Jongeren in de gevarenzone

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Jongeren komen graag in de gevarenzone, omdat de uitzichten daar zo aantrekkelijk zijn. ‘Een keertje verkennen’ is niet zo gevaarlijk, maar je moet stevig in je schoenen staan als je op de rand van de afgrond blijft lopen. Als je te ver bent gegaan, kan de gevarenzone je blijven achtervolgen.

Ik ontmoette eens jongen die een helderziende gave had. Hij kwam er achter dan hij een demon had. In angst, paniek en verwarring kwam hij bij me. Door het lezen uit de Bijbel werd hij verlost van zijn angst en bezocht hij kerkdiensten. Hij is volwassen gedoopt. Ik verloor hem uit het oog. Voor zover ik weet is hij ca. 20 jaar later mishandeld en omgekomen, terwijl er ook bij hem drank in het spel was.

Blijf op veilige afstand van de gevarenzone!

  

De geestelijke strijd om de jeugd

Op deze website wordt de geestelijke strijd om de jeugd uit de doeken gedaan. Hoe leren ze het internet goed te gebruiken en veilig door de wereld te gaan? Wat staat er op de eerste plaats? Hoeveel stille tijd is er in de week nog over voor God?

Jongeren zitten in Nederland ca. 40% van hun vrije tijd achter een beeldscherm. Kunnen ze het goede van het kwade onderscheiden? Zelfs veel reformatorische tieners hebben wel eens naar de occulte Uri Gellershow gekeken. Een peiling kwam uit op 30% van de 12 t/m 14 jarigen.

De meest populaire online games, zoals World of Warcraft, hebben volgens IVO een sterk ‘oorlogszuchtige’ inslag. Tieners zijn niet in staat om met de verleidingen van de virtuele wereld om te gaan en besteden een ontwrichtend aantal uren aan deze games. Verderop in dit artikel kun je er meer over lezen. De meeste christelijke ouders proberen te waken over het computergebruik. Dit valt velen erg moeilijk. De invloeden van media en internet zijn voor veel behoudende christenen te sterk geworden.

Wat zal er gebeuren met de komende generaties? Wat is het verschil met de vorige generaties christenen? Toen luisterde 50-70% in hun jeugd naar popmuziek en een grote groep kende een uitgaansleven op zaterdagavond. Uiteindelijk zijn ze voor een groot deel na hun huwelijk weer netjes in het kerkelijk gareel gaan lopen. Nu is het anders. Ouderen zijn ook al aan het beeldscherm gekluisterd. Hoe zal het met onze kleinkinderen gaan?

De website biedt voorlichting, bescherming, digitale hulpverlening en geestelijk herstel. Het voorkompastoraat wordt gepromoot als een beschermend netwerk in de gemeenten. Voorkomen is beter dan omkomen.  De jongeren moeten zien dat we Jezus aan boord hebben. Dan worden de stormen van de puberteit gestild en komen we samen in rustig vaarwater.

Staat de reddingsboot voor de jongeren al gereed?

Een gekwelde generatie

Al in de vorige eeuw werden drop-out jongeren ‘de gekwelde generatie’ genoemd. Jongeren gaan hun dak als hun huis dreigt in te storten. Ze grijpen naar drank, drugs en seks om de troosteloze leegte op te vullen. Satan gebruikt dit om ze te verdoven, te verzwakken en te kwellen. Drugs kunnen jaren na gebruik nog schade aanrichten. Het geestelijk deel van de mens is zeer kwetsbaar en vatbaar voor blijvende beschadigingen.

Ik kwam in mijn jeugd in een vriendengroep die drugs gebruikte. Zij waren reformatorisch. Gelukkig werd ik niet verleid. Later kreeg een gelovige vriend  na geestelijke inspanning tweemaal nog een ‘badtrip’. Daarna bleef hij beschadigd. Hij is op jonge leeftijd naar het Vaderhuis gegaan. Een andere kennis had ook in zijn jeugd drugs gebruikt en verdiepte zich na zijn bekering intensief in preken van ‘oudvaders’. Hij ging leven als een kluizenaar en in een eenzaam bos wachten op de wederkomst. Kort nadat hij in een inrichting was opgenomen, sprong hij uit het raam en kwam hij om.

We zien dat occulte belasting steeds meer voorkomt bij de jonge generatie. Deze eeuw wordt al ‘de eeuw van de bezorgdheid’ genoemd. In Europa lijden 165 miljoen mensen aan een psychische stoornis. Dat is een derde van de Europeanen. Depressie is op dit gebied de grootste ziekmaker.

In Nederland hebben wel één miljoen mensen medicatie nodig voor geestelijke vermoeidheid, depressiviteit en dergelijke klachten. Er zijn al ca. 100.000 borderliners, vooral jonge mensen met geestelijke problemen. Zelfmoord is na verkeersongelukken de tweede doodsoorzaak bij jongeren.

We moeten er rekening meer houden dat emotionele beschadigingen en pijnlijke herinneringen belangrijke eerdere oorzaken zijn van (digitaal) vluchtgedrag. In het uitgaansleven en achter het beeldscherm verkeren ze in de gevarenzone, waar kwade machten op de loer liggen. Zij  komen gewoonlijk binnen via zwakke en beschadigde plekken. Demonen zijn aanstokers van zonde, innerlijke pijn, agresiviteit en depressiviteit.

Blijf uit de gevarenzone en laat je geestelijk leven niet verzieken! We worden in Ef.6:10-19 opgeroepen om de hele wapenrusting van God aan te doen, om ‘in de duisternis van dit tijdperk’ stand te kunnen houden. Het gelovig gebed is daarbij van groot belang. Daardoor kun je de genade ontvangen om te worden bevrijd uit de boeien van zonde en de gevangenis van depressiviteit.

Blijf niet in de gevangenis van duisternis en leugen

De waarheid zal je vrijmaken

(Joh.8:32)

Blijf geen gevangen slaaf van de zonde. Vlucht tot Jezus! Joh.8:36 leert ons: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Door het geloof ben je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps.91).

Voorlichting en positieve begeleiding

Jongeren hebben bescherming en houvast nodig. De gevarenzone is nog maar een muisklik van hen verwijderd. In de digitale wereld zijn tieners steeds moeilijker te controleren op hun kijkgedrag. Dit is nieuw in de wereldgeschiedenis.  Op jonge leeftijd zijn ze nog niet in staat om het goede van het kwade te onderscheiden. Voorlichting en positieve begeleiding worden daarom steeds belangrijker.

Een christelijk meisje bleef eens aanhouden bij haar moeder om een bepaald programma op de televisie te mogen bekijken. Zij werd daartoe aangespoord door klasgenoten. Haar moeder ging toen samen met haar kijken. Het duurde maar kort en haar dochter zei zelf : ‘Ma, het hoeft voor mij niet meer.’

De jongeren moeten samen met de opvoeders  ontdekken wat goed of verkeerd is, maar ze moeten van binnenuit zelf de goede keuzes maken. De liefde tot Jezus en het verlangen naar de nabijheid van God zal ze kunnen beveiligen in de gevarenzone. In het licht kunnen we de verleidingen van de duisternis onderscheiden. Wandelen ze samen met ons in het licht?

Wandel samen in het licht met Jezus

Jezus leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 

De afbeelding van deze herder en zijn schapen in het licht geeft ons een goed beeld. Schapen die ervaring hebben met de liefde en zorg van de goede Herder zullen niet afdwalen. Ze voelen zich veilig en beschermd in de nabijheid van hun Leidsman, Die hen voorgaat. Hij brengt hen in grazige weiden, met waterbeken en geweldige uitzichten. Breng daarom de kinderen en jongeren voortdurend bij Jezus! Als Hij ze aanraakt, zullen ze Hem in het licht willen blijven volgen en zal de duisternis minder vat op hen hebben.

Het veilige vaarwater

De kerk moet schip zijn waar jongeren zich veilig thuis voelen en waar ze wel bij varen. Het licht en de liefde van God in Jezus Christus geven een geweldige uitstraling. Dit moeten wij ook uitstralen aan boord. Bij deze liefde is de zegen van God. De jongeren moeten zien dat we Jezus aan boord hebben. Dan worden de stormen in de puberteit gestild en komen we samen uiteindelijk weer in rustig vaarwater.

Velen voelen zich echter niet meer thuis in het veilige vaarwater van gezin en kerk. De wijde wereld van het World Wide Web lokt hen meer aan. Ze vallen buiten de boot en komen ‘in de wilde vaart’ terecht.

In de gevarenzone raken velen geestelijk en emotioneel beschadigd. Deze zwakke plekken en beschadigingen bieden ingangen voor de geestelijke boosheden in de lucht. Zij infiltreren in de gedachten en levens van gefrustreerde depressieve en agressieve mensen. Achteraf worden dan de reddingsboten uitgezet om deze jongeren een helpende hand te bieden.

Vanaf de leertijd van 18 jaar wordt in de seculiere psychiatrie de diagnose ‘borderline’ gesteld. Ze houden daarbij geen rekening met de occulte geestelijke wereld. Voor de wetenschappers die niet willen geloven mag deze niet bestaan. Er wordt dus vaak niet juist ingegaan op de problemen die er zijn op religieus en occult gebied. Er wordt niet gebeden voor bevrijding van demonische infiltratie.

Veel borderliners zijn gothic. Een collega zag op een afdeling jeugdzorg van een psychiatrische inrichting dat meer dan de helft van de jongeren gothic waren en dat er zelfs wanden van kamers zwart waren gemaakt. De begeleiders deden daar niets mee. Echte gothics houden zich bezig met satanisme en de dood. Zij willen de dood levend ervaren. Het is begrijpelijk dat velen van hen zelfmoordpogingen doen. In 2007 deden in een half jaar tijd 70.000 in ons land een zelfmoordpoging. Ongeveer 750 jongeren beneden de 25 jaar hebben in 2009 in Nederland zelfmoord gepleegd.

                           

De geestelijke boosheden in de lucht (Ef.6:12) infiltreren via onze gedachten de hierboven afgebeelde giftige zaden. Zij doen dit via onze negatieve grijze veld. Zorg dat er geen goede voedingsbodem is voor deze zaken die je ongelukkig zullen maken. Geef de boze machten geen voet op jouw grondgebied. Vlucht tot Jezus! Als je weet dat je Zijn eigendom bent, kun je getroost leven.

Voorkompastoraat is nodig!

Veel jongeren met een christelijke achtergrond komen door vluchtgedrag in een occulte, dwangmatige wereld van depressiviteit en agressiviteit terecht. Hun angst en boosheid zijn meestal gevolgen van geestelijke en emotionele beschadigingen en afwijzing in hun vroege jeugd en kinderjaren. Daarom moeten we ze niet pas achteraf laten behandelen vanaf 18-jarige leeftijd. Het is dus duidelijk dat er eerder moet worden ingegrepen. De herkenning komt in vele gevallen te laat.

De oorzaken van de toenemende problemen liggen meestal in de vroege jeugd en kinderjaren. Daar moeten we dus beginnen om meer liefde, vertouwen en bescherming te bieden! Hier is voorlichting en training voor nodig. Daarvoor is een belangrijk deel van deze website deel ook bedoeld. Het wordt onder de andere titels van deze website uiteengezet.

De geestelijke bescherming van onze jongeren

 moet worden uitgebreid!

Het is nu tijd om het voorkompastoraat intensiever te praktiseren in de plaatselijke christelijke gemeenten. Geestelijke bescherming en pastorale hulpverlening is een belangrijke taak voor de kerk!

We constateren dat occulte belasting en demonische gebondenheid hierdoor steeds meer voorkomt bij de jonge generatie. Deze eeuw wordt al ‘de eeuw van de bezorgdheid’ genoemd. In Nederland hebben wel een miljoen mensen medicatie nodig geestelijke vermoeidheid, depressiviteit en dergelijke klachten.  Er zijn al tussen de 150.000 en 200.000 borderliners in ons land, vooral jonge mensen met geestelijke problemen. Na verkeersongelukken is zelfmoord de tweede doodsoorzaak bij jongeren. Al in de vorige eeuw worden drop-out jongeren ‘de gekwelde generatie’ genoemd. De grote tegenstander en zijn demonische kwellers hebben inmiddels meer occulte wapens in de strijd geworpen. Let erop dat het een geestelijke strijd is die boven ons en in ons wordt gestreden. Daarom worden we opgeroepen in Efeze 6:10-19 om de hele wapenrusting van God aan te doen, om zodoende ‘in de duisternis van dit tijdperk’ stand te kunnen houden. Lees dit gedeelte maar weer een voor jezelf!

Door geestelijke problemen en innerlijke conflicten nemen steeds meer (christelijke) jongeren de toevlucht tot occulte, demonische machten. Er zijn catastrofale gevolgen te noemen. We denken aan Tristan van der V., die op 9 april 2011 in Alphen aan de Rijn zes mensen en daarna zichzelf doodschoot. Bij de christelijk opgevoede jongen had zich een enorme haat tegen God ontwikkeld. Hij gaf aan wel veel te hebben gebeden, ‘maar was nooit verhoord’. Hij riep geesten op om mee te communiceren en was zeer betrokken bij het paranormale. Hij schreef een ‘eigen bijbel’, die hij ‘tegenwoord’ noemde. Tristan stond onder invloed van het satanisme. Tijdens zijn schietactie droeg hij een ring met het pentagram (een vijfpuntig symbool van het satanisme). In een interview in het Reformatorisch Dagblad van 12 juli 2011 reageert dr. M.J. Paul hierop. Hij geeft aan: ‘Onder invloed van het occultisme kreeg hij gaandeweg een andere visie op leven en dood.’ Tristan toonde aan dat hij in God was teleurgesteld. Hij nam daarna met zijn vragen de toevlucht tot satan. Het RD bracht naar voren: ‘Rond zijn 14e begon Van der V. zich te interesseren voor het christelijk geloof. Is het niet wrang dat uitgerekend die levensbeschouwelijke zoektocht hem in occult vaarwater heeft gebracht? Mart-Jan Paul reageerde: ‘Dat is inderdaad bijzonder aangrijpend. Het laat zien dat een religieuze opvoeding later een totaal andere kant kan uitgaan dat de opvoeder heeft beoogd. Een duistere wereld waarvan pubers of jongvolwassenen het bestaan vanuit hun opvoeding kennen en waarvoor ze mogelijk ook zijn gewaarschuwd, wordt opeens hun toevluchtsoord.’ Verder gaf hij in het interview aan, dat het belangrijk is wat ouders hun kinderen voorleven. ‘Elk gezin beleeft wel eens moeilijke tijden. De vraag is dan: Zie kinderen dat ouders echt houvast hebben aan hun geloof?’

Jaap van der H. is in 2010 veroordeeld voor de moord op de 14-jarige Urker jongen Dirk Post. Bij hem was er een religieus-occulte motivatie aanwezig. Jaap ging destijds met twee andere jongens van 12 en 13 jaar naar het Urkerbos ‘om geesten aan te roepen’. Hij heeft na zijn veroordeling nadrukkelijk om hulp gevraagd om zijn occulte verslaving de baas te worden. Dr. Paul doet in hetzelfde interview een pleidooi,  ’dat aan het hulpverleningsteam van dergelijke veroordeelden een gespecialiseerde pastorale medewerker wordt toegevoegd om zich te richten op de religieuze kant van de behandeling’.

Tim en de ‘killergames’

Op woensdag 13 maart 2009 werden we opgeschrikt door het drama in Duitsland, waar de 17-jarige Tim Kretschmer 16 mensen in koelen bloede heeft doodgeschoten. Nadat hij door de politie werd verwond, schoot hij daarna zichzelf dood. Onder de slachtoffers waren 9 leerlingen en 3 leerkrachten van de school waarop hij had gezeten. Hij heeft gehandeld uit frustratie. Hij werd min of meer gepest of genegeerd op school, waar hij ‘een loser’ was. Het was een in zichzelf gekeerde jongen, die men na een bepaald contact al snel kon vergeten.

Tijdens catechisatie was hij volgens zijn predikant ‘een rustige, vriendelijke jongen’. Naar buiten toe was hij dus onopvallend, maar intussen had hij ook een andere identiteit. Volgens iemand die bij hem thuis kwam en met hem tafeltennis speelde, had hij thuis ‘duizenden horrorvideo’s’. Zijn vader had heel wat wapens in huis, waar hij een wapenvergunning voor had. Van deze wapens had hij er ook wel op zijn kamer. De maanden daarvoor bracht hij veel tijd door met het spelen van gewelddadige games en het schieten met luchtdrukwapens.

De Duitse minister van binnenlandse zaken heeft gepleit op een verbod voor zogenoemde ‘killergames’. Vóór het drama had zijn vriendin had het net uitgemaakt. Volgens een hooggeplaatste Duitser had deze jongen ‘twee identiteiten’. Is dit ook niet vaak het geval met reformatorische jongeren, die in twee werelden leven?! Wat zal er verder nog gaan gebeuren met onze jongeren, als deze wereldse, satanische invloeden zich zullen gaan intensiveren?

Gevaarlijke beïnvloeding via de massamedia

Onze jongeren leven in een ernstige tijd vol verleiding en occulte infiltratie. Ze bewegen zich vanaf jonge leeftijd soms heel dicht aan de rand van de gevarenzone. Het is duidelijk de moderne massamedia satan steeds meer kansen biedt. De massamedia heeft zich inmiddels steeds meer uitgebreid en het is veel intensiever en indrukwekkender geworden. Je wordt er binnen de kortste tijd door gepakt en geboeid.

De informatie uit de afgrond

is nog maar een muisknop van je verwijderd

Je wordt beïnvloed voordat je het beseft. Vooral het visuele aspect correspondeert met de verbeeldingskracht van de mens. Het zichtbare onderwijs geeft meer blijvende indruk. Als in een mooie droom word je meegevoerd naar prachtige gebieden. Je verbeeldt het jezelf dat je er bij bent, dat je het zelf meemaakt… dat je eigenlijk zelf ook wel de filmheld bent, waar je jezelf aan spiegelt voor het beeldscherm.

Het is een oerbeginsel in het hart van een gevallen mens dat hij als God wil zijn. Hij wil ook heersen en blijft daarom jagen naar de macht en invloed, op alle terreinen waar hij dit maar kan verkrijgen. En als hij het niet kan bemachtigen, spiegelt hij zich wel aan de één of andere filmheld, sport- of popster.

Velen hebben echter niet in de gaten dat de demonen hen hierin misleiden en beïnvloeden. De denkwereld van veel mensen wordt bestuurd en gevormd door de massamedia, de gemeenschapsmiddelen die de massa van het volk bereiken. Hieronder verstaan we onder meer tijdschriften, kranten, radio, televisie en internetprogramma’s.

De massamedia stuurt en vormt de denkwereld van velen

Online videogames en de ernstige gevolgen

De online videogames hebben tegenwoordig ook veel invloed. Door gameverslaving kan iemand een verwrongen wereldbeeld krijgen. Hij kan het spel en de normale wereld zelfs door elkaar gaan halen. Bij sommige autoracespellen kun je punten scoren door slachtoffers te maken. Er zijn jongeren geweest die het spel verplaatsen naar de straat. Hier kunnen ze ook in de werkelijkheid slachtoffers maken.

Zo gaat het ook met  misdaadfilms en killergames. Agressieve jongeren zijn geneigd om het in de realiteit na te spelen. Het is aangetoond dat het een agressieve gameverslaafde niet eens meer  interesseert wat zijn slachtoffer overkomt. Hij ziet deze persoon dan als een figuur uit het spel. De gevaarlijke fixatie van spel en werkelijkheid heeft al tot ernstige misdaden geleid, tot ‘het doden van leerlingen op school’ toe. Sommigen hebben bekende filmhelden in het echt nagespeeld.

Michael Ryan lijkt in augustus 1987 de film ‘First Blood’ van filmfiguur Rambo te hebben nagespeeld, en doodde in het echt 15 mensen in zijn woonplaats Hungerford, in Groot-Brittannië. Het RD van 22-8-1987 doet hier verslag van. Na een vrouw in het bos te hebben doodgeschoten, schoot hij op een benzinestation, waarna hij in zijn woonplaats Hungerford zijn moeder en 13 andere mensen vermoordde. Vervolgens stak hij zijn huis in brand en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. In the Guardian werd toen opgemerkt, dat ‘dergelijke films de psychologische basis kunnen leggen voor toekomstig geweld’.

In Belgie werden enige tijd geleden baby’s gedood door een man die zich had verkleed als Batman (in een bepaalde film). Toen ik beide gevallen op een reformatorische school als waarschuwende voorbeelden aanhaalde, bleken zelfs eersteklassers (van 12 jaar) deze films al te hebben bekeken.

In maart 2009 had ik een gesprek over de Rambo-films met leerlingen uit een eerste klas. Een aantal van hen had deze films gezien of in huis. Ze worden ook buiten het weten van de ouders om gedownload op de computer of hun laptop. Een leerling zei dat de eerste film van Rambo nog niet zo bloedig was, maar de vierde die hij had gezien, was veel erger. Er werd in het begin gelachen om het gevaar van deze Rambo-films. Ik heb ze daarna ernstig aangesproken. De gevaren worden helaas niet onderkend!

In maart 2009 werd meegedeeld dat wel 2 miljoen mensen naar de Nederlandse uitzending van de nieuwe Uri Gellershow kijken. Naast goochelstrucs, occulte listigheid waren daar in bepaalde uitzendigen ook demonische machten aan het werk.

Uit onderzoek is gebleken dat veel  leerlingen van het reformatorisch voortgezet onderwijs naar een uitzending van deze show hebben gekeken. In een peiling onder meer dan 250 leerlingen uit de eerste en tweede klas is ontdekt dat 30% van hen deze occulte show minstens één keer voor een deel of helemaal hadden gezien. Dat zijn dus leerlingen van 12-14 jaar! Ongeveer 19% van de brugklassers hebben meer uitzendingen van deze show of van soortgelijke shows gezien! We mogen dus ook wel aannemen dat basisschoolleerlingen al uitzendingen hebben gezien van deze occulte uitzendingen.

Al met al blijkt uit het voorgaande duidelijk dat occulte machten, zoals magie en voodoo, zijn binnengedrongen in de Westerse huiskamers.

Blijf buiten de invloedssfeer van de slang

Zie je nu welke gevaren onze jongeren bedreigen, die zich via internet volop in de gevarenzone begeven! Dr. M.J. Paul geeft ons te kennen: ‘Wie zich op de hoogte stelt van de lectuur die de jongeren lezen, films die ze zien, let op hun muziek en vraagt naar hun ervaringen op het gebied van het occulte, zal bemerken dat ze veel meer meemaken dan ouderen (en ambtsdragers) vermoeden.

Voorkómen is altijd beter dan genezen.

Maar er zijn steeds meer mensen, waaronder ook jonge kinderen en tieners, die in aanraking gekomen zijn met duivelse machten. Je kunt zeggen dat zij, door te spelen met het occulte, de deur voor hen hebben opengezet. Veel mensen hebben dan last van nachtmerries of angsten, zij horen ‘stemmen’, zien ‘gezichten’, hebben speciale ‘gevoelens’ over wat er gaat gebeuren, enzovoort (vgl. Matzken, 1991, 139). Ik denk terug aan een catechisante die in haar houding voortdurend onverschillig was. Niets van de godsdienst interesseerde haar. Later bleek dat ze zich bezighield met occulte zaken, waardoor ze bijna onbereikbaar was geworden voor de boodschap van de Bijbel.’

Uit recent onderzoek is gebleken dat een derde van de Nederlandse jeugd zich al heeft beziggehouden met occulte praktijken. Onderzoeker psycholoog F. Mathijsen geeft aan in het RD van 15 juli 2011: ‘We leven in een maatschappij waaruit de christelijke zingeving nagenoeg is verdwenen. Vaak voelen jongeren zich door volwassenen onbegrepen en gaan ze op eigen houtje op zoek naar antwoorden in het bovennatuurlijke. Aanvankelijk zijn ze aangetrokken door het bizarre van het paranormale en op zoek naar een manier om met hun angsten om te gaan. Maar wat onschuldig als een spel begint, wordt al gauw een obsessie en daarna een afglijden naar occulte praktijken.’ Jongeren worden door de ‘antwoorden’ een poosje gesust, ‘maar de meesten krijgen kort daarop last van nog grotere angsten. En jaren later blijven ze getekend door hun ervaring.’

Een overwinnend Evangelie is nodig!

Het is goed om te weten wat ons bedreigt. Wereldse machten willen ons van onze jeugd beroven! We dienen daarom nuchter te zijn en te waken in de gebeden (1 Petr.4:7b). We worden in 1 Petr.5:8 vermaand en gewaarschuwd: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’.

De duivel gaat rond als de boze, verleidende tijdgeest. Hij bedient zich van de massamedia… achter de schermen is hij bezig. Het is nu de tijd voor de geestelijke oorlogsvoering! Jezus is de Overwinnaar, en in Zijn Naam en door Zijn kracht mogen de gelovigen krachtige daden verrichten.

 Tegen de satanische infiltratie

 is de kracht van het Evangelie nodig!

Tegen deze satanische infiltratie is misschien wel meer dan ooit de kracht van het Evangelie nodig! Wat hebben we in deze gevaarlijke tijd nog aan een Evangelie, dat afgezwakt en voorwaardelijk wordt gebracht? Wij mogen de ingang van het Koninkrijk der hemelen niet nauw maken, als de wereld zich breed maakt om ons van onze jeugd te beroven. We lezen in Rom. 1:16:

‘Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid!’

Laten we door Gods genade gebruikmaken van het krachtige Evangelie, om verloren jongeren te mogen redden! Laat het Evangelie zijn zoals het is, namelijk als een krachtig scherpsnijdend zwaard in de hand van de Overwinnaar Jezus Christus!