Bevrijding van negatieve emoties

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus is het Licht der wereld, de Weg, de Waarheid en het Leven, Die van misleiding en zonde bevrijdt. Hij is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler. Geloof je het? Waarvoor heb je Hem nodig? 

Hoe kunnen kwade machten je in een negatieve denkspiraal leiden en gevangen houden in zonde en schuld? Ze zoeken naar aanknopingspunten in je leven. Dit kunnen zijn: emotionele beschadigingen, zonden, zwakten, onkunde, angst, boosheid en andere negatieve zaken in je gevoel, karakter en denken. 

Dit artikel gaat over bevrijding van misleidende, negatieve emoties, innerlijke pijn, zonde en schuld door Jezus. 

Het is ook tekst uit de Sta op cursus Geestelijk herstel, dat is behandeld tijdens een sessie in het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen. De afbeeldingen komen uit de PowerPoint.

Je kunt ook de toepasselijke liederen beluisteren, die je kunt aanklikken op de link naar YouTube. Hieronder volgt het eerste lied van Sela: Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video gebed om vrijheid – Sela 

Tekst: Anneke van Dijk & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk.

Verder zijn ook de groepsopdrachten opgenomen, zoals je die hieronder vindt: 

Opdrachten

1. Wat herken je van de negatieve en positieve emoties hieronder bij jezelf?

2. Zijn er sommige negatieve emoties bij je veranderd in positieve? Hoe dan wel? 

 ***

Jezus en de overspelige vrouw

Jezus brengt ons dus van een leven in duisternis naar een leven in het licht. In het voorgaande gedeelte in Johannes 8:1-11 lezen we over Jezus en de overspelige vrouw. Jezus is niet op de aarde geweest om zondaren te veroordelen, maar ze te bevrijden van hun zonden en schuld. In Joh. 3:17 lezen we: ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’

Daarvoor is er wel van onze kant geloof nodig: dat we Jezus accepteren en aannemen als onze persoonlijke Verlosser en Heiland. Lees dit maar in het verband, in Joh. 3:14-21. Je moet jezelf ook tot de waarheid en het licht keren!

Misschien herken je iets van haar leven in jouw leven. Voor deze veroordeelde vrouw was Jezus de Redder. De Heiland komt ook tot jou als Redder. Waarvoor heb je Hem nodig?

Toen bleek dat niemand de vrouw veroordeeld had, zei Jezus tegen haar: ‘Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.’ Wat leren we daarvan?

Opdrachten

3a. Bespreek samen Johannes 8:1-11. Wat vind je van de beschuldigers,

      van de zondige vrouw en van Jezus in dit tekstgedeelte?

3b. Toen bleek dat niemand de vrouw veroordeeld had, zei Jezus tegen haar: ‘Dan   veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.’  Wat leren we daarvan?

Ga op de nieuwe weg

Hoe kom je uit je problemen op de nieuwe weg die naar boven leidt? Je leest het in het volgende lied. Het lied ‘Een nieuwe weg’ van Christian Verwoerd wordt door hem gezongen met Erika de With:

Wat God zo mooi gemaakt had, ligt er gebroken bij.

Het verleden heeft veel schade aangebracht.

Mijn adem lijkt gestopt door de wonden diep in mij.

Het doet pijn vanbinnen, het ontneemt me alle kracht.

***

Een kostbare relatie is voorgoed kapot gegaan.

Wat nog over is, is schaamte en verdriet.

Ik zoek naar nieuwe hoop, maar waar haal ik het vandaan?

Is er iemand die de weg naar boven ziet?

O, ik verlang naar rust, naar vrede voor mijn ziel.

***

Refrein:

Bij Jezus ligt genezing. Geen probleem is Hem te groot.

Zelfs de diepste nood is Hem niet onbekend.

Als je alles bij Hem neerlegt, wordt een nieuwe weg geopend

Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel.

Dus geef het maar aan Hem, geef het maar aan Hem!

***

Mijn hoofd zit vol met vragen, maar ik ga er mee naar God.

Ik zal eerlijk zijn als ik alles Hem vertel.

Want Hij alleen kan zorgen dat mijn hart weer zachter wordt.

Ik vertrouw op Hem voor vernieuwing en herstel.

***

Refrein (2x):

Bij Jezus ligt genezing. Geen probleem is Hem te groot.

Zelfs de diepste nood is Hem niet onbekend.

Als je alles bij Hem neerlegt, wordt een nieuwe weg geopend.

Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel…

 ***

Dus geef het maar aan Hem, ja, geef het maar aan Hem.

Dus geef het maar aan Hem, geef je hart aan Hem!

Geef je hart aan Hem: Ik geef mijn hart aan Hem. (2x)

Samen: Ik geef mijn hart aan Hem!

 ***

YouTube-video Christian Verwoerd – Een nieuwe weg

***

Vragen en opdrachten bij het lied:

A.  Waartoe spoort dit lied je aan? Waarom?

B.  Welke nood wil je bij God neerleggen?

C.  Ga er samen over in gebed… en kom tot overgave!

***

Jezus is het Licht der wereld

Lezen Johannes 8:1-12 + 8:31-36 en Johannes 14:6

Jezus Christus is het antwoord op onze zonden, zorgen en innerlijke wonden. Hij is de Heiland van de wereld. Deze Heiland betekent voor ons: Zaligmaker, Redder, Bevrijder, Genezer en Heler.

Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Als je in het licht wandelt, zal de duisternis wijken. Volg daarom ook het Licht der wereld. Je kunt pas tot je doel komen als je Jezus gaat volgen in het licht. Door het pad van Licht te volgen, raak je steeds verder verwijderd van het grensgebied van de duisternis, zodat de pijlen van de kwade geesten je op den duur niet meer kunnen bereiken.

Opdrachten 

4a. Bespreek de woorden van Jezus in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

4b. Welke duisternis wijkt er als je Jezus volgt?

4c. Waarom geeft het volgen van Jezus je innerlijke vrijheid?

4d. Hoe kun je Jezus blijven volgen als het Licht van de wereld? (Joh. 8:12) 

4e. Op welke wijze ga je op het pad van de beloften uit het Woord van God?

 

***

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hij maakt ons vrij.

Lezen Johannes 8:31-36

Jezus zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Hij leert ons in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kunnen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Je zult de waarheid steeds meer gaan begrijpen

als je Hem blijft volgen in het licht

Deze waarheid zal je vrijmaken van negatief denken. Je zult daardoor ook de verslavende zonden achter je kunnen laten. Je krijgt door deze geestelijke groei steeds minder behoefte om in deze zonden te leven. Je laat jezelf er niet meer door voeden. De neigingen en behoeften zullen dan ook afzwakken. Als je Jezus meer leert kennen, zullen geloof, hoop en liefde sterker worden in je leven.

Je leven zal zich richten op je geliefde Zaligmaker en Heiland. Dat geeft werkelijke vrijheid in je denken en gevoel.

Jezus verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Het is daarom ook belangrijk dat we niet terugvallen in ons oude leven, met de zondige gewoonten en patronen. Paulus roept ons op in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

5. Wat zullen leugens en negatieve woorden met je doen als je ze toelaat in leven?

6a. Denk vanuit Joh. 8:31-36 na over hoe de waarheid ons vrijmaakt.

6b. Ben je vrijgemaakt als slaaf van de zonde? Wat wil je ervan delen?

7. Waarom is het niet goed om je te laten leiden door je gevoelens en emoties?

 Uitleg van de afbeelding Geestelijke werkingen in het hart

Links op de afbeelding zie je in het donkere gedeelte je negatieve denkveld. Daar zijn gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en schuld. Deze negatieve gevoelens worden gevoed door kwade geestelijke invloeden.

Negatieve infiltratie komt binnen via je gedachten en wordt door je denken wel of niet geaccepteerd. Je denken stuurt je wil aan. Je gevoel kan doordringen door tot je hart, en ook je wilskracht beïnvloeden.

Leef je op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft!

Aan de rechterkant zijn er in het positieve denkveld gevoelens van veiligheid en acceptatie. Je ziet er ook: hoop, geloof, liefde, kennis en goede schuldgevoelens. Deze zaken worden geïnspireerd en gevoed door goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Geest van God is bij een gelovige werkzaam via dit veld. Hij richt ons op Jezus. Bij meer liefde, geloof, hoop en kennis komt er ook meer vreugde in je hart.

Wat accepteren we in ons hart?

Ons denken is de sturende bron en de kern van ons innerlijk leven. Daarmee kunnen we iets doen met de geestelijke beïnvloeding en de stroom van onze gedachten. Het denken stuurt de wil aan, maar het gevoel oefent ook invloed uit op de wil.

De functie van het denken

Met je denken kun je de verkeerde gedachten beoordelen en wel of niet accepteren. Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant, is er niets aan de hand; als je ze accepteert, gaat het innerlijk verkeerd. Door een helder denken kun verkeerde invloeden en verleidingen herkennen en beoordelen. Je moet goed en kwaad leren onderscheiden. Je gaat dan op de negatieve gevolgen letten.

De gave van de onderscheidingen van de geesten is daarom ook van groot belang! Dat is een speciaal charisma van de Heilige Geest (zoals je dit leest in 1 Kor.12:10). Hierdoor kunnen we de werking van de boze geesten ontmaskeren en de geesten beproeven of ze uit God zijn of niet (1 Joh.4:1).

Je gevoel hoort bij het automatische zenuwstelsel. Je gevoel of je emoties kunnen een willoos slachtoffer worden van zondige begeerten. Verleidingen wekken begeerten op.  Het denken speelt dus een belangrijke rol in het in goede banen leiden van het gevoel en de begeerten.

Je moet je eerst bezinnen, voordat je iets gaat beminnen

Denk eerst goed na, en laat je niet door je gevoel leiden

Het denken kan goed samenwerken met de wil. Een gelovige heeft een vernieuwd en verlicht denken ontvangen en ook een vernieuwde wil gekregen. Een standvastige, vernieuwde wil heeft de wil om te geloven en Jezus te volgen.

Wat doet het (beschadigde) gevoel?

Negatieve gevoelens of emoties kunnen het nuchtere denken passeren en de wil aansturen om onverstandige dingen te doen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met verleidingen, verlangens en begeerten, die vaak inwerken op het gevoel. Sommige begeerten, zoals op seksueel gebied, kunnen het gevoel makkelijk overrompelen.

Emotioneel beschadigde mensen en verslaafden

drijven vaak op het gevoel

Bij hen kan de wilskracht ernstig zijn verzwakt

Het vertroebelde denken biedt dan ook geen weerstand tegen voortdurend opkomende verlangens, verleidingen en vluchtgedrag.

Er kan van alles op je afkomen, wat maar in je gedachten blijft rondhangen. Sommige mensen kunnen dan tegen je zeggen: ‘Trek het je niet aan.’ Maar dat is nu vaak het probleem als je hoog gevoelig of emotioneel beschadigd bent. Je laat jezelf er dan toch door voeden of innerlijk door belasten.

Denken, gevoel en wil

Wat zijn de geestelijke werkingen van ons hart? Hoe worden geestelijke in vloeden eigenlijk verwerkt door ons gevoel en ons denken? We hebben er al eerder over gehad, maar het is belangrijk genoeg om het weer te onderzoeken.

Geestelijke invloeden en infiltraties

komen binnen via onze gedachten

Ze komen binnen via onze zintuigen door woorden, beelden, voelen, ruiken, herinneringen en gedachten. Met ons denken geven we het een plaats in ons innerlijk leven. We kijken of we het kunnen gebruiken, of het ons helpt of benadeelt, of het nuttig is of gevaarlijk.

Met ons denken geven we er dus ook sturing aan. Ons denken is eigenlijk het roer van ons innerlijk leven, waarmee we op koers kunnen blijven, of een nieuwe koers bepalen. Met ons denken sturen we ook onze wil. We denken erover na en bepalen dan wat we willen.

Opdrachten

8a. Ben je wel eens in een negatieve spiraal in je gevoel en denken  terechtgekomen? Hoe dan wel?

8b. Waarom kun je dat vergelijken met het vastgezogen worden in drijfzand?

8c. Waarom is het gevaarlijk om in het drijfzand van negatieve, misleidende emoties vast te blijven zitten?

 8d. Kun je ook vertellen hoe je eruit bent gekomen?

8e. Hoe kun je op een moeilijk, glibberig en moerassig pad in je leven Jezus standvastig blijven volgen?

  

Staak de emotionele Strijd

In het wegzuigende moeras van negatieve emoties wordt een felle innerlijke strijd gestreden. Je levert dan een gevecht tegen jezelf, die je niet kunt winnen. Hoe kan het dan wel worden overwonnen? Hoe kun je jezelf gewonnen geven aan de sterke Held en Overwinnaar Jezus Christus?  Matthijn Buwalda zingt erover in het voldende lied:

Staak de strijd

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn. 

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

Breek jezelf niet af, maar bouw op Jezus

De oplossing ligt in het geloof in Jezus, Die het kwaad buiten ons en in ons kan overwinnen. Hij is de onwankelbare Rots der eeuwen, waarop je vast kunt staan in het geloof en veilig op kunt bouwen. Hij is ook als het anker in de storm, waaraan je levensschip vast ligt aan een stevige bodem. Je ziet en hoort het in het volgende lied.

Hieronder laat ik Opwekking 694 ‘Ik bouw op Jezus, anders niet’ volgen. Je kunt de link naar YouTube aanklikken:

YouTube-video opwekking 694 met tekst

***

Ik bouw op Jezus, anders niet.

Het is Zijn bloed dat redding biedt

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd.

Ik steun alleen op Jezus’ Naam.

***

Refrein:

Hij is de rots waarop ik sta,

de vaste grond voor mijn bestaan,

de vaste grond voor mijn bestaan.

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,

toont Hij Zijn liefde die mij draagt.

***

Al woeden stormen om mij heen:

mijn anker rust in Hem alleen.

Want Zijn belofte en Zijn bloed,

die doen mij sterk staan in de vloed.

Als alles wankelt rondom mij:

mijn fundament, mijn hoop blijft Hij.

***

Wanneer Hij komt met luid geschal,

weet ik dat Hij mij kennen zal.

Bekleed met zijn gerechtigheid

ben ik van Hem in eeuwigheid:

de vaste grond voor mijn bestaan.

Tekst & muziek: William B. Bradbury. Ned. tekst: Harold ten Cate.

 ***

Bouwen op de woorden van Jezus

Jezus vertelt ons in Matth. 7:24-27 de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer. Aan het einde van de Bergrede geeft Hij daarbij aan in de verzen 24-25: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.’ De Studiebijbel verklaart bij vers 24: ‘De twee, horen en doen, behoren onscheidbaar bij elkaar (vergelijk Jakobus. 1:21-27) en kunnen in één term worden samengevat: gehoorzaamheid des geloofs (zie Rom. 1:5 en 16:26).’ Van het commentaar leer ik verder:

Leven is bouwen.

Wie bouwt op Jezus

heeft een onwrikbaar fundament gevonden.

In Jakobus 1:22 worden we opgeroepen: ‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.’

Jezus leert ons verder in de gelijkenis, in Matth. 7:26-27: ‘En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.’ De  Studiebijbel geeft kernachtig aan bij vers 26: ‘Iemand, die Jezus’ worden wel hoort, maar niet doet, bouwt niet op Hem. Hij bouwt zijn leven op iets buiten Jezus, en dat is altijd zandgrond.’

Als je jouw leven bouwt op iets buiten Jezus,

bouw je altijd op zandgrond.

Hieronder volgt het lied ‘Bouw je huis niet op het zand’, met een animatiefilmpje (op YouTube). Het is een aangrijpend kinderlied, wat ook volwassenen aanspreekt. Tekst & Muziek: Koen Hartman.  Klik hier op de link:

YouTube-video Bouw je huis niet op zand

Hieronder volgt de tekst:

Bouw je huis niet op zand.
Hé, gebruik toch je verstand!
Want een storm of orkaan
zal je huis niet laten  staan.

Jezus zegt: luister goed
en volg Mij in wat je doet.

Refrein:
Heooo, hou je vast, het waait sterk dus opgepast.
Doe wat Jezus zegt: dan kom je goed terecht.
Heooo, hou je vast, het waait sterk dus opgepast.
Doe wat Jezus zegt: dan kom je goed terecht.

Bouw je huis, aan het werk!
Een fundering maakt het sterk.
Met beton in de grond
vliegt je huis niet in het rond.

Als een Rots is de Heer.
Leef voor Hem, meer en meer.

(Refrein 2x)

***

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint: 

Bouw op de Rots der eeuwen

9. Waardoor kun je vast blijven staan in de vrijheid, los van slavernij? Bespreek hierbij Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

***

Hoe komt er vreugde in je hart?

Je kunt vreugde vinden bij het liefdevolle Vaderhart van God. Dan omvat Zijn liefde onze wil. Wil je leven vanuit het centrum van Zijn wil?

In Zijn aanwezigheid willen wij wat Hij wil

Op de afbeelding hieronder zie je dat het hart, het denken en de wil zijn ingewonnen en overwonnen door Jezus Christus. Daarin komt ook de volle overgave van het geloof naar voren.

De gevoelens en verlangens zijn in vreugde, vrede en rust. Je ziet ook op de afbeelding dat elke gedachte gevangen is genomen en gebracht is tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5). Het is duidelijk dat er door deze helende en beschermende liefde ook geestelijk herstel plaatsvindt.

Op de afbeelding zie je het ideale plaatje van een volwassen gelovige, die mag leven in de overwinning door en van Jezus Christus. Je ziet in de afbeelding dat Zijn liefde het denken en de wil omvat. De gedachten worden ook door het licht doorstraalt en beheerst door Jezus Christus.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid

 in de Overwinnaar Jezus Christus!

Hoe kunnen wij groeien naar deze heerlijke vrijheid en vreugde in God? Je kunt dat beluisteren in Opwekking 418. (Tekst en muziek: Wayne & Cathy Perrin: ‘When I look into Your holiness’, vertaald door Mireille Schaart.) Je kunt het lied onder de tekst aanklikken:

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer

 ***

Liederen bij de sessie om samen te zingen en te bespreken

Opwekking 355.

U, Die mij geschapen hebt

YouTube-video Opwekking 355 – U die mij geschapen hebt

***
 U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

***

Tekst & muziek: Chris Christensen: I was made to praise You.

Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld

***

Opwekking 358.

Uw tederheid genas

 YouTube-video Opwekking 358 – Uw tederheid genas

***

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.

Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om.

Uw heil neem ik aan, o Heer. (3x)

***

Tekst & muziek: Graham Kendrick. Ned. tekst: Jan Visser

***

Opwekking 308.

O laat Gods Zoon je thans omhullen

O laat Gods Zoon je thans omhullen

met zijn liefde en zijn Geest.

Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.

O geef Hem alles wat je vasthoudt,

en zijn Geest zal als een duif

op je leven dalen met goddelijke kracht.

***

Refrein:

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart (2x).

O kom en zing dit lied met blijdschap,

met een hart vol van vreugd’.

Hef je handen in aanbidding naar omhoog.

O geef Hem al je pijn en moeite

en de jaren van verdriet,

en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ naam.

 ***

Opwekking 474.

Niemand is als U

YouTube-video opwekking 474 – Niemand Is Als U

***

Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,

genezing komt door uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U.

***

Tekst & muziek: Lenny LeBlanc Ned. tekst: Sylvia Bronsveld + Mireille Schaart

***

Vragen bij deze liederen:

D. Welke liedteksten hierboven spreken je het meest aan? Waarom?

E. Wat herken je in je eigen leven in de teksten? Wil je er iets over vertellen?

***

Opdrachten bij het afsluitend lied

10a. Wat spreekt je aan in het lied ‘Als nieuw geboren’ van The Psalm Project. En wat herken je ervan in je eigen leven? (Je vindt de tekst hieronder in het afsluitend lied van de deze sessie.)

10b. Kun je iets vanuit jezelf vertellen over de bevrijding die er in wordt genoemd?

Onderling gebed. Waar wil je voor (laten) bidden?

***

Een afsluitend lied met gebed en proclamatie

In Psalm 32 van de The Psalm Project zie je hoe David door de genade van God uit de neergaande spiraal is gekomen. Door zonde, ontrouw en het niet belijden van zijn zonde werd zijn geestelijke en ook psychische leven te zwaarbeladen. Hij kon het ook emotioneel niet meer aan. Hij kon zichzelf niet uit de put van zonde halen, waarin hij door eigen schuld in vastzat.

Door de liefde, trouw en genade van God is hij vanuit zijn duisternis weer in het van God licht gebracht. Hij kon daarna weer verdergaan op het pad van de beloften, die hij in het geloof ook noemt in deze Psalm. Herken je de woorden van deze Psalm ook vanuit je eigen leven?

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.  

***  

Psalm 32 van The Psalm Project is gemaakt door: Egbert van der Stouw en Eelco Vos en wordt gezongen door The Psalmproject.