Refoweb voor jongerenpastoraat

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Deze Website voor jongerenpastoraat wil hulpverleners en jongeren helpen om beschadigingen te voorkomen, om te leiden en te helen, en de weg te wijzen naar de Heiland.

Door het offer van Jezus worden wij bevrijd en door Zijn striemen worden wij genezen (zie Jes.53).

Evangelie voor jongeren 

Ben je nog op zoek naar de goede Herder? Weet je niet hoe je tot geloof moet komen? Deze website is in het bijzonder ook voor reformatorische jongeren bestemd. Het is een geschikte refoweb voor zoekende jongeren. Ben je op zoek naar blijvend geluk? Kun je de weg naar Jezus steeds maar niet vinden? Wacht je al lang als een geestelijk verlamde op de beroering of beweging van het water van Bethesda? Besef dan dat Jezus in het Evangelie naast je staat! Jezus zegt ook tegen jou in Joh.5:6: ‘Wil je gezond worden?’ De zieke man had geen mens om hem te helpen. Jezus sprak met macht tot hem: ‘Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen’ (Joh.5:8). 

Heb jij ook geen mens om je te helpen op de weg naar de Redder? Hij staat in het Evangelie op de deur van je hart te kloppen. We lezen over de kloppende Jezus in Openb.3:20: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand  Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

Speciaal voor reformatorische jongeren is er een rijk Evangelie te vinden op deze refowebsite! De schrijver zit al 30 jaar in het jongerenwerk. Hij heeft oplevingen mogen meemaken tijdens gezinskampen en jongerenbijbelstudies. Veel getuigenissen van jongeren zijn opgenomen onder de subtitels van Geestelijke opwekking. Hij heeft ook ervaren en gezien dat er bevrijding en geestelijk herstel is door Jezus Christus. Hij zoekt als de goede Herder de verloren, gewonde en behoeftige schapen op. Hij is innerlijk bewogen over ons.

   

In Jes.53 zie je dat er door Jezus voor dwalende schapen vergeving en genezing is. Hij is afgewezen, veracht en geplaagd. Hij heeft onze ziekten en schuld op zich genomen en weggedragen als het Lam van God. Lees Jes.53 nog maar eens goed door! Kijk deze keer maar eens omhoog en luister naar de uitnodiging voor jou in Joh.1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’      

Door Jezus Christus hebben we redding, vergeving, herstel en het eeuwige leven. In Joh.3:14-15 wordt ons verkondigd: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

                                                  

Onder de titel ‘Zien op Jezus’ van deze website kun je zien hoe je redding en herstel kunt vinden. Onder de subtitels ‘Jezus volgen’ en ‘Gaan op de beloften’ word je de weg gewezen, hoe je Jezus gelovig moet leren volgen.

 

Kom uit de duisternis tot het Licht!

Een jonge gelovige is als dat kleine klimplantje. 

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

                                    

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Deze liefde lokt je aan en maakt je actief. Je kruipt dan naar het licht en de warmte toe. Klimplantje Geloof heeft het hout nodig om omhoog te kunnen klimmen uit het stof. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Je hebt houvast, licht en liefde nodig in je leven!

Veel jongeren hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op deze jonge klimplantjes getrapt en ze kunnen daarom uit zichzelf niet meer naar het helende kruis kruipen. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

                 

Afwijzing of acceptatie? 

Afwijzing kan ons leven kapot maken. Veel jongeren worden er door verscheurd. Ze haken af en slaan op de vlucht. In de gevarenzone ontstaan nog meer barsten. Afwijzing kan er zijn in het gezin, in de klas en in de kerk. Afwijzing en onbegrip in de gemeente waar we bij willen horen, kan ons erg beschadigen. In ons land wordt je al gauw bekritiseerd en veroordeeld. Gevolgen van afwijzing zijn angst en boosheid. Velen worden erdoor verteerd. Deze website geeft geestelijke opvoeders voorlichting om door voorkompastoraat jongeren te beschermen en door herstelpastoraat hulp te bieden. Acceptatie is een eerste levensbehoefte. Als je jongeren accepteert zoals ze zijn, kun je ze nog sturen. Als je ze liefde geeft, willen ze bij je blijven.

Twee E-boeken voor jongeren   

In de twee eerder uitgegeven boeken hieronder vind je het Evangelie voor jongeren. Zelfs jonge tieners kunnen de vele voorbeelden en tekst goed volgen. Je kunt op de onderstreepte PDF-documenten kun je aanklikken. Dan kun je de boeken lezen als E-boeken. Je kunt ze ook in onderdelen kopiëren naar Word en uitprinten, of gratis dowloaden. In het boek ‘Ben jij ook een discipel?’ zijn ook na de 11 hoofdstukken bijbelstudies opgenomen. Je kunt dus ook een hoofdstuk met bijbelstudies kopiëren en uitprinten, om samen met andere jongelui bijbelstudie te doen.

Met het pijltje terug (linksboven) kom je weer op dit artikel op de website. Verderop vind je de inhoudsopgaven van de twee boeken.

BOEK: LAAT JE REDDEN 

Copyright: Jan A. Baaijens, Laat je redden,  www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

 BOEK: BEN JIJ OOK EEN DISCIPEL  

Copyright: Jan A. Baaijens, Ben jij ook een discipel? www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

 __________________________________________

Introductie Laat je redden! 

Uit onderzoek is gebleken dat tieners de aanbieding en uitleg van het Evangelie vaak niet kunnen begrijpen. Het is onze plicht om ze de waarheid zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Ze moeten de waarheid leren verstaan, om door de waarheid te mogen worden vrijgemaakt (zie Johannes 8:32).

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze benaderd met de boodschap van het Evangelie. Zelfs de jongere tieners kunnen de vele voorbeelden en verhalen begrijpen.

In godsdienstlessen is gebleken dat de voorbeelden leerlingen van 12-14 jaar aanspreken, terwijl ze daarbij de geestelijke les veelal begrijpen. Het boek is eigenlijk geschreven voor tieners. Ouders en opvoeders kunnen met behulp van dit boek kinderen en jongeren onderwijzen in de leer van de Bijbel.

Dit confronterende boek is ook gericht tot de oudere jeugd. Het is eigenlijk bedoeld voor allen die de weg willen weten naar het eeuwige geluk. We hopen dat de Heere deze “wegwijzer” zal willen gebruiken tot Zijn eer en tot zegen van jongeren en ouderen.

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent. Eerder zijn van hem voor en over jongeren uitgegeven: Jeugd op de puinhopen, De jonge Onderzoeker, Verleidende machten, Jeugd in de branding.

  

Inhoudsopgave Laat je redden! 

EEN GIDS

ZOEK EEN BETROUWBARE GIDS! – LAAT JE NIET VERLEIDEN!

DE SCHATKAART

LAAT JE REDDEN!

EEN KIND IN EEN BRANDEND HUIS – DE NODIGENDE ARTS –

WELMENENDE NODIGINGEN – KOM NIET TE LAAT!

EEN GETROUW WOORD

GRATIS KRIJGEN

(VER)WACHTENDE BEDELAARS

HET WOORD, HET LEVEN EN HET LICHT

HET WOORD – DE EIGENWIJZE BERGBEKLIMMER

HET LEVEN

LEVEND WATER – STROMEN VAN ZEGEN – ONGELOOF EN

ONGEHOORZAAMHEID – HARDE EN STEENACHTIGE GROND –

VERGIFTIGDE GROND – HEILIGE WATEREN

HET LICHT

EEN SCHIJNEND LICHT AFGESCHERMD –

LAAT HET LICHT BINNENSCHIJNEN! – DE JONGEN IN DE PUT 

VERSCHILLENDE BEKERINGSWEGEN

WEDERGEBOORTE – WELKE UITWERKING? – STRIJD TEGEN DE ZONDE

NIET RUSTEN BUITEN CHRISTUS!

DE KOPEREN SLANG – ROOD SAP OP DE VLOERBEDEKKING –

REINIGING VOOR RODE ZONDAREN

EVANGELIE IN SODOM

EEN REDDENDE HAND

OPOFFERENDE LIEFDE – HET OFFER VAN DE BRUGWACHTER

GEBRUIK DE ONTVANGEN TALENTEN!

LIJDELIJKHEID – EEN BEEN GEBROKEN… –

EEN FATAAL DENKBEELD – VIJF MANNEN DOOR HET IJS GEZAKT

MUITERIJ OP EEN SCHIP

DE WIL VAN GOD

EEN HUILEND KIND – EEN DISCRIMINERENDE BAAS

ALLES VERLATEN OM JEZUS TE VOLGEN!

EEN VIS IN EEN VERVUILDE VIJVER –

LOSLATEN OM GERED TE KUNNEN WORDEN! –

TE ZWARE MENSEN IN HET WATER – JE GELD OF JE LEVEN!

GOD ZOEKT HET VERLORENE

EEN BLIJDE BOODSCHAP – GOD ZOEKT ONS TE BEHOUDEN –

DOOR LICHT GAAT DE BLOEM OPEN

HET VERLOREN SCHAAP

SCHUWE SCHAPEN OP EEN EILAND – ONGEHOORZAME SCHAPEN –

EEN SCHAAP MET EEN GEBROKEN POOT – DE ZOEKENDE HERDER –

HET VOGEL­TJE DAT DE TOEVLUCHT NAM

KLOPPEND AAN DE DEUR VAN HET HART…

“GEBOEID” DOOR EEN SPANNEND BOEK – EEN LEKKENDE REGENPUT –

DE KLOPPENDE HUISBAAS – EEN DODELIJK MISVERSTAND –

EEN BLIJDE BOODSCHAP VOOR BALLINGEN

GEVONDEN!

OP EEN ROTS GEWORPEN… –

REDDING, GENEZING EN BLIJDSCHAP

__________________________________________ 

Introductie Ben je ook een discipel?

Hoe word je een leerling en volgeling van de Heere Jezus?

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze bena­derd met de heilzame boodschap van Gods Woord. Uit ervaring is gebleken dat de vele vergelijkin­gen en voor­beeldverhalen zelfs de jongere tieners aanspreken. Er is getracht hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun leef- en denkwereld. 

In dit boek wordt aan jou uitgelegd hoe je een echte discipel of leerling van de Heere Jezus Christus wordt. Je wordt uitgenodigd en opgeroepen om tot een genadig God te gaan, in de geopende weg die Hij je in Zijn Woord voorstelt. Je mag gaan op Zijn beloften, en komen zoals je bent, om door Gods genade voor eeuwig te worden gered. Achter het verzoenend bloed van Christus is er een veilige schuilplaats voor jongeren en ook ouderen – jullie worden aangespoord om door het geloof daarheen te vluch­ten… 

Bij de 11 hoofdstukken zijn gespreksvragen gevoegd voor bijbelstudie en verdere doordenking.

Tekst op het kaft van de uitgave van uitgeverij Groen in 2000:

‘Volg Mij’. Zet deze uitspraak van Jezus jou ook vaak aan het denken?

‘Volg Mij’. Vind jij het moeilijk om Jezus te volgen?

‘Volg Mij’. Denk je dat Jezus ook jou roept?

In dit boek zoekt Baaijens, samen met jou, een weg in het leven. Veel voorbeelden uit het dagelijks leven zul je herkennen. De auteur zet je aan het denken over de rijkdom van het discipelschap. Daarnaast schetsthij een beeld (van het gevaar) van de zonde. Ook laat hij zien hoe veilig de weg is achter Jezus Christus aan.

De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk geven een aanzet om er met anderen over te praten, om het discipel-zijn te leren en het in praktijk te brengen. 

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

 

Inhoudsopgave Ben jij ook een discipel?

1. JE WORDT GENO­DIGD

    HET VULKAAN-EILAND – DE HEERE IS NOG NABIJ – EEN KIND

    DAT Z’N MOEDER NIET KON HERKENNEN – REAGEREN EN KOMEN –

    GESPREKSVRAGEN

 2. EEN UITNODIGING TOT GODS GENADEVERBOND

    REFORMATORISCHE GELOOFSLEER –

    DE ARTS EN DE HEROINE­VER­SLAAFDE – GESPREKSVRAGEN

 3. ONGEHOORZAAMHEID

    TWEE ZONEN – GEHOORZAAM OF ONGEHOORZAAM? – NIET ALLEEN

    BIDDEN OM EEN NIEUW HART – DE EIGENWIJZE LANDBOUWER –

    SCHADELIJKE GEVOLGEN – NEEM ER ACHT OP –

    DE SCHOONHEIDSKO­NINGIN –  GESPREKSVRAGEN

 4. DE ZON­DE

    LIEFDE TOT DE ZONDE – GENEIGD TOT HET KWADE – AFBLIJ­VEN!

    – GESPREKSVRAGEN

 5. DE VERLEIDING

    NIET OPETEN! – SLACHTOFFER!? – BESTRIJD TOEGELATEN

    ZONDEN! – SLAVERNIJ OF VRIJHEID? – STAAN IN DE RUIMTE –

    VRIJHEID IN GEBONDENHEID – INNERLIJKE STRIJD –

    ONNO DE VERSLAAFDE – GESPREKSVRAGEN

 6. OPSTAND EN ZELFHANDHAVING VERLIEZEN!

    VOOR STRAF AFGEZET IN DE WOESTIJN – ONGELOVIGE

    ZELF­HANDHA­VING – ZOEK DE HEERE VROEG! – LAAT JE

    OVER­MEES­TEREN! – DE BELEGERDE HOOFDSTAD – KOMEN IN

    GODS WEG – NAäMAN DE SYRIëR –  EEN VERNEDERENDE WEG –

    GESPREKSVRAGEN

 7. WET EN EVANGELIE

    DE WET ALS TUCHTMEESTER – IN DE HANDEN VAN

    DE HEELMEES­TER – TIJDENS DE PINKSTERDAG –

    NIET DOOR GOEDE WERKEN – DE GEBROKEN VAAS –

    GESPREKSVRAGEN

 8. ZONDEN BELIJDEN

    DE GESTOLEN SKIELERS – SPIJT OF BEROUW? – EEN HARDE

    VADER EN EEN LIEFDEVOLLE MOEDER – CHRISTUS EN ZACHEUS –

    EEN BELEDIGDE LERAAR – EXCUSES AANBIEDEN! – GESPREKSVRAGEN

 9. OP DE WEG VAN DE BELOFTEN

    GAAN ROND JERICHO – RACHAB EN HET RODE KOORD –

    ISRAëL VOOR DE RODE ZEE – GA UIT STAD VER­DERF! –

    DE BELOFTE VAN DE RIJKE BUURMAN – DE GOEDE LANDHEER

    EN ZIJN BOEREN – GETROUWE DIENST­KNECHTEN – GESPREKSVRAGEN 

10. EEN GEOPENDE WEG

    EEN GEOPEND HART – OPWEKKENDE EN OPZOEKENDE LIEFDE –

    EEN AUTO-BOTSING DOOR EEN KIND – EEN KLEINE DIEF – WAGEN… EN

    WINNEN! – EEN GOEDERTIEREN KONING – EEN ONS VOORGESTELDE WEG –

   OM OP TE GAAN – CHRISTUS IS DE WEG!- CHRISTUS ALLEEN –

   GESPREKSVRAGEN

11. EEN VEILIGE SCHUIL­PLAATS

    VEILIG ACHTER HET BLOED – VEILIG IN EEN RODEKRUISAUTO –

    EEN ONVEILIG SPINNEWEB – SCHUIL ACHTER EEN VEILIG SCHILD!

    EEN BOSBRAND IN AFRIKA – VEILIG DOOR HET OFFER –

    HET REINIGEND BLOED – OM ONS TE GENEZEN –

    EEN MIDDEL TEGEN HET ZONDEVIRUS – GA OP DE GOEDE WEG…

    – GESPREKSVRAGEN