Herstel van beschadigde emoties

Herstel van beschadigde emoties

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

 

Veel vrucht dragen is tot eer van God  

Gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid vrucht voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Jezus leert ons in Joh.15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ (Bestudeer voor jezelf nog maar eens Joh.15.)

Je bent dus een leerling en volgeling van Jezus als je blijvend veel vrucht wilt dragen. Wil je veel vrucht voortbrengen uit Hem?

Veel blijvende vrucht

behoort normaal te zijn in het geestelijk leven

Het gaat vanzelf als we door geloof als een gezonde tak aan de Wijnstok verbonden  blijven. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof inge­plant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’ Een voortdurende doorstroming is nodig, anders gaat het mis.

Er kunnen ook beschadigingen van buitenaf worden aangebracht. Kwade machten proberen te infiltreren in de gelovigen, zodat het de gezonde groei van de vruchten belemmert.  Er moet een blijvend contact zijn met Jezus Christus, de ware Wijnstok..

                                

Jezus biedt ons Zijn vriendschap. In Joh.15:14 zegt Hij tot Zijn gelovige leerlingen en volgelingen: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ Geestelijke slaven leven nog onder de wet, maar gelovige kinderen ontvangen vriendschap van Jezus. Hij weet als echte Vriend wat wij nodig hebben. Hij leidt ons in de weg naar geestelijk herstel, blijdschap en vervulling. Zijn woorden uit Joh.15 zijn van ook voor ons van blijvend belang. Jezus geeft zelf aan in  vers 11: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.’

Als je zoveel hebt ontvangen uit de hemel wil je het graag op aarde uitdelen. Je mag het geven in de dienst van God.

Als je veel geeft, mag je ook weer veel terug ontvangen

We lezen in Spr.11:24: ‘Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen.’ De gelovige Filippenzen mochten dankbaar delen en droegen veel vrucht. Het gaat mis als het geloof niet meer kan worden gedeeld door een uitgedroogd geestelijk leven. Door gebrek aan doorstroming gaan de vruchten aan de boom verschrompelen. Spr.11:25 houdt ons voor: ‘Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.’ Blijf daarom getuigen van je Heiland!

                                

Als je geestelijk wilt groeien, breng dan anderen bij de Levensbron en zorg ervoor dat je zelf niet uitdroogt, door je weer te concentreren op je eigen (oude) problemen. Luister naar Gods Woord in Openb.22:17: ‘En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ Jezus nodigt en verzekert ons in Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Heb je nog een goede doorstroming?

Draagt je weinig vrucht?

Geloof je wel in Jezus zoals de Schrift zegt? 

                             

Wat belemmert onze geestelijke groei?

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: Ze kunnen moeite hebben met geloofsbeproevingen. Verdere bekering kan op zich laten wachten. Emotionele problemen worden niet opgelost. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt. Ze worden slecht begeleid en krijgen verkeerde voorlichting. Ze kunnen zelfs kunstmatig klein worden gehouden door hoogmoedige christenen. In de schaduw van anderen kunnen deze jonge plantjes niet gezond opgroeien. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen blokkades voor geestelijke groei en vervulling worden.

Hoe verzieken beschadigingen het geestelijk leven?

Er zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk kunnen blijven verzieken. Dat zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven. Al deze negatieve gevoelens belemmeren de geestelijke liefde, de moedgevende hoop en het nederige vertrouwen in God. Daardoor kunnen we niet blijven in Jezus. Daardoor komen we niet tot Gods doel in ons leven. Daardoor kunnen wij Jezus niet vrijmoedig belijden en God eren.

Binnen de reformatorische kringen wordt de nadruk gelegd op rechtvaardiging en heiliging, maar komen geestelijk herstel en heling te weinig aan de orde. Naast rechtvaardigmaking en heiligmaking is ook heelmaking nodig!

Geestelijk herstel en heling

komen te weinig aan de orde

Juist de verkeerde karaktertrekken, de pijnlijke herinneringen, de negatieve ervaringen en emotionele beschadigingen van vroeger gaan vaak na de eerste bekering opspelen in het geestelijk leven van gelovigen. Hiervan moeten we zo snel mogelijk worden hersteld en gereinigd. 

Door gebrek aan geestelijk herstel

 ontstaat er een gebrekkig geestelijk leven 

Zonder herstel en bevrijding van schadelijke invloeden uit ons oude leven komt er achteruitgang in het geestelijk leven. Het is inderdaad opvallend dat het geloofsleven bij de meeste gelovigen na verloop van tijd achteruitgaat en op een lager peil komt te staan. De toewijding en heiliging verminderen meestal in hetzelfde tempo. In de plaats van evangelische heiligmaking komt er dan nogal eens een ongezond wettisch leven. De liefdevolle bewogenheid van Jezus voor het behoud van anderen kan dan veranderen in een negatieve kritische houding naar andersdenkende gelovigen. Men gaat dan het geestelijk leven bij zichzelf en anderen in twijfel trekken en valt zodoende in leugenachtige valstrikken van de duivelen. Satan is de aanklager van de broeders en twijfelende gelovigen kunnen door zijn invloed ook kritische beoordelaars en aanklagers worden. 

Word je geestelijk wel bemoedigd?

Beschadigde gelovigen, die geestelijk in het donker leven, kunnen leerstellig scherp worden, en het leven van andere gelovigen  moeilijk maken. Omdat ze niet in het licht van Jezus wandelen, beoefenen ze ook niet Zijn liefdevolle gezindheid, nederigheid en zachtmoedigheid. Door hun wettische houding kunnen zij zwakke gelovigen beschadigen, en niet met zachtmoedigheid onderwijzen en vooruit helpen op de weg. Het gevolg is vaak, dat de zwakke schapen schuw en bang worden van deze harde gelovigen.

Wandel je nog wel in het licht met Jezus?

Jezus nodigt en leert ons in Matth.11:28-30: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ Het juk, de leer en leiding van Jezus geven ons juist verlichting en herstel! 

Wat is onze reactie?

Waar brengen gevoelens van afwijzing en emotionele beschadigingen ons? Ik weet maar al te goed dat je daardoor juist in een negatieve spiraal terecht kunt komen.

Verderop kun je mijn eigen ervaringen lezen. Ik ben zelf wel tien jaar belast geweest met een geest van angst.

Geestelijke beschadiging en gevoelens van afwijzing leiden vaak tot gevoelens van angst, onmacht, boosheid en afgunst. Sommigen worden innerlijk agressief en anderen depressief. Hierdoor raken we nog meer emotioneel beschadigd en geven we openingen voor infiltratie in onze gedachten door kwade geesten. Zelfs gelovigen worden hierdoor min of meer onbewust occulte belast. Als het dwangmatig wordt is er geestelijke bevrijding nodig.

Op het gebed in Jezus Naam

doet God dan grote wonderen!

 

Hoe kunnen beschadigde emoties worden hersteld? 

In de afbeeldingen die volgen zie je wat angst en boosheid kunnen uitwerken in je leven. Het kunnen ook andere negatieve gevoelens zijn die iemand blijft koesteren. Hierdoor kun je zelfs een occulte belasting of gebondenheid oplopen. Je geeft de boze geesten van angst of boosheid dan een ingang in je leven.

           

Boze geesten vestigen zich via je gedachten op zwakke of zieke plekken in je geestelijk leven. Het zijn geesten die communiceren met onze geest. Je ziet op de afbeeldingen dat er insecten zijn binnengedrongen via een zwakke of beschadigde plek in de appel (een voorbeeld van het hart). De insecten leggen vervolgens de eitjes in de appel. Je kunt dit vergelijken met zaden van angst of boosheid, die wij op zwakke momenten hebben toegelaten in ons hart.

                                   

Als we de angst niet tegenstaan (maar koesteren) en de boosheid niet verwijderen uit ons hart (maar zelfs voeden), zal het ernstige gevolgen kunnen hebben voor ons. De angst of boosheid zullen ons steeds verder verteren. Eigenlijk vreet zo iemand zichzelf op van boosheid. Er is een spreekwoord in Laos, wat ons leert: ‘Het is niet de mens die de opium eet, maar de opium eet de mens.’ De drug opium die ze daar eten, zal ze verteren. De zonde die je koestert, zal je uiteindelijk doden. 

Infiltratie van boze geesten

 gebeurt ook bij gelovigen 

We zien verderop in het boek dat er gelukkig ook nog herstel mogelijk is. Wat in de natuur niet kan, kan door het herstellende en helende werk van Jezus Christus in het geestelijk leven wel. 

Ik was zelf jarenlang belast met een geest van angst. Dit kwam door een geestelijke teleurstelling en een diep ingrijpende ontmoediging. Dit is mijn Mara, mijn water van bitterheid of teleurstelling geweest. Ik heb dit niet goed kunnen verwerken, waardoor de teleurstelling en angst in mij bleven, zoals de zaden van angst in de afgebeelde appel. 

Ben je ook belast (geweest)

met een geest van angst?

Ook in de Bijbel zie je de Mara’s in het leven van de gelovigen. De satan had zeer begeert om de discipelen te ziften als de tarwe (Luk.22:31). Zij raakten teleurgesteld doordat hun Meester ging lijden en sterven aan het kruis. Dit was hun Mara, hun water van bitterheid of teleurstelling.

Je ziet ook een langdurige belasting in het leven van Jakob. Hij was teleurgesteld en diep bedroefd omdat zijn zoon Jozef er niet meer was. Hij bleef maar rouwbedrijven. Bij Jakob is er pas in de avond van zijn leven (op 130-jarige leeftijd) een oplossing gekomen, toen na jaren van depressie Jozef weer aan zijn leven werd toegevoegd. Toen Jozef op 17-jarige leeftijd is weggevoerd naar Egypte, moet Jakob ongeveer 108 jaar oud zijn geweest. Er was bij hem duidelijk sprake van een depressie, die zo’n 22 jaar heeft geduurd. Toen zijn zonen naar Egypte gingen om koren te kopen, zat de angst er bij Jakob nog diep in (zie dit maar in Gen. 42:4, 36, 38). 

Het kan ook zijn dat gelovigen door het volharden in een zonde een occulte gebondenheid oplopen. Ze gaan dan dwangmatig door in deze of meerdere zonden.

Je ziet dit terug in het leven van David, die wellicht meer dan negen maanden zijn zonde met Bathseba verborg (want het kind was al geboren). Geestelijk, psychisch en lichamelijk had hij er echter veel onder te lijden. Hij werd er als het ware door verteerd. Voordat hij zijn zonden beleed, toen hij zweeg, verouderden zijn beenderen, terwijl hij de hele dag schreeuwde. Hij geeft verder door: ‘Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij; mijn levensvocht verdroogde als in zomerse hitte’ (Ps.32:3-4). Let er op: het vasthouden van zonde vreet aan je.

De zonde vreet aan je

In 1 Kron.21:1 lezen we bij het plan van David tot een zondige, hoogmoedige volkstelling: ‘Toen stond de satan op tegen Israël, en porde David aan, dat hij Israël telde.’ 

  

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester!

Kom met alles wat je pijn doet

tot de Heelmeester!

Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek. Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd! 

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis.

Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.                                          

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

We kunnen getroost reizen onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, in het Vaderlijk huis. Er is vrede gemaakt door het kruis en het bloed van Jezus Christus (Kol.1:20). Door Zijn bloed worden wij gereinigd en geheiligd (Hebr.9:14, 13:12.). Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. We hebben het offer en het bloed steeds weer nodig om ons te reinigen van dode werken en om de levende God te dienen (Hebr.9:14).

Op de afbeeldingen hieronder zie je hoe heerlijk we kunnen worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis!

             

Je ziet het hierboven geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid.

 

                                              

                

            Persoonlijke ervaringen

Ik voelde me indertijd geroepen en bewogen om een dringende oproep tot   reformatorisch Nederland te doen in het boek ‘Ontwaakt!’ (1997).

                                              

Een verdere oproep tot reformatie heb ik gedaan in het boek ‘Opwekking tot reformatie’ (1999). Deze boeken heb ik geschreven vanuit de liefde tot het behoud reformatorische christenen (waartoe ik zelf behoor). Je kunt beide boeken vinden op PDF-bestanden op deze website (bij geestelijke opwekking).

De reformatorische christenen hebben behoefte aan het reddend Evangelie van Jezus Christus (hoe ze dit dan ook ervaren of beseffen). 

                                            

Ik verlang(de) naar opwekking, opbloei en geestelijke groei bij de christenen in Nederland, zodat ze ook naar buiten toe zullen gaan getuigen.

Ik heb daarin dus gezocht naar een geestelijk opleving en hervorming binnen onze reformatorische gezindte. Een deel was het er hartelijk mee eens, maar een ander deel heeft me dit niet in dank afgenomen. In mijn optreden heb ik toen ook niet altijd verstandig en voorzichtig genoeg gehandeld. De weerstanden en het versterken van de standpunten waren voor mij en anderen teleurstellend. Ik vond het erg verdrietig dat mijn bedoeling door een deel van de doelgroep niet werd begrepen en juist zulke weerstanden opriep. Hierdoor raakte ik emotioneel beschadigd.

                             

Op een gegeven moment bevond ik mij diepbedroefd in een leeg schoollokaal. Toen kwam er een gedeelte van een Bijbeltekst in mijn gedachten: ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen’ (uit Zach.4:6). Ik zag toen in dat ik ook hoogmoedig was geweest in mijn pogingen en het teveel in eigen kracht en ‘ijverig geweld’ had willen doen. (Ik deed het ook wel uit liefde tot God en mijn naasten binnen onze kring.)

Daarna moest ik met een burn-out nederigheid en afhankelijkheid gaan leren. Ik heb toen mijn werk als godsdienstdocent op school verricht. Daarbij heb ik mij zoveel mogelijk wachtend, nederig en lijdzaam opgesteld. Ik volgde wel de pogingen die anderen nog deden met blijdschap, hopend op zegen.

Eerst was ik verdrietig over het verkeerde in mijn aandeel, maar daarna werd ik vertroost met het tweede deel van de tekst: ‘maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen’. Daarom ben ik ook verwachtend naar wat de HEERE zal doen en wil ik mij nederig en afhankelijk van Hem opstellen. Het lukte mij niet om volledig te herstellen. Zo’n tien jaar lang heb ik een belasting ervaren, waardoor ik met moeite lange stukken tekst kon lezen.

Ik heb toen jarenlang een medicijn moeten gebruiken om goed te kunnen slapen. Er was therapie nodig om mijn spierspanning te verminderen. Het was voor mij dus geruime tijd onmogelijk om nog een boek te schrijven. Vanuit de kelder van mijn bewustzijn moet er jarenlang een geestelijke en/of psychische belasting zijn voortgekomen, die mij weerhield. Ik wilde alle negatieve, teleurstellende gedachten wel van mijn afwerpen, maar het lukte mij niet in eigen kracht.

Ik kon mezelf niet in eigen kracht bevrijden

Ik wilde innerlijk vrij zijn, om te mogen dienen in Gods Koninkrijk, maar ik kwam er vanuit mezelf niet uit. Ik was mij niet bewust van een mogelijke occulte of demonische belasting, die dus ook bij gelovigen kan voorkomen. Ik wist daar weinig of niets van. Inmiddels heb ik mij er achteraf in verdiept… en weet ik beter. (Pas een jaar na mijn herstel kwam ik erachter dat ik belast was door een geest van angst. Je kunt het verderop lezen.)

In de Bijbel lezen we van de discipelen, dat de satan hen zeer had begeerd te ziften als de tarwe (Luk.22:31). Tegen Petrus sprak Jezus verder (in vers 32): ‘Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.’  De Heere liet ook toe dat ‘een engel van de satan’ Paulus met vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verheffen (2 Kor.12:8). Afgezien van hoe we dit moeten zien, mogen we aannemen dat de duivel of demonen negatieve invloed kunnen (en zelfs mogen) uitoefenen op gelovigen. We zien dit ook bij Job en andere Bijbelheiligen. We weten ook dat Luther bijzonder is aangevallen door de duivel.

Ik denk dat het goed is dat we als gelovigen worden gekastijd (onderwezen) en getuchtigd (geïnstrueerd). Het is nodig dat we steeds weer opnieuw worden gereinigd, om nederig en afhankelijk voor de Heere te mogen leven. 

Het is goed dat gelovigen door beproevingen

 worden gereinigd en onderwezen 

Niettemin geloof ik dat ik persoonlijk behept ben geweest met een occulte belasting, die zo’n tien jaar lang een negatieve invloed op mijn functioneren heeft uitgeoefend. Ik denk dat dit een leerschool voor mij is geweest, om nederigheid, afhankelijkheid en ook dankbaarheid te leren… dankbaarheid over Gods leiding en over wat Hij voor mij heeft willen doen! 

Ik moest nederigheid, afhankelijkheid en dankbaarheid leren

 

Bevrijding van een occulte belasting

Ik mag geloven en heb duidelijk ervaren dat de Heere mij op een bijzondere wijze heeft willen bevrijden uit deze belasting (wat het dan ook is geweest). Hieronder lees je hoe dit is gebeurd. 

Op 30 december 2008 kreeg ik bezoek van drie broeders van st. Heart Cry. Zij kwamen mij geestelijk bemoedigen. Aan het eind van het gesprek heeft Arjan Baan met ons en voor mij gebeden. Ik weet inmiddels dat de Heere dit bezoek en het contact met deze mensen voor mij heeft willen zegenen. Vanaf dat moment ben ik van mijn belasting bevrijd. De belasting en de vermoeidheid na bepaalde inspanningen is van mij afgenomen. Mijn geestelijk leven is hierdoor weer opgebloeid. Ik heb het ervaren het dat de HEERE mijn jeugd heeft vernieuwd als van een arend. 

De HEERE kan onze jeugd vernieuwen als van een arend 

We lezen hiervan in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte aan die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.’ In Ps.103:5 lezen we verder: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ Tot nu toe heb ik zaken hieruit persoonlijk mogen ervaren.

Het is onverdiende genade! 

 

Ik heb in 2009 weer de kracht en inspiratie ontvangen om nieuwe tekst te typen en boeken te vervaardigen. Ik mag dit met dankbaarheid en geestelijke blijdschap doen. 

Wachten op instructies

Niet zolang voordat de mannen van Heart Cry me kwamen opzoeken in Zeeland, sprak ik met mijn vrouw over mijn zoeken naar Gods leiding in mijn leven. Al geruime tijd werd ik bepaald bij enkele Bijbelteksten in mijn Engelse Bijbel. Ik lees voor mezelf en voor persoonlijke Bijbelstudie meestal in mijn Engelse Bijbel. Ik verwacht al langere tijd de vervulling van de volgende teksten (met de verdere betekenis): Spr. 4:12-13: ‘When you walk, your steps will not be hindered, and when you run, you will not stumble. Take firm hold of instruction, do not let go; keep her, for she is your life.’

Ik ben dus al geruime tijd op zoek naar verdere instructies. Hieraan moet ik blijven vasthouden. Verder werd ik hierop aansluitend bepaald bij  Ps. 119:45: ‘And I will walk at liberty, for I seek  Your precepts.’ Bij ‘at liberty’ wordt verklaard: ‘in a wide place’. Er wordt ook naar Spr. 4:12 verwezen. Ik nam na het bezoek van de drie broeders het boek ‘Basislessen Geestelijke Groei’ (van St. Heart Cry) door en stuitte tot mijn verbazing op Box 20.1 ‘Wachten op instructies’ (blz. 217). Daarna las ik Spreuken 1, waar ik juist aan toe was in mijn Engelse Bijbel.

Leer te wachten op instructies!

Daar begint het al in de verzen 2 en 3: ‘To know wisdom and instruction, to percieve the words of understanding, to recieve the instruction of wisdom…’  Ja, wat is wijsheid? wat is leiding?’ Ik ben blijven nadenken over verdere instructies. Ik wil opmerken wat de Heere spreekt.

Tijdens een bijbelstudie in Kapelle op 6 januari 2009 werd Psalm 107 behandeld. We eindigden deze Psalm met vers 43: ‘Whoever is wise wil observe these things, and they will understand the lovingkindness of the Lord.’ 

Op 10 januari las ik Spr. 15:33: ‘The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility.’ Verder las ik in Spr. 16:3: ‘Commit (roll) your works to the Lord, and your thoughts will be established.’  In vers 6b lezen we vervolgens: ‘and by the fear of the Lord one departs evil.’ Vers 9 gaat verder over dit onderwerp: ‘A man’s heart plans his way, but the Lord directs his steps.’ En ook vers 17a kun je erbij betrekken: ‘The highway of the upright is to depart from evil.’ Je kunt verder ook het verband lezen. Uiteindelijk kunnen we in Spr. 19:20-21 ook nog leren: ‘Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. There are many plans in a man’s heart, nevertheless the Lord’s counsel – that will stand.’ 

De instructie vanuit de Spreuken is duidelijk: ‘nederigheid gaat voor de eer’. Verder dienen wij te leven in de vreze des Heeren, wijkende van het kwade, terwijl wij onze werken in de hand van de Heere moeten geven. We mogen onze werken en wegen op de HEERE wentelen, zoals we lezen in Ps. 37:4 en 5: ‘En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’ (Zie verder Ps. 37:3-7a.) 

Het is heerlijk om instructies en inspiratie

 te ontvangen vanuit Gods Woord 

 Je mag hierin de aanwezigheid en leiding van de Heere ervaren. Je mag dan weten dat Gods Woord vastigheid en kracht geeft. Het vaste geloof in Jezus Christus, als onze Heer en Beschermer, geeft je een veilig gevoel tegenover de aanvallen van satan en zijn demonen. 

Herstel van emotionele beschadigingen

Precies een jaar nadat ik ben bevrijd van mijn occulte belasting heb ik op 30 december 2009 tijdens een jongerenconferentie in Zeeland een toespraak mogen houden over ‘de geestelijke strijd – interne problemen en bevrijding’. Verschillende leiders hebben daar toespraken gehouden over het komen tot geloofszekerheid, de geestelijke wapenrusting en het leven in heiligmaking. Daarbij werd en veel gezongen, deden we in kleinere groepjes Bijbelstudie en waren er persoonlijke getuigenissen. Tijdens deze conferentie is er een opmerkelijk rijke zegen geweest.  Een aantal aanwezigen werd geestelijk aangeraakt. Zij mochten zien op de liefde van Jezus Christus en kwamen tot meer geloofszekerheid. Sommigen werden tijdens de conferentie verlost van boze beïnvloedingen, als gevolg van (emotionele) beschadigingen. Anderen vonden verlichting in hun gevoelens van innerlijke pijn en afwijzing. De vrijheid in Christus werd ervaren.

Ik kwam er tijdens deze conferentie achter welke occulte belasting ik voorheen heb gehad: het was een geest van angst. Sommigen op de conferentie waren bezet met een geest van boosheid, maar ook van angst. We zijn er op 30 december op doorgegaan. Emotionele beschadigingen blokkeren de vooruitgang in het geestelijk leven.

Emotionele beschadigingen blokkeren

de vooruitgang in het geestelijk leven

Geestelijke groei wordt tegengehouden door twijfel, geestelijke gebreken en psychische problemen. Als je bevrijding nodig hebt van een belasting of zondige verslaving, blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed. De Heere heeft mij niet hulpeloos laten varen… Hij laat niet varen de werken van Zijn handen (zie Ps.138:8). Samen in de Naam van Jezus Christus mogen we bidden en bevrijding verwachten! 

Ik weet dat we zonder onze Koning geen kracht en inzicht hebben. Ik weet dat gelovigen door demonen worden belaagd, beïnvloed en belast. Ik weet ook dat de Heere hierin op het gelovig gebed bevrijding geeft. 

Zonder onze Koning

hebben we geen kracht en inzicht

Jezus zegt ook tegen de gelovigen afzonderlijk: ‘Als je in Mijn woord blijft, zo ben je waarlijk Mijn discipel; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal je vrijmaken. Indien de Zoon je zal vrijgemaakt hebben, zo zul je waarlijk vrij zijn.’ (Zie Joh.8:31, 32, 36.)

Mijn gelovige medestrijders, ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen’ (Gal.5:1).

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)

Er is overwinning door Jezus Christus!