Genezing door Jezus bij Bethesda

Copyright toegevoegde tekst: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe kun je geestelijk herstellen

als niemand je heeft willen helpen?

Wat is er gebeurd bij het badwater van Bethesda? Hoe werd daar de verlamde man genezen? Je leest in Johannes 5:3-4 dat veel zieken daar wachtten op een  korte beweging van het water door een engel. Er lagen blinden en verlamden, die moesten worden geholpen. Wie dan het eerst in het water kwam, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.

Er was daar een man die al 38 jaar ziek was en niet kon lopen. Jezus wist dat hij al lange tijd ziek was en vroeg hem: ‘Wilt u gezond worden?’
De man gaf aan dat hij niemand had om hem in het water te werpen, en dat een ander hem steeds voor was als hij daar aankwam.

Stel je voor dat je jarenlang in je geestelijke of lichamelijke nood door niemand gezien of geholpen wordt. Anderen hebben wel helpers en gaan je steeds voor. Zoek het niet waar geen hulp is! De moedeloze zieke man zei tot Jezus: ‘Heere, ik heb geen mens.’
In die 38 jaar wilde niemand hem helpen in Bethesda ( = huis van barmhartigheid).

Misschien herken je dat wel: ‘Ik heb geen mens…’ Zie dan op naar God, Die door Jezus tot je komt. Hij kan je helpen en helen!

God kent je en Jezus ziet je als Hij met Zijn Evangelie naar je toe komt!
Hij vraagt je: ‘Wil je gezond worden?’ Geloof in Zijn heling voor jouw gebrek en gemis. Geloof dat Hij het wil en kan.

Jezus zag de man in barmhartigheid aan, niet zoals Joden dat deden om loon en eer. Jezus is de Heiland: de Bevrijder, Redder en Heler. Hij zei tegen de verlamde: ‘Sta op, neem uw slaapmat op en ga lopen.’ Zijn woord heeft macht. Het geloof grijpt het aan.

We lezen verder in Joh. 5:9: ‘En meteen werd de man gezond, nam zijn slaapmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag.’

+++

Hieronder volgt het tekstgedeelte over Jezus en de lamme bij het badwater te Bethesda. We lezen het in Johannes 5:1-8: ‘Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. 3 Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water. 4 Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.

5 En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?

7 De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.

8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag.’

In Joh. 5:10-13 zie je de ongelofelijke reactie van de wetgeleerden naar de genezen man toe, als je leest: ‘De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen. 11 Hij antwoordde hun: Hij Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en ga lopen.

12 Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw ligmat op en ga lopen? 13 En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats.’

Volgens Joodse wetgeleerden was het dragen van een matras op sabbat verboden. Jezus maakt vrij van het wettische juk. De man deed wat Jezus hem opdroeg.

De man mocht staan en gaan in de vrijheid (Gal. 5:1).
Hij droeg de matras, die hem eerst droeg. Een gelovige draagt de wet van God met dankbaarheid en liefde in zijn hart.

De veroordelende wetgeleerden zagen het wonder van genezing na 38 jaar voorbij. De Joodse geestelijke leiders hebben Jezus verworpen.
Ze hielden hun wetboeken vóór het Evangelie van bevrijding en heling.

De verlamde had de kracht van Jezus ervaren, Die hem in liefde aanzag.
Herken je het? Pas op voor veroordeling. Toch kende de man Jezus verder nog niet.

Jezus zei hem daarna: ‘Zie u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt.’ Pas op voor terugval en blijf Jezus volgen!

We lezen er verder over in de verzen 14-16: ‘Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. 15 De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had.

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed. 17 Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.

Als je tot geloof en herstel bent gekomen, moet je het oude leven op je slaapmat verlaten. Ben je nogal eens bezig met je versleten matras van vroeger?
Je kan erop wakker liggen door:
ontevredenheid, zelfbeklag, pijnlijke herinneringen, zondige verlangens, schuldbesef, angstige gedachten, boosheid door geleden onrecht,
het niet kunnen vergeven.
Sterk je uit naar de liefde van Jezus op je nieuwe slaapplaats!

Geloof de woorden van Jezus

en ervaar Zijn bevrijdend en helend werk in je leven!