Geestelijke reiniging en herstel

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Heb je herstel, reiniging en doorstroming nodig?

Onze verontreinigde en uitgedroogde geestelijke bronnen kunnen weer worden vervuld met het reinigend water uit de levensbron! Wat wil je graag?

Is je geestelijke bron al bijna uitgedroogd? Is het water verontreinigd en wordt de doorstroming geblokkeerd door pijnlijke scherven en verkeerde gevoelens? Wil je het bij het oude houden en nog verder uitdrogen? 

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar. 

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Binnen de reformatorische kringen wordt de nadruk gelegd op rechtvaardiging en heiliging, maar komen geestelijk herstel en heling te weinig aan de orde. Naast rechtvaardigmaking en heiligmaking is ook heelmaking nodig!

Verdere heling en reiniging zijn van groot belang

           voor geestelijke groei        

Juist de verkeerde karaktertrekken, de pijnlijke herinneringen, de negatieve ervaringen en emotionele beschadigingen van vroeger gaan vaak na de eerste bekering opspelen in het geestelijk leven van gelovigen. Hiervan moeten we zo snel mogelijk worden hersteld en gereinigd. 

Door gebrek aan geestelijk herstel

 ontstaat een gebrekkig geestelijk leven 

Zonder herstel en bevrijding van schadelijke invloeden uit ons oude leven komt er achteruitgang in het geestelijk leven. Het is opvallend dat het geloofsleven na de tijd van de eerste liefde bij de meeste gelovigen achteruitgaat en op een lager peil komt te staan. De toewijding en heiliging verminderen meestal in hetzelfde tempo.

Kom tot het wateren van het heil!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

Kom tot de stroom van Gods genade!

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de stromen van levend water leeft. Deze wateren van het heil hebben hun oorsprong bij de Levensbron. De stroom van Gods genade stroomt vanuit de verborgen hoogten naar de nederige dalen van ootmoed, waar de gelovigen worden gereinigd en verfrist. Zij mogen drinken van het levende water vanuit de fontein van het leven. We lezen ervan in Psalm 36:9-10: ‘Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Levend water 3c

Laat je geestelijk vervullen

Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

Voor deze sessie kun je de volgende PowerPoint gebruiken:

Geestelijke vervulling of vervuiling?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland. Hoe kun je innerlijk worden vervuld met het levende, voortdurend stromende water van de Levensbron?

Het wordt verwoord in het volgende lied dat je kunt aanklikken:

Jezus geeft ons levend water

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. De verslaving verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood.

Levend water 6f

Drink je niet kapot aan het vervuilde aardse water!

Het vervuilde aardse water is als verdovend gif. Het is een product van de oude slang satan. Het is als het zoute water van de zee, wat dodelijk kan zijn voor een dorstige drenkeling.

Wie kan onze geestelijke dorst verzadigen?

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

Het wordt mooi vertolkt in het lied van Sela: ‘Ik ben’. Het gaat daarbij over Jezus Christus, Die voor de gelovigen de Bron van leven is.

Na de tekst kun je het lied aanklikken op YouTube:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:

Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – gezongen door Sela

***