Geestelijke voedingskaart en HANDBOEK OVERWINNING IN DE GEESTELIJKE STRIJD

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijke voeding

   Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie

via onze gedachten plaats?

Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?

                         

In de natuur hebben bomen licht, warmte, en voedzaam vocht nodig. De bomen op de foto staan in een geel veld van bloemen. Dat ziet er gezond uit. Goede voeding ook is onmisbaar voor een gezonde groei van ons geestelijk leven. We hebben daarbij licht en liefde van God nodig. Jezus is het Licht der wereld. Door Hem verdwijnen de schaduwen in ons leven. Gods licht en liefde schijnen. Waar Hij komt, zal de nacht verdwijnen. 

Wandel je in de duisternis zonder uitzicht?

of wandel je in het licht met Jezus?

Henoch, Noach en andere gelovigen hebben geestelijk door het geloof gewandeld met God. Zij wandelden in de waarheid en in de liefde. Wij kunnen hen navolgen door Jezus te volgen in het licht.wa 11a

Wij  hebben  op geestelijk geestelijk gebied naast het Licht, de warmte en de liefde ook voeding. We ontvangen de genadegaven en positieve zaken van het Evangelie door het geloof in Jezus Christus. Het komt tot ons door de genade van God. Hij biedt ons in het Evangelie acceptatie, veiligheid, liefde, geloof, hoop en kennis aan. Deze heerlijke zaken waren in het paradijs aanwezig. Satan en de zonde hebben de schaduw van de dood over de mens gebracht. De negatieve gevolgen  hebben de gevallen mens op het terrein van de duisternis en de leugen gebracht.

De algemene geestelijke voedingskaart

Het wordt uitgebeeld in de volgende afbeelding. Het grijze veld is het gebied van de duisternis en de leugen, waarin de kwade invloeden en de geestelijke boosheden in de lucht kunnen infiltreren. Het gele denkveld is het gebied van het licht en de waarheid, waarin de goede invloeden en de Heilige Geest kunnen inspireren.

Deze velden zijn er, tot op zekere hoogte, ook bij de ongelovige mensen. Zij kunnen ook een bepaalde liefde en hoop in hun leven hebben. Zij kunnen ook geloof in zichzelf, anderen en de toekomst hebben. Het werkelijke geloof in God, de liefde tot Jezus en de werking van de Heilige Geest hebben zij echter niet ontvangen.

Hoe is dit bij gelovigen?

De gelovigen hebben in hun geestelijk leven een heerlijke toegevoegde waarde. Bij hen is het leven en werk van Jezus toegevoegd. Jozef is een type van Jezus Christus. Zijn naam betekent (hij die toegevoegd wordt). Bij de gelovigen is ‘het grijze veld’ de oude, vleselijke mens en ‘het gele veld’ de nieuwe, geestelijke mens. Het wordt op de volgende afbeelding zichtbaar gemaakt.

Het geestelijk leven van de gelovige bestaat uit een oude en nieuwe mens. De oude mens moet door ondervoeding afsterven en de nieuwe mens moet door gezonde voeding groeien en sterker worden. Alleen de nieuwe mens wordt gevoed en geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het uit Jezus Christus neemt (zie Joh.16:13-15). Boze machten kunnen slechts infiltreren via de zaken van het grijze veld.

Hieronder zie je een afbeelding van het geestelijk leven bij een gelovige. Het komt overeen met de voedingskaart.

Een kernprincipe van de geestelijke hulpverlening op deze website is dat je het kwade moet overwinnen door het goede. Rom.12:21 leert ons: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Dit heeft ook te maken met de vernieuwing van het denken en de gezindheid (zie Rom.12:2). Het positieve gele denkveld moet geestelijk worden gevoed en versterkt, terwijl er zo weinig mogelijk voeding moet worden gegeven aan het negatieve grijze denkveld. (Zie verder de voedingskaart en de uitleg in dit artikel.)

Op het volgende PDF-document kun je aanklikken voor het maken van een eigen kopie van de geestelijke voedingskaart. Deze kun je dan op papier (A4-formaat voor- en achterkant) bewaren en regelmatig raadplegen.

De geestelijke voedingskaart

Geestelijke beïnvloeding

We kunnen negatieve infiltratie of positieve inspiratie toelaten in ons hart. Kwade, demonische ingevingen komen door infiltratie binnen via onze gedachten. Goede inspiratie komt binnen via onze gedachten en wordt ontvangen in ons positieve denkveld. Daardoor worden ook positieve gevoelens geactiveerd.

Je ziet het negatieve grijze denkveld en het positieve gele denkveld hieronder in de tekening uitgebeeld. Als je erop aanklikt kun je de afbeelding vergroten. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst.

Op het grijze gebied bevinden zich ook de negatieve gevoelens, zoals afwijzing. Op het positieve denkveld van inspiratie zie je de positieve gevoelens, zoals acceptatie en veiligheid. Met het denken stuur je de wil aan. Je ziet ook dat het gevoel de wil kan aansturen. Je gedachten worden door het denken geaccepteerd of geweigerd. In het geloof kan je denken worden vernieuwd, zoals we lezen in Rom. 12:2. Als je wordt hervormd en vernieuwd in je denken, word je innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Gebruik dus je nuchtere verstand en accepteer de positieve inspiratie door de Heilige Geest.

wa 15e

Laat je wil niet leiden door je gevoel, maar door je verstand. Houd je bezig met geloof, hoop, liefde en kennis vanuit het Woord van God. Dan komt er steeds meer licht en liefde in je leven.

Je ziet in de afbeelding hieronder hoe kwade infiltratie werkzaam is op het negatieve denkveld aan de linkerkant (met de rode woorden). Goede inspiratie komt binnen en activeert op het gele denkveld. Als de Heilige Geest daar aan het werk is, veranderd afwijzing in veiligheid en acceptatie. Dat gebeurt dan met je, waarbij beschadigde emoties worden geheeld door de Heiland Jezus. Hij wijst je niet af, maar geeft de gelovige de ervaring van acceptatie en veiligheid. Je weet jezelf dat geliefd door God.

wa 16f

Wat gebeurt er als de kwade infiltratie doorzet en een voedingsbodem vind in je hart? Dan gaat het van kwaad tot erger. Je kunt het zien op de volgende afbeelding:

wa 17g

Je ziet op de afbeelding waar onkunde toe kan leiden en waar het toenemend gevoel van afwijzing toe kan leiden. Je ziet waar voortdurende angst, boosheid en afgunst op kunnen uitmonden. Verder zie je waar negatief schuldgevoel je geestelijk kan brengen.

Bij het accepteren van voortdurende goede inspiratie gaat het van goed naar beter. Je ziet het gebeuren op de afbeelding hieronder. Als je in de liefde en het geloof in Jezus Christus gaat wandelen, komt er steeds meer rust, vrede en vreugde in je hart en ziel. Door de positieve gevoelens die het met zich meebrengt, kun je groeien naar een evenwichtig en volwassen geloofsleven.

wa 19i

Om een totaalbeeld te krijgen van de werkingen in het hart, geef ik hieronder de volgende afbeelding door. Daaronder volgt (weer) de uitleg en wordt er verder geborduurd op eerder genoemde zaken. Zie hierbij wat het kan uitwerken in je hart.

 Uitleg van de afbeelding Geestelijke werkingen in het hart

Links op de afbeelding zie je in het donkere gedeelte je negatieve denkveld. Daar zijn gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en schuld. Deze negatieve gevoelens worden gevoed door kwade geestelijke invloeden.

Negatieve infiltratie komt binnen via je gedachten en wordt door je denken wel of niet geaccepteerd. Je denken stuurt je wil aan. Je gevoel kan doordringen door tot je hart, en ook je wilskracht beïnvloeden.

Leef je op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft!

Aan de rechterkant zijn er in het positieve denkveld gevoelens van veiligheid en acceptatie. Je ziet er ook: hoop, geloof, liefde, kennis en goede schuldgevoelens. Deze zaken worden geïnspireerd en gevoed door goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Geest van God is bij een gelovige werkzaam via dit veld. Hij richt ons op Jezus. Bij meer liefde, geloof, hoop en kennis komt er ook meer vreugde in je hart.

Wat accepteren we in ons hart?

Ons denken is de sturende bron en de kern van ons innerlijk leven. Daarmee kunnen we iets doen met de geestelijke beïnvloeding en de stroom van onze gedachten. Het denken stuurt de wil aan, maar het gevoel oefent ook invloed uit op de wil.

De functie van het denken

Met je denken kun je de verkeerde gedachten beoordelen en wel of niet accepteren. Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant, is er niets aan de hand; als je ze accepteert, gaat het innerlijk verkeerd. Door een helder denken kun verkeerde invloeden en verleidingen herkennen en beoordelen. Je moet goed en kwaad leren onderscheiden. Je gaat dan op de negatieve gevolgen letten.

De gave van de onderscheidingen van de geesten is daarom ook van groot belang! Dat is een speciaal charisma van de Heilige Geest (zoals je dit leest in 1 Kor.12:10). Hierdoor kunnen we de werking van de boze geesten ontmaskeren en de geesten beproeven of ze uit God zijn of niet (1 Joh.4:1).

***

Kom tot het Licht!

Wat moet je doen als je nog in de schaduw staat? Kom dan tot het Licht van de wereld! Lees Joh.1:1-18 en ontdek hoe het Licht in de wereld is gekomen. Je moet dit waarachtige Licht aannemen om een kind van God te worden. In Joh.1:12 wordt duidelijk verklaard: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’

Wandel in het licht

Jezus is het Licht der wereld. Volg Hem en laat Zijn licht in je hart schijnen. Word geestelijk verlicht en vernieuwd in je denken. Laat je niet leiden door negatieve, misleidende emoties. In het volgende lied zie je hoe heerlijk het is om met Jezus in het  licht te wandelen. Herken je jezelf in dit bekende lied?wa 22l

wa 23m

wa 24n

Jezus is ook  de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij bevrijdt van misleiding en zonde. Kwade machten kunnen je in een negatieve denkspiraal leiden en gevangen houden in zonde en schuld. Ze zoeken naar aanknopingspunten in je leven. Dit kunnen zijn: emotionele beschadigingen, zonden, zwakten, onkunde, angst, boosheid en andere negatieve zaken in je gevoel, karakter en denken.

Jezus Christus is het antwoord op onze zonden, zorgen en innerlijke wonden. Hij is de Heiland van de wereld. Deze Heiland betekent voor ons: Zaligmaker, Redder, Bevrijder, Genezer en Heler.

wa 12b

Waarom zou je de duisternis liever hebben dan het licht? Als je de waarheid gelooft en doet, kom je tot het licht. Dat betekent dan ook dat dit goede werk in God gedaan is. Lees hierbij wat Jezus ons leert in Joh.3:16-21.

Het Licht is sterker dan de duisternis

en kan daarom ook de duisternis in jouw leven verdrijven

Het Licht dringt als de heldere waarheid door de afrastering van de leugen heen. De overwinnaar van de duisternis, Jezus Christus, komt nodigend tot je in Openb.3:20 en roept ons indringend toe: ‘Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maalijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

Let er op wat Jezus Christus ons leert in de volgende verzen:

Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Joh.8:31: ‘Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Joh.8: 36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij zijn.’

Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Rom.12:21: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

 Paulus leert en vermaant ons:

Rom.12:2: ‘Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid’ (word vernieuwd in uw denken).

Gal.5:16: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.’

Rom.8:14-15: ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’

Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’ Word niet opnieuw door het juk van de dienstbaarheid bevangen, want je bent ‘tot vrijheid bevrijdt’.

Wandel in gehoorzaamheid aan God

wa 13c

Zie hoe  Noach en andere kinderen van God wandelden in geloofsgehoorzaamheid en wat het hun gebracht heeft. We lezen in Hebr. 13:7: ‘Gedenk uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let er nauwkeurig op waar hun levenswandel op uitloopt en volg hun geloof na.’ Waar wil je uitkomen aan het einde van je aardse loopbaan? Als je in het geloof wandelt met God en Jezus in het licht volgt, dan loopt het goed met je af. Je mag dan ingaan in het hemels Koninkrijk van God.

Hoe komt er vreugde in je hart?

Door Jezus te volgen in het licht, komt er vreugde in je hart. Je kunt dan ook vreugde vinden bij het liefdevolle Vaderhart van God. Door het geloof in Jezus ben je verzoend met God. Door Hem heb je vrede met God en ben je en geliefd kind van de hemelse Vader. Dan omvat Zijn liefde onze wil. Wil je leven vanuit het centrum van Zijn wil? In Zijn aanwezigheid willen wij wat Hij wil.

Op de afbeelding hieronder zie je dat het hart, het denken en de wil zijn ingewonnen en overwonnen door Jezus Christus. Daarin komt ook de volle overgave van het geloof naar voren. Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid in de Overwinnaar Jezus Christus!

De gevoelens en verlangens zijn in vreugde, vrede en rust. Je ziet ook op de afbeelding dat elke gedachte gevangen is genomen en gebracht is tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5). Het is duidelijk dat er door deze helende en beschermende liefde ook geestelijk herstel plaatsvindt.

Op de afbeelding zie je het ideale plaatje van een volwassen gelovige, die mag leven in de overwinning door en van Jezus Christus. Je ziet in de afbeelding dat Zijn liefde het denken en de wil omvat. De gedachten worden ook door het licht doorstraalt en beheerst door Jezus Christus.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid

 in de Overwinnaar Jezus Christus!

Hoe kunnen wij groeien naar deze heerlijke vrijheid en vreugde in God? Je kunt dat beluisteren in Opwekking 418. (Tekst en muziek: Wayne & Cathy Perrin: ‘When I look into Your holiness’, vertaald door Mireille Schaart.) Je kunt het lied onder de tekst aanklikken:

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer

 ***