Geestelijk herstel. Les 32. Geestelijke groei en herstel bij de Levensbron

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wat is onze geestelijke voedingsbron?

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar zijn we onszelf aan het wortelen?

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Door het geloof in Jezus ontvang je het levende water

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint over dit artikel. Het zijn 19 afbeeldingen met tekst, die je kunt gebruiken voor een presentatie over dit onderwerp:

Geestelijke groei en herstel van je levensboom bij de Levensbron

***

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

Hier volgt het lied van Sela: ‘Ik ben’, waarbij het gaat over Jezus als de Bron van leven. Hierbij zie je dan een beschadigde levensboom (‘hoe wij zijn geschonden’),  door liefde weer kan gaan groeien. In en door Jezus kunnen we dan ook nieuwe vrucht gaan dragen. Na de tekst kun je het lied aanklikken op YouTube:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven,

vol van liefde en vrede:

Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – gezongen door Sela

Laat me in U groeien en bloeien

Door het geloof in Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest kom je geestelijk tot groei en bloei. Wil je ook dat jouw levensboom doet groei en bloei komt? Wortel dan dieper door het geloof in Jezus, Die je het levende water geeft. Je leest de uitnodiging van Jezus in Joh. 7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Dat gebeurt door de Heilige Geest (vers 39).

Bij God is de bron van het leven. Hij is de Levensbron. David geeft aan in Psalm 36:10: ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’ Het volgende lied dat door LEV wordt gezongen, vertolkt het verlangen van een gelovige:

YouTube-video Laat me in U groeien en bloeien

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

***

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

***

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in nederigheid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de windselen sliep, ontbot,

en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Samen lezen Psalm 1

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Psalm 1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).

Hieronder volgt Opwekking 244. Na de tekst kun je aanklikken op de uitvoering door Sela en van de Alpha cursus:

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen;
die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht.

Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen;
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt.
Alles gelukt.

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen;
die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht.

Want hij is, als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet verwelkt.
Alles gelukt.

 

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad van deze sessie:

Verder kun je ook aanklikken op het volgende PDF-document, die te gebruiken is voor een bevrijdingsgebed en herstelsessie, om los te komen van negatieve wortels in je geestelijk leven en te komen tot een vernieuwde overgave bij de Levensbron. We zoeken daarbij naar de vrucht van de Geest in ons leven. Hier volgt het document:

Bevrijding van negatieve wortels

en vernieuwing van je geestelijk leven

Ben je wel of niet geestelijk gezond opgegroeid?

In onze kinderjaren kunnen we gevormd en ondersteund zijn door ouders en opvoeders. Gelovigen helpen ons om geestelijk gezond op te groeien. Ze beschermen ons tegen knagend ongedierte en harde stormen. Je ziet hieronder hoe een klein boompje veilig in de wind kan staan, door de steun van de palen.

Een jonge gelovige heeft nog wel ondersteuning en houvast nodig om stormen te kunnen doorstaan.

Een jonge gelovige heeft nog wel ondersteuning en houvast nodig om stormen te kunnen doorstaan.

 

Als de boom groot en sterk genoeg is, kunnen de steunpalen worden weggehaald. Boompjes die al jong beschadigd of geknakt zijn, zijn hier meestal in de latere jaren nog door getekend. Iemand heeft eens opgemerkt:

‘Wat met zwakheid geplant is,

kan met kracht opgroeien.’

Het gaat om het leven en de groeikracht die nog aanwezig is in een boom. Geestelijke beschadigingen hebben gezonde geestelijke voeding nodig. En wat denk je van de nodige toevoer aan gezond hemelwater? Kun je ook nog herstellen van vroege wonden? Ik denk dat er door een gezond geestelijk leven nog veel mogelijk is. Jezus is immers de Heler! Hij heeft bewezen vele ziekten te kunnen genezen. Door het geloof in Hem zien we nog wereldwijd wonderen en tekenen van Zijn genezende kracht.

Inleidende liederen

In het begin van de samenkomst kun je de volgende liederen zingen, als inleiding op het onderwerp. We hebben de kracht van de liefde van God nodig. Hij kan ons hart veranderen, herstellen en vernieuwen. Zing je verlangen uit in het volgende lied:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

Wees als een boom die vrucht draagt

Als je Jezus als Heer in je leven erkent en eert, kun je door Hem geestelijk groeien, herstellen en vrucht dragen. Dat komt naar voren in Opwekking 174. (Tekst en muziek: Gijsbert Spijker.) Hier volgt de tekst:

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus die blinden genas, verrees.

(Refrein)

Wees als een boom die vrucht draagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

 Hier kun je aanklikken op het lied:

 Hieronder zie je dat het bij De Hoop wordt gezongen:

 YouTube-video Juicht, want Jezus is Heer

Kom tijdens deze sessie tot de vreugde van het heil. Sta op en laat je uitleiden uit alles waarin je vastzit, en wat je vasthoudt of tegenhoudt. Zie hieronder in Opwekking 148 hoe God Zijn volk verlost (zoals we ook lezen in Jesaja 55:12). Hieronder volgt de tekst van het lied:

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaan met vreugde voort
en de bergen en heuvelen juichen rondom haar.
Alles zingt erbij zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
 
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem. (3x)
En wij gaan vrolijk voort.

Op de volgende uitvoeringen kun je aanklikken:

YouTube-video Sta op, o kind’ren van Israel / Gods volk wordt uitgeleid

 Ze zijn gezongen bij Nederland Zingt.

Verkeerde keuzes in je jeugd

Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te maken. Een prediker heeft eens opgemerkt, dat de zonden van de jeugd vaak de kwellingen van de ouderdom zijn.

De zonden van de jeugd

kunnen de kwellingen van de ouderdom worden

De keuzes die je maakt in je jonge jaren zijn erg belangrijk voor het vervolg van je leven. Dit heeft te maken met de geestelijke voeding die vanaf je vroege jeugd voortdurend tot je neemt.

Salomo wist van verkeerde keuzes in zijn leven. Door schade en schande is hij wijzer geworden. Hij had in zijn jeugd al heel veel wijsheid, maar zondigde tegen beter weten in. Hij kwam er later achter en geeft ons verstandige levenslessen in de Spreuken en het boek Prediker. Lees Prediker 11 en 12 maar eens goed door, en je ziet hoe het leven verloopt en hoe belangrijk de keuzes in je jeugd zijn. Daarom adviseert hij je in Prediker 12:1, dat je moet denken aan je Schepper in de dagen van je jeugd.

Ondanks beschadigingen kunnen bepaalde bomen toch nog opgroeien. Dat ligt vooral ook aan de hoeveelheid goed bast en de gezonde voedingsbodem.

Weardoor zal deze beschadigde boom staande kunnen blijven?

Waardoor zal deze beschadigde boom staande kunnen blijven?

 

Zoals je hieronder ziet, is de boom ook beschadigd door woorden die in de bast zijn ingekerfd. Op geestelijk gebied worden veel mensen beschadigd door scherpe en harde woorden van afwijzing en veroordeling. Ze krijgen heel wat op hun ‘bast’. Ze lijden onder onrecht en vernedering.

Negatieve woorden kunnen je diep verwonden... zeker als ze voortdurend op je huid zitten te kerven.

Negatieve woorden kunnen je diep verwonden… zeker als ze voortdurend op je huid zitten te kerven.

 

 Er zijn mooie bomen gesneuveld doordat ze kapot zijn gekerfd. Zo zijn ook veel slachtoffers getekend voor hun leven. Zij hebben hulp, geloof en liefde nodig!

Beschadigde mensen kunnen zich met negatieve gevoelens keren naar de duisternis. Ze accepteren dan de kwade woorden die over hen zijn uitgesproken. Ze gaan deze leugens geloven en overnemen. Dan komen ze in een negatieve spiraal terecht. Hun boom kan dan naar het noorden omvallen…

In Prediker 11:3 lezen we dat een boom naar het zuiden of naar het noorden kan vallen. Dit kan een beschadigde of verdorde boom zijn geweest. Een gezonde boom kan heel wat stormen overleven, maar een verzwakte boom zal eerder vallen. Het kan zijn dat je door beschadigingen, een wanhopige gedachten en ondoordachte keuzes de verkeerde kant uitgroeit, zeg maar: naar het koude noorden.

De kant waar je naartoe groeit,

bepaalt jouw (eeuwige) toekomst

Als je voor de afgang en ondergang kiest, zul je daar dus ook terechtkomen – tenzij je tot inkeer komt. Wil je dat jouw levensboom er gaat uitzien als de volgende boom?beschadigde-boom

Deze uitgedroogde boom heeft lange tijd geen voeding meer kunnen halen uit de grond. De wegkwijnende boom heeft de wortels niet ver genoeg uitgebreid naar een vochtige bron of ader van levend (stromend) water.

Vreugde voor het rusteloze hart

Zit je geestelijk nog met je beschadigde, rusteloze hart? Ik wil je bemoedigen met het mooie lied van Sela: ‘Vreugde van mijn hart.’ De tekst is van Hans Maat en de muziek van Kinga Bán. Je kunt het lied onder de twee afbeeldingen met tekst ook beluisteren op YouTube. Het lied is een gebed om herstel, dat komt tot vervulling door het levende water van Jezus door de Heilige Geest. Is Jezus ook de diepste vreugde van je hart? 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe kan de liefde en vreugde van God je hart vervullen? Weet je dat dit binnenstroomt door het geloof in Jezus Christus. Hij nodigt ons in Joh. 7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Open je gewonde hart maar voor Jezus.

Laat Zijn liefde maar binnenstromen!

Zie hieronder het vervolg van het lied van Sela. Haal het water uit de Levensbron:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hieronder kun je aanklikken op de link om het lied van Sela te beluisteren:

Waar ben jij jezelf aan het wortelen? Waar haal je jouw levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Hoge, trotse bomen vangen veel wind

Het bekende spreekwoord luidt: ‘Hoogmoed komt voor de val.’ Trots is een bron van hoogmoed. Veel mensen putten kracht uit de wereldse bron van hoogmoed en zelfzucht. Zij leven naar het schema van de wereld. Als je daar naar leeft, heb je de wereld lief en wil je geliefd zijn bij de wereld van mensen die leven zonder de liefde van God.

We worden gewaarschuwd in 1 Joh. 2:15: ‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.’  In vers 16 zien we wat het schema van de wereld inhoudt: ‘Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.’ Besef de gevolgen, die worden genoemd in vers 17: ‘En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.’ 

Wanneer ben ik goed in beeld?

Welk beeld heb je van jezelf? Velen denken te groot van zichzelf. Ze blazen hun ego op. Je kunt te opgeblazen zijn. Dat is geen eerlijk zelfbeeld. Het kost je dan ook teveel inspanning om je imago groot te houden. De slogan van deze tijd is wel ‘Ben ik in beeld?’ Dan kun je zien op Facebook. Je bent pas eerlijk goed in beeld als je bij God in beeld bent! Weet je wanneer dat zo is? Je bent dan niet meer vol van jezelf, maar vol van de genade van God en de liefde van Jezus, waar de Heilige Geest je mee vervuld.

Kijk maar eens naar de volgende PowerPoint,

waarop je kunt aanklikken:

Wanneer ben ik goed in beeld?

‘Zien op Jezus’

geeft je pas echt meerwaarde

Het is belangrijk dat je vanaf je vroegste jeugd al een boodschap van hoop meekrijgt. Daardoor kan je wilskracht sterk worden je karakter zich gezond ontwikkelen.

Nederige gelovigen ontvangen genade, verhoging en rust

In 1 Petr. 5:5-6 wordt ons voorgehouden: ‘Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.’

Kom tot overgave aan God en ontvang het onderwijs van Jezus, als Hij ons tot Zijn rust nodigt in Matth. 11:28-29: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig bent en nederig van hart.’

 

Wanneer ben je het Evangelie ongehoorzaam?

In Lukas 14:16-24 vertelt Jezus ons de gelijkenis van het grote avond­maal. Velen werden daarvoor uitgenodigd. De heer nodigde welgemeend. Hij verlangde ze aan zijn maaltijd.

Toen ze zich verontschuldigden, en niet wilden komen, voelde deze heer zich beledigd en in Zijn eer ge­krenkt. Het bleek dat enkele genodigde gasten hun eigen bezittin­gen, zaken en bezig­heden belangrijker vonden dan het gaan naar het avondmaal van deze heer. Het waren waardeloze verontschuldigingen. Met de akker, de ossen en de vrouw konden ze zich nog het hele jaar bemoeien. Ze wilden zelfs niet een enkele keer deze heer vereren door aan zijn maaltijd aanwezig te zijn. Van de 365 dagen zelfzucht en eigenbelang wilden ze er niet één voor deze heer missen. Zie je de minachting voor deze welgestelde, vriendelijke man? Het is goed te begrijpen dat deze heer toornig werd.

De ernstige zonde van weigering van Gods uitnodiging tot het heil wordt ons nog scherper getekend in Matth.22:1-14. Lees deze verzen maar eens goed! Jezus leert ons hierin dat het Konink­rijk der hemelen gelijk is aan deze gelijkenis.

Het gaat daar over een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. Na een eerste weige­ring probeerde hij ze zelfs met meer aandrang te overreden om tot de bruiloft te komen. In deze gelijkenis zie je de pure onwil en actieve vijandschap van de uitgenodigde mensen. Zij reageerden er moedwillig niet op.

Dit leert ons dat het heel erg is als je niet reageert op de het Evangelie van koning Jezus. De onwil en vijandschap zullen de weigeraars zwaar worden aangerekend!

 

Door Jezus kun je werkelijk zien!

In Bethsaïda heeft Jezus een blinde man genezen. Toen ze hem bij Jezus brachten, smeekten ze Hem dat Hij hem zou aanraken. Je leest het in Markus 8:22-25. Nadat Jezus in zijn ogen gespuwd had en de handen had opgelegd, begon de man te zien. Jezus vroeg hem daarbij of hij iets zag. We lezen de reactie van de man in vers 24:

‘En hij keek op en zei:

Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen.’

In vers 25 lezen we verder: ‘Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.’ Het wordt verwoord in het volgende lied van Johnny Cash:

Johnny Cash  –  I see men as trees walking

Followed him in such numbers that they walked on

top of each other, just to touch the hem of His garment.

Jesus came to the city of Betsaïda,

and a blind man was brought to him.

And the blind man said to Jesus:

If you’d only stop and touch me.

If you’d only stop and touch me. (4x)

So Jesus touched him:

He put his hands on the blind man’s eyes and he said:

Now open your eyes, and tell me what you see.

And I can almost see that man now opening his eyes

for the first time.

Looking around and seeing the dim outline

of the people around him.

He said:

I see men as trees walking. I see men as trees walking.

I see men as trees walking.  I’m beginning to see.  (2x)

So Jesus touched him one more time.

He laid his hands on his eyes and he said:

Now open your eyes and look up, and tell me what you see.

And the man said:

I can see all men clearly. I can see all men clearly.

I can see all men clearly.  I’ve begun to see. (2x)

 …

And if all that be true, then I just got one more thing to say:

Jesus reach down now, and touch me.

Jesus reach down now, and touch me!

Jesus reach down now, and touch me. I would like to see!

 

Hieronder kun je het lied beluisteren via YouTube en het refrein meezingen:

YouTube-video Johnny Cash at Jesus Sound Explo 1972

/ I See Men as Trees Walkin’

Wil je ook dat Jezus Zich naar je uitstrekt en aanraakt om geestelijk te kunnen zien? Is het jouw gebed: ‘Jezus kom tot mij, raak mij aan, want ik wil zien!’ In het geloof mag je op Hem zien. God nodigt je in Jesaja 45:22: ‘Wend u tot Mij, word behouden…’

Zie op Jezus

en word behouden!

De eigenwijze landbouwer

Ik zal een verhaal als leervoorbeeld inlassen.

In een dal staat op een hoger gedeelte de boerderij van een landbouwer. Deze is veilig omringt met oude beuken. Het lijkt wel een trotse vestingplaats.

Hij kijkt uit over het uitgestrekte grondgebied dat hij bezit. Het is familiebezit, wat door verschillende generaties steeds meer is uitgebreid. Door het dal loopt een riviertje. Voor het opwekken van elektriciteit besluit de regering echter om hierin een grote stuwdam aan te leggen aan het einde van het dal. Het dal zal dan onder water komen te staan. Het dal is uitgekozen vanwege de goede ligging en omdat er maar één boer moet worden onteigend. Verder wonen er geen mensen.

Er wordt en procedure opgestart om de landbouwer te onteigenen. De boer heeft wel geruchten gehoord over een te bouwen stuwdam, maar hij heeft voor zichzelf al besloten dat hij z’n eigendommen niet zal verla­ten of opgeven. Hij weigert om mee te werken of om ook maar te reageren op enig verzoek. 

De regering stuurt hem bemiddelaars en brieven, maar hij wil niets daarover horen en niemand daarover spreken. Sommigen brieven opent hij niet en andere legt hij hoogmoedig naast zich neer. Hem wordt op den duur zelfs een verdubbeling van land op een andere plaats aangeboden.

Hij wil er echter niets van weten en reageert verder niet op brieven met belof­ten, beloningen en bedreigingen. Hij blijft vastberaden op zijn standpunt staan. Zo blijft hij in blinde dwaasheid en diepgewortelde tegenstand volharden.

Twee jaar later loopt het dal onder water en verliest hij zijn boerderij en landerijen. Vanwege zijn hardnekkige tegen­stand ontvangt hij er niets voor terug. Uiteindelijk heeft hij het dus toch moeten verliezen.

Zo zullen hardnekkige zondaren en weigeraars het uiteindelijk toch van een almachtig God moeten verliezen. Vroeger of later zullen ze door eigen schuld voor eeuwig moeten ondergaan. Wat heeft het voor zin om te blijven volharden in ongeloof en tegen­stand?

Wil je in geloofsgehoorzaamheid God dienen?

of blijf je liever een ongelovige dienstweigeraar?

Omdat God in Zijn Woord met een genadig aanbod komt, worden wij voor een keuze gesteld. Jezus wordt ons als Redder aangeboden! Als je er niet op in gaat, weiger je dit aanbod te aanvaarden. Dat heeft catastrofale gevolgen! In Joh. 3:36 wordt duidelijk gesteld: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’

In Job 22:21-23 leert Elifaz: ‘Gewen je toch aan Hem en heb vrede; daardoor zal het goede over je komen. Ontvang toch het onderricht uit Zijn mond, en leg Zijn woorden in je hart. Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden.’

Vertrouw niet op een mens, maar wel op God

Als je vertrouwt op een mens, dan vertrouw je op zijn woorden en onderliggende gedachten. Dat kan gevaarlijk zijn, en ernstige gevolgen hebben.

Wat gebeurt er als mensen je op de huid zitten en negatieve woorden inkerven?

Wat gebeurt er als je vertrouwd op mensen die je ten diepste beschadigen en laten vallen?

 

 We lezen in Jeremia 17:5-6: ‘Zo zegt de HEERE: ‘Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.’

Op menselijke woorden kun je niet steunen. Met mensen kun je omvallen.

Op menselijke woorden kun je niet steunen.  Met mensen kun je omvallen.

 

Hier tegenover rust er een zegen op je als je op God vertrouwt, Die altijd de waarheid spreekt. Hij maakt waar wat Hij zegt. Zie wat er met je gebeurt als je op Zijn Woord vertrouwt en Hem gehoorzaamt. We lezen dat in Jeremia 17:7-8: ‘Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een  boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.’

Het vertrouwen op God wordt mooi verwoord en bezongen in Opwekking 735, een lied van Christian Verwoerd. Hieronder volgt de tekst:

Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion

die niet wankelt, maar voor altijd blijft.

Dus Israël, richt je op de Heer en verwacht het goede van Hem;

leg je lasten en je noden voor de Koning neer

en leer maar vertrouwen op zijn stem.

Er is dan nog strijd en geweld en de vijanden vallen steeds aan;

maar wie eenvoudig zijn vertrouwen op de Heere stelt,

die zal in de overwinning staan.

Als een huis dat op de rots staat, zo onwankelbaar,

zo beschermt Hij heel ons leven tegen elk gevaar.

Hieronder kun je aanklikken op het lied vanuit Opwekking 735, met ondertiteling:

YouTube-video Opwekking 735 – Als de berg Sion

Via de volgende link naar YouTube kun je het lied van de auteur zelf beluisteren:

Ben je door het geloof in Jezus stevig gehecht aan de Rots der eeuwen?

Ben je door het geloof in Jezus stevig gehecht aan de Rots der eeuwen?

 

Klem je vast

aan het betrouwbare Woord van God

Het Woord van God is een persoonlijke boodschap aan ons. Het is eigenlijk een brief van God aan ons adres. Daarop wordt een antwoord verwacht. God verplicht ons zelfs hiertoe. Hij is onze Schepper en heeft dus volledig recht op Zijn schepsel. Hij heeft recht op onze liefde tot Hem. Wij dienen Hem dankbaar te vrezen en te eren vanuit de liefde van ons hart, met een oprecht geloof en voortdurende toewijzing.

Zeggen en doen

Ik benadruk nu weer opnieuw wat ik in de vorige sessie heb uitgelegd: over zeggen en doen, woorden en daden. Hoe verantwoorden wij ons naar God toe? Wij behoren ons uit te spreken naar God toe. Dat is ‘amen zeggen’ op Zijn woorden. Hij vraagt naar ons en roept ons. Wat is hierop je antwoord? God houdt ons ook verantwoordelijk voor wat wij zeggen te zullen doen. Wat wij zeggen, moeten wij dus ook doen!

Wat je zegt,

moet je ook doen

Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ betekent zowel ‘woord’ als ‘daad’. Jouw woord moet daarom ook jouw daad zijn. Als iemand iets openlijk verkondigde tegenover de Joden, konden ze reageren: ‘Laat je dabar zien!’ Dat betekent dus: ‘Bewijs het met je daden.’ Velen kunnen hun uitgesproken woorden en toezeggingen niet waarmaken.

Jezus heeft Zijn woorden bewezen door Zijn daden. Hij zegt van Zichzelf in Joh. 10:11: ‘Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ Dat heeft Hij dus ook bewezen en waargemaakt aan het kruis.

Jezus verkondigt in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Dat heeft Hij bewezen en dat bewijst Hij nog steeds. Hij is betrouwbaar, op Hem kun je aan, en met Hem kun je gelovig vertrouwen. Hem moet je ook gelovig gehoorzamen.

Geloof in de betrouwbare

en vaststaande feiten van de Bijbel

Gehoorzaam daarbij aan de opdrachten die ons brengen tot de vervulling van de betrouwbare beloften van God. Door het groeizame geloof kan jouw geestelijke levensboom dan voorspoedig opgroeien.

Een stevig geworteld geloof groeit door goede voeding vanuit het Woord van God

Een stevig geworteld geloof groeit door goede voeding vanuit het Woord van God

 

We lezen in Psalm 92:13-16: ‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’

Wat is onze geestelijke voedingsbron?

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Het Woord van God en de woorden van Jezus geven ons het geestelijk voedsel dat we nodig hebben om geestelijk gezond te kunnen opgroeien.

Is je geloof goed geworteld, zodat mensen je niet kunnen ompraten?

Is je geloof goed geworteld, zodat mensen je niet kunnen ompraten?

 

Paulus stimuleert ons in Kol. 2:6-7: ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig, met dankzegging.’ Hierdoor wordt je beschermt tegenover de mooiklinkende redeneringen en dwalingen van mensen, waardoor je kunt worden meegesleept. Je wordt dan weggesleurd vanaf de vaste grond en voedende bron van het geloof in Jezus Christus. Dan verdort je geestelijk leven. hier kunnen voor in de plaats verbittering, vervuiling, twijfel, angst en boosheid komen.

De standvastige boom van het geloof laat zich niet omduwen... en houdt zelfs stand in verdrukking.

De standvastige boom van het geloof laat zich niet omduwen… en houdt zelfs stand in verdrukking.

 

Houdt elkaar vast bij de gezonde bron van het Woord van God. In Hebr. 12:15 worden we aangespoord: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden.’

Lezen Efeze 3:14-21

Waar zijn we onszelf aan het wortelen? Houd je jezelf nog vast aan de waarheid van het Woord van God? In Efeze 3:14-21 bidt Paulus om verdieping in het geloof voor de gemeenteleden. In  de verzen 16-19 lezen we dat je door het geloof in Christus ook in de liefde geworteld kunt zijn, waardoor je ook vervuld kunt worden tot heel de volheid van God.

Lees deze kernachtige voorbede van Paulus maar eens voor jezelf. Wil je ook met kracht gesterkt worden door de Heilige Geest in de innerlijke mens? (vers 16). Woont Christus door het geloof in je hart? Ken je de liefde van Christus? Ben je in Zijn liefde geworteld en gefundeerd?

Zijn er wortelproblemen?

Het kan zijn dat je niet goed bent geworteld in je jongere jaren. Het kan ook zijn dat voor bomen schadelijke dieren aan de wortels hebben geknaagd. Beschadigde wortel kunnen al snel worden aangetast door rottigheid. Dit zal een gezonde doorstroming belemmeren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Welke negatieve wortels hebben je geestelijk leven verontreinigd en belemmeren de gezonde geloofsgoei?

De levensmineralen ‘geloof, hoop, liefde en vreugde’ zorgen ervoor dat de boom van de gelovige gezond kan opgroeien. Ongeloof, twijfel, angst, zelfbeklag, boosheid en wrok knagen aan de wortels van je geloof, hoop, liefde, geluk, vrede en vreugde. Je kunt het zien op de afbeelding hieronder. Onderzoek je geestelijke wortelstelsel maar eens! Zie hoe de goede geestelijke vrucht wegkwijnt als het ongeloof, de angst en twijfel, boosheid en wrok en het zelfbeklag de kop op steken.

Welke positieve wortels hebben je geestelijk leven gevoed en je gezond doen opgroeien in het geloof.

Welke positieve wortels hebben je geestelijk leven gevoed en je gezond doen opgroeien in het geloof?

Het kan gelukkig ook andersom. Als de goede vrucht in ons leven gezond opgroeit tot bloei komt, kwijnen de negatieve zaken in ons geestelijk leven weg. Ze verzwakken door ondervoeding en gebrek aan verderfelijke gedachten.

VOEDINGSBODEM VAN HET HART NEGATIEF

Geef geen voeding aan negatieve gedachten over jezelf en anderen!

Laat de rottigheid in je leven wegkwijnen… 

Je ziet het resultaat op de afbeelding hieronder. Let erop hoe de geestelijke kennis en liefde van en tot God en Jezus zijn opgegroeid in het hart, denken, gevoel en ervaring. Samen met geloof, hoop en vreugde kan het in je innerlijk leven gaan overheersen. Zie hieronder ook hoe dan de negatieve zaken in de schaduw gaan wegkwijnen:   

VOEDINGSBODEM VAN HET HART POSITIEF

Groei op in de genade en kennis van Jezus Christus

Petrus wenst de gelovigen toe in 2 Petr. 1:2: ‘Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.’ Vanaf het zaad, de wortel en de kleinste loot is alles al in een boom aanwezig van wat deze kan worden. Zo is het ook als wij het Evangelie van Jezus Christus in ons hart hebben ontvangen.

De toekomende groei, bloei en vrucht leiden tot de voltooiing,

tot het doel waartoe God ons geroepen heeft.

In 12 Petr. 1: 3 lezen we van dit werk van God in de gelovigen: ‘Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.’

Bij het groeiproces tot eer van God wordt volgens 2 Petr. 1:5-7 ook al onze inzet vereist: om aan ons geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en liefde voor iedereen. Aaneengeschakeld groeien we geestelijk dus op door de volgende zaken, namelijk door:

geloof – deugd – kennis – zelfbeheersing

– volharding – godsvrucht

– broederliefde – liefde voor iedereen

In 2 Petr. 1:8 wordt daarna hierover gesteld: ‘Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.’ Deze oproep loopt uit op een heerlijk vooruitzicht, zoals we lezen in 2 Petr. 1:10-11: ‘Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus.’

Petrus eindigt zijn brief,  tegenover dwaling en afval, in 2 Petr. 3:18: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.’

De boom en het hart worden aan de vrucht gekend

Het is toepasselijk voor ons onderwerp wat Jezus ons leert in Lukas 6:43-45, als Hij goede en slechte bomen met het hart vergelijkt. Hij geeft aan in de verzen 43-44: ‘Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend.  Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.’

Hij vervolgt in vers 45: ‘De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart,  want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.’

Bedenk en belijd het goede…

Aan de bomen kun je zien of ze gezond geworteld zijn in een goede voedingsbodem. De hartgesteldheid van een mens herken je aan zijn uitingen en spreken. Hierin zie je ook weer dat woorden uitingen van zwakheid of kracht en verziekt of gezond geestelijk leven zijn. Onze woorden gaan zelfs over ‘vloek en zegen’en ‘dood of leven’.

Derek Prince leert ons: ‘De hele Bijbel laat ons zien: onze woorden bepalen onze bestemming. In Spreuken 18:21 lezen we: ‘Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten.’ Als we verkeerd belijden, zal onze tong de dood voortbrengen in ons leven, maar als we de juiste belijdenis uitspreken, zal ze leven voortbrengen. Wat we ook uitspreken met onze tong, we zullen altijd haar vrucht eten.’

Blijf bij de Levensbron!

Hoe kunnen we gezond leven en blijven groeien in Jezus Christus? Wijs elkaar steeds weer naar de Bron van Leven!

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Jezus is de Levensbron

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

Samen lezen Psalm 1

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Psalm 1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).

Hieronder volgt Opwekking 244. Na de tekst kun je aanklikken op de uitvoering door Sela en van de Alphacursus:

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen;
die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht.

Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen;
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt.
Alles gelukt.

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen;
die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht.

Want hij is, als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet verwelkt.
Alles gelukt.

 

Hieronder volgt een PowerPoint voor een presentatie over geestelijke voeding  en vruchtdragen. Je kunt er op aanklikken:

PowerPoint Geestelijke voeding en vruchtdragen

 

Let op de geestelijke voeding!

We zoeken in de komende sessies naar antwoorden op de volgende vragen:

– Waardoor laten we ons geestelijk voeden?
– Waarom is goede geestelijke voeding zo belangrijk?
– Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?
– Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve denkveld?

– Waardoor zullen we kunnen groeien in geloof, hoop, liefde, geestelijke rust en innerlijke vreugde?

Haal dan je voeding uit de goede bron

Een gezonde gelovige is dus als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven. Jezus is de Levensbron. Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond.

Op de volgende afbeelding zie je dat de boom gezond is door de voeding vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.bij-de-bronWil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je dagelijks voor goede voeding zorgen, en zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Op de afbeelding zie je de geestelijke vrucht, die we vanuit het werk en leven van Jezus kunnen ontvangen. In deze vrucht dienen we overvloedig te zijn tot eer van God.  Zie op Jezus en leer van Hem! (Lees: Spr.11:30, Matth.11:28 en Gal.5:22.)

De levensboom van een gelovige

 

Hoe worden we geestelijke gevoed?

In de levensboom van de gelovige zie je op de afbeeldingen de verschillende vrucht uit Jezus, die we door inspiratie en instructies van de Heilige Geest ontvangen. Lees hierbij wat je van Jezus kunt leren in Matth. 11:28-30 en Filip. 2:1-11. Zie ook hoe de boom van je leven met rijke vruchten kan worden bekleed in Kolos 3:12-17. Zie op de afbeelding hieronder ook hoe de genoemde vrucht in Gal. 5:22-26 aanwezig behoort te zijn in het leven van een gelovige. Deze vrucht ontvang je door het geloof in Jezus.

Hoe worden we geestelijk gevoed?

Hoe worden we geestelijk gevoed?

 

 

Zoek naar de Levensbron!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’

 Er is een Bron van leven

Nu komt het nog aan op de aansluiting

Sla de wortels uit naar deze Levensbron!

Van deze heerlijke voeding zul je nooit genoeg krijgen

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Laat het levend water door je stromen

Als je Joh. 7: 37-38 kent voor jezelf, mag uitdelen van de overvloed die je hebt ontvangen. In 1 Petr. 4:10 worden de rijk bevoorrechte gelovigen opgeroepen: ‘Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.’

Als je een stroom van levend water wil laten uitvloeien voor anderen, is het een liefelijk offer vanuit het hart. Het vereist overgave van jezelf aan de wil van God, zoals ook Jezus Zichzelf en Zijn bloed heeft gegeven als een reddend offer voor de gelovigen.

In Bethanië kwam een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf bij Jezus, toen Hij aanlag in het huis van Simon de Melaatse. Zij brak de hals van de fles en goot de zalf uit op het hoofd van Jezus. Gebroken voor Jezus, als een offer van liefde, als een goed werk voor Jezus. Zij zalfde Hem tevoren voor de begrafenis. Wat een geloof, wat een offer! (Zie verder Mark. 14:3-9.)

Als het de wil van God is, wil je dan ook hartelijk gebroken worden voor Jezus en de mensen, om het levend water van Hem te kunnen laten stromen in Zijn oogst?

De gelijkenis van de gebroken bamboe

Daar gaat het ook over in de bekende gelijkenis van de gebroken bamboe, die door zijn meester werd gebruikt tot een rijke zegen voor het droge land. In de mooie tuin van de meester groeide een mooie bamboe tot een prachtige hoogte. Op een dag sprak de meester: ‘Bamboe, bamboe, ik wil je gebruiken.’ De bamboe antwoordde: ‘Meester, ik ben er gereed voor. Gebruik mij zoals u wilt.’ De meester ging verder: ‘Bamboe ik zal je moeten nemen en omhakken. De bamboe reageerde geschrokken en wilde eerst niet. De meester vervolgde: ‘Geliefde bamboe, als ik je niet omhak, kan ik je niet gebruiken.’ De bamboe stemde toen in: ‘Meester, als u me niet anders kunt gebruiken dan door mij om te hakken, doe dan uw wil en hak mij om.’

Daarna gaf de meester aan dat hij ook de bladeren en takken zou afhakken. Weer stemde de bamboe in. Daarna kwam het volgende offer. De meester sprak tot de gebroken bamboe: ‘Ik wil je in tweeën splitsen en je hart eruit halen, want anders kan ik je niet gebruiken.’ De bamboe boog voor hem en gaf toe: ‘Meester, meester, splits mij maar in tweeën.’

De meester nam de bamboe, deed wat hij wilde, en haalde ook het hart uit de bamboe, zodat deze geheel was uitgehold. Daarna droeg hij de lange, gebroken en uitgeholde bamboe naar een bron van stromend (levend) water. Daar stroomde het water vanuit de bron naar een waterkanaal dat leidde naar uitgedroogde rijstakkers. De rijst werd in het water geplant en uiteindelijk kwam er een prachtige oogst.

Bamboeverhaal

De bamboe die eerst zo prachtig stond in de tuin van de meester werd hierdoor nog glorieuzer en tot een rijke zegen in zijn gebrokenheid en nederigheid. Hij mocht dienstbaar zijn in de oogst van zijn meester… door het levende water door te geven.

Nogmaals: 

Als het de wil van God is,

wil je dan ook hartelijk gebroken worden

voor Jezus en de mensen,

om het levend water van Hem te kunnen laten stromen

in Zijn oogst?

In Psalm 92:13-16 lezen we de volgende rijke beloften voor de oprechte gelovige: ‘De  rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. ‘In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris  en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’

Groeien als een palmboom

Ben je ook geplant bij het voorhof van onze God, aan de fonteinen van het heil, bij het water van de Levensbron?

Kun je Jesaja 12:2-3 ook voor jezelf proclameren? Put nieuwe kracht en geloof uit deze bemoedigende woorden en beloften in het Woord van God:

‘Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.’

Opdrachten

1a. Lees en bespreek Matth. 11:28-30 en Filip. 2:1-11.

1b. Wat kun je volgens deze teksten van Jezus ontvangen en leren?

2. Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

3. Ben je in je jonge jaren geestelijk en emotioneel beschadigd? Hoe dan wel?

4. Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie via onze gedachten plaats?

5. Waarom zijn goede voeding en bescherming van levensbelang?

6 . Lees Kolos 3:12-17. Met welke rijk vruchten kan de boom van je leven worden bekleed volgens teksten uit dit gedeelte van de brief aan de Kolossenzen?

7. Lees Gal. 5:22-26. Wat denk je van de genoemde vrucht van de Geest in dit tekstgedeelte? Hoe kun je dit ontvangen en daaruit leven?

8a. Denk voor jezelf na over de verschillende vrucht die je ziet in de vruchtboom op de afbeelding hierboven.

8b. Noem daarna om de beurt één of twee van de genoemde zaken die je het meeste mist in je leven, en waar je dus meer van wilt hebben. Waarom?

Samen bidden in de groepjes 

Afsluiting samenkomst met een lied, gebed en proclamatie

Denk na over lied 596 van Opwekking: Uw liefde, stralend als de zon. Ontvang het biddend en verlangend in je hart. Je kunt daarbij beide handen geopend voor je houden.

Uw liefde, stralend als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Genadig droeg U elke last,
mijn zonde en mijn pijn.
Nu heelt U mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:
Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer
van Uw liefde in mijn dorstig hart.
Doorstroom mij nu, ik dorst naar U.
Doordrenk mij Heer.

Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel Uw vrede weer.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Your love (pour over me): Stuart Townend. Ned. tekst: Peter van Essen

YouTube-video Opwekking 596 – Uw Liefde

 

Het volgende lied van Sela is een lied van dank, lofprijzing en toewijding:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij

(CD/DVD Live in Groningen)

JEZUS LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,

door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,

laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U:

Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,

mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Mogelijkheid tot nazorg