordt geblazen. Hierdoor kan de gelovige  door zijn nieuwe mens weer positief leven en reageren. Hij heeft dan nog wel te strijden tegen zijn oude, zondige mens. Dit vleselijk deel in de gelovige is het grijze denkveld op de geestelijke voedingskaart (zie dit onder deze titel op de website). Vanuit dit negatieve veld kan hij nog te maken krijgen met demonische infiltraties, geestelijke en psychische problemen. De problemen zullen toenemen als hij de negatieve gevoelens van afwijzing, angst, afgunst, twijfel en boosheid blijft voeden. Je ziet op de volgende afbeelding wat er kan gebeuren als een gelovige zich weer laten voeden door zijn eigen vleselijke overwegingen.

Het eigen ik in de gelovige wil dat weer ‘eigen baas spelen’ en gaan heersen. Dit gebeurt vanuit geestelijke hoogmoed, het zoeken naar eigen ambitie, het geestelijk willen heersen over anderen en het toegeven aan zondige, vleselijke neigingen. De zondige karaktertrekken van de oude vleselijke mens moeten op een geestelijke wijze worden gekruisigd. Je moet ze ‘voor dood houden’, niet voeden en door het geloof in Jezus Christus overwinnen. Het geloof overwint ook de wereld in ons. We leren in 1 Joh.5:4: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.’ Daarom moeten wij ons richten op het positieve gele denkveld in ons. Dit denkveld is helpend en helend. Je wordt op dit veld geestelijke gevoed door ‘veiligheid, acceptatie, liefde, geloof, hoop en kennis’.

We moeten na onze eerste bekering komen tot een radicale toewijding aan God. We dienen Jezus beslist te volgen en moeten blijven zien op Hem. Dan kunnen we pas overwinnen. De Heere Jezus Christus moet Koning en Overwinnaar zijn ons hart, zodat je  Zijn licht kunt uitstralen in de wereld.

Op de volgende afbeelding zie je dat de gelovige vervuld met de genade en liefde van God in Jezus Christus.

Het betreft de overwinnende gelovige die leeft onder de heerschappij van Christus. Hij wil boven alles Jezus volgen en mag wandelen in het licht met Jezus. Jezus leert ons dit ook in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Dit is de juiste positie die de gelovigen behoren in te nemen.

Wandel als een kind van het licht 

We dienen te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Dit is de weg om tot de ware geestelijke vervulling te komen.

De kracht van Christus in onze zwakheid

In dit leven is de heiligmaking maar ten dele. Het gaat vaak met vallen en opstaan. We hebben steeds weer de aanvallen en infiltraties van de wereld en de kwade machten te verduren. Vanuit onze oude, vleselijke mens hebben we te maken met zwakheid, maar door Jezus Christus kunnen wij overwinnen!

Paulus werd door een engel van de satan met vuisten geslagen, opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de geweldige openbaringen die hij had gehad. De doorn in zijn vlees bleef in zijn leven. Lees maar eens 2 Kor.12:1-10. God had tegen hem gezegd: ‘Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Paulus mocht in zijn blijvende beproevingen getuigen in 2 Kor.12:9-10: ‘Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ Als je zover bent gegroeid in het geestelijk leven, heb je de volwassenheid wel bereikt. Je vecht dan niet meer terug vanuit je grijze, negatieve denkveld, maar je kunt dan gelovig volgen in het voetspoor van je grote Meester! We moeten nederigheid en zachtmoedigheid van Hem leren  Dan zullen we rust vinden voor onze ziel, juist ook als we vermoeid en belast zijn (zie Matth.11:28-30).

De zesde bede van het ‘onze Vader’ blijft actueel. Deze luidt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ In de Heidelberger Catechismus leren we bij de zesde bede in antwoord 127, ‘dat we van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Bovendien houden de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet op om ons aan te vechten’. Antwoord 127 gaat verder: ‘Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’ Dat is dus niet in hemel, omdat daar geen geestelijke strijd is. Hoe is het mogelijk dat we de overhand kunnen behouden?

Overwinnaar zijn door Jezus Christus!

Wanneer kan men ons geestelijk niet meer zo kwetsen en trekken we ons er niet veel meer van aan? Wanneer kunnen we onrecht lijden? Wanneer kunnen we blijde slachtschapen van Christus zijn? Je leest het antwoord in Rom.8:35-39. Je kunt overwinnaar zijn door Hem Die ons heeft liefgehad (vers 37). We kunnen het (ver)dragen als we weten dat niets van het genoemde ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (Rom.8:38-39).

Geestelijke vervulling komt door het zien op Jezus,

door de wetenschap en ervaring van Gods liefde

en door de blijdschap in Hem

De problemen van scheiding, gemis en derving zijn dan opgelost in het besef van de liefde van God tot ons in Jezus Christus, onze Heere. Na het rechtvaardigmaking volgen dan heiligmaking en heelmaking.

In het proces van heiliging en heling komen we

tot geestelijke vervulling en volwassenheid

Jonge gelovigen, die nog heen en weer worden geslingerd, dienen naar het Hoofd, Jezus Christus, te groeien. Wij hebben dat voortdurend nodig, om in Zijn Koninkrijk te kunnen dienen. Lees voor jezelf Efeze 4. In vers 13 lezen we het doel: ‘Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.’

In Hebr.12 kunnen we de principes leren die leiden tot geestelijke overwinning in Jezus Christus. Om op de weg naar voortdurende geestelijke vervulling te komen moet je Hebr.12 maar eens voor jezelf bestuderen!

Veel behoudende gelovigen kijken teveel op hun eigen onvermogen. We moeten leren om meer op Gods vermogen te zien. Het Evangelie leert ons afzien van onszelf en opzien tot Jezus

Let daarom goed op Hebr.12, waarin we worden geleerd hoe we met volharding de loopbaan van het geloof kunnen lopen. Belangrijke kernen van de opdrachten vinden we in Hebr.12:1, 2, 12. Dat is gemakkelijk te onthouden: 12-1-2-12. We moeten het volgende doen:

– Leg alle lasten en de zonde af

Blijf zien op Jezus

– Richt je op uit slapheid, onvermogen, moedeloosheid en angst

De aantrekkende kracht ligt in ‘het zien op Jezus’. God laat ons in het Evangelie zien wat mogelijk is (geworden) door Jezus Christus. In Ps.43:2 zingen we: ‘Mijn God, ik steun op Uw vermogen, Gij zijt de sterkte van mijn hart.’ Ons onvermogen blijf bestaan als we onze lasten en de zonde niet afleggen en onszelf niet kunnen oprichten uit slapheid, moedeloosheid en angst. We worden in Hebr.12:12 opgeroepen om onze hangende handen en verlamde knieën op te richten. In Jes.35:2-3 lezen we de volgende versterkende woorden: ‘Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankelende knieën; zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd!’

In Hebr.12:2 leren we, dat wij het oog gericht moeten houden op Jezus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’. Houd het oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  In de Engelse Bijbel lezen we: ‘The Author and Finisher of our faith’. Hij heeft de weg tot God geopend. Hij is Zelf de Weg! Hij heeft het spoor van het geloof voor ons gebaand. Hij heeft ook de finish, het heerlijk einddoel van de overwinning tot stand gebracht.

Jezus zag Zelf ook op het doel, namelijk op ‘de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld’. In vers 3 worden we aangemoedigd: ‘Want let toch scherp op Hem, Die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet ontmoedigd wordt en bezwijkt.’ Door het zien op Jezus wordt worden wij bemoedigd en wordt onze wil gesterkt.

Hoe ga je op deze geestelijke loopbaan?

Er zijn veel behoudende christenen die steeds maar weer kijken naar hun geestelijke ervaring. Terwijl ze vooruit willen komen, kijken ze terug. Je richt je dan niet op een vaststaand heilsfeit, maar op jezelf. Behoudende christenen denken dat veel onderzoek moet doen naar je eigen geestelijke staat, naar je innerlijke gesteldheid en toestand. Je wordt dan op jezelf teruggeworpen.  Bevinding moet echter voortvloeien uit de geloofsvereniging met Jezus Christus! ‘Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen’ (Hebr.11:6). ‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde’ (Rom.14:23).

Je moet dus niet achter je kijken op de loopbaan van het geloof. Je behoort ook niet naar jezelf te kijken: hoe je innerlijk bent gesteld, of je wel geschikt bent en of je het wel zult kunnen halen. Jezus Zelf zag ook in Zijn strijd op de vreugde van de overwinning die in het vooruitzicht was gesteld (Hebr.12:2). Hij zag ook op het heerlijke doel. Hij heeft dit doel voor ons bereikt. Daarom moeten wij tot onze bemoediging en aansporing op Jezus zien en het grote doel wat ons in het vooruitzicht is gesteld.

Let op de vaststaande heilsfeiten

Niet wat wij doen,

maar wat Jezus voor ons heeft gedaan

 is van het grootste belang!

Ervaringen en innerlijke gesteldheden kunnen onbetrouwbaar zijn, maar op Jezus en Zijn volbrachte werk kun je zeker vertrouwen. (Hoe je Jezus gelovig en standvastig moet volgen, kun je lezen onder de titel ‘Jezus volgen’ op deze website.)

De opwekkende zinnen die uiteindelijk volgen kunnen je helpen om te wandelen in het licht met Jezus en om meer geestelijke vervulling in je leven te ontvangen. Probeer er eens Bijbelteksten te vinden. Denk goed na over de volgende stellingen:

– De blijdschap in God geeft ons de kracht om de problemen te overwinnen

– Het geloof in Jezus overwint de wereld en de zonden

– Door het zien op Jezus vervagen de pijnlijke scherven in ons leven

– Door de striemen van Jezus worden wij geheeld

– In de wonden van Hem vinden wij allerlei vertroosting

– De liefde van Jezus tilt ons op uit de duisternis van ons bestaan

– De dankbaarheid geeft ons vleugels om boven de ellende uit te vliegen

– Als we Jezus volgen zullen we beslist niet in de duisternis wandelen