Geestelijk herstel voor jongeren deel 2

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

6. Gevoelens van afwijzing

Lezen: Psalm 77 

Laat je bemoedigen door Jes.54:6-7: 

‘Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen.’

In Ps.77:2 geeft Asaf uiting aan de negatieve gevoelens die hij had, in de woorden: ‘Mijn ziel weigerde getroost te worden.’ Hij voelde zich door God vergeten en afgewezen. Dat komt wel naar voren in de vers 8, waarin hij in zijn nachtelijke overpeinzing (vers 7) ons vertwijfeld laat weten: ‘Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn?’ In vers 9 kun je ook lezen wat hem zozeer krenkte.

Asaf had moeite met de leiding van God in zijn leven

Hij had er geen zicht meer op (vers 20). Door het overdenken van Gods daden en wonderen in het verleden kreeg hij weer houvast en vertrouwen.

Misschien herken je zulke gevoelens van afwijzing wel:

Voel je jezelf ook in de steek gelaten door bepaalde personen?

Heb je zulke gevoelens ook naar God toe?

Heb je hierdoor het vertrouwen in mensen verloren?

Ben je het vertrouwen in God eigenlijk ook voor een belangrijk deel kwijt geraak?

Hoe is het zo gekomen?

Welke negatieve ervaringen heb je opgedaan?

Het kan ook zijn dat je het herkend bij een ander. Met behulp van dit dagboek kun je samen zoeken naar antwoorden vanuit Gods Woord.

Van zondige mensen kun je verwachten dat ze een ander ‘in de hoek trappen’, negeren en afwijzen. Dit zit in de zondige natuur. Het is pijnlijker als zogenaamde ‘vrome christenen’ of echte gelovigen je afwijzen of negeren.

Word je om je geloof afgewezen, veroordeeld en genegeerd?

Het is een ernstige vorm van afwijzing als ze jouw (geloofsleven) niet serieus nemen, je veroordelen en je uitsluiten buiten hun godsdienstige denkwereld. Dit gebeurt helaas veel onder christenen. Op dit gebied is er veel onbegrip naar de jonge generatie toe. De vrome Joden hebben Jezus ook afgewezen en veroordeeld.

               

Gelukkig zijn er nog veel positieve gelovigen die je vanuit het gele denkveld willen benaderen. Zij bieden je in navolging van hun Meester ‘acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis. Zij zijn zoals Jezus helpend en helend bezig. Zorg dat je ze leert kennen. Zoek ze op, want ze zijn ook op zoek naar jou. Ze willen je helpen en troosten vanuit de liefde van Jezus, die ze zelf hebben ontvangen.

Ga met positieve gelovigen om!

Je zult maar in die negatieve spiraal zitten, zoals ook Asaf in meerdere psalmen naar voren brengt. Hij heeft het antwoord gevonden in het heiligdom. Daar mocht hij de aanwezigheid en liefde van God weer ervaren. Hij roept het uit in Ps.77:14: ‘O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God?’

Asafs gevoelens van jaloersheid en onbegrip in Ps.73 veranderden toen hij in Gods heiligdom binnenging (vers 17). In de aanwezigheid van God kwam hij tot andere gedachten, toen kwam hij tot zijn verstand en tot een beter inzicht. In het heiligdom kwam er bij hem een geestelijk herstel.

In Gods aanwezigheid komt er inzicht en herstel

Asaf laat ons schuldbewust weten in Ps.73:21: ‘Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! Ik was een redeloos dier bij U.’ Hierin zie je dat negatieve gevoelens ook zondige gevoelens zijn.

Zonde betekent letterlijk: ‘je doel missen’. Het is niet de bedoeling van God met jouw leven dat je met negatieve gevoelens rondloopt. God wil dat je Hem vertrouwt, omdat Hij voor 100% betrouwbaar is! Jezus wil niet dat je negatief over Hem denkt. Hij wil je leiden en tot Zijn doel komen met je leven. Hij wil je gelukkig maken. Hij wil je accepteren zoals je bent, ook met je gevoelens van afwijzing.

Jezus wil je leiden

 en tot Zijn doel komen met jouw leven 

In Gods heiligdom is het gelijk afgelopen met alle negatieve gevoelens. Daar worden we stil en gaan we luisteren naar de zachte, liefdevolle en helende stem van Jezus. Zijn aanwezigheid alleen maakt ons stil van verwondering en dankbaarheid! In de geestelijke aanwezigheid van God, door de Heilige Geest, willen we het volgende vertaalde lied van Graham Kendrick wel zingen en overdenken:

Hier, in Uw heiligdom, dicht bij de troon,

vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.

Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,

als Uw Geest ons trekt tot U.

Heer ik wil horen Uw zachte stem,

laat and’re stemmen in mij zwijgen.

Open mijn ogen Heer, opdat ik het licht

van Uw aangezicht zal zien.

Lees Kol.2:14 en Rom.8:31-39

7. Waarom voel ik mij afgewezen?

Lezen: Klaagliederen 5 en Jesaja 54:4-5

Gevoelens van afwijzing kunnen ook voortkomen uit een laag zelfbeeld in combinatie met negatieve ervaringen uit de kinderjaren en vroege jeugd. Ieder kind dat ter wereld komt, hunkert naar (ouderlijke) liefde, acceptatie en veiligheid. Zoals gelovigen zich veilig willen weten in Jezus’ armen, zo willen kleine kinderen zich veilig, geliefd en geaccepteerd weten in de armen van vader en/of moeder.

Omdat in bepaalde westerse gebieden meer dan de helft van de huwelijken al eindigt in een echtscheiding, zijn er al wonden van afwijzing bij ouders zelf. Veel van deze ouders brengen gevoelens van afwijzing over op hun (jonge) kinderen. Je kunt je op school afgewezen voelen, omdat je niet wordt geaccepteerd of gekozen wordt, of dat je zelfs gepest wordt.

Het is nog erger als je voor je gevoel nooit liefde van je vader hebt ervaren of dat je moeder je eigenlijk niet wilde – dat je een ongewenst kind bent. Er zijn kinderen die van hun moeder uitdrukkingen hoorden zoals: ‘Was je maar nooit geboren’, of: ‘Wat doe je hier eigenlijk… ik kan je niet gebruiken… je zit me in de weg… jammer dat je er bent… hoepel toch op’.

Afwijzing is ‘het gevoel niet gewenst te zijn’. Je denkt dan dat mensen niet van je houden, dat ze je niet aardig vinden. Je voelt je buitengesloten, buiten de groep, of zelfs buiten je gezin. Je voelt je niet geaccepteerd en niet welkom.

Geestelijke afwijzing binnen de eigen kerk kan een oprechte gelovige diep verwonden. De veilige thuishaven wordt dan onveilig. Sommigen zijn hier blijvend door beschadigd.

Jonge en zwakke gelovigen worden door onbegrip nogal eens door godsdienstige, wettische mensen vertrapt. De komt door ingevingen van boze geestelijke machten, die als ‘aanklagers van de broeders’ de jonge wilgen aan de waterbeken vertrappen. Lees ter bemoediging de beloften voor deze jonge gelovigen in Jes.44:1-5.

Ondanks de tegenstand zullen de jonge wilgjes blijven opkomen tussen het gras!

Het gevoel afgewezen te zijn kan te maken hebben met een geschonden vertrouwen (dat je door iemand die je vertrouwde bedrogen bent). Vooral als je van jongs af aan al bent afgewezen, kunnen ook schuldgevoelens en gevoelens van schaamte bij je aanwezig zijn. Het is allemaal diep gegrift in je geest en in je psyche. Het maalt steeds maar weer in je gedachten. Het is daarom ook een goede voedingsbodem voor boze geesten om je geest nog verder te belasten en te kwellen.

Ik denk dat ‘acceptatie’ de eerste levensbehoefte van de mens is. Het niet geaccepteerd te zijn kan een blijvende schaduw over je leven werpen.

Werken van de bekende bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) zijn in meer dan 100 talen uitgegeven. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ streeft hij naar genezing voor de wonden van verwerping en schaamte.  Hij heeft in zijn pastorale praktijk gemerkt dat verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. Derek denkt daarom ook ‘dat tenminste de helft van de mensen in de westerse wereld lijdt aan de één of andere vorm van afwijzing’. 

Hij verklaart ons:

Een kind dat weinig lichamelijke warmte of aanraking ervaart, zal gemakkelijk ten prooi vallen aan afwijzing.’

Hij geeft ons verder door: Als je vandaag de dag praat met kinderen die verbitterd en opstandig zijn naar hun ouders toe, dan hoor je vaak het verhaal: ‘Mijn ouders hebben me alles gegeven: kleren, een opleiding, een rijbewijs en een auto, maar ze hebben me nooit tijd gegeven. Ze gaven nooit zichzelf.’

Waak over je gevoelsleven

Let op negatieve gevoelens bij jezelf en bij anderen! De gevolgen kunnen ernstig en blijvend zijn. Zoek naar tijdig herstel!

Afwijzing kan een blijvende innerlijke houding worden. Als we opstandig blijven trappelijk in het moeras van afwijzing zullen we er steeds dieper in worden gezogen.

Afwijzing mag geen blijvende innerlijke houding worden

Voel je jezelf nog steeds afgewezen en vernederd? Aan de voeten van Jezus word je verhoogd. Hij buigt Zich tot ons neer, en Hij richt de gebogenen op. Leer van Hem dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. Dan zul je rust vinden voor je ziel (Matth.11:29).

Zing het Marcel Zimmer maar na:

Aan Uw voeten Heer,

is de hoogste plaats;

daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn

en om naar U te luist’ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,

hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,

ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt

en ik kom tot rust bij U.

Mensen kunnen hard zijn en hard blijven, maar de liefde van Jezus maakt ons innerlijk zacht en vatbaar. Wil je nog steeds blijven horen naar Zijn zachte stem vanuit het heiligdom? Neem dan een luisterende houding aan. Je mag rustig aan Zijn voeten neerknielen, om het met Hem eens te worden. Dan is het goed wat Hij doet. Dan zul je Hem ook weer kunnen aanbidden. Herken je de biddende luisterhouding in het lied van Elly Zuiderveld-Nieman:

Spreek Heer, spreek want ik luister,

Uw wil is alleen goed.

Breek Heer, breek door het duister,

ik wil doen wat U doet.

U bent zo groot, U bent zo goed,

U bent zo echt in al wat U doet.

U bent zo heerlijk, U bent zo goed,

U bent zo eerlijk in al wat U doet.

8. Jezus zoekt ons op

Let op het liefdevol handelen van Jezus Christus

Lees Johannes 5:1-9

Jezus Christus heeft wel aandacht voor ons! Hij klopt aan de deur van jouw hart. Hij zoekt ons behoud. Hij zegt ook tegen jou: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij!’ (Openb.3:30).

Jezus komt ook tot ons

 om onze problemen op te lossen

Hij herstelt je van jouw negatieve gevoelens van afwijzing, angst en boosheid. Hij zoekt de eenlingen op en maakt iets moois van ze.

Jezus zoekt de eenlingen op

en maakt iets moois van ze

Het is opmerkelijk dat Jezus Zich in het bijzonder bemoeide met ‘eenlingen’, die werden afgewezen door de leiders van de Joden. Zondaren en tollenaren kwamen tot Jezus, om Hem te horen. (Luk.15:1). In Joh.4 gaat het over Jezus en de Samaritaanse vrouw. In Joh.5 gaat het over Jezus en de lamme te Bethesda, die geen mens had om hem in het badwater te werpen.

Op andere plaatsen gaat het over Jezus en Zacheüs de tollenaar, Jezus en de vrouw die in overspel was gegrepen, Jezus en de blindgeborene.

En… de barmhartige en in liefde bewogen Heiland werd Zelf ook afgewezen door de (leidinggevende) Joden. Jezus komt in Zijn reddend en helend Evangelie tot ons vol liefde. Hij is met innerlijke ontferming over ons bewogen. Hij komt tot ons om ons te herstellen, te helen

Afgewezen mensen worden door Jezus opgezocht

De Heere Jezus had dus in verhouding vaak pastorale en bevrijdende gesprekken met ‘afgewezen’ en door andere niet geholpen eenlingen.

Opmerkelijk is ook de geschiedenis van de (gedeeltelijk) verlamde man bij Bethesda. Hij lag daar al 38 jaar te wachten op hulp en genezing (Joh.5:5). Hij had niemand om hem in het badwater te werpen, zodat hij bij de wonderlijke beroering van het water zou kunnen herstellen.

 

Het is een ernstige vorm van afwijzing als niemand helpt in zo’n erbarmelijke situatie. Hoogstens werd hij er gebracht (of ‘gedumpt’), maar verder niet werkelijk geholpen. Hij mocht 38 jaar toekijken hoe anderen ‘vlak voor zijn neus’ werden genezen. Kan het erger? Jezus zocht deze vergeten ‘ellendige eenling’ op en genas hem.

9. Jezus en de Samaritaanse vrouw 

Levend water voor een dorstige ziel

Lees Johannes 4:1-42.

De Samaritaanse vrouw in Johannes 4 was bezet met innerlijke problemen. en de pijn van afwijzing. Ze had van haar leven een puinhoop gemaakt. Door haar zondige vluchtgedrag in het liefdesleven was haar geestelijk leven vervuld met puntige scherpen. Ze zei tegen Jezus ‘Ik heb geen man’. De Heiland reageerde: ‘U heb terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd’ (Joh.4:17).

Deze zondige vrouw dorstte naar liefde, maar uiteindelijk zat haar bron verstopt met de gebroken scherven van haar verleden. Ze was geestelijk uitgeput en vereenzaamd. Ze had geen mens om haar innerlijk vervulling te geven.

Waarom ging ze op zo’n ongebruikelijk heet moment van de dag alleen naar de bron? Schuwde ze het contact uit schaamte? Haar aardse bron was uitgeput. Zij had behoefte aan de onuitputtelijke Levensbron. Ten diepste hebben wij dit allemaal nodig!

Jezus zoekt eenzame mensen op. ‘Hij moest door Samaria gaan’ (Joh.4:4). Voor Hem hoef je jezelf niet te verschuilen. Hij weet alles van je. Blijf uit schaamte en schuldgevoelens niet weg Ga naar de Heelmeester, Die jouw problemen aan licht brengt en oplost! Laat Hem in je vervuilde en verziekte bron kijken.

Toen Jezus het probleem van de Samaritaanse vrouw boven water haalde, ontdekte ze: ‘Ik zie dat U een profeet bent.’ (vers 19). Even later getuigde ze tegen de Samaritanen: ‘Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn?’ (vers 29).

Jezus vroeg haar om Hem te drinken te geven uit de bron. Dat was het aardse water. Als je van het aardse water drinkt, zul je weer dorst krijgen (vers 13).

Is je bron van het aardse genot vervuild en verstopt? Verberg je de scherven van je ongeluk en jouw innerlijke blokkades voor God? Laat maar eens in het gebed dat verontreinigde water aan Jezus zien. Belijd je zonden, breng ze aan het licht! Belijden betekent letterlijk: ‘aan het licht brengen’.

In 1 Joh.1:9 worden we aangemoedigd: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

We moeten onze emmer in onze duistere bron werpen en onze zonden, problemen en pijn aan het licht brengen bij Jezus. Dan gaan wij in de juiste weg en wandelen we in het licht. In vers 7 wordt ons verklaard: ‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Vergeving, reiniging en blijdschap

De bron van de Samaritaanse vrouw was vervuild en vervuld met pijnlijke scherven uit het verleden. Dit is het probleem van veel mensen… en zelfs van veel gelovigen!

Laat de pijnlijke scherven uit je verleden aan Jezus zien

Breng ze aan de voet van het kruis!

Christen in de Christenreis van John Bunyan ging gebogen onder een zwaar pak op zijn rug. Toen hij op het kruis zag, viel het pak van hem af in een diepe put. Bunyan vermeldt erbij: ‘Hij heeft het nooit meer teruggezien.’ Dat is een opmerkelijk uitspraak van deze bekende puriteinse prediker.

We weten niet wat er allemaal in dit pak zat. Dat kun je het beste voor jezelf invullen. Neem maar aan dat daar ook de gevolgen van de zonden in zitten. Daarin zitten dus ook de brokstukken, mislukkingen en de pijn van je verleden. Als je er nog mee bezet bent, kun je niet tot geestelijke vervulling komen. Daardoor wordt de bron van ons geluk belemmerd en geblokkeerd. De geestelijke blijdschap van gelovigen blijft daardoor vermengd met gevoelens van afwijzing, zwakheid, verdriet, angst, boosheid, afgunst, schuldgevoelens en twijfel. Dat is teleurstellend. Het maakt ons tot moedeloze geestelijke mislukkelingen of wettische verliezers. We worden hierdoor belemmerd in onze volledige overgave en toewijding. Daardoor komen we niet of te weinig tot geloofsgroei, innige dankbaarheid en vervulling. Daardoor is er geen blijvende blijdschap in God en geen aanhoudende vurige liefde tot Jezus.

Jezus geeft ons levend water

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij druggebruikers. Door de verslaving en het zoeken naar meer vervulling kunnen ze zelfs komen tot een overdosis. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood.

Het genot van de zonde brengt de dood. Drink je niet kapot aan het aardse water! Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen

Hij kan ons volledige geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

10. Jezus in de storm van je leven

Herken je de Redder in nood?

Lees Mattheüs 14:22-36 en Markus 6:45-56

Misschien denk je ook dat niemand je wil of kan helpen in jouw leven vol problemen. Staar dan niet langer op de mensen die je passeren, maar bedenk dat Jezus in het Evangelie gewoon bij je staat. Herken je Hem wel? Ben je zelf nog aan het roeien in de storm van je leven?

                                      

De discipelen herkenden Jezus niet toen hij over het water van de zee van Tiberias liep. In Mark.6:50 lezen we dat ze allen in verwarring raakten toen ze Hem zagen. Jezus zei meteen tegen hen: ‘Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.’

Blijf niet in verwarring door je negatieve gedachten,

terwijl Jezus bij je ‘aan boord’ wil komen.

Stop met het roeien tegen de storm in. Herken Hem, vertrouw Hem!  Laat de roeispanen van argwaan en wantrouwen vallen en laat Hem bij je komen. Met Hem komt het geluk en de verwondering binnen! We lezen in Mark.6:51: ‘En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen; en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich.’

Op het moment dat je Jezus weer binnenlaat in je twijfelmoedig hart gaat de storm liggen. Je zult Jezus dan weer herkennen en erkennen als jouw Heiland.

Stil worden in de stormen van het leven

Ook bij gelovigen kunnen ruwe stormen lange tijd blijven woeden. Bij sommige zwaar beproefde kinderen van God lijkt het onbegrijpelijk dat ze zo lang en zo diep moeten lijden. God heeft ons echter geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.

In een aanhoudende beproeving is het wel bemoedigend dat Jezus in onze storm wil komen. Als we Hem herkennen, erkennen en aanroepen, wil Hij weer bij ons aan boord komen. Dan wordt het stil, heel stil van binnen. Dit is de ondervinding van veel gelovigen, die de stormen hebben meegemaakt.

Op reis naar de haven van rust

Het is tijdens de moeite en beproevingen niet altijd zo, want weer anderen overlijden naar een hevige storm. Daarbij zijn er die bij de laatste orkaan de haven van rust al in de verte zien. Anderen komen gehavend bij de ingang van de haven aan. Maar al Gods kinderen komen uiteindelijk veilig aan in de haven van rust.

YouTube-video Haven Van Rust…. Gezongen Door Gerrit Schinkel

Door beproevingen worden veel gelovigen juist naar God toe gedreven. Een beproeving is dan een heiligend kruis. Daarbij mogen de hemelburgers weten:

‘Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis,

naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis.’ 

Je bent dan veilig in de hand van God

Hoe dan ook, vanaf het moment dat je gelooft tot behoudenis van je ziel, ben je veilig in de armen van Jezus, of je het ervaart of niet. Je bent dan geliefd door God. Door de hevigste stormen van beproeving zul je dan niet worden weggesleurd uit de Vaderhand van God. Als blazen de demonische machten in onze gedachten, al komt de satan ons als een briesende leeuw tegemoet, toch zijn we veilige in de Schuilplaats van de Allerhoogste (lees maar in Psalm 91). Jezus zegt ons Zelf over de veiligheid van Zijn volgelingen: ‘En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.’ 

11. Jezus laat het ons zien

Lees Johannes 9

De blindgeborene uit Joh.9 moest ook lijden onder afwijzing. De Farizeeën uitten hun boosheid over de genezing door Jezus tegen de blindgeborene. Vol verachting voegden ze hem toe: ‘Jij bent geheel in zonden geboren, en leer je ons?’ We lezen verder in Joh.9:34 dat zij hem uit de synagoge wierpen. Dit is wel een heel erge vorm van afwijzing, dat ze deze aangeboren blindheid zagen als een straf van God. Ze zeiden daarmee tegen hem, dat hij daardoor ook door God afgewezen was. Jezus had hem al eerder van zijn lichamelijke blindheid genezen, maar heeft hem na zijn afwijzing door de godsdienst speciaal weer opgezocht.

Herken je deze afwijzing, maar ook de opzoekende liefde van Jezus? Verlang je naar een geestelijke aanraking, zodat je de Heiland zult herkennen?

           

Jezus vroeg hem (in vers 35): ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ De man kon Hem vanwege zijn geestelijke blindheid en onkunde niet herkennen en reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Vers 37 vervolgt: ‘En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt en die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En Hij aanbad Hem.’ 

Jezus vraagt jou ook: ‘Geloof je in de Zoon van God?’

Jezus staat bij je in het Evangelie

Zie naar Hem op, herken Hem,

aanvaard Hem,

verwonder je en aanbid Hem!

Jezus Christus is gekomen om te verlossen, te bevrijden, te herstellen en te genezen. Hij heeft de gehele mens op het oog, om er iets heel moois van te maken… tot eer van God en tot acceptatie en zaligheid van afgewezen zondaren. Amazing grace!

Ken je het Engelse lied van de  vroegere slavendrijver John Newton (1725-1807), de bekende puriteinse prediker, die genade vond? Let op de woorden van het eerste couplet:

Amazing grace

 (how sweet the sound)

that saved a wretch like me!

I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see. 

Kun je het meezingen:

Genade groot, oneindig groot,

genade van de Heer.

Hij gaf mij leven door Zijn dood,

‘k was blind, nu zie ik weer.

Genade bracht mij tot geloof, genade schonk Hij mij.

Genade voor geen geld te koop, maakt mij voor eeuwig vrij.

In eeuwigheid zij Hem de eer, Hij overwon de dood.

Hem zij de lof, de heren Heer, om Zijn genade groot.

12. Jezus is de goede Herder

De goede Herder accepteert vermoeide schapen

 Beluister eerst maar eens in het lied van Sela

hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn

Voorbeeld van YouTube-video Mijn Herder | Sela weergeven

Lezen Johannes 10:1-30

We lezen in Matth.9:36 over Jezus: ‘Toen Hij de menigte zag, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Hierbij wordt de sterkste uitdrukking voor medelijden in het Grieks gebruikt. Volgens de Studiebijbel wordt (in de Bijbel) ‘gezegd dat Jezus Zich ontfermde over pijn en ziekte, over lijdende en bezeten mensen, over treurende en hongerende en over eenzame en verdwaalde mensen’.

Dit is een geweldig bemoedigd gegeven! Hierin mogen we een blik slaan in het liefdevolle, herderlijke hart van Jezus Christus, Die is gekomen om de hele zondige en zieke mens te bevrijden, te herstellen en te genezen.

Ik las dat een derde van de tekst van het evangelie van Markus over genezingen en bevrijdingen van boze geesten gaat. Als dit zo is, waarom wordt dit in veel gemeenten nog zo weinig benadrukt?

Jezus moet ook als Genezer en Bevrijder worden verkondigd 

Als we Hem zo ook mogen herkennen en aanvaarden, zal er meer verwondering en aanbidding komen.

Jezus is ook gekomen om ‘heel en gelukkig’ te maken die op psychisch en geestelijk gebied ongelukkig zijn (zie Luk.4:18-21).

Vanuit het Grieks lezen we in Matth.9:36 dat deze mensen als schapen zonder herder waren, die waren afgemat (en afgetobd) en neergeworpen. Afgemat betekent vanuit het Griekse grondwoord: zonder kracht, zwak, vermoeid zijn. Voor afgetobd wordt gebruikt ‘eskulmenoi’ (voortgejaagd) wat ook weer betekent ‘gevild zijn, gewond zijn, geplunderd zijn en vermoeid zijn’. Voor neergeworpen mag je onder meer vertalen ‘aan de kant geworpen’.

In deze tekst gaat het erover dat de scharen zo vermoeid en belast waren vanwege de zware lasten, die door hun religieuze leiders op hen waren gelegd.

De bewogen goede Herder

accepteert behoeftige gelovigen

Jezus wordt hierin getoond als de liefdevolle, bewogen goede Herder, Die deze schapen om Zich heen verzamelt en de behoeftige gelovigen volledig accepteert!

Ik denk echter ook dat in deze tekst afgewezen personen worden getekend. Als je jezelf afgewezen voelt, weet je van innerlijke vermoeidheid; je voelt je ook als opgejaagd wild, dat uit de buurt moet blijven, weggejaagd en beschadigd wordt. Ze hebben je ook ‘geplunderd’ van je waardigheid, van een positief zelfbeeld, van gevoelens van ‘erbij te mogen horen’, aanvaarding en ‘geaccepteerd te zijn’. Je voelt je dan niet geliefd, maar aan de kant geworpen als onbruikbaar vuil.

Denk eens na over het volgende lied van Johannes de Heer:

Zijn liefde zocht mij teder, Hij riep mij dag en nacht.

Hij vond en trok mij weder, uit duivels zondemacht.

Hij legde m’op Zijn schouders neer

en bracht mij tot de kudde weer.

Hij reinigde mijn wonden, Hij stilde al mijn pijn,

zodat nu al mijn zonden, door Hem gewassen zijn.

‘k Heb vreed’ en blijdschap in mijn hart,

want Jezus droeg voor mij de smart.

Om voor mijn schuld te boeten,

verdroeg Hij smaad en hoon.

Verwond aan hand en voeten,

op ’t hoofd een doornenkroon.

En Hij die mij het leven gaf,

droeg ook voor mij der zonden straf.

Refrein:

Ja Zijn liefde zocht mij en Zijn bloed dat kocht mij,

door genade ben ‘k een kind van God.

Door genade ben ‘k een kind van God.

 

Terug bij de kudde

Ben je ook al veilig in de schaapskudde van de goede Herder?

Wat denk je van de volgende bemoedigende song:

BACK IN THE FOLD

Lord I know how long You waited,

For me to come back home;

‘Cause I know how long I was gone.

But Lord, I never knew,

Until I lost sight of You;

Just how lonely I could be on my own.

 

Now I’m back in the fold,

Back in the fold;

Knowing sweet Jesus,

That You’re in control;

No longer apart at last I am whole,

Lord it feels so good to be back in the fold.

 

There’s nothing sadder in all creation,

Than a soul in isolation;

Away from the sound of God’s voice.

But there’ll be no time for tears,

Lord I’ve paid for my lost years;

All I want now is to sing and rejoice .

 

Now I’m back in the fold,

Back in the fold;

Knowing sweet Jesus,

That You’re in control;

No longer apart at last I am whole,

Lord it feels (so) good to be back in the fold.

(A sheep fold is a sheep pen, a place of safety.

The phrase is to welcome someone back after they have been away.)

 

13. Je word aanvaard in Jezus Christus

Lees Efeze 3:8-21

Aanvaarding of acceptatie staat tegenover afwijzing. Als je aanvaard bent door God, sta je bij Hem volop in de gunst. Zoals ook Jezus met het door Hem gebrachte offer door God is aanvaard, zijn ook de gelovigen in Hem door God aanvaard.

Wat een heerlijke oplossing wordt ons dan aangewezen voor onze gevoelens van afwijzing. Een niet door zijn ouders geaccepteerde gelovige mag dan weten wat we lezen in Ps.27:10: ‘Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.’

Als je jezelf niet geaccepteerd en zelfs afgewezen voelt, wil ik je bemoedigen met de nodigende woorden van Jezus in Matth.11:28: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Volgens Derek Prince ligt Gods antwoord voor jouw afwijzing in het feit, dat Jezus onze zonde droeg en onze afwijzing onderging, waardoor Hij de deur voor onze acceptatie opende. Dat je dan bent begenadigd (en dus aanvaard) in de Geliefde (Ef.1:6) is Gods antwoord. Derek verklaart hierbij: ‘Zijn genezing voor afwijzing is dat je gaat beseffen, dat Jezus jouw afwijzing heeft gedragen, zodat jij Zijn acceptatie kunt ontvangen.’

Het antwoord voor onze afwijzing

ligt in de acceptatie in Jezus Christus

Let erop dat God Zijn liefde bewijst jegens allen die in Zijn Geliefde geloven. Geloof in de geliefde Zoon van God, om in Hem geliefde te worden! God sprak vanuit de hemel bij de doop van Jezus (in Matth.3:17): ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’.

Je word door God geliefd

als je bij Jezus hoort

en op Hem ziet.

Johannes de Doper zag Jezus en zei: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh.1:29).

Mag je ook zien en getuigen wat we lezen in 1 Joh.4:14-16: ‘En wij hebben gezien en getuigen dat de vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’

Als je in Jezus gelooft, ben je door God geliefd. Je bent dan voor eeuwig geaccepteerd en veilig. Deze hemelse acceptatie overstijgt alle aardse afwijzing. Als God je in Zijn volmaakte liefde accepteert, mag je ook jezelf niet meer afwijzen!

Vraag het jezelf dan maar eens af: ‘Wie zal beschuldigingen tegen mij inbrengen?’ En ook: ‘Wie zal mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, mijn Heere?’

Laat je bemoedigen door Rom.8:31-39

 en geef God de eer!  

14. Wandel in het licht met Jezus

Lees 1 Thessalonicensen 5:5-11

Jezus is de goede Herder, die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ (Joh.10:27).

                

Wil je van je duistere, negatieve gedachten worden verlost? Wil je in het bevrijdende licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen? Volg dan Jezus! Hij zegt ook tot jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Joh.8:12).

De gelovigen behoren te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:1, 2 en 8: ‘Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.’

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’

God wil een bewuste, vrijwillige overgave aan Hem,

in je denken, wil, gevoel en in je psychische leven.

Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.  Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen. Je mag dan wandelen in het licht van Gods aangezicht, met je hart onder de wolk van Zijn aanwezigheid.

Je kunt dan hartelijk en toegewijd het lied van M.A. Alt zingen (het refrein volgt op het laatst):

Ik wandel in het licht met Jezus,

het donkere dal licht achter mij.

En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen,

Welk een liefdevolle Vriend is Hij.

 

Ik wandel in het licht met Jezus,

mijn ziel is Hem gans toegewijd.

Met Hem verrezen tot nieuw leven,

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

 

Ik wandel in het licht met Jezus.

O, mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt te midden van de wereld,

die gebukt gaat onder zorg en pijn.

 

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar Zijn dier’bre stem.

En niets kan mij van Jezus scheiden,

sinds ik wandel in het licht met Hem.