Geestelijke vernieuwing

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Wie zit er op de troon van je hart?

Hoe is het eigenlijk gesteld met een natuurlijk, egoïstisch mens?

Dat zie je op de afbeelding hieronder: 

IK OP DE TROON VAN MIJN HART

Het hoogmoedige en zelfzuchtige ‘ik’ wil eigen baas blijven.

Het hart is donker.

 

Op de tweede afbeelding hieronder zie je wat er gebeurt bij de geestelijke vernieuwing:

JEZUS KOMT OP DE TROON VAN HET HART 

Bij de wedergeboorte en door het geloof komt Jezus op de troon.

Het ‘ik’ wordt dan aan Hem onderworpen. De gelovige gaat Jezus volgen en eren.

Het is licht in het hart.

Let nu op de derde afbeelding hieronder.

Het is daar:

IK WEER OP DE TROON 

Hier zie je dat het eigen ‘ik’ weer de baas wil spelen.

Als het zo is bij de gelovige, wordt het weer donker in het hart.

Waarom is dit goed te begrijpen?

 

Op de vierde afbeelding hieronder zie je dat de gelovige door vernieuwd geloof en bekering weer is hersteld.

  

Door de grondige overgave en onderwerping van het eigen ‘ik’ is er door Gods genade iets heerlijks tot stand gekomen.

Je ziet hier:

JEZUS ALS OVERWINNAAR

OP DE TROON VAN HET HART

De Heere Jezus Christus moet Koning en Overwinnaar zijn in het hart, zodat de gelovige Zijn licht mag uitstralen in de wereld… En in de hemel zal het volmaakt licht zijn!

Op de laatste afbeelding zie je een grote verlichte cirkel om het leven van een gelovige. Hij is vervuld met de genade en liefde van God in Jezus Christus.

Het betreft de overwinnende gelovige die leeft onder de heerschappij van Jezus Christus. Hij wil boven alles Jezus volgen en mag wandelen in het licht met Jezus. Jezus leert ons dit ook in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Dit is de juiste positie die de gelovigen behoren in te nemen. 

Gelovigen dienen in toewijding te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil en gevoelsleven.

Geef God (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft!

Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven!

 

De programmering van het denken

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

De programmering van het denken

Het geprogrammeerde innerlijke leven 

In de volgende afbeelding wordt het geprogrammeerde innerlijke leven van iemand geïllustreerd. Aan de linkerkant zie je het negatieve, juridische veld. Je ziet in de afbeelding dat het denken veel negatieve ervaringen heeft opgebouwd bij de kolom ‘afwijzing’. Het ziet ernaar uit in dit opgebouwde historisch record dat het hier een persoon betreft, die behoorlijk wat heeft overgehouden aan traumatische ervaringen. Er zit zelfs te veel opgekropte boosheid. De hoeveelheid afgunst en angst zullen wel te maken hebben met de sterke gevoelens van afwijzing.  

Aan de rechterkant heb ik het positieve, medische veld getekend, wat voornamelijk is geprogrammeerd en opgebouwd vanuit de goede elementen van een christelijke opvoeding. Het juridische en medische veld, het denkproces en de vernieuwing of herprogrammering van het denken worden in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ nader uitgelegd.  

Omdat het in deze afbeelding gaat om een ongelovige, nog niet wederom geboren persoon, hebben de genoemde zaken van het medische veld een donkere kleur. Het verstand van de ongelovige is immers verduisterd. Er zijn wel vormen van geloof, hoop en liefde bij natuurlijke mensen, maar deze hebben nog niet de betekenis en waarde die horen bij de wedergeboren christenen.  

 Innerlijk ongelovige mens 

 

Wat kan er worden toegevoegd? 

Om te komen tot de vernieuwing van ons denken (Rom.12:2) moet er iets zijn toegevoegd in ons innerlijk leven.  Het gaat er in het geestelijk leven om, dat Jezus aan ons leven wordt toegevoegd. Door het geloof woont Hij in ons hart. Wij leven in Hem, als de rank in de Wijnstok, waardoor wij in Hem vrucht dragen.  

Het leven van Jezus moet aan ons leven worden toegevoegd 

Door de vernieuwing van ons denken kunnen wij beproeven, ondervinden en erkennen wat de goede, welgevallige en volkomen wil van God is in ons leven. De Heilige Geest verlicht dan ons denken en geweten. (Zie verder Filip.1:9-11 en Ef.5:8-11). 

Aan onze software wordt in de wedergeboorte het veld van geestelijke liefde, genade en vergeving toegevoegd. Jak.1:21 leert ons: ‘Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, wat uw zielen kan zalig maken.’  

Wij dienen dus zoveel mogelijk te gaan denken en handelen vanuit het toegevoegde en ingeplante principe van ‘liefde, genade en vergeving’. 

Dit geeft nieuwe mogelijkheden

In het door genade ontvangen nieuwe bestand zit een mogelijkheid om negatieve zaken uit ons juridische veld te verplaatsen naar het positieve medische veld.

 Innerlijk vernieuwde,  gelovige mens 

 

De vernieuwing van het denken

 Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

  De vernieuwing van het denken

 Het innerlijk van de gelovige

 

Hoe worden wij geestelijk gevoed?

Onze gedachten worden gevoed vanuit de geestelijke wereld. Op de afbeelding zien we dat er bij een gelovige een voeding en aansturing is van de Heilige Geest. Op geestelijk gebied is hij immers aangesloten op de ‘hemelse voedingsbron’. Jezus Christus is de Levensbron en vanuit Hem deelt de Heilige Geest het de gelovigen mee. Jezus zegt Zelf van de Heilige Geest tot Zijn discipelen: ’Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen’ (Joh.16:15). De stromen van levend water, die uit het binnenste van de gelovigen zullen vloeien, komen van de Heilige Geest (Joh.7:38-39).

De invloeden, voeding en aansturing van de Heilige Geest komen binnen via de geestelijke mens. In de afbeelding wordt deze ‘de nieuwe mens’ genoemd. De Heilige Geest communiceert via de gedachten en beïnvloedt via de geestelijke mens het denken.

De gedachten en de denkwereld van de gelovige worden ook nog geconfronteerd met de boze geestelijke invloeden, die via de oude mens willen binnendringen. De oude mens wordt in de nieuwe afbeelding ‘de vleselijke mens’ genoemd.

Nieuwe ervaringen en contacten

In de volgende afbeelding gaat het om het reageren op nieuwe ervaringen en contacten. De gelovige is op weg. Hij wandelt op de loopbaan van het geloof. Hij heeft al heel wat ervaring opgebouwd. Hij heeft al heel wat geestelijke bagage meegekregen. Er zal weer van alles op hem afkomen. Hoe zal hij handelen in nieuwe situaties? Zal hij zich niet laten verleiden? Zal hij voornamelijk blijven werken vanuit het medische veld? Zal zijn geestelijke mens steeds meer de overhand krijgen in zijn leven? Hoe laat hij zich verder beïnvloeden, leiden en voeden?

Is zijn tijd van eerste liefde en toewijding voorbij? Is er achteruitgang in zijn geestelijk leven? Gaat hij verslappen in de geestelijke strijd? Doet hij nog steeds de wapenrusting aan als het nodig is?

De waarheid maakt vrij!

Het Evangelie van Jezus Christus geeft juist vrijheid. De Waarheid maakt vrij. Jezus neemt door de Heilige Geest de controle bij ons over, maakt onze wil hierbij actief. God geeft ons de wil om te geloven. De wil vernieuwd zijnde, werkt zelf ook (Dordtse leerregels). Het verstand (het denken) wordt ook vernieuwd en verlicht. Er komt dan helderheid, inzicht, uitzicht en zekerheid, waardoor wij kunnen staan in de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt (Gal.5:1). Let erop gelovige: Jezus Christus heeft ons ‘tot vrijheid bevrijd’.

Interne reacties op externe druk

Afgezien van karakter, aard en aangeboren zelfbeeld zijn onze gevoelens in eerste instantie het resultaat van ons denken. Veel gevoelens zijn in het verleden geprogrammeerd en in een bepaald veld geplaatst door het denken. Het zijn eigenlijk niet zozeer de omstandigheden die bepalen hoe we ons voelen, maar de manier waarop we de gebeurtenissen met behulp van ons denkproces verwerken. Het gaat om de interne reactie op de externe druk. Het gaat er bij dit alles om, hoe we er tegenaan kijken en hoe we de aangrijpende gebeurtenissen verwerken en vertalen. Het denken en de wil van de gelovige kunnen er voor kiezen om op God te vertrouwen. 

 Innerlijke voeding gelovige

 

 

Vernieuwd denken

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Hoe worden wij een krachtige gelovige?

Let op de beloften van God in Jes.40:29-31:

‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Heb je het ook ervaren, dat de HEERE jouw jeugd heeft vernieuwd als die van een arend? (Lees: Ps.103)

Hieronder wordt afgebeeld hoe ‘locomotief Wil’ wordt belemmerd en verzwakt door negatieve gevoelens. Het gevoel heeft zich laten beïnvloeden door zonde, zwakte en angst. Als we ons door het gevoel laten drijven, kunnen we gemakkelijk worden misleid. Het gevoel werkt niet met de ogen van het verstand, maar tast als het ware in het duister. We moeten onze keuzes niet laten bepalen door of het ‘goed of slecht aanvoelt’. Onze wil moet zich niet laten voortstuwen door zondige verleidingen, door angstige gevoelens of door moedeloos makende zwakte. Dat is allemaal verkeerde brandstof voor de wilskracht. We zien op de afbeelding hoe deze negatieve zaken via het gevoel in de wil worden gepompt. Het is een moedbenemende toestand. Hierdoor is ‘locomotief Wil’ niet vooruit te branden. Ik denk dat het voorbeeld voor velen herkenbaar is. De les is duidelijk: Laat je niet teveel leiden door het blinde gevoel, maar gebruik je heldere verstand! 

Laat je niet leiden door je blinde gevoel. Je kunt iets wel willen… maar is het ook verstandig? Door schade en schande kun je wijs worden… niet door je gevoel, maar door je verstand te gebruiken. Met je gevoel kun je niet goed relativeren in nieuwe situaties. Als christen zul je dan je verstand moeten gebruiken. Je moet dan goed nadenken over de gevolgen. Het denken heeft een leidende functie ten opzichte van het gevoel en de wil. Het verlichte denken moet het gevoel en de wil ‘de baas blijven’. Het denken zal zich bezinnen op alles wat je te binnenschiet. In het boek Spreuken zie je hoe belangrijk de wijsheid is. Neem wijze besluiten.

Gebruik altijd je verstand

Door nuchter na te denken en weer ijverig en serieus onze taken op te pakken, krijgen we weer nieuwe energie. Door alles weer op een rijtje te zetten, inzicht en doorzicht te krijgen, kunnen we weer met nieuwe moed vooruit. Bij het positieve denken hoort discipline, oefening en training. Luiheid, ledigheid en slapheid zijn voertuigen van de boze geesten, die hiermee onze wilskracht proberen af te zwakken. Hieronder wordt geïllustreerd hoe het verstand en het heldere denken ‘locomotief Wil’ weer positief op de rails kunnen zetten.

Vernieuwd denken

In de wedergeboorte, als iemand tot geloof komt, wordt het denken vernieuwd. Daarna moeten we steeds meer worden vernieuwd en hervormd in ons denken (Rom.12:2). De vernieuwde wil en het heldere verstand zijn nodig om met de hulp van de Heilige Geest de verleiders de wacht aan te zeggen en te verdrijven. Zonder geestelijke wapenrusting is het moeilijk verleidingen te weerstaan. Hieronder zie je afgebeeld hoe het vernieuwde denken de wilskracht bevorderd.

De stuwende krachten van geloof, hoop en liefde geven ‘locomotief Wil’ een heerlijke stimulans om tot Gods eer op het goede spoor krachtig en blijmoedig voort te gaan. 

We lezen in Efeze 3:14-21 de voorbede van Paulus om verdieping in het geloof. Bestudeer dit gedeelte maar eens voor jezelf. Hij verlangt dat de gelovigen met kracht zullen worden gesterkt door de Geest van Jezus Christus in de innerlijke mens (vers 16). Hij vervolgt in de verzen 17-19: ‘Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’

In de verzen 20-21 worden we gewezen op de Bron en ontvangt God alle eer. We lezen daar: ‘Hem Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden en denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’