Geestelijke strijd in de eindtijd

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ (Openbaring 17:14). 

De illustratie laat zien hoe satan als de overkoepelende spin de heerser en bestuurder van het boze wereldwijde netwerk is. De demonische spinnen worden door hem geïnspireerd en aangestuurd. De mensen houden het wereldgebeuren in de gaten. Zij worden voorgelicht, geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de hooggeplaatste medewerkers van satan. In het vervolg zullen we zien dat dit de overheden, de machten en de geweldhebbers van deze eeuw zijn (volgens Efeze 6:10). Daar hebben wij tegen te strijden. Met de twee grote spinnen naast de spin satan worden het eerste wereldse beest 666 en het tweede antichristelijke beest (de valse profeet) bedoeld (uit Openb.13). De tien kleinere spinnen zien op de tien antichristelijke koningen (Openb.17:17). Samen vormen zij in de eindtijd een antichristelijk complot. Het is een vast en aaneengesloten machtsblok op politiek, economisch en religieus gebied. Zij zullen tot een ongekende macht komen in de nieuwe digitaal bestuurde wereldstad Babylon.

De kleine spinnen aan de onderkant van de wereldbol zijn de demonen: de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6:10). Zij vervullen op een occulte wijze de wereld. Ze zijn dus ook aanwezig onder, om en in de mensen. Al de spinnen zijn aan elkaar verbonden door het World Wide Web van satan. Zij hebben occulte digitaal contact met elkaar. De mensen worden door hen beïnvloed, belast en soms ook bezet.

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

In Efeze 6:10-13 worden we opgeroepen: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’

        

Na het artikel ‘Het merkteken van het beest: 666’ volgt de inhoudsopgave van het PDF-document (E-boek): ‘Geestelijke strijd in de eindtijd’. Je kunt dit document hieronder intoetsen. Als je daarna weer terug wilt naar deze pagina moet je op het pijltje (bovenaan) ’terug’ toetsen.

BOEK: GEESTELIJKE STRIJD IN DE EINDTIJD

 

Het merkteken van het beest: 666

De laatste periode van de wereldgeschiedenis zal zich kenmerken door een uitzonderlijk hevige activiteit van satanische machten. Er zal een herleving van de antichristelijke macht zijn in de eindtijd.

We zien in Openb.13 een imiterende antigoddelijke macht verschijnen: de draak – het beest – de valse profeet. Het eerste beest (de antichristelijke wereldmacht) heeft zijn volmacht en autoriteit van satan gekregen. In Openb.13:14 zie je dat de valse profeet (het tweede beest) de mensen weet te misleiden.

Er is een herleving

van de antichristelijke macht

 in de laatste tijd 

Gezien de tekenen in de laatste decennia mogen we aannemen dat we in deze tijd leven. Daarom dienen we in de hoogste paraatheid te zijn… biddend en wakend.

Je kunt het eerste beest herkennen aan het getal 666. Ik wil niet ingaan op de speculaties over de betekenis van dit getal. Het duidt een mens aan. Het kan er ook op zien, dat het een door mensen te berekenen getal is. Het is in ieder geval van belang dat het getal 666 berekend moet worden. Er wordt een aanwijzing voor een verstandig en wijs iemand gegeven om het getal te berekenen. Let goed op vers 18: ‘Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’ In de grondtaal staat, dat je het getal ‘moet berekenen’.

 Bereken het getal van het beest! 

In het Engels wordt vertaald: ‘Let him who has understanding calculate…’ Een andere Engelse vertaling begint: ‘Here is the key…’ In de WV-vertaling lezen we: ‘Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan… ‘ Hoe ontvangen we dit doorzicht? Hier hebben we de Heilige Geest van God voor nodig!

Bid om wijsheid! 

Het gaat erom dat een wijs iemand het beest aan het getal 666 zal herkennen, als deze zich manifesteert en op toneel verschijnt. Als je het getal kunt berekenen, ontdek je zijn kwade identiteit en kun je jezelf met de wapenrusting Gods wapenen tegen zijn aanslagen. Paulus wilde niet dat satan voordeel over hem en zijn medegelovigen zou krijgen. Hij schrijft verder in 2 Kor. 2:11: ‘Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.’ Hij wil niet door satan uitgebuit of benadeeld worden. Het Griekse grondwoord betekent namelijk ‘uitbuiten, benadelen, oplichten’. Voor gedachten kun je ook vertalen ‘plannen’. Het is belangrijk dat wij zijn plannen doorhebben, zodat we niet stiekem door hem worden opgelicht of uitgebuit. Zie ook Ef.4:27, 6:11vv, en 1 Petr.5:8.

Geef de duivel geen plaats! 

In Efeze 4:27 lezen we: ‘En geeft de duivel geen plaats.’ Je mag de duivel geen enkele ruimte geven. Zorg dat er geen opening is in je wapenrusting, omdat je jezelf niet zorgvuldig genoeg hebt aangekleed of toegerust. Een toegelaten en soms ook gekoesterde zonde kan ervoor zorgen dat er een opening komt voor satans listige aanslagen. Een heilige moet ook heilige voorzichtigheid betrachten!

We hebben wijsheid (sophia) en verstand (nous) nodig om het beest en ook de boze geesten te kunnen (her)kennen. Voor het Griekse woord ‘nous’ kun je vertalen: ‘verstand, denkvermogen, onderscheidingsvermogen’. In 1 Kor. 12:10 wordt ook de gave van ‘onderscheiding der geesten’ genoemd. Dit charisma (deze genadegave) is nodig om de werking van de boze geesten en de boze wereldmachthebber te ontmaskeren.

Hoe kunnen we de boze geesten

 en de activiteiten van het beest herkennen? 

Vanuit de grondtekst lezen we dat het gaat over het onderscheiden en beoordelen van geesten. Het zal duidelijk zijn dat het getal van het beest occult (verborgen) is. Het gaat over de occulte machten, die ons trachten te verleiden, te binden en te overmeesteren.   We moeten voortdurend de wapenrusting aandoen. We lezen immers in Ef.6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’

De toegangscodes

Het is opmerkelijk dat we de laatste tijd steeds meer te maken krijgen met streepjescodes, pincodes en toegangscodes. De toegang kan zijn afgeschermd voor onbevoegden en toegankelijk zijn voor hooggeplaatste personen, controleurs en ingewijden. Zo werkt het ook in de paranormale wereld met ‘overheden, machten, geweldhebbers der wereld en geestelijke boosheden in de lucht’, waartegen wij hebben te strijden (zie Ef.6:10-12).

Leden van een bepaalde godsdienstige cultus dragen nogal eens een teken, dat voor niet ingewijden occult kan zijn. Zo heeft de satanskerk ook haar occulte symbolen en tekens.

Een teken of een code kan van groot belang zijn bij handelsovereenkomsten. De antichrist is erop uit om door middel van een teken of geheime code te bewerken dat de mensen iets kunnen kopen of verkopen. Als je dan niet in het bezit bent van zo’n code, is dat dus niet mogelijk; je wordt dan uitgesloten van een door satan bepaald handelsverkeer.

De Microchip

Het is technisch al mogelijk om een microchip te implanteren in het menselijk lichaam. Het is een soort identificatiechip, wat ze voor mensen een microchip-implantaat noemen. Deze wordt verpakt in een omhulsel van silicaatglas en geïmplanteerd in het menselijk lichaam. Dit soort onderhuidse implantaten kunnen worden gebruikt voor het opslaan van informatie; dit kunnen contactgegevens en gegevens over persoonlijke identiteit, medische geschiedenis en medicatie zijn. Zo’n microchip moet wel volledig beveiligd zijn, zodat er niet kan worden gehackt of gescand door onbevoegden of criminelen. De opgeslagen informatie mag natuurlijk niet worden gekopieerd of gestolen, zodat er misbruik van kan worden gemaakt.

Een chip met GPS, om mensen via een satelliet te kunnen volgen, is nog niet uitgevonden. Zo’n chip zou mensen kunnen lokaliseren en traceren. Vermisten, voortvluchtige personen en criminelen kunnen daarmee worden opgespoord en getraceerd. Om het terrorisme te kunnen bestrijden zal men toch de richting uit kunnen gaan om zo’n GPS chip te ontwikkelen.

Ik heb vernomen dat niet-christenen vanuit het bankwezen in Amerika indertijd begonnen zijn om serieus na te denken over een soort microchip met een pincode, die onderhuids aanwezig zou moeten zijn. Mensen kunnen op deze wijze actief deelnemen aan het handelsverkeer. Kwaadwillende individuen kunnen op deze wijze worden uitgesloten. Tijdens het overleg kwam men er op uit, dat zo’n onderhuidse toegangscode tot het handelsverkeer het beste kon aangebracht worden onder de huid op het voorhoofd en onder de huid op de rechterhand. Dat is ook begrijpelijk, omdat  dit normaal gesproken de zichtbare delen van het menselijk lichaam zijn. Voor in een pinautomaat is het handig dat iemand de rechterhand er voor gebruikt. Het is opmerkelijk dat dit ook juist in Openb. 13:16 wordt genoemd!

Pas op voor het merkteken

van het beest! 

Dat er een merkteken wordt gegeven aan de rechterhand of aan het voorhoofd kan ook een parodie zijn op de Joodse gebedsriemen, met doosjes waarin een gedeelte uit de wet werd bewaard. Deze werden namelijk bevestigd op de linkerhand (!) en op het voorhoofd (Deut. 6:8, Matth. 23:5). Op deze wijze kan satan de spot willen drijven met deze heilige zaken voor de Joden. Bij de christenen (die de kinderdoop praktiseren) is er het teken van de doop op het voorhoofd. Ik meen dat Luther de satan van zich weerde door te zeggen: ‘ik ben gedoopt’. Zo is dan de doop een teken en zegel van het verbond met God.

Het imiterende beest wil ook dat zondaren een teken en zegel van zijn verbond met hen dragen. In Jes.28:18 lezen we al: ‘Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden.’ 

We lezen in Openb.13:16 -18: ‘En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.’ 

In de Studiebijbel wordt verklaard: ‘Het hebben van het teken van het beest is een absolute voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het openbare leven en het handelsverkeer. Er is blijkbaar sprake van een volledige economische uitsluiting van mensen zonder dit teken.’ Het teken heeft in zich de naam van het eerste beest (de antichrist), waar een daaraan corresponderende getalswaarde is verbonden. Het teken is een occulte (verborgen) naam, geschreven in letters dan wel in cijfers. Wie ziet kans om dit getal te berekenen, of wie kan de identiteit en activiteiten van het beest te ontmaskeren en te onderkennen? Begrijp je nu, waarom dit zo belangrijk is!

Het merkteken laat iets zien

Door het merkteken zal het duidelijk zijn, wie het beest wel en wie de antichrist niet volgt. Er is hier ook weer sprake van imitatie. Het is een opzettelijke nabootsing van de verzegeling door het Lam (Openb. 7:2; 9:4; 14:1).

In de oudheid werden slaven en krijgsgevangenen gebrandmerkt. Daardoor konden ze na ontsnapping worden herkend aan het ingekraste of gebrandmerkte teken. In het Grieks wordt het woord ‘charagma’ (‘teken, stempel, brandmerk’) gebruikt. Het komt van het werkwoord ‘charassō’, dat ‘inkrassen, brandmerken’ betekent. Je krijgt het opgedrukt, zoals een keizerlijk zegel op officiële documenten werd gedrukt. Als je het beziet vanuit het begrip dat men had in die tijd, ziet het dus op een uiterlijk zichtbaar teken. Iemand gaf daarmee dus openlijk blijk van zijn verbondenheid aan het beest.

Aan wie ben je verbonden? 

 Het gaat om een teken dat men vrijwillig aanneemt. In Openb.19:20 lezen we dat ze het merkteken van het beest ‘ontvangen hadden’. In het Grieks lees je dat ze het ‘ontvangen, aangenomen’ hadden. Als je ingaat op het aanbod van satan en zijn aanhangers, trap je er dus moedwillig in… Satan werft vrijwilligers. Laat je niet verleiden en inpakken! Blijf maar bidden, geloven en waken…

Let ook op de eeuwige rampzalige gevolgen van het ontvangen hebben van het merkteken van het beest. We lezen hierover in Openb.14:9 -11: ‘En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt.’

Is alles onder controle?

In de hogere en lagere regionen draait het veel om imitatie en navolging. Principes en ontwikkelingen in de normale wereld kunnen ons daarom ook een beeld geven van principes en ontwikkelingen in de paranormale wereld. Er zijn bijvoorbeeld totalitaire regeringssystemen, zoals het communisme, die ons een beeld geven van satanische principes en werkwijzen. De grondleggers van het communisme waren atheïstisch en antichristelijk. De communistische leiders willen alles onder controle van de staat krijgen. De overheid moet daar alles voor het zeggen hebben, tot in de laagste geledingen. Het communistische staatshoofd wil weten of hij alles onder controle heeft. Dit is een goed voorbeeld van de werkwijze van satan en het antichristelijke beest.

Als iemand het teken van het beest ontvangt en aanneemt, stelt hij zich onder controle van het beest. Hij stelt zich ook ter beschikking van het beest. Hij volgt het beest na in denken en handelen. Hij laat zich inspireren door het beest en door de valse profeet. Het is dwaasheid om je te laten controleren door het beest!

Wat beweegt iemand om zich aan de kant van het beest te scharen? Hij denkt dat dit hem voordeel, aards genot en aardse welvaart zal geven. In de universele wereldstad Babylon, waarover het beest heerschappij voert, ‘zijn de kooplieden van de aarde rijk geworden’ (volgens Openb.18:3). ‘De koningen der aarde hebben met Babylon gehoereerd en weelde gehad’ (vers 9). ‘Door de toverij van deze stad zijn alle volken verleid geweest’ (vers 23). In deze stad zijn de profeten en de heiligen en ook anderen gedood (vers 24). Het beest had met zijn satanische invloeden blijkbaar alles onder controle in de wereldstad Babylon… maar ‘op één dag zullen haar plagen komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt’ (Openb.18:8).

Wat staat ons nog te wachten? 

Als je dit alles overziet, is het aannemelijk dat het beest de nodige controlemiddelen zal aanwenden om de wereld onder zijn macht te krijgen en te houden. Wat is er nu effectiever controlemiddel dan een GPS microchip, met het teken van het beest? Wat staat ons nog te wachten? Zal het grote machtsmiddel van het beest in de nabije toekomst worden: ‘GPS microchip 666’? Hoe kunnen we ons hiertegen wapenen?

Moeten we ons wapenen

tegen  ‘GPS microchip 666’? 

Het beest gaat op een negatieve wijze berekenend te werk. Zorg dat je ook berekenend te werk gaat, door het getal van het beest te berekenen… Daardoor kun je hem ontmaskeren en zijn activiteiten en aanslagen onderkennen en in Gods kracht verhinderen.

Hoe kunnen wij in Gods kracht werken? Door tot Hem te bidden en Hem gelovig te gehoorzamen! Bid en werk, opdat je niet in verzoeking komt. Waarom is door Jezus in het volmaakte gebed (het ‘Onze Vader’) de bede ‘leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ opgenomen? We dienen dit dagelijks, en misschien nog meer, te bidden. We moeten laten zien dat we de Heere nodig hebben in ons leven, dat we ons onder Zijn controle stellen.

Stel je vrijwillig onder Gods controle! 

We hebben als gelovigen al het teken van de doop, dat is Zijn merk- en veldteken. Wij behoren Hem toe… wij horen bij Jezus. Wij willen één met Hem zijn. Om door Hem beschermd te worden en door Hem sterk te zijn, moet je bidden: ‘Heere, ik hoor bij U, en U bent mijn God. Jezus ik hou van U.’ Laat je afhankelijkheid van Hem en je aanhankelijkheid aan Hem steeds weer opnieuw blijken. Jezus vroeg Petrus tot driemaal toe, of hij Hem liefhad (Joh. 21:15 -17). Jezus wil het ook van ons horen.

Kun je met Luther al in gelovig vertrouwen meezingen: ‘Een vaste burcht is onze God’.  Ps.46:2 verzekert ons de dichter: ‘God is ons een toevlucht en vesting.’ Deze Psalm bemoedigt de gelovigen in vers 12: ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ Zorg dat je veilig bent in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps.91:1). Geef de duivel geen plaats in welk gebied dan ook van je leven! Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Blijf gelovig zeggen tegen de HEERE: ‘Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps.91:2).

Herken je veilige positie

 als kind van God in Jezus Christus!

Gelovige, je identiteit is in Christus, je hoort bij de Koning der koningen, je maakt deel uit van Zijn oppermachtige leger. Zeg het steeds weer opnieuw: ‘Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies’ (Hoogl.2:16). Dit zal je innerlijk sterk en moedig maken. Ik heb persoonlijk gemerkt dat boze invloeden wijken als ik mocht zeggen in mijn gebed: ‘Heere Jezus, ik hoor bij U.’ Ik bemerk dat ik sterker ben als ik mijn dank tot de Heere uitspreek. Ik mag rust en blijdschap ervaren als ik mij zo mag toevertrouwen aan de Heere.

Laat Hem je leven regeren en controleren! 

Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle!

Ik wil verder alle gelovigen ter aansporing en bemoediging nog doorgeven (wat Paulus schrijft in Filip. 4:4-9):

 ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

‘De Heere is nabij’

 ‘Wees in geen ding bezorgd!’

 

Het beest en Babylon

Wat is de macht van het beest echter zonder onderdanen? Het beest verbindt zich daarom ook met Babylon (zoals je dit leest in Openb.17 en 18). Babylon is het beeld van het antichristelijke rijk in de eindtijd. Babylon is een demonische werkelijkheid die de wereld verleidt, inpalmt en deelgenoot maakt met haar goddeloosheid (Openb.18:3). Dit gebeurt op religieus, politiek en economisch gebied.

De Studiebijbel verklaart hierover in het excurs over de antichrist: ‘Er is sprake van samenwerking met de koningen en kooplieden van de aarde, met andere woorden: met politieke en economische machten. Babylon is dus niet alleen een godsdienstig systeem, maar ook een politiek en economisch systeem. De hele wereld is besmet geraakt met de geest van Babylon en van het beest.

‘Gaat uit van haar, Mijn volk’ 

Als de gelovigen dus te horen krijgen: ‘gaat uit haar weg, Mijn volk,’ (18:4) dan betekent dit niet alleen het afleggen van een valse godsdienst, van ongeloof en afgoderij, maar ook het verlaten van een antichristelijk politiek en economisch systeem.’

Als we de politieke en economische ontwikkelingen in de laatste decennia waarnemen, zien we zorgwekkende toestanden ontstaan, die de wereld in de richting van Openbaring 13 kunnen leiden. In de eerste plaats zijn veel problemen en crises wereldwijd of mondiaal geworden. De nieuwe digitaal gestuurde wereld is als een grote stad geworden. Alles lijkt binnen handbereik te komen. Worden de zorgen niet groter, nu de wereld kleiner is geworden? Is de wereld niet geworden als een grote stad?… als de stad Babylon?!

De nieuwe digitaal gestuurde wereld

 is de grote stad Babylon geworden 

Babylon is van het historische Babel in Mesopotamië uit het Oude Testament overgegaan op de stad Rome van het Nieuwe Testament. Het is goed mogelijk dat we de progressieve lijn mogen doortrekken naar de universele wereldstad, zoals de wereld nu is geworden. Dat is ook de lijn van het historische perspectief dat er in de oude profetieën zit. Een profetie kan dus meerdere malen uitkomen.

In de Studiebijbel wordt in het excurs ook aangegeven dat het antichristelijke systeem niet alleen een zaak is van de toekomst, maar dat het in alle tijden min of meer aanwezig is geweest. We hebben tegen de eindstrijd echter wel te maken met een grotere machtsmanifestatie van satan en zijn handlangers.

Het gaat zich in de lijn van de verwachting wereldwijd steeds bruter, profaner en catastrofaler manifesteren. Dit heeft natuurlijk ook te maken met wat we lezen in Openb.12:12: ‘Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’  Zijn tijd wordt minder… hij zal daarom alles op alles zetten, om zijn macht en strijdlust te tonen. Hij is erop uit om een vast en aaneengesloten machtsblok te krijgen op politiek en economisch gebied. Hij zal ervoor zorgen dat de universele wereldstad Babylon zijn wil zal gaan doen.

Er is angst voor terrorisme,

 wapens, economisch verval en catastrofes,

 waardoor men zoekt naar wereldwijde samenwerking 

Satan kan gewoonlijk veel bereiken door angst in te boezemen. In onze tijd is dat de angst voor het terrorisme (wat als een occulte macht aanwezig is in de straten van de wereldstad), voor een bewapeningswedloop en voor een economisch verval. Ook de angst voor een catastrofe in het klimaat en de natuur laat de mensen zoeken naar een wereldwijde samenwerking.

Door de beïnvloeding via de media kan er aan mondiale meningsvorming worden gedaan, door een steeds grotere invloed van de leiders, die allerlei crises willen bedwingen. Je ziet nu al wat er gebeurt met de wereldwijde kredietcrisis. De overheden grijpen massaal in bij het wankelen van de euro en economische problemen. Het is opmerkelijk wat we lezen in Openb.17:17 over de eensgezindheid van de tien antichristelijke koningen: ‘Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.’

Uiteindelijk ligt het wereldbestuur, ook van het moderne Babylon, in Gods hand! De door Hem geïnspireerde profetieën moeten uitkomen en Zijn macht zal ten volle moeten blijken in de allesomvattende overwinnen van Jezus Christus over de satan en zijn handlangers.

Het wereldbestuur ligt in Gods hand! 

Het moet duidelijk zijn dat het eerste beest zowel de antichrist als de antichristelijke macht symboliseert. Door de eeuwen heen heeft dit zich steeds weer in mindere of meerdere mate gemanifesteerd. Het wordt naar het einde toe echter naar een toppunt van goddeloze macht en demonische invloed gedreven, in een aanloop naar de eindstrijd…

De groten der aarde gaan mee in de maalstroom van het kwaad, om hun machtsposities maar niet te verliezen. Zij slepen in hun machtswellust hun onderdanen mee. Het gaat zelfs zo ver, dat tegenover deze wereldwijde machtspolitiek niemand neutraal kan blijven staan… je moet dan wel positie kiezen! In Openb.18:4 worden de gelovigen vanuit de hemel opgeroepen: ‘Gaat uit haar weg, Mijn volk, opdat geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.’ 

                                        

Je moet wel positie kiezen… 

Zoals God alle dingen laat medewerken voor hen, die Hem liefhebben en dienen, zo zal de satan alle dingen laten medewerken ten kwade voor hen, die hem navolgen en dienen. We moeten ons niet laten meesleuren in de stroom van verleiding en beïnvloeding door de satanische machten!

Je weet al vanuit Openb.12:9 dat satan de hele wereld verleid, althans de mensen die in het gezicht van de slang zijn. Zorg ervoor dat je door de vleugels van geloof en gebed buiten het gezicht van de slang kunt vluchten, waar je door de Heere gevoed zult worden (Openb.12:14). Niettemin zal de slang toch proberen om je in zijn rivier mee te sleuren (vers 15). Gelukkig is er ook het vooruitzicht van goddelijke bescherming voor Gods kinderen (vers 16 duidt namelijk op een goddelijk ingrijpen).

Vlucht weg uit de invloedsfeer

 van de wereldstad Babylon! 

Vlucht weg uit de zondige, duistere politieke en economische invloedsfeer van de moderne wereldstad Babylon! Vlucht in de schuilplaats van de Allerhoogste, en je zult vernachten in de schaduw van de Almachtige (Ps. 91:1). Lees Psalm 91 maar eens door! Als je met de vleugels van geloof en gebed tot Hem vlucht, zal Hij je dekken onder Zijn vleugels (vers 4). Als je bij de Heere schuilt, zal geen kwaad jou wedervaren, en geen plaag je tent naderen, want Hij zal Zijn engelen van jou bevelen, dat zij je bewaren in al je wegen (zie de verzen 10 en 11). In de schuilplaats van de Allerhoogste kun je rustig slapen, en ervaren: ‘Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen’ (Ps. 3:6 en 7).

Vlucht in de schuilplaats van de Allerhoogste! 

De gelovigen mogen ook weten, wat we lezen in Rom. 16:20: ‘En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.’

 

Inhoudsopgave boek:

Geestelijke strijd in de eindtijd

Introductie

I. De grote Overwinnaar

De machtige Beschermer

Openbaring 12

Wat gebeurt er achter de schermen?

De God van Elia leeft nog!

Watchman Nee en het overwinnend Evangelie

Strijdengelen en demonen

Strijd en overwinning

Overwinning in de Olmos gevangenis

II. Verleiding en verslaving

Verborgen verleiders

Vlucht buiten het gezicht van de occulte slang!

Verslaving

Persoonlijke ervaringen

De jongen die regelmatig houseparty’s bezocht

Een psalm van een verslaafde

Jaap, de verslaafde

Blijf op veilige afstand!

Lessen uit de tijd van de apologeet Tertullianus

Geloof, bid en waak!

III. De geestelijke strijd

In de eindtijd

Leven in de eindtijd

Massabeïnvloeding

De Tijdgeest

‘Zorg dat ze geen tijd hebben…’

Het world wide web van satan

Houd stand in de wapenrusting!

Openbaring 13

Het wereldse beest en de antichrist

Verderfelijke filosofieën

Kant, Hegel en Freud

Marx, Engels, Lenin en Stalin

Communistische regels voor revolutie

10 verboden voor christenen in China

Massabeïnvloeding door Hitler

De eindstrijd

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!

Beïnvloeding via de massamedia

Tv-verslaving

Schrikbarende toename mediagebruik

De internetgeneratie

Het gevaar in de online videogames

Voodoo en magie in het Westen

De Nieuwe Uri Gellershow

Voorbeelden van occulte belasting

Jongeren in de gevarenzone

De bevrijding van Diana

Zie op Jezus!

De valse profeet

De beïnvloeding van je denken

Godsdienstige gevaren

Het anti-Christus denken

Het merkteken van het beest: 666

De microchip

Is alles onder controle?

Het beest en Babylon

IV. De overwinnaars

(De weg naar de overwinning)

De goede engelen

Beschermengelen

Wonderlijke uitreddingen

Jossi Ben Zvi

De gelovige soldaat Vanya

De hervorming van je denken

De vernieuwing van je leven

Hoe wordt Jezus Christus Koning in je hart?

Geestelijk of vleselijk?

De oude en de nieuwe mens

Verliezen en winnen

Geef de Heiland het roer in handen!

Wat we leren van rupsen, vlinders en spinnen

Herken en bestrijd boze misleiders!

Groeien in geestelijke kennis

Boze en goede ingevingen

Laat je niet bang maken!

Luister en spreek naar het Woord!

Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld

Onze gedachten

Strijd tegen het verkeerde denken!

Gods gedachten

Wij weten…

Geloven is weten!

Bronvermelding en literatuur

 

Introductie boek

Geestelijke strijd in de eindtijd:

In dit boek wordt de nadruk gelegd op de overwinnende kracht van het Evangelie

 op de occulte machten.

Jezus Christus is de grote Overwinnaar! 

Er wordt een boekje opengedaan over de misleidende activiteiten van satan in onze tijd. Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren? De aangrijpende voorzeggingen vanaf Openbaring 12 worden gelegd naast de huidige ontwikkelingen. Het lijkt wel dat satan inmiddels al zijn verleidende kracht in de strijd werpt om de beslissende eindstrijd te strijden. In het digitale tijdperk staan hem de nieuwste uitvindingen ter beschikking. De internetgeneratie beweegt zich op het slagveld van satan… De (nieuwste) gevaren worden in dit boek aan de hand van Gods Woord ontmaskerd.

De volgende vragen worden beantwoord: 

Is het nieuwe Babylon de digitale wereldstad?

Kan het getal 666 van het beest worden berekend?

Worden wij door de microchip aangesloten

op het world wide web van satan?

Hoe gaat het complot van ‘satan, het beest en de valse profeet’

de eindstrijd aan?

Hoe komen we veilig met onze winkelwagen

door de occulte mediawereldmarkt?

Waarom worden veel (christelijke) jongeren ingepakt

door occulte shows en films? 

Welke uitwerking hebben voodoo en magie

in onze Westerse samenleving?

De demonen van satan zijn uitgegaan tot in de strengste christelijke bolwerken, om de jongeren en zelfs de gelovigen te beïnvloeden. Tijdens het onderzoek van de schrijver is gebleken dat de toestand waarin de reformatorische en Bijbelgetrouwe christenen verkeren schrikbarend gevaarlijk is!

De reformator Luther is voor onze kringen weer actueel geworden, wanneer hij ons leert: ‘Vandaag bedreigt de duivel de kerk met de ergste van alle denkbare vervolgingen: hij opereert namelijk zonder vervolging en biedt ontspanning en zekerheid. Wee ons, die zo door overvloed en welvaart verblind worden, dat we bij de duivel in de val lopen.’

Een groot percentage van de jeugd wordt momenteel meegesleurd in de verleidende rivier van satan. De strijd om de jeugd speelt zich ook af binnen de muren van Refostad. De vijand is via internetaansluitingen en media volop actief binnen de poorten. Occulte invloeden bedreigen ook de reformatorische gezindte!

Heel wat aangrijpende ervaringen (wereldwijd en in ons land) worden in dit boek doorgegeven. Hierdoor kunnen we de demonische activiteiten leren herkennen en bestrijden. De overwinning door Jezus Christus op de occulte machten wordt door opmerkelijke praktijkvoorbeelden aangetoond. Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd aan te binden tegen de occulte machten!

Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht  (Efeze 6:10-11).

In dit boek wordt ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10) aan de orde gesteld. Hierdoor kun je de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden. De gave van de onderscheidingen of beoordelingen van geesten is ook een gave waardoor men de werking van de boze geesten ontmaskert (zoals bij occulte belastingen). Het is een gave die je per geval en per situatie van God kunt ontvangen als het nodig is; het meervoud ‘onderscheidingen’ ziet hier namelijk op.

‘Beproeft de geesten, of ze uit God zijn’

Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, en niet iedere geest zomaar geloven. In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een demonische geest of door de Heilige Geest’.

In dit boek worden satan en zijn demonen ontmaskerd op macro- en microcosmisch gebied. Van de grote wereldwijde ontwikkelingen kunnen we afleiden wat er veelal verborgen (occult) gebeurt door demonen op kleiner en lager gebied (in de levens van individuen). Wat satan wereldwijd werkt en aanstuurt, werken de demonen op occulte wijze uit in de mensen die zich hiervoor openstellen. Door het wereldwijde gebeuren in dit boek te plaatsen naast de occulte praktijken van de demonen, komt er meer inzicht in de boze opzet van de occulte machten. Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12). In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Als de Heere God er (volgens Zijn openbaring) een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen!

Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd. Satan wil verdelen en heersen… laat je niet door hem inspireren.

Jezus Christus leert ons nederigheid en zachtmoedigheid. Zie op Hem!

Laat je inspireren door de Heilige Geest!

Bij het lezen van dit boek kun je jezelf afvragen of er niet te gauw een demonologische duiding wordt gegeven aan de verschijnselen die door de schrijver worden opgemerkt. Zouden er echt al zoveel christelijke jongeren en zelfs oudere kerkmensen occult of demonisch zijn belast? Heeft het niet veel meer te maken met karakter, eenzijdige en verkeerde geestelijke opvoeding of (boezem)zonden die aan de hand worden gehouden? Over het algemeen kan worden gezegd dat deze zaken een goede voedingsbodem kunnen zijn voor demonische belasting. Hierdoor kunnen zelfs gelovigen innerlijk problemen krijgen of veroorzaken. Demonen vestigen zich als virussen en parasieten op de zwakke en zieke plekken. Een depressieve aard en een deprimerende opvoeding kunnen een plaats bieden aan een kwellende demonische belasting. Een autoritaire instelling kan een deur openen voor de demon van hoogmoed. Daarom is een gezond geestelijk leven belangrijk in het bestrijden van demonische invloeden. We kunnen ook stellen dat alles wat dwangmatig wordt, zonder dat er psychische en lichamelijke oorzaken zijn, duidt op een demonische belasting of gebondenheid.

Een gezond geestelijk leven is belangrijk om de demonische invloeden te kunnen bestrijden

Als je de tekst van dit boek bestudeert, kan er onduidelijkheid ontstaan over het verschil tussen de invloed van ‘het vlees’ en een occulte belasting. Wanneer betreft het een zonde van ‘de oude mens’ en wanneer is het een demonische belasting? Bij een gelovige is Jezus Christus Koning in het hart en de Heilige Geest inspireert hem, zodat de wil, het verstand en de gevoelens worden gereguleerd naar de zin en mening van de Geest van God. Alles is dan onderworpen aan de gehoorzaamheid van Christus. De gezonde gelovigen wandelen niet naar het vlees, maar naar Geest (Rom.8:1). Als een gelovige in een goede geestelijke conditie is, kunnen vleselijkheid en demonische invloeden worden geweerd. We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping van de sterkten; dewijl wij de overleggingen ter neerwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.’

In Rom.8:13-14 wordt ons geleerd: ‘Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.’ In Rom.8 zie je dat de Heilige Geest de gelovigen bestuurt en in geestelijke vrijheid doet leven.

Door wie worden wij geïnspireerd en bestuurd?

Door wie laten we ons beïnvloeden? Hebben we ons overgegeven aan de leiding van Gods Geest, zodat we mogen leven in de vrijheid, waarmee ons Christus heeft vrijgemaakt (Gal.5:1)? Of worden wij gebonden en gevangengenomen door de werkingen van het vlees? Paulus wilde zich zelfs niet onder de macht van geoorloofde dingen laten brengen (1 Kor.6:12). Laat je jezelf (wel eens) brengen onder de macht van een zonde of verslaving? Weet dan wel dat je jezelf dan brengt in de gevarenzone… op het terrein van demonische beïnvloeding en belasting.

In Gal.5 lezen we ook wat er kan gebeuren als je niet wandelt door de Geest en de begeerlijkheden van het vlees volbrengt (zie Gal.5:16-26). Door te wandelen naar het vlees en ‘vleselijk’ te zijn, lopen zelfs gelovigen het risico om occulte te worden beïnvloed en belast. Demonen zijn immers als parasieten en virussen, die zich zeker zullen vestigen op onze zondige, zwakke en zieke plekken. Zoals het vuile water de lage plekken vervult, stromen demonische invloeden binnen in een vervuild geestelijke leven.

Demonische invloeden stromen een vervuild geestelijk leven binnen

Bij de mist van twijfel en moedeloosheid komen al spoedig de dreigende donkere wolken van boze geesten. Bij teleurstelling, (emotionele) beschadigingen, wrokgevoelens en depressiviteit voegen zich gemakkelijk de kwelgeesten van satan, die zich daarin opstellen als de klankborden van ellende en bitterheid. Zodra de hoogmoedige oude mens de kop opsteekt, zijn er genoeg demonen voor te porren om het zondige vlees aan te porren. Gelovigen, geef de duivel geen plaats, weersta hem, vast zijnde in het geloof! (zie 1 Petr.8-9).

Als een gelovige geen gezond geestelijk leven leidt, kunnen demonische invloeden vat op hem krijgen. Door (voortdurend) toe te geven aan bepaalde zonden in zijn leven geeft hij openingen voor occulte machten, die op dit gebied op de loer liggen. Dan worden zaken in ons leven verslavend en dwangmatig. Geestelijke depressiviteit is meestal het gevolg. Wij hebben dan gebed en hulp nodig. De zonden moeten aan het licht worden gebracht. Na belijdenis, berouw en (bevrijdend) gebed kunnen we dan door Gods genade worden ontlast.

Zie maar hoe dit zich heeft afgespeeld in het leven van bepaalde gelovigen uit de Bijbel. Denk hierbij aan Jakob, David en Petrus. De oude bedrieger Jakob moest steeds weer ‘Israël’ worden. De gelovige Jakob kon niet op de tweede plaats leven en heeft na zijn dubbelhartige bedoelingen en eigenzinnigheid wel zo’n 22 jaar in depressiviteit en gemis geleefd, omdat hij ‘zijn Jozef’ kwijt was. Hij zocht de eerste zegen van God niet op de juiste afhankelijke wijze. Een zware geestelijke belasting bleef jarenlang zijn deel, totdat Jozef (als een voorbeeld van Jezus) weer aan zijn leven werd toegevoegd. Na de zonde met Bathseba wilde David zijn zonde verborgen (= occult) houden en bleef er een geestelijk depressieve David over (Ps. 32: 3-4). Bij het plan tot een zondige, hoogmoedige volkstelling staat er zelfs in 1 Kron.21:1: ‘Toen stond de satan op tegen Israël, en porde David aan, dat hij Israël telde.’ De satan begeerde zeer om de discipelen te ziften als de tarwe, (Luk.22:31). We lezen verder dat de Jezus sprak tot Petrus  ‘Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.’ Het blijkt ook uit andere voorbeelden in de Bijbel dat afwijzing, zonde, eigenzinnigheid, zelfzucht, hoogmoed, teleurstelling, pijnplekken, twijfel en  moedeloosheid zelfs gelovigen vatbaar maken voor occulte belastingen.

Er komen dan gaten in de verdedigingsmuur van de stad mensenziel, waardoor boze, kwellende machten heerschappij gaan uitoefenen.

Het doel van dit boek is, om te komen tot de geestelijke vrijheid in Jezus Christus

Er zijn geestelijke principes die steeds actueel blijven. In dit boek worden ze aan het licht gebracht, zodat we ons er vanuit Gods Woord tegen kunnen wapenen. kom dan maar voor geestelijke vrijheid tot Jezus Christus, Die ook ons  welmenend nodigt in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

Gelovigen, houdt vast aan wat er staat in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee ons Christus vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten’.

Geloofszekerheid is nodig!

Volgens Petrus is het de roeping van de gelovigen om te streven naar geloofszekerheid. We lezen in 2 Petr.1:10-11: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.’ Om niet van hun vastigheid uit te vallen, dienen de gelovigen op te wassen in Zijn genade en kennis (2 Petr.3:17-18). Zie ook Judas:20-21.

Dit boek is vooral tot de gelovigen, opvoeders en christelijke jongeren gericht. Het gaat erom dat we dienen stand te houden in de positie waarin God ons als gelovigen of bevoorrechte christenen heeft geplaatst.

Vooral ook gezien de tekenen van de tijden dienen wij opmerkzaam en waakzaam te zijn. We worden hiertoe opgewekt in Luk.22:36 met de volgende indringende woorden: ‘Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen.’ 

De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al gezegd:  ‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn.’

Wij hopen dat we door Gods genade een krachtig gelovige mogen zijn in de Overwinnaar Jezus Christus! Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen: ‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’ 

Gelovigen, we staan er gelukkig niet alleen voor. We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom.8:37): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.’ 

Ik sluit dit voorwoord af met de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus in 1 Kor.15:58 en 57: ‘Daarom dan,  mijn geliefde broeders, Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, daar u weet, dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’