Kom tot rust bij Jezus, de goede Herder

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus is de goede Herder. Mensen worden in de Bijbel vergeleken met schapen. Psalm 23 heeft al veel gelovigen bemoedigd. Deze Psalm wordt mooi vertolkt door het lied van Marcel & Lydia Zimmer, waarvan je tekst tegenkomt in de volgende dia’s:

he 11a

 Weet je ook dat God jouw Herder is? Waarvoor heb je Hem nodig?

he 14d

Jezus Christus is op zoek naar verloren schapen. We lezen over Hem in Mattheüs 9:36: ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’  Derek Prince schrift erbij in zijn boekje over afwijzing: ‘Dat is nou precies, hoe jij je misschien op dit moment voelt: vermoeid, gekwetst, gefrustreerd, terneergeslagen, angstig, bezorgd of opgebrand. Jezus ziet jou, precies zoals Hij de scharen zag. En Zijn hart gaat naar je uit. Hij is bewogen met je en Hij verlangt ernaar je te genezen, daar waar je de diepste pijn hebt.’

Jezus kan onze innerlijke rust en vrede geven. Hij nodigt ons uit in Matth. 11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,

en Ik zal u rust geven.’

In de gelijkenis van Jezus zien we een goede herder voor ons, die zich ontfermt over de schapen. Misschien voel jij jezelf wel eens het zwarte schaap van de familie. Hoe afhankelijk is een klein zwart lammetje van de liefdevolle zorg van de herder? En het diertje mag heel dicht bij hem zijn.he 17g

In het Oude Testament laat God Zich al kennen als de goede Herder. David was zelf jarenlang herder. Hij geeft in gelovig vertrouwen aan in Psalm 23:

1: Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2: Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

 3: Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4: Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

 5: U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6: Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.’

***

Opdrachten over Psalm 23:

1. Wat spreekt je aan in deze Psalm? Waarom?

2. Geef aan wat je in deze Psalm leest waaraan je behoefte hebt.

 

In Psalm 23 en Johannes 10 gaat het over de goede Herder, Die de vermoeide schapen accepteert en verzorgt. Beluister maar eens in het lied van Sela hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn:

YouTube-video Mijn Herder | Sela

Wat Jezus als goede herder voor ons betekent en kan doen, komt naar voren in het mooie lied van Marcel & Lydia Zimmer (in het terugkerende refrein en de coupletten):

Via de volgende link kun je het lied beluisteren:

Refrein:
De Heer is mijn Herder. Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.
de Heer is mijn Herder.

Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan. U bent heel dichtbij.

Want wat mij ook wordt aangedaan, U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb en nog zoveel meer.

Uw goedheid en uw liefde, Heer, volgen mij altijd; 
en ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid.

***

3.   Wat herken je  bij jezelf in het lied van Marcel en Lydia Zimmer? 

***he 25o

In Psalmen voor nu is er en mooie liedversie van Psalm 23. Het heet ‘Uw rust in mijn wereld’. Het wordt gezongen door Suzanne van der Velde bij Nederland Zingt. Je kunt erop aanklikken bij de volgende link:

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 23

Uw rust in mijn wereld

***

Hieronder volgt de tekst van ‘Uw rust in mijn wereld’:

***

De HEER is mijn herder, en ik zal zijn schaap zijn,

Tevreden en veilig, want hij zorgt voor alles.

Hij weet waar het gras groeit,

en hij laat me slapen Aan rimpelloos water.

Daar kom ik tot rust.

***

Ik durf hem te volgen: de paden zijn veilig,

zoals hij beloofd heeft, omdat hij de weg weet.

***

Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;

Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen.

 ***

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd.

Ik zie voor het raam de jaloerse gezichten,

terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met

veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.

***

Met mij zal het goed gaan.

Zolang ik zal leven

wilt u van uw heerlijke liefde mij geven,

en altijd een plek met uw rust in mijn wereld,

omdat ik uw huis weet te vinden, mijn HEER

***

Heer uw rust in mijn wereld.

Heer uw rust in mijn wereld.

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,

omdat ik uw huis weet te vinden, mijn HEER.

***

Verloren schapen worden gered door de goede Herder

God zoekt naar verloren en verdwaalde mensen. Zijn reddende liefde wordt ons in Lukas 15:3-7 voorgesteld in de gelijkenis van het verloren schaap. We zien Jezus hierin als de goede Herder (zie Joh.10). Hij zoekt mensen op in hun ellendige toestand.

Ik heb eens gelezen van een zeker vorst, koning Antigonius, dat hij met zijn eigen handen een schaap uit een vuile sloot trok, waardoor zijn onderdanen hem buitengewoon prezen en liefhadden.  Zo behoren we Koning Jezus wel bijzonder te prijzen en lief te hebben, omdat Hij zelfs Zijn eigen leven heeft opgeofferd om zondaren te redden.

Je moet je eens voorstellen, dat een koning uit vroeger tijden in een prachtige wapenrusting voor z’n leger uittrekt. Hij ziet er geweldig uit… Hij is zelfs met goud en fluweel uitgedost. Ook zijn paard is prachtig versierd. Officieren en soldaten rijden trots en fier naast en achter hem. Ze voelen zich vereerd om in de buurt van zo’n machtig heerser te rijden.

Ineens kijkt de vorst opzij. Daar in een vuile moddersloot worstelt een schaap voor haar leven. Haar wollen vacht wordt steeds zwaarder door het vuile modderwater dat erdoor wordt opgezogen. De koning laat de legerafdeling stilhouden. Hij kijkt naar het schaap. De officieren kijken elkaar aan. Ook onder de soldaten is er geen beweging te constateren. Dan stijgt de koning zelf van z’n paard af en gaat naar de sloot. Zonder aarzelen stapt hij in z’n prachtige kleding in het modderwater. De onderdanen zijn verrast en durven van schaamte niets te zeggen.

Gauw snellen officieren toe om hulp te bieden… Maar de koning heeft het vieze schaap al in z’n armen genomen en draagt het krachtig naar de kant. Hij zit helemaal onder de vieze, stinkende modder… maar het schaap is gered!

Koning Jezus is in onze ellende, zonde en verdorvenheid afgedaald, om zondaren daaruit te verlossen. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid – Hij was zeer hoog verheven. Hij is Gods Zoon. Maar Hij heeft Zichzelf uit liefde voor ons Zijn leven willen opofferen.

Zie dan de peilloze liefde van de Heere Jezus tot verloren schapen, zoals mensen van nature zijn! Hij zoekt nog steeds naar deze schapen, om ze te redden van het verderf.

Jezus geeft ons te kennen in Joh.10:16:  ‘Ik heb nog andere schapen, die  niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.’

In Lukas 15:3-7 lezen we de gelijkenis van Jezus over het verloren schaap. Het gaat over een eigenaar van 100 schapen, waarvan er één ontbreekt en verloren is, ergens in het woestijngebied.

he 15e

We lezen het voorbeeldverhaal van Jezus vanaf vers 3: ‘En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5: En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6: En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.’

 Jezus legt ons uit in vers 7: ‘Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over  negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.’

he 16f

***

Een vervuild schaap en een schone start

Door de genade en het reddend handelen van God kun je weer een schone start maken. Je ziet dat bij de gevallen herder David, die als koning zelf een afgedwaald schaap werd door zijn zonde met Bathseba.  Hij geeft aan in Psalm 119:176: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap.’

he 13abc

In Psalm 51 en 32 zie je hoe hij tot berouw, bekering en herstel komt. Hij ontvangt vergeving en reiniging als vervuild verloren schaap.

he 13def

Misschien heb je ook een schone (her)start nodig, omdat je het als gelovige in zonde bent gevallen en jezelf hebt verontreinigd. Heb je ook berouw omdat je tegen God hebt gezondigd, Die als een Herder voor je is (geweest)?

Laat je dan oprichten en bemoedigen door de liedversie van Psalm 51 uit Psalmen voor nu. Het wordt ook gezongen door Suzanne van der Velde bij Nederland Zingt. Hier volgt de tekst

Psalmen voor nu – Psalm 51

Een schone start

*** 

Wilt u mij nog wel zien? Ik kom bij U.

Wat ben ik vies, als U mij niet wast.

Ik denk de hele dag aan wat ik deed.

Ik weet, dat U mijn misstappen zag.

En u staat in Uw recht.

Ik schaam me diep.

U hebt heel mijn ellende gezien.

***

Het ging al mis met mij in moeders buik,

maar U hebt Uw geheimen gedeeld.

En U bent trouw geweest en houdt mij vast.

Als U mij wast, dan word ik weer wit.

Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben,

en veeg dan al mijn misdaden weg.

***

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart.

U weet, dat ik niet zonder U kan.

***

Kom alstublieft terug en maak mij blij.

Geef iedereen die spijt heeft die kans.

Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?

Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,

dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

***

Ik geef graag iets terug, maar U bent God,

en alles wat bestaat, is van U.

Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed:

ik weet, dat U die aannemen wilt.

Als U de oude stad herschapen heeft,

dan komen wij en dan is het feest.

***

Je kunt het lied beluisteren via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=CGdze9Lt83U

***

SCHUWE SCHAPEN OP EEN EILAND

Ik ben wel eens op een eiland in Schotland geweest. Je hebt daar nog heel wat kleine eilandjes. Deze rotsige eilandjes steken vaak hoog boven het water uit. Op zo’n eilandje kun je dan een grasvlakte tegenkomen, waarop schapen los rondlopen. Ik vond het eigenlijk wel een beetje eng voor die beesten. Als ze te dicht aan de rand zouden komen, dan was het gevaar aanwezig dat ze zo van de steilte in de zee zouden kunnen vallen. Toch geloof ik niet dat dit veel is voorgekomen.

he 19i

Stel je eens voor dat een aantal schapen geruime tijd op zo’n eiland heeft gegraasd. Het gras is zo goed als afgegraasd. De arme dieren lijden al een aantal dagen gebrek. De eigenaar is ervan op de hoogte en besluit ze naar een ander door hem gehuurd eiland te vervoeren, want daarop is nog genoeg gras aanwezig om af te grazen.

he 20j

Hij komt naar het eiland met een paar helpers en met een boot om de beesten in mee te nemen. Nu wordt het best wel moeilijk, want de dieren zijn erg schuw, omdat ze al zolang alleen op het eiland zijn geweest. Iedere keer rennen ze weg voor de vangers en de honden, die ze de goede kant willen opdrijven. Dat is gevaarlijk, want ze kunnen ook van het eiland in de zee storten.

he 21k

Schuwe schapen laten zich niet gemakkelijk vangen.

Er moet zelfs geweld worden gebruikt om ze één voor één in de boot te krijgen. Sommige schuwe, tegenstribbelende schapen raken zelfs gewond bij de “reddingspoging”. Uiteindelijk worden ze allen gevangen, vervoerd en uitgezet op een ander eiland. De schapen mogen daarna volop genieten van het malse, verse gras, wat er overvloedig op is te vinden.

he 22l

Als ze zouden kunnen nadenken, dan zouden de gewonde schapen er nu wel spijt van hebben dat ze zo dom zijn geweest om niet vrijwillig in de boot te gaan. Door hun hardnekkige tegenstand en tegenstribbelen zijn ze gewond geraakt – dit was niet nodig geweest! 

Blijf niet op de vlucht. De kust is veilig.

Laat je vangen voor herstel.

Zo moet je ook Gods reddende liefde niet proberen te ontvluchten – dit is zeer nadelig voor jezelf. Je hoeft niet zo “schuw” voor de Heere te zijn als Hij in Zijn Evangelie reddend tot je komt. Hij wil je leiden naar een beter leven, een leven in Zijn beschermende en verzorgende nabijheid.

he 18h

Je moet dit gaan inzien. Als je een verkeerd Godsbeeld hebt, zul je geen intense verlangens naar Gods gemeenschap hebben. Zie Hem dan maar in Christus tot je komen als de goede Herder.

Weet je dat God juist zoekt

wat weggedreven en verloren is?

he 23m

We lezen in Ezechiël 34 van verkeerde en ontrouwe herders over het volk Israël. Daar tegenover wordt de HEERE God als de goede Herder voorgesteld. Lees het hoofdstuk maar eens voor jezelf.

he 24n

We lezen in Ezech. 34 over de belofte van de ene Herder, Jezus Christus, de grote Zoon van David. In de verzen 34:23-24 wordt over Hem geprofeteerd: ‘Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ik, de HEERE, heb gesproken.’ Deze waarheid is honderden jaren later vervuld in Jezus Christus. Zo zie je ook hierin een bewijs van de Goddelijke inspiratie van de Bijbel in de vervulling van de beloften van God.

Ben je afgewezen. Weggedreven en afgedwaald?

Je kunt ‘het zwarte schaap’ van de familie zijn. Je hebt dan het gevoel dat je er niet bij hoort. Je voelt je dan  emotioneel afgewezen. Je telt eigenlijk niet mee. Als een weggedreven schaapje schuifel je dan weg uit de kudde.

he 12b

Weet dat God juist zoekt dat weggedreven en verloren is?

We lezen in Ezechiël 34:15-16 van God, Die als de goede Herder over deze schapen uitspreekt: ‘Ik zal zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken.’ 

Veel negatieve ervaringen kunnen verergeren door de gedachten die je erover gaat hebben. Omdat ze je hebben vernederd en afgewezen, kun je jezelf als te negatief gaan zien. Je kunt je negatieve profiel of lage zelfbeeld gaan uitvergroten. Dan voel je jezelf het zielige, afgewezen schaap. Door de liefdevolle acceptatie van de goede Herder kun je een heerlijke identiteit vinden in Jezus Christus. Je weet je dan geliefd door de Heiland. Door het geloof kun je weten dat God je accepteert in Zijn Geliefde Zoon. Hij ziet je dan als de goede Herder als Zijn ‘geliefde schaap’.

he 13c

In Psalm 119:176 wordt toegegeven: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap.’

4. Waarom zoekt God verloren mensen?

5. Ben je al door Hem gevonden ? Hoe ging dat?

Herstel voor dwalende schapen

Als we geloven, kan er ook van ons worden gezegd: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’ (Jes. 53:6).

We lezen in Jes.53:4a over Hem: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’ In vers 5 wordt het dwalende schapen verzekerd: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

In mijn Engelse Bijbel lees ik: ‘And by His stripes we are healed.’ Voor ‘healing’ moet je dus bij Jezus zijn. Dit gaat dus ook over onze innerlijke pijnen. In de veilige armen en helende handen van de goede Herder ontvangen gewonde schapen genezing.

In de helende handen van de goede Herder

ontvangen gewonde en gekwetste schapen

genezing en herstel

Jezus zoekt ons als goede Herder

Opdrachten:

Lezen  Lukas 15:1-7

6. Wat denk je in deze gelijkenis van het verloren schaap van de eigenaar?

Lezen: Johannes 10:1-18 en 10:27-29

7. Wat denk je van de goede Herder en Zijn schapen in deze teksten uit Joh. 10?

8. Hoe is Jezus de Deur voor de schapen? Wat betekent dat voor jou?

9. Waarom heb je Jezus als de goede Herder nodig?

Jezus heeft laten zien

dat Hij de goede Herder voor Zijn schapen is.

***

Ben je al terug in de schaapskudde van de goede Herder?

Denk na over de bemoedigende song van Johnny Cash:

BACK IN THE FOLD

(Terug in de kudde)

Song:Johnny Cash
Tekst: unknown

Lord I know how long You waited,
For me to come back home;
‘Cause I know how long I was gone.
But Lord, I never knew,
Until I lost sight of You;
Just how lonely I could be on my own.

Now I’m back in the fold,
Back in the fold;
Knowing sweet Jesus,
That You’re in control;
No longer apart at last I am whole,
Lord it feels so good to be back in the fold.

There’s nothing sadder in all creation,
Than a soul in isolation;
Away from the sound of God’s voice.
But there’ll be no time for tears,
Lord I’ve paid for my lost years;
All I want now is to sing and rejoice .

Now I’m back in the fold,
Back in the fold;
Knowing sweet Jesus,
That You’re in control;
No longer apart at last I am whole,
Lord it feels (so) good to be back in the fold.

(A sheep fold is a sheep pen, a place of safety.
The phrase is to welcome someone back after they have been away.)

***

Ik heb de zinnen van het lied op de volgende wijze in het Nederlands vertaald:

10. Wat spreekt je aan en herken je in het volgende vertaalde lied

       ‘Back in the fold’ 

Terug in de kudde

Heere, ik weet hoelang U op mij wachtte,

dat ik terug zou keren naar huis; want ik weet hoelang ik weg was.

Maar Heere, ik heb het niet geweten, totdat ik U uit het zicht verloor,

hoe eenzaam ik kon zijn toen ik op mijzelf was.

*** 

Nu ben ik terug in de kudde, terug in de kudde.

Terwijl ik weet, lieve Jezus, dat U het onder controle hebt.

Nu ik niet langer ervan gescheiden ben, ben ik heel.

Heere, het voelt zo goed om terug te zijn in de kudde!

*** 

Er is niets triester in de hele schepping dan een geïsoleerde ziel,

verwijderd van het geluid van Gods stem.

Maar er zal geen tijd zijn voor tranen,

Heere, ik heb geboet voor mijn verloren jaren.

Alles wat ik nu wil is: te zingen en me te verblijden.

*** 

Nu ben ik terug in de kudde, terug in de kudde.

Terwijl ik weet, lieve Jezus, dat U het onder controle hebt.

Nu ik niet langer ervan gescheiden ben, ben ik heel.

Heere, het voelt zo goed om terug te zijn in de kudde!

***

Samen bidden en danken

he 26p

B-gedeelte

Extra opdrachten over de goede Herder en Zijn schapen

Lees voor de volgende opdrachten eerst Johannes 10:1-18, 27-30

en Psalm 23

1. Welke teksten hieruit spreken je bijzonder aan? Waarom? 

2.   Herken je iets bij jezelf in het lied van Marcel en Lydia Zimmer en de PowerPoint over de goede Herder?  Hoe dan wel?

3. Wat spreekt je persoonlijk het meeste aan bij de goede Herder in Johannes 10?

    (Nummer het in volgorde van belangrijkheid.)

    A. Dat Hij de Deur voor de schapen is (vers 9),

        waardoor en behoud en bescherming is.

    B. Dat je door Hem kunt ingaan en uitgaan (vers 9),

        waardoor je goed wordt verzorgd en gevoed en je jezelf vrij voelt.

    C. Dat Hij Zijn leven geeft voor de schapen (vers 11).

    D. Dat Hij je persoonlijk kent en er een goede relatie met hem is (vers 14).

    E. Dat Hij nog meer schapen zal toebrengen

        en je mag behoren tot één kudde en één Herder.

    F. Dat je Zijn stem mag (her)kennen en Hem gehoorzaam wilt volgen (vers 27).

    G. Dat Hij je het eeuwige leven geeft en je altijd zal beschermen (ver 28).

    H. Dat Hij de macht heeft, samen met Zijn Vader,

        zodat niemand je uit de hand van God zal kunnen rukken (ver 28-29).

4. Welke drie mooie zaken van de goede Herder heb je bovenaan geplaatst?

    Wat zegt dit over jouw persoonlijke geestelijke behoeften?

5. Hoe komt het dat je de goede Herder hierin het meest nodig hebt?

6. Heeft dit te maken met je zelfbeeld of met ervaringen uit het verleden?

7. In welke mate spelen deze zaken (nog) een rol in je leven?

8. Hoe zie jij jezelf?

      Wat geldt voor jouw persoonlijk het meest?

      Zet in 26 typeringen voor jezelf op de goede volgorde.

      Je krijgt dan wat het meest voor jou geldt bovenaan.

      (Je kunt het gemakkelijk aangeven door bijvoorbeeld

      1P, 2R, 3W, 4X, enz. op een rij onder elkaar te zetten.)

      De tien bovenste en de tien onderste (die niet voor jou gelden)

      zeggen iets over je geestelijk leven en over hoe je jezelf ziet.

      A. Als een verloren schaap.

      B. Als een afgedwaald schaap.

      C. Als een dwaalziek schaap.

      D. Als een zwak schaap.

      E. Als een beschadigd en verwond schaap.

      F. Als een verdrietig schaap

      G. Als een zielig schaap.

      H. Als een veracht schaap.

      I.  Als een schuw schaap.

      J. Als een verlegen schaap.

      K. Als een onkundig schaap.

      L. Als een eigenwijs en dwars schaap.

      M. Als een koppig en hardnekkig schaap.

      N. Als een zondig schaap.

      O. Als een vernederd schaap.

      P. Als een behoeftig schaap.

      Q. Als een afhankelijk schaap.

      R. Als een vertrouwend en gelovig schaap.

      S. Als een toegewijd schaap.

      T. Als een volgzaam en gehoorzaam schaap.

      U. Als een bevrijd en vrij schaap.

      V. Als een geliefd en verliefd schaap.

      W. Als een tevreden schaap.

      X. Als een gelukkig schaap

      Y. Als een zeker beveiligd schaap.

      Z. Als een bewogen en liefdevol schaap.

9. Waarom heb je deze tien typeringen voor jezelf bovenaan gezet?

10. Waarom gelden de laatste tien typeringen niet voor jou?

11. Hoe kun je als ‘onwaardig schaap’ vrij zijn van zelfveroordeling?

12. Hoe kun je door de Deur binnengaan, behouden worden en weide vinden?

      (zie Joh.10:9).

13. Weet je al wat de goede Herder voor jou betekent? Wil je dat vertellen?

14. Ga nu samen in gebed, om te belijden en te danken.

Het hardop belijden van Jezus

kan bevrijding geven

Na een inleidend gebed over de grootheid, goedheid en barmhartigheid van de goede herder, kan een stil gebed volgen.  Bedenk hierbij (allen) voor jezelf wat je nodig hebt van de goede Herder. Bid en dank daarna, als je vrijmoedigheid hebt, voor jezelf en voor elkaar.

Let erop: hardop bidden is niet verplicht. Laat je hierin leiden door de Heilige Geest. Het biddend hardop belijden van (je geloof in) Jezus kan juist bevrijding geven.

      Jezus leert ons in Matth.10:32:

 ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen,

      die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,

Die in de hemelen is’ 

***

Afsluiting met een bemoedigend lied van Sela:

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.