Geestelijke hulpverlening

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Zoek naar goede geestelijke hulpverlening!

De wereld is in nood. De psychische nood kan dieper gaan dan lichamelijke nood. De geestelijke nood is nog ernstiger. Velen zenden S.O.S.-signalen uit. Wie vangt deze signalen op? Wie herkent ze? Wie kan redding bieden. Een drenkeling vecht voor zijn leven en zendt noodsignalen uit. Een psychiatrisch patiënt en een depressief persoon doen dit op een andere manier. Emotioneel beschadigde personen kunnen slachtoffer worden van zware depressiviteit en occult worden belast. Zij kunnen in levensgevaar verkeren. In Spr.24:11 worden we dringend opgeroepen: ‘Red  hen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, als u zich onthoudt.’ (In de Herz. St.vert.: ‘Red hen die opgepakt zijn om te sterven…’).

De geestelijke reddingsboot moet worden uitgezet,

zodra je de signalen opvangt!  

Er zijn geestelijke gevaren verbonden aan de antichristelijke, seculiere psychiatrie en psychotherapie. Emotioneel beschadigde mensen komen nogal eens terecht in de niet-christelijke psychiatrische hulpverlening. Zeker voor christenen kan dit verkeerd uitpakken. Het christelijk geloof kan worden aangevallen door antichristelijke hulpverleners. Dit kan tot een ernstige geestelijke crisis leiden.

Wanneer het geestelijk leven door een psychiater wordt ontkend, kan deze hulpverlener op het belangrijkste gebied van het innerlijke leven niet helpen. Het wordt erger als men ook nog het christelijk geloof en de christelijke opvoeding gaat zien als oorzaken van de ontstane geestelijke problemen. Daarom is de christelijke pastorale counseling en psychiatrische hulp onontbeerlijk. Dit wordt dan ook gepromoot in het artikel.

De christelijke hulpverlening en speciaal het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) worden in dit artikel gepromoot. In het Centrum voor Pastorale Counseling in Dordrecht en Leuven (Heverlee), België, heeft men de Bijbel als bron van christelijke psychotherapie. 

Het CPC heeft indertijd de identiteit als volgt geformuleerd: ‘Het enige geschikt fundament waarop een volledig christelijke hulpverlening gebouwd kan worden, is het geschreven Woord van God, en de goddelijke openbaring hierin over God, de mens, de problemen van de mens en hun oplossingen.’

Een gelovige professionele hulpverlener rekent met het Woord van God en de leiding van de Heilige Geest. Hij kan daarom goed functioneren op het gebied van de pastorale counseling. Er komen gelukkig steeds meer andere christelijke organisaties die vanuit verschillende achtergronden en identiteiten goede pastorale hulp verlenen. Probeer mensen in ieder geval te helpen met de Bijbel!

Het is duidelijk dat we in de pastorale counseling het betrouwbaar Woord van God en de leiding van de Heilige Geest nodig hebben!

Pastorale counseling

Psychiaters en geestelijke hulpverleners dragen een grote verantwoordelijkheid bij de uitoefening van hun beroep. Zij hebben onder meer de zorg over de zielen van innerlijk gekwetste, beschadigde en verzwakte personen. Er komen in onze tijd gelukkig steeds meer bewogen en gewetensvolle (christelijke) psychiaters en hulpverleners, die pijnlijke zielen willen herstellen. Zij hebben echter te maken met een niet-christelijke erfenis uit het verleden. Daarbij dienen ze voorzichtig om te gaan met de medicatie die voorhanden is. Verder is het belangrijk dat ze de geestelijke effecten van de aan drugs gerelateerde medicijnen aan een gedegen onderzoek onderwerpen. De raadpleging en controle van een arts is hierbij van groot belang! Op dit levensbelangrijke en levensbedreigende gebied moet je uiterst voorzichtig zijn met experimenteren.

Lichamelijke, psychische en geestelijke oorzaken

Bij lichamelijke en psychische oorzaken is er genoeg goed werkende rustgevende medicatie op de markt. Zeker bij depressies gaat het om derving, gemis of het ontbreken van iets in het menselijk lichaam. Het is een zegen als er middelen zijn om de derving te beperken en het ‘ontbrekende stofje’ aan te vullen. Bij derving of gemis op geestelijk gebied ligt dit nogal eens anders. Dat is lichamelijk niet zichtbaar. Je ziet het aan de uitwerking, ‘wat het met iemand doet’. Dan volgt er al snel de diagnose ‘borderline’.

Volgens onderzoeker Selwyn Hughes gaat het op het fysiogische (lichamelijke) vlak om derving van fysieke vermogens, op psychisch vlak om derving van de persoonlijke identiteit, maar bij geestelijke depressiviteit gaat het om derving van het contact met God. Ik denk dat het hier ten diepste om gaat, al beseft iemand het niet of is hij moedwillig ongelovig. De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) leert ons: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, dat door niets of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Deze leegte is door de ongehoorzaamheid van de mens in het Paradijs ontstaan. De oplossing ligt daarom niet in het vluchten van God vandaan, maar in het vluchten naar Hem toe. Onze leegte heeft Gods liefde nodig! De liefde van God kan ons hart weer vervullen door Jezus Christus. Jezus kan ons echt helpen en nodigt ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Augustinus verklaart ons in zijn Belijdenissen, dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt bij God.

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God’ 

Verderop in de tekst ga ik hier met behulp van afbeeldingen dieper op in. Derving en gemis op geestelijk gebied komen tot uiting in gevoelens van afwijzing, twijfel, afgunst, boosheid en angst (zie dit op de geestelijke voedingskaart op de website). Dit negatieve in de mens kan in hem worden overwonnen door de helpende en helende zaken op het gele denkveld, zoals ‘veiligheid, acceptatie, liefde, geloof en hoop’.

Gelukkig komen er door positieve psychiaters steeds meer christelijke elementen binnen de psychiatrie. Een belangrijk deel van de psychiatrie is echter nog antichristelijk, en wil zich niet op het geestelijk gebied begeven en het bestaan ervan zelfs ontkennen. Daarom is het moeilijk en kan het gevaarlijk zijn om geestelijk depressieve patiënten met medicijnen te helpen. Gesprektherapieën zijn in deze gevallen effectiever en veiliger. Deze gesprekken om tot positief denken te komen, helpen beter (zeker op langere termijn). Dit pleit voor pastorale counseling en hulpverlening door christenen.

Pastorale counseling is een taak voor christenen

De moderne psychiatrie heeft deels antichristelijke wortels en een humanistische inslag. Het meest trieste hierbij is wel dat hierdoor nog veel psychologen en psychiaters het geestelijk leven in de mens en de geestelijke wereld ontkennen. Een goede psychiater behoort hiermee rekening te houden! Hij moet ook beseffen dat er bij zijn patiënten gevaarlijke demonische infiltraties kunnen binnenkomen vanuit de geestelijke wereld.

In dit artikel wordt ook aangetoond dat er door druggebruik openingen komen voor boosaardige infiltraties. Daarom moet er uiterst voorzichtig worden omgegaan met het toedienen van medicijnen die de uitwerking van bepaalde drugs hebben. De negatieve (fatale) gevolgen worden verderop beschreven.

In dit artikel wordt gepleit voor het opnieuw plaatsen van een deel van de geestelijke zorg in de handen van christenen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. De puur geestelijke zorg is een zaak van gelovigen en van de kerk. Om de hele beschadigde (christelijke) mens te kunnen helpen, dient er dus meer samenwerking en overleg te komen tussen de medische, psychiatrische en geestelijke hulpverlening (door gelovigen). Verder is er een reformatie nodig in de psychiatrische denkwereld en een betere toetsing en controle op het gebied van het toedienen van medicatie.

Positieve psychiaters en hulpverleners die rekening houden met het geestelijk leven van christenen hoeven zich dus niet zozeer aangevallen te voelen in dit artikel. Zij worden opgeroepen om hun positieve invloeden verder aan te wenden binnen hun vakgebied en mee te werken aan de bovengenoemde zaken.

Antichristelijke psychologen en psychiaters

Ongelovige, antichristelijke psychologen en psychiaters verlenen dus ook pastorale zielszorg. Hoe kunnen zij hun patiënten goed behandelen als ze niet geloven in de menselijke geest en de aanwezigheid van de ziel?

Ongelovige, antichristelijke psychologen en psychiaters kunnen eigenlijk onvoldoende goede pastorale geestelijke zielszorg verlenen

Na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk misleidend verraad gepleegd aan de kerken door de antichristelijke psychologen en psychiaters. Veel kerken hebben zodoende  onbewust het geestelijk pastoraat uit handen gegeven. De antichristelijke psychologie en psychiatrie zijn krachtige wapens (geweest) in de handen van satan en zijn boze geesten in de strijd tegen het christendom.

In Efeze 2:2 wordt ons geleerd, dat gelovigen zeker niet meer mogen wandelen ‘naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid’. Het woord ‘aiōn’ (eeuw, periode, wereld) ziet ook wel op een gedachte, die in een bepaalde periode heerst in een samenleving. Let er dus op dat je niet wordt meegesleurd in de invloedssfeer van de eeuw van deze wereld, dat je niet leeft in overeenstemming met het misleidende, antichristelijke denken van deze tijd.

De geest van de vorige eeuw kwam naar voren in de gedachte: ‘Doe wat je wilt en waar je zin in hebt, jouw wil is wet’. In deze eeuw is daarbij de gedachte op de voorgrond gekomen: ‘Als het voor jou goed voelt is het goed.’ De Amerikaanse apologeet Josh McDowell geeft in het Reformatorisch dagblad van 19 juli 2011 aan dat het geloof in de absolute waarheid van Gods Woord sterk is afgenomen. De meest gangbare visie is geworden, ‘dat er geen waarheid is, behalve mijn eigen waarheid’.

Dit komt helemaal overeen met de gedachten van de seculiere psychologie. Dit zit in hun voorlichting en opvoedkundige programma’s voor de scholen, universiteiten en kerken. Dit komt duidelijk naar voren in hun hulpverlening en pastoraat, vanaf de vroegste kinderjaren. Velen zijn verleid door het hedonistische en wereldse denken. De hedonist wil zoveel mogelijk genieten. De moderne vrijdenkers  zijn zichzelf tot norm en willen zelf bepalen wat ze goed vinden. Je hoort het al van de christelijke kinderen: ‘Dat moet ik toch zelf weten!’ en: ‘dat bepaal ik zelf wel.’ Zij zijn al vroeg besmet door de geest van deze eeuw. Dit komt door de sterke invloeden van de media en internet. Jongeren willen zoveel mogelijk genieten en vrij zijn in hun doen en laten. Dit wordt door de antichristelijke, humanistische psychiatrie gepromoot. Het is goed om te weten dat er satanische wortels aan ten grondslag liggen. Laat je niet meeslepen door occulte beïnvloeding!

Grondlegger Aleister Crowley

Aleister Crowley (1875-1947) wordt gezien als de grondlegger van het moderne satanisme. Hij heeft zijn strenge christelijke opvoeding vaarwel gezegd en zich daarna gekeerd tegen het christendom. Zijn vader was prediker bij the Plymouth Brethren, maar stierf toen Aleister 12 jaar was. Zijn moeder kastijdde hem om zijn rebels gedrag en noemde zelfs ‘het beest’ (uit Openbaring). Je kunt meer over hem lezen in het boek ‘De strijd om de jeugd’. (Je kunt dit boek op een PDF-document vinden op deze website.)

Crowley werd in de pers in zijn tijd ‘de slechtste mens ter wereld’ genoemd. Hij beweerde dat satan hem in 1904 het boek ‘The Book of the Law’ heeft gedicteerd. ‘Het boek van de wet’ stelt dat er juist geen wet is boven de bewering ‘doe wat je wilt’ (dit zou volgens hem het geheel en de vervulling van de wet zijn). In de popwereld heeft men zijn motto overgenomen, terwijl er later van werd gemaakt: ‘doe je eigen dingen’. In dit boek stelde Crowley de menselijke wil tegenover de Goddelijke wil. Hij wilde hiermee ‘een eind maken aan het christendom en een nieuwe hemel en aarde creëren. Dit ziet al op de New Age-beweging, die later in de 20e eeuw gestalte heeft gekregen in het Westen. In zijn ‘Book of the Law’ heeft Crowley het plan van satan voor de moderne mensheid uitgestippeld; dit betreft de vestiging van de ‘Nieuwe Orde’ op aarde. Satan heeft deze Nieuwe Orde inderdaad kunnen vestigen in de moderne samenleving. Dit is gebeurd door verschillende revoluties. Vooral na de dood van Crowley kunnen we zijn invloeden terugvinden in de popwereld, de psychologie en in de psychiatrie.

Door verschillende revoluties

heeft satan deze ‘Nieuwe Orde’

kunnen vestigen in de moderne samenleving

De mens wordt als dier behandeld

Pas na 1800 kwamen de psychologie en psychiatrie in beeld. In de psychologie gaat het over ‘de studie van de ziel’ en psychiatrie betekent ‘dokteren aan de ziel’. Bekende toonaangevende goddeloze psychologische denkers uit de negentiende eeuw verwierpen het christendom en verwezen de mens naar het niveau van de aap. De mens werd door hen beschouwd als een (veredeld) dier, en moest ook als zodanig worden behandeld. De aanwezigheid van de ziel werd door hen ontkend.

De theorie ‘dat de mens een dier is’ (zonder ziel) is de basis geworden van de psychiatrie van de atheïsten. Eigenlijk is antichristelijke psychologie ‘een wetenschap zonder geest’ geworden. Het geestelijk leven (en de invloeden daarop) werden door deze psychologen ontkend. Ze gingen zich concentreren op het lichaam, de hersenen, de (biologische) ontwikkeling en de gedragingen, om zodoende de mens te kunnen conditioneren.

Een mens bestaat uit ‘geest, ziel en lichaam’

Een mens is geen veredeld dier, maar bestaat volgens de Bijbel uit ‘geest, ziel en lichaam’. We lezen in 1 Thess.5:23: ‘En de God van de vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.’ De geest (pneuma) en ziel (psuchē) van de mens zijn onzichtbaar. De geest is het deel van de gelovige mens, waarmee Gods Geest Zich verbindt (Rom.8:16). Volgens de Studiebijbel zouden we kunnen zeggen, dat ‘geest’ het Godbewustzijn is, ‘ziel’ het zelfbewustzijn en ‘lichaam’ het wereldbewustzijn. De geest en de ziel zijn onstoffelijk. De zielsuitingen zijn: verstand, gevoel en wil. In de geest of in je hart kun je de (aanwezigheid van) God en Jezus Christus ervaren, maar ook andere geesten of geestelijke invloeden uit de paranormale of bovennatuurlijke wereld.

Vanwege het grote belang van dit onderwerp is het goed om er dieper op in te gaan.  Vóór de val was de mens geestelijk: Hij was op God gericht en de geest overheerste de ziel en het lichaam. Hij herkende God in de merkbare blazende wind (de ruach). In Joh. 3 heeft de Heere Jezus het bij de wedergeboorte ook over de blazende wind. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent zoals het Hebreeuwse ‘ruach’: geest of wind. In Zijn werking lijkt de Heilige Geest op de (blazende) wind.

Ik probeer het te verhelderen door de volgende afbeeldingen:

In de eerste symbolische afbeelding gaat het over de situatie van de mens in het Paradijs. Je ziet dat zijn geest overheerst in het contact naar buiten toe, maar ook in de invloed op de ziel en het lichaam.

In de val in het Paradijs is de mens het beeld van God verloren. Op de afbeelding hieronder zie je hoe de toestand daardoor is geworden. Je ziet dat het lichamelijke en psychische (vleselijke) leven het verduisterde geestelijke leven nu geheel overheerst. Het geestelijk deel is naar God toe niet meer actief. De ongelovige, natuurlijke mens is volgens de Bijbel ‘geestelijk dood in en door de overtredingen’ (Ef.2:1,5, Kol.2:13). In de Griekse grondtekst hoort dit bij elkaar. Deze geestelijke dood uit zich in een zeer actie leven in overtredingen en zonden. De natuurlijke mens keert zich moedwillig af van God naar de duisternis. Hij mist daardoor het heldere licht van kennis en inzicht. Hij begrijpt de geestelijke zaken niet meer. Je kunt dat zien bij de wijze schriftgeleerde Nicodemus. Bestudeer Joh.3 maar eens bij dit onderwerp! 

Na de zondeval is de levensverbinding en het nauwe contact met God doorgesneden, zodat de zondaar God-loos is geworden. Je kunt deze situatie vergelijken met het kind, dat met pijn geboren is en los van de moeder is geraakt (moeder-loos). Waar zal dit kind nu deze meeste moeite mee hebben? De problemen liggen dan op psychisch en lichamelijk gebied. De baby zal op lichamelijke en psychische pijnen en ongemakken reageren en niet actief zijn op geestelijk gebied. Daarom moet een ongelovige geestelijk worden vernieuwd door wedergeboorte en geloof.

Geestelijk leven met gemis

Een natuurlijk mens, die niet gelooft, heeft nog wel een geestelijk leven. Het is een geestelijke leegte, waarbij Gods aanwezigheid wordt gemist. Van dit geestelijk gescheiden te zijn van God wordt je doodongelukkig! In deze geestelijke dood moet nieuw leven worden geblazen!

Ik zal het hart van een mens vergelijken met een spons. Een lege spons kan zowel vuil als schoon water in zich opzuigen. Een missend, leeg hart zoekt naar vervulling.

De moedwillige ongelovige mist ook de warmte en liefde van God, terwijl een mens ten diepste niet zonder deze liefde en acceptatie door God kan. Daarom is er zoveel eenzaamheid en depressiviteit. Daarom zijn er zoveel gevoelens van gemis, afwijzing en angst. Daarom raken veel mensen gefrustreerd. Ze worden afgunstig, boos en agressief. Depressiviteit is de meest voorkomende psychische stoornis in onze moderne samenleving.

De moderne samenleving is bijzonder vatbaar voor depressie

Enkele decennia geleden werd verklaard dat er 10 tot 15% van de Nederlanders aan depressie lijdt. De artsen werden toen al ruim een half miljoen keer per jaar geconsulteerd voor depressieve klachten. Depressie komt tweemaal zoveel voor bij jongeren dan bij volwassen mensen. De ‘depressiepiek’ ligt bij jongeren zo rond de 16 jaar. Het woord ‘depressie’ komt van de Latijnse woorden ‘depressio’ (het neerdrukken) en ‘depremere’ (neerdrukken). De depressieve mens heeft een gedrukte, (terneer)gedrukte stemming. Door de aanhoudende druk die ze ervaren wordt terugveren voor hen onmogelijk. De symptomen van depressie zijn: droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid, angst en zorg, (valse) schuldgevoelens, boosheid, zelfbeklag en allerlei lichamelijke klachten. Als een (langdurige) depressie al geestelijke schade heeft aangericht, zal er professionele (christelijke) hulpverlening ingeroepen moeten worden.

Hoe zal het (terneergedrukte) hart de leegte, het gemis en de eenzaamheid gaan vervullen? Velen komen in een wereld van zonde, verleiding en verslaving terecht. Breng de spons van je hart niet naar een vuile, vochtige plek.

Leg je hart niet moedeloos neer in de zonde

Op zondige plaatsen proberen velen vervulling, troost en bemoediging te zoeken. Langzaam maar zeker wordt hun leven er mee vervuld en vervuild! 

Een bepaalde tijd kan het hart nog wel met geestelijke vervuiling leven. Er staan nog goede dingen tegenover, zoals je dat kunt zien op de afbeelding van de vervuilde spons. Je ziet echter al dat steeds meer donkere plekken ontstaan in een vervuild leven. Het gaat van kwaad tot erger. De zonde is als zout water, hoe meer je er van drinkt, hoe dorstiger je wordt. Een drenkeling zal er wel aan ten onder gaan! Daarom moet je jezelf op tijd afwenden van de zonde. Dompel je kostbare leven niet langer meer in het kwaad! Kijk wat het anders zal doen met je leven. Geestelijke vervuiling geeft angst, boosheid en stress. Het verzuurt je leven, zoals de stress je spieren kan verzuren. De afvalstoffen kunnen zich door overspanning en stress ophopen in de spieren. We hebben dan warmte en beweging nodig en als het erger wordt: bewegingstherapie. Zuivering en reiniging is nodig als er afvalstoffen in je leven komen. Zie hieronder wat er met de spons van het vervuilde hart is gebeurd.

Het kan benauwd worden in je leven als je volhardt in het kwaad. Het is net als bij een verstokte roker. Door zijn moedwillige verslaving verziekt hij zijn leven. De zonde brengt uiteindelijk de dood. Bij een ernstig vervuilde spons is er veel rein water nodig. Voor geestelijk zwaar verontreinigde zondaren zijn er gelukkig in Gods Woord heerlijke beloften. Denk maar eens na over de volgende beloften in Ezech.36:25-27, die de HEERE belooft: ‘Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en houdt.’ In Gods Woord word je genodigd om je te laten reinigen in de fonteinen van het heil.  In het Evangelie is er ook een bron geopend tegen de zonde en de onreinheid (zie Zach.13:1). In Jes.12 kun je lezen wat het met je zal doen!

Laat het Evangelie je hart verlichten en vernieuwen!

Arme zondaar, keer daarom met de verloren zoon terug naar het Vaderhuis! Door het bloed van Jezus is er reiniging voor ernstig vervuild hart. Er is vergeving van zonden mogelijk voor de grootste van de zondaren! God is licht en liefde voor terugkerende zondaren, die in Zijn licht willen wandelen. We lezen in 1 Joh.1:7: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Wat zal er met je hart en leven gebeuren als je wordt gereinigd in een oceaan van liefde en het Licht der wereld je doorstraalt? Dat kun je zien op de volgende afbeelding van een gereinigde en stralende spons.  

We leren door het Evangelie van Jezus Christus hoe je geestelijk weer kunt leven tot eer van God. Door het geloof in Jezus Christus hebben wij het eeuwige leven! De eeuwige leven word je liefdevol en welgemeend aangeboden in het Evangelie. We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Als je (weer) in geestelijk contact met God wilt komen, moet je gelovig tot Jezus vluchten. Hij zal je zeker niet uitwerpen (zie Joh.6:37).  Als je gered wilt worden, moet je ‘in de blazende wind’ (‘Ruach’) gaan staan. (Zie wat er gebeurde tijdens de Pinksterdag.)

Ga in de blazende wind (Ruach) staan!

Je kunt ook het geluid (the sound) van de blazende wind horen (Joh. 3:8, Hand. 2:2). We lezen in Rom. 10:18 dat het stemgeluid van de Evangeliepredikers over de gehele aarde is uitgegaan. (In het Engels: ‘Their sound has gone out to all the earth…’)

Wedergeboorte en levensvernieuwing worden door Gods onweerstaanbare liefde en genade gewerkt. Door het Woord en de Geest van God dringt dan het Licht en het Leven het verduisterde hart binnen! Eigenlijk wordt er dan nieuw leven ingeblazen in het geestelijk leven van de mens. Op dat moment is er weer een geopende toegang van het geestelijk leven naar God en Jezus Christus toe. Het verbroken contact is dan weer hersteld. Door het geloof wordt dit Licht ontvangen in het hart. En dan komt de Heere Jezus Christus op de troon van het hart als de nieuwe Koning. Je kunt hierover lezen in Joh. 1:1-18.

Het beeld van God wordt door levensvernieuwing weer hersteld. Dat betekent dat er in het geestelijke deel nieuw leven wordt geblazen. Hierdoor kan de gelovige  door zijn nieuwe mens weer leven en reageren vanuit situatie die je ziet op de eerste afbeelding. Hij heeft dan nog wel te strijden tegen zijn oude, zondige mens. Dit vleselijk deel in de gelovige is het grijze denkveld op de geestelijke voedingskaart (zie dit onder deze titel op de website). Vanuit dit negatieve veld kan hij nog te maken krijgen met demonische infiltraties, geestelijke en psychische problemen. De problemen zullen toenemen als hij de negatieve gevoelens van afwijzing, angst, afgunst, twijfel en boosheid blijft voeden. Daarom moet hij zich richten op het positieve gele denkveld. Dit denkveld is helpend en helend. Je wordt daarop geestelijke gevoed door ‘veiligheid, acceptatie, liefde, geloof, hoop en kennis’.

Gods Woord wijst ons de weg naar een gelukkig leven en een eeuwige goede toekomst. Wij willen onze kinderen daarom ook godsdienstig opvoeden. Dit is de enige en beste hoop die we ze in dit leven kunnen bieden. Psychische problemen en ziekten blijven ook christenen niet bespaard. De rechtvaardige maakt ook veel tegenspoeden en ellende mee. Ps.34:20 bemoedigt ons hierbij: ‘Maar uit dat alles redt de HEERE hem.’ De belofte is er niet voor ongelovigen. Zoek daarom een betrouwbaar toevluchtsoord in je verdriet en moeitevolle omstandigheden. Je kunt beter op God vertrouwen en de christelijke hulpverlening dan op antichristelijke hulpverleners, die het geloof in God bestrijden en de hoop op geluk voor je afsnijden.

Breng ze biddend in de helende handen van Jezus

Laten we samen iets beters bieden aan de zwakke en beschadigden medemensen. Laten we ze biddend brengen in de helende handen van Jezus!

In de vroege kerk was er al een bediening voor het genezen van zielen. Dit was de gang van zaken door de eeuwen heen. In biddende afhankelijkheid van Gods Woord en het werk van de Heilige Geest verstond men de menselijke toestand, kon men de geesten onderscheiden en werden bedrukte menselijke geesten geholpen en bevrijd. Genezing van zielen was en is nog steeds de vitale bediening door de gelovigen. In de 20e eeuw werd deze bediening dus grotendeels vervangen door behandelingen van de geest, die men ‘psychotherapie’ noemt.

Gevaren in de psychotherapie

We moeten voorzichtig omgaan met het analyseren van de geestelijke problemen. Er kunnen fysiologische, natuurlijke of lichamelijke oorzaken zijn van een depressie. Een depressie kan ‘endogeen’ van aard zijn. Endogeen betekent ‘van binnen uit ontstaan’. Dan is er op de een of andere manier een storing opgetreden in de hersenen en het zenuwstelsel, die dan niet meer zo goed functioneren. Hier is dus een medische behandeling (en zijn medicijnen) voor nodig. Er kunnen ook psychische oorzaken zijn voor een depressie, door problemen die optreden in het rijk van de ziel. In de genoemde gevallen zijn dus artsen, psychologen en psychiaters nodig. Bij de onderwerpen op de website gaat het echter meer over geestelijke problemen, die niet zozeer zijn ontstaan door lichamelijke en psychische oorzaken, maar de derde dimensie van het wezen van de mensen bekijken, namelijk de geest. Vaak is er bij problemen een combinatie van twee of drie genoemde gebieden.

Bij de seculiere psychiatrie is het genezen van (zondige) zielen in veel gevallen overgegaan naar de genezing van geesteszieken. In de psychotherapie wordt een groep gemeenschappelijk symptomen gezien als een stoornis of syndroom, terwijl er geen medisch aantoonbare ziekten aanwezig zijn. Het is niet eens bewezen dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van een ‘chemische onevenwichtigheid’ in de hersenen. Vaak leiden emotionele beschadigingen, levensproblemen en tegenslagen tot geestelijke problemen. Het toedienen van pillen (medicijnen en/of drugs) kunnen de werkelijke oorzaak van problemen en ontstane zwakte maskeren.

Mensen met geestelijke problemen

 hebben een goede geestelijke behandeling nodig

Er zijn bijbelse diagnoses en oplossingen!

Een ongezonde levensstijl, oververmoeidheid en voortdurende stress kunnen oorzaken zijn van de opgetreden crisis. En wat denk je van geestelijke oorzaken door zonden, jaloezie, verbittering, angst, boosheid, haat, het niet kunnen vergeven, wraakgevoelens, het niet kunnen verwerken van aangedaan onrecht, gevoelens van afwijzing? De geestelijke oorzaken, gevolgen en oplossingen komen in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ uitgebreid aan de orde. Met de Bijbel in de hand kunnen we goed diagnosticeren. Vaak is er zonde in het spel. Daarbij zijn de demonen de aanstokers van zonde en ziekte. Het wordt moeilijk als een seculiere psychiater diagnoses gaat stellen, terwijl hij niet wil weten van zonde, goed en kwaad en infiltratie van kwade machten uit de onzichtbare geestelijke wereld.

Geestelijke problemen mogen niet zonder meer worden geplaatst onder kopjes als ‘biochemische ongelukjes van de natuur’. Geestelijke problemen betreffen de totale patiënt. Daarom moet er gezocht worden naar oplossingen en herstel door deskundigen op de gebieden van ‘geest, ziel en lichaam’.

Een christelijk medisch en geestelijk team

 is in de hulpverlening van groot belang 

Samenwerking tussen een medicus, (christelijke) psychiater en een christelijke pastorale werker in een team is daarom ook aan te bevelen. Daarbij zijn christelijke instellingen voor verslavingszorg en psychiatrische hulpverlening van groot belang. Een goed voorbeeld voor de verslavingszorg is st. De Hoop in Dordrecht. (Verder is er ook: st. Chris voor jeugdhulp en CPC.)

Hoe is onze lichamelijke en geestelijke conditie?

Een gezond lichaam, een evenwichtig innerlijk en een nuchter denkend verstand geven al een natuurlijke bescherming. Je moet dankbaar zijn als je nog gezond bent. Anderen hebben te kampen met ziekte en zwakte. Je moet goed omgaan met je lichamelijke en geestelijke conditie. Als je steeds maar uit je dak wilt gaan en om het vol te houden overmatig alcohol en drugs gaat gebruiken, dan ben je spoedig een lichamelijk en psychisch wrak, die therapeutische moet worden geholpen.

We moeten nuchter zijn en waken voor frustraties en overbelasting. Probeer zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Bezin je, voordat je ergens aan begint. Laat je niet verleiden tot ongezonde zaken. Werk jezelf niet onnodig in de nesten. Werk aan een goede toekomst. Verzamel goede bouwstenen voor je levenshuis. Dit dient te gebeuren vanaf de vroegste kinderjaren.

Borderline diagnoses

Veel patiënten, die wegens verslavings- of psychiatrische problemen zijn opgenomen in seculiere instellingen, hebben het verzameletiquette borderline gekregen. Het is in de psychiatrie een verzamelvat voor hen die niet voldoen aan de criteria van andere persoonlijkheidsstoornissen. Een borderliner is te herkennen aan extreme stemmingswisselingen en impulsief gedrag. Vaak liggen er geestelijke problemen aan ten grondslag. Het zijn de geestelijke problemen van een pijnlijke ziel. Borderline kenmerkt zich door sterke wisselingen in gedachten, stemmingen en gedrag.  Bijkomende verschijnselen zijn vaak angsten en depressies.

Veel jonge mensen zijn door hun levensstijl en ongezond vluchtgedrag (escapisme) geestelijk in de problemen geraakt. Er zijn in Nederland 150.000 tot 200.000 patiënten met een borderlinestoornis. Deze stoornis komt meestal in de volle omvang tot uiting bij jonge mensen in de leeftijd tussen 17 en 25 jaar. Zij worden door de psychiatrie en hulpverleners geholpen. Bij borderline is chronische instabiliteit kenmerkend. Als een (behandelde) borderliner eenmaal in de dertig is, komt er in de regel meer stabiliteit. De symptomen verdwijnen vaak bij het ouder worden. Hieruit blijkt trouwens al dat het geen biochemisch aangeboren afwijking of hersenziekte is geweest.

Borderline betekent in het Nederlands ‘grens’. We kunnen over de grens van het normale functioneren gaan door emotionele beschadigingen, stress en een burnout.

Hedonisme en borderline

Borderline kan niet goed worden vastgesteld bij oudere jongeren tot 20 jaar. Men denkt dat dit komt omdat ze zich vanwege hun ontwikkelingsfase in combinatie met de emotionele problemen op een ‘borderline manier’ kunnen uiten. Dit is inderdaad kenmerkend voor puberteitsproblemen, waarin jongeren emotioneel nog instabiel en geestelijk nog zoekend zijn. In onze tijd worden de meeste mensen later volwassen en  geeft men zelfs al aan dat de jeugd kan duren tot ca. 30 jaar. Veel postmoderne, individualistische jongeren zijn levensgenieters en willen steeds weer uit hun dak gaan, liefst iedere week.

Door de invloed van de welvaart en het individualisme hebben veel jongeren een hedonistische levensstijl. Het Griekse woord ‘hèdonè’ betekent ‘genot’. Een hedonist is iemand die zintuiglijk zoveel mogelijk wil genieten, zonder zich om andere te bekommeren. De geest van de eeuw, ‘doe wat je wilt, wat voor jou goed en lekker voelt’, heeft hem veroverd. Veel jongeren raken verziekt door hun hedonistische levensstijl. Sommigen raken al depressief als ze felbegeerde zaken niet kunnen verkrijgen die andere leeftijdsgenoten wel hebben. Kinderen en tieners huilen het meest als ze van thuis iets niet mogen (hebben). De door de media en welvaart opgewekte genotzucht maakt ze ontevreden, depressief en geestelijk verziekt. Veel seculiere psychologen en psychiaters promoten juist het hedonisme. Ze willen niet weten van beschermende normen en waarden. Volgens hen moet je jezelf vrij kunnen uitleven, zoveel je maar wilt. Ze verwerpen het christendom en grijpen terug naar het heidendom, wat je kunt zien in de levens van de grondleggers van de moderne psychologie en psychiatrie.

Drugs en gevaarvolle ‘geestelijke medicijnen’

Als een psychiater los van de Bijbel werkt, kan hij gemakkelijk verkeerd diagnosticeren en ook naar onjuiste oplossingen zoeken. Bepaalde medicijnen kunnen tijdelijk helpen en verlichten, maar de drugs werken verslavend en kunnen fatale gevolgen hebben. In het begin kunnen de kwalen verergeren en zijn de pillen in staat om de patiënt tot geweld of zelfmoord aan te zetten. In Nederland sterft van de borderliners na de leeftijd van 16 jaar één op de tien aan zelfdoding. De helft van alle zelfdoders in ons land waren in psychiatrische behandeling. Voorzichtigheid is zeker geboden. Een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en resultaten naar het gebruik van deze drugs is aan te bevelen! Wie voelt zich geroepen? Als het om geestelijke gezondheid en mensenlevens gaat mag je niet blindvaren op experimenten en onzekerheden. Er dient een goede samenwerking en controle te zijn in de geestelijke en psychische hulpverlening.

Wie wil gaan onderzoeken wat de verschillende resultaten zijn van psychiatrische behandelingen bij seculiere èn bij christelijke psychiaters en psychiatrische inrichtingen? Hoeveel patiënten uit seculiere inrichtingen hebben zelfmoordpogingen ondernomen en hoeveel suïcides zijn daar per jaar geweest? Hoeveel pogingen en zelfdodingen zijn er in dat jaar geweest bij christelijke inrichtingen? Ik denk dat deze uitslagen belangrijk zijn voor de verdere maatschappelijke en politieke doordenking.    

Om de occulte invloeden en bedoelingen helder te krijgen, maak ik eerst een uitstapje naar de popwereld. Daar werkt de grote misleider ook met drugs en hypnose.

Drugs en hypnose in de popwereld

De grote misleider werkt met drugs en hypnose in de popwereld. Geef jongeren goede voorlichting, zodat ze helder en waakzaam blijven. Velen verkeren al in de gevarenzone.

Drugs, muziek en hypnose worden al eeuwen lang op het gebied van geestelijke manipulatie en ‘hulpverlening’ gebruikt door Afrikaanse medicijnenmannen en mediums, bij de voodoo en door oosterse goeroes in hun occulte praktijken. Zij krijgen daardoor contact met de paranormale wereld van kwade geesten en kunnen daardoor geestelijke macht uitoefenen bij de mensen om hen heen. Via het satanisme en de popwereld zijn deze heidense praktijken binnengeslopen in de westerse samenleving.

De opgang van het heidendom is voor een belangrijk deel te wijten aan de opkomst van de popmuziek. Vooral de beat in de rockmuziek is van heidense oorsprong. De ‘dreun-op-de-drum’ kan iemand over een streep jagen in het occulte gebied. Het kan een hypnotiserende werking hebben. Vrije seks, druggebruik, (Oosterse) mystiek en satanisme vonden een goede voedingsbodem bij deze jongeren. Veel popgroepen deden hun best om de nieuwe ideeën bij de jeugd te infiltreren.

In de jaren zestig zagen de popzangers en hun aanhangers kans om een seksuele revolutie op gang te brengen. Hierbij kwam ook de drugsrevolutie, waardoor vooral jonge mensen werden opengesteld voor de occulte geestenwereld. Drugs zijn immers geestverruimende of psychedelische middelen. De voorgestelde drie methoden van Crowley om de westerse jeugd onder occulte invloed te krijgen, namelijk de ‘tamtam’ (beat van de drum), seks en drugs, zijn belangrijke middelen van satan geworden om veel mensen in zijn greep te krijgen. Hierdoor zijn veel jongeren in de macht van het demonische gekomen.  Crowley leefde overigens zijn standpunten zelf voor in een zedeloos leven.

In ‘Het domein van de slang’ van dr. W.J. Ouweneel wordt in 1978 aangegeven: ‘De seksuele ervaringen, de drughallucinaties en de tranceachtige belevenissen die de rock, de beat, de pop en de punk teweegbrengen, zijn duivels subtiele en geniale voorbereidingen om de jeugd thans mee te slepen in de oosterse mystiek en het occultisme.’

Muziek wordt gebruikt om de satanische boodschap

 ‘doe wat je wilt’ te verspreiden 

Op de site van de stichting Naar House wordt verklaard: ‘Muziek wordt gebruikt om de satanische boodschap ‘doe wat je wilt’ te verspreiden, karakters te misvormen en de menselijke geest te vullen en voor te bereiden op de komst van de antichrist.’

Schrijver Albert Goldman stelt dat de populaire muziek van de jaren zestig ‘de belangrijkste culturele gebeurtenis in de geschiedenis van Amerika was’. Hij vervolgt: ‘Het was net een aardbeving, het zorgde voor opschudding in het hele land en brokkelde muren af van de samenleving zoals we die kenden.’ Het heeft allemaal wereldwijde gevolgen gehad, die zich als in een stroomversnelling zijn blijven voortzetten. De heidense, satanische modernisering van de wereldwijde samenleving kan duiden op het herstel van het heidense antichristelijke rijk.

Moderne antichristelijke psychologen en psychiaters hebben aspecten van het gedachtegoed van Aleister Crowley binnen de geestelijke hulpverlening gebracht. Zij gebruiken daarbij ook de genoemde demonische middelen om het bewustzijn, de persoonlijkheid en het denken van hun slachtoffers om te turnen naar hun eigen ideeën. Satanisten en atheïsten willen jongeren zo snel mogelijk inpalmen. Vanuit de popwereld is verklaard over de jongeren:

‘Vang ze jong… en verbuig hun gedachten.’    

De moderne popmuziek wordt gekenmerkt door hypnotiserende herhalingen. Het kan uiteindelijk resulteren in het op een lager pitje stellen van het normbesef of het uitwissen daarvan. Er kan zelfs bewustzijnsvernauwing optreden.  De op 27-jarige leeftijd overleden popzanger Jimi Hendrix verklaarde eens: ‘Door muziek kun je mensen hypnotiseren, en wanneer je ze dan op hun zwakste punt gebracht hebt, kun je in hun onderbewustzijn elke boodschap prediken die je maar wilt.’

‘Door muziek kun je mensen hypnotiseren en in hun onderbewustzijn elke boodschap prediken die je maar wilt’

 

Ze willen de persoonlijkheid afnemen!

Prof. Carl R. Rogers, is één van de grondleggers van de ‘Human Potential Movement’ in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Hij werd een groot leider van de humanistische psychologie. Naast het seculiere humanisme keerde hij zich later ook tot het occulte. Dit lijkt wel het (hopeloze) toevluchtsoord voor bekende satanisten. Carl Rogers wilde zelfs de persoonlijkheid van mensen afnemen. Hij verklaarde: ‘We kunnen ervoor kiezen om onze groeiende kennis te gebruiken om mensen tot slaaf te maken op manieren die je niet eerder had kunnen dromen: ze hun persoonlijkheid afnemen, ze onder controle houden met middelen, die zo zorgvuldig zijn uitgekozen, dat ze zich misschien wel nooit bewust zullen worden van het verlies van hun persoonlijkheid.’

Ze willen hun slachtoffers de persoonlijkheid,

 identiteit en ‘ziel’ afnemen

Let er op: men tracht mensen psychologische te manipuleren om hun persoonlijkheid, identiteit of ook wel hun ‘ziel’ op te geven. Dit gebeurt ook wel door vormen van sensitiviteit training, die de loyaliteit opnieuw vaststelt, zodat iemand zich niet meer verbonden voelt aan thuis, familie en kerk. Dit zijn doelen die de satan op het oog heeft.

Wij dienen juist te zoeken naar het herstel van de verdorven en beschadigde persoonlijkheden.  Dit herstel is te vinden in door het geloof in Jezus Christus. Als we onze identiteit in Hem vinden, zullen we ons pas echt gelukkig ervaren. We komen dan tot Gods doel in ons leven. Door Gods genade en het geloof worden we bevrijd van een laag zelfbeeld, zorgen en geestelijke problemen.  Daarom behoren pastorale counseling en geestelijke hulpverlening bij de godsdienstige opvoeding en christelijke zorg.

Openingen voor geestelijke infiltratie

Iemand die bewust in trance wil komen of contact zoekt met het paranormale in de geestenwereld, zal proberen zijn normale vijf zintuigen zoveel mogelijk tijdelijk uit te schakelen; als zij op een laag pitje staan, krijgt het zesde zintuig meer ruimte. Drugs zoals LSD zijn daarom ook geestverruimende middelen.

De Heilige Geest kan dus doordringen in de geest van de mens, door er geestelijk leven in te blazen. In de geest van de mens kunnen echter ook demonische invloeden binnendringen. Door de zondeval is de natuurlijke mens de duivel zelfs ‘toegevallen’. Hij is bijzonder vatbaar geworden voor de negatieve beïnvloeding van satan en zijn demonen. Daarbij is hij ook geneigd tot het kwade. Zodra de gelegenheid zich voegt bij de genegenheid, is hij zo verkocht… en komt hij tot dwaze en boze gedachten, woorden en daden. Het gaat hierbij vaak van kwaad tot erger.

Volgens dr. W.C. van Dam heeft de geest van een mens het ingeschapen vermogen om relaties te hebben met geestelijke, onzichtbare realiteiten, zowel met het rijk van God als met het rijk van de boze. Lichaam en ziel bieden de mens de mogelijkheid om te communiceren met de natuurlijke wereld, maar de geest kan contact onderhouden met de geesten van de paranormale wereld.

We moeten er dus alert op zijn, welke geestelijke invloeden afkomen op ons denken, willen en voelen. Er wordt ook heel veel opgeslagen in de kelder van ons onderbewustzijn, wat een ook grote invloed kan uitoefenen op ons denken, onze emoties, ons verlangen en het willen ervaren van geestelijke zaken.

Dr. W.J. Ouweneel verklaart ons het zijn boek ‘Het domein van de slang’, ‘dat de mens vóór de zondeval een veel directer contact met God kon hebben dan daarna, en dat het erop lijkt dat God doelbewust het bewustzijnsspectrum van de mens sterk heeft ingeperkt’. Alleen sterke geestelijke signalen kunnen soms nog doordringen tot het bewustzijn. Door de gevolgen van de zondeval zou de mens in ernstige mate kunnen worden beheerst door demonische signalen, wat je in heidense culturen en bij demonisch bezetenen tegenkomt.

De mens kan kunstmatig zijn bewustzijnsspectrum verruimen

Willem Ouweneel geeft ons te kennen: ‘Het is een bewijs van Gods genade, ook jegens de ongelovige mens, dat Hij diens bewustzijn normaliter voor zulke invloeden afschermt.’ Hij voegt eraan toe: ‘De mens kan echter wel proberen kunstmatig zijn bewustzijnsspectrum te verruimen.’

Bewustzijnsverruiming is mogelijk door middel van chemicaliën, met name door het gebruik van drugs. Druggebruik is echter ook slopend voor het lichamelijke, psychische en geestelijke leven (en in veel gevallen ook levensbedreigend!). Door het gebruik van bijvoorbeeld LSD gaat men hallucineren. Ouweneel legt ons uit: ‘Een hallucinatie is een soort droom, een voorstelling in de geest die in de buitenwereld geprojecteerd wordt. Dit kan een waanvoorstelling zijn, dat wil zeggen, dat er niets in de buitenwereld is dat met de inhoud van de hallucinatie correspondeert; maar het kan ook een regelrechte invalspoort voor demonische beïnvloeding zijn.’

Een hallucinatie kan een invalspoort

 voor demonische beïnvloeding zijn

Psychedelische drugs kunnen onder bepaalde omstandigheden de deur tot de ‘hogere wereld’ openzetten (psychedelisch betekent: het bewustzijn verruimend, verhelderend). Je begrijp wel met welke paranormale wereld de druggebruiker in contact zal komen. Wat zijn de gevolgen van een ‘trip’ en van het ‘high’ worden? Ik heb de gevolgen in mijn jeugd gezien bij de jongeren, die ik van dichtbij heb meegemaakt. Ik ken er die aan de gevolgen van druggebruik zijn overleden.

In mijn puberjaren werden er tripfestivals gehouden, onder invloed van LSD en andere drugsoorten. In 1969 kwamen er tijdens het Woodstock popfestival ruim 400.000 mensen samen. In 1973 bij de “Summer Jam’ in de staat New York waren het er zelfs 600.000. Je had toen psychedelische popgroepen, zoals Deep Purple, Pink Floyd en Greatful Dead (weldadige dood). De laatste popgroep leefde in een ‘Dead-commune’ in San Francisco. Ze hielden ‘love-ins’ in de parken, waarbij ze gratis met LSD verrijkte limonade uitdeelden. Dat vond indertijd weer navolging, zodat er een hippiewereld ontstond.

Oosterse mystici gebruikten al vanaf antieke tijden hasjiesj ter ondersteuning van hun meditatie, om zodoende sneller in een toestand van trance en extase te kunnen komen. Ouweneel vervolgt: ‘Vandaar dat in de strategie van satan de westerse jeugd eerst met de drugs werd vertrouwd gemaakt, om zich vervolgens open te stellen voor de niet-chemische methoden van de Oosterse mystici, zoals die in de laatste tijd op grote schaal in het Westen zijn gepropageerd.’

Het is bekend dat met name de popmusici zowel de drugs als de Oosterse mystiek in het Westen hebben ingebracht. Denk maar aan de popgroep The Beatles, die er zelfs voor naar India gingen, om zich te laten beïnvloeden door de goeroes (de verlichte meesters). Denk hierbij aan de Hare-Krishna-beweging en de Trancendente Meditatie van goeroe Maharishi Mahesh Yogi, die tot in Nederland zijn binnengedrongen.

Dr. M.J. Paul vermeldt ons in zijn boek ‘Occulte machten en bevrijding’: ‘In het najaar van 2004 heeft de goeroe Maharishi Mahesh Yogi, oprichter van de Trancendente Meditatie, de Vaalserberg opgekocht, het hoogste punt van Nederland, inclusief het drielandenpunt met Duitsland en België. Zijn beweging is gebaseerd op de veda’s, de oudste hindoegeschriften.’ Hij laat ons ook weten dat Tibetaanse monniken in april 2005 in de Onze-Lieve-Vrouwetoren van Amersfoort een zandmandala aanlegden. Hij vervolgt: ‘Die toren is het hoogste punt van Amersfoort en het kadastrale middelpunt van Nederland. Het gaat hier om een occult ritueel van het Tibetaanse Boeddhisme, de meest occulte en agressieve vorm van godsdienst. Deze activiteiten lijken deel uit te maken van een strategisch offensief, gericht op controle over de hoogten van ons land. Zo kan over het gebied een demonische invloed worden uitgeoefend.’

Het zal duidelijk zijn dat antichristelijke, humanistische psychologen en psychiaters gevaarlijk zijn voor het westerse christendom en de geestelijke gezondheid. Gelukkig zijn er ook nog genoeg seculiere psychiaters die het beste zoeken voor hun patiënten en zich niet inlaten met het bestrijden van de christelijke normen en waarden. Christelijke psychiaters doen er goed aan om hun positieve invloed zoveel mogelijk aan te wenden binnen de psychiatrische wereld.

Ze hebben een goede behandeling nodig!

Bij een juiste behandeling door een goede psychiater is er wel succes. Binnen twee jaar hulpverlening herstelt in ons land gemiddeld driekwart van de borderlinepatiënten. We moeten de resultaten van goede therapeutische behandelingen niet veronachtzamen. Het is goed om mensen uit een negatieve spiraal te halen en ze positief over zichzelf te leren denken. Het negatieve denken moet echter niet omslaan naar zelfoverschatting. Sommigen kunnen na een behandeling en gebruik van medicijnen ineens ‘alles aan’, zodat ze zichzelf voorbij lopen. Dat leidt uiteindelijk weer tot een crisis.

Leugen of waarheid? 

Het juiste evenwicht wordt gevonden in het wandelen in de waarheid. Velen houden zichzelf tijdelijk met leugens voor de gek. Dat doen ook antichristelijke psychologen en psychiaters.  De waarheid is vast en zeker. De waarheid is realistisch. De Bijbel geeft de juiste maatstaven. Door daarin te lezen en daaruit te leven komen we op de weg van de werkelijkheid. Door het geloof leren wij de waarheid verstaan… en de waarheid zal ons vrijmaken.

Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Als je Hem volgt, zul je in de duisternis niet blijven, maar in het licht wandelen. Dit is de eenvoudige waarheid, zoals we die kunnen lezen in het Evangelie van Johannes.

Bij borderline kan erfelijkheid een grote rol spelen. Het kunnen zwakheden in het karakter zijn, waardoor men er vatbaar voor is.

Als je tot en met de puberteit een rustig en beschermd leven heeft, waarin liefde en vertrouwen een grote rol spelen, kan het leven onder de zegen van God verder goed verlopen

Oorzaken en gevolgen

Borderline ontstaat meestal door trauma’s uit de kindertijd. Het zijn trauma’s zoals mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, die de stresshormoonhuishouding kunnen ontregelen. En wat denk je van het langdurig gepest te zijn? Dit kan voor sommigen zwaarder zijn dan seksueel misbruik. Bij onderzoek is gebleken dat de helft van mensen met borderline is mishandeld of seksueel misbruikt. Emotionele mishandeling is daarbij niet meegeteld. Al deze diepingrijpende oorzaken geven emotionele beschadigingen, die veel jongeren en ouderen in een neergaande spiraal brengen. Bij vluchtgedrag in alcohol en drugs wordt het nog erger. Door al deze ellende en beschadigingen komen er openingen voor geestelijke boosheden, die mensen naar de wanhoop en het verderf willen voeren.

Veel jongeren geven zich over aan verslavingen en gebruiken stimulerende middelen, die hun lichamelijke en geestelijke gezondheid ondermijnen. Door hun gedrag lopen ze dus grote risico’s. Ze willen blijven zondigen tegen Gods geboden en tegen hun eigen welzijn. Voor alles is dus voorkompastoraat nodig!

Voor alles is voorkompastoraat nodig!

Het is belangrijk dat ze het voorkomen om ‘borderline patiënt’ te worden.

Bekering en geloof leiden naar een gezond geestelijk leven. Een geestelijke vernieuwing door het geloof in Jezus Christus geeft herstel en geluk.

Bekering, geloof en geestelijke vernieuwing

 zijn de wegen naar geestelijke gezondheid

In de Bijbel vinden we de juiste diagnoses en oplossingen voor jongeren die op de grens van de zonde leven. Zonde betekent letterlijk ‘doelmissen’. Je mist je doel als je ongezond leeft en geestelijk verziekt. Het is zonde als je een gezonde toekomst gaat missen. Het is zonde als je jouw leven hopeloos maakt.

Gods Woord geeft ons hoop. De liefde van Jezus herstelt ons van onze emotionele beschadigingen. Het Evangelie is onze redding!

 

Gothics in de hulpverlening

Veel jongeren in jeugdafdelingen van psychiatrische inrichtingen vertonen zich als (emo)gothic. Waarom kleden en gedragen zij zich zo? Vaak is er pijn uit het verleden en zijn gothics emotioneel beschadigd.

Een collega zag bij een bezoek aan de jeugdafdeling van een grote seculiere inrichting, dat aanzienlijk meer dan de helft van de jongeren gothic was en dat ze zelfs hun kamers overwegend zwart hadden gemaakt. Hij vroeg aan een psychiatrische hulpverlener of ze dit niet in de gaten hadden. Zij zagen er geen probleem in. Het was voor hen nu eenmaal hun leefstijl en hun eigen keus. Voor de psychiatrische hulpverlening was het niet relevant. Ze geloven daar blijkbaar niet in een beschadigd geestelijk leven en demonische infiltratie, wat duidelijk naar voren komt bij veel gothics.

Ik denk dat er door bepaalde medicatie (drugs), therapeutische gesprekken en behandelingen door atheïstische psychologen en psychiaters een demonische infiltratie plaats kan vinden bij patiënten. Het is opmerkelijk dat veel christelijk opgevoede personen na zulke consulten en therapieën vijandig zijn geworden en gebleven ten opzichte van het christendom en hun christelijke opvoeders.

Een gewone gothic is nogal eens bezig op satanische sites en kan zich ook agressief uiten. R.A. van Zevenbergen verklaart in zijn scriptie: ‘Gothic websites staan vol met duistere thema’s; de meest voorkomende zijn duistere emoties als wanhoop, depressie, woede, haat en angst; het beleven van deze emoties is de kern van het gothic.’

De gothics willen de menselijke ellende in de wereld proeven in hun eigen bestaan en zich personifiëren met het kwaad. Zij denken dat de duisternis en het kwaad veroorzaakt worden door bovennatuurlijke bronnen of wezens. Zij willen deze boze geestelijke werkelijkheid ervaren en ermee communiceren. Zij beschouwen de monsters en vampiers in de films en games als demonen. Zij identificeren zich met deze monsters en willen zich met het kwaad vereenzelvigen. Als zij openlijk kiezen voor het kwaad en er een onderdeel van worden, denken ze er niet meer voor te hoeven vrezen. Zij zoeken dus voor het verwerken van hun angst en boosheid naar eenwording met de demonen. Zij laten hiermee de identiteit van de lagere demonen zien. Deze geestelijke boosheden in de lucht (Ef.10:12) worden ook geregeerd door haat, boosheid en angst. Eigenlijk zijn de echte gothics veelal beschadigde, vrijwillige slaven van de satan en zijn demonen. Onderzoeker Van Zevenbergen geeft aan: ‘Binnen de gothicbeweging wordt depressie niet gezien als een kwaal, maar als een zegen.’ In deze beweging willen ze ‘een tragisch, triest en somber persoon zijn, met een gestoorde persoonlijkheid’.

Vaak zijn de Gothic’s emotioneel beschadigd

 Ze willen de samenleving confronteren

 met hun eigen innerlijke pijn

De gothics willen de samenleving ‘shockeren’ en confronteren met hun eigen innerlijke pijn. Ze houden zich veel bezig met de dood – dit is het belangrijkste thema van de beweging. Gothics zijn er door gefascineerd en verlangen zelfs naar de dood. Dit kan leiden tot (gedachten aan) zelfmoord, omdat ze de dood levend zouden willen ervaren.  Ze hebben dus duidelijk geestelijke problemen, die op geestelijk en psychisch gebied moeten worden behandeld en die dus zeker niet mogen worden ontkend!

Van Zevenbergen schrijft in zijn scriptie: ‘Veel gothicaanhangers hebben last van stemmen in hun hoofd, achtervolgingsangsten, paranormale waarnemingen van geesten of bovennatuurlijke wezens en nachtmerries. Deze psychische verschijnselen worden mogelijk veroorzaakt door demonische bovennatuurlijke invloeden of door zelfprojecties van hun fascinaties, of een combinatie van beide. Dit kan leiden tot zelfmoord.’ Het kan daarbij ook leiden tot (massale) moord.

Twee gothictieners deden een aanslag op de middelbare Columbine Highschool, in Littleton, Colorado. Ze schoten daarbij 12 scholieren en een leraar dood. Daarna pleegden ze zelfmoord. Zij waren onder meer onder invloed van de gothic rockmuziek van de Amerikaanse zanger Marilyn Manson (geb.1969) en van de magische werken van Aleister Crowley.

In psychiatrische inrichtingen kunnen deze jongeren grote risico’s lopen. Zelfmoord onder jongeren is bij hen doodsoorzaak nummer twee in Nederland. Ongeveer 750 jongeren beneden de 25 jaar hebben in 2009 zelfmoord gepleegd. Er is aangegeven, dat ongeveer de helft van het aantal suïcides wordt gepleegd door mensen die in behandeling zijn (geweest) bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. In 2007 deden in een half jaar 70.000 tieners in ons land één of meer zelfmoordpogingen. Hoeveel van hen zullen er drugs hebben gebruikt of voorgeschreven pillen hebben geslikt? Op het verkeerde depressieve of agressieve moment kan dit fataal zijn. Bewustzijnsveranderende middelen zijn gevaarlijk, omdat dit juist openingen geeft voor demonische infiltratie.

Bewustzijnsveranderende middelen

kunnen openingen geven voor demonische infiltratie

Christelijke hulpverlening is noodzakelijk!

Als we het geheel overzien en op ons laten inwerken, komen we tot de conclusie dat de christenen zeer waakzaam en actief moeten zijn op het gebied van de psychiatrie en psychotherapie. Voor zover mogelijk dient er te worden gereformeerd naar bijbelse kaders en principes. Het geestelijk leven van de mens moet weer volop in beeld komen en de hoogste prioriteit krijgen in de hulpverlening. Gelovigen kunnen niet worden gemist in de geestelijke hulpverlening. 

Gelovigen kunnen niet worden gemist

 in de geestelijke hulpverlening

Er moeten plaatselijk en regionaal zoveel mogelijk pastorale teams komen. Deze kunnen bestaan uit gelovigen, opvoeders, leerkrachten, ambtsdragers en professionals vanuit de christelijke medische, psychologische en psychiatrische wereld. Deze teams behoren zich vooral in te zetten voor de jongeren. Het beschermende voorkompastoraat kan worden gepromoot vanuit bestaande organisaties en stichtingen, zoals het Centrum voor Pastorale Counseling, en de stichtingen Voorkom, Chris en De Hoop. Andere Bijbelgetrouwe organisaties en stichtingen kunnen zich hierbij aansluiten. Daarbij dienen er pastorale teams worden gevormd en getraind. Het voorkompastoraat, voorlichting, geestelijke hulpverlening bij beschadigde emoties, het voor en met elkaar bidden en de nazorg kunnen op plaatselijk niveau in kerken, gemeenten en groepen worden gepraktiseerd. Voorlichting en begeleiding kunnen dan worden gegeven vanuit de professionele organisaties, stichtingen en opgezette teams.

Het gaat er om dat er zoveel mogelijk plaatsen en gelegenheden komen waar men geestelijk geholpen kan worden. Niemand mag eigenlijk tussen wal en schip terecht komen of worden overgelaten aan antichristelijke machten of negatieve infiltratie op geestelijk gebied. Daarbij dienen we vooral te letten op het beschermen en versterken van de kwetsbare kinderen en jongeren.

Pastorale hulp en herstel door Jezus Christus

In de helende handen van Jezus kom je eindelijk tot rust.

Bij Hem vind je ook een nieuwe identiteit.

Samen met Hem ben je oneindig veel waard, hoef je geen laag zelfbeeld meer te hebben en kunnen jouw geestelijke problemen worden opgelost.

Jezus geeft de beste pastorale begeleiding.

De Heilige Geest wijst op Hem. Hij kan als de Trooster en de Helper je bemoedigen en bijstaan. Hij is ‘erbij geroepen’ om te troosten, te helpen en te leiden naar het herstel door Jezus Christus.

Gelovige hulpverleners

Ga naar gelovige hulpverleners! Zij zullen je behandelen vanuit de liefde van Jezus. Zij zullen je biddend in Zijn helende handen leggen.

Gelovige, wil je een goede hulpverlener Zijn? Wil je delen in de handelingen van Jezus Christus? Wil je een instrument in de hand van je Meester zijn, om anderen te brengen aan Zijn voeten?!  Laat het volgende lied van Ria de Jong jouw gebed en opdracht zijn: 

Laat mij zijn een instrument, Heer, in Uw hand,

en gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal.

Geef mij een open oor, dat ’t stilste schreien hoort,

en laat mij helpen waar ’t leven zo waar schijnt te zijn.

Laat mij steeds wijzen, Heer, naar Uw genadetroon.

Hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.