Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 11

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Zijn licht en liefde schijnen

Licht en Waarheid

Tijdens de ‘Cursus Geestelijk herstel’ zoeken we samen naar geestelijk bevrijding en herstel van beschadigde emoties. Wij doen dat in het licht van het Woord van God en het Evangelie. Waarheid en liefde zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het licht moet in de duisternis schijnen, om het kwaad te ontmaskeren. De oorzaken moeten aan het licht komen. Voor herstel en genezing moeten de oorzaken worden ontdekt.

Hieronder kun je de PowerPoint voor een presentatie van deze sessie aanklikken:

PowerPoint bij sessie 11 Zijn licht en liefde schijnen

In Johannes 1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Het grondwoord ‘phōtizō’ in vers 9 betekent ‘ergens licht op doen schijnen’, maar houdt mogelijk ook een innerlijk verlichten in.

Jezus getuigt in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart. Hoe kunnen we  het Licht in ons hart toelaten?  Wat zullen wij door het geloof dan gaan doen?

Je ziet op de afbeelding dat het meisje al een kaars heeft aangestoken, om het Woord van God te bestuderen. Ze gebruikt de middelen die nodig zijn om het Licht der wereld te vinden. Ze heeft een hart dat verlangt naar het contact met God. Hij heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord. Als je daar biddend en vertrouwend in zoekt, zul de redding in Jezus ook vinden. Dat wordt ons beloofd in het Woord van God.

Door het licht en de liefde van Jezus wordt onze liefde opgewekt, en herkennen wij ons in het lied van Tim Hughes  (vert. Peter van Essen):

Licht van de wereld,

U scheen in mijn duisternis;

Nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,

Bij U wil zijn elk moment. 

Liefde, licht en waarheid komen tot ons vanaf het kruis, waar Jezus de weg naar het eeuwige geluk heeft geopend. Voor geestelijk herstel moeten we elkaar brengen aan de voet van het kruis, waar Gods licht en liefde schijnen.

 

Verwondering en aanbidding

Als het licht en de liefde van God tot mij komen, is er in mijn hart verwondering, nederigheid en dankbaarheid. Dan wordt God pas echt belangrijk in mijn leven. Dan wil ik God liefhebben, eren en aanbidden. Dan wil ik Jezus als het Licht der wereld blijven volgen. Herken je dat ook in je leven?

Je ziet het in de woorden van opwekking 418 vertaald door Mireille Schaart (Tekst en muziek: Wayne & Cathy Perrin: ‘When I look into Your holiness’.) Het volgt hieronder. We kunnen het meezingen:

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer

 https://www.youtube.com/watch?v=BUicMe8Xe0c

De onweerstaanbare kracht van het Licht

Door de kracht van Gods licht en liefde worden we verlicht, verwarmd en vernieuwd. We zien het ook bij de uitwerking van het zonlicht in de natuur. Sommige bloemen gaan open door het zonlicht. Ze lijken in het donker van de nacht wel te slapen. Zo is het ook bij ongelovige mensen. Zij zijn geestelijk dood in hun duistere zonden. Zij worden in Efeze 5:14 opgeroepen:‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.’

Het licht en de gesloten bloem.

God komt met Zijn licht en liefde tot een hart dat voor Hem gesloten is. Waardoor gaat ons hart dan open? Denk eens aan een gesloten bloem en het zonlicht. Hieronder zie je een zonnebloem die zich helemaal heeft geopend:

Opdracht 1 voor alle aanwezigen:

a. Als een bloem ‘s morgens in het zonlicht opengaat, doet de zon dat, of de bloem?

b. Als ons hart opengaat voor het licht en de liefde van God, waardoor gebeurt dit dan? Doet God dit, of doen wij dit? Wat is het geheim?

De zieke oester en het gesloten hart

In het volgende voorbeeld gaat het over een zieke oester. Een onderzoeker heeft een symptomen van een besmettelijke ziekte ontdekt bij een oester in de Oosterschelde. De kwekers in Yerseke zijn erg bezorgd. De oester ligt droog op het zicht, en nu moet deze worden geopend en onderzocht.

Het probleem is, dat de oester zich daarvoor niet wil openen. Het mag niet worden geforceerd door een schroevendraaier, om beschadigingen te voorkomen. De oester houdt zich bij de pogingen angstvallig gesloten. Zo is het ook bij een ongelovig hart van een mens. Je kunt het niet met geweld forceren als het gaat om het geloof. Ons hart moet van binnenuit worden geopend. De angst en weerstand moeten verdwijnen, en de wil moet omgaan.

Bij de mossel geeft de onderzoeker het na enkele pogingen op. Dan stijgt het water door de opkomende vloed. De oester komt onder water. De onderzoeker kijkt nog even om… en ziet ineens dat de oester zich vanzelf heeft geopend.

Het blijkt dat het diertje zich nu veilig voelt, en doorheeft dat er iets buiten in het water is wat hij nodig heeft. Als de oester droog ligt, houdt hij zich gesloten. En ook als het water bevroren is, zal de oester zich ook niet openen.

Dit is een mooi voorbeeld van een gesloten hart dat gaat beseffen dat hij iets buiten  en boven hem nodig heeft. Ons verlangen moet worden gewekt naar iets hogers. Door het Woord van God en de werking van de Heilige Geest gaan we dat inzien. Wij gaan dan reageren op het licht en de liefde van God. De stromen van levend water komen dan als een warme vloed over ons heen. Geen uitgedroogd, bevroren of verkild hart is daar tegen bestand.

Opdracht 2 voor de hele groep:

a. Wat kunnen we leren van het voorbeeld van de zieke oester en het sloten hart?

b. Hoe wordt een gesloten hart geopend?

c. Wie wil deze opdracht met de hele groep delen?

d. Wil je delen hoe je hart voor het Evangelie is geopend?

De voorbeelden en de opdrachten over het zonlicht en de bloem, en ook over de oester en het hart, kunnen verder worden besproken in de kleinere discussiegroepjes.

Wie is Jezus voor ons?

Jezus Christus is het Licht der wereld. (Zie Joh.8:12, 9:5, 12:35-36, 46.) Hij is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

Jezus is het Licht, de Weg, de Waarheid en het leven

Jezus biedt ons als de Heiland redding en heling. Vanuit het rijk van het licht worden ons heerlijke zaken aangeboden, die door het geloof in Jezus Christus tot ons kunnen komen. Je kunt het zien op de afbeelding.

De gelovigen behoren te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Efeze 5:8:‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.  Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen.

Jezus biedt ons als de goede Herder geloof, hoop, liefde, heling en leiding. Wij dienen dan wel een gelovige onderdaan te zijn van Zijn hemels Koninkrijk. Door deze genadegaven kunnen wij werkelijk gelukkig worden. Als wij ons in Zijn heerlijk licht bevinden, komt de waarheid aan het licht.

We lezen in Ps.36:10: ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

De waarheid maakt vrij

Het is een belangrijk geestelijke principe, dat de waarheid de leugen verdrijft. Je kunt erover lezen in Joh. 3:16-21, 31-36 en 1 Joh.1. Licht verdrijft de duisternis en geloof verdrijft de twijfel.

Op het rechte pad van de waarheid klaart de mist in ons leven op

We lezen in Joh.3:21: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’ Het licht van Gods Woord brengt ons tot de waarheid.

Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid

Geloof je in de leugen of in de waarheid?

Gods licht en liefde schijnen

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de lichtbundel van het Evangelie. Licht, liefde, genade, vergeving en heling worden ons in het Evangelie gratis aangeboden. Denk eens aan het bekende lied:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd ons.

Schijn in mij, schijn door mij…

Je kunt het lied hieronder beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU

Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Kom, Jezus, kom)

We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt het op geen andere wijze verkrijgen. Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’.

We dienen Jezus als Zaligmaker en Koning

te aanvaarden en te erkennen in ons leven

Let op de hieronder afgebeelde lichtbundel:

Lezen: Joh. 1:1-18 en Joh. 3:16-21, 35-36

Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1. Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit de hemel naar de aarde.

Jezus laat het ons zien

Zie het in Johannes 9

De blindgeborene uit Joh.9 moest ook lijden onder afwijzing. De Farizeeën uitten hun boosheid over de genezing door Jezus tegen de blindgeborene. Vol verachting voegden ze hem toe: ‘Jij bent geheel in zonden geboren, en leer je ons?’

We lezen verder in Joh.9:34 dat zij hem uit de synagoge wierpen. Dit is wel een heel erge vorm van afwijzing, dat ze deze aangeboren blindheid zagen als een straf van God. Ze zeiden daarmee tegen hem, dat hij daardoor ook door God afgewezen was. Jezus had hem al eerder van zijn lichamelijke blindheid genezen, maar heeft hem na zijn afwijzing door de godsdienst speciaal weer opgezocht.

Jezus vroeg hem (in vers 35): ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ De man kon Hem vanwege zijn geestelijke blindheid en onkunde niet herkennen en reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Vers 37 vervolgt: ‘En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt en die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En Hij aanbad Hem.’ Zie naar Hem op, herken Hem, en laat Hem toe in je leven!

Jezus vraagt jou ook: ‘Geloof je in de Zoon van God?’

Jezus staat bij je in het Evangelie

Zie naar Hem op, herken Hem, en laat Hem toe in je leven

We gaan nu verder in de kleinere discussiegroepjes

Opdrachten naar aanleiding van de afbeelding:

1. Waarom is het schijnende Licht in de wereld al een genadig handelen van God? (Betrek hierbij: Joh. 3:16.)

2. Wat wil het zeggen dat Jezus Christus, het Licht der wereld, is gekomen voor de mensen? Heeft dat ook betekenis voor jou persoonlijk?

3. Waarom leidt het schijnen van het Licht in de duisternis tot confrontatie? (vergelijk hierbij Joh. 3: 19-20.)

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking (op ons?). Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, kennis van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere werkt in het hart en leven van een gelovige.

4. Wat herken je bij jezelf van het proces van ‘schuld naar vergeving’ en ‘gebrek naar genezing’

5. Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’?

Hoe kunnen we herstel ontvangen?

Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te helen. Onder de lichtbundel van het Evangelie vindt  ook het proces van gebrek naar genezing plaats. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig hebben.

Geestelijke problemen hebben meestal te maken met

derving, gemis of gebrek

Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces duidelijk te maken met ‘verplaatsing’. Door de werking van de Heilige Geest en het  geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde, genade, vergeving en heling.

6. Op welke wijze kunnen we herstel ontvangen?

7. Vergeving betekent eigenlijk ‘ver-weg-geven’. Hoe kan dat gebeuren?

8. En wat heeft ‘Jezus als Zaligmaker’ hiermee te maken?

9. Hoe kunnen we deze lichtbundel uitbreiden? Waarom is dit zo nodig?

10a. Wat denk je van de genezing van de blindgeborene in Johannes 9?

    b. Herken je deze afwijzing, maar ook de opzoekende liefde van Jezus?

    c. Verlang je naar een geestelijke aanraking, zodat je de Heiland zult herkennen en    in Hem geloven? Sta je er voor open? Zullen we er samen voor bidden?

Onderling gebed

 

Afsluiting met een liederen

Luister naar het aangrijpende lied van Sela over het lijden en sterven van Jezus. (Je kunt het vinden in Opwekking 706.) Zie er in wat dit betekent voor ons als we door genade in Hem mogen geloven.

We hebben Jezus als Zaligmaker, Heler en Trooster nodig.

Kom daarom tot Hem met al je gebrek en nood.

Lees en beluister het lied via de link (waarin het in een samenkomst door Sela wordt gezongen):

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt. © Stichting Sela Music

Ontvang Zijn liefde…

Denk bij de gezamenlijke afsluiting na over lied 596 van Opwekking: ‘Uw liefde, stralend als de zon’. Ontvang het biddend en verlangend in je hart. Je kunt daarbij beide handen geopend voor je houden.

https://www.youtube.com/watch?v=G4Hb2lXsRxw

Opw. 596 – Uw liefde, stralend als de zon

Mogelijkheid tot nazorg