Geestelijke bevrijding en nazorg

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Nazorg is erg belangrijk

In het bevrijdingspastoraat is blijvende nazorg erg belangrijk. Ik denk dat hierin veel mis gaat. Er worden missers gemaakt. Er zijn misvattingen, en er is op dit gebied miscommunicatie. Daarbij schuilt het gevaar van misleiding door infiltrerende machten.

De grote misleider zal zijn prooi niet zomaar laten gaan. In heel wat gevallen blijven de slachtoffers mistroostig achter.

Heel wat grote bevrijdingssamenkomsten lijken op het eerste gezicht succesvol te verlopen, maar controleer de bevrijdingen maar eens na acht weken. Dan kunnen heel wat psychische en geestelijke effecten zijn uitgewerkt. Er zijn talloze geestelijk geknakte en aangevochten gelovigen die jaarlijks een aantal populaire bevrijdingssamenkomsten bezoeken, om daar steeds weer opnieuw bevrijd te worden. De geestelijke, psychische en lichamelijke kwalen blijken iedere keer weer de kop op te steken. Op geestelijk gebied kunnen gebonden en belaste menselijke geesten worden vrijgemaakt, maar je mag ze daarna niet overlaten aan zichzelf.

   

Bewaak het schoongeveegde huis

Misschien is het huis wel schoongeveegd, maar wordt het leeg achtergelaten.

Jezus is volledig op de hoogte van de geestelijke wereld. Hij leert ons op in Luk.11:24: ‘Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis; waar ik uit weggegaan ben.’ In Matth.12:44 wordt verder vermeld: ‘En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd.’ Luk.11:26 vervolgt: ‘Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.’ 

Binnen het bevrijdingspastoraat is het bekend dat het bevrijdingsgebed en het wegjagen van geesten in de Naam van Jezus geschikt is voor gelovigen. Het hart van een ongelovige blijft na bevrijding leeg. Ook bij het Jodendom en andere religies kent men het uitdrijven van demonen.

Laat een bevrijde zondaar niet zomaar los

Als een ongelovige zondaar bevrijd wordt van een belasting, zou hij daarna weer vrijer kunnen zondigen. Het huis moet daarom in de gaten worden gehouden. Daarom is controle en nazorg nodig. Na de bevrijding kunnen er zelfs nog ergere dingen gebeuren met deze persoon. Wij moeten erop letten dat het niet van kwaad tot erger gaat. Een misdadiger moet worden bekeerd en niet zonder meer worden vrijgelaten.

Blijf een kwetsbare gelovige begeleiden

Verder heeft een bevrijde gelovige ook nog begeleiding nodig. Hij kan nog onervaren,onkundig, zwak, kwetsbaar en (emotioneel) beschadigd zijn. Je moet bij een patiënt het proces van genezing blijven begeleiden. Een onervaren wachter op de verdedigingsmuur moet de eerste tijd worden begeleid. Je moet dan een poosje met hem meelopen. Hij moet zelf het gevaar leren onderkennen en worden geoefend in het verdedigen van de stad. Als je samen optrekt, ontdek je de gladde plaatsen en valkuilen. Twee zien meer dan één. Als je nog wankel op je benen staat, moet je op een ander kunnen terugvallen. Volg samen de Gids, Die je beschermt en veilig leidt. Zet je treden in Zijn spoor, opdat je voet niet zal uitglijden. In Psalm 17:3 berijmd wordt verder biddend gezongen: ‘Wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met Uw heillicht voor.’

Zorg voor blijvende nazorg

Als we hierin zien wat er ook kan gebeuren met een mens die van een demonische geest is bevrijd, dienen we er pastoraal verder zeer voorzichtig mee om te gaan. Je mag zo iemand niet zomaar achterlaten, loslaten of aan zichzelf overlaten.

 

Een geestelijk gekwelde persoon is kwetsbaar. Eerder onderdrukte en uitgegleden mensen kunnen gemakkelijk weer in de modder terechtkomen. Zij konden vroeder de valkuilen niet ontwijken, en nu moeten ze goed uitkijken voor ‘backsliding’ of terugval.

Belaste en gebonden personen zijn vaak ook op meerdere gebieden beschadigd. Daarom is het goed dat er blijvende nazorg is, door één of meerdere gelovigen die kennis van zaken hebben. Dit kan worden begeleid en gecontroleerd door een zorgteam. Het is goed dat daarin mensen met verschillende specialiteiten zitten, die voldoende inzichten hebben op geestelijk, psychisch en medisch gebied.

Geestelijke buddy’s

Los daarvan is het belangrijk dat iedere gelovige, voor wie gebeden is binnen het bevrijdingspastoraat, ook een speciale buddy krijgt. Deze begeleidende ‘meeloopbuddy’ dient eigenlijk wel een redelijk volwassen gelovige te zijn, die zelf niet gemakkelijk meedraait in verdere emotionele en geestelijke problemen van zijn of haar ‘nazorgbuddy’.

                                         

Het kan een voordeel zijn als ervaringsdeskundigen buddy’s zijn. De begeleidende buddy moet de ander in ieder geval vooruit kunnen helpen op de weg naar verder herstel. Zorg dat het buddy’s zijn van hetzelfde geslacht: mannen voor mannen en vrouwen voor vrouwen. Zorg er ook voor dat er contact blijft met het zorgteam binnen de gemeente.

Een buddysysteem voor ex-verslaafden

Dit buddysysteem is ook geschikt voor ex-verslaafden die clean willen blijven. Ex-verslaafden komen al samen in de christelijke Stay Clean samenkomsten in ons land. Lotgenoten en ervaringsdeskundigen in deze zelfhulpgroepen helpen hierbij zichzelf en anderen. Je ontvang bij elkaar steun om verslavingsvrij te blijven. Je kunt erover lezen op de website www.stayclean.nl . Allerlei soorten (ex-)verslaafden kunnen hieraan deelnemen. Zij werken met de Twaalf Stappen van AA (Anonieme Alcoholisten).

De AA is een wereldwijde gemeenschap van (ex-)alcoholisten. In 2006 telden de werkgroepen van AA wereldwijd meer dan 2,2 miljoen leden). De mannen en vrouwen in deze werkgroepen delen hun ervaring, kracht en hoop met elkaar, om zodoende hun eigen problemen op te kunnen lossen en elkaar te helpen bij herstel. Ze voeren een gemeenschappelijke strijd tegen de infiltrerende invloeden van koning Alcohol. Het zijn ervaringsdeskundigen.

Een dagboek voor Stay Clean

Binnen de Nederlandse Stay Clean groepen wordt gewerkt met het dagboek ‘In Twaalf Stappen op weg naar een nieuw leven’ van de ervaringsdeskundigen David A.Stoop en Stephen Arterburn. Het is uitgegeven door De Hoop Publishing in Dordrecht. De Bijbel is in het dagboek leidend. Op het kaft wordt aangegeven: ‘De Bijbel is een boek dat gaat over gebroken mensen en gebroken relaties, genezen door de liefdevolle hand van God. Daarom wordt binnen het boek ‘In Twaalf Stappen op weg naar nieuw leven’ bij elke overdenking een verband gelegd tussen de Bijbelse waarheid en de gevechten die we moeten leveren tijdens ons herstel.’

Twaalf Stappen voor gelovigen

Het is opmerkelijk hoeveel overeenkomst er is met de strijd die (ex-)verslaafden moeten voeren tegen de verslavende machten, met de ervaringen die occult belaste en gebonden mensen hebben na een (eerste) bevrijding. Daarom zijn de Twaalf Stappen ook geschikt om te gebruiken voor achterop geraakte en aangevochten gelovigen. Volgens Gal.5:1 heeft Jezus ons ’tot vrijheid bevrijd’. De gelovigen worden daarin letterlijk opgeroepen en aangezegd: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Dat heeft dus ook met ‘Stay Clean’ te maken. De genoemde Twaalf Stappen geven ons duidelijke bijbelse richtlijnen. Ze zijn onder meer goed voor de volgende gelovigen (die ze dus ook kunnen doorlopen):

–          Gelovigen die nog (boezem)zonden aan de hand houden

–          Gelovigen die nog worden gekweld door emotionele beschadigingen

–          Gelovigen die anderen en/of zichzelf niet kunnen vergeven

–          Gelovigen die nog behept zijn met karakterzonden

–          Gelovigen die geestelijk te weinig vrucht dragen

–          Gelovigen die meer reiniging nodig hebben

–          Gelovigen die willen groeien naar het beeld en karakter van Jezus

–          Gelovigen die meer geestelijke kracht willen ontvangen

–          Gelovigen die vermoeid en belast zijn

–          Gelovigen die hulpbehoevenden willen helpen

–          Gelovigen die geestelijk volwassen willen worden

–          Gelovigen die een geschikte buddy voor een ander willen zijn

Welbeschouwd zijn deze Stappen eigenlijk wel geschikt voor alle gelovigen.

We hebben de Heiland nodig!

Een verslaafde verdooft en verdringt zijn geestelijke en emotionele pijnen met het verslavende middel. Daarmee houdt hij zich tijdelijk ‘staande’. Er zijn dus helende middelen nodig voor de pijn en beschadigingen. Jezus is de Heiland (de Bevrijder, Verlosser en Heelmeester). Wij hebben allemaal Jezus nodig! Wij hebben Hem blijvend nodig. Hij is de ware Wijnstok, waarin wij voortdurend moeten blijven voor leven, voeding, herstel, heling en kracht. Zonder Hem kunnen we geen vrucht tot eer van God en tot nut van de naasten voortbrengen.

Jezus leert ons in Joh.15:5: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

Mijn ervaring als buddy

In dit artikel wil ik persoonlijke ervaringen met geestelijke strijd en bevrijding delen. Het gaat over mijn contact met een jonge gelovige vriend. We zijn buddy’s. Hij heeft veel afwijzing en geestelijke pijn meegemaakt vanaf zijn kinderjaren. Hij is ernstig emotioneel beschadigd. Hij is trouwens ook een (ex-)verslaafde van roken, drugs en alcohol (en nog steeds verslavingsgevoelig). Aan de andere kant heeft hij al veel herstel ondervonden. Hij houdt veel van Jezus, leest volop in zijn Bijbel, en zoekt voortdurende naar de leiding en de eer van God. In het gebed mag hij rust vinden in het contact met zijn Heiland en Koning.

Mijn buddy heeft na zijn eerste bekering nog volop te maken gehad met geestelijke aanvallen, belasting en gebondenheid. We hebben samen al veel mogen leren in de wonderlijke weg die de Heere hierin met ons is gegaan. Het is een langdurig proces van herstel en begeleiding geworden. Als buddy’s delen we als geestelijke vrienden veel met elkaar. Hij komt veel bij ons in het gezin. Mijn vrouw is ook erg op hem gesteld. Mijn kinderen trekken met hem op. Hij eet bij ons, en wij eten bij hem thuis. We doen samen Bijbelstudie, bidden samen, en zoeken naar verder herstel.

Nazorg door buddy’s

Ik zie nu in hoe belangrijk nazorg door een buddy is. Ik denk dat het goed is om ‘nazorg door buddy’s’ in te voeren in de christelijke gemeenten. Je gaat hierin een tweede mijl met een vriend. Zo kun je ook vriendinnen hebben die als geestelijke buddy’s zorg dragen voor elkaar. Je investeert als buddy iets van jezelf in het leven van een ander.

Reken er maar op dat je dan als buddy er veel voor terug krijgt! Zo is het in ieder geval bij ons. Mijn buddy is eigenlijk in ons gezin opgenomen, zodat hij de nodige liefde ontvangt, die hij in het verleden zo heeft gemist. We zijn dus een vader en moeder voor hem, en hij geeft ons zijn vriendschap terug. Je wordt geestelijk rijker door de liefde en zorg die je investeert in een ander.

Wees een goede herder

Jezus heeft Zijn leven geïnvesteerd in zondige, beschadigde en hulpbehoevende mensen. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jes.53:5). Bestudeer Jes.53 maar eens voor jezelf. Jezus heeft als de goede Herder Zijn leven voor de schapen gegeven (Joh.10:14-15). Hij leert ons in Joh.10:11: ‘Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ Als je dus in navolging van Jezus een goede herder wilt zijn, moet je ook leren offeren. Je moet er dan zijn voor een ander. Het is goed om samen de kudde te ‘herderen’. In 1 Petr.5:2 lezen we in het Engels: ‘Shepherd the flock’ (herder de kudde).

Een geestelijk belaste gelovige

Het blijkt in dit verslag dat een gelovige nog behept kan zijn met een occulte belasting in deelgebieden van zijn geestelijk leven. Ik werd zelf jarenlang belast door een geest van angst, waarvan ik in december 2008 ben verlost. De Heere wilde de bemoediging en het gebed van anderen gebruiken om mijn kracht weer te vernieuwen. Je kunt erover lezen in het artikel ‘Herstel van beschadigde emoties’ op deze website.

Op 12 november 2011 had ik tijdens een jongerenbijbelstudie voor het eerst contact met een gelovige jonge man. Hij zat nog in de pijnverwerking van een ellendig verleden. Hij was vanuit een uiterst rechtse gemeente afkomstig, en ontving van huis uit al geen liefde. Door emotionele en geestelijke beschadigingen konden kwade machten binnen korte tijd hem geweldig overvallen. Daardoor ging hij zichzelf dwangmatig beschadigen, om een uitgang te vinden voor zijn innerlijke pijn.

In zijn jeugd raakte hij vervreemd van God en leefde hij een zondig leven. Door het lezen van de Christenreis van John Bunyan kwam hij door de genade van God tot inkeer. Daarna verdiepte hij zich intens in de Bijbel. Hij heeft meerdere malen getuigd van de opzoekende liefde van de Heere, en wilde dicht bij Hem leven.

Er volgden al snel goede geestelijke, pastorale gesprekken. Hij deelde zijn emotionele beschadigingen en geestelijke problemen met mij. Hij stond open voor hulp en gebed. Het was duidelijk dat hij bevrijding van demonische infiltratie nodig had. In de Naam van Jezus Christus is dat mogelijk! Hij wist zich door het geloof Zijn eigendom, maar de pijn en de boosaardige aanvallen waren hevig.

Helaas bleven de onheilen en geestelijke problemen

 hem achtervolgen

Je kunt er verderop in dit verslag meer over lezen, en ook over zijn geestelijke bevrijding. De heftige aanvallen van de kwade geesten probeerden hem tot verwoestende daden te brengen. Daarom kwam hij ook in de hulpverlening terecht.

Een hevige gebedsstrijd

We maakten een afspraak bij hem thuis. Al eerder op die avond werd ik tweemaal gebeld om vroeger te komen! Ik stapte zo snel mogelijk in mijn auto. Onderweg kwam het bekende lied ‘Heere der Heere, Koning der koningen’ in mijn hart. Ik voelde me hierbij rustig en zonder angst. Ik mocht zien op de machtige Heiland en op Zijn overwinnende kracht!

De jonge man was die avond bezweken onder zwakte en duivelse aanvallen en was bezig zichzelf te pijnigen, terwijl de drie kennissen het zagen. Hij sloeg onder meer met zijn hoofd tegen een paal en wilde zichzelf wurgen.

Hij werd al jaren gekweld met dwanggedachten

 om zichzelf te beschadigen en te doden

Er ontstond een hevige gebedsworsteling

Een andere beschadigde jonge vrouw kon het niet aanzien en werd door emoties overmand. Ze was ook op de Bijbelstudie geweest en al langere tijd in twijfel en verdriet. De pijn uit het verleden vermengde zich met de heftige gebeurtenissen. Er werd gehuild en gebeden. Op het gebed van de andere jonge vrouw was er al een overwinning gekomen bij de gekwelde jonge man.

Toen ik arriveerde zag ik deze vier jonge mensen in het donker op de parkeerplaats dicht bij elkaar staan en omarmd bidden. Er was een hevige geestelijke strijd gaande! De auto waarmee ze waren aangekomen stond niet op de handrem en had de intens verdrietige vrouw ook nog licht beschadigd. De occulte belaste jongeman bad inmiddels mee in de gebedsworsteling voor het behoud van deze jonge vrouw. Er was geen tijd te verliezen! Ik legde een hand op de nek van de jonge man en de verdrietige vrouw en sprak in de Naam van Jezus dat de boze machten moesten verdwijnen!

We ontvingen samen Bijbelteksten en woorden in onze gedachten en spraken ze biddend uit. Zodoende spraken we ook Psalm 23 hardop uit. De verdrietige vrouw sprak de woorden uit Joh.3:16 na: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben.’

Het was een wonderlijk moment, buiten in het donker. We hielden biddend en bemoedigend de handen op de gekwelde personen.

Daarna zijn we met z’n vieren naar binnen gegaan. We hebben daar verder samen gebeden, Gods Woord doorgegeven en gewezen op Jezus. Door Zijn striemen is er genezing.

Jezus heeft de duivel overwonnen en verdreven

Hij heeft ook de emotionele pijnen weggedragen

De geestelijk beschadigde vrouw wilde zelf dat we nog samen bleven bidden. Het is in zo’n situatie belangrijk dat er een andere vrouw bij is, die haar bemoedigend bijstaat. Dat gebeurde dan ook. Het was opmerkelijk dat haar stemgeluid steeds zachter werd, alsof ze wegviel. Verder werd er iemand gebeld voor professionele begeleiding, wat heel belangrijk is voor de rust en veiligheid van beschadigde mensen. De hulpverleenster kwam en heeft haar individuele begeleiding gegeven. Ze is daarna nog een poos bij ons geweest.

De verdrietige jonge vrouw stuurde ons via deze begeleidster nog een kort briefje met daarop de volgende woorden, zoals ik die herinner: ‘God heeft het gebed verhoord. Ik heb de rust gevonden. Ik heb de 666 uit mijn gedachten en mijn leven verwijderd.’

Het is voor mij duidelijk dat deze vrouw nog verdere professionele hulpverlening en begeleiding nodig heeft voor haar psychische problemen. Dit is dan ook verder via deze weg verlopen. Ik heb zelf contact gehouden met de jonge man. Hij werd daarvoor ook begeleid door een ouderling en een predikant uit zijn kerkelijke gemeente. Met hen heb ik hierover contact gehad.

We willen de Heere danken voor Zijn goedheid, leiding en hulp op die momenten van hevige strijd. Hij is een God van wonderen.

God is de Verhoorder van de gebeden

Hij geeft bevrijding op het gebed

Kwelgeesten van angst, twijfel, verdriet, boosheid en frustraties worden verdreven door de liefdevolle macht van Jezus Christus. Als we Hem biddend aan de mogen voorhouden, wil Hij Zich laten zien als de Overwinnaar in de geestelijke strijd! De wilskracht van emotioneel beschadigde mensen is vaak geknakt. Ik leerde bij deze heftige gebeurtenis dat je de wil niet moet forceren, zo van: ‘je moet nu geloven!’

Je moet bij emotioneel beschadigde mensen

 de wil niet forceren

Je moet ze biddend in de handen van de goede Herder leggen. Je kunt dit doen door ze voor te houden dat ze het zelf niet meer hoeven te doen. Ze hebben al genoeg verliezen geleden in de geestelijke strijd. Geloven betekent letterlijk ‘je doen dragen’. In het Evangelie buigt de Heiland Zich tot je neer, met uitgebreide armen. Leg jezelf dan maar als een krachteloze neer in de liefdevolle handen van de Heiland. Geef je maar aan Hem over. Laat het maar aan je gebeuren. Een zwakke baby kan niet veel meer doen. Zo worden wij als een hulpeloos kind, dat troost en geborgenheid vindt.

Verder moet er in de wapenrusting stand worden gehouden tegen nieuwe aanvallen. De zwakke plekken hebben herstel en nieuwe kracht nodig. De duivelen of demonen zoeken de zwakke deurtjes op. De poorten waar ze eens door zijn binnengedrongen, moeten extra worden bewaakt. Daar is geestelijke oefening en ervaring in de strijd voor nodig.

Daarom moeten we biddend en wakend verder gaan, met het gelovig zien op Jezus. Hij is het Licht der wereld, Die de duisternis verdrijft. Hij spreekt nodigend tot ons: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Bevrijding van de demonische belasting

De toen 24-jarige gelovige man was dus emotioneel beschadigd door mishandeling en langdurige afwijzing, al vanaf zijn vroege jeugd, en heeft al heel wat dwanggedachten en zelfmoordpogingen achter de rug. Hij heeft daarbij meerdere malen een vloek over zich uitgesproken door te zeggen dat hij dood wilde en zelfmoord zou gaan plegen.

Op 22-jarige leeftijd is hij tot geloof gekomen. Hij is lid van een reformatorische gemeente. De occulte aanvallen, boosheid, beschadigingen en dwanggedachten bleven hem echter plagen.

Na mijn eerste contact met hem kreeg bij vlagen ernstig aanvallen te verduren. Het was duidelijk dat de demonen hem in verhevigde mate aanvielen. Deze aanvallen kwamen bij teleurstellingen door zijn ADHD snel via negatieve gevoelens binnen, zodat hij waanzinnige dingen bedacht en wilde uitvoeren. Soms beukte hij met zijn hoofd tegen palen en zocht hij naar voorwerpen om zichzelf mee te kunnen wurgen. Zo wilde hij in de week van zijn bevrijding nog een slang kopen om zich op te hangen. Gelukkig was de winkel op die maandag niet open. Later dreigde hij nog om zichzelf neer te schieten met zijn buks. Ik heb via de telefoon gezegd dat hij die buks aan iemand die toen bij hem was moest geven. Uiteindelijk heeft hij de buks verkocht.

Omdat de geestelijke problemen aanhielden voelde ik mij op 9 december 2011 gedrongen om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing en te bidden in de Naam van Jezus.

Ik begreep dat hij een vloek over zichzelf had uitgesproken,

door steeds hardop te zeggen dat hij dood wilde

Hij heeft dan bewust gekozen voor de dood, ‘voor de oren van de demonen’. Het was nodig dat deze vloek zou worden verbroken en dat hij hardop zou kiezen voor het leven, zodat de boze machten dit duidelijk zouden weten.

Hij moest Jezus weer als zijn Heere gaan belijden en zijn positie in Hem duidelijk maken aan de geestelijke machten. Dit heeft te maken met de woorden van Jezus in Matth.10:32: ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ In Luk.12:8 leert Hij ons: ‘En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God.’

In de Naam van Jezus moet elke knie zich buigen. In Zijn Naam worden ook de boze machten onderworpen aan Hem. Dit heeft te maken met Zijn overwinning aan het kruis en Zijn verhoging door God. Satan en zijn demonen beseffen dit maar al te goed. We lezen in Filip.2:9-11: ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

Ik besefte dus dat hij welbewust en openlijk moest gaan kiezen voor het leven. Dit is een wilsbesluit. Hij moest zijn wil aanspreken. Ik werd hier ook bij bepaald door het verhaal over Karin, dat ik mij herinnerde uit het boek van Teun Stortenbeker van st. De Hoop. Dit verhaal heb ik ook verteld tijdens de sessie op 9 december bij mij thuis. Ik laat dit verhaal eerst volgen.

Hoe Karin tot licht kwam

Een jonge vrouw was eens bij st. De Hoop opgenomen. Ze wordt Karin genoemd in het boek ‘Als Jozef je zoon is’ van Teun Stortenbeker. Ze was christin en al goed geholpen. Ze kwam alleen nog vaak te laat bij het morgenontbijt. Toen een begeleidster haar in haar kamer opzocht, lag ze met haar hoofd onder de deken. Bij het openschuiven van het gordijn deed ze de deken nog meer over zich heen. Het was alsof ze bang was voor het licht. Tijdens het gesprek dat volgde vertelde ze eindelijk haar verhaal. Ze vertelde: ‘Als ik het ‘s morgens licht zie worden, krijg ik een akelig gevoel over me, ik heb een hekel aan de dag.’

Als kind had ze meegemaakt dat haar vader bij de overburen was doodgeschoten. Ze gaf te kennen: ‘Ik heb niet alleen een hekel aan de dag, maar aan het hele leven! Dat heb ik al vanaf mijn zevende jaar. Sinds de dag dat mijn vader werd vermoord.’ Toen het haar werd meegedeeld was ze naar de zolder gerend en onder haar deken gekropen. Ze zei: ‘Ik heb geschreeuwd en gehuild, en herhaalde voortdurend de woorden: ‘Ik wil niet meer leven, ik wil dood.’ Nu had ze nog een hekel aan het licht van de aanbrekende morgen.

De begeleidster heeft haar toen ‘een bevrijdingsgebed’ laten bidden

Karin heeft daarbij het verbond met de dood verbroken en bad met passie in haar stem: ‘Ik wil leven, Heer!’ Daarop werd ze bevrijd van de occulte belasting, en kon ze getuigen hoe God haar tot het licht had gebracht! Teun Stortenbeker schrijft erover: ‘Vanaf dat moment veranderde haar hele houding. Het was alsof ze toen pas tot leven kwam, en Karin is sindsdien een stralende christen, die graag aan anderen vertelt hoe Jezus haar van de duisternis in het licht heeft gebracht.’

Bevrijd door de Waarheid

Ik heb die bewuste avond van 9 december 2011 eerst een geestelijke vriend gebeld, om samen met hem voor de jongeman te bidden. Deze heeft het eerst in persoonlijk gebed gebracht. Hij kreeg die avond thuis heldere gedachten aangereikt vanuit het Nieuwe Testament, zoals uit de Efezebrief: over de positie van de gelovige. Hij moest leren om zich veilig te weten als gelovige, om de aanvallen van de boze machten te kunnen weerstaan.

We waren die avond bij mij thuis met vier personen aanwezig. Er was ook een vriendin bij. Na een gezamenlijk gebed hebben we Gods Woord laten spreken. Hij was misleid door de leugen, die door de waarheid moet worden ontmaskerd en verdreven. Jezus leert Zijn discipelen in Joh.8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Jezus Zelf is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (zie Joh.14:5).

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Hij bevrijdt ons van de misleiding en de leugen. Hij is het Licht der wereld, Die de duisternis verdrijft. Hij verklaart in Joh.8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Gelovigen dienen te staan in deze vrijheid. We lezen hierover in Gal.5:1: ‘Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Eigenlijk staat er vanuit het Grieks, dat je tot vrijheid bent bevrijdt.

In het bevrijdingspastoraat moeten we daarom ook sterk gericht zijn op de Bevrijder, Jezus Christus. Er moet een sterke verwachting van Hem zijn, dat Hij het zal doen en uitwerken in de gelovige. We steunen daarbij op Zijn Woord en beloften. Naar Zijn beloften is Hij in het midden als twee of drie in Zijn Naam samenkomen.

Jezus leert ons in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ Alles wat wij in de Naam van Jezus vragen en gelovig begeren, zal Hij doen (zie Mark.11:24, Joh.14:13-14, Joh.16:23).

Na de gezamenlijke Bijbelstudie, met het noemen van verhelderende voorbeelden, zoals van Karin, werd de jonge man voorbereid op het bevrijdend gebed in de Naam van Jezus. Hij ging zijn veilige positie in Jezus en de noodzaak van de keuze voor het leven steeds beter beseffen. Mijn meegekomen vriend gaf ons een goed voorbeeld door over de nieuwe eigenaar van een schip. De duivel is als de oude eigenaar, die vast zit in de kajuit en door het raampje de nieuwe stuurman probeert te misleiden. Hij doet alsof hij het ook nog voor het zeggen heeft en nog rechten heeft als vorige eigenaar van het schip. De nieuwe stuurman moet gewoon zijn eigendomspapieren voor het gezicht van de boze misleider houden. Jezus is de nieuwe eigenaar van het schip. Naar Hem moet de stuurman luisteren, en dan kan de duivel het zwijgen worden opgelegd.

Je moet goed blijven beseffen bij Wie je hoort

 en in welke positie Hij je heeft geplaatst

Tijdens het gezamenlijk gebed werd ik daarna innerlijk gedrongen om de zegen in de Naam van Jezus over de gekwelde jongeman uit te spreken. De kwade machten moesten uit hem verdwijnen! Hij heeft vervolgens zelf hardop uitgesproken en gebeden dat hij wilde leven! Daarna voelde hij zich bevrijd en sprak hij lofprijzingen tot God uit.

Nadat hij had uitgesproken dat hij wilde leven, voelde hij zich bevrijd

In de Naam van Jezus gebeurden heerlijke zaken. We bemerkten Zijn aanwezigheid door de Heilige Geest. Door de Waarheid is de leugen uit het hart van hem verdreven. Daarom was het lezen van de Bijbelteksten belangrijk.

Door het snel verminderen van medicijnen en een teleurstelling kreeg hij nog een terugslag, maar daarna is het goed met hem gegaan. Op 1 januari 2012 zei hij tegen me via de telefoon dat hij geen dwanggedachten meer heeft, dat hij zich vrij voelde en voor het leven mocht blijven kiezen. Prijs de Heere voor Zijn wonderlijk handelen! De Naam van de Heere Jezus moet worden grootgemaakt!

Een eigen persoonlijk verslag

De gelukkige, dankbare man heeft er ook een verslag over gemaakt en naar mij gemaild. Hij heeft er een korte beschrijving van de voorgeschiedenis bij gegeven. Ik heb het bewerkt en aangepast om er een nieuw geheel van te maken. Hieronder volgt het bewerkte verslag:

Mijn levensverhaal

Hoi allemaal,

Ik wil graag een stukje uit mijn leven met jullie delen.

Ik ben een man van 24 jaar. Ik kom uit een gezin van dertien kinderen. Ik kerkte in de gereformeerde gemeente in Nederland en leerde daar in de kerk dat het een uitzondering is als je tot geloof komt. Dat snapte ik niet, want ik dacht altijd dat God juist liefde was. Ik dacht op den duur dat het toch allemaal door God was bepaald, en dat ik maar af moest wachten.

Zo kwam de gedachte bij me: ik hoef niet te bidden, want als de Heere het wil, word ik toch wel bekeerd

Omdat we met zoveel kinderen thuis waren, was het erg druk, en soms te druk. Mijn vader en moeder hadden moeite om ons op te voeden, en te weinig tijd om ons persoonlijke liefde en aandacht te geven. Als broers en zussen hebben we elkaar opgevoed. Wanneer er iets was wat ik graag aan mijn ouders wilde vertellen, of als ik ergens mee zat, dan was het altijd: ‘zeur niet, ga door!’. Als we niet stil waren kreeg ik een pak slaag. De mishandeling in combinatie met ‘het geen liefde krijgen van ouders en familie’ zorgden ervoor dat ik bang werd voor mensen.

Ik kwam in de pubertijd en ontspoorde steeds meer in een wereld van drank, drugs, enz. Toen kwam ik een meisje tegen die ook erg veel had meegemaakt. Op den duur trouwden we. In het huwelijk ging het goed mis. Ik had van huis uit nooit geleerd om te praten. Ik kon niet met geld omgaan. Ik kon niet genieten van iets. Ik wist niet wat liefde was.

Zelfmoordgedachten

Ik had van mijn negende jaar al zelfmoordgedachten en had ook al een aantal pogingen gedaan. Mijn vrouw wist dat ik soms vreemd op bepaalde zaken kon reageren. Zij had zelf ook veel problematiek. We voelden elkaar niet aan en wisten allebei niet wat liefde was, wat ‘houden van’ inhield. Onze relatie ging op alle vlakken mis. Ze ging mij dwingen om haar wil te doen. Mijn huwelijk, waar ik dacht gelukkig te worden, werd een grote hel. Dus nog geen liefde!

Ik ging steeds meer vluchten in zelfmoordpogingen en zelfpijniging. Ik had ontdekt dat ‘het mezelf pijn doen’ de innerlijke pijn verzachte.

Door mezelf pijn te doen,

verzachte ik mijn innerlijke pijn

Ik werd door mijn vrouw psychisch gesloopt. We sliepen apart. Ik ging er aan onderdoor. Ze negeerde mij volkomen. Toen het te erg werd, deed ik een zelfmoordpoging. Ik werd toen opgenomen bij een crisisdienst van een inrichting. Mijn vrouw wilde geen contact meer. Ik deed weer een poging… en kwam in een isoleercel terecht. Toen ik uit de opname kwam, zijn we gescheiden.

Ik kwam in een isoleercel terecht

Ik zocht naar rust in mijn hoofd en naar liefde van de mensen om me heen. Als ik iemand ontmoette, werd dat zo’n krampachtige relatie (vanwege mijn angst voor afwijzing), dat deze persoon juist bij me wegging.

Het ging van kwaad tot erger

Ik werd zó verbitterd, en dacht: als er een God bestaat, dan zal hij dit toch niet toelaten? Ik zocht steeds meer naar rust in drugs (5 gram wiet per dag) en drank. Op het laatst dronk ik rond de veertig flesjes per dag.

Ik zocht steeds meer naar rust in drugs en drank, aanbad de duivel, was een atheïst en vloeker

Ik zocht rust, liefde en vrede, maar waar ik het ook zocht, ik vond het niet. Het was zo erg dat ik de duivel aanbad en niet meer naar de kerk ging. Ik was atheïst geworden en kon alleen maar vloeken, vloeken en nog eens vloeken!

Mijn broertje zag dat het misging met mij en heeft me meegenomen naar het schip waar hij op werkte. Ik was onrustig. Hij en de schipper gingen naar de kerk, maar ik ging niet mee. Ze bleven maar aandringen of ik een keer meeging. Uit respect voor hen ging ik een keer mee. Het deed niks met me. Ik sliep lekker in de kerk.

Bekering door het lezen van de Christenreis en de Bijbel

Toen bleven we een keer een weekend aan boord. Ik verveelde me en wilde naar de kroeg, maar mijn broertje vroeg of ik aan boord wilde blijven. Hij gaf me een boekje over de Christenreis (van Bunyan) te lezen. Ik begon erin te lezen, zag in hoe ik leefde en dat ik zo niet kon sterven. Ik zei het tegen de schipper en mijn broertje. Toen hebben we samen gebeden. Omdat ik geen Bijbel meer had, kreeg ik een Bijbel van mijn broertje.

Ik kon niet meer slapen en las toen ‘dag en nacht’ uit de Bijbel. Na een maand kwam ik in contact met een christen. Hij wees mij de weg naar Christus! Toen mocht ik mezelf overgeven aan de Heere. Althans, dat dacht ik toen! Ik las in mijn Bijbel en mijn geloof werd steeds belangrijker.

Verbittering

Ik kwam weer in contact met mijn ex-vrouw, die intussen ook tot geloof was gekomen. We zagen het allebei als Gods weg om weer te hertrouwen. Dit kwam onder meer tot ons vanuit 1 kor. 7. Zonder ervoor te bidden of het wel Gods wil en weg was, zijn we hertrouwd! Toen begon de ellende van vooraf aan. Mijn ex-vrouw was niet veranderd, maar nog precies dezelfde. Na een half jaar zijn we weer gescheiden. Ik werd verbitterd, maar mocht die gevoelens als kind van de Heere niet toelaten. Ik zag dat als zonde. Ik was bang dat de Heere mij zou afwijzen omdat ik verbitterd was.

Zodoende bleef ik maar in die verbitterdheid rondlopen; terwijl ik keihard werkte, om zo alles uit het verleden te kunnen vergeten. Ik geloofde toen al dat ik een kind van de Heere was, maar ik durfde niet volledig in de vergeving van mijn zonden te geloven. Iedere keer als er wat gebeurde in mijn leven, kwam heel het pakket aan pijn en verbittering uit mijn verleden weer boven. Toch wist en geloofde ik dat ik een kind van God was.

Een kind van de Heere met zelfmoordgedachten

Maar ik bleef die zelfmoordgedachten en -pogingen houden! Als ik dacht aan de dood, ging het in mijn hoofd zover dat ik ging denken: als ik zelfmoord pleeg, ben ik toch een kind van de Heere! Als ik me goed voelde, wist ik dat het niet bijbels was wat ik dacht. Het bleef maar op en neer gaan in mijn leven: aan de ene kant de redding van de Heere en aan de andere kant de duivel die me onrustig maakte.

Ik had vooral angst voor afwijzing

 en angst voor de duivel

Ik voelde me nergens meer veilig. Daardoor kwam er negatief gedrag, verbittering, angst en ongeloof. Ik was bang om uit de Bijbel te lezen en onrustig in mijn geest. Ik leefde voortdurend in angst en durfde niet meer te bidden, omdat ik bang was als ik dicht bij de Heere leefde, dat ik dan door de duivel aangevallen zou worden.

Crisis na de afspraak met de hulpverlener

Toen kwam ik in contact met een pastorale werker. Ik vertelde het door de telefoon en maakte een afspraak. Op de avond van de afspraak kreeg ik een aantal negatieve associaties vanuit het verleden. Ik ging mezelf steeds rotter voelen. Op den duur kwam er zoveel verbittering naar de Heere, dat ik het zicht op God kwijtraakte.

Ik kreeg geen rust meer en wilde alleen maar dood

Toen kwam het moment dat ik ging vloeken, ik kon niet meer stoppen met vloeken en had geen controle meer over mezelf. Ik werd gek en begon mezelf te wurgen.

Een broeder en zuster, die bij mij waren, zijn gaan bidden; maar als ze gingen bidden werd ik gek. Ze bleven maar bidden en bidden… toen werd ik iets rustiger. De pastorale werker was ondertussen aangekomen en heeft in de naam van Jezus de duivel bevolen weg te gaan. Toen kwam de rust en vrede.

Ik was daarna erg moe en had lichamelijk erg veel pijn vanwege zelfbeschadiging. Ik was er toen nog niet vanaf.

De geestelijke bevrijding

Ik heb toen met de pastorale werker een vervolgafspraak gemaakt, en ben naar hem toe gegaan. We waren samen met een andere broeder en zuster bij hem. We zijn begonnen met gebed en het lezen uit de Bijbel.

In het gebed mocht ik mezelf echt over geven aan de Heere. Ik ging toen pas inzien dat de Heere ook voor mij aan het kruis was gestorven. Ik zag het als een film in mijn hoofd voorbijkomen. Het werd zó persoonlijk!

Ik was bevrijd van mijn zonde,

maar ook van de pijn uit het verleden

Met het gebed en de zegen die door de pastorale werker uitgesproken kwam er rust in mij. De pijn en onrust in mijn geest was weg. Ik voelde zoveel blijdschap en vrede, en nog steeds. Het is niet meer terug gekomen! Ik ben bevrijd van alle pijn en moeite, onrust en angst. Het is weg.

Ik heb nooit gedacht dat het kon, maar ik mocht het meemaken. De Heere is ook voor mij gestorven. Hij heeft alles voor mij gedragen. De pijn en angst: alles heeft Hij voor mij gedragen! Het kan niet alleen voor mij, maar ook voor zoveel anderen. Er is genoeg kracht in het bloed voor alle gelovigen!

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid’ (2 Tim.1:7)

AMEN.

Hoe het verder is gegaan in 2012

Uit latere ervaringen in 2012 is gebleken dat er door geestelijke aanvallen nog pijn naar boven kan komen. Er zijn zwakke deurtjes die blijvend moeten worden bewaakt. Dan is er weer gebed nodig. Ik denk hierbij aan antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin lezen we dat we vanuit onszelf zwak zijn. De duivel, de wereld en het eigen vlees blijven ons bevechten. Daarom wordt er verklaard bij de bede: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze: ‘Wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’ Dat kan dus in dit leven al worden bereikt (want in de hemel is er geen geestelijke strijd). Steeds weer opnieuw moeten we de geestelijke wapenrusting van God aandoen, opdat wij stand kunnen houden in de sterkte van Zijn macht (zie Ef.6:10-18).

Blijvende nazorg

Het is mij vooral door het contact met deze vriend duidelijk geworden dat blijvende nazorg van groot belang is bij het bevrijdingspastoraat. Ik ervaar het als de bijzondere leiding van God dat wij bij elkaar zijn gebracht. We hebben al veel geleerd in de geestelijke strijd door persoonlijke ervaringen. We worden zodoende geoefend in de praktijk. In het strijdperk leren we veel van de strijd. In het heetst van de strijd leer je de tactieken van de vijand en heb je de hulp en bescherming van God pas echt nodig.

We moeten het hierbij hebben van

de geestelijke instructies

en inspiraties van de Heilige Geest

We zien uit naar de leiding van God. We leren steeds meer te steunen op onze Helper in nood. We leren steeds meer te schuilen in de schaduw van de Almachtige, en op Hem te vertrouwen.

Gevolgen van een pijnlijk verleden

Zoals eerder genoemd, heeft mijn jonge vriend een zeer pijnlijk verleden achter de rug. Op emotioneel gebied zijn er heel wat deurtjes bij hem ingetrapt. Door deze openingen zijn kwade geestelijke machten bij hem gaan infiltreren in de gedachten. Dat zijn geesten van angst en boosheid, die hem steeds weer proberen aan te klagen en te deprimeren. Zij blijven maar duwen tegen de verzwakte deurtjes. Ze grijpen iedere gelegenheid aan om binnen te kunnen komen. Gevallen geesten zijn er als bloeddorstige roofdieren op uit om aan te vallen, te pijnigen en te vernietigen. Ze zijn als parasieten, virussen en bacteriën, die zich vestigen op beschadigde en verzwakte plaatsen, waar te weinig weerstand wordt geboden.

Psychische, lichamelijke en geestelijke problemen hebben eigenlijk altijd te maken met derving, gebrek en gemis. Bij mijn vriend zijn er ook blijvende psychische gebreken en zwakheden, waarvoor ook medicijnen worden gebruikt. Naast ADHD is er ook borderline, depressie en burn-out vastgesteld vanuit de seculiere psychiatrie. Het is wel de vraag of ze het geestelijk aspect wel juist kunnen bezien.

Men was bij de psychiatrie verrast over de opmerkelijke vooruitgang na de geestelijke bevrijding en begeleiding. Dit is het werk dat God aan zijn ziel heeft gedaan. Wij mogen daarbij helpen vanuit Zijn Woord.

God doet wonderen op het gebed

De Heilige Geest werkt in ons en stelt ons in de vrijheid van Jezus Christus. Deze vrijheid door de Waarheid moet ons steeds weer blijven vrijmaken bij elke gebondenheid en belasting die ons daarna weer kunnen overkomen.

Door de geestelijke bevrijding is er bij mijn vriend een heerlijke omslag gekomen, maar dat neemt niet weg dat hij de nodige medicatie moet blijven gebruiken voor de psychische en lichamelijke problemen. Dit moeten we goed leren onderscheiden. Er is veel pijn binnengevloeid in zijn leven. Deze toevoer is verschillende keren geblokkeerd. Toch zien we dat er regelmatig pogingen zijn door de uitgeholde beddingen zijn die ingangen zoeken in door de beschadigde plekken. Daarom moeten we de zwakke gevoelspoortjes goed in de gaten blijven houden. Samen moeten we waken en nuchter blijven.

Gevolgen van het gebrek aan liefde

Mijn vriend heeft vanaf zijn jongste kinderjaren een chronisch gebrek aan liefde gehad. Hij leefde in een sfeer van afwijzing en angst in zijn ouderlijk huis, tijdens latere contacten en in zijn huwelijk. Hij heeft jaren van geestelijke, psychische en lichamelijke mishandeling achter de rug. Vanuit een slaafse vrees zocht hij wanhopig de liefde te verdienen die hij niet kreeg. Langdurige beschuldigingen kreeg hij te verduren: hij was volgens hen niet te vertrouwen en deed het niet goed. Hij kreeg zelfs geen kans om het goed te doen. Zo werd hij opgevoed tot hulpeloosheid, mocht hij niet zeuren, maar gewoon blijven doorgaan. Zodoende werd hij dwangmatig. Hij heeft zich op verschillende gebieden op een wanhopige wijze kapot gewerkt. Het was een oneerlijke strijd van machtswellustelingen die hun eigen frustraties op hem hebben botgevierd.

Het was een oneerlijke strijd

Door het vluchtgedrag voor angst en pijn en de verslavingen uit het verleden is mijn vriend nog kwetsbaar en verslavingsgevoelig. Hij moet dus ook letterlijk nuchter zien te blijven. Zijn zoeken naar waardering, vertrouwen, bevestiging en liefde kan ook weer buitensporig worden. Het is nodig dat er steeds meer rust, balans en structuur in zijn leven komt. Situaties waarin pijnlijke herinneringen, onzekerheid en stress een rol spelen, kunnen gevaarlijk zijn. Hiervoor is begeleiding en training nodig. Het is een leerproces. Alles bij elkaar genomen is er behoefte aan blijvende nazorg en herstelpastoraat.

Geestelijke bevrijding voor meer gebieden

Het is ook gebleken dat hij geestelijke bevrijding nodig heeft (gehad) op verschillende terreinen van zijn geestelijk leven. Na de genoemde bevrijdingen heeft ook een andere broeder met hem gesproken en gebeden. Dat gaf ook een heerlijk gevoel van bevrijding, zodat hij weer innerlijk leeg werd gemaakt van bepaalde frustraties en pijn.

In 2012 heeft hij na een pijnlijke situatie zichzelf weer verwond. Hij sneed zich met een mes in de hals. Dat gaf door ingrijpen van politie helaas onnodige commotie. We hebben hem toen opgevangen. Ik ben zijn persoonlijke buddy geworden, met toestemming van de christelijke hulpverlening. Hij hoort eigenlijk bij ons, en mag er zijn zoals onze andere kinderen. Hij is vanuit de opvang bij de hulpverlening op zichzelf gaan wonen, terwijl hij als vriend voortdurend met mijn vrouw en ik in contact blijft.

Een geest van misleiding

Bij dit ernstige voorval van deze verwonding kwam het uit dat hij ook werd geïnfiltreerd door een geest van misleiding. Hierdoor vertaalde hij omstandigheden en uitspraken van anderen niet goed. Het werd op een misleidende wijze op zijn verbeeldingsscherm geprojecteerd. Hij nam deze demonische infiltraties over in zijn denken. Je maakt er dan door wantrouwen iets anders van dan wordt bedoeld. Iemand kan het goed bedoelen, maar het wordt dan anders opgevat.

Door een geest van misleiding

kunnen we het verkeerd opvatten

Je kunt dan gaan denken: ‘Zie je wel, ze houden niet van me’, of: ‘ze willen me weer kwetsen’. Het kan ook zijn: ‘Ze bellen me niet op, ze laten me dus in de steek.’ We hebben er samen over gesproken en voor gebeden. Deze geest moet worden ontdekt en worden verdreven uit ons denken.

Zo zie je maar dat er heel wat specifieke geesten zijn, individuen met een persoonlijkheid. We moeten waken bij de invalspoorten.

Het voordeel van een buddy

Het is goed dat geïnfiltreerde mensen een buddy hebben. Zodoende kunnen ze samen met een ander de wacht houden in de geestelijke wapenrusting. Omdat er weinig bescherming voor de rug is bij de genoemde wapenrusting in Efeze 6, is het van belang dat we rugdekking van een ander hebben in de strijd. Het is opmerkelijk dat het in de Bijbel nogal eens gaat over tweetallen, die samen optrekken in de dienst van de Heere. In Spr.4:9-10 wordt ons geleerd dat twee beter zijn dan één, ‘want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind’.

Mijn vriend heeft geleerd om bij terugkerende problemen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Dan kunnen we samen praten en bidden.

Op 31 oktober 2012 waren we samen naar een Stay Clean avond geweest voor (ex-)alcoholisten. Mijn buddy had al een tijdje last van vermoeidheid. Hij was te lang en te hard doorgegaan, zodat er een terugslag kwam. Onderweg naar huis gaf hij aan dat hij niet goed kon omgaan met zijn gedachten over God de Vader. Dat komt door zijn misvormde vaderbeeld naar zijn eigen vader toe.

Pijnlijke herinneringen

Door de oververmoeidheid had hij weer moeite met pijnlijke herinneringen. Dit ontstond nadat hij gedroomd had over de jaren ellende, vernederingen en kwellingen.

Hij raakte bezet met schuldgevoelens

Waarom had hij het dan ook niet anders aangepakt. Hij kreeg het steeds moeilijker onder al die zelfbeschuldigingen. Hij kon het zichzelf maar niet vergeven. Hij had zich  naar zijn ex-vrouw als een slaaf gedragen, om toch maar haar liefde te kunnen winnen. Zij gaf aan dat ze geen liefde voor hem had, en krenkte hem in haar afwijzing. Zij maakte op een afschuwelijke wijze misbruik van zijn gevoelens, Intussen moest hij haar op haar wenken bedienen, en voor haar werken totdat hij niet meer kon. Ze was er duidelijk op uit om hem geestelijk en psychisch kapot te maken. Zodoende raakte hij mismoedig en wanhopig. Daardoor raakte hij ook aan de drank. Zo ging het van kwaad tot erger.

Hij vertelde op die late avond deze negatieve herbelevingen en zelfbeschuldigingen weer aan mij. ‘Had ik maar, had ik toen maar anders gereageerd’…enzovoorts. Ik kon de negatieve denkspiraal bij hem niet keren.

Een geest van slavernij

In mijn Bijbel kwam ik toen terecht bij Galaten 4 en 5. Daarin gaar het over een wettisch geest van slavernij. Zinnebeeldig gaat het over Hagar, die kinderen voortbrengt voor de slavernij. (Zie Gal.4:21-31.) Mijn vriend was bezig vanuit een geest van slavernij om liefde te verdienen. De slavin en haar zoon moeten worden weggestuurd. Gelovigen zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak. Mijn vriend was weer geïnfiltreerd door een geest van slavernij.

Je kunt worden geïnfiltreerd

 door een geest van slavernij

In Gal.5:1 worden we opgeroepen: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Gelovige, je bent tot vrijheid bevrijdt! We moeten van de slavernij van  het verderf bevrijd worden, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God (zie Rom.8:21). In Rom.8:15 wordt tot de gelovigen gezegd: ‘Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader!’ Hier gaat het over een geest van slavernij die wij zelf kunnen ontvangen. Dat is een slavernij aan de zonde, waardoor er opnieuw vrees in ons komt. Daaruit kunnen ook de zelfbeschuldigingen ontstaan. Daardoor hebben wij geen zicht op een liefdevolle, vergevende Vader in de hemel.

Beschuldigingen

Als onze aardse vader ons steeds heeft beschuldigd en veroordeeld, dan kunnen wij een verkeerd Godsbeeld krijgen. We doen het dan nooit goed (genoeg). We komen steeds weer te kort. We moeten steeds meer doen en presteren, terwijl er geen beloning tegenover staat. Dit leidt tot slavernij en vrees. De duivel is een wettische geest, die juridisch bezig is om aan te klagen, te beschuldigen en te veroordelen. Hij is immers van oudsher de aanklager van onze broeders (Openb.12:10). De Heere handelt in Zijn genade medisch met ons, om ons te helpen en te helen.

Ik heb mijn vriend onder meer voorgelezen Rom.8:33-34: ‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’ Niets en niemand zal ons daarom ook kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (vers 39). Mijn jonge vriend vond daarna via de verwijstekst Jes.50:8-10, waarin we ondermeer lezen: ‘Hij is nabij Die mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren?’ (…) Wie is het die Mij schuldig verklaart?’ In Jezus Christus worden we vrijgesproken. Daarom mogen we in duisternissen vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op onze God (zie vers 10).

Bevrijding

We hebben samen de geest van slavernij in onze gebeden mogen wegjagen in de Naam van Jezus, waarbij mijn vriend weer bevrijding mocht ervaren. Het is geestelijke leiding als je de vijand herkent. Het is genade als we worden bevrijd. Mijn vriend werd weer leeggemaakt van de pijnlijke herinneringen en zelfbeschuldigingen. Zo mocht hij innerlijk weer ‘zo licht als een veertje’ zijn. Als we het Woord en onze positie gaan begrijpen, kan er door genade op het gebed bevrijding volgen. We moeten leren om samen te waken bij de zwakkere poortjes.

In zijn gebed kreeg mijn vriend weer een goed zicht op zijn hemelse Vader. Hij mocht zich weer vol vertrouwen verbinden aan zijn Koning en Bevrijder. Biddend en dankend gaf hij alles weer uit handen, terwijl hij zich overgaf aan de zorg en leiding van de Heere.

Vernieuwing van kracht

Omdat hij ook een geest van zwakheid kon hebben, en weer kracht nodig had, dacht ik aan Jes.40:30-31. We lezen daar: ‘Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Mijn vriend gaf aan dat hij op die dag eerst door een vriend was bemoedigd uit dit tekstgedeelte en daarna het ook nog las in zijn dagboek. Zo mogen we dankbaar op de HEERE zien, waarvan wordt gezegd in Jes.40:29: ‘Hij geeft de vermoeide kracht en vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.’

We zien ook dat het goed is dat we als buddy’s samengaan en samen bidden

Want als er één valt, kan de ander hem overeind helpen   (Lees Spr.4:9-10)

We lezen in antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus immers dat we vanuit onszelf zwak zijn. De duivel, de wereld en het eigen vlees blijven ons bevechten. Daarom wordt er verklaard bij de bede: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze: ‘Wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’ Wij kunnen slechts staande blijven en overwinnen door de Overwinnaar Jezus Christus.

Overwin door de Overwinnaar

Je kunt lezen in Psalm 91 hoe de angst kan worden overwonnen, hoe de hoop op God kan worden versterkt, hoe het vertrouwen in Hem kan groeien. We zien dan ook in hoeveel sterker onze Koning Jezus Christus is dan Zijn tegenstander satan. Hij is de blijvende Overwinnaar. Daarbij zijn ook de hulpvaardige engelen machtiger dan de boosaardige en angstige demonen.

Wij mogen in de kracht van Jezus Christus

 staande blijven en overwinnen

Dat is het voorrecht van onze positie in Hem

De gelovigen hebben ook de autoriteit in Hem ontvangen om de kwade geesten te schelden en in Zijn Naam weg te jagen. Als het nodig is behoren we behoren dat in ons leven en bij de andere gelovigen te doen. Door blijvende instructie en inspiratie van de Heilige Geest ontvangen wij hierin steeds meer duidelijkheid. Daarom verlangen we naar meer geestelijk licht en praktische kennis van de geestelijke wereld en de principes van de geestelijke strijd.Op dit gebied moeten we nederige en afhankelijke leerlingen en volgelingen van Jezus blijven. God keert Zich tegen de hoogmoedige mensen, maar de nederige gelovigen geeft Hij genade (zie 1 Petr.5:5).

Zijn we nederig en afhankelijk?

We moeten al onze zorgen op Hem werpen, en weten dat Hij voor ons zorgt. Tegenover de satanische aanvallen behoren wij nuchter en waakzaam te zijn. In 1 Petr.5:9 worden we opgeroepen in onze strijd tegen de brullende leeuw: ‘Bied weerstand aan hem, vast in het geloof.’ (Zie verder 1 Petr.5:5-9.)

Laat je niet bang maken

Een brullende leeuw is een bang makende leeuw. In Afrika gebeurt het dat een indrukwekkende mannetjesleeuw door zijn angstaanjagende brullen de zebra’s uiteenjaagt, zodat ze vluchten naar de verblijfplaatsen van de leeuwinnen die in het hoge gras liggen verscholen. Daar worden de arme dieren overvallen en overrompeld. Op deze wijze gaan de kwade machten in de geestelijke wereld ook te werk. Ze misleiden ons in onze gedachten. Ze jagen ons in hun hinderlagen. Geesten van angst, onzekerheid en verwarring overvallen ons op onze zwakke en onbewaakte momenten. Daarom moeten wij hun tactieken kennen en de principes van de geestelijke strijd ontdekken.

Je bent veilig in de schuilplaats van God

Tijdens een jongerenkamp was ik in gesprek met een groepje jongere pubers. Het ging over de geestelijke strijd en de angst die werd ervaren. In het kleine kamertje waren een aantal dakraampjes. Achter zulke raampjes kunnen in de schemering angstige schaduwen voorbijgaan. Dit voorbeeld werd gebruikt. Je kunt er voor je gevoel bang van worden. Maar als je goed nadenkt, moet je weten dat deze schaduwen buiten zijn. Als je geen raam opendoet, komen ze dus niet binnen. Eigenlijk is er dus niets aan de hand. Je bent veilig genoeg in de kamer. Zo is het ook als je beseft dat je veilig bent in de beschermende schuilplaats van de Allerhoogste. Je hoeft dan geen kwaad te vrezen.

Je moet je veilig weten in de hoede van God

Gelovige, besef dat je positie veilig is; laat je daarom niet bang maken! Lees Ps.91 maar eens goed door. We lezen al in het eerste vers: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.’

Als je door het geloof in de kamer van God bent, doe dan niet het raam van de angst open. Het is nergens voor nodig dat je de angst binnenlaat in de veilige schuilplaats van God. Besef je veilige positie en weet: ‘Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen’ (Ps.91:9-10). Je tent is veilig genoeg. De engelen zullen je beschermen en bewaren. De brullende leeuw en loerende leeuwinnen zullen je geen kwaad kunnen doen. Je zult ze zelfs kunnen overwinnen, zoals wordt beloofd in Ps.91:13: ‘Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.’

We kunnen ons afvragen met de woorden van Rom.8:31: ‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Gelovige, lees maar eens voor jezelf Rom.8:31-39, en verwonder je over de veilige positie waarin God ons heeft geplaatst. In vers 37 lezen we: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’