Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 23

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Levensvernieuwing en geloof

Je kunt op aarde al het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Er zijn twee mogelijkheden: Je bent nog buiten het Koninkrijk van God, of er al binnen.

Jezus komt nog steeds tot ons met Zijn ernstige uitnodiging: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Matth.4:17). Hoe kun je dit hemels Koninkrijk binnengaan? Hoe kom je door de poort?

De uitnodiging komt van de Koning van het Koninkrijk. Hij belooft de ingangspoort te openen voor mensen die bidden, zoeken en kloppen. Lees maar eens Luk.11:9-13. In Luk.11:9 spoort Jezus ons aan: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; Klop, en er zal voor u opengedaan worden.’ Wij moeten dit geloven en doen. De Heere zal dan voor ons doen wat wij niet kunnen, namelijk de poort openen. Hij eist van ons geloof en bekering. Geloof je in de betrouwbare beloften in het Woord van God? Geloof je God op Zijn Woord? Doe dan wat Hij van je vraagt!

Ben je het Koninkrijk van God al binnengegaan?

Geestelijk leven met gemis

In de val in het Paradijs is de mens het geestelijk contact God verloren. Een natuurlijk mens, die niet gelooft, heeft nog wel een geestelijk leven. Het is een geestelijke leegte, waarbij Gods aanwezigheid wordt gemist. Van dit geestelijk gescheiden te zijn van God wordt je doodongelukkig!

 Geest ziel en lichaam en wedergeboorte

Is er al nieuw leven in je geblazen?

Hieronder volgt een afbeelding van het geestelijk gebrek in het leven van een ongelovige.

 

Groepsopdracht 1 – PowerPoint Hoe wordt ons leven vernieuwd?

a. Wat denk je van de volgende 5 afbeeldingen (die je op de PowerPoint hieronder vindt)?

b. Naar welke afbeelding wil je toe in je geestelijk leven? Waarom? 

Hieronder kun je aanklikken op de volgende PowerPoint met vijf afbeeldingen over levensvernieuwing en geloof:

PowerPoint sessie Hoe wordt ons leven vernieuwd?

De volgende vier afbeeldingen worden verderop uitgewerkt.

Het eigen ik op de troon van het hart

Bij een ongelovige zit in principe ‘het eigen ik’ op de troon van het hart. Door de zonde is een mens van nature egocentrisch geworden. Door een goede opvoeding of een zacht karakter kan er veel moois worden bereikt, maar het is meestal vermengd met eigenbedoelingen. De liefde kan op aarde een mens veredelen, zodat hij veel voor anderen kan betekenen. Maar hoe is het met de liefde tot God?

Afbeelding 2 – Waarom is er een donkere stip in het hart?

Deze egocentrische mens is trots en vleselijk. Hij leeft geestelijk in duisternis en is ten diepste eenzaam. Hij is vol van zichzelf, maar leeg van God.

Hoe wordt het lege hart en het gemis

 met Gods aanwezigheid vervuld?

Dat zullen wij zien op enkele van de volgende afbeeldingen. Het heeft te maken met levensvernieuwing en geloof. Daardoor komt de liefde van God in ons lege hart. Verlang je er al naar?

Levensvernieuwing

In de gelovige is een nieuwe geestelijke mens geboren. Hij Woord van God is tot hem doorgedrongen. Er is nieuw leven in hem geblazen door de Geest van God, waardoor hij het Woord gaat begrijpen en er een voortdurende geestelijke vernieuwing in hem kan plaatsvinden. Wedergeboorte en levensvernieuwing worden door Gods onweerstaanbare liefde en genade gewerkt. Door het Woord en de Geest van God dringt het licht het verduisterde hart binnen. Er komt dan een geestelijke levensverbinding met God. Door Jezus Christus heb je dan een geopende toegang tot God.

Het verbroken contact is dan weer hersteld. Door het geloof wordt dit Licht ontvangen in het hart. En dan komt de Heere Jezus Christus op de troon van het hart als de nieuwe Koning. Je kunt hierover lezen in Joh. 1:1-18.

Hoe komt er licht en inzicht in de innerlijke duisternis? Je ziet het op het volgende plaatje:

Afbeelding 3 – Waarom is de stip nu licht?

Jezus nodigt en leert ons in Matth.11:28-30: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Gevolgen van terugval naar de oude egoïstische mens

Je ziet op de volgende afbeelding wat er kan gebeuren als een gelovige zich weer laten voeden door zijn eigen vleselijke overwegingen vanuit zijn egoïstische oude mens. Hij wordt dat weer ik-gericht, verliest zijn innerlijke rust, zijn blijdschap in God en zijn gelovig zicht op Jezus.

Door te zien op je eigen ‘ik’,

raakt Jezus buiten beeld 

Als Jezus het niet meer voor het zeggen heeft in je leven, ben je onbeschermd voor de invloeden van kwade machten en negatieve gedachten in je hart. Je ziet de gevolgen op de afbeelding hieronder:

Afbeelding 4 – Waarom is het weer donker in het hart?

Het eigen ik in de gelovige wil dat weer ‘eigen baas spelen’ en gaan heersen. Dit gebeurt vanuit geestelijke hoogmoed, het zoeken naar eigen ambitie, het geestelijk willen heersen over anderen en het toegeven aan zondige, vleselijke neigingen.

We moeten na onze eerste bekering komen tot een radicale toewijding aan God. We dienen Jezus beslist te volgen en moeten blijven zien op Hem. Dan kunnen we pas overwinnen.

Jezus Christus moet Koning en Overwinnaar zijn ons hart,

zodat je  Zijn licht kunt uitstralen in de wereld

Op de volgende afbeelding zie je dat de gelovige (weer) vervuld is met de genade en liefde van God in Jezus Christus.

Afbeelding 5 – Waarom straalt het hart het licht uit?

Het betreft de overwinnende gelovige, die leeft onder de heerschappij van Christus. Hij wil boven alles Jezus volgen en mag wandelen in het licht met Jezus. Jezus leert ons dit ook in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Dit is de juiste positie die de gelovigen behoren in te nemen.

Wandel als een kind van het licht 

We dienen te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Dit is de weg om tot de ware geestelijke vervulling te komen.

Levensvernieuwing, herstel en geloof

Het geestelijk contact met God wordt door levensvernieuwing weer hersteld in de gelovige. Hoe kan dat in ons gebeuren? Volgens Jak.1:21 moeten we dan met zachtmoedigheid het in ons geplante Woord ontvangen, dat onze ziel zalig kan maken. Daarbij moet je Jezus als Redder en Koning in je hart aanvaarden. We lezen in Joh.1:12-13 over het ontvangen van het levende Woord Jezus Christus: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.’

Vanuit het Grieks vertaald betekent aannemen volgens de Studiebijbel in dit verband: ‘als gast ontvangen en opnemen’, met de bedoeling om met de betrokkene tot een blijvende gemeenschap te komen.’

 Zingend geloven en ‘Amen’ zeggen

Wil je met het volgende lied samen met ons Jezus (weer) belijden als jouw Heer?

https://www.youtube.com/watch?v=Tutbu3QFgik

 YouTube – Sela U bent de God, Die roept

Belijdenis

U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer. 

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Tekst, afbeeldingen en opdrachten

Bij de wedergeboorte en verdere levensvernieuwing dringt het Evangelie-licht door Gods onweerstaanbare genade het verduisterde hart binnen! Door het geloof wordt dit Licht ontvangen in het hart. En dan komt de Heere Jezus Christus op de troon van het hart als de nieuwe Koning. Dan is het pas echt licht in het hart.

Nu volgen er weer een aantal afbeeldingen om het duidelijk te maken:

Wie zit er op de troon van je hart?

Hoe is het eigenlijk gesteld met een natuurlijk, egoïstisch mens?

Dat zie je op de afbeelding 1 hieronder: 

IK OP DE TROON VAN MIJN HART

Het hoogmoedige en zelfzuchtige ‘ik’ wil eigen baas blijven.

Het hart is donker.

1. Hoe kun je nu zelf op de troon van je eigen hart zitten?

2. Wat betekent dit in de praktijk van het dagelijks leven?

3.  Hoe wordt Jezus Koning op de troon van je hart?

4. Waarom is het zo voordelig om Hem als Koning in je leven te hebben?

5. Waarom is op afbeelding 1 de ronde stip onder de stoel zwart en donker?

 

Op afbeelding 2 hieronder zie je wat er gebeurt bij de geestelijke vernieuwing:

JEZUS KOMT OP DE TROON VAN HET HART

Bij de wedergeboorte en door het geloof komt Jezus op de troon. Het ‘ik’ wordt dan aan Hem onderworpen. De gelovige gaat Jezus volgen en eren.

Het is licht in het hart.

6. Hoe komt het dat dit rondje op afbeelding 2 wit en licht is?

7. Bij de wedergeboorte wordt Jezus ‘Verlosser en Heer’ (dat is Koning) in je hart en leven. Wat betekent dit?

8. Waarom moet een gelovige Jezus aanvaarden als Verlosser en Koning?

Je moet Jezus aanvaarden

als Verlosser en Koning 

GEESTELIJK OF VLESELIJK?

Bekering is eigenlijk ook het antwoord (het amen zeggen) van een gelovige op Gods verborgen werking: het is een positieve reactie op de Goddelijke actie. Hierbij hoort echter wel een blijvende onderwerping aan de heerschappij van Christus! Dan blijft Jezus op de troon en wordt Hij als Koning geëerd.

Maar het gebeurt ook nogal eens dat een gelovige niet op zijn goede plaats (nieuwe positie) blijft, maar dat hij zijn vleselijke eigen ik  weer laat heersen in zijn leven. Een gelovige bestaat namelijk uit een nieuwe en een oude mens. Zijn oude ego kan verder levenslang nog voor heel wat moeilijkheden zorgen.

Bekering is een voortdurend proces:

een levensvernieuwing

9. Het blijft een voortdurende strijd! Wat lezen we van deze strijd in het leven van Paulus in Rom. 7:18-26? En hoe zoekt hij naar een oplossing?

10. Het is belangrijk dat ‘het vlees’ in de oppositie blijft en ‘de Geest’ in de regerende partij? Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe zie je de goede oplossing verwoord in Rom 8, met name in de verzen 12-14?

 

De witte en zwarte hond bij de indiaan

Nu volgt een helder voorbeeld: Een pasbekeerde Indiaan zei eens tegen een zendeling, dat hij twee honden in zich ervaarde: een witte en een zwarte hond. De zwarte, boze hond won het steeds weer van de witte, goede hond. Hij wist maar niet hoe hij dit moest veranderen.

11. Wat bedoelde de indiaan met die zwarte en die witte hond?

Na verloop van tijd zei hij tegen de zendeling dat hij de oplossing had gevonden: hij gaf de witte hond gewoon meer eten, zodat hij vanzelf sterker werd dan de zwarte hond (en hem dus ook kon overwinnen).

12. Wat kun je van dit voorbeeld leren over de strijd tussen

      de oude (vleselijke) mens en de nieuwe (geestelijke) mens

      in het leven van een gelovige?

     (Betrek bij je antwoord: Rom. 12:21.)

13. Weet je ook wat de indiaan bedoelde met

      ‘het gewoon meer eten geven aan de witte hond’? 

Ik weer op de troon van het hart

Let nu op afbeelding 3 hieronder.

Het is daar:

IK WEER OP DE TROON

Hier zie je dat het eigen ‘ik’ weer de baas wil spelen. Als het zo is bij de gelovige, wordt het weer donker in het hart.

14. Waarom is het goed te begrijpen dat het weer donker is in het hart van de gelovige?

De oude man in het kamertje

Stel je voor dat een jong gelovig gezin intrek neemt in een huis, waarin in een apart kamertje ook nog een oude zondige baas woont (die eigenlijk niet is weg te werken of te verdrijven). In het begin is hij verslagen en ziek.

15. Wat zal er gebeuren als ze de oude man maar laten doen en hij weer opknapt?

16. (Hoe) kan het probleem van deze oude man (geheel) worden opgelost?

Het hotel en de sleutelbos

Dit voorbeeld gaat over je hart dat net is als een hotel met veel kamers. Je hebt als eigenaar een sleutelbos. Dan komt de inspecteur!

17. Wat kun je nu het beste doen: sleutels achter de hand houden (omdat hij in sommige kamers niet mag kijken) of hem de hele sleutelbos geven? Waarom?

18. Hoe ziet dit voorbeeld op het geestelijk leven van een gelovige? Wat kan hij ten opzichte van de Heere God het beste doen? 

 

VERLIEZEN EN WINNEN

19. In het verliezen van onze eigen ik kan juist grote winst liggen. Wat leert de Heere Jezus ons hierover in Luk. 9:23-25 en Matth. 10:39?

Het Griekse woord ‘psuche’ in Matth. 10:39 kan ‘ziel’of ‘leven’ betekenen. Het gaat hier om zelfverloochening en overgave aan de heerschappij van Jezus. Navolging van Jezus vereist een volstrekte overgave van jezelf! Je volgt je eigen zin dan niet meer na, maar bent dan gericht op de wil van je hemelse Koning.

20. Waarom is het volgen van Jezus moeilijk? En hoe kan het juist makkelijk worden of zijn?

Johannes de Doper geeft ons te kennen in Joh. 3:30: ‘Hij (Jezus) moet wassen (meer of groter worden), maar ik moet minder worden.’

In andere vertalingen: ‘Hij moet groter worden, maar ik kleiner.’ In het Engels: ‘He must increase (toenemen), but I must decrease (afnemen).’  ‘As He grows greater, I must grow less.’ Dit ziet op een blijvend proces, op een Pilgrims progress (Christenreis). Dat is de voortgang van een pelgrim naar het hemelse Kanaän!

21. Hoe komt het hierin naar voren dat je door te verliezen juist kunt winnen?

 

Vernieuwd geloof

Op afbeelding 4 hieronder zie je dat de gelovige door vernieuwd geloof en bekering weer is hersteld.

Door de grondige overgave en onderwerping van het eigen ‘ik’ is er door Gods genade iets heerlijks tot stand gekomen.

Je ziet hier:

JEZUS ALS OVERWINNAAR

OP DE TROON VAN HET HART

De Heere Jezus Christus moet Koning en Overwinnaar zijn in het hart, zodat de gelovige Zijn licht mag uitstralen in de wereld… En in de hemel zal het volmaakt licht zijn!

22. Waarom is er nu een grote verlichte cirkel in het leven van de gelovige verschenen?

23. Jezus is het Licht der wereld. Welke opdracht hebben Zijn discipelen en de gelovigen volgens Joh. 12:35-36?

24. Hoe behoren de volgelingen van Jezus te zijn? (zie: Efeze 5:8.)

Op de laatste afbeelding zie je een grotere verlichte cirkel om het leven van een gelovige. Hij is vervuld met de genade en liefde van God in Jezus Christus.

Het betreft de overwinnende gelovige die leeft onder de heerschappij van Jezus Christus. Hij wil boven alles Jezus volgen en mag wandelen in het licht met Jezus. Jezus leert ons dit ook in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Dit is de juiste positie die de gelovigen behoren in te nemen.

Gelovigen dienen in toewijding te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil en gevoelsleven.

Geef God (weer) de plaats in je leven

waar Hij recht op heeft!

Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn

in ons leven!

Afsluiting met liederen

Laat het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ van Marcel en Lydia Zimmer je aansporen tot geestelijk herstel. Het is een lied om te komen tot een vernieuwde toewijding. Het is ook een belijdenis en een gebed. Wil je het overnemen?

Je kunt het aanklikken:

https://www.youtube.com/watch?v=1ZU-cadjIq4

 Hieronder volgt de tekst van ‘Herstel mijn eerste liefde’:

Vader in de hemel,

Die zoveel om mij geeft,

dat U in Uw genade

Uw Zoon gegeven heeft.

Dank U voor Uw liefde,

Uw eindeloze trouw,

dat ondanks al mijn falen,

U zegt: ‘Ik hou van jou’.

 

Refrein:

Herstel mijn eerste liefde,

die ik ooit had voor U,

want ik wil van U houden,

nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden,

zoals het heeft gedaan,

vol vuur en vol van hartstocht,

die nooit meer weg zal gaan.

 

De drukte van het leven

trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde,

de passie die verdween.

Ik was U niet vergeten,

maar nam de tijd niet meer,

om in Uw Woord te lezen,

bij U te zijn, o Heer. 

 

Vader in de hemel,

met eerbied vraag ik nu,

of U mij wilt vergeven.

Ik kan niet zonder U.

Dank U voor Uw liefde,

Uw eindeloze trouw.

En Vader, Ik wil zeggen,

dat ik zoveel van U hou.

Opwekking 582 is ook een lied voor een vernieuwde toewijding en overgave. Het is goed om vanuit je hart mee te zingen: ‘Jezus, alles geef ik U.’

https://www.youtube.com/watch?v=N44qu1lFJUc

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn.  

Al mijn hoop,  
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,   
vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen,  
leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.

Tekst en muziek: Robin Mark en Jennifer Atkinson.

Nederlandse vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman