Cleansing Stream en geestelijk herstel

Discipelschapstraining

Bij Cleansing Stream Nederland kun je een basiscursus discipelschap en een coach training volgen. Als je door de genade van God tot geloof bent gekomen, is het belangrijk dat je een trouwe discipel (leerling en volgeling) van Jezus wordt. Daarbij kun je zeker ook voorlichting, onderwijs en training vanuit Gods Woord gebruiken. 

Cleansing Stream Nederland ziet discipelschap als één van de belangrijkste opdrachten die de Heere de Kerk heeft gegeven.  Ze ziet het als haar opdracht mensen tot discipelschap te brengen. Dit wordt gegrond op Matth.28:19, waarin Jezus Zijn volgelingen opdraagt: ‘… maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heiligen Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ 

Let erop dat ‘maakt tot discipelen’ in de gebiedende wijs staat. De Studiebijbel verklaart verder:

‘Een discipel van Jezus is iemand, die een persoonlijke relatie met Hem heeft en Zijn onderwijs ook weer aan anderen doorgeeft.’  

Het onderwijs van Cleansing Stream komt overeen met de inhoud van deze website: pastorale hulpverlening jongeren. We willen op deze website christelijke jongeren en gelovigen helpen en toerusten op de weg achter Jezus aan.

Heb je herstel, reiniging en doorstroming nodig?

Onze verontreinigde en uitgedroogde geestelijke bronnen kunnen weer worden vervuld met het reinigend water uit de levensbron! Wat wil je graag?

Is je geestelijke bron al bijna uitgedroogd? Is het water verontreinigd en wordt de doorstroming geblokkeerd door pijnlijke scherven en verkeerde gevoelens? Wil je het bij het oude houden en nog verder uitdrogen? 

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar.  

Dat is niet de bedoeling van de Eigenaar van deze bron. 

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Binnen de reformatorische kringen wordt de nadruk gelegd op rechtvaardiging en heiliging, maar komen geestelijk herstel en heling te weinig aan de orde. Naast rechtvaardigmaking en heiligmaking is ook heelmaking nodig!

Verdere heling en reiniging zijn van groot belang

           voor geestelijke groei        

Juist de verkeerde karaktertrekken, de pijnlijke herinneringen, de negatieve ervaringen en emotionele beschadigingen van vroeger gaan vaak na de eerste bekering opspelen in het geestelijk leven van gelovigen. Hiervan moeten we zo snel mogelijk worden hersteld en gereinigd. 

Door gebrek aan geestelijk herstel

 ontstaat een gebrekkig geestelijk leven 

Zonder herstel en bevrijding van schadelijke invloeden uit ons oude leven komt er achteruitgang in het geestelijk leven. Het is opvallend dat het geloofsleven na de tijd van de eerste liefde bij de meeste gelovigen achteruitgaat en op een lager peil komt te staan. De toewijding en heiliging verminderen meestal in hetzelfde tempo.

Een aanbeveling!

De trainers van Cleansing Stream kunnen ons helpen op de weg van discipelschap, reiniging, bevrijding en heling. Zij hebben zelf de cursussen gevolgd, terwijl ze daarbij de nodige ervaringen hebben opgedaan in de geestelijke hulpverlening en het pastoraat.

De aanbeveling vanuit ‘pastorale hulpverlening jongeren’ naar Cleansing Stream Nederland is: Bied de cursussen ook aan binnen de context en cultuur van reformatorische gemeenten!

De inhoud van deze website is bedoeld en geschikt voor evangelische en reformatorische gelovigen, en verder voor alle bijbelgetrouwe christenen. Ik denk dat dit ook het geval is bij Cleansing Stream. Ik heb kennisgenomen van de inhoud van de cursusmap en de onderwerpen. Ik ben op samenkomsten geweest van de basiscursus.

Ik heb begrepen dat er ook al een aanpassing is geweest naar de Nederlandse cultuur en denkwereld binnen de kerkelijke gemeenten. CSN is ook overgegaan naar het gebruik van de Herziene Statenvertaling, wat aansluit bij deze website voor jongerenpastoraat en geestelijke hulpverlening.

De inhoud, opzet en teksten van het cursusmateriaal van CSN passen goed bij reformatorische en hervormde gemeenten

die het volle Evangelie uitdragen en ook zoeken naar reiniging, discipelschap en heiliging   

De medewerkers van Cleansing Stream willen zo dicht mogelijk bij de Bijbel leven, met een toespitsing naar reiniging en heiliging. Je maakt ook kennis van de geestelijke wereld en de geestelijke strijd, zoals het ook wordt behandeld op deze website. Ze behandelen dit niet oppervlakkig, maar grondig.

Ze dringen aan op reiniging, geestelijke groei, heiliging,

en waar nodig: bekering    

Ze promoten zelf, dat Cleansing Stream Nederland ‘christenen helpt op de weg naar reiniging en heiliging. Een discipelschapsprogramma waar de Bijbel, herstel, vrijheid en balans centraal staan.’

 ‘En dat gebeurt allemaal in samenwerking met de plaatselijke kerk!’  

Hun motto is: Van de Kerk, voor de Kerk

Ze streven naar een optimale samenwerking met de leiders van plaatselijke kerken.

Cleansing Stream Nederland stelt:

‘Wij geloven dat genezing en bevrijding in de plaatselijke kerk thuishoren’ 

Cleansing Stream is in 1999 in Nederland begonnen. De organisatie wordt geleid door Peter en Jennifer Dijkstra.

CSN geeft ons door over hun werk in de afgelopen jaren: ‘velen hebben nieuw zicht gekregen op wat discipelschap inhoudt.’ Heel wat mensen zijn volgens CSN door het onderwijs en tijdens de samenkomsten genezen en bevrijd. In hun intensieve samenwerking met een groot aantal kerken uit allerlei denominaties heeft men gezien dat genezing en bevrijding in combinatie met discipelschap werkt, en dat dit goede vruchten oplevert. Je kunt dit lezen in de getuigenissen op hun  website: www.cleansingstream.nl.

 

              De basiscursus 

De basiscursus vraag inzet.

De volgende geestelijke zaken worden erin behandeld:

1a. Praktisch wandelen in de Geest

1b. Je heilszekerheid

1c. Je identiteit

1d. Vrijkomen van je zonden

 

2a. Toewijding: breken met afgoden!

2b. Bevrijding van jezelf

2c. Innerlijke genezing

2d. Zonde, wat doet het met je?

 

3a. De invloed van woorden

3b. Je huis een altaar

3c. Verlost van folteraars

3d. Innerlijke geloften

 

4a. Reiniging: vrij na overwinning

4b. Kan een christen vrij zijn?

4c. Vrijheid vanuit je identiteit

4d. De geestelijke wereld

 

Een retraite

De lessen worden op verschillende plaatsen in ons land gehouden. Na deze lessen volgt er een retraite van twee dagen in een conferentieoord. Daar zijn korte onderwijsblokken, waarna je wordt bediend door een getraind team, die in de kracht van de Heilige Geest voor je willen bidden voor herstel, genezing en doorbraken.

De onderwijsblokken gaan over zaken als:

trots en aanstoot nemen – schuld –  schaamte en veroordeling – misbruik – afwijzing –  pad naar reinheid –  angst –  controle – werkingen van geestelijke dood en geestelijk leven –  goddeloze verbonden, die moeten worden verbroken – en andere blokkades en belemmering, die nog moeten worden opgeruimd in je leven.
Zo wordt er praktisch gewerkt aan persoonlijke reiniging, bevrijding, heiliging, geloofsgroei en verder geestelijk herstel.

Jaag naar het doel

Daarna volgt nog blok 5: Jaag naar het doel. Dit zijn 14 thema’s die in de lokale kerk in ca. 8 weken kunnen worden uitgewerkt onder leiding van een coach. 

CSN stelt: ‘Wie de Basiscursus heeft gevolgd – inclusief les 5 ná de retraite –  heeft geleerd te volharden in het jagen naar het doel van God en een rein en heilig leven te leiden vanuit zijn/haar identiteit in Christus.’

 

        De Coach training

Over de coach training geeft Cleansing Stream ons het volgende door:

‘CSN wil de kerken in Nederland dienstbaar zijn door mensen, die daarvoor door de plaatselijke voorgangers zijn aangewezen, te trainen in het Woord en de gebedsbediening. 

Om aan de Coach Training te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je o.a. aan de volgende kwalificaties voldoet:

  • Je wordt voorgedragen door je voorganger.

  • Je hebt twee maal de Basiscursus doorlopen (voorgangers en oudsten kunnen uitgezonderd worden).

  • Je wilt jezelf toewijden aan God, het Woord, je kerk, gebed en vasten.

  • Je bent bereid in een team en in afhankelijkheid van elkaar te werken

Persoonlijke toerusting en gebed voor elkaar

Gedurende de training bid je voor medecursisten en bidden zij voor jou. Ook tijdens de zelfstudie wordt een beroep gedaan op je vermogen tot zelfonderzoek, openheid naar anderen en overgave aan God. Wanneer dit je aanspreekt, zal de training je geweldig toerusten en tot zegen zijn zowel in je persoonlijke leven, je relatie met de Heer als in je dienst naar mensen in je kerk.’

Verdere informatie kun je vinden op hun website: www.cleansingstream.nl