Liederen Geestelijk herstel 3c

De volgende liederen zijn geschikt om te gebruiken tijdens de sessies van Geestelijk herstel. De liederen zijn laagdrempelig en spreken al snel aan, ook bij deelnemers die nog niet gelovig zijn. Ze zullen zichzelf herkennen in tekstgedeelten, die zijn opgenomen in de afbeeldingen.

Wil je God tot Zijn doel komt in jouw leven? Hij wil dat je Hem eert en dat je gelooft in Zijn Zoon Jezus Christus, dat je Hem vertrouwt en Hem onvoorwaardelijk volgt!

Hieronder zie je de tekst van het lied Hans Lieberton, waarin geloof, dankbaarheid, gebed en toewijding tot uiting worden gebracht. Dit lied uit opwekking 126 behoort wel verder de toon aan te geven in ons leven:

Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer,

en vul ons tot Uw eer.

Kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn.

Bij de volgende liederen zijn er op YouTube meestal ook aansprekende afbeeldingen gemaakt. Je kunt samen meezingen met de tekst. De meeste gelovigen zullen de liederen wel kennen.

Bij de liederen zie je ook Bijbelteksten, opmerkingen en vragen. De kun je gebruiken voor een introductie en de verwerking.

Door de links van YouTube aan te toetsen, kun je ze laten afspelen. Daarna kun je weer terugkeren naar de liederenlijst op deze site, om een ander lied aan te toetsen, die past bij de sessie of de opzet van de samenkomst.

Lied 1a

Lees maar eens: Mattheüs 11:28-30

Jezus wijst ons de weg in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

1. Wat herken je bij jezelf wel in het volgende lied en de afbeeldingen?

2. Verlang je naar de innerlijke rust die je hierin wordt aangeboden?

Het bekende lied ‘Kom bij Mij’ is van Elly & Rikkert:

Als ik ‘s avonds verlang naar de nacht
Als ik moe ben van ‘t vragen om kracht
Komt de stem van de Heer
Leg je zorgen toch neer
Want Ik draag ze, ‘k heb alles volbracht

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
‘k Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust

Is de last van je leven te zwaar
Je gedachten vermoeid en verward
Kom dan bij Mij en kniel
Ik geef rust voor je ziel
Kom en leer van Mij: ‘k Ben nederig van hart

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus
Als je moe bent en uitgeblust
Kom bij Mij met je last
‘k Heb een juk dat je past
Kom en volg Mij en Ik geef je rust
Want mijn juk is zacht
En mijn last is licht

YouTube-video Elly Zuiderveld-Nieman – Kom bij Mij

***

Lied 1b

Een rijk Evangelie

Jezus  zegt van Zichzelf in Luk. 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Je ziet hierin dat er een rijk, bemoedigend Evangelie is voor aan mensen die zich innerlijk gevangen voelen en die geestelijk herstel nodig hebben. Denk na over het volgende lied:

YouTube-video Elly en Rikkert Mijn juk is zacht

Er wordt in gezongen: ‘Mijn last is licht en Mijn juk is zacht; Ik ben je schild en Ik ben je kracht, en Ik maak je vrij als een vogel, die vliegt zonder gewicht… Ik maak je los, van alles wat je bindt…

Kom dan bij Mij, nu is het tijd, spreid nu je vleugels… Want Ik til je uit boven elke pijn; en heel de weg zal Ik bij je zijn, en Ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk vergezicht…

***

Lied 2

Laat het volgende lied je bemoedigen:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Lied 3

De Heer is mijn Herder

Samen lezen Psalm 23

  1. Wat spreekt je aan in deze Psalm? Waarom?
  2. Beantwoord deze Psalm aan iets waar je behoefte aan hebt? Probeer dat eens om de beurt met één of enkele woorden te benoemen.

Wat Jezus als goede herder voor ons betekent en kan doen, komt naar voren in het mooie lied van Marcel & Lydia Zimmer (in het terugkerende refrein en de coupletten):

Refrein:
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder 

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 

Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Via de volgende link kun je het lied beluisteren:

Opdrachten bij het lied van Marcel en Lydia Zimmer:

1. Schrijf op of onthoud wat je het meest aanspreekt in dit lied.

2. Deel het daarna met elkaar in de hele groep.

Lied 4

Jezus is de goede Herder

In Psalm 23 en Johannes 10 gaat het over de goede Herder, Die de vermoeide schapen accepteert en verzorgt. Beluister maar eens in het lied van Sela hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn:

YouTube-video Mijn Herder | Sela

Opdrachten bij het lied van Sela:

1. Schrijf op of onthoud wat je het meest aanspreekt in dit lied.

2. Deel het daarna met elkaar in de hele groep.

Lied 5

Wil je graag de weg van God weten? Verlang je naar Zijn leiding in je leven? Laat je bemoedigen door Psalm 32:8, waarin God beloofd: ‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.’ 

Het volgend lied van Sela zal je dan ook aanspreken:

 YouTube-video Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg (Sela)

Lied 6a

Samen zingen in de Naam van Jezus

We willen het licht en de waarheid aan elkaar doorgeven in de Naam van Jezus. Door Zijn liefde en waarheid worden wij overwonnen. De Heilige Geest kan de harten verlichten. Dan kunnen we het ook gaan uitstralen naar elkaar toe. Het wordt vertolkt in het volgende lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

 

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Lied 6b

Welkom in het inloophuis

Je bent welkom in het inloophuis, zoals in een andere kerk of gebouw waar men God wil dienen. In het inloophuis in Vlissingen wordt de Sta op cursus Geestelijk herstel gegeven. Daarbij worden we geestelijk ook gevoed vanuit het Woord van God. Je bent hier van harte welkom. Je wordt er met open armen ontvangen. Daarom past het volgende lied er goed bij:

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

***

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen

Lied 6c

De Heiland wil ons helen

Het Evangelie geeft ons nieuwe hoop! Hierin worden wij uitgenodigd om tot Jezus te gaan voor onze redding en ons herstel. Door Jezus Christus gaan ontdekken we ontdekken hoe kostbaar en waardevol we zijn!

Luister maar eens naar het bemoedigende lied ‘Kleine vogel’ van Elly & Rikkert. Misschien herken je jezelf wel in de kleine uit het nest gevallen vogel, of lijk je op de bloem met de gebroken knop.

Let op de woorden van het lied: ‘Wie wil Zich over jou ontfermen en je beschermen? Kruip niet weg van Hem, wees maar niet bang. Hier is Zijn hand, Hij zal je wonden helen, Hij zal je helen totdat je bloeien kan.’

Hier volgt het lied:

YouTube-video Kleine vogel – Elly & Rikkert

1. Wat is herkenbaar in het lied ‘Kleine vogel’?

2. Wat denk je van het zelfbeeld van deze ‘kleine vogel’?

3. Waardoor kun je als het ware ‘vleugellam’ zijn en maar niet tot bloei komen?

4. Hoe kun je nieuwe kracht ontvangen om te ontplooien?

5. Hoe wordt Jezus, de Heiland, ons hierin getoond?

6. Het betekent dat Hij als Heiland een Heler, Helper, Redder, Verlosser en Zaligmaker is.) Hoe heb je Hem hierin nodig?

Lied 7

Let op de trouw van God. Vertrouw je biddend aan Hem toe met het volgende lied:

 YouTube-video Heer, U bent altijd bij mij

Lied 8

Wil je met het volgende lied samen met ons Jezus (weer) belijden als jouw Heer? (De tekst is van Hans Maat.)

 YouTube – Sela U bent de God, Die roept

Belijdenis

U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer. 

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Lied 9

Beluister samen het lied ‘Kom tot de Vader’. Je mag biddend komen zoals je bent.

 YouTube-video Opwekking 599 – Kom tot de Vader

Lied 10

Opwekking 657 – Zie het kruis

Zie, de dag breekt aan vol van duisternis,
Christus op weg naar Golgotha.
Zondaars grepen Hem en bespotten Hem,
sloegen Hem aan een kruis.

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf; werd veracht,
maar Hij bracht vergeving, stervend aan het kruis.

O, te zien hoe pijn uw gelaat vervormt,
als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad, elke slechte daad
kroont uw bebloed gezicht.

Nu dooft al het licht en de aarde beeft,
want Hij, haar Maker, buigt zijn hoofd.
Zie de voorhang scheurt, doden leven weer.
Dank God, het is volbracht!

Ik zie ook mijn naam in uw wonden staan,
want door uw lijden ben ik vrij.
Dood is weggevaagd, en nu leef ik weer,
doordat uw liefde won.

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft, en Hij geeft vergeving,
want het is volbracht!

YouTube-video Zie het kruis – Opw. 657

Het lied van Keith Getty en Stuart Townend is vertaald doorMireille Schaart

Lied 11

Herstel mijn eerste liefde

Laat het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ van Marcel en Lydia Zimmer je aansporen tot geestelijk herstel. Het is een belijdenis en een gebed. Wil je het overnemen?

https://www.youtube.com/watch?v=1ZU-cadjIq4

YouTube-video Herstel mijn eerste liefde

Vader in de hemel,

Die zoveel om mij geeft,

dat U in Uw genade

Uw Zoon gegeven heeft.

Dank U voor Uw liefde,

Uw eindeloze trouw,

dat ondanks al mijn falen,

U zegt: ‘Ik hou van jou’.

 

Refrein:

Herstel mijn eerste liefde,

die ik ooit had voor U,

want ik wil van U houden,

nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden,

zoals het heeft gedaan,

vol vuur en vol van hartstocht,

die nooit meer weg zal gaan.

 

De drukte van het leven

trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde,

de passie die verdween.

Ik was U niet vergeten,

maar nam de tijd niet meer,

om in Uw Woord te lezen,

bij U te zijn, o Heer. 

 

Vader in de hemel,

met eerbied vraag ik nu,

of U mij wilt vergeven.

Ik kan niet zonder U.

Dank U voor Uw liefde,

Uw eindeloze trouw.

En Vader, Ik wil zeggen,

dat ik zoveel van U hou.

Lied 12

Met het volgende lied mag je jouw toewijding aan God uiten:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

(Engelse tekst: D. Bilbrough.)

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader

Lied 13

Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Voor herstel is vergeving nodig, zoals Lydia & Marcel Zimmer zingen:

 YouTube-video Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Opwekking 629

Hieronder volgt de liedtekst:

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan.
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen,
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

1. Wat denk je van het lied: ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn’?

2. Hoe kunnen we zonden belijden, loslaten en vergeven?

Lied 14

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing door het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

***

***

Lied 15a

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

Zoek je ook naar liefde?

Het wordt vertolkt in Opwekking 680, het lied ‘Mighty to save’ van Reuben Morgan en Ben Fielding. Vertaalde door Peter van Essen. Hieronder volgt de tekst:

Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt;

geef uw genade Heer.

Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder;

de hoop van de volken.

***

-Refrein-

Mijn Redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht,

zijn geweldige kracht.

Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf,

Hij stond op uit het graf.

***

Neem mij zoals ik ben Heer met al mijn angst en falen;

vul mijn hart opnieuw.

Ik geef mij aan U over met alles wat ik geloof, Heer,

wil ik U volgen.

***

Laat uw licht aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

***

Je kunt hier aanklikken op het lied:

YouTube-video opwekking 680

Lied 16

Door de kracht van Gods licht en liefde worden we verlicht, verwarmd en vernieuwd.

Je kunt het beluisteren in het volgende lied:

 YouTube-video Remco Hakkert – de kracht van Uw liefde

Lied 17

Herstel is nodig als het leven pijn doet

Geestelijke groei kan worden tegengehouden door twijfel, geestelijke gebreken en psychische problemen. Door emotionele beschadigingen kan de wil dan weer worden verzwakt en kwade machten weer nieuwe kansen krijgen om in onze gedachten te infiltreren.

Emotionele beschadigingen blokkeren

de vooruitgang in het geestelijk leven

Na een heerlijke periode van eerste liefde kunnen de  onopgeloste problemen van voorheen weer de kop op steken.

Na de acceptatie van  Jezus kan er dus nog steeds de pijn van de afwijzing door mensen aanwezig zijn. De resten van angst en boosheid uit het verleden moeten dan nog herstellen, en worden geheeld door de trouwe zorg van de goede Herder. 

Als het leven nog pijn doet, is er vaak een langer proces herstel nodig. Misschien is het volgende lied van Reni & Elisa Krijgsman herkenbaar en bemoedigend.

 YouTube-video als het leven soms pijn doet – Reni & Elisa Krijgsman

Lied 18

Kom biddend door het volgende lied tot (een vernieuwde) overgave tot God, door de kracht van Zijn liefde. En zweef op als een arend!

 YouTube-video Opwekking 488 Heer ik kom tot U

Hieronder een opname van samenzang via de EO met Marcel Zimmer van Opwekking 488: De kracht van Uw liefde, waardoor het wordt: Heer, ik kom tot U.

Lied 19

Denk na over lied 596 van Opwekking: Uw liefde, stralend als de zon. Ontvang het biddend en verlangend in je hart. Je kunt daarbij beide handen geopend voor je houden.

Uw liefde, stralen als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Genadig droeg U elke last,
mijn zonde en mijn pijn.
Nu heelt mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:
Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer
van Uw liefde in mijn dorstig hart.
Doorstroom mij, ik dorst naar u.
Doordrenk mij Heer.

Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel Uw vrede weer.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Your love (pour over me): Stuart Townend. Ned. tekst: Peter van Essen

YouTube-video Opwekking 596 – Uw Liefde

Lied 20

Voor vergeving en herstel hebben we Jezus nodig

Leer te zien op Jezus. Beluister hiervoor het lied ‘Meer dan ooit…’ over de rijkdom die we kunnen ontvangen door het offer van Jezus Christus.

 YouTube-video Remco Hakkert, meer dan ooit…

Ook het volgende lied is hiervoor bedoeld:

Lied 21

Denk na over het lied ‘Op dat moment’. Leer ook op dit moment op Jezus te zien, en op het offer van Hem aan het kruis. Weet je al dat Hij dat ook voor jou deed? Hoe kun je dat weten? Lees en beluister het aandachtig en bidden:

Jezus Heer wanneer ik aan uw offer denk
Zie ik een lijden zo ongekend
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk
Ben ik daar op dat moment
Ben ik daar op dat moment

Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed 
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dat moment van vreugde
Op dat moment geef ik mij opnieuw

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats 
Waar ik U zien zal zoals u bent
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat 
Dank ik U op dit moment
Dank ik U op dit moment 

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed 
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dit moment van vreugde 
Op dit moment geef ik mij opnieuw

Dank u voor het kruis
Dank u voor het kruis
Dank u voor het kruis o Heer 

(Tekst en muziek: Matt Redman, Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman.)

 YouTube-video Opwekking 545 – Op dat moment

Hoe kunnen we herstel ontvangen door de wonden van Jezus?

We lezen in Jesaja 53:4 en 5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ 

Opdrachten

1. Bespreek hoe we vergeving, herstel en heling kunnen ontvangen door de wonden, het lijden en sterven van Jezus Christus.

2. Laten we er goed over nadenken en daarna opgeven waarvoor we gebed nodig hebben voor onszelf.

 

Hoe kom je tot levensvernieuwing en geloof?

Powerpoint: 

Levensvernieuwing en geloof

Denk samen na over de serie afbeeldingen over levensvernieuwing, geloofsovergave en  geestelijke groei op de Powerpoint. Probeer iets over de afbeeldingen te vertellen.

 

Lied 22

Om te schuilen en tot rust te komen:

YouTube-video Marcel & Lydia – Ik wil even bij U komen

Lied 23

Om jezelf weer toe te wijden:

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn.  

Al mijn hoop,  
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,   
vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen,  
leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson. Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman

Lied 24

Samen zingen in de Naam van Jezus

We willen het licht en de waarheid aan elkaar doorgeven in de Naam van Jezus. Door Zijn liefde en waarheid worden wij overwonnen. De Heilige Geest kan de harten verlichten. Dan kunnen we het ook gaan uitstralen naar elkaar toe. Het wordt vertolkt in het volgende lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

 

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Lied 25

Gods licht en liefde schijnen

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de lichtbundel van het Evangelie. Licht, liefde, genade, vergeving en heling worden ons in het Evangelie gratis aangeboden. Denk eens aan het bekende lied:

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar u bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

***

Refrein:

Kom, Jezus, kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil, heel de aard vervullen.

Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint.

***

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik u toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

***

Refrein: …

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

***

(Tekst en muziek: Graham Kendrick, Ned. Tekst: K. Stelma.)

Je kunt het lied hieronder beluisteren:

Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

(Kom, Jezus, kom)

Hieronder een uitvoering tijdens de Nederland Zingt dag 2018:

Let op de hieronder afgebeelde lichtbundel:

        

Lezen: Joh. 1:1-18 en Joh. 3:16-21, 35-36

Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1. Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit de hemel naar de aarde.

We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt het op geen andere wijze verkrijgen. Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’.

We dienen Jezus als Zaligmaker en Koning

te aanvaarden en te erkennen in ons leven

Lied 26

Overweldigende genade van God

Jezus Christus is gekomen om te verlossen, te bevrijden, te herstellen en te genezen. Hij heeft de gehele mens op het oog, om er iets heel moois van te maken… tot eer van God en tot acceptatie en zaligheid van afgewezen zondaren.

Amazing grace!

Ken je het Engelse lied van de  vroegere slavendrijver John Newton (1725-1807), de bekende puriteinse prediker, die genade vond? Let op de woorden van het eerste couplet:

Amazing grace

 (how sweet the sound)

that saved a wretch like me!

I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see. 

 

YouTube-video Amazing Grace

Kun je het meezingen:

Genade groot, oneindig groot,

genade van de Heer.

Hij gaf mij leven door Zijn dood,

‘k was blind, nu zie ik weer.

 

Genade bracht mij tot geloof,

genade schonk Hij mij.

Genade voor geen geld te koop,

maakt mij voor eeuwig vrij.

 

In eeuwigheid zij Hem de eer,

Hij overwon de dood.

Hem zij de lof, de heren Heer,

om Zijn genade groot.

Lied 27

Een oproep om te komen:

 YouTube-video Ik ben de Heer die jou eens schiep – Rolof Mulder

Lied 28

En bij Hem te blijven:

 YouTube-video Opwekking 616 – Houd mij dicht bij U

Lied 29

Hoe ben je onderhouden en geholpen?

Wat weet je van de leiding van God in je leven? Hoe heeft hij je doorgeholpen in moeilijke tijden en bij gebrek.

 YouTube-video Voetstappen in het zand

1. Wat spreekt je aan in dit lied en de afbeeldingen, als je terugkijkt op je leven?

2. Wie wil er iets van delen?

Lied 30

Een lied van toewijding:

 YouTube-video Opwekking 502 – Jezus ik wil heel dichtbij U komen

Lied 31

Een lied van vertrouwen, geloof en aanbidding:

 YouTube-video OPWEKKING 697 AL WAT IK BEN

Lied 32a

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Dan moet je er voor zorgen dat je jezelf dagelijks laat voeden door het Woord van God. Dorst je ziel dorst naar God, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen? Dan zijn er rijke beloften voor je in de Bijbel.

Kom tot Jezus op de uitnodiging in Jesaja 55:1: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren!’  Het word je gratis aangeboden.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Er is een Bron van levend water.

Neem de hemelse voedingssappen in je op.

Je zult er nooit genoeg van krijgen!

Let op de woorden van lied 474 uit de opwekkingsbundel van Lenny LeBlanc:

Niemand is als U,

niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,

er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,

genezing komt door Uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U,

niemand is als U.

(Ned. tekst: Sylvia Bronsveld/Mireille Schaart.)

We beluisteren het samen:

Lied 32b.

De bron van ons bestaan EO Nederland Zingt Dag 2015

De schepping zucht en voelt zich door de mens bedrogen
en de tranen in haar ogen spreken van de wanhoop.
Al het onrecht in de wereld, ach waarvoor toch?
Alle honger, alle oorlog: wie heeft er een antwoord?

Maar God heeft alles in zijn handen, ook al lijkt het soms van niet.
Hij is de schepper van het leven,  de God die alles overziet.

Bij Hem komt onze hulp vandaan,
Hij kent ons komen en ons gaan. 
in ons verdriet is Hij bekend met elke traan
Hij is de bron van ons bestaan.

U bent de hoop voor deze wereld,
een waterbron in de woestijn.
Uw Geest verkwikt en geeft nieuw leven,
heelt elke wond en pijn verdwijnt.

Bij U komt onze hulp vandaan,
U kent ons komen en ons gaan. 
In ons verdriet bent U bekend met elke traan.
U bent de bron van ons bestaan. 

Tekst: Marcel Zimmer. Muziek: Oceans

Lied 32c.

Opwekking 674. Zie de stroom van Jezus liefde.

Zie de stroom van Jezus’ liefde overstelpend als een vloed.

Toen de Mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat Hij deed?

Jezus’ naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!

***

Aan het kruis werd Jezus’ offer tot een bron die altijd blijft.

Door de sluizen van Gods goedheid stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer,

bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer.

***

Het is uw volmaakte liefde, die mijn diepste angst verdrijft.

Vol vertrouwen mag ik komen, waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij.

Hij heeft zelf mijn straf gedragen; Jezus, mijn gerechtigheid!

***

Wie kan zwijgen van zijn liefde, of vergeten wat Hij deed?

Jezus’ naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!

***

Johannes 4:14, Hebreeën 10:19, 1 Johannes 4:18, Openbaring 22:1.

Oorspr. titel: Here is love. Traditional.

Tekst: William Rees (PD) Muziek: Robert Lowry (PD)

Ned. tekst: Peter van Essen/ Harold ten Cate.

***

 

Lied 33a.

Door het geloof in Jezus Christus hebben wij het eeuwige leven!

Het eeuwige leven word je liefdevol en welgemeend aangeboden in het Evangelie. We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als je (weer) in geestelijk contact met God wilt komen, moet je gelovig tot Jezus vluchten. Hij zal je zeker niet uitwerpen (zie Joh.6:37).

Het is mooi om samen biddend lied 161 uit de opwekkingsbundel te zingen (muziek Lain Anderson, vertaling: G.A. Goldschmeding):

 Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Laat de woestijn, Heer,
bloeien als een roos.
De steppe jubelen voor U.
Heer, laat de wereld weten dat U leeft.
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Heer, laat ons samen delen in die stroom.
Heer, geef uw volk grote vreugd’.
Wij zien de oogst al rijpen in de zon.
Heer, maak uw bron een grote stroom,
Heer, maak uw bron een grote stroom.

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu.
Halleluja, halleluja,
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Je kunt het beluisteren bij de volgende link:

 YouTube-video Opwekking 161 Heer, geef mij ook uw waterbronnen

Hieronder kun je aanklikken op de uitvoering van Opwekking 161 op de Nederland Zingt Dag 2015, samen met Marrcel & Lydia Zimmer:

Lied 33b

Hieronder volgt Opwekking 316 Bij Uw rivier

Gezongen op de Nederland Zingt Dag 2015 met Marcel & Lydia Zimmer

Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer, komen, o Heer.

Uit Uw rivier wil ik drinken, o Heer, drinken, o Heer.

Van Uw rivier wil ik leven, o Heer, leven, o Heer.

Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer.

Uit Uw rivier wil ik drinken, o Heer.

Van Uw rivier wil ik leven, o Heer.

Komen, o Heer, drinken, o Heer,

leven, o Heer.

***

Tekst & muziek: Edwards Miller. Ned. tekst: Ida Koelstra

***

Lied 33c. De Rivier

Nederland Zingt Dag 2015. Met Marcel & Lydia Zimmer

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: De rivier

Lied 34a

Wil je geestelijk een bron van stromend water zijn?

Jezus nodigt ook ons uit in Johannes 7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’

Als je dorst hebt, mag je komen en drinken van de bron van Levend water, dat je bij Jezus kunt ontvangen door het geloof in Hem. Het volgende lied van Christian Verwoerd en Erika de With nodigt je daartoe uit:

YouTube-video Als iemand dorst heeft

– Christian Verwoerd (feat. Erika de With)

Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland. Hoe kun je innerlijk worden vervuld met het levende, voortdurend stromende water van de Levensbron?

Lied 34b

Het wordt ook verwoord in het volgende lied dat je kunt aanklikken:

Jezus geeft ons levend water

Lied 35a.

Er is een geopende Levensbron

Verlies bij teleurstellingen niet de moed. Blijf bidden, vertrouwen en hopen! Zoek weer naar aansluiting bij de Levensbron. Er is altijd nog een geopende bron voor de gelovigen. Het probleem ligt bij de aansluiting.

Wil je biddend tot een nieuwe overgave komen? Misschien kan het volgende lied hierbij helpen. Het staat in opwekking 445. Je kunt er op aanklikken:

Let op de woorden van de tekst, in de vorm van een gebed:

‘Bron van levend water, ontspring nu in mij,

zend Uw Geest, o heilig God, en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart.

‘k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart.’

In het tweede couplet klinkt het:

‘Heer, U bent de Herder, die mij geneest.

Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest.

Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu.

Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.’

(Tekst en muziek: John Watson, Ned. tekst: Mireille Schaart.)

Je kunt het verder in de Engelse versie met ondertiteling beluisteren en meezingen als je het hieronder aanklikt:

Lied 35b.

DOOP

In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

 ***

Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

 ***

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

***

In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

***

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

***

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heilige Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

***

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. Een lied van Sela

Lied 36

Hier volgt het lied van Sela: Ik ben, waarbij het ook weer gaat over de Bron van leven. Na de tekst kun je het lied aanklikken op YouTube:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:

Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – gezongen door Sela

Lied 37

Verlang je naar het levende water in je hart, zoals een dorstig hert naar water verlangt? Je mag je hart open bij het beluisteren en zingen van het volgende lied:

 YouTube-video Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt naar water

Lied 38

Verlang je naar het rustgevende geloofsvertrouwen? Je ziet dat in de tekst van in opwekking 429, die je onder de tekst ook kunt beluisteren (het begint en eindigt met het refrein):

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis –
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

(Refrein:)

(Tekst en muziek: Don Moen, Ned. tekst: Mireille Schaart.)

Beluister het hieronder:

YouTube-video Remco Hakkert – God wijst mij een weg (met lyrics)

Lied 39

Met de tekst van opwekking 710 willen we biddend om een zegen vragen bij het volgende lied. De tekst is van Hans Maat. Daarin klinkt het ook:

‘Jezus, kom tot mij als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.’

Je kunt het aanklikken:

 In het laatste couplet wordt gebeden en gezongen:

‘Vader, maak ons tot een zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen

om zelf een bron te zijn.’

Zo willen wij door Hem Zijn liefde delen…

Hieronder kun je op het lied aanklikken dat in 2016 is gezongen bij Nederland Zingt:

Lied 40

Hier volgt het lied Vrede van God, zongen door Suzanne van der Velde:

 YouTube-video Nederland Zingt – Vrede van God 

Lied 41

Heb je een echte schuilplaats nodig, waar je tot rust komt, en waar je stil op God kunt blijven vertrouwen? Laat het lied ‘Stil’ van opwekking 695 dan tot je doordringen, met een gebed in je hart:

Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
houd mij vast
in Uw sterke hand

als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; 
U bent mijn God!

vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil

als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; 
U bent mijn God!

(Tekst en muziek: Reuben Morgan, Ned. tekst: Gert van der Vijver.)

Lied 42

Ik zal er zijn – Lied van Sela (tekst van Hans Maat)

Weer een ontroerend lied gezongen op de Nederland Zingt Dag van 2016:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2016: Ik zal er zijn

Hieronder nog meer uitvoeringen van het lied van Sela:

Opwekking – 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus,
mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

(Tekst: Hans Maat.)

Lied 43

Mijn hulp is van U, Heer – gezongen op de Nederland Zingt Dag juni 2016.

YouTube-video Nederland Zingt – Mijn hulp is van U, Heer

Lied 44

Een dankbaar lied  tijdens de Nederland Zingt Dag:

Lied 45

Jezus is de ware Wijnstok, door Elly & Rikkert

YouTube-video Elly en Rikkert De ware wijnstok

Lied 46

Lied 48

YouTube-video Nederland Zingt – Welk een vriend is onze Jezus

Lied 49

Laat ons Jezus Christus zien!

Een gelovige verlangt op Jezus Christus te zien. Hij is het Licht der wereld. In Opwekking 755 wordt verklaard: ‘Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart.’ In Psalm 119:105 geeft de dichter aan: ‘Uw Woord is een lamp voor  mijn voet en een licht op pad.’ Het Woord van God wijst ons de weg naar Jezus. Bij het Woord klinkt het gebed in het lied hieronder: ‘Laat ons zien; laat ons Christus zien.’ Kun je het ook belijden met je hart: ‘Hij is Heer!

Opwekking 755 komt van Doug Plank & Bob Kauflin, en is vertaald door Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst en de link naar YouTube:

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Als je in Zijn licht wandelt, zal de duisternis wijken. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Lied 50

Jezus is levende Woord van God

Jezus is het levende Woord van God. Hij is het vleesgeworden Woord, waardoor God tot ons spreekt. Jezus laat ons God zien, maakt Hem aan ons bekend. Hij verklaard ons Wie de Vader is. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Je kunt het lezen in Johannes 1:1-18. Het Woord van God is Zijn boodschap van redding voor ons. Dat kunnen we niet missen!

Het verlangen naar het spreken van God in ons hart wordt verwoord in Opwekking 689. Hieronder volgt de tekst en daarna de link om het te beluisteren.

Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai Uw Woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar Uw evenbeeld;
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, Uw volmaakte weg,
echte nederigheid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van Uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan Uw majesteit,
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van Uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk,
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk
en uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Hieronder kun je aanklikken op YouTube om het lied te beluisteren:

YouTube Opw. 689 – Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord

Tekst en muziek: Keith Getty / Stuart Townend

Lied 51

Voor proclamatie en toewijding is Opwekking 697 een toepasselijk lied. Je kunt de inhoud hieronder lezen en het lied beluisteren:

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Ik aanbid U,
ik aanbid u, Heer.
Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.

Hieronder kun je aanklikken op de link:

https://www.youtube.com/watch?v=XbsENXsKCKg

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Harold ten Cate.

Lied 52 

Opwekking 249

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Tekst en muziek: Bill Gaither. Ned. tekst: Hans Lieberton

YouTube-video Samen op weg gaan – Interne Alpha-Cursus 2015

 Lied 53

 Opwekking 674. Zie de stroom van Jezus liefde.

Zie de stroom van Jezus’ liefde overstelpend als een vloed.

Toen de Mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat Hij deed?

Jezus’ naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!

***

Aan het kruis werd Jezus’ offer tot een bron die altijd blijft.

Door de sluizen van Gods goedheid stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer,

bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer.

***

Het is uw volmaakte liefde, die mijn diepste angst verdrijft.

Vol vertrouwen mag ik komen, waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij.

Hij heeft zelf mijn straf gedragen; Jezus, mijn gerechtigheid!

***

Wie kan zwijgen van zijn liefde, of vergeten wat Hij deed?

Jezus’ naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!

***

Johannes 4:14, Hebreeën 10:19, 1 Johannes 4:18, Openbaring 22:1.

Oorspr. titel: Here is love. Traditional.

Tekst: William Rees (PD) Muziek: Robert Lowry (PD)

Ned. tekst: Peter van Essen/ Harold ten Cate.

***

YouTube-video Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

Lied 54

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

YouTube-video God zal voor ons zorgen | Sela

Lied 55

BID MET MIJ

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

YouTube-video Bid met mij | Sela

Lied 56

Gelovigen die Jezus willen volgen in het licht, willen vrij zijn van alles wat ze te veel bindt en belast op de levensweg. Je komt dit verlangen tegen in het volgende lied van Sela:

GEBED OM VRIJHEID

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

***

Maak ons vrij van de zorgen, Heer. van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

***

Maak ons vrij van de boosheid, Heer, die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

***

Maak ons vrij van de wereld, Heer,  van wat onrust geeft, verwart.

Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video gebed om vrijheid – Sela

 

Tekst: Anneke van Dijk & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk.

 ***

Lied 57

Vrede van God

Toegewenst op de Nederland Zingt dag 2016.

 Lied 59

***

Lied 60. Zoals Nehemia. Een lied van Elly & Rikkert

YouTube-video Nehemia Elly & Rikkert

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de hulde  is U gewijd.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
  in rust met U die mij hebt voort geleid.

Opwekking 124 – Tekst: Breitkopf Hertel

***

Lied 62. Wees niet bang

Uitvoering nl Nieuwlied: Gezongen door Rebecca,  tekst & muziek Filip

In de Bijbel staat wel 365 keer in verschillende bewoordingen: Wees niet bang. Je leest in Jesaja 41:10: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.’

YouTube-video Wees niet bang

***

Lied 63. De jongen zonder naam, Christian Verwoerd

***