DAGBOEK VAN HOOP deel 8 – vanaf dag 321

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Inhoud deel 8

Dag 321. Volg Jezus als een visser van mensen

Dag 322. Verlaat je oude netwerk van je denken

Dag 323. Zit je nog verstrikt in je oude leven?

Dag 324. Hoe word je geestelijk vangnet versterkt?

Dag 325. Draagkracht naar vermogen

Dag 326. Vermeerder je draagkracht en kennis

Dag 327. Werp het net uit op het woord van Jezus

Dag 328. Reiniging van je netwerk

Dag 329. Be strong and stay clean

Dag 330. Ervaringen van Loren Cunningham

Dag 331. Afwijzing, inkeer en vergeving

 Dag 332. Hoe krijg je een zuiver hart?

Dag 333. Draag vrucht tot eer van God

Dag 334. Leven en groeien door Jezus

Dag 335. Zonder geloof is er geen geloofsvrucht

Dag 336. Leef in verbondenheid met Jezus

Dag 337. God zorgt voor de oogst

Dag 338. Vruchtdragende ranken worden gezuiverd

Dag 339. Waartoe worden we door God gesnoeid?

Dag 340. Welke goede vrucht vanuit Jezus is nodig?

Dag 341. Hoe ga je innerlijk meer op Jezus lijken?

Dag 342. Vernieuwing van je karakter

Dag 343. Insnoeien van de vruchtdragende ranken

Dag 344. Het proces van reiniging bij de gelovigen

Dag 345. Blijven in Jezus voor blijvende vrucht

Dag 346. Dankbaarheid, vriendschap en blijdschap

Dag 347. Strijden in de geestelijke wapenrusting

Dag 348. Houd stand in de gordel van de waarheid

Dag 349. Verdedig je met het schild van het geloof

Dag 350. Zet de helm van redding op je hoofd

Dag 351. Gebruik het zwaard van de Geest

Dag 352. Het wapen van het gebed

Dag 353. Gebruik geestelijke wapens van het licht

Dag 354. Geef demonen geen opening in je leven

Dag 355. Hoe overwin je de strijd in je gedachten?

Dag 356. De gelovigen worden beschermd

Dag 357. Blijf volharden

Dag 358. Ontwijk de draak door geloof en gebed

Dag 359. Wees waakzaam en krachtig in de Heere

Dag 360. Jezus Christus is overwinnaar

Dag 361. Kom in de veilige schuilplaats bij God

Dag 362. Kun je jouw geloof belijden?

Dag 363. Je bent veilig bij de goede Herder

Dag 364. Jezus is het overwinnende Lam van God

Dag 365. Jezus is de Overwinnaar der wereld!

Dag 365/366. Jezus is de grote Koning

+++

Dag 321. Volg Jezus als een visser van mensen

Hoe kun je Jezus volgen op Zijn weg en in Zijn oogst? Hij geeft aan bij de roeping van Zijn eerste discipelen dat Hij ze ‘vissers van mensen’ zal maken. Ben je al geroepen en gevangen in het net van het Evangelie? Het is de bedoeling dat je dan ook zelf actief wordt om anderen te vangen tot Jezus te leiden.

Een goede volgeling van Jezus werpt ook het vangnet van het Evangelie uit om anderen voor Jezus te winnen. Volg Jezus en wees een visser van mensen. versterk daarbij je vangnet voor een nieuwe oogst in de dienst van God.

Jezus roept Zijn discipelen om vissers van mensen te zijn. We zien in Mattheüs 4 dat Jezus Zijn eerste discipelen roept. Deze vier vissers werden Zijn leerlingen en volgelingen. We lezen in de verzen 18-20: En Jezus wandelde langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.’

In Matth. 4:21-22 wordt ons verhaald dat Jezus direct daarna weer twee  vissers roept om Hem te volgen. We lezen: ‘Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, zijn broers, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het verstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.’

De eerste discipelen verlieten hun oude leven met het oude netwerk om Jezus te volgen. Je kunt nog teveel vastzitten in je oude manier van leven, zodat je Jezus moeilijk kunt volgen. Wil je ook een visser van mensen worden? Verlaat dan de netten waarin je nog bent verstrikt en waardoor je Jezus niet kunt volgen.

+++

Dag 322. Verlaat je oude netwerk van je denken

Vaak zijn ook oude wettische inzichten blokkades op de weg achter Jezus aan. Je ziet dat juist ook bij de Joodse discipelen, die dachten aan een aards koningschap van Jezus, waarbij zij de belangrijke dienaren zouden zijn. Bij de voetwassing zien we dat Jezus het werk voor hen deed. Wij kunnen als zondaar de wet van God niet  volbrengen. God eist volmaakte gehoorzaamheid. Jezus heeft de wet volmaakt gehouden en volbracht. De discipelen konden Jezus niet volgen bij Zijn lijden en sterven.

Welke blokkades heb je nog op je weg achter Jezus aan? Hoe word je geschikt gemaakt om een visser van mensen te kunnen zijn in de oogst van Jezus Christus?
Wat kan er worden vernieuwd aan je oude netten?

Op de weg van Jezus wordt ook ons denken vernieuwd. Door de genade van God krijgen we nieuwe inzichten, die nodig zijn om het heil en de lessen van Jezus te ontvangen. Daarbij krijgen we ook de nodige draagkracht om het juk (de leer) van Jezus op ons te kunnen nemen. Dan gaan we het Evangelie van Jezus begrijpen, dat ons tegemoet komt in de woorden van Jezus in Matth. 11:28-30: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Leer van Jezus om het net van je denken te vernieuwen en je geloof te versterken. Als je in de nacht van je leven niets vangt, gooi het dan over een andere boeg: Werp het net van het geloof uit op het Woord van Jezus.

Het is belangrijk dat je daarbij een sterk vangnet hebt, om voldoende draagkracht te hebben voor dit visserswerk. Als je de oude netten van je vorig leven hebt verlaten, mag je met nieuwe netten gaan werken, die kunnen worden versterkt en uitgebreid.

+++

Dag 323. Zit je nog verstrikt in je oude leven?

Als je door genade gelovig tot Jezus bent gekomen, is het geestelijk met God in orde.
Op psychische gebied, in je denkwereld, in verdere levensvernieuwing kan er echter nog overgave en geestelijke groei, herstel en reiniging nodig zijn.

Hoeveel draagkracht heeft jouw vangnet voor in de oogst van Jezus Christus? Is je net nog beschadigd door mislukte vangsten en aanvaringen in het verleden? Kun je daardoor nog weinig betekenen voor een ander? Ben je nog krampachtig bezig met jezelf? Is je denken nog verward? Ben je daardoor nog onzeker, bang en besluiteloos?
Heb je door een verzwakte wilskracht je netwerk niet kunnen uitbreiden en je niet kunnen ontplooien? Werp je net uit voor een nieuwe vangst!

Je kunt nog verstrikt zitten in de hieronder genoemde netten van je oude leven:
– pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen,
–  verslavingen, zondige bindingen en netwerken,
– wrokgevoelens die je vasthouden, gebroken relaties,
–  verkeerde gevoelspatronen, gedachtepatronen en gedragspatronen,
– negatieve karaktertrekken en gewoontes.

Laat je herstellen van je emotionele beschadigingen, eigenzinnigheid en verkeerde inzichten, gapende angst, verscheurende boosheid, innerlijke verdeeldheid en verwarring. Laat je helen door Jezus, de Heiland.

Het is nodig voor vissers van mensen ‘to stay clean and to be strong’.

1. Waarom een schoon en sterk netwerk belangrijk voor een visser van mensen?

2. Hoe krijg je als volgeling van Jezus een sterk en gereinigd innerlijk netwerk?

+++

Dag 324. Hoe word je geestelijk vangnet versterkt?

De Joodse vissers waren gewoon om hun oude netten te verstellen. Het betekent eigenlijk ‘de netten in orde te brengen’, indien nodig te repareren, sterker te maken en uit te breiden voor een (grotere) nieuwe visvangst.

Het versterken van je geestelijk vangnet is een belangrijk gegeven, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Veel pasgelovige mensen willen gelijk al veel werk gaan verrichten in de dienst van God, maar hebben nog onvoldoende kennis en draagkracht. Daarvoor moet je als leerling van Jezus Hem eerst een tijd goed volgen, zoals dat ging bij de discipelen.

We kunnen daarbij belangrijke lessen halen uit het leven van Petrus, de falende discipel die als apostel veel mensen mocht vangen voor Jezus. En in die grote oogst scheurde het uitgebreid netwerk niet! We zien in de Evangeliën hoe Jezus hen al heeft voorbereid in het visserswerk. Daaruit willen we in dit artikel ook onze lessen halen, zodat we voldoende inzicht en draagkracht zullen krijgen om ook onze netten uit te kunnen werpen in de oogst van Jezus Christus.

In Mark. 1:19 zien we dat Jakobus en Johannes de netten herstelden (vermaakten). In Lukas 5:2 lezen we dat de vissers de netten schoon spoelden. Door Jezus worden onze netten beter versterkt, aangepast en gereinigd om in Zijn oogst méér te kunnen ontvangen en te vangen.

Je ziet dat er al gauw het gevaar van inzinken en verflauwen van het eerste liefdesvuur in het leven van pasbekeerde gelovigen kan binnenkomen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waarom je Jezus niet meer kunt volgen, zoals de bedoeling is.

Je kunt te veel je eigen inzichten volgen of je laten leiden door emoties. Je ziet dat in het leven van Petrus. We hebben dan ook steeds weer vernieuwde bekeringen nodig, ook bij innerlijke blokkeringen. We hebben dan geestelijke groei nodig. Petrus roept daar later zelf ook toe op in 1 Petr. 3:17, als hij aangeeft: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’ Verderop komen de lessen van Petrus aan de orde.

+++

Dag 325. Draagkracht naar vermogen

In de gelijkenis van Jezus in Matth. 25:14-30 zien we dat de knechten (slaven) talenten naar hun vermogen (bekwaamheid) kregen van hun heer. Ze moesten tijdens zijn afwezigheid  handel bedrijven met de toevertrouwde talenten. In het Grieks wordt voor bekwaamheid het woord ‘dunamin’ gebruikt. Dit komt van het grondwoord ‘dunamis’: het vermogen om iets ten uitvoer te brengen). Zoals eerder genoemd in dit dagboek zitten in het woord ‘dunamis’ de volgende betekenissen en zaken: kracht, bevoegdheid, bekwaamheid, macht vermogen, sterkte, competentie expertise, deskundigheid. Dat kan dus ook als ‘draagkracht’ toenemen in je leven.

De verhouding tussen draaglast en draagkracht moet goed zijn!

De draagkracht kan toenemen door kundigheid, training en oefening. Wat kan er in ons worden versterkt en vermeerderen, waardoor ons vermogen kan toenemen en we meer aankunnen? Denk aan de volgende zaken:

– Spieren en uithoudingsvermogen

– Handigheid en inschattingsvermogen

– Kennis en denkvermogen

– Liefde en invoelingsvermogen

– Acceptatie van correctie en aanpassingsvermogen

–  Geloof en vertrouwen in het Goddelijk vermogen

– Hoop en verwachting en incasseringsvermogen

Door Jezus ontvangen we de (draag)kracht, het vermogen en de kundigheid om Zijn vangst binnen te halen. Dan worden we in staat gesteld om de vangst binnen te halen, zonder dat onze netten scheuren. Paulus geeft aan in 2 Kor. 3:5-6: ‘Onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn.’

+++

Dag 326. Vermeerder je draagkracht en kennis

In de pastorale brieven van het Nieuwe Testament lezen we over het vermeerderen van het geloof en het toenemen in de genade. Het is opmerkelijk dat juist Petrus daartoe oproept in zijn brieven. Hij wenst de gelovigen toe in 2 Petr. 1:2: ‘Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.’ Voor de christelijke roeping hebben de gelovigen alles in beginsel ontvangen van God om erin te groeien. In vers 3 wordt aangegeven: ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort.’

Vanaf vers 5 worden we opgeroepen: ‘En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.’

In vers 8 zien we het resultaat van het sterker maken van dit netwerk in je en om je heen, als we lezen: ‘Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, maken zij u niet doelloos en onvruchtbaar in de kennis van onze Heere Jezus Christus.’

Zodat je niet struikelt onder zware druk

Petrus wist uit ervaring wat struikelen was in de weg achter Jezus aan. Een gelovige gaf in nederige woorden aan dat hij ‘struikelde achter Jezus aan’. Petrus struikelde niet alleen, maar viel ook toen hij zijn Meester verloochende. Hij had gebrek aan uithoudingsvermogen in de zware weg van beproeving. Hij geeft ons aan als ervaringsdeskundige in  het vervolg zijn tweede brief in vers 10: ‘Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.’ Dan is je draagkracht voldoende om het kruis achter Jezus aan te kunnen (ver)dragen.

Petrus sluit in 2 Petr. 3:18 af met de woorden: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.’

+++

Dag 327. Werp het net uit op het woord van Jezus

Lees Lukas 5:1-11.

We lezen hier de geschiedenis van de eerste wonderbare visvangst. Het net begon toen te scheuren door de grote hoeveelheid vissen. De prediking en het Woord van God door Jezus en de roeping van de discipelen om vissers van mensen te worden zijn verbonden aan deze gebeurtenis. Bij het meer Gennesareth drong de menigte op Jezus aan om het Woord van God te horen.

Jezus zag twee schepen en vissers, die de netten spoelden. Hij ging aan boord van de boot van Simon en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Na Zijn toespraak, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen’ (Luk. 5:4). We lezen verder in vers 5: ‘Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht hard gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.’ 

In de nacht van je oude inzicht vang je maar beperkt. Met Jezus vang je veel meer in het licht! Volg Jezus in het licht en steek met Hem af naar de diepte, om te vangen. Zie af van je eigen werken uit het duistere verleden en je beperkte inzicht. Geloof in het woord van Jezus, door het net ‘in het daglicht’ uit te werpen tegen je gevoel en inzicht in. ‘Jezus steekt met Zijn volgelingen in het licht af naar de diepte, om met Hem te vangen.

Het resultaat lezen we in vers 6: ‘En nadat zij dat gedaan hadden, vinden zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.’ Meerdere vissers en twee boten waren nodig om de vangst binnen te halen. In de oogst van Jezus Christus is een goed samenwerkend netwerk nodig, om het aan te kunnen en de verwondering te delen. Als de netten gaan scheuren is er versterking en uitbreiding nodig.

Twee schepen werden gevuld met vissen, zodat zij bijna zonken. Als je het woord van Jezus opvolgt, behoren je netten ook draagkrachtig te zijn om de oogst binnen te kunnen halen. We leren hier dat we ons moeten houden aan het woord van Jezus. We zien hierbij ook dat we als gelovigen vatbaar en draagkrachtig moeten worden gemaakt om een toenemende zegen in Zijn oogt te kunnen bevatten en verwerken.

Grote verbazing kwam over allen die erbij waren, waaronder ook Jakobus en Johannes waren. Jezus zei tegen Simon (in vers 10): ‘Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.’ Vervolgens lees je in vers 11: ‘En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.’ 

+++

Dag 328. Reiniging van je netwerk

Zoals eerder aangegeven zien we in Mark. 1:19 dat op de netten werden hersteld (versteld en vermaakt). In Lukas 5:2 lezen we dat de vissers de netten schoon spoelden. Door het werk van de Heilige Geest en het werkzame geloof worden onze netten beter versterkt, aangepast en gereinigd om in Zijn oogst méér te kunnen ontvangen en te vangen.

Op welk gebied behoren wij nog te worden gereinigd in de dienst van God? Ook van onze kant wordt reiniging vereist. We lezen erover in 1 Joh. 3:3: ‘En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.’

Er werd in Israël vis gevangen met een werpnet of een sleepnet (dat op de oever werd getrokken door scheepjes of vissers). Zodoende werden de netten vuil. Er kon van alles in blijven zitten aan vuilresten, plantresten, of dode dieren uit het meer. Zo moet ons net ook ‘clean’ zijn als we een zuiver Evangelie willen doorgeven.

Jezus vertelt ons in Matth. 13:47-50 dat het in het Koninkrijk der hemelen gaat als bij een uitgeworpen sleepnet dat goede en slechte of onreine vissen vangt.
Op de oever wordt het goede in vaten verzameld en het slechte weggegooid. In het Grieks lezen we dat zij ‘het bedorvene’ weg wierpen (in een Engelse vertaling: ‘and threw the worthless away’). Dan gaat het dus over het waardeloze en verachtelijke. Daar moeten uiteraard geen restanten van aan je vangnet blijven zitten. Verder kon er ook nog bodemafval en rottende plantenresten aan het net vast kunnen zitten. De lege netten werden daarom ook gereinigd en schoongespoeld (zoals je ziet in Lukas 5:2).

+++

Dag 329. Be strong and stay clean

In de oogst van Jezus moeten onze vangnetten dus sterk en schoon genoeg zijn. Wees geestelijk dan krachtig in de Heere, rein en zuiver. Wees sterk en schoon! Het is duidelijk dat onze netten dus ook ‘clean’ moeten zijn als we een zuiver Evangelie willen doorgeven. Zonden van het oude leven kunnen je nog aankleven. Kwalijke eigenschappen vervuilen het goede. Oud vuil in ons leven kan een nieuwe vangst bederven. Is je vangnet schoon? Be strong and stay clean. Stay clean is bekend bij de nazorg in de verslaving. Deze wordt bij De Hoop toegepast. Het is de christelijke versie van de AA (de zelfhulpgroep van de Anonieme Alcoholisten).

De twaalf stappen voor gelovigen

Waar moeten wij nog van worden gereinigd in de vissersdienst van onze Meester? Hier volgen de 12 stappen voor de volgende gelovigen  die meer ‘kracht en reiniging’ nodig hebben:
-1. Gelovigen die nog bepaalde zonden koesteren.
-2. Gelovigen die nog worden gekweld door emotionele beschadigingen.
-3. Gelovigen die anderen en/of zichzelf nog niet kunnen vergeven
-4. Gelovigen die negatieve karaktertrekken hebben.
-5. Gelovigen die geestelijk te weinig vrucht dragen.
-6. Gelovigen die meer reiniging nodig hebben.

-7. Gelovigen die willen groeien naar het beeld en karakter van Jezus.
-8. Gelovigen die meer geestelijke kracht willen ontvangen.
-9. Gelovigen die vermoeid en belast zijn.
-10. Gelovigen die hulpbehoevenden willen helpen.
-11. Gelovigen die geestelijk volwassen willen worden.
-12. Gelovigen die een geschikte buddy voor een ander willen zijn.

In 2 Tim. 2:21 wordt aangegeven dat je jezelf moet reinigen van het kwade en onreine, om ‘een bruikbaar voorwerp te zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt’.

+++

Dag 330. Ervaringen van Loren Cunningham

Loren Cunningham geeft ons door hoe  je de leiding van God kunt leren kennen met een zuiver hart. Hij is de bekende zendingsleider en oprichter van Jeugd met een Opdracht (Youth With A Mission). Hij beschrijft zijn roeping en ervaringen in het zendingswerk in zijn boek ‘Is dit echt van U, Heer?’ Ontdek in zijn boek hoe je de leiding van God in je leven kunt leren herkennen. Ik beveel deze indrukwekkende uitgave aan! Loren geeft ons erin door: ‘We kunnen Hem veel beter horen als we tot Hem komen met een gereinigd hart.’

boek LC

Loren is in 1935 geboren en kreeg op 13-jarige leeftijd al een roeping vanuit Mark.16:15: ‘Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping (aan alle creaturen).’ Later liet God  hem zien dat ‘golven van jonge mensen’ over de wereld zouden gaan om het Evangelie uit te dragen.

Youth With a Mission is een grote wereldwijde zendingsorganisatie met trainingen en schepen. In 1999 had Loren Cunningham persoonlijk alle 243 landen in de wereld bezocht en er het Evangelie gepredikt. In 1982 ging het zendingsschip ‘The Anastasis’ (De Opstanding) voor deze organisatie de vaart in. In 1983 werden er al 15.000 vrijwilligers in kort verband door YWAM uitgezonden, om het Evangelie in woord en daad uit te dragen. Zij hadden toen 3800 fulltime medewerkers, een universiteit op Hawaï, 113 permanente bases en 70 scholen in 40 verschillende landen.

Loren benadrukt in zijn boek, dat op het gebied van geestelijke leiding niets zo belangrijk is als de relatie met Hem, Die de leider is. Als Hij leiding geeft, doet Hij dat vaak innerlijk, door Zijn Heilige Geest, ‘met zachte stem’, zodat alleen zij Hem verstaan, die een nauwe band met Hem hebben. Daarbij is reiniging en zuivering van het hart nodig om Gods stem beter te leren verstaan en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Hij heeft het zelf moeten ervaren, om daarna een bruikbaar vat voor God te kunnen zijn.

Elly Zuiderveld-Niemand zingt in haar lied: ‘Spreek Heer, spreek want ik luister; Uw wil is alleen goed. Breek Heer, breek door het duister; ik wil doen wat U doet.’ Verlang je dat ook?

De  ervaring en het verlangen van Loren wordt ook vertolkt in het lied van Graham Kendrick. De Nederlandse tekst is van Jeugd met een opdracht, de organisatie die Loren heeft opgericht. Hieronder volgt de tekst:

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,

vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.

Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,

als Uw Geest ons trekt tot U.

 

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid

Dat wij geborgen in uw liefde zijn.

Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.

 

Heer, ik wil horen uw zachte stem.

Laat andere stemmen in mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht

van uw aangezicht zal zien.

1. Hoe kun je het spreken van God in je leven herkennen?

2. Wat spreekt je aan in het lied ‘Hier in Uw heiligdom’?

+++

Dag 331. Afwijzing, inkeer en vergeving

Loren Cunningham kreeg indertijd geen toestemming van de leiding van zijn kerkgenootschap om ook jongeren uit andere kerkverbanden mee te nemen op zijn zendingstochten. Hij wilde echter Gods leiding volgen en moest daardoor zelfs zijn predikantschap binnen zijn kerkverband opgeven. Na zijn ontslag voelde hij zich kapot en verward van binnen. Hij werd in zijn roeping afgewezen, maar wilde er geen negatieve gevoelens over hebben. Hij voegde er het zwijgen aan toe. Hij schrijft er verder over: ‘Ik was vastbesloten niet opstandig te zijn… maar toch was er al een virus van bitterheid binnengeslopen.’ Het speelde zich af in de plaats Springfield in de VS.

Loren Cunningham was in 1967 in Nieuw Zeeland voor het openen van een groot zendingsveld Hij ging toen al twee jaar gebukt onder afwijzing. Zijn hart werd daar door God gezuiverd. Het was een operatie in zijn ziel met een ontleedmesje in zijn geweten. Hij moest eerst om vergeving vragen voor zijn kritiek en bitterheid.

Daar in Nieuw Zeeland werd Loren echter op geestelijke wijze geblokkeerd. Hij werd door de Heere gedrongen om zich zeven dagen af te zonderen voordat hij zijn zendingswerk zou aanvangen. In het huis waar hij logeerde werd zijn hart door de God gezuiverd. Na de derde dag van zijn vastentijd vond de doorbraak plaats. Loren geeft aan: ‘Het leek alsof ik geopereerd werd aan mijn ziel. Ik lag languit op de grond te wachten op God. Plotseling voelde ik het scherpe mesje in mijn geweten aan het werk gaan.’

Het kwam in zijn hart: ‘Herinner jij je Springfield?’ Hij verhaalt ons verder: ‘Sneller dan ik voor mogelijk had gehouden herinnerde ik me allerlei voorbeelden, waarin ik me een bepaald oordeel had gevormd of een bepaalde houding had aangenomen. Ik besefte hoe kritisch en bitter ik eigenlijk was tegenover de leiders van mijn denominatie, omdat zij de visie van JmeO niet met me deelden.’

Loren vervolgt: ‘Al twee jaar (…) ging ik gebukt onder de pijn van hun afwijzing, en in stilte was ik mijn eigen kerkelijke achtergrond gaan ontkennen. Plotseling zag ik hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest worden: met andere mensen over Jezus spreken. In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als voor wat ik van hen had meegekregen. En als deze visie echt van God was, kon ik Hem die ook Zelf laten verdedigen. Terwijl ik daar op de groene vloerbedekking lag, wist ik dat God me had gehoord en vergeven.’

1. Wat kun je leren van deze ervaringen van Loren Cunningham?

2. Waarom is het goed om vergeving te vragen? Aan wie wil je dat nog doen?

+++

Dag 332. Hoe krijg je een zuiver hart?

Let op het zuiveringsproces en de daarop volgende zegeningen in het leven van Cunnigham. Loren beschrijft in zijn boek hoe hij heling en zuivering van afwijzing en trots heeft ervaren. Hij ging dus gebukt onder de pijn van afwijzing, maar mocht zijn werk niet voortzetten voordat hij om vergeving had gevraagd bij hen die hem hadden afgewezen.

Loren werd ook ontdekt aan zijn trots. Hij besefte hoeveel keer hij iets had gedaan of gezegd om erkenning van mensen te verwerven in plaats van die van God. De woorden van zijn moeder kwamen hem weer in de gedachten: ‘Zoon, als je trots wordt, kan God je niet meer gebruiken…’ Ook de zonden in zijn gedachteleven kwamen hem voor de aandacht. Wat er in hem opkwam, bekende hij, terwijl hij God hierbij vroeg om hem te vergeven en hem te helpen om deze zonden de rug toe te keren.

Loren geeft aan: ‘Plotseling zag ik hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest worden: met andere mensen over Jezus spreken. In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als voor wat ik van hen had meegekregen.’ Daarna schreef Loren een aantal brieven naar personen waar hij nog zaken in orde moest maken. Loren verklaart: ‘Het was een bijna ondraaglijke opgave, maar die avond kroop ik onder de dekens met een gloednieuw gevoel van reinheid.’

Deze gebeurtenis betekende een positief keerpunt. Loren geeft ons door: ‘Het is het punt dat ieder, die de stem van de Heere wil kunnen verstaan, moet passeren. We kunnen Hem veel beter horen als we tot Hem komen met een gereinigd hart. Het proces van bekentenis is er één dat nooit eindigt, maar ik had tenminste een begin gemaakt!’

1. Ken je ook beproevingen en reiniging in je eigen leven? Welke?

2. Wat heeft het je gebracht en hoe ben je erdoor gevormd?

+++

Dag 333. Draag vrucht tot eer van God

Lezen Johannes 15:1-17.

Geestelijke reiniging is nodig om vrucht te kunnen dragen in de oogst van Jezus Christus. Het is opmerkelijk dat veel bekende predikers en evangelisten beproevingen, vernederingen en ‘snoeiwerk’ moeten ondervinden, voordat ze door God op een bijzondere wijze werden gebruikt in Zijn dienst. De komende dagen in dit dagboek gaan we nadenken over het geestelijk dragen van vrucht in de Wijnstok Jezus Christus.

Jezus leert ons in Joh.15:1-3: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’ In de gelijkenis van Jezus in Johannes 15 is de hemelse Vader de Wijngaardenier, Jezus de Wijnstok en zijn de gelovigen de ranken. Je kunt jezelf daarbij afvragen: ‘Hoe kan ik meer vrucht dragen in de Wijnstok Jezus Christus? Het kan ook je vraag zijn: ‘Waarom word ik dan gesnoeid?

Met het snoeien heeft een wijngaardenier uiteindelijk maar één doel, namelijk: meer vrucht! Snoeien is wel de belangrijkste activiteit van een wijnbouwer om te komen tot een betere kwaliteit en kwantiteit. Door het snoeien worden de druiven zoeter en groter.

God zorgt voor de oogst, door te snoeien en te verzorgen wat vrucht heeft gedragen. We dragen vrucht als we handelen vanuit de verbondenheid met Jezus. We zien daarin dat de hemelse Wijngaardenier de oogst van de druiven en de groei van de takken goed in de gaten houdt. God de Vader draagt zorg over de gelovigen. Hij snoeit in ons leven waar het nodig is, tot Zijn eer en Zijn doel. Jezus geeft aan in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ Het dragen van vrucht tot eer van God is het doel van het christenleven!

1. Wat spreekt je aan in deze gelijkenis van Jezus? Wat roept het bij je op?

2.Wil je ook veel vrucht dragen tot eer van God? Wat is dan nodig?

+++

Dag 334. Leven en groeien door Jezus

In vers 3 lezen we dat Jezus tegen Zijn discipelen zegt: ‘U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’ Door het woord van Jezus worden we dus geleerd, gevoed en gereinigd. Gods Woord is de waarheid, en de waarheid maakt ons vrij. Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Joh.8:32). Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Hij leert ons in Joh.8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Er is geen leven en geloofsgroei mogelijk zonder Jezus.

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Geloofswerkzaamheden worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof. Het komt er voor ons dus op aan dat we door het ontvangende geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok. Er is genoeg levenwekkende stuwkracht in de Wijnstok. Bij Jezus Zijn er geen belemmeringen. De problemen kunnen slechts ontstaan bij de ranken. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik Hem ontvangen?’

Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen. Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven. Jezus wordt de tweede Adam genoemd. In de Engelse Bijbel wordt in 1 Kor.15:45 verklaard: ‘The First man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’ (in de Nederlandse vertaling: ‘Tot een levendmakende Geest’. Jezus is voor de gelovigen een onuitputtelijke Bron van levend water geworden. Door Hem kunnen wij voortdurend worden gevoed en gereinigd. Als er geen of te weinig door­stroming van voedingssappen is bij een vruchtboom, draagt deze weinig of geen vrucht. Op den duur verdort de boom en gaat hij dood.

+++

Dag 335. Zonder geloof is er geen geloofsvrucht

In deze gelijkenis zie je dat zonder de aansluiting met Jezus er geen geloofsleven mogelijk is. Er wordt gesproken over ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen in de Wijnstok. Door het Woord en de Heilige Geest komt er een levensverbinding met Jezus.

Rondom het Woord zijn in een gemeente ook christenen verzameld die geen geestelijke vrucht dragen. Zij ontvangen geen levenssappen uit de Wijnstok door het geloof, hoewel ze voor het zicht wel aan de Wijnstok zijn verbonden. Omdat deze ongelovige christenen en kerkgangers geen vrucht uit Jezus dragen, worden ze door God de vader weggenomen. In vers 6 zie je dat ze uiteindelijk worden buiten geworpen in het vuur. Dat is een uiterst trieste zaak! Zorg er daarom voor dat je geen ongelovige kerkganger blijft. Vlucht door het geloof tot Jezus om niet eeuwig om te moeten komen!

Vanaf het eerste begin komen de innerlijke veranderingen uit de Wijnstok voort. Na de overplaatsing en inenting van de rank ontvangt deze nieuwe voeding uit de Wijnstok Jezus. De levensvernieuwende en voedingrijke levenssappen zorgen ervoor dat er goede vrucht komt. Voor blijvende vrucht moeten we door het geloof aan Jezus verbonden blijven.

Lig je ook geestelijk aan het infuus?

Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus.  Hij ligt geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

Het snoeien door de wet voorafgaand aan het Evangelie is levensbedreigend voor de rank. Een patiënt in het ziekenhuis moet voor de operatie eerst aan het infuus. Als hij bij de operatie veel bloed en energie verliest, heeft hij voortdurende toevoer van nieuw bloed nodig. Wij hebben het verzoenende bloed van Jezus nodig. Door dit bloed ontvangen wij vergeving, herstel en reiniging. Pas als wij aan Jezus verbonden zijn, gaan wij geestelijk vrucht dragen. En als wij vrucht dragen worden wij gesnoeid, om meer vrucht te kunnen dragen (zie Joh.15:2).

+++

Dag 336. Leef in verbondenheid met Jezus

Jezus leert ons in Joh. 15:5: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen.’  Hij verzekert Zijn discipelen in Joh. 15:16: ‘Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven; opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’

Je ziet een treffende verbondenheid tussen de stam van de wijnstok en de ranken. Zij vormen voor het zicht alleen al één geheel. Bij een wijnstok is nauwelijks te zien waar de wijnstok eindigt en waar de ranken beginnen. Hoe dichter de rank zich bij de stam bevindt, hoe meer deze op de stam gaat lijken. Zo is het ook met een gelovige die dicht bij Jezus leeft.

In Rom. 6:5 wordt aangegeven dat de gelovigen één plant met Jezus Christus geworden zijn. Het Griekse woord ‘sumphutoi’ betekent in vers 5 letterlijk ‘samengegroeid’. Dat past mooi bij het beeld van de Wijnstok en de ranken. Als gelovigen zijn we samengegroeid met Hem. Je bent dan verenigd met Jezus. Het Griekse grondwoord heeft ruime betekenismogelijkheden, namelijk: het gelijkend gemaakte, gelijkheid, afbeelding, kopie. In Jezus vormen Zijn volgelingen door het geloof samen één lichaam. In veel kerken wordt gezongen en gebeden vanuit de avondzang, vers 7: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’

Er is een hemelsbreed verschil is tussen het dragen van geestelijke vrucht en plichtmatige gehoorzaamheid aan de geboden van God. Je kunt geen geloofsvrucht voortbrengen als je geen geloofsverbinding hebt met Jezus. Los van de wijnstok kan de druif geen nieuw leven ontvangen. Zonder geloof ben je ‘los van Jezus’ en kun je dus geen vrucht dragen. In Rom. 14:23 wordt ons geleerd: ‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde.’

+++

Dag 337. God zorgt voor de oogst

God de Vader zorgt dus als de hemelse Wijngaardenier voor ons en vormt ook ons geestelijk karakter in de problemen die Hij in ons leven toelaat. Hij controleert de ranken op belemmerende factoren die Zijn oogst in de weg staan. De controle mag je uit handen geven: niet meer ‘ik moet’, maar ‘Hij doet’. Geloven is: ‘het uit handen geven en vertrouwen op het handelen van God door Jezus’. Geef je zorg, stress en persoonlijke vraagtekens dan maar uit handen!

Hij zuivert de zonde (wat niet uit geloof is) uit. Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. In Rom. 14:23 wordt aangegeven: ‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde.’ Dus al het geestelijk werk dat je verricht ‘zonder geloof’, dat is zonde. In Hebr. 11:6 wordt aangegeven: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’

Laat je leiden en oprichten

Een wijngaardenier wil veel vrucht zien. Daar werkt hij naar toe. Naast het snoeien, zuiveren en krenten, leidt hij de ranken aan draden ook de richting uit die hij heeft gekozen. Als je een wijnrank aan zichzelf wordt overgelaten, blijft hij op de grond en gaat hij alle kanten uit, waardoor hij maar weinig onbeschadigde vrucht kan voortbrengen. De ranken moeten worden opgericht om volop vrucht te kunnen dragen. Het Griekse woord ‘airo’, wat vertaald werd met wegnemen, kun je dan ook net zo goed vertalen met opnemen of omhoog tillen.

De ranken worden dus vastgebonden, gestuurd en beperkt. Door het grondig snoeien kan alle groeikracht zich concentreren op de meest veelbelovende vruchtdragende ranken. God richt de gelovigen in Jezus op. Hij leidt ze naar Zijn plan, richting en doel, zodat we Hem alle eer geven. Daartoe neemt soms de nodige dingen uit ons weg. Door het snoeien komt de weg vrij voor een krachtige doorstroming. Dat is nodig voor een nieuwe (betere) oogst.

Snoeien is steeds weer opnieuw nodig om de uitlopende takken hun gang niet te laten gaan. Deze hebben de neiging om na het dragen van vrucht sterk uit te groeien met nieuwe takken en veel bladeren. Deze activiteiten staan het opnieuw vrucht dragen de weg. Daar wordt teveel energie in gestoken, zodat er te weinig overblijft voor de ontwikkeling van de nieuw vrucht.

De vader reinigt ons door het woord van Jezus. Dus niet door het afsnijdende werk van de wet, maar van het Evangelie. Reiniging is bovenal het werk van de Heilige Geest, al behoren wij ook onszelf te reinigen. We moeten volgens de Heidelbergse catechismus de Heilige Geest in ons laten werken.

+++

Dag 338. Vruchtdragende ranken worden gezuiverd

Welke ranken moeten er bij deze wijnstok worden weggenomen, en welke gereinigd (of ingesnoeid)? Wat zal er bij een gelovige moeten worden afgesnoeid? Reiniging en vrucht dragen horen bij elkaar. De ranken die geen vrucht dragen, worden afgesneden, en de ranken die wel vrucht dragen worden gezuiverd.

Het Griekse woord ‘kathairo’ betekent naast snoeien ook reinigen. Het gaat over afsnijden of reinigen (afsnoeien, zuiveren en krenten). Alles wat de vrucht belemmert, wordt door de Vader (als de Wijngaardenier of de Landman) gezuiverd of afgesnoeid. Dat gebeurt door het woord van Jezus. Christenen die geen vrucht dragen, worden helaas verwijderd.

Ik heb jaren geleden een ingrijpende geestelijke beproeving leven ondergaan. Er komen dan onbegrijpelijke vraagtekens in je leven, met name als het gaat over de roeping die je ervaart in de dienst van God. Je blijft innerlijk vastzitten bij het ‘waarom’. Bij deze grondige snoeibeurt ben ik bemoedigd door een mooi lied van Esther Tims. Het lied is getiteld: ‘Daarom’. Met dit ‘daarom’ verandert het vraagteken in een uitroepteken! Hieronder volgt het lied van Esther Tims:

Soms doet het pijn, alsof de bloem die in mij bloeit wordt ingekort.
Wanneer wat binnen in mij groeit, als een verdorde bloesem afgesneden wordt. Alsof er iemand aan mij snoeit en dan bevreemdt het mij, waarom ontneemt Hij mij mijn bloem.

Soms doet het pijn, wanneer een plan dat in mij groeit wordt opgeschort.
Alsof het vuur dat in mij gloeit,
voldoende ruimte voor haar gloed onthouden wordt.
Alsof er iemand aan mij snoeit die mij geen vrijheid biedt,
en dan begrijp ik niet waarom, waarom.

Waarom neemt Hij nu van mij af,
wat Hij toch eenmaal aan mij gaf.
Is er een plan dat verder reikt,
dan iemand kijken kan?

Dan zegt een stem, de Landman snoeit zijn wijnstok, 
houdt de ranken kort
’t Is voor het komende seizoen,
dat nu een stukje van jou weggenomen wordt.
Ik voel jouw pijn wanneer Hij snoeit, mijn kind,
Ik weet er van, er is een beter plan, daarom, daarom.

Daarom neemt Hij nu van je af,
wat Hij toch eenmaal aan je gaf.
Er is een plan dat verder reikt,
dan iemand kijken kan, dan iemand kijken kan, daarom.

1. Is er wel eens flink gesnoeid in je leven? Hoe dan wel? Welke vrucht bracht het?

2. Wat spreekt je aan en herken je in het lied van Esther Tims?

+++

Dag 339. Waartoe worden we door God gesnoeid?

De uitgroei van ranken met bladeren is te vergelijken met activiteiten die we uit eigen kracht en inzicht doen en niet vanuit het ontvangende geloof in Jezus.

Door het snoeien kan God in je bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en dat je Jezus weer op de eerste plaats gaat zetten. Je kunt bij een snoeibeurt bedenken: ‘Ik was toch zo goed bezig in de dienst van God! Maar Hij snoeit ranken die juist veel vrucht hebben gedragen. De onzuiverheid en ijver van onze oude inbreng kan wel eens een belemmering vormen voor een nieuwe, betere oogst. Misschien is er na een zegenrijke periode hoogmoed in je uitgegroeid. Ik weet het helaas uit ervaring.

Je kunt ook een grote teleurstelling hebben moeten incasseren. Daardoor kan er een mooie tak bij je zijn weggeknipt. Dat dat kan veel pijn doen en je in verwarring brengen. Je kunt dan ook denken: ‘Is dit echt van U, Heer?’

Met het snoeien heeft de wijngaardenier uiteindelijk maar één doel, namelijk: meer vrucht! Snoeien of schoonmaken is niet het weghalen van iets dat van buitenaf dat de groei kan hinderen. Het is het wegsnijden van de lange loten van het vorige jaar, van iets dat van binnenuit komt, dat voortgebracht is door het leven van de wijnstok zelf.

God wil graag alles wegsnoeien uit je leven wat geloofsgroei en vrucht belemmerd. Hij kan daartoe problemen toelaten in je leven. God snoeit ons door Zijn Woord, waardoor we zien we wat er moet veranderen in ons leven. De Vader snoeit ons ook door het woord van Jezus (Joh. 15:3). Hij doet dit ook door de omstandigheden waarin Hij ons brengt. Er kunnen ook moeilijke personen op onze weg worden geplaatst. Zie een kweller dan maar als een genadetrainer.

+++

Dag 340. Welke goede vrucht vanuit Jezus is nodig?

Jezus geeft aan in Matth. 11:29: ‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ Zachtmoedigheid en nederigheid of ootmoed  is dus specifieke vrucht die ons toevloeien vanuit de leer en het leven van Jezus.

De vrucht wordt bewust in enkelvoud genoemd, omdat het vanuit één bron komt, namelijk van de Wijnstok. De vrucht van Jezus is tegelijk ook de vrucht van de Heilige Geest, Die het uit Jezus neemt en ons verkondigt (Joh. 16:14). We lezen in Galaten 5:22: ‘Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

Je kunt ook in een specifieke vrucht van de Geest worden gesnoeid worden, om daarin overvloediger te worden. Je kunt vruchtbaar zijn geweest in het oefenen van geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing of nederigheid. Je kunt groeien en meer overvloedig worden in liefde, goedheid, trouw  en andere vrucht van de Geest. Als je dus een vrucht praktiseert en beoefend, kun je daarin gaan groeien. Je kunt er over lezen in Filip. 1:9-11, 1 Thess. 4:1 en 2 Petr. 1:5-8.

+++

Dag 341. Hoe ga je innerlijk meer op Jezus lijken?

Lees Filippenzen 2:1-11.

Het is de bedoeling dat je innerlijk meer en meer vernieuwd wordt en naar het beeld van Jezus. Je geestelijk karakter wordt dan gevormd naar de gezindheid van de Heere Jezus. Het wordt aangegeven in Filip 2:5: ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was’

Je wordt dan eensgezind en nederig vanuit Jezus en met de andere gelovigen in de Wijnstok. In Filip. 2 worden we daartoe opgeroepen. Jezus heeft Zichzelf voor ons vernederd en is daarna uitermate verhoogd (zie Filip. 2:6-11). Nu deelt Hij zijn leven mee aan de gelovigen die uit Hem leven. In Filip. 2:1-4 zie je hoe het leven van Jezus in ons prachtige vrucht kan geven, zoals troost, blijdschap, liefde, eenheid en nederigheid.

Alles wat ons overkomt werkt kan meewerken aan het goede dat God wil geven aan de liefhebbers van Hem. We lezen erover in Rom. 8:28: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’ Zowel de moeilijke omstandigheden, de problemen, het lijden als de goede dingen die we meemaken. Zelfs onze fouten en zonden kan Hij ten goede keren. Het is dan van belang dat we ervan geleerd hebben en ons ervan bekeerd hebben. Meestal worden de gelovigen gesnoeid, gereinigd en hersteld door het lijden dat hen overkomt.

God laat beproevingen en lijden in ons leven toe. In beproevingen en moeilijke situaties komen we onszelf tegen. Je ziet dan in dat je te kort schiet en niet zonder de genade en kracht van God kunt. Als je onder druk komt te staan, komen je zwakke plekken aan het licht. Je kunt dan inzien dat je allerlei zaken in eigen kracht hebt gedaan en niet door de genade en kracht van God. Door Hem is het wel mogelijk om in moeilijke omstandigheden te overwinnen en goed te reageren. Je wordt dan ook ontdekt aan de meer subtiele en verborgen zonden. Je wilt dan worden gereinigd van je verborgen zonden.

Jezus geeft immers het doel als volgt aan in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ De NBV heeft vertaald: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen.’ ‘Veel vrucht dragen’ is het resultaat van wat je bent geworden in verbondenheid met Jezus.

+++

Dag 342. Vernieuwing van je karakter

De zegen van God is met hen die door het geloof vanuit Jezus veel vrucht voortbrengen. Je wordt er zelf door gezegend in de vernieuwing van je karakter, waardoor je geestelijk meer op Jezus gaat lijken Het geeft  je ook geestelijke blijdschap en voldoening. De mensen voor wie je vanuit je liefdevolle houding iets betekent, worden erdoor gezegend. In Spreuken 11:25 wordt opgemerkt: ‘Een zegende ziel wordt verzadigd.’

Geestelijke vrucht vloeit uit wanneer de liefde van Jezus door je heen stroomt naar God en de mensen. Het wordt als het goed is een  deel van je leven. Het verandert je karakter, waarbij er meer van Jezus zichtbaar wordt in je leven.

In het Engelse taalgebied heeft men het over ‘the character of the New Man’. Het staat in mijn Engelse Bijbel (New King James version) als kopje boven de perikoop van Kol. 3:12-17. Het gaat daar over innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld bij de gelovigen. Het gaat over het verdragen van elkaar, vergeving doorgeven, liefde, eenheid en dankbaarheid.

In Kol. 3:15 geeft Paulus aan: ‘En laat de vrede van God allesbeslissend zijn in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent.’ Leven en dragen van vrucht vanuit de Wijnstok en het karakter van de nieuwe mens wordt ook verwoord in Kol. 4:17, in de volgende oproep: ‘En alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.’

Door beproevingen en het snoeiwerk wordt je geestelijk karakter gevormd. We lezen dat in Rom. 5:1-5. De verdrukking bewerkt volharding en de volharding beproefdheid. In de Statenvertaling staat ‘bevinding’, dat dus ziet op ervaring. In het Grieks staat er ‘dokimé, dat ‘gebleken echtheid, beproefdheid betekent. Hier gaat het over het geloof dat de toets heeft doorstaan. In vers 4 wordt in mijn Engelse Bijbel ook weer ‘character’ gebruikt, nader aangeduid met ‘approved character’. Door verdrukkingen en snoeiwerk krijg je dus een beproefd karakter.

God kan door het snoeien in je bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en dat je jezelf meer afhankelijk weet van Jezus. Dat is goed voor de geloofsgroei en karakterontwikkeling. God wil je veranderen en beter toerusten voor de dienst aan Hem. Daarbij hoort ook ‘zelfverloochening’.

+++

Dag 343. Insnoeien van de vruchtdragende ranken

Waartoe reinigt God de Vader (de hemelse Landman) Zijn kinderen op aarde? Dat lezen we dus in Joh.15:2, namelijk ‘opdat zij meer vrucht dragen’. Je weet misschien wel hoe een wijnstok (een druif) jaarlijks wordt gesnoeid. Soms blijft er maar weinig over van de ranken.

Snoeien of schoonmaken is het wegsnijden van de lange loten van het vorige jaar, van iets dat van binnenuit komt, dat voortgebracht is door het leven van de wijnstok zelf. Het gaat hierbij over een zuivere, gezonde rank in de wijnstok, dat voor een groot deel weggesneden moet worden. Een rank van soms drie à vier meter lang wordt dan vlak bij de stam afgesnoeid tot de lengte van 4 à 5 centimeter.

Een jonge plant kan zelfs worden afgesnoeid tot niet ver boven de grond. En zo moet al het onze, wat vanuit onszelf iedere keer weer uitgroeit, steeds weer worden wegge­snoeid. Deze reiniging zet dus het mes in de zaken die we zelf hebben ontwikkeld, ook op godsdienstig gebied. In de ontvangen kennis moeten onze hoogmoed en eigen inzichten worden wegge­snoeid. In onze geestelijke verlangens moeten onze eigenliefde en zelfzucht worden aangepakt. En zo hebben ook goede bedoe­lingen en geestelijke verrichtingen een snoeiproces nodig. Want iedere keer opnieuw komt onze zondige oude mens er weer tussen, om al het mooie met zonde te besmetten, te vervuilen en te verontreinigen.

Bij een volwassen en meer oudere gelovige blijkt er ook een stevige snoeibeurt nodig te zijn na het dragen van vrucht. De hemelse Wijngaardenier gaat je dan leiden naar het doel wat Hij met je voorheeft voor een komend seizoen. De voor Hem belangrijke scheuten laat Hij daarbij verder doorgroeien in je leven.

+++

Dag 344. Het proces van reiniging bij de gelovigen

De Wijngaardenier zuivert en krent de vruchtdragende ranken. Zo zuivert de hemelse Vader bij de ranken alles uit wat het dragen van meer vrucht belemmert. Hij doet dit dus door het woord van Jezus (Joh.15:3). Je wordt door het Evangelie gezuiverd en gereinigd. Dit is dus niet het afsnijdende werk van de wet, maar van het Evangelie.

Bij de eerste bekering vindt er een reiniging plaats: zonden worden ontdekt, bestreden en verwijderd. Toch is dit veelal een ruwe reiniging van duidelijk zichtbare en aanwezige, actieve zonden. Het kan zelfs zijn dat iemand eerst voorname­lijk ontdekt wordt aan één grote zonde. Van andere, soms diepingewortelde verkeerde zaken, zoals zondige gewoonten, karakterzonden, emotionele beschadigingen en pijnlijke herinneringen kan een jonge gelovige in het begin nog niet veel last hebben. Toch moet hij ook hiervan gereinigd worden. God is heilig en wil ook dat Zijn kinderen heilig zijn (zie 1 Petr.1:15-16). God wil onze heiligmaking (1 Thess.4:3).

Na een ruwe reiniging moet er een fijnere en intensievere zuivering plaatsvinden. Reiniging is bovenal het werk van de Heilige Geest, al moeten wij ons ook zelf reinigen. We moeten volgens de Heidelbergse catechismus de Heilige Geest in ons laten werken. Als we geen afstand willen doen van bepaalde karakter- en boezemzonden, staan we de werking van de Heilige Geest hierin tegen.

Als we onze zonden belijden, brengen we ze aan het licht voor de Heere. We openen ons vervuilde hart dan voor Hem, om door Hem gereinigd en behandeld te mogen worden. Dan zijn er ook beloften van vergeving en reiniging! (1 Joh.1:8-9). ‘Jezus reinigt Zichzelf een eigen volk, ijverig in goede werken’ – daartoe is ook de zaligmakende van God verschenen (zie Tit.2:11-14).

+++

Dag 345. Blijven in Jezus voor blijvende vrucht

In Joh.15 lezen we hoe we in de Wijnstok blijven en veel vrucht dragen. In Jezus blijven betekent alles van Hem te ontvangen en Hem willen blijven gehoorzamen. Als we in de Wijn­stok Jezus Christus blijven, zijn we ook in Zijn lief­de. En we blijven in Zijn liefde als we Zijn geboden bewaren. Als we in Hem blijven, verlangen we Zijn wil te doen. Wat wij dan in Zijn Naam van de Vader zullen begeren, zal ons gebeuren (Joh.15:7,16). Dan zal ook de blijdschap van Christus in ons blijven. Dit is de weg om te komen tot geestelijke vervulling en volwassenheid. Het zal ook de nodige uitwerking hebben naar andere gelovigen toe. In Joh.15:12 houdt Jezus ons het duidelijk voor: ‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar lief hebt, zoals Ik u liefgehad heb.’

Vrucht dragen in je leven is ook een rijpingsproces Geestelijke groei kan doorgaan tot op oude leeftijd. Ouderen kunnen jonge gelovigen bemoedigen, aanmoedigen en inspireren vanwege hun levenservaring.  De oude gelovige kan ook getuigen van wat God in zijn leven heeft gedaan. Voor de nieuwe mens in de oude gelovige is er vernieuwingskracht mogelijk, zoals we lezen in 2 Kor. 4:16, waar Paulus opmerkt: ‘Daarom verliezen wij de moed niet; maar ook al raakt onze uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke mens vernieuwd van dag tot dag.’

Ouderen die dicht bij God leven en vanuit Jezus worden gevoed, kunnen hun geestelijke frisheid behouden en een krachtige boodschap uitstralen voor de jongere generaties. We lezen erover in Psalm 92:14-16: ‘Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen zij fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’

+++

Dag 346. Dankbaarheid, vriendschap en blijdschap

De gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid goede werken (vruchten) voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Wij dienen te streven naar ‘veel vrucht en naar blijvende vrucht tot verheerlijking van de Vader’ (Joh.15:8, 16). Veel blijvende vrucht behoort dus normaal te zijn in het geestelijk leven. De volle bron van genade in een gezonde, volwassen gelovige stro­omt in deze vervulde gelovige vanzelf over. Volgens de Heidelbergse Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof inge­plant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’

Jezus biedt ons Zijn vriendschap. In Joh.15:14 zegt hij tot Zijn gelovige leerlingen: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ Geestelijke slaven leven nog onder de wet, maar gelovige kinderen ontvangen vriendschap van Jezus. Hij weet als echte Vriend wat wij nodig hebben. Hij leidt ons in de weg naar geestelijk herstel, blijdschap en vervulling. Zijn woorden uit Joh.15 zijn van ook voor ons van blijvend belang. Jezus geeft zelf aan in  vers 11: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.’

+++

Dag 347. Strijden in de geestelijke wapenrusting

De komende dagen gaat het over de geestelijke strijd in de wapenrusting van God. Je kunt erover lezen in Efeze 6:10-18. Het gaat erom dat je als gelovige stand houdt in de positie waarin je bent geplaatst.

Lezen: Efeze 6:10-20

Waarom moeten wij, volgens Efeze 6:10, de gehele wapenrusting van God aandoen? We worden door Paulus dringend vermaand en gewaarschuwd in Ef.6:10-13: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Doet aan (bekleed u met) de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’ 

Bij de volgende afbeeldingen in het dagboek staat een deel van de tekst van Opwekking 717: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’. De Nederlandse tekst is van Harold ten Cate.

We hebben te strijden tegen de geestelijke kwade machten. De gelovigen worden opgeroepen (in Ef.6:10) ‘om krachtig in de Heere te worden, en in de sterkte van Zijn macht’. Vanuit de grondtekst kunnen we lezen ‘sterkt uzelf, weest sterk of laat u versterken’. Het gaat hier om een blijvende opdracht (omdat het in het Grieks in de gebiedende wijs van het praesens staat). Gelovige, blijf je kracht zoeken bij Koning Jezus!

Aandoen en opnemen van de wapenrusting moet volgens de Griekse grondteksten (in de aoristusvorm) direct worden opgevolgd. Het is een bevel! Het doel van de toerusting is ‘om te kunnen standhouden’ tegen de sluwe verleidingen van satan, de grote tegenstander, beschuldiger en lasteraar. De gelovigen moeten standhouden in de positie die ze in Christus hebben ontvangen. Zorg er dan ook voor dat alle onderdelen in orde zijn gebracht.

Paulus noemt hier vier categorieën van geestelijke machten, die onder de leiding van satan staan. ‘De overheden en machten’ zijn gezagsdragers onder de boze geesten. ‘De wereldbeheersers’ (‘kosmokratoras’) zijn geestelijke machthebbers die in relatie staan met de overste van de wereld, de elementen van de wereld of de wereldgeesten. Verder zijn er nog ‘geestelijkheden’ of ‘geesten’, die door de boze worden bestuurd. Al deze boze machten zijn constant actief in en vanuit de ‘hemelse gewesten’. Met de machten van het kwaad of de geestelijke boosheden in de lucht (de demonen) hebben wij dus in onze innerlijke geestelijke strijd te maken.

+++

Dag 348. Houd stand in de gordel van de waarheid

In vers 13 worden we vermaand: ‘Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.’ Efeze 6:14 gaat verder: ‘Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.’ 

De gelovige moet dus gereedstaan, de lange mantel opgebonden hebbende met de gordel van de waarheid. In eerlijkheid en oprechtheid moet je dus met het Evangelie klaarstaan om uit te gaan. De gerechtigheid van God is daarbij het pantser. De waarheid maakt ons vrij van de leugen.

Schuil in de strijd bij Jezus Christus. Sta vast op het Woord van God. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Als de Waarheid ontmaskert Hij de leugens.  Daarom moeten we altijd blijven zien en wijzen op Jezus, bij alle geestelijke aanvallen van binnen en van buitenaf. Toen de duivel Maarten Luther op zijn zonden wees, kon deze hem verwijzen naar Christus. Hij wist zichzelf bekleed met de gerechtigheid van Christus. De boze beschuldiger en aanklager kan je niets maken, als Christus het voor jou in orde heeft gemaakt!

Verder draagt vers 15 ons op: ‘En de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.’  Als je bereidwillig en bereidvaardig bent om het Evangelie te verkondigen  in de kracht van Christus, kan de duivel niets uitrichten om dit te verhinderen. Zorg er voor dat je binnen handbereik blijft van de Heere, Die jou dan als instrument in Zijn hand wil gebruiken.

+++

Dag 349. Verdedig je met het schild van het geloof

In Ef.6:16 lezen we verder: ‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.’

 De brandende pijlen zien op de boosheden en de listen van de duivel. Je kunt hier denken aan vervolgingen, dwaalleren, verleidingen, beschuldigingen en laster. Achter het hoge schild kon de soldaat zich geheel verschuilen. De twee dunnen lagen hout waren bij het gevaar van brandende pijlen ook wel bedekt met een natgemaakte huid, waarop deze vurige pijlen uitdoofden. Het geloof is het vertrouwen op en de verbondenheid aan de Heere.

+++

Dag 350. Zet de helm van redding op je hoofd

Vers 17 vervolgt: ‘En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.’ De Studiebijbel verklaart: ‘Met ‘de helm der redding’ bedoelt Paulus dus zowel ‘de zekerheid gered te zijn’, als ‘de hoop, de verwachting van de definitieve redding’ bij de komst van Christus. De zekerheid van het geloof is dus belangrijk in de geestelijke strijd.

De zekerheid van het geloof, door het houvast in het Woord en de beloften van God, is dus van groot belang in de strijd tegen de satan en zijn demonen. Kennis van Gods Woord en de Bijbelse principes zijn hiertoe nodig. We dienen te weten wat wij in Christus hebben. Als we Gods liefde hebben mogen ervaren, kunnen we blijmoedig en krachtig zijn in de strijd; we weten dan in Wie wij geloven en dat wij met Hem eeuwig zullen overwinnen.

Ben je jezelf wel bewust van je vaste positie in Christus?! Het is belangrijk dat je weet dat niets je zal kunnen scheiden ‘van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39). Paulus schrijft het letterlijk in Rom. 8:37-39: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, nog machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

+++

Dag 351. Gebruik het zwaard van de Geest

In de wapenrusting van Efeze 6 is het enige offensieve wapen ‘het zwaard van de Geest’. Het is een kort tweesnijdend zwaard (een ‘machaira’). Het is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, wat de overwinningen behaalt en de sterke gewapende de vaten ontrooft.

Jezus gebruikte tijdens de verzoeking door satan ook dit wapen, toen de aanvallen afsloeg met  ‘er staat geschreven…’ (vgl. Matth. 4:4,7 en 10).

+++

Dag 352. Het wapen van het gebed

We sluiten bij vers 18 de uitleg van Efeze 6 over de wapenrusting af, waar wordt toegevoegd: ‘Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.’ Bij de wapenrusting is dus ook het voortdurend gebed nodig. Wij moeten volhardend waken en bidden om niet in verzoeking te komen. Gelukkig mogen de gelovigen ook weten dat Christus voor hen bidt als de biddende Hogepriester in de hemel. Weet je ook dat Jezus voor je bidt?

De satan begeerde de discipelen te ziften als de tarwe, waarbij Jezus bemoedigend toevoegde (vooral in het belang van Petrus): ‘Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden…’  Bij ‘ophouden’ kunnen we ook denken aan ‘bezwijken, opraken’.

Vlucht met de vleugels van geloof en gebed tot God. Geloof en gebed zijn de vleugels waarmee je buiten het gezicht van de verleidende slang kunt vliegen naar de veilige plaats nabij God. We lezen daarvan in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven; opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar een plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’ De vrouw symboliseert de nieuwtestamentische kerk (de gelovigen). De periode van drie en een half jaar ziet op de tijd dat Elia werd onderhouden in de tijd van droogte (toen Achab hem zocht).

In Openb.12:16 lees je dat God Zijn biddende kinderen te hulp komt.

+++

Dag 353. Gebruik geestelijke wapens van het licht

Als een gelovige in een goede geestelijke conditie is, kunnen vleselijkheid en demonische invloeden worden geweerd. We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’ 

Houd ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ goed in het vizier. Je moet ze leren ontdekken, en hun tactieken onderkennen. Let speciaal op de invallende gedachten, die je plotseling kunnen overvallen. Een gerichte bewapening is daarbij van groot belang.

Het gaat dus om een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de geestelijke wereld boven ons, om ons heen en in onze gedachten. De kwade machten proberen in ons leven te infiltreren in onze gedachten. Er is ook een geestelijke innerlijke strijd gaande tussen de nieuwe en oude mens in ons.

Kom vanuit de duisternis in het licht

Kom niet op duistere plaatsen, waar je kunt worden overvallen door allerlei boosheden. Duistere machten zijn occult (verborgen). Ze verschuilen zich en kunnen niet tegen het licht. Door het licht van Gods Woord te laten schijnen, kun je ze herkennen en bestrijden. Jongeren willen nog wel eens op verkenning gaan in de duisternis. Ze komen dan in de gevarenzone. Pas op voor de bolwerken van de vorst van de duisternis!

Volg het Licht der wereld. Jezus leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

+++

Dag 354. Geef demonen geen opening in je leven

Kwade geesten of demonen zijn actief zoals parasieten op zwakke en slechte delen van planten en bomen – als ze maar even de kans krijgen, vestigen zij zich op deze plaatsen. Zo gaat het ook met virussen en bepaalde ziektekiemen. Demonen zoeken naar openingen om zich te vestigen op zwakke en verziekte plaatsen. Ze zullen aanvallen op onbeschermde plaatsen, daarom moet een christen op zijn post blijven staan en steeds weer zijn wapenrusting aandoen en gebruiken.

Geef de duivel geen plaats in je leven, op welk gebied dan ook. Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Ze kunnen zich zelfs verschuilen in gewelddadige games achter de namen van heidense afgoden uit het verleden. Als je er teveel waarde aan gaat hechten en gefrustreerd bent kunnen geesten van boosheid en angst je in een dwangmatige wereld zuigen.

Je moet ze leren herkennen en blijven waken bij de gevaarlijke ingangen.  Als je onbeschermd naar besmette sites gaat, wordt jou computerprogramma binnen de kortste tijd besmet. Zo gaat het ook met onze geestelijke software. Wat je niet opent, heeft geen invloed op je. Geef dus geen opening aan machten die je ongelukkig willen maken. Ze zullen je aanlokken, maar uiteindelijk verdoven, verzwakken en verzieken.

+++

Dag 355. Hoe overwin je de strijd in je gedachten?

Anno 1667 werd het boek van John Milton, ‘Lost Paradise’ gepubliceerd. Hij schrijft daarin: ‘Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien.’

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens.’ Het gaat hierbij  om een innerlijke indruk, die ze op onze geest kunnen maken. Je kunt zeggen dat deze demonen via onze gedachten kunnen infiltreren tot het kwade, terwijl de Heilige Geest van God de gelovigen inspireert tot het goede.

Wilkin van de Kamp geeft aan: ‘De Bijbel leert ons dat er een geestelijke oorlog aan de gang is en dat uw denken het slagveld is!’ Er wordt een strijd boven ons en in ons uitgevochten. We worden geestelijk omringt door engelen en demonen. Leer de goede en kwade geesten te onderscheiden (1 Kor. 12:10). Demonische machten willen infiltreren in onze gedachten. Zij vinden openingen via wonden, zonden en geestelijke zwakheden. Hiermee worden we dan verstrikt in hun web, zodat we er niet meer los van kunnen komen.

We ontvangen goede inspiratie en bescherming van God als we in geloof en liefde wandelen. Je wordt dan geïnspireerd door de Heilige Geest. Als we Jezus volgen in het licht, hebben de duistere machten geen vat op ons geestelijk leven.

Hoe kun je overwinnen in de geestelijke strijd tegen de misleider, leugenaar en beschuldiger? In Openbaring 12:11 lezen we over de gelovigen in de geestelijke strijd tegen de aanklager: ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.’

Opwekking 124 wijst ons de goede weg. Het is een geloofslied, waarin we ons afhankelijk weten van God. Het is een lied van Breitkopf & Hartel. Hieronder volgt de tekst:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de hulde is U gewijd.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voort geleid.

+++

Dag 356. De gelovigen worden beschermd

Engelen zijn de onzichtbare dienaren van de gelovigen. God is in hen. Door Jezus worden kwade machten in ons en buiten ons overwonnen. We lezen in Hebr. 1:14 dat zij allen dienende geesten zijn, ‘die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven’. We mogen bovenal weten dat God door de Heilige Geest in de gelovigen is. In 1 Joh. 4:4 wordt gesteld: ‘Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Ondanks dat je het niet ziet, zijn de engelen om je als je gelooft. We lezen in 2 Kon. 6: 15 dat de dienaar van Elisa in angst zag dat het leger van de Syriërs Dothan had omringd. Hij zei: ‘Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?’ Elisa reageerde: ‘Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.’ Hij bad: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. De knecht zag toen de paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. De Syriërs werden vervolgens door God met blindheid geslagen. Ze waren gekomen om Elisa te vangen, maar herkenden hem niet. De vijanden werden naar de machthebbers van Samaria gebracht. Daar kregen ze een maaltijd en kwamen niet meer roven in Israël. Zo kan God onze vijanden op afstand houden, beschamen en verjagen.

Gods Woord leert ons in Jak. 4:7: ‘Zo onderwerpt u dan ook aan God, weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden.’ Dit zijn de voorwaarden waaraan wij ons dienen te houden. Het staat in de gebiedende wijs. In het Grieks lezen we voor duivel ‘diabolōi’. De naam diabolos is afgeleid van dia-ballō, dat ‘uit en door elkaar gooien’ betekent. De Studiebijbel verklaart verder: ‘Dit woord geeft aan, dat de duivel een wezen is dat chaos bewerkt. Toch hoeven zij voor hem niet bang te zijn. Als de duivel merkt dat hij te maken heeft met een tegenstander die van God genade heeft ontvangen, dan zal hij op de vlucht slaan. Die toezegging hebben de gelovigen.’

Petrus geeft aan in 1 Petr. 5:7: over de zorg van God: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Letterlijk vertaald staat er: ‘Al de bezorgdheid van u geworpen hebbend op Hem, omdat bij Hem zorg is om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’ betekent ‘ongerustheid, angstige bezorgdheid’. Deze zaken kunnen uitmonden in depressie. Maak je geen zorgen onder Gods beschermende hand.

Houd er rekening mee, gelovige, dat de krachtige hand van God je beschermt! Vertrouw op Hem! en maak je geen zorgen onder Zijn beschermende, krachtige hand. Toch moet je in de schuilplaats van de Allerhoogste niet zorgeloos worden, maar altijd waakzaam en strijdbaar blijven! We lezen immers in de verzen 8 en 9: ‘Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden. En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetend, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.’ Deze briesende leeuw is wel al door Christus verslagen, maar nog niet geheel uitgeschakeld.

Als je jezelf bewust bent van een wettige plaats in Christus, hoef je niet echt bang te zijn voor de brullende leeuw. In de Christen- en Christinnereis van John Bunyan zie je dat er twee leeuwen op hun pad waren, maar die lagen wel aan de ketting. In het midden van het pad konden ze niet bij je komen. Christen wist dat aanvankelijk niet, maar aan Christinne was het al van te voren verteld.

Zo is het goed dat een oprecht gelovige weet dat zijn plaats in Christus veilig is en dat hij niet uit de hand van de Zoon en de Vader kan worden gerukt.

+++

Dag 357. Blijf volharden

In Openb. 14:12 gaat het over ‘de lijdzaamheid van de heiligen’, met het doel, om tot het uiterste te volharden en het geloof te bewaren. De Heere Jezus zegt tot de gelovigen in Luk. 21:19: ‘Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.’ De NBG vertaalt: ‘Door uw volharding zult gij het leven verkrijgen.’

Lijdzaamheid is een militaire uitdrukking. Als Romeinse soldaten hadden gevochten of zelfs waren teruggeslagen, dienden ze zich weer te gaan versterken in het legerkamp. De gewonden moesten worden verzorgd en de wapens weer in orde gebracht. Zo dient een gelovige actief werkzaam te leven tot op het moment dat de Heere hem of haar weer tot de strijd roept.

In Jak. 4:7 lezen we: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.  1 Petr.5:8-9 vermaant ons: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ Zorg er dan ook voor dat je niet op zijn machtsveld en werkterrein komt.

Vanuit Openbaring 12 kunnen we weten dat satan het werkterrein, na Christus’ overwinning aan het kruis, naar de aarde verplaatst heeft. Hij weet dat zijn tijd beperkt is en zoekt nu op een koortsachtige wijze wraak te nemen. Wat er in de ‘korte tijd’ zal gebeuren, wordt op een bijzondere wijze beschreven in Openbaring 13 en 14. Satan werkt met verleiding, misleiding en vervolging. Hij tracht de gelovigen mee te sleuren in zijn maalstroom (vers 15). Zodra je instapt in zijn draaikolk, gaat de rest vanzelf, richting afgrond… Het is een afgang van vele wateren.

Jongeren raken verslaafd aan de verdovende middelen van satan, terwijl het hun leven op korte termijn kan verwoesten. In de goktent van satan heb je geen geluk. Winst staat daar gelijk aan verlies. Werelds geluk is verlies voor je ziel. Als de spelende handen geen biddende handen worden, is er geen weg naar Boven mogelijk. Blijf daarom uit de klauwen van de nietsontziende draak, voordat het helemaal uit de hand loopt. Wees waakzaam. Kijk uit waar je komt. Let op waar de gevaren op de loer liggen. Blijf op een veilige afstand. Houd de vijand goed in het vizier.

God openbaart ons de geheimen van Zijn Koninkrijk in Zijn Woord. De duivel wil juist de geestelijke zaken verborgen (= occult) houden en mensen misleiden en beangstigen. De leugen houdt ons gevangen, maar de waarheid maakt ons vrij! Volg daarom ook Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

+++

Dag 358. Ontwijk de draak door geloof en gebed

Lezen Openbaring 12.

Openbaring 12 geeft laat ons zien achter de schermen van de geschiedenis. De draak (satan) wilde de vrouw en haar Kind verslinden. Op aarde wil hij de gelovigen blijven bestrijden en verleiden. De draak (de duivel) en zijn demonen misleiden de hele bewoonde wereld. Deze leugenaar is de beschuldiger en aanklager van de gelovigen. Hij bestrijdt en verleidt hen, die hij in het zicht heeft, en kan bereiken  in de gevarenzone.

Volgens Openb.12:14 kun je als gelovige buiten het bereik van de draak (of de slang) komen, door weg te vluchten naar een plaats waar je gevoed wordt. We lezen ook in Openb. 12:14 dat aan de vrouw (de gelovige) twee vleugels van een grote arend werden gegeven, om buiten het bereik van de duivel te vliegen. De twee vleugels (waardoor je tot God kunt vluchten) zijn: ‘geloof en gebed’.

Iemand vertelde eens over een rat, die in een klein zendingsvliegtuigje van verscheen. De piloot moest zijn handen aan het stuur van het oudere toestel houden. Als hij stuur losliet, zou het toestel naar omlaag duiken. De rat liet zich niet verjagen. De rat begon aan bedrading te knagen, op zoek naar voedsel. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

De piloot gooide voorwerpen naar het beest, maar de rat bleef terugkomen. Hij keek naar beneden en zag geen kans om een noodlanding te maken in het oerwoud onder hem. Wat kon de piloot nu nog doen? De piloot kreeg een helder idee, zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Toen ging de rat dood door zuurstofgebrek. Zo kan en duivel ook niet bij ons komen als we dicht bij God zijn door de vleugels van geloof en gebed.

+++

Dag 359. Wees waakzaam en krachtig in de Heere

Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Efeze 6:10-11). Daarbij zijn er ook de geestelijke genadegaven voor de gelovigen, waarover we lezen in 1 Kor.12. We hebben ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10) nodig om de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden. Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, en niet iedere geest zomaar geloven. In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een demonische geest of door de Heilige Geest’. Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12).

In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Als de Heere God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen! Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd.

De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al gezegd: ‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn.’ Nu wordt het tijd om een krachtig gelovige te zijn in de Overwinnaar Jezus Christus! Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen: ‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’

We staan er als gelovigen gelukkig niet alleen voor! We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom. 8:37): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.’ Ik sluit dit voorwoord af met de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus in 1 Kor.15:58 en 57: ‘Daarom dan, mijn geliefde broeders, Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, daar u weet, dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

+++

Dag 360. Jezus Christus is overwinnaar

Let op de machtspositie van Jezus. Hij openbaart ons in een voorbeeld de positie van satan ten opzichte van Zijn machtspositie. We lezen dat in Luk. 11:21-22. Het is ‘de gelijkenis van de sterke en de sterkere man’. Zolang satan, in dit voorbeeld, als een burchtheer zijn machtspositie behoudt, kan hij zijn bezittingen veilig (letterlijk: in vrede) bewaren. Met Jezus’, als de sterkere, is het gedaan met satans machtspositie. De wapenrusting wordt hem dan door Jezus ontnomen en zijn buit verdeeld. Het Griekse woord ‘skula’ wijst op ‘buitgemaakte (dingen)’. Het gaat in dit verband om de bevrijdingen van boze geesten. In het Engels lezen we over de overwinning: ‘…and overpowers him.’

En zo heeft Jezus Christus de overwinning behaald over satan en de demonische machten en Hij zal voor eeuwig Overwinnaar zijn en blijven! Gelovige, als je in Christus bent, mag je met Hem Overwinnen. Onze positie in Hem is veilig. Christus is de Overwinnaar over satan, dood en hel. Als je bent gered en bevrijd door het Lam van God en de Leeuw van de stam van Juda, sta dan in de vrijheid, met welke Christus je vrijgemaakt heeft! (Zie Gal. 5:1). Schuil in de veilige burcht van de eeuwige Overwinnaar!

Door het geloof in Jezus Christus kun je overwinnen. Door Hem geeft God ons de overwinning. Door de openbaring van God in Zijn Woord weten we wat er achter de schermen gebeurt. Daarbij weten we ook dat we veilig zijn als we bij Jezus horen. Hij neem al de kinderen van God mee in Zijn overwinning.

Door Jezus meer dan overwinnaars

Jezus Christus heeft door Zijn overwinning aan het kruis de overheden en de machten uitgetogen; Hij heeft die in het openbaar tentoongesteld, en heeft erdoor over hen getriomfeerd (Kol.2:5). Eigenlijk staat er dat Hij ze uitgekleed heeft (dat hij ze van hun wapenrusting heeft ontdaan). De Studiebijbel verklaart verder: ‘Ook de duivel zelf is aan het kruis door Jezus Christus overwonnen (Hebr. 2:14). Al deze machten hebben, door de overwinning van Christus, hun autoriteit over de gelovigen verloren (Ef.  2:1-5).’ Als je aan Gods kant staat, is de overwinning zeker!

+++

Dag 361. Kom in de veilige schuilplaats bij God

God Zelf is de veiligste Schuilplaats waar we bij kunnen schuilen. Je kunt erover lezen in Psalm 91. In vers 1 wordt al duidelijk gesteld: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’ Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord betekent Zowel schuilplaats als geheim of verborgenheid. Je bent dan veilig verborgen bij God. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. De grondbetekenis  is ‘overnachten, logeren’.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

In vers 2 volgt het gelovige antwoord van de dichter van de Psalm: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!’ Hij ziet God als zijn (rots)vesting en schuilplaats. Het geloof neemt de toevlucht tot Jezus en leert te schuilen bij God

Als er gevaar dreigt en het onveilig is, neem je de toevlucht tot een veilig toevluchtsoord.  Je kunt dat om allerlei redenen een veilige schuilplaats nodig hebben. Een toevluchtsoord kan de volgende betekenissen hebben: een asiel, onderdak, onderkomen, vluchtoord, vrijplaats, schuilplaats, toevlucht of wijkplaats. Het is een plaats waar men veiligheid zoekt, of waar men hulp en bescherming zoekt. Je toevlucht nemen tot betekend ook: ‘het als laatste middel beproeven’. Het zijn zaken en activiteiten die overeenkomen met ‘geloven’.

Je bent door het geloof veilig in de aanwezigheid van God. Het is daarom ook belangrijk dat je leert te geloven, zodat je jezelf veilig en geborgen weet. Door het geloof kun je innerlijk tot rust komen. Het is van het grootste belang dat je weet in welke positie of plaats je bent. Verkeer je op een veilige of onveilige plaats? In welke verhouding sta je tot God, de Allerhoogste Majesteit?  Wat is jouw relatie tot Jezus Christus? Als je bij Hem hoort, ben je ‘veilig in Jezus armen’.  Je bent dan veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Houd er rekening mee, gelovige, dat de krachtige hand van God je beschermt! Vertrouw op Hem! en maak je geen zorgen onder Zijn beschermende, krachtige hand. Toch moet je in de schuilplaats van de Allerhoogste niet zorgeloos worden, maar altijd waakzaam en strijdbaar blijven!

 +++

Dag 362. Kun je jouw geloof belijden?

Psalm 91 is vanouds al de psalm die gebruikt werd als afweertekst tegen boze geesten. Deze psalm is geschikt voor het bevrijdingsgebed en om te proclameren. Je kunt dan als gelovige hardop je veilige positie in het Koninkrijk van God en je identiteit in Jezus Christus bekend maken. Dat is goed voor de bescherming tegen verkeerde gedachten en infiltraties door duistere, beangstigende en misleidende geesten.

We lezen in Psalm 91:5: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen.’ Meermalen is aangenomen door uitleggers dat vers 5 een zinspeling is op demonische invloeden of machten. De Vulgata heeft het over de ‘demon van de middag’. De Targum heeft het in vers 5 over ‘boze geesten die rondgaan in de nacht’ en in vers 6 over een ‘schare van demonen’.

In Efeze 6:12 wordt aangegeven dat we de strijd hebben ‘tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’. Dat zijn de demonen die infiltreren in onze gedachten. Die ons willen misleiden, verleiden en beangstigen. Zij zijn niet alwetend, en kunnen onze gedachten ten diepste niet lezen. Zij letten wel op onze reacties, uitingen, woorden en daden.

Als wij angstig of boos reageren, geven wij ze openingen en ingangen. Daarom moeten wij ons geloof in de Overwinnaar Jezus Christus hardop belijden, en onze veilige posities in de schuilplaats van de Allerhoogste duidelijk maken.

Het is een ernstige zaak als je nog niet gelooft. Je bent dan nog in een onveilige positie, en een gemakkelijke prooi van infiltrerende kwade geesten. Veel volgelingen van satan vervallen tot  onverschilligheid, passiviteit of depressiviteit, maar bij Jezus mag je vrede en blijdschap ontvangen.

Er is verhoging in de schuilplaats van God

Wij behoren steeds weer in liefde en geloof tot te God komen.  Dan zal Hij ons genadig verhogen. Bij Hem is er een veilige schuilplaats. We lezen ervan in Ps. 91:14:‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.’ In het Hebreeuws staat er bij vers 14: ‘Ik zal hem onbereikbaar hoog stellen.’ Zie in de volgende verzen de andere zegeningen, die God belooft. Hij zal ons dan zelfs verheerlijken (eren).

In de hoge schuilplaats bij God heb je een geweldig vooruitzicht!

In de hoge schuilplaats bij God heb je een geweldig vooruitzicht!

 

+++

Dag 363. Je bent veilig bij de goede Herder

Een gelovige is in veilige handen. Het is belangrijk dat je weet dat je niet uit de hand van de Zoon en de Vader kan worden gerukt. Jezus is de goede Herder voor Zijn schapen. We lezen namelijk in Joh.10:27-30:  ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de Vader zijn één.’ Het zal niet gebeuren en het kan ook niet gebeuren!

Jezus waakt als de goede Herder over Zijn schapen: de gelovigen. We moeten echter wel leren om als een afhankelijk schaap de stem van de goede Herder te horen. Leg je oor daarom niet te luisteren aan de bedrieglijke influisteringen van satan, wat er ook gebeurt! Hij wil je bang maken, maar hij maakt je bang voor niets… want God is de Almachtige en Jezus, je Koning is ook machtiger dan Zijn verslagen vijand!

Gelovige, ben je jezelf wel bewust van je positie in Christus? Een christen heeft zijn identiteit in Christus! Als je steeds weer twijfelt aan je veilige positie, heeft satan meer kansen om je in het nauw te drijven.

De Engelse puritein Thomas Brooks (1608-1680) leert ons: ‘De satan doet de ‘droevige, twijfelende en troosteloze ziel’ meer aan haar zonden dan aan haar Zaligmaker denken.’ Hij stelt daar tegenover: ‘Laten de gedachten aan een gekruiste Christus u nooit verlaten.’ Brooks heeft het boek ‘Kostbare middelen tegen satans listen’ geschreven. Hij verklaart ons verder: ‘Indien de satan niet kan verhinderen dat Gods volk ten laatste het paradijs, dat boven is, zullen binnentreden, zal hij zijn best doen om hun leven hier beneden tot een wildernis te maken. De satan tracht de troost van Gods kinderen te nemen, wanneer hij hun kroon niet kan roven.’

Laat de satan je troost niet roven, door hem op zijn woord te geloven. Hij is de vader van de leugen. Hij wil je angstig en depressief maken. Blijf gelovig op Jezus zien! Hij bemoedigt Zijn volgelingen in Joh. 14:27: ‘Vrede zij u’. Leef vanuit de vrede en rust van Jezus, die ons ook verklaart: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.’ In het Engels lees je dat Jezus tot Zijn discipelen zegt: ‘Hold your peace’ (‘bewaar je vrede’)

+++

Dag 364. Jezus is het overwinnende Lam van God

Jezus Christus komt in het boek Openbaring  als de grote Overwinnaar naar voren! Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28:18), terwijl Hij met de gelovigen is ‘al de dagen tot het einde van de wereld’ (Matth. 28:20).

De geestelijke strijd met demonische machten spits zich toe naar de eindstrijd. We lezen erover in Openb. 17:14: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen (want Hij is een Heere der heren en Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ 

Al is de listige leugenachtige slang nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Johannes heeft de overwinning al mogen zien en geeft ons door in Openb.12:10-11: ‘En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.’

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid (Rom. 1:16).

Jezus Christus is op aarde gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Hij is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14:6). Hij onderwijst ons. Jezus is de Overwinnaar der wereld. Hij sprak tot Zijn discipelen in Joh. 16:33: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

+++

Dag 365. Jezus is de Overwinnaar der wereld!

De reddende hand van Jezus Christus is nog steeds aanwezig in het Evangelie! Hij overwint zondaren en maakt ze tot gewillige volgelingen.

Hoe kunnen we ons laten regeren door het overwinnende Lan van God?

Hoe kunnen we ons laten regeren door het overwinnende Lam van God?

De gelovigen mogen delen in Zijn heerlijke overwinning. Let er op: je mag leven vanuit de overwinning van Christus! Alleen gaat het niet, maar door Hem zal het gelukken. We lezen in Jes. 55:11: ‘Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’ Het overwinnende Evangelie komt ook tot jou! Geloof dit Evangelie! Bekeer je en leef!

In Jezus Christus ben je overwinnaar!

Jezus Christus is de machtige Overwinnaar, Die de satan al heeft overwonnen, toen Hij zei: ‘Het is volbracht!’ (‘It is finished!’). Vanaf dat moment, en zeker na de Pinksterdag, is het in de tegenwoordigheid van Christus afgelopen met satans kracht en macht over de gelovigen. Samen met God ben je altijd in de meerderheid!

De vroege kerk was een overwinnende kerk  in een demonische wereld De nood der tijden kan ons ertoe brengen dat we weer terug moeten keren naar de praktijk van de nieuwtestamentische tijd en de vroege kerk! Hoe kunnen we ook nu de wereld overwinnen? We lezen in 1 Joh. 5:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint  dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?’

Door het geloof zijn wij betrokken bij de overwinning van Jezus Christus. Buiten Hem kunnen wij de wereldse verleidingen en de aanvallen van satan niet weerstaan. We kunnen buitenom Christus de demonen ook niet doeltreffende verdrijven en uitdrijven. Door verbondenheid met Christus kunnen we overwinnaar zijn in de geestelijke strijd in ons en buiten ons. Als we geloven aanvaarden we de kracht van Jezus Christus, de grote Overwinnaar!

+++

Dag 365/366. Jezus is de grote Koning

In het volgende lied van Sela wordt de alles overtreffende overwinning van Jezus bezongen. Ons geluk en overwinning over het kwaad kan alleen maar liggen in de overwinning van Jezus. Mag je al delen in Zijn overwinning? Volg Hem dan op de weg die Hij voor jou gelopen heeft. Zie dan hoe Jezus roemrijk heeft zegeviert en de eeuwige Overwinnaar is! De tekst van het lied van Sela is van Hans Maat:

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

+++