Bijbelstudies over Jezus

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus

Veel mensen hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op hen getrapt. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Wil je van je duistere, negatieve gedachten worden verlost? Wil je heerlijk in het bevrijdende licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen? Volg dan Jezus! Hij zegt ook tot jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Joh.8:12).

Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ (Joh.10:27).

De gelovigen behoren te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.  Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen.

Jezus geeft ons goede geestelijke voeding. Op de gele afbeelding kun je zien hoe Hij Zich aanbiedt in het Evangelie. Door de Heilige Geest voedt Hij de gelovigen met Zijn heerlijke gaven. Dat zijn de levensmineralen die ons toevloeien vanuit de Wijnstok. Deze geestelijke zaken maken ons innerlijk gelukkig.

                

Jezus biedt ons als de Heiland redding, vergeving en heling. Stel Hem de mensen voor zoals Hij is. Dat zal ze aanlokken. In het evangelisatiewerk moeten wij deze bemoedigende zaken ook aanbieden aan de mensen die wij kunnen bereiken.

Bijbelstudies over het Evangelie van Jezus Christus  

Het zijn (groeps)opdrachten en trainingen voor discipelschap en evangelisatie. Deze bijbelstudies gaan over kerngedeelten uit het Evangelie. Het gaat er in deze studies om ‘Wie  Jezus voor ons is’ en hoe we Zijn Evangelie kunnen uitdragen. Het hoort bij de trainingsmodule ‘Ontvangen en uitdelen’.

Bijbelstudie 1: De goede Herder en de Deur

Bijbelstudie 2: De Wijnstok, het Leven en het levende water

Bijbelstudie 3: Het Brood des levens en geestelijk herstel

Bijbelstudie 4: Het Licht der wereld en de Waarheid

De goede Herder

1. Wie is Jezus voor jou als de goede Herder? Ga er samen over in gesprek.

    Betrek hierbij teksten uit Joh.1:1-30, Ps.23, Jes.40:11 en Ezech.34:11-31.

2. Wat heeft Jezus ons en anderen als de goede Herder te bieden?

3. Wat kun je vertellen van de acceptatie en veiligheid die Hij je geeft?

4.  Waaruit blijkt Zijn grote liefde voor Zijn schapen?

5. Hoe kunnen wij in het evangelisatiewerk de liefde, acceptatie en veiligheid van de goede Herder doorgeven?

6. Waarom is het kennen van de leefwereld van de afgedwaalde en onwetende schapen hierbij van groot belang?

7. Waarom zijn de teksten Jes.53:6 en Joh.10:16 bemoedigend in het evangelisatiewerk?

De Deur

8. Wat kun je vanuit Joh.10 vertellen over Jezus als de Deur voor de schapen?

9. Hoe kunnen we Hem voor de buitenkerkelijken voorstellen als de Deur?

De Wijnstok

10. Op welke wijze kunnen we de levensmineralen vanuit de Wijnstok benutten voor de ongelovige en zoekende mensen, die wij willen helpen en aanmoedigen? Zie Joh.15:1-17.

11. Wanneer zal de wijngaard van de gemeente verderven en worden verwoest? Betrek hierbij Jes.5:1-7.

12. Waaraan zullen ze kunnen zien dat ons geloof in Jezus ons gelukkig maakt? (Ps.36:7-9.)

13. Welke geestelijk vrucht uit Jezus zal de mensen aanlokken? Bespreek hierbij Gal.5:22.

Het Leven en het levende water

14. Hoe is Jezus het Leven voor de mensen? Zie Joh.1:4.

15. Wat moeten ze dan wel doen om het eeuwige leven te ontvangen? Betrek hierbij Joh.3:16, 36.

16. Hoe kun je de Zoon van God ongehoorzaam zijn? Joh.3:36.

17.  Hoe behoren wij het levende water aan anderen door te geven? Betrek hierbij  Jes.55, Openb.22:17, Joh.4:10, 14 en Joh. 7:37-39.

18. Welke teksten in deze tekstgedeelten zijn bemoedigend in het evangelisatiewerk?

19. Leg uit waarom ze voor jou persoonlijk ook bemoedigend zijn.

20. Wat zie je in deze teksten van de liefde van God de Vader en Jezus tot zondige mensen?

21. Betrek bij deze teksten het werk van de Heilige Geest.

Het Brood des levens en geestelijk herstel

22. Wat verklaart Jezus ons in Joh.6:26-59 over Zichzelf als ‘het Brood des levens’? (wat laat deze vergelijking ons zien?)

23. Hoe heb je Jezus nodig in je leven? Als je beseft dat ons geestelijk leven ook door het leven van Jezus moet worden onderhouden, hoe moet het geloofsleven dan functioneren? Betrek hierbij Gal.2:20.

24. Wat Jezus van Zichzelf zegt, zo is Hij ook voor ons, en zo biedt Hij biedt Hij zich ook aan. Hoe moeten wij Hem dan ook voorstellen aan de mensen? Welke plaats moeten wij Hem geven in het Evangelisatiewerk?

25. Hoe biedt het Evangelie ons ook geestelijk herstel en heling? Wat denk je van de volgende stelling: ‘In de armen van de goede Herder vindt het emotioneel verwonde schaap rust en herstel.’ Kun je er zelf iets over vertellen?

26. Waarom zullen Matth.11:28-29 ook veel buitenkerkelijken aanspreken? Jezus nodigt in deze teksten: ’Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ Waarom is het goed om Jezus zo aan hen voor te stellen?

Het Licht der wereld

25. Wat kan het confronterende licht van het Evangelie uitwerken? Zie Joh.1:4-5, 3:19-21.

26. Hoe staan licht en waarheid tegenover duisternis en leugen? Als we weten dat duisternis en leugen heersen op het grijze denkveld van de ongelovige mens, hoe moeten we hem dan benaderen met het Evangelie? Betrek hierbij Joh.3:19-21.

27. Waarom is het blijven volgen van Jezus zo belangrijk? Denk hierbij samen na over Joh.8:12 en Joh.12:35-36.

De Waarheid

28. Wat betekent het dat Jezus vol van genade en waarheid is? Waarin is Hij (en ook Zijn waarheid) hier meer dan Mozes en de wet (Zie Joh.1:14-18.)

29. Hoe kunnen wij de volheid van ‘genade op genade’ ontvangen? Hoe kun je dat ervaren in het geestelijk leven?

30. Wanneer zijn wij werkelijk discipelen van Jezus? (Joh.12:31-32).

31. Wat moeten wij met de waarheid doen? En wat zal de waarheid dan met ons doen? Waarom ontvangen wij dit ook door de Zoon? (Zie dit in Joh.8:31-32 en 36.)

32. Wat betekent het voor ons dat Jezus ‘de Weg, de Waarheid en het Leven is’? (Joh.14:6). Wat kun je er vanuit je eigen ervaring over zeggen?

33. Waarom wordt de Heilige Geest ‘de Geest van de waarheid’ genoemd in Joh.16:13, terwijl Hij niet vanuit Zichzelf zal spreken?

34. Wat zal de Heilige Geest wel doen (volgens Joh.16:13-15)? Waarom is dat voor ons persoonlijk zo nuttig?

35. De Heilige Geest verheerlijkt Jezus, en neemt het uit Hem. Wat moeten wij dan ook doen in het evangelisatiewerk? Waarom kan er juist daardoor veel vrucht worden verwacht bij onze arbeid in de oogst van Jezus Christus.

36. Lees Matth.9:35-38. Wat kunnen wij in dit tekstgedeelte van (het optreden van) Jezus leren? Hoe moeten en kunnen wij Hem hierin navolgen? Hoe zie jij je persoonlijke roeping om in de oogst van Jezus te arbeiden? Waarom is het bemoedigend dat we in Zijn oogst worden uitgezonden?

Leven door het geloof

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Geloofswerkzaamheden worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof. 

Het komt er voor ons dus op aan dat we door het ontvangende geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok. Er is genoeg levenwekkende stuwkracht in de Wijnstok. Bij Jezus Zijn er geen belemmeringen. De problemen kunnen slechts ontstaan bij de ranken. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik Hem ontvangen?’

Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen? 

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen. Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven. Jezus wordt de tweede Adam genoemd. In de Engelse Bijbel wordt in 1 Kor.15:45 verklaard: ‘The First man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’ (in de Nederlandse vertaling: ‘Tot een levend-makende Geest’. Jezus is voor de gelovigen een onuitputtelijke Bron van levend water geworden. Door Hem kunnen wij voortdurend worden gevoed en gereinigd.