Bevrijding van angst in 25 dagen

Een hoopvol dagboek met voorbeelden, verhalen en korte Bijbelstudies

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

nb 2c

Hoe word je verlost van angstige gedachten? Heb je nogal eens last van angst en bezorgdheid? Voel je jezelf regelmatig onveilig? In 25 korte onderwerpen wil ik je vanuit de Bijbel en de geestelijke hulpverlening brengen op de weg naar herstel. Daarbij geef ik aansprekende verhalen en voorbeelden van bevrijding door.  Dit kan je inzicht geven en leiden naar de Heiland Jezus Christus. Hij is de Bevrijder en Heler. De waarheid maakt je vrij. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). De liefde van God drijft de angst uit (1 Joh. 4:18).

Hoe overwin ik mijn angst?

Voor verdieping beveel ik het boek van dr. Niel T. Anderson en Rich Miller: ‘Hoe overwin ik mijn… angst’ (De Hoop Publishing).

bvr

Deze counselors onderzoeken de oorzaken en bolwerken van angst en bezorgdheid en helpen je ervan af te komen. Ze wijzen je de weg om je identiteit en gevoel van eigenwaarde te vinden in Jezus Christus. Door het geloof in Hem ben je door God aanvaard en veilig. Dan hoef je niet meer bang te zijn.

an 17g

God kan ook onze angst en bezorgdheid overwinnen

Ds. Richard Wurmbrand (1909-2001) heeft 14 jaar in gevangenschap gezeten vanwege zijn geloof in Jezus Christus en het uitdragen van het Evangelie. Toen hij in communistisch Roemenië werd opgepakt, overviel de angst hem. Hij vertelde later dat hij zich toen ineens herinnerde: ‘In de Bijbel heb ik 366 verzen gevonden die ons aanmoedigen om niet bang te zijn. Eén voor iedere dag van het jaar en eentje extra voor het schrikkeljaar. Toen ik geblinddoekt in de auto zat, dacht ik aan de dagtekst van die dag: Psalm 56:4. Een tekst met een oproep om niet bang te zijn.’ Het was die dag juist 29 februari: de schrikkeldag. Laten de woorden in deze tekst je ook aanmoedigen: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’

+++

Hieronder volgen de 25 dagen

op de weg naar geestelijk herstel:

+++

Dag 1. Ben je veilig en geliefd?

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van een mens. Veel geestelijke vluchtelingen gaan gebukt onder een gevoel van onveiligheid. Dat kan al zijn ontstaan in de vroegste kinderjaren. Voelde je jezelf wel veilig in het gezin? Als klein kind ben je erg kwetsbaar. Je moet jezelf veilig en geborgen weten. Kleine kinderen klampen zich vast aan een vader of moeder. Ze schrikken van harde en dreigende woorden. Als er een sfeer van ruzie en angst heerst, kunnen kinderen innerlijk beschadigen.

De liefde van God verdrijft de angst

In 1 Joh. 4:8 wordt aangegeven: ‘God is liefde’. We lezen in 1 Joh. 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vrees is niet volmaakt in de liefde.’ In het Grieks staat er dat de volkomen liefde de vrees uitwerpt. Er wordt vertaald: ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’, ‘liefde sluit angst uit’ en ‘liefde laat geen ruimte voor vrees’. Het Griekse grondwoord ‘phobos’ betekent vrees of angst. Dit staat lijnrecht tegenover liefde en vrijmoedigheid.

Paulus geeft ons door in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ Het gaat hierbij om een geest van lafhartigheid, een angst die je vatbaar maar voor intimidatie. Je wordt geïntimideerd door bedreiging en bangmakerij. Je gedrag wordt erdoor beïnvloed. Kwade geesten en slechte opvoeders kunnen je ontmoedigen en angst aanjagen, maar door het geloof weet je jezelf veilig en beschermd bij God.

De Heilige Geest werkt in het karakter van gelovigen een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Het gebruikte Griekse woord ‘sophronismos’ moet je zien als een gave van de Heilige Geest, waardoor de gelovige in staat wordt gesteld om zijn emoties en gevoelens ondergeschikt te maken aan de leiding van God. Hij weet zich daardoor veilig en beschermd.

1. Waardoor kun je nog vatbaar zijn voor angst, negatieve overheersing

     en intimidatie? Wat kan dat met je doen?

2. Hoe word je bevrijd van angst? Zie de bovenstaande Bijbelteksten.

+++

Dag 2. Van een slaaf van angst naar een kind van God

Komt het regelmatig bij je terug: ‘Waarom word ik nog beheerst door angst en bezorgdheid? Kan ik mijn angst wel te boven komen? Wie haalt mij uit deze neergaande spiraal in mijn negatieve denken? Wie begrijpt me? Wil God mij wel accepteren? Ben ik wel geliefd? Wie helpt in uit mijn eenzaamheid, angst en bezorgdheid? Hoe kan ik geloven?’

Verlang je naar acceptatie? Wil je weten dat dat God je in liefde aanvaard heeft? Wil je kunnen zeggen als kind van God: Abba, Vader? Hoe kun je geloven? Geloof is de weg naar acceptatie. Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (In de Engelse King James vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan je dus door God geaccepteerd!

Geestelijke slavernij of de Geest van ‘Abba, Vader!’

Van de gelovige kinderen van God lezen we in Romeinen 8:15: ‘Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba Vader!’ In de Studiebijbel wordt onder meer verklaard: ‘De gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen, die hier de ‘Geest van adoptie’ wordt genoemd. Paulus gebruikt het woord ‘huiothesia’ (aanneming tot zoon, adoptie).’

In Galaten 4:6 en 7 lezen we: ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind; en als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’ Hopelijk kun je instemmen met de woorden uit Opwekking 794: I’m no longer a slave to fear. I am a child of God.

1. Wanneer ben je nog een slaaf van angst?

2. Wat betekent het dat je ‘geaccepteerd bent in de Geliefde’?

+++

Dag 3. Kom uit de kelder van angst en bezorgdheid

Verkeer je regelmatig in de kelderverdieping van de angst? Daarin worden we bij tijden gekweld door angstige gedachten naar onszelf, anderen en God toe. Hoe vaak trek ik me nog terug in de kelderruimte van de angst? In deze duistere toestand zijn de geesten van de duisternis actief. Zij zullen daar gaan infiltreren via je gedachten en gevoelens. Ze willen je steeds weer laten kelderen.

Hoe kun je angst en bezorgdheid op een veilige afstand houden? Hoe kom je deze ontmoedigende kwellingen te boven komen? Verlaat deze kelder en kom hogerop. Blijf niet angstig in het donker ronddwalen. Ga naar een plaats waar het licht schijnt. Sta op, word verlicht! (Jes. 60:1). Je wordt in het Evangelie geroepen vanuit de duisternis tot het Licht. Jezus wil je als het Licht der wereld leiden in het licht (Joh. 8:12)

In de bovenkamer van de hoop nodigen het licht en de warmte van de liefde van God je uit om het raam voor Jezus open te zetten. Het geloof opent het raam voor de onweerstaanbare liefde van God. Het Licht der wereld geeft ons gelegenheid om ons hart voor Hem te openen. Jezus klopt op de deur van ons hart (zie Openb. 3:20).  Open je hart voor de vergevende liefde van God en de helende kracht van de Heiland.

1. Wat herken je bij jezelf in Psalm 25:16-18 en 27:1?

2. Hoe kun je Jezus binnenlaten in je hart als je let op de volgende uitleg: ‘De liefde van God schijnt door het venster van de hoop in het hart. Het geloof opent het raam.’    Betrek bij je antwoord Openb. 3:20, waar Jezus nodigt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

+++

Dag 4. Hoe overwin ik mijn angst?

We leven in ‘de eeuw der bezorgdheid’ (dat is al in het begin van deze twintigste eeuw opgemerkt). Angst is wel het meest voorkomende psychische probleem.

In het boek ‘Hoe overwin ik mijn angst’, van dr. Niel T. Anderson en Rich Miller, wordt gesteld: ‘Angst is een dief. Angst holt het geloof uit, berooft ons van onze hoop, beneemt ons onze vrijheid en neemt onze vreugde van een overvloedig leven in Christus weg.’ De schrijvers geven verder aan: ‘Niemand kan ons verleden ongedaan maken, maar dankzij Gods genade kunnen we er wel vrij van zijn. Alleen in Christus zijn we er zeker van dat onze angsten overwonnen worden. Hij is de Enige op wie we onze angst en bezorgdheid kunnen werpen en die ons de vrede van God kan geven, die alle verstand te boven gaat.’

In het Engels wordt weergegeven: ‘Let your faith overcome your fear and God will turn your worry into worship.’

Blijf niet te lang in je geïsoleerde positie een met deze negatieve gevoelens worstelen. Geef je angstige geheim prijs aan betrouwbare gelovigen. Laat voor je bidden.

In het genoemde boek wordt het getuigenis van een vrouw doorgegeven die jarenlang heeft geworsteld met angst en een sociale fobie. Ze had niemand om naartoe te gaan. Ze probeerde tot God te bidden in haar tienerjaren, en Hem om hulp te vragen, maar had het gevoel dat Hij heel ver weg was. Haar gelovige zus had twaalf jaar lang trouw voor haar gebeden. Uiteindelijk belde ze haar midden in de nacht op omdat ze het niet langer kon verdragen om in deze ellendige gevangenis te leven.

Ze schrijft in haar getuigenis: ‘Er was een wereld buiten me die ik nooit echt kon aanraken of voelen, en ik ging eraan onderdoor.’ Ze gaat verder: ‘Ik wilde zó graag leven. En ik wilde vrij zijn, en dus belde ik haar in tranen op en vroeg haar hoe ik die Jezus moest vinden over Wie ze het altijd maar had.’

Ze vertelt over haar bevrijding: ‘Ze bad met me over de telefoon, en de rest van de nacht las ik de Bijbelverzen die ze me had gegeven. Ze gingen allemaal op de een of andere manier over vrijheid. Vrijheid! Ik had opeens heel veel hoop. Dat was het begin van mijn reis van vernieuwing. Ik had al die jaren in de greep van een verlammende angst geleefd; angst om bang te zijn. Het onbekende maakte me zo ontzettend bang.’

Ze begreep ook de lichamelijke gevolgen van de  jarenlange opgekropte angst, waar ze mee te maken had. Het bracht haar op de weg naar rust en vrede. Daarna kon ze de opkomende oude negatieve gedachten bedwingen met de waarheid. Ze geeft aan: ‘En die waarheid is dat Jezus altijd bij me is, en dat ik nergens bang voor hoef te zijn.’

Als je in een ellendige gevangeniskelder van angst leeft, kan ik je zeggen: ‘Er is een wereld boven je, waar de liefde van Jezus je kan aanraken. Hoe kun je worden verlost van een slavenjuk van angst, waarmee je jezelf (weer) hebt laten belasten. In Galaten 5:1 worden we opgeroepen:  ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’

Weggestopte angsten

Er kan vaak een onbestemde angst in ons leven zijn. Het zit dan wel ergens in de bewuste of onderbewuste kelderverdieping van ons bestaan. Als je jezelf vaker de vraag stelt: ‘ik ben bang dat …’ dan is dat een signaal van aanwezigheid van een bepaalde angst. Waar ben je bang voor?

1. Een prediker stelde: ‘Ik ben me bewust van die angst,  maar wil me er niet door laten leiden.’ Hoe kan deze stelling voor jou ook realiteit worden?

2. God spreekt in Jesaja 41:10: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben  uw God.’ We lezen in Psalm 23:4: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent met mij.’ Wat denk je van deze teksten?

+++

Dag 5. Hoop voor de tobber en het slachtoffer

Wie komen we tegen in de kelder van angst en bezorgdheid?

Het meest vatbaar voor angst en bezorgdheid is daarbij de tobber. Deze persoonlijkheid vergroot de angst boven wat er aan de hand is, en werkt bezorgdheid in de hand door zelfs wel van het ergst denkbare uit te gaan. Er wordt gesteld in het boek van Niel Anderson: ‘Tobbers vinden het moeilijk om rust te vinden in de liefhebbende en beschermende armen van hun hemelse Vader.’

De tobber denkt:

‘Het zal wel nog erger met me worden’

Een ander genoemd type is het slachtoffer. Deze kan worden overweldigd door een gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid. Hij houdt zijn falen bij en denkt dat hem nog meer pech staat te wachten. Hij voelt zich misdeeld en waardeloos, schiet te kort, en blijft maar klagen en treuren.  Als je de rol van slachtoffer speelt, kan dat een excuus worden om er nooit bovenop te raken.

Het slachtoffer denkt:

‘Altijd pech voor mij’

Jeremia geeft aan in Klaagliederen 3:1, na de verwoesting van Jeruzalem: ‘Ik ben de man die ellende gezien heeft.’ Naar God toe verwoord hij in de verzen 2-3: ‘Mij heeft Hij geleid en doen gaan in duisternis, en niet in licht. Ja, Hij heeft telkens weer Zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag.’ Hij betrekt zichzelf bij de schuld en straf van het volk Israël. In zijn klaaglied  klinken ook de gevoelens van de tobber en het slachtoffer door. In Klaagl. 3:7 geeft hij aan: ‘Hij heeft een muur om mij heen opgeworpen, zodat ik er niet uit kan gaan.’

1. Denk maar eens na over de volgende woorden van Jeremia in Klaagl. 3:22-26: ‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem open. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.’

2. Hoe kom je als tobber en slachtoffer uit de kelder van zelfbeklag, verdriet, angst en bezorgdheid?

+++

Dag 6.  Hoop voor de criticus

Een derde type dat we tegenkomen in de kelder van angst en bezorgdheid is de criticus. Deze kan een overgevoelig geweten hebben, terwijl hij zichzelf en anderen hekelt. Eigenlijk kan deze persoon ook getypeerd worden als ‘een innerlijke criticus’. Je kunt dan steeds weer aangevallen worden door gedachten als; ‘Ik kan niets goeds doen, wat ben ik toch dom’ Als criticus kun je jezelf vaak ontmoedigd en verslagen voelen.

De criticus denkt:

‘Nooit goed genoeg’

Misschien is er vroeger al een negatief etiket op je geplakt. Als Criticus blijf je het dan bij jezelf en anderen ook doen. In het boek van Anderson wordt aangegeven dat dit de criticus onmogelijk maakt om te genieten van de blijdschap en de vrijheid van ‘een kind van God te zijn’. Men stelt verder dat daardoor het geloof uit je kan worden weggezogen, omdat je niet in staat bent je angst te overwinnen.

Je kunt door onrust worden voortgedreven. Vraag jezelf hierbij af: ‘Wat hebben hierin anderen je aangedaan?’ Bedenk hierbij ook: ‘Wat doe je jezelf hierbij nog steeds aan?’ Goddelozen zijn namelijk ook als een opgezweepte zee, die niet tot rust kan komen en ze hebben geen vrede (Jes. 57:20-21).  Een dubbelhartig man die twijfelt is ook als een golf van de zee, die door de wind wordt voortgestuwd. Die ontvangt daarom ook geen rust in de ziel (zie Jak. 1:5-8). Herken je de criticus bij jezelf?

1. Hoe kun je jezelf en anderen onterecht beoordelen? Zie hierbij Matth. 7:1-5 en Jak. 4:11-12.

2. In Psalm 42:12 gaat het over een onrustige ziel. Hoe kun je jouw ziel toespreken? Zie hierbij 131:2.

+++

Dag 7. Rust en vrede voor de perfectionist

Nauw verwant aan de Criticus is de perfectionist. Dit kan ook een melancholische of zwaarmoedige Perfectionist zijn. Hij denkt steeds dat het nog beter kan en moet.

De perfectionist denkt:

‘Ik moet het nog beter doen’

In het eerder genoemde boek van Anderson wordt verklaard: ‘Perfectionisten ervaren nooit gemoedsrust omdat ze nooit perfectie kunnen bereiken. Hun overweldigende behoefte om het steeds beter te doen, maakt hen opgejaagd, gespannen en geprikkeld. Ze werken een angststoornis zelf in de hand, omdat ze het niet kunnen verdragen om te falen, en al helemaal niet in het openbaar.’

Met een melancholisch, zwaarmoedig temperament ben je bijzonder vatbaar voor depressies. In je overgevoeligheid kun je teveel op jezelf zijn gericht. Waak voor negatieve, kritische gedachten over jezelf en anderen. Je kunt ook kritisch gaan staan tegenover de weg die God met je gaat. Het wordt nog erger als je boos bent op God. Bij God is er geen onrecht. Misschien sta je jezelf in de weg om de weg van God te gaan.

1. Hoe nadelig is het kritische perfectionisme? Wat herken je ervan?

We lezen over de weg naar de vrede van God in Filippenzen 4:6-7. Paulus schrijft daar: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Jezus heeft Zijn vrede nagelaten aan Zijn volgelingen, zoals we lezen in Joh. 14:27, als Hij bemoedigd: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bevreesd worden.’ In een andere vertaling staat: ‘Maak je niet ongerust en wees niet bang.’

2. Hoe kom je op de weg van innerlijke rust en vrede volgens de teksten hierboven?

+++

Dag 8. Laat de angst maar los

Een lerares van 36 deelt ons over haar leven in het boek van Anderson en Miller. Ze vertelt: ‘Al zolang ik me kan herinneren, word ik geteisterd door angst en bezorgdheid. Ik ben opgegroeid in een gezin waar geweld en misbruik aan de orde van de dag waren.’ De angst die mij gebonden hield, maakte dat ik besloot mijn mond nooit open te zullen doen. Ik kon nooit genieten van de eenvoudige dingen die bij de kindertijd horen.’

Ze werd een perfectionist. Met betrekking tot het geloof merkt ze op: ‘Twee keer probeerde ik Jezus in mijn leven aan  te nemen, maar ik was bang dat ik niet goed genoeg was.’ Ze verklaart verder: ‘Ik was bang voor afwijzing en de hoon van anderen, en daarom probeerde ik iedereen tevreden te houden. Zelf wanneer ik sliep had ik geen rust.’ In hoeverre is het verhaal herkenbaar?

Aan de buitenkant leek ze het nog wel goed te doen, maar vanbinnen heeft ze veel geleden door dit bange geheim. Ze geeft toe: ‘Ik weet dat deze angst me belemmert om zo te leven als ik graag zou willen, maar ik weet niet wat ik eraan moet doen.’ Deze vrouw geeft verder aan: ‘Als mensen mijn ziel konden zien, zouden ze alleen maar pijn, bezorgdheid en angst zien. Is er iemand die me kan helpen?’

1. Wil je de angst loslaten en bij God brengen met het volgende gebed?

‘Ik kies ervoor U te geloven op Uw Woord, zelfs wanneer mijn gevoelens  en omstandigheden zeggen dat ik bang moet zijn. U hebt gezegd dat ik niet bang moet zijn, omdat U mijn God bent. Want ik lees in Jesaja 41:10: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.’ Ik dank U voor Psalm 23:4, waarin ik voor mezelf lees: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent met mij.’ Wilt U me helpen mijn angst en bezorgdheid te overwinnen? Dank U voor Uw liefde, die mijn angst uitdrijft (zie 1 Joh. 4:18).’

2. Wat vind je bemoedigend in de volgende zinnen uit  Opwekking 717?

 ‘Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U, en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij. die rust in U alleen.’

+++

Dag 9. Een geest van angst of van kracht

Paulus geeft ons door in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid (lafheid of lafhartigheid), maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ Het gaat hierbij om een geest van lafhartigheid, een angst die je vatbaar maar voor intimidatie. Je wordt geïntimideerd door bedreiging en bangmakerij. Je gedrag wordt erdoor beïnvloed.

Kwade geesten kunnen je angst aanjagen en ontmoedigen, maar door het geloof weet je jezelf veilig en beschermd bij God. De Heilige Geest werkt in het karakter van gelovigen een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

Het Griekse woord grondwoord ‘sophronismos’ bij ‘bezonnenheid’ kan het beste worden weergegeven met ‘zelfbeheersing’. Volgens de Studiebijbel is dit een gave van de Geest, dat ‘bewerkt, dat een gelovige zijn emoties en gevoelens ondergeschikt kan maken aan Gods leiding’.

Fobieën en bolwerken van angst en zorg

Anderson en Miller geven aan in hun boek: ‘Fobieën zijn te vergelijken met kronkelende slangen – hoe meer we er aan toegeven, des te krachtiger hun omstrengeling wordt. Moe van het vechten geven we toe aan de verleiding en geven we ons over aan onze angst. Maar wat een eenvoudige uitweg leek, blijkt in werkelijkheid een gevangenis van ongeloof te worden – een bolwerk van angst dat ons gevangen houdt.’

Er wordt ook door hen opgemerkt dat de meeste christenen worstelen met bezorgdheid, die hun persoonlijke groei belemmert. Ze verklaren: ‘Wanneer je voortdurend bezorgd en angstig bent, gaat het grootste deel van je leven langs je heen, omdat je fysiek, emotioneel en mentaal niet in staat bent met iets anders bezig te zijn dan met de angst waardoor je wordt opgeslokt.’

Ik las een verhaaltje van een kleine jongen die iemand in het donker alleen in een treinwagon zag zitten. Hij vroeg hem of hij niet bang was om zo alleen te reizen. Het jongetje reageerde: ‘Nee hoor, want mijn vader is de machinist.’ Begrijp je de rust van het jongetje? Hoe kun je zo vertrouwen in God?

1. Hoe kun je jouw emoties ondergeschikt maken aan de leiding van God?

2. Wat denk je van de bolwerken van angst en zorg? Wat zegt 2 Tim. 1:7 je?

+++

Dag 10. De liefde van God verdrijft de angst

Na de zondeval was angst de eerste emoties waarover de Bijbel melding doet. God riep Adam en zei tegen hem (in Gen. 3:9): ‘Waar bent u?’ Adam reageert in vers 10: ‘Ik hoorde Uw stem in de hof en werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.’ Dat ziet op angst en schaamte tegenover God.

Ben je ook bang en beschaamd, waardoor je jezelf verbergt? God kijkt zie ons echter in de bosjes en door de vijgenbladen waar achter wij ons proberen te verschuilen. Je kunt door trauma’s, afwijzing, emotionele pijn, vluchtgedrag en leugens een ‘verstopping’ krijgen in je gedachten, zodat je vast blijft zitten in angst, schaamte, bezorgdheid en ongeloof. Wat kunnen we doen met deze ‘verstoppingen in onze gedachten’? Hoe kunnen we deze geestelijke bolwerken in ons denken overwinnen?

Bolwerken zijn gedachtepatronen die in ons denken kunnen zijn ontstaan door traumatische ervaringen. Daar kun je dus door Jezus van worden bevrijd. Dat gebeurt door een gelovige overgave aan Hem. Angststoornissen zijn verdedigingsbolwerken of afweersystemen die in je denken kunnen zijn opgeworpen om te overleven, om het te kunnen redden en succes te kunnen hebben in je leven.

We lezen in 1 Johannes 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vrees is niet volmaakt in de liefde.’ In het Grieks staat er dat de volkomen liefde de vrees uitwerpt. Er wordt vertaald: ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’, ‘liefde sluit angst uit’ en ‘liefde laat geen ruimte voor vrees’.

Het Griekse grondwoord ‘phobos’ betekent vrees of angst. Dit staat lijnrecht tegenover liefde en vrijmoedigheid. Johannes geeft aan dat volgroeide of volwassen liefde geen ruimte laat voor vrees, omdat dit verband houdt met ‘straf’. ‘Vrees’ is ook de uiting van een onrustig geweten, dat niet zeker is van de vrijspraak bij het oordeel van God.

1. Ben je bang voor God? Waarom is dat dan?

2. Wat denk je van 1 Joh. 4:18? Hoe kan dat werkelijkheid voor je worden?

+++

Dag 11.  Je hoeft niet bang te zijn!

Ken je het verhaaltje van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt? Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel. De jongen gilt het uit van angst!

Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus. Als variant op het bekende kinderliedje kun je zingen:

Je hoeft niet bang te zijn, al dreigt de duivel weer,

leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

God beschermd Zijn kinderen en belooft in Ps. 91:5: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht.’ In vers wordt verder aangegeven: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’ Een gelovige hoeft onder de beschermende hand van God niet bang te zijn!

In Ps. 91:14-15 lezen we de bemoedigende woorden van God van Zijn kind: ‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.’

1. Welke geestelijke les zit er in het verhaaltje van de jongen en de bij?

2. Wat spreekt je aan in Psalm 91? Wat leer je van deze ‘bevrijdingspsalm’.

+++

Dag 12. Van een bangerik naar een geloofsheld

Wang MingDao (1900-1991) is samen met Watchman Nee een belangrijk leider geweest van de Chinese kerk. In 1955 werd hij gearresteerd, wegens zijn verzet tegen de door de communisten gestuurde Drie-Zelf beweging. Na veertien dagen gevangenis ondertekende hij een bekentenis, dat zijn verzet niet goed was geweest. Na zijn vrijlating besefte hij dat hij ‘gehersenspoeld’ was… en herriep hij zijn bekentenis!

De korte tijd van verloochening heeft hij ervaren als een verschrikkelijke, onhoudbare toestand, veel zwaarder dan de volgende 22 jaar en 8 maanden gevangenschap. In januari 1980 werd hij pas vrijgelaten (twee jaar na de vrijlating van zijn vrouw).

David ontmoette geen lichamelijk gebroken oude man, maar een frisse, vurige gelovige, die de Heere nog steeds innig liefhad. Wang MingDao zei tegen hem: ‘Ik denk aan de woorden die Jezus in Openbaring 2:10 tot Zijn volgelingen spreekt: ‘Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’

De 23-jarige loutering had hem rijker gemaakt. Hij vervolgde: Vijfentwintig jaar geleden had ik er geen besef van dat satan er op zat te wachten om me op mijn zwakste plek aan te vallen. Ik was een bangerik. Dat wist ik maar al te goed. En hij bracht mij in aanraking met een terreur, die ik niet voor mogelijk had gehouden. En net als Petrus was ik zwak.’

De Heere heeft hem niets verweten, maar getroost met de woorden: ‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven.’ De oude geloofsgetuige verklaarde uiteindelijk: ‘Nu is er nog maar Eén Die ik vrees: God. Zolang ik niet tegen God zondig en Hem trouw blijf, heb ik niets te vrezen. Iedere dag die wij op aarde doorbrengen, moeten wij waakzaam zijn.’

1. Wat vind je van dit verhaal uit het leven van Wang MingDao?

2. Kun je er beloften uit de Bijbel noemen die jou bijzonder hebben bemoedigd?

+++

Dag 13. Het aangeschoten huis na de oorlog

Dit voorbeeld gaat over een in de oorlog beschoten huis in de polder, waarin iemand in de benedenverdieping is gaan wonen. Hij durft niet meer op de bovenverdieping te komen, omdat hij nog bang is voor beschietingen – en dat terwijl de oorlog allang voorbij is!

Daarmee mist hij het uitzicht naar buiten toe, waardoor hij over de dijk kan kijken naar de monding van de rivier en de zee. Dan zal hij zien dat de kust veilig is. Dan zal het licht weer in zijn bovenkamer gaan schijnen en zijn omgeving weer helder worden. Dan zal ook zijn bovenkamer worden verlicht, zodat hij helder en nuchter kan gaan nadenken. Dan komt hij weer tot de bewustheid van de werkelijkheid. Dan weet hij: ik hoef niet meer bang te zijn, want het gevaar is geweken, de oorlog is voorbij, het is veilig binnen en buiten.

Er zijn verschillende Japanse soldaten geweest die zich tientallen jaren hebben verscholen in de oerwouden van Indonesië en de Filipijnen. Zij beseften niet dat de Tweede Wereldoorlog al voorbij was. Hiroo Onoda kwam pas in 1974 uit de jungle van een Filipijns eiland, terwijl hij door zijn oude commandant daartoe moest worden overgehaald. Hij kon het daarvoor niet geloven. Hoe kun je toch gevangen zitten in angst en ongeloof.

Een kind van God mag het huis van de angst verlaten en gaan wonen in het huis van de liefde. Je durft jezelf dan over te geven aan de liefde van God. Je geeft je hart aan Jezus, de Heiland, die je bevrijdt van angst en heelt van de innerlijk pijn.

Ga naar de bovenkamer van het geloof, en ontdekt daar de waarheid, zoals we lezen in Psalm 27:1: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik verschrikt zijn? Lees in deze verlichte kamer Psalm 4:7-9. Kom tot rust met het laatste vers: ‘In vrede zal ik gaan liggen en inslapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.’

1. Waardoor kun je gevangen zitten in angst en ongeloof?

2. Wat denk je van Ps. 27:1 en Ps. 4:7-9. Waardoor kon David vredig slapen?

+++

Dag 14. Hoe komt de vrede van God in ons?

De duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een angstige prooi en slachtoffers (zie 1 Petr. 5:8). Leeuwen proberen hierdoor hun slachtoffers te verlammen van angst. Het is bekend dat een mannetjesleeuw door zijn vervaarlijk gebrul de dieren laat vluchten naar de richting waar de vrouwtjes op de loer liggen. De duivelen werken met list, bedrog, leugens en angst. Geloof er niet in!

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid. Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen.

Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Geloof in de werkelijkheid van een veilige schuilplaats bij God. Het geloof is toevlucht nemend van aard. Door het geloof ontsnap je aan het gevaar van leugens en list.

We lezen de waarheid over de weg naar de vrede van God in Filip. 4:6-7. Paulus schrijft daar: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Jezus heeft Zijn vrede nagelaten aan Zijn volgelingen, zoals we lezen in Joh. 14:27, als Hij bemoedigd: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bevreesd worden.’ In een andere vertaling staat: ‘Maak je niet ongerust en wees niet bang.’

1. Wat spreekt je aan in de tekst en Bijbelteksten hierboven

     over de vrede van God en onze angst en bezorgdheid?

2. Hoe kunnen je hart en je gedachten worden bewaakt in Christus Jezus?

+++

Dag 15. Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

Als je angstig bent, mag je schuilen bij God. In Psalm 91:1 wordt gesteld: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.

Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord betekent zowel schuilplaats als geheim of verborgenheid. Je bent dan veilig verborgen bij God. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. De grondbetekenis  is ‘overnachten, logeren’.

In vers 2 volgt het gelovige antwoord van de dichter van de Psalm: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!’ Hij ziet God als zijn (rots)vesting en schuilplaats. Het geloof neemt de toevlucht tot Jezus en leert te schuilen bij God.

Als er gevaar dreigt en het onveilig is, neem je de toevlucht tot een veilig toevluchtsoord, dat de volgende betekenissen kan hebben: een asiel, onderdak, onderkomen, vluchtoord, vrijplaats, schuilplaats, toevlucht of wijkplaats. Het is een plaats waar men veiligheid zoekt, of waar men hulp en bescherming zoekt. Je toevlucht nemen tot betekend ook: ‘het als laatste middel beproeven’. Het zijn zaken en activiteiten die overeenkomen met ‘geloven’.

God zal voor ons zorgen

In dit lied van Sela worden we bemoedigd in de tekst van Matthijn Buwalda:

Voor de bange is Hij een schuilplaats,

voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.

Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen. Hij houdt de wacht.

1. Denk na over Psalm 91. Hoe neem je de toevlucht tot God?

2. Wat vind je mooi in de tekst van Matthijn in het lied van Sela. Waarom?

+++

Dag 16. Strijd tegen de geestelijke machten

We lezen in Psalm 91:5: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen.’ Meermalen is aangenomen door uitleggers dat vers 5 een zinspeling is op demonische invloeden of machten. De Vulgata heeft het over de ‘demon van de middag’. De Targum heeft het in vers 5 over ‘boze geesten die rondgaan in de nacht’ en in vers 6 over een ‘schare van demonen’.

Het is een ernstige zaak als je nog niet gelooft. Je bent dan nog in een onveilige positie, en een gemakkelijke prooi van infiltrerende kwade geesten. We hebben het ook niet best als we twijfelen, bang en onzeker zijn. Dan hebben we zeker ‘een toevlucht nemend geloof’ nodig!

In Efeze 6:12 wordt aangegeven dat we de strijd hebben ‘tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’. Dat zijn de demonen die infiltreren in onze gedachten. Die ons willen misleiden, verleiden en beangstigen. Zij zijn niet alwetend, en kunnen onze gedachten ten diepste niet lezen. Zij letten wel op onze reacties, uitingen, woorden en daden.

Als wij angstig of boos reageren, geven wij ze openingen en ingangen. Daarom moeten wij ons geloof in de Overwinnaar Jezus Christus hardop belijden, en onze veilige posities in de schuilplaats van de Allerhoogste duidelijk maken.

Zorg dat er geen goede voedingsbodem voor infiltratie door kwade geesten in je hart is. Het zal je ongelukkig maken. Geef de boze machten geen voet op jouw grondgebied. Vlucht biddend en gelovend tot Jezus! Als je weet dat je Zijn eigendom bent, kun je getroost leven en sterven.

In Efeze 6:10-18 zien we dat het om een geestelijke strijd gaat, waartegen je dus geestelijk bewapend moet zijn, in de kracht van God. In de verzen 10-11 wordt dit verklaard in de aanmoedigende woorden: ‘Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’

1. Herken je de strijd tegen geestelijke machten? Hoe heb je dit ervaren?

2. Lees Efeze 6:1-18. Hoe kun je stand houden en met welke wapens?

+++

Dag 17. Waak over je gedachten

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt.’ Ze legt uit: ‘Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens.’

Wat laten we toe in ons hart?

Kwade geesten kunnen infiltreren via onze gedachten bij ingangen van ons hart. Als je gehoor geeft aan kwade influisteringen en negatieve gedachten, geef je er ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen.

Denk eens na over volgende adviezen: 

– Geef geen gehoor aan de boze influisteringen van demonen.

– Besef dat ze werken met leugens en manipulatie.

– Weet dat je de boze gedachten niet hoeft te accepteren

    en kunt verwerpen.

– Weet ook dat je niet zondigt als je de ingevingen niet overneemt.

– Waak over je gevoelsleven.

– Let op je gevoelens van boosheid, schuld, afgunst, afwijzing,

    angst en twijfel.

– Zorg ervoor dat deze negatieve gevoelens niet gaan overheersen

    in je  leven.

– Richt je gedachten op positieve en bemoedigende zaken

    vanuit Gods Woord.

– ‘Word niet overwonnen door het kwade,

    maar overwin het kwade door het goede’ (Rom.12:21).

In de geestelijke strijd moet je leren strijden met krachtige geestelijke wapens van God, zoals we lezen in 2 Kor.10:3-5. Dat is tot afbraak van bolwerken in ons denken. In vers 5 wordt aangegeven: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

1. Hoe kun je kwade influisteringen herkennen en verwerpen?

2. Denk na over de adviezen hierboven en Rom. 12:21 en 2 Kor. 10:3-5.

+++

Dag 18. Het vogeltje dat de toevlucht nam

De Engelse prediker en dichter Charles Wesley (1707-1788) keek eens uit het open raam in de tuin. Ik zal het vertellen in verhaaltrant:

Hij zag daar een klein vogeltje, dat angstig weg fladderde onder een struik. Waarom was het diertje ineens zo bang? O, hij zag het al: Boven de tuin zweefde een roofvogel, die het blijkbaar op het vogeltje had gemunt. Het dier maakte een duikvlucht, maar het kleine vogeltje was de roofvogel te snel af! Zo herhaalde zich dat nog enkele keren. Het angstige vogeltje raakte steeds meer uitgeput. Zou het deze oneerlijke strijd nog lang vol kunnen houden? Charles wilde wel dat hij kon helpen, maar hij was een slechts toeschouwer vanuit een open raam.

De roofvogel maakte zich weer gereed voor een duikvlucht. Deze maal zag het ernaar uit dat hij het arme vogeltje zou grijpen. Door doodsangst aangegrepen spande het kleine dier zich in tot het uiterste… zag nog een laatste schuilplaats… en vloog door het open raam naar binnen, in de wijde jas van de prediker! Charles voelde het hevig bevende diertje bij zijn borst. Het hartje klopte heftig. Hij hield het daar vast onder zijn hand – aan zijn hart gedrukt. Het had een veilige schuilplaats gevonden. Daar kwam het angstige vogeltje langzamerhand tot rust. Het hartje klopte niet zo snel meer…

Daar zit een mooie geestelijke les in: Als we door het geloof de toevlucht nemen tot Jezus, komt ons angstige hart tot rust. Kerkvader Augustinus geeft ons door: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vind in U, o God.’

Charles Wesley werd zó door dit voorval geïnspireerd, dat hij het bekende gezang ‘Jezus, Die mijn ziel bemint’ heeft gedicht. (Het staat in de liedbundel van Johannes De Heer.) Opwekking 176 is een toepasselijk lied, dat je zingend mag proclameren:

U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

1. Wat spreekt je aan in het verhaal van het vogeltje dat de toevlucht nam?

    Hoe kun je zodoende met een angstig hart rust vinden bij God?

2. Hoe herkenbaar en mooi is de tekst van Opwekking 176 voor je?

+++

Dag 19. Van angst bevrijd door liefde

Ik kwam haar in de winter van 2017 tegen in het inloophuis van Sta Op Zorg, waar ze op een wonderlijke wijze kwam. Ze was toen al jarenlang in psychiatrische behandeling vanwege depressiviteit en angst en gebruikte veel medicijnen. De vrouw leefde jarenlang vrijwel geïsoleerd en verstopt in haar woning in Vlissingen. Ze wilde niemand achter zich hebben en schermde zich zoveel mogelijk af van de mensen.

Haar angst had een zeer ernstige oorzaak. Ze heeft de pistoolschoten van haar ex-man wonderlijk overleefd. Hij beschoot haar in 2012 van achteren. Van de twaalf kogels die hij op haar heeft afgevuurd, troffen er vijf doel in haar lichaam. De 9.9 millimeter kogels troffen haar linkerbeen, hand en hoofd. Een kogel raakte haar twee millimeter van haar rugwervel. Voordat ze wegviel bad ze: ‘Heere God, laat me nog één keer mijn kinderen zien.’

Ze heeft het overleefd. Er volgde voor haar een lange weg om te komen tot herstel van de verschillende zware verwondingen op lichamelijk en geestelijk gebied. Operaties en medicijnen konden niet alles herstellen. De angst bleef er diep inzitten.

Jarenlang in psychiatrische behandeling

Ze is wel 8 jaar in psychiatrische behandeling geweest en werd in 2016 in het buitenland gered na een zelfmoordpoging. In een GGZ instelling was ze toen (in begin 2017) al vanaf 2012 in behandeling. Er zijn door de jaren heen wel 34 verschillende medicijnen voorgeschreven. Eind 2016 gebruikte ze nog 22 medicijnen per dag. Het was de bedoeling dat ze naar een HAP woning bij de GGZ zou gaan wonen. Voordat ze bij ons in het inloophuis kwam, was haar huis zoveel mogelijk afgesloten. Ze kwam vrijwel niet meer op straat. Zelfs de luxaflex waren dicht. De angst zat haar op de hielen.

Via ingevingen (een stem die herhaald binnen twee dagen in haar sprak) kwam het bij haar: ‘Sta op!’ Ze nam op de tweede dag van deze ingevingen het besluit: ‘Ik ga naar de winkel.’ In de stad kwam ze vervolgens een gast van het inloophuis van Sta Op Zorg tegen, een vrouw die haar uitnodigde: ‘Kom mee naar Sta Op Zorg.’

Ze had nooit eerder van deze christelijke organisatie gehoord. Ze werd daar liefdevol ontvangen in het inloophuis. Onze gasten krijgen daar gratis maaltijden en worden liefdevol opgevangen door de gelovige vrijwilligers. We willen de liefde van Jezus uitstralen naar hulpbehoevende gasten met beschadigde emoties. Indien nodig kunnen we ze verwijzen we ze naar ons behandelkantoor, de poli van De Hoop.

Het inloophuis was voor deze jarenlang in angst levende vrouw vanaf het eerste begin als ‘een warme deken’, als een thuiskomen. We hebben daar met haar gesproken. Ze gaf te kennen  over het loophuis: ‘Dit is mijn thuis.’

Ze ging ook mee naar een evangelische gemeente, waar ze toen de aanwezigheid van God ervoer.  Voorheen kon er vanwege haar angst niemand achter haar zitten. De eerste keer in de dienst zat ze al voorin, met veel aanwezigen achter haar. Er werd gezongen en er was blijdschap. Haar angst was weg! De vrede bleef tweeënhalf uur in haar. Er was overgave aan God. Een zware vracht viel van haar af. Ze heeft vanaf haar jongste jaren afwijzing moeten meemaken van haar moeder en man. Maar in 2017 kwam haar zelfwaarde terug.

Ze kwam al gelijk naar de Sta op cursus Geestelijk herstel. Na de derde cursusavond in het inloophuis had ze een bezoek bij de psychiater, en vertelde ze over haar wonderlijke herstel door de ontvangen liefde van God en mensen. Hierdoor had ze de medicijnen tegen angst en depressie niet meer nodig.

Volgens de psychiater was dit psychisch herstel niet mogelijk na vijf jaar psychiatrische behandeling zonder het gewenste resultaat. Het was voor de geestelijke hulpverleners aldaar onverklaarbaar. Ze hoefde echter niet meer naar een HAP woning op het terrein van de psychiatrische inrichting.

We lezen in de Bijbel, in 1 Johannes 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ Door het liefdevol ingrijpen van God en het geloof in Jezus Christus is ze verlost van haar jarenlange angst en negatieve gevoelens.

1. Wat spreekt je het meest aan in het levensverhaal van deze vrouw? Hoe zie je hierin de leiding en de liefde van God?

2. Wat denk je van 1 Joh. 4:18? Herken je het?

+++

Dag 20. Meer dan overwinnaars door Zijn liefde

In Rom. 8:31-39 zien we dat de liefde van God in Christus Jezus de angst uitdrijft en zelfs de aangevochten gelovigen naar de overwinning leidt. We lezen in deze verzen:

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?  32. Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?  33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  God is het Die rechtvaardigt.   34. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit.  35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?  36. Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.  37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.  38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,  39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Het vaste fundament in je leven wordt door Peter van Essen verwoord in Opwekking 575, waarin wordt gezongen in het geloof. Bedenk hierbij wat het betekent om op Jezus alleen te bouwen:

Jezus alleen, ik bouw op Hem,

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

1. Waarom is Romeinen 8:31-39 zo bemoedigend en hoopvol?

2. Welke uitwerking heeft de liefde van God op jou gehad?

+++

Dag 21. Jezus en de bloedvloeiende vrouw

Bij het onderwerp van de laatste dagen past de geschiedenis over de genezing vrouw die twaalf jaar bloed vloeide en bij geen arts genezing vond. Door het geloof raakte zij uiteindelijk de zoom van het kleed van Jezus aan, waardoor zij terstond genas. Zij overwon haar angst en schaamte, drong door de menigte Joden heen, en vond herstel bij Jezus.

Voor de geldende wet was zij toen door deze ziekte onrein verklaard en mocht zij niet zo onder de mensen komen. Zij liep gevaar om gestraft te worden voor haar ‘gewaagd geloof’, maar ze overwon haar angst door het geloof in Jezus.

1. Lees Markus 5:25-34 over Jezus en de bloedvloeiende vrouw.

    (Zie ook Matth. 9:20-22 en Luk. 8:43-48.) Wat spreekt je aan in deze geschiedenis?

In luk. 8:43 wordt over haar vermeld: ‘En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden.’ Mark. 5: 25 geeft aan: dat ze ‘veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was.’

In de kernteksten Mark. 27-28 lezen we: ‘Deze (vrouw) had van Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren mag aanraken, zal ik gezond worden.’ In Matth. 9:22 lezen we, nadat zij de zoom van Zijn bovenkleed aangeraakt had: ‘Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.’

De vrouw vertelde daarna waarom ze Hem had aangeraakt en onmiddellijk genezen was. Jezus zei tegen haar (in Luk. 8:47-48): ‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!’

2. Is je geloof ook wel eens uitgetest, waarbij je moest volharden?

+++

Dag 22. Kom door het geloof in aanraking met Jezus!

Jezus laat ons zien dat Hij gekomen is om te redden, te bevrijden en te helen. We zien dat al gebeuren bij de wonderlijke genezingen van Jezus in Israël.

Na de geschiedenis van Jezus en de bloedvloeiende vrouw lezen we aan het einde van Markus 6 dat de Joden massaal tot Jezus kwamen, om door Hem te worden genezen. We lezen in vers 56: ‘En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.’ Allen die Jezus aanraakten, werden gezond. Waarom kwamen er toen zoveel mensen tot Jezus?

Nog steeds komt de Heiland je in het Evangelie liefdevol tegemoet! Door Zijn Woord en Geest trekt Hij nog de wereld door tot aan de deur van jouw hart. Wil jij het wel geloven? Begeef je onder Zijn zegenende handen. accepteer Zijn liefde en helende kracht. Ervaar Zijn kracht, geloof en verwonder je!

1. Wat herken je bij jezelf in de volgende zinnen uit Opwekking 218?

‘Is hier een hart door vrees benard’,

vermoeid door ’s levens strijd?

Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid:

Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid.

+++

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?

Leg dan uw lasten neer!

Tob niet lager voort, vertrouw op ’s Heeren Woord.

Hij hoort uw bede en schenkt u vrede in liefde eindeloos teer.

Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer!

+++

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht

voor elk die wonderen van Hem verwacht.

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.’

(De tekst is van Stuart Hamblen)

+++

2. Hoe kun je Jezus nu nog aanraken? Waarom is dat nodig?

+++

Dag 23. Als je door twijfel en angst wordt overvallen

We waren eens op een jongerenbijbelstudiekamp, toen ik tegen een meisje zei, zoiets van: ‘Maar jij hoeft toch niet meer te twijfelen?’ Ik kende haar als iemand die getuigde vanuit haar geloof. Na het kamp gaf ze via de mail aan, hoe ik dat toch tot haar had kunnen zeggen. Ze was namelijk door twijfel overvallen, omdat haar vader zijn vrouw ‘in de steek had gelaten’ voor een andere vrouw op zijn werk. Dat onverwachte bericht kwam hard aan bij de kinderen. Daardoor was haar vertrouwen in de hemelse Vader ook aangetast en was ze angstige twijfel verstrikt. Twijfel en angst kunnen  het geloof verzwakken.

Toen ik haar bericht las, kwamen de volgende woorden uit Pred. 11:3 in mijn gedachten: ‘Als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, daar zal hij wezen.’ De richting waarheen de boom groeit, zal hij vallen. Ik zag daarin dat het leven van dat meisje naar het zuiden, op de zon was gericht. Ze was op God gericht. Dan zou het de goede kant uitvallen in haar leven en zal ze goed terechtkomen. Ik gaf het daar door via de mail. Daarna stuurde ze me een bericht terug met een gedicht over haar hemelse Vader en hoe ze weer houvast had gekregen in het geloof.

De kinderen van God worden door de Heilige Geest geleid en bemoedigd. Daarvoor worden ook andere gelovigen gebruikt. In 1 Thess. 5:11 worden we aangespoord om elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. In vers 14 worden we opgeroepen om de moedeloze mensen te bemoedigen en de zwakken te ondersteunen. De Geest werkt in en door de gelovigen.

We lezen in Rom. 8:14-16: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming  tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’

1. Waaraan kun je zien dat iemand door de Geest van God wordt geleid?

2. Wat herken je bij jezelf in Rom. 8:14-16?

+++

Dag 24. Hoe woorden angst kunnen wegnemen

We hebben eens gebeden voor een jonge vrouw die zelfs bang was om in de Bijbel te lezen. Ze kwam uit een ‘zwaardere kring’ in christelijk Nederland, terwijl er in haar jonge jaren iets is misgegaan. Ze werd in ieder  geval gekweld door angstige gedachten en gevoelens. Ze las toen dus uit angst niet meer in de Bijbel, terwijl ze wel verlangde naar de vrede van God.

Tijdens het gesprek met haar en een vrouwelijke collega van het inloophuis, kreeg ik een Bijbeltekst in mijn gedachten. Ik zei haar dat het Joh. 8:12 was, waar Jezus spreekt: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

‘Hoe is het mogelijk,’ reageerde de jonge vrouw. Ze had deze tekst verschillende dagen in haar gedachten, maar kon het niet vinden in de Bijbel. We hebben verder voor haar gebeden om bevrijding van angst.

Ze is ook heel wat keren op de pastorale cursus Geestelijk herstel geweest. Een keer mailde ze me: ‘ Ik wilde graag nog iets delen. Enige tijd geleden werd ik erg aangevallen in mijn geloof. Teksten die ik vroeger vaak hoorde en die me toentertijd veel angst gaven kwamen steeds in mijn gedachten en bezorgden me veel angst. Vooral deze tekst : en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaats, waar de boom valt, daar zal hij wezen. Ik kreeg een week lang steeds deze tekst in mijn gedachten en kreeg erg veel angst omdat de duivel me liet geloven dat ‘mijn boom’ verkeerd zou vallen en dat ik dus naar de hel zou gaan.

Toen ik de eerstvolgende keer naar de cursus kwam haalde je opeens diezelfde tekst aan en zei dat ‘mijn boom goed zou vallen’. Dat was echt een enorme bemoediging voor me. Ook omdat ik daardoor sterk ervoer hoe God door je heen sprak om die angst daarvoor weg te nemen. Ik geloof niet dat ik verteld had dat ik juist zo worstelde met die tekst, dus dacht ik deel het even. Zo mooi hoe God door mensen heen spreekt.’

1. Hoe ben je wel eens bemoedigd door het Woord van God, dat werd

     doorgegeven door een gelovige, terwijl je situatie niet bekend was?

2. Welke bemoedigende teksten zijn je bijgebleven?

+++

Dag 25. God zal voor ons zorgen

Laat je aanmoedigen en bemoedigen door de opdrachten en beloften uit het Woord van God. Denk aan de woorden in Psalm 55:23: ‘Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden.’  In 1 Petr. 5:7 worden we opgeroepen: ‘En werp daarbij al uw zorgen op Hem, want Hij bekommert Zich om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’ betekent in vers 7: ongerustheid, angstige bezorgdheid.

Blijf vertrouwen op God, Die voor de gelovigen zorgt. Het komt mooi naar voren in het bemoedigende lied van Sela in de tekst van Matthijn Buwalda:

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

1. Hoe kun je jouw zorgen bij God brengen?

    Betrek hierbij de teksten Ps. 55:23 en 1 Petr. 5:7.

2. Wat spreekt je aan in het lied van Sela hierboven? Waarom?

+++

Hieronder zie je de dagen en de onderwerpen:

Dag 1. Ben je veilig en geliefd?

Dag 2. Van een slaaf van angst naar een kind van God

Dag 3. Kom uit de kelder van angst en bezorgdheid

Dag 4. Hoe overwin ik mijn angst?

Dag 5. Hoop voor de tobber en het slachtoffer

Dag 6.  Hoop voor de criticus

Dag 7. Rust en vrede voor de perfectionist

Dag 8. Laat de angst maar los

Dag 9. Een geest van angst of van kracht

Dag 10. De liefde van God verdrijft de angst

Dag 11.  Je hoeft niet bang te zijn!

Dag 12. Van een bangerik naar een geloofsheld

Dag 13. Het aangeschoten huis na de oorlog

Dag 14. Hoe komt de vrede van God in ons?

Dag 15. Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

Dag 16. Strijd tegen de geestelijke machten

Dag 17. Waak over je gedachten

Dag 18. Het vogeltje dat de toevlucht nam

Dag 19. Van angst bevrijd door liefde

Dag 20. Meer dan overwinnaars door Zijn liefde

Dag 21. Jezus en de bloedvloeiende vrouw

Dag 22. Kom door het geloof in aanraking met Jezus!

Dag 23. Als je door twijfel en angst wordt overvallen

Dag 24. Hoe woorden angst kunnen wegnemen

Dag 25. God zal voor ons zorgen