JAKOB EN JOZEF. Wat leren we van hen bij het overwinnen van afwijzing, zonden en depressie?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Zonden veroorzaken problemen. Door aanhoudende problemen kunnen we depressief worden.  Bevrijding van verkeerde patronen in onze gedachten kunnen nodig zijn. Heb je bevrijding van zonden, verslaving en depressie nodig?

Blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Zak niet verder weg in het moeras van moedeloosheid en depressie. Kom tevoorschijn met je zonden, zorgen en wonden. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed.

Door Jezus Christus is er bevrijding en genezing mogelijk. Aan Zijn voeten ontvangen wij het onderwijs dat wij nodig hebben. In de liefdevolle armen van de goede Herder worden we hersteld van onze beschadigingen.

Depressiviteit bij aartsvader Jakob

Je ziet in het leven van Jakob een langdurige geestelijke belasting. Hij was teleurgesteld en diep bedroefd omdat zijn zoon Jozef er niet meer was. Hij bleef maar rouwbedrijven. Er was bij hem duidelijk sprake van een depressie, die zo’n 22 jaar heeft geduurd.

Toen Jozef op 17-jarige leeftijd is weggevoerd naar Egypte, moet Jakob ongeveer 108 jaar oud zijn geweest. Pas op 130-jarige leeftijd werd Jakob getroost doordat Jozef weer in zijn leven terugkeerde.

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad van de cursus Geestelijk herstel over dit onderwerp:

Opdrachtenblad geestelijke bevrijding door overgave en geloof

zoals bij Jakob en Jozef

Waarom was Jakob vatbaar voor zo’n langdurige depressie?

Teun Stortenbeker is medeoprichter en ex-directeur van Stichting De Hoop. Hij schrijft ons in zijn leerzame boek ‘Als Jozef je zoon is…’ over bevrijding uit familiepatronen, toen en nu: ‘Bijna iedere gast die bij De Hoop verblijft vertegenwoordigt een complexe familiegeschiedenis, inclusief intriges, overspel, bedrog, afwijzing, verwennerij, ruzies, familievetes, ziekte en dood.’

Verderop in het boek vertelt hij ons: ‘Ik ken heel wat mensen die verkeerde geheimen met zich meedroegen. Langzaam vernietigde het hun leven, want een belastend geheim is als een kwaadaardig gezwel. Mensen die een geheim met zich meedragen, worden nooit gelukkig.’

Depressiviteit

Er kan innerlijke pijn zijn door geleden onrecht. Er zijn dan beschadigingen, met angsten en verdriet. Er is nogal eens sprake van langdurige depressiviteit. We willen daarom wat dieper ingaan op deze diepe innerlijke pijn, waarvoor geestelijk herstel nodig en mogelijk is.

De bekende raadgever dr. Tim LaHaye verklaart ons: ‘De fout van iemand die al te ontvankelijk is voor depressie ligt hierin, dat zijn denkpatroon teveel op zichzelf is gericht. Alles in het leven wordt kritisch bekeken van het eigen ik uit.’

Symptomen

Herken je jezelf in de volgende symptomen van depressiviteit: Droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid en hopeloosheid, angst en zorg, schuldgevoelens, boosheid, zelfbeklag, allerlei lichamelijke klachten. De last van het leven en de aanhoudende druk kunnen je dan te zwaar worden om te (ver)dragen.

 

Oorzaken en gevolgen

De oorzaken kunnen zijn: teleurstelling, afwijzing, gebrek aan zelfrespect en ontevredenheid over jezelf, het niets kunnen doen tegen een ondraaglijke situatie (waarbij je het gevoel hebt, in de val te zitten), ziekte en biologische storingen.

Het kan uitlopen in toorn en zelfbeklag. Kwaadheid en wrok veroorzaken veel spanning. Wrok is een bitter gevoel wegens geleden onrecht, waarbij je wraak wilt nemen. Wrok kan een knagende worm in je binnenste worden. Zoals LaHaye aangeeft, zit er dan ook een fout in het denkpatroon.

In Efeze 4:23 staat dat je vernieuwd moet worden in de geest van je denken. Verderop in vers 26 worden we vermaand: ‘Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.’

 

Een depressief persoon heeft meestal ook zelfmedelijden. Wanneer er door droevige omstandigheden toorn en zelfbeklag ontstaan, ligt de weg naar depressie open.

Het is duidelijk dat bij een (langdurige) depressie geestelijke hulpverlening nodig is. Deze cursus Geestelijk herstel kan helpen om de oorzaken te ontdekken, verkeerde denkpatronen te doorbreken en te komen op de weg naar herstel.

Hoe je bevrijding ontvangen van emotionele en psychische problemen en ze kunt overwinnen kun je ontdekken de de boeken van dr. Neil T. Anderson. Je zie hieronder er een aantal afgebeeld. Ze zijn uitgegeven bij De Hoop Publishing:

Er is bevrijding en overwinning door de genade en kracht van God en het geloof in Jezus Christus. Een kind van God overwint de wereld door het geloof in Jezus en het werk van de Heilige Geest in hem of haar (zie 1 Joh. 4:4 en 5:4-5). Dat geldt ook voor het negatieve van de wereld in je.

Lessen uit de levensloop van Jakob

In de levensgeschiedenis van Jakob liggen veel geestelijke lessen. Bij Jakob is er pas in de avond van zijn leven (op 130-jarige leeftijd) een oplossing gekomen, toen na jaren van depressie Jozef weer aan zijn leven werd toegevoegd. Toen Jozef op 17-jarige leeftijd is weggevoerd naar Egypte, moet Jakob ongeveer 108 jaar oud zijn geweest.

Jakob, die Jozef en Benjamin voortrok

Jakob liet zijn voorkeur voor zijn zoon Jozef duidelijk blijken. Jozef en Benjamin waren de kinderen van zijn lievelingsvrouw Rachel, die overleed bij de geboorte van Benjamin. De voorkeur werd verwennerij en verwekte jaloezie en boosheid bij de oudere zonen van Jakob, vooral bij de kinderen van Lea. In volgorde van ouderdom waren dat Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar en Zebulon. Vooral Simeon en Levi waren harde mannen, die op een gemene wijze de mannen van Sichem om het leven brachten (Gen. 34:24-27).

Het voortrekken van Jozef door Jakob kwam tot een dieptepunt in Gen. 37, door de veelkleurige mantel die hij kreeg van Jakob en door de dromen, die aangaven dat Jozef over zijn broers zou heersen. Dat is heel begrijpelijk. De broers ervoeren dat als afwijzing en een diepe vernedering. Zij waren de stoere en sterke volwassen mannen. Ze waren niet van plan om zich te laten overheersen door een 17-jarig verwend broertje.

 

 We lezen erover in Genesis 37:1-5. Hieronder volgt het tekstgedeelte:

‘Jakob woonde in het  land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had,  in het land Kanaän. Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers – hij was een jonge man – met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk  meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem nog meer. Zijn broers  waren jaloers op hem …’

Leugens, bedrog, misleiding, aanklacht en scheiding

In het voorgeslacht en de geschiedenis van Jakob zien we dat bepaalde zonden, die aan de hand worden gehouden, tot een generatievloek kunnen worden. Dat zien we in de leugens van Abraham, Izak, Laban, Jakob zelf, en ook de broers van Jozef. Steeds weer hield met een ander ‘voor het lapje’ (zelfs letterlijk, met een geitenvel, sluier, bebloede mantel, maar ook met ‘vrome woorden’ als masker).

Door leugens en bedrog, voorkeur en afwijzing kan het geestelijk klimaat in gezinnen en generaties worden verziekt en relaties worden verwoest. Daardoor komt men in het speelveld en het schaakbord van de duivel. Je speelt hem dan in de kaart, geeft hem kansen en mogelijkheden om te infiltreren met zijn demonische pionnen: de gevallen engelen. Het spreekwoord van de duivel is: ‘verdeel en heers’.

In het Nieuwe Testament wordt hij in het Grieks genoemd ‘diabolos’ (διάβολος), dat betekent letterlijk: door-elkaar-gooier, hij die uiteenwerpt. Het heeft ook in de betekenis van ‘scheidingveroorzaker, lasteraar, haatzaaier’. Satan is de misleider, maar ook de aanklager en beschuldiger van de broeders (Openb. 12:9-10). Het werk van de demonen zie je zichtbaar worden in de barsten en scheuren in gezinnen en relaties. We zien het in het gezin van Jakob. Welke lessen kunnen we eruit halen?

De gevolgen van afwijzing

Teun Stortenbeker, ex-directeur van De Hoop, geeft ons belangrijke lessen en praktijkvoorbeelden door in zijn boek ‘Als Jozef je zoon is…’.  Hij geeft hierin aan: ‘Afwijzing is in ons land misschien wel volksziekte nummer één. Waardering is een schaars goed onder Nederlanders.’ Hij stelt dat zegenen begint met respect en waardering.

Bij de gasten van De Hoop heeft hij veel te maken gehad met de ernstige gevolgen van afwijzing. Het overgrote deel van geestelijke problemen, trauma’s, depressies en verslavingen heeft een ontstaansgrond in de moeilijke kinderjaren binnen een problematische gezinssituaties. Daarbij spelen afwijzing, emotionele verwaarlozing en persoonlijke voorkeur door ouders over het algemeen overheersende rol. Kinderen worden misvormd door een verkeerde opvoeding.

De jarenlange depressie, rouw en angst van Jakob

Nadat Jakob door zijn oudste zonen was misleid met de bebloede mantel van Jozef, werd hij in rouw gedompeld. We lezen hierover in Gen. 37:34-35: ‘Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: Voorzeker,  ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem.’

In de Statenvertaling lezen we: ‘Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in het graf neerdalen.’ Hij zegt te zullen rouwen tot aan zijn dood. In de WV-vertaling lezen we: ‘Treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk.’ 

Hier is dus duidelijk sprake van een depressie,

 die zo’n 22 jaar heeft geduurd.

Toen zijn zonen naar Egypte gingen om koren te kopen, zat de angst er bij Jakob nog diep in. (Zie dit maar in Gen. 42:4, 36, 38.) Hij komt in vers 36 tot de moedeloze uitspraak: ‘Al deze dingen zijn tegen mij!’ Als Benjamin een ongeluk zou overkomen op de weg, en dus ook niet zou weerkeren, dan zou dit te veel zijn voor Jakob. Hij geeft aan (in vers 38): ‘Dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen.’

De depressieve verliezer Jakob

Directeur Teun Stortenbeker van Stichting De Hoop schrijft ons in zijn boek ‘Als Jozef je zoon is’: ‘Ik vind het meest triest van dit verhaal dat Jakob eigenlijk wordt teruggeworpen op zijn oude verongelijkte houding (…). Natuurlijk was hij ontroostbaar. Natuurlijk zou hij nooit meer dezelfde zijn. Maar om dan maar te zeggen: ‘Ik zal treuren om mijn zoon tot ik in het graf neerdaal,’ dat is weer zo’n uitspraak die een eigen leven gaat leiden. Daarmee sprak hij een vloek over zichzelf uit.

Als je verder leest, zie je ook dat Jakob alle hoop had verloren. Het liegen en bedriegen was afgelopen. Daarvan was hij definitief genezen, maar zijn levensvisie ging als een kaarsje uit. Jakob verwoordde het zelf toen hij jaren later in Egypte kwam en tegen farao zei: ‘Het getal der jaren mijner vreemdelingschap is honderd en dertig; weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest, en zij hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap’ (Gen. 47:9).

Jakob is de grote verliezer van het boek Genesis, de stamvader van Israël. Maar wat een zegen en een troost dat de ‘geschiedenis van Jakob’ de ‘geschiedenis van Jozef’ wordt.’

De geschiedenis van Jakob

werd de geschiedenis van Jozef

Jozef zocht zijn broers

We gaan kijken hoe het heeft uitgepakt in het leven van Jakob en zijn zonen. Jakob stuurde Jozef eens naar zijn broers om te kijken hoe het met hen en de kudde ging. We lezen in Gen. 37:15-20: ‘Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld, en de man vroeg hem: Wat zoek je? Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei die man: Zij zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: Laten we naar Dothan gaan.

Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt.’

 

Zijn broers verkochten hem en bedrogen Jakob

We lezen in Gen. 37:28: ‘Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put en  verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte.’ In vers 36 lezen we het vervolg: ‘De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht.’

In Gen.37:31-35 zien we het bedrog, de hardheid, maar ook de angst van de oudste zonen van Lea, namelijk Ruben, Simeon, Levi en Juda. We lezen in deze verzen: ‘Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Zij stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: Dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei: Het is het gewaad van mijn zoon.  Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: Voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem.’

 

Toen zijn zonen naar Egypte gingen om koren te kopen, zat de angst er bij Jakob nog diep in. (Zie dit maar in Gen. 42:4, 36, 38.) Hij komt in vers 36 tot de moedeloze uitspraak: ‘Al deze dingen zijn tegen mij!’ Als Benjamin een ongeluk zou overkomen op de weg, en dus ook niet zou weerkeren, dan zou dit te veel zijn voor Jakob. Hij geeft aan (in vers 38): ‘Dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen.’

Mis je doel niet door je over te geven aan zelfbeklag

Jakob is daarna waarschijnlijk zo’n 22 jaar in een depressieve, rouwende toestand gebleven. Je kunt dat ook opmaken uit latere uitspraken van hem.

Zonde betekent letterlijk:

‘je doel missen’

Je komt niet tot een positieve bestemming en mist het doel van een gelukkig geloofsleven als je bij de gevolgen van zonden van jezelf of van anderen blijft vastzitten. Het zit in de zondige aard van een mens om anderen af te wijzen, te kleineren of niet te accepteren. Veel mensen voelen zich afgewezen, afgezet en weggezet. Je komt dat veel bij verslaafde en depressieve mensen tegen. Zij komen maar niet los van de pijn van het verleden. Ze kunnen zelfbeklag zelfs omarmen als een grote steen van de Klaagmuur. Ze komen daar steeds weer terug om te klagen, en raken maar niet uitgehuild.

Omhels de steen ‘zelfbeklag’ niet

Je kunt ontsnappen door de poort van ‘belijden, loslaten, vergeven’. Je mag je last bij Jezus neerleggen, Die buiten de poort heeft geleden (Hebr. 13:12).

Teun Stortenbeker geeft aan in zijn boek: ‘Een zonde uit het verleden blijft altijd aanwezig zolang we hem  niet openlijk hebben beleden. Ik verbaas me er soms over hoe mensen de meest vreemde omwegen bewandelen om maar niet geconfronteerd te hoeven worden met hun zonden. Eén van de manieren is om je te verschuilen achter de dingen die jou zijn aangedaan.’

Pas op voor het koesteren van afwijzing

Hij vertelt ons verder over afwijzing: ‘Vooral mensen die zich afgewezen voelen, hebben er een handje van om de persoon die volgens hen de oorzaak is van alle ellende, onder een geestelijke microscoop duizendmaal uit te vergroten.’ Hij vraagt aan deze mensen: ‘Wil je accepteren dat je van de afwijzing in je leven een obsessie hebt gemaakt, die niet meer in verhouding staat tot de werkelijkheid?’ Teun gaat verder: ‘Het gevoel van afwijzing kan je vriend worden. Je gaat het prettig vinden om het slachtoffer te zijn. Je zegt dat je niets waard bent en spreekt daarmee een vloek uit over je leven.’

Het gevoel van afwijzing kan je vriend worden

Samen met anderen met dezelfde ervaringen en problemen kun je jezelf in een cocon van zelfbeklag gaan inwikkelen, waar je niet meer uitkomt. De broers van Jozef hadden zich ook vastgedraaid in een cocon van leugens en bedrog. Daarbij moesten ze toezien dat hun oude vader verstrikt zat in een cocon van verdriet. De waarheid konden ze niet aan het licht brengen. Wie kon daar nog een verlossend woord brengen?

Een bedrieger komt bedrogen uit met zichzelf

Jakob kon zichzelf niet ontworstelen uit zijn bedrieglijke aard (zijn neiging om te bedriegen). Hij verlangde wel naar de zegen van God, maar miste vaak het vertrouwen en het geduld om ‘de weg naar deze zegen’ aan God over te laten. Zijn eigen aandeel in het oplossen van zijn problemen heeft hem alleen maar dieper in de ellende geholpen. Hij wilde zelf de controle over zijn leven en goede toekomst behouden. Dit staat juist tegenover het geloof.

Geloven betekent: ‘je doen dragen’,

je laten leiden

en God het laten doen in je leven. 

Wacht dan maar gelovig en vertrouwend op de Heere… Hij zal het dan doen in je leven. Alles wat je er zelf, in eigen kracht en inzicht aan wilt doen, werkt niet goed en zelfs wel averechts. Als je vast zit in het moeras van de zonde of van de depressie, moet je niet gaan draaien en keren en worstelen in de put… je zult er zodoende nog vaste in komen te zitten.

Je hebt dan hulp nodig van buitenaf en van Bovenaf. Jezus, de grote Bevrijder is het die je verlossing en bevrijding biedt! Hij is in onze diepste ellende gekomen om ons er uit op te halen. 

Je hebt hulp van Bovenaf nodig!

Ben je een spiegelmens of een venstermens?

Wat leren we van Jakob?

Jakob was naar zijn aard en in zijn karakter eigenlijk een spiegelmens. Hij keek steeds maar weer naar zichzelf, naar zijn belangen, perspectieven en gevoelens. Hij was weliswaar een gelovig man, maar zijn denkpatronen, karakter en gevoelens stonden zijn geloofsgroei en geluk in de weg. Hij wilde de controle steeds weer zelf in handen te houden en zijn toekomst veilig stellen. Dan kom je moeilijk tot geloofsovergave en een stil vertrouwen dat God er naar Zijn beloften in zal voorzien.

 

Toen Jakob tot overgave kwam en God gehoorzaamde, kwam deze zegen van God over hem. We lezen in Genesis 35 dat hij zich bij Bethel ontdeed van de vreemde goden en onreine, zondige dingen in zijn huisgezin. Toen beschermde God hem tegen de heidense stammen in de omgeving.

In zijn boek over Jakob en Jozef schrijft Teun Stortenbeker erover: ‘Jakob hoefde niet meer zelf te strijden, God streed voor hem. Hij leert ons verder: ‘Als wij bereid zijn alle dingen waar wij aan vast houden, tot en met onze verslavingen, op te geven, dan kan God ons een totaal ander leven schenken, een leven in vrijheid en in de volle overtuiging dat Hij alles in handen heeft. Dat is heel wat anders dan een vrijgevochten leven waarin je doet wat jij prettig vindt. Nee, de vrijheid van God is een innerlijke bevrijding die je verlost van dwangmatig gedrag en zelfhandhaving.’

Hij gaat verder: ‘Jakob werd verlost van de slavernij, waarin hij door zijn opvoeding en door zijn persoonlijke keuzes terecht was gekomen, en die hem negentig jaar had geknecht. Bij de Jabbok was de vloek die op zijn naam rustte, gebroken. Jakob werd Israël en besloot God de eer te geven.’

Opdracht 1

a. Wat leer je van Jakob als ‘spiegelmens’?

b. Hoe kon hij worden verlost van zijn problemen?

c. Wat staat jouw geestelijke vrijheid in de weg?

d. Denk samen na over de tekst en de uitleg van Teun.

Wat leren we van Jozef?

Jozef was naar zijn aard en karakter meer een venstermens. Hij keek steeds weer naar buiten om te zien hoe hij anderen kon helpen.

 

Je ziet het bij Jozef in zijn levensgeschiedenis. Hij werd afgewezen, door zijn broers in een put gegooid en verkocht als slaaf naar Egypte. Daar werd hij door de vrouw van Potifar vals beschuldigd. Jozef kwam door onrecht en leugen in de gevangenis,
ook ‘een kuil’ genoemd. (Hij kwam dus weer in een put.)

Hoe kon hij ook daar op God blijven vertrouwen? Jakob zat door rouw en gemis jarenlang depressief in de put. Jozef verloor niet de toewijding en werd een krachtig leider. Als je God verwacht, ontvang je nieuwe kracht (Jes. 40:31).

Hij verbleef jarenlang onschuldig in de gevangenis. Jozef overwon zijn afwijzing, onrecht, verlating van familie en de verleiding tot zonde in Egypte. Hij bleef zijn best doen in verdrukking en wilde niet zondigen tegen God.
Hij bleef oprecht, koesterde geen wrok, met liefde tot God en mensen.

Teun Stortenbeker geeft aan in zijn boek ‘Als Jozef je zoon is…’ dat Jozef een trendsetter, een smaakmaker werd in een zouteloze wereld. Hij paste zijn gedrag niet aan bij de bestaande cultuur en denkwereld, maar bepaalde de leefwereld om hem heen. Hij beïnvloedde die positief vanuit zijn volhardend geloof en liefde tot God. Teun verklaart erbij over Jozef: ‘Het huisgezin van Potifar veranderde, de bedompte, vijandige sfeer van de gevangenis veranderde en zelfs een natuurramp veranderde in een zegen voor Egypte en het Midden-Oosten.’

Dertien jaar nadat hij in de put was gegooid, kwam hij voor de farao… en hij was geen verbitterd mens!

De ex-directeur van De Hoop leert ons verder: ‘Mensen die Jezus volgen, stellen zich beschikbaar om Gods liefde en genade uit te delen aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Ze zijn ‘toevoeging’, die het leven opfleurt en smaak geeft. ‘Het zout der wereld’, noemt Jezus hen.’

Jozef werd beproefd in de kuil. ‘De belofte van de HEERE heeft hem daar gelouterd’ (Psalm 105:19).  Je kunt dus door het werk van God sterker uit de put komen. Jakob keek naar zijn gemis, maar Jozef keek op naar God en uit naar zijn naaste. Hij mocht daarna de dromen van Farao uitleggen en werd onderkoning over Egypte.
Tijdens de zeven jaren van honger heeft hij Egypte en ook Israël in leven kunnen houden.

Opdracht 2

a. Wat leer je van Jozef als ‘venstermens’?

b. Hoe kon hij zo zijn onder de moeilijke omstandigheden in zijn leven?

Wat een verschil tussen Jozef en Jakob! Wat was het geheim bij Jozef? Zie wat het geloof uitwerkt. Het vertrouwen in God kan ons sterk, geduldig, vriendelijk en zacht maken. Wij kunnen dan als een venstermens veel voor anderen gaan betekenen. Je kunt ook als spiegelmens veranderen, en steeds meer een venstermens worden.

Door bewogen te zijn over anderen kunnen we ons egoïsme verliezen. Onze eigen zorgen komen dan in een beter perspectief. Innerlijke pijn, problemen en lijden gaan dan over in medelijden. De pijn vloeit naar buiten en wordt tot heling van anderen. Hierin word je een navolger van Jezus. Door Zijn striemen is er voor ons genezing. Door Zijn lijden is er voor ons bevrijding.

Teun geef in zijn boek aan dat het een zegen en troost is dat de geschiedenis van Jakob de geschiedenis van Jozef wordt. De naam Jozef betekent ‘de Heere heeft toegevoegd’. God kan aan ons leven toevoegen, wat ons heeft ontbroken. Als Jezus aan ons leven wordt toegevoegd, komt (uiteindelijk) alles weer goed. Hij heeft de zonden van de gelovigen weggedragen aan het kruis. Door Zijn striemen is er voor ons genezing (zie verder Jes. 53).

Hij herstelt wat ons heeft beschadigd als gevolg van verkeerde keuzes en fouten, die door ons en anderen zijn gemaakt. Hij herstel de eer, door ons in Zijn Koninkrijk op te nemen. Hij zorgt voor ons (zoals wij dan zien bij Jozef en het gezin van Jakob in Egypte).  Door Jezus gaan we God eren, en willen we ons door Hem laten leiden.

Opdracht 3

a. Hoe kun je van een spiegelmens steeds meer een venstermens worden?

b. Waarom is het goed voor ons eigen herstel als we anderen gaan helpen?

c. Hoe kunnen we hierin Jezus navolgen?

d. Waardoor kan een ongelukkig en verkeerd leven toch nog een gelukkig leven worden?

***

De Behouder van het leven

Intussen was de Behouder van het leven (Zafnath Paänéah) al volop aan het werk in Egypte om ook voor hen een voorraad aan te leggen. Hij kon hun bevrijden uit de cocon. God gebruikte hem om een groot volk in het leven te behouden.

 

Jozef is hierin een type van Jezus, Die voor de gelovigen de Behouder van het leven is. Hij kan je bevrijden uit de cocon van de zonde, je emotionele gevangenis, geestelijke honger en andere problemen waarin je verstrikt kunt zijn.

Laat je bevrijden uit je cocon

We hebben te maken met de wetmatigheid van het kwaad en de geneigdheid en gevolgen van de zonde. Ook gelovigen hebben nog te maken met de strijd tegen de zonde. Paulus beschrijft het in Romeinen 7. Hij wilde goed doen, maar werd gehinderd door de zonde in hem, zoals hij aangeeft in vers 19: ‘Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.’ Door de negatieve wetmatigheid van het kwaad werd hij tot gevangene gemaakt van de wet van de zonde in zijn leden (zie vers 23).

Je kunt gevangen zitten in een metalen cocon

door de wetmatigheid van het kwaad

Bevrijding door de magneet van de genade

Door Jezus en de Heilige Geest kon Paulus er bovenuit worden getild. Door deze toegevoegde genade werd de wetmatigheid van de zonde bij hem opgeheven. Je kunt dat lezen in Rom. 7:24-25 en Rom. 8.

Het zondeprobleem

Je moet de zonde zien als een blok ijzer. Het is een wetmatigheid dat het geneigd is om te vallen. Op geen enkele wijze kun je dit zondeprobleem in eigen kracht oplossen. Deze wetmatigheid kan alleen maar worden opgeheven door er iets aan toe te voegen, namelijk de magneet van de genade.

Is er een oplossing voor het zondeprobleem?

Door de zonde is dat ook het beeld en de toestand van de mens geworden. Als er niets veranderd, wordt het dan een aflopende zaak. Een verleid, gevallen en belast mens kan zichzelf ten diepste niet helpen, maar hij moet zich laten helpen. We zijn van nature niet in staat om onszelf te bevrijden en te herstellen.

Voor God zijn wij door de zondeval failliet verklaard, zodat wij geen eigen vermogen hebben om onze schuld te kunnen betalen. Alleen wat ons wordt toegevoegd, zal ons kunnen redden.

De HEERE zal toevoegen

Denk hierbij aan de betekenis van de naam Jozef: ‘toevoegen’, wat de HEERE zal doen. Hij is hierin een type van Christus. Als Jezus  door genade en geloof aan je wordt toegevoegd, ben je in Hem ingelijfd! En dan is ook jouw zondeprobleem in Hem opgelost.

Jozef is hierin een type of voorbeeld van de Heere Jezus. Jozef deelde als onderkoning het graan uit om mensen uit de hongersnood te redden. Hij is de ‘Behouder des levens’ (de Zafnath Paäneah). In Gen. 30:24 lezen we van Rachel na zijn geboorte: ‘En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De HEERE voege mij een andere zoon daartoe.’ Rechtstreeks uit het Hebreeuws vertaald staat er: ‘De HEERE zal toevoegen zeggende Jozef zijn naam’. Het grondwoord Jozef is daar ‘zal toevoegen’. Dan is het een heerlijke belofte geweest, wat later in het leven van Jakob is vervuld.

Jezus moet worden toegevoegd

Zoals Jozef moest worden toegevoegd aan het leven van Jakob en zijn zonen, moet Jezus aan ons leven worden toegevoegd, om te redden en te bevrijden van zonde, ellende en depressie.

Eigenlijk dienen we ook te worden toegevoegd aan het Koninkrijk van God. Als we tot geloof en bekering zijn gekomen, zijn we binnen Zijn rijk gekomen. Ons failliete bedrijf is dan als het ware overgenomen door het wereldomvattende, grote bedrijf  van God.

Is jouw failliete bedrijf al toegevoegd aan het Koninkrijk van God?

Ben je betrokken bij de de zaak van Jezus Christus?

Het is een zaak van genade, die onze verloren zaak overneemt. Jezus en de Heilige Geest zijn daarin ‘zaakwaarnemer’. Hij neemt onze zaken waar en leidt ons door de Heilige Geest. In het Grieks is dat een ‘Parakletos’. Je kunt dat vertalen met: Trooster, Helper, Advocaat, Voorspraak, Pleitbezorger, Zaakwaarnemer, Iemand die erbij geroepen is. Over zowel Jezus als de Heilige Geest (de andere Trooster) wordt gesproken in de Bijbel over een Parakleet.

Je ziet in Genesis dat Jozef hierin ook een type van Jezus is, vooral ook in het werk dat hij deed als zaakwaarnemer, helper en trooster van zijn vader en broeders.

De familie en herders van Jakob leden onder de hongersnood. Het was een aflopende zaak, met een failliete boedel op een aantal onderdelen: het ging op geestelijk, moreel, psychisch en aards welzijn niet goed met de familie van Jozef.

Toch nog overwinning… door Jozef

De 130-jarige Jakob kon het eerst niet geloven dat Jozef nog leefde en regeerder in Egypte was. We lezen ervan in Gen. 45:26: ‘Toen vertelden zij hem: Jozef leeft nog! Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte! Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet’

Maar toen hij de wagens van Jozef zag, ‘leefde de geest van hun vader Jakob op’ (vers 27). We lezen verder in vers 28: ‘En Israël zei: Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog! Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf.’ Hij hoefde zich vanaf dat moment maar te laten meevoeren naar Egypte, om goed te worden verzorgd door zijn zoon. De vernieuwde Jakob mocht als ‘Israël’ nog 17 jaren goed verzorgd in de nabijheid van Jozef leven.

Eindelijk was de oude Jakob toen uitgewerkt en mocht de nieuwe Israël ‘in de overwinning’ van Jozef delen. De is een voorbeeld van ‘het overwinningsleven’ in Jezus Christus, de eeuwige Koning! God heeft de dromen van Jozef laten uitkomen. Hij werd de Behouder van het leven (de Zafnath Paänéah). Hij verzamelde het koren om uit te kunnen delen in de hongersnood. Zo is Jezus ‘het Brood des levens’:
de Behouder van het leven.

Jozef hield de mensen in Egypte in leven in de hongersnood en ze dienden hem. Geef jezelf ook maar in het geloof aan Jezus, om door God te worden onderhouden.

We lezen in Gen. 47:27: ‘Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Gosen. Daar verwierven zij bezit. Zij waren vruchtbaar en werden zeer talrijk.’ 

***

Wat kunnen we leren van de levensgeschiedenis van Jakob?

Waarom is zijn levensgeschiedenis zo uitgebreid beschreven? Het gaat in 20 hoofdstukken in Genesis ook over Jakob. Het begint in Gen. 25 en eindigt in Gen. 50 (in de hoofdstukken 26, 36, en 38 t/m 41 gaat het niet over hem). In Gen. 39 t/m 41 wordt de geschiedenis van Jozef in Egypte verhaald.

Het is een tragische zaak in het leven van Jakob dat hij zolang als ‘Jakob’ een moeizaam leven heeft moeten leiden. Zijn (gezins)leven was vervuld met bedrog, listigheid, wantrouwen, zonde, ondanks dat hij ook een goed Godvrezend deel in zich had. Jakob leefde regelmatig beneden de norm van een gezonde gelovige. Hoeveel angst, pijn en depressie heeft hij daardoor wel niet moeten lijden?

Is de schaduwkant van het levensverhaal van Jakob voor ons geen waarschuwend voorbeeld, om hem maar niet in het verkeerde na te volgen? Bedenk daarbij dat Jakob wel in God geloofde en tot Hem bad. Hij verlangde als kind van God sterk naar de beloofde zegen van de HEERE.

We kunnen er ook de valkuilen, die ons bedreigen, in herkennen. Aan de andere kant zien we er ook de grote liefde en lankmoedigheid van God in. Hij laat het werk van Zijn handen niet varen! Hij redt ons dwars door onze fouten heen… Hij wil de wonden, ontstaan door onze zonden, genezen.

Nochtans… en toch, ondanks alles heeft Hij Jakob liefgehad (Rom. 9:13). Ondanks Jakob heeft Hij Jakob liefgehad! Kun je dat ook zeggen: ondanks mijzelf heeft Hij mij liefgehad…

Hij werkte met list en bedrog om de zegen van God te verkrijgen

Jakob heeft de vermoeide, dorstige Ezau door list verleid om het eerstgeboorterecht aan hem te verkopen voor rode soep (Gen. 25:29-33). Hij zocht daarna ook steeds weer met bedrog de door God aan hem beloofde zegen te verkrijgen (zie Gen. 25:23).

Leugens, bedrog, eigenbelang, voorkeur en zelfbescherming zien we terugkeren in de familiegeschiedenis van Jakob. Men hield een ander ‘voor het lapje’ (een geitenvel, sluier, bebloede mantel). Wanneer was er vertrouwen op God?

Izak wilde Ezau de eerste zegen geven (in Gen. 27), terwijl God had gezegd: ‘De meerdere zal de mindere dienen.’ Moeder Rebekka spoorde Jakob aan om door list en bedrog de beloofde zegen van de oude, blinde Izak te bemachtigen. Zo ontving Jakob de eerste zegen op een zondige manier.

Daardoor kwam hij jarenlang in de problemen

Ezau schreeuwde het bitter uit vanwege de gemiste zegen (Gen. 27:34). Zijn vader gaf hem door (in vers 40): ‘Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken.’ Hij wilde Jakob na de dood van Izak doden. De oude vader Izak heeft echter nog meer dan 20 jaar geleefd en stierf op 180-jarige leeftijd bij Hebron. Jakob heeft hem voor zijn sterven nog kunnen ontmoeten. Ezau en Jakob hebben hem begraven. (Zie Gen. 35:27-29.)

Jakob was ca. 76 jaar oud toen hij moest vertrekken naar Haran. Het is opmerkelijk dat hij op zo’n oudere leeftijd het bedrog pleegde met zijn oude, blinde vader Izak. Noodgedwongen moest hij toen zonder noemenswaardig bezit vluchten van Berseba naar Haran. Dat was een reis van ruim 850 km.

Een hemelse ladder voor Jakob

Lezen: Genesis 28:10-22

Jakob moet op ongeveer 76-jarige leeftijd vluchten voor Ezau, van Berseba naar Haran. Het is voor een eenzame vluchteling een lange en gevaarlijke reis van ruim 850 kilometer. Jakob overnachtte op deze reis ongeveer 90 km van Berseba, omdat de zon was ondergegaan. Hij moest de droevige gevolgen van zijn zonden ervaren en zal in een moedeloze toestand daar zijn gaan slapen, met een steen als hoofdkussen. Dat kwam allemaal hard aan, tot diep in zijn binnenste.

Het kan zijn dat Jakob toch al zwaarmoedig van aard was, gezien zijn langdurige depressieve toestand op latere leeftijd. Hij had weliswaar een diep verlangen naar de beste zegen van God, maar probeerde die op zijn eigen verkeerde manier te bemachtigen. Zelfredzaamheid en eigenzinnigheid staan het geloof en vertrouwend wachten in de weg.

Een geestelijke ‘doe-het-zelver’

is een ‘onderspit-delver’.

Jakob moest door zijn bedriegerijen het onderspit delven. Hij had zijn verdiende loon ontvangen en kon slechts nog op genade hopen. En God is zeer genadig! Op de dieptepunten van Jakobs leven kwam Hij hem opzoeken. In zijn geval door middel van een visioen of droom.

Jakob sliep en droomde op zijn reis naar de familie in Haran op ca. 90 km van Berseba. Hij sliep daar op het open veld met zijn hoofd op een steen. Hij zag toen een ladder tot aan de hemel, met engelen erop. God bemoedigde hem daar en beloofde hem en zijn nageslacht het land waarop hij sliep (in Kanaän) te geven.

We lezen in Gen. 28:12-15: ‘Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie,  de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 13. En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei:  Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen,  zal Ik u en uw nageslacht geven. 14. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden.  In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 15. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!’

Een bemoediging van God

Symbolisch en geestelijk gezien is zo’n ladder Jakobs een bemoediging van God, om het geloofsleven te versterken. Ken je die momenten van bemoediging in je leven? Heb je van die heerlijke momenten gehad, dat je besefte ‘dat God van je afwist’, dat Hij liet merken jouw zoekende situatie te kennen. Het is als een geestelijke toeknik van Boven, om je te bemoedigen en aan te sporen om door te gaan in het zoeken van de Zaligmaker.

***

De vlieger achter de wolken

Je kunt het vergelijken met een vlieger, die in de wolken is verdwenen. Je houdt het touw nog wel vast, maar je kunt de vlieger niet meer zien. Zou de vlieger niet van het touw zijn afgewaaid door de windvlagen? Ben je door de stormen in je leven de vlieger kwijtgeraakt. Ben je voor je gevoel je geloof kwijtgeraakt – gaat die vlieger niet meer op? Dan kun je met het touw nog in je handen staan, terwijl je het contact van jouw kant hebt verloren.

En ineens voel je weer enkele schokjes aan het vliegertouw! De vlieger is er nog… er is weer contact. Zo kun je op geestelijk gebied worden bemoedigd door het gevoel van de aanwezigheid van God.

Hoe gaat het verder bij Jakob te Beth-El (want zo heeft hij deze plaats genoemd)? Hij ontvangt in het visioen ook geweldige beloften voor de toekomst van God. Beloften die zelfs nog gelden voor ons, omdat in Jakobs zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hij zou vanaf dat moment vertrouwend kunnen gaan op de beloften van God. Hij zou moeten kunnen zingen:

‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,

Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.’

Deze regels zijn gedicht door Jacqueline van der Waals, toen ze wist dat ze kanker had.

Geloof en twijfel

Geloven is een eenvoudige zaak, maar de gelovige is vaak het probleem. Ik heb gezien hou een student met het geloof worstelde. Hij wilde wel geloven, maar zei: ‘Mijn verstand zit in de weg.’ Daarna zonderde hij zich af in de natuur om te bidden tot God.

Jezus staan in het Evangelie nodigend voor ons, maar een zondaar zit zichzelf vaak in de weg. Jezus is de Weg en wijst ons de weg. Als wij Hem hebben, hebben wij ook toekomst. Als de Heere Zich in Zijn liefde aan ons geopenbaard heeft, waarom kunnen wij dan nog twijfelen? Zien wij niet te veel op de omstandigheden, zoals ook Jakob dit keer op keer deed.

Twijfel kijkt steeds weer om zich heen,

geloof hoeft het niet te zien.

Ik vernam eens het volgende voorbeeld, waarbij geloof en twijfel worden gepersonifieerd:

Geloof is binnen in het huis. Twijfel klopte aan de deur. Geloof deed open… en zag niemand. Daarna wordt er weer door Twijfel aangeklopt. Snel opent Geloof de deur… weer niemand te zien! Hoe snel geloof de deur ook opent, hij kan Twijfel maar niet ontdekken. Begrijp je het voorbeeld? Je kunt het ook zeggen van Licht en Donker.

Donker klopt op de deur. Licht doet open en kijkt…. en donker is nergens te zien. Licht is namelijk sterker dan Donker. Door Licht verdwijnt Donker. Zo is het ook met Geloof en Twijfel. Door Geloof verdwijnt Twijfel. Twijfel verdwijnt als Geloof verschijnt.

Een gelovige heeft eigenlijk twee ogen: een oog naar binnen en een oog naar boven. Als het oog naar boven open is, kan het oog naar binnen niet zien, en zo is het ook andersom. Als het zicht om je heen en naar binnen toe angstig en duister is, zeggen ze in het Engels: ‘Try the uplook!

***

Jakob en zijn oom Laban in Haran

Uiteindelijk kwam Jakob in Haran aan en vond daar zijn familie. Waarom ontving zijn oom Laban hem hartelijk en gastvrij? Blijkbaar zocht hij hierin ook zijn eigenbelang (een bekende familietrek). Ook Laban werkte met list en bedrog. We zien daarin wel dat de bedrieger Jakob daar zelf werd bedrogen.

Jakob werkte bij Laban voor zijn dochter Rachel, maar kreeg van hem door list en bedrog haar oudere zus Lea als vrouw. Hij werkte 14 jaar voor de vrouwen en 6 jaar voor het vee.  Na met geduld en volharding 14 jaar gewerkt te hebben voor zijn twee vrouwen, ging hij ook met gepaste list te werk in het verwerven van zijn eigendom aan vee (zie Gen. 30:37-43). Dit was weliswaar een reactie op het gemene handelen van Laban.

In Gen. 31:38-42 roept Jakob zijn oom tot verantwoording. In de verzen 41-42 geeft hij Laban te kennen: ‘Twintig jaar ben ik nu bij u in huis geweest: veertien jaar heb ik u gediend voor uw beide dochters en zes jaar voor uw kleinvee, en u hebt  mijn loon tien keer veranderd. Als de God van mijn vader en de Gevreesde van Izak niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien en heeft u gisternacht bestraft.’ (God verscheen Laban toen in een droom. Je leest dat in Gen. 31:24).

Jakob bij de Jabbok

Lees: Genesis 32

De oudere Jakob is op ca. 96-jarige leeftijd vastgelopen bij het riviertje de Jabbok. Zijn angst voor Ezau bereikte toen een hoogtepunt. Ezau kwam hem met 400 man tegemoet. Van Rebekka had Jakob 20 jaar eerder gehoord dat Ezau hem wilde doden (Gen. 27:41).

De bedrieger Jakob bedacht, dat hij nu met zijn listen wel eens bedrogen zou kunnen uitkomen. Hij stuurt, om Ezau gunstig te stemmen, 550 stuks vee in gedeelten vooruit. Er moest bij worden gezegd ‘Jakob, uw knecht’ en ‘mijn heer Ezau’, terwijl Jakob onder meer was gezegend met de woorden: ‘Wees heerser over je broers.’ (St, vert.: ’Wees heer over uw broederen’, Gen. 27:29).

De angst van Jakob was echter ongegrond. Ezau was niet boos meer. Ik denk dat hij ook rijk geworden is van het bezit van Izak. De jager Ezau had zijn gewenste buit binnen en was tevreden. Hij zei niet voor niets tegen Jakob: ‘Ik heb veel, mijn broer.’ (Gen. 33:9). Jakob mocht echter dankbaar reageren naar Ezau toe: ‘Aanvaard toch mijn geschenk, dat u gebracht is, omdat God dit mij in Zijn genade geschonken heeft, en omdat ik alles heb…’

De ongegronde angst is een gevolg van Jakobs zonden. 

Bezorgdheid, angst en depressie horen bij een mens

die niet uit het geloof alleen kan leven!

Jakob werd door angst (in het nauw) gedreven. We lezen in Gen. 32:7: ‘Toen vreesde Jakob zeer, en het was hem bang…’  Vanuit de nood kwam het geloof van Jakob toch nog tevoorschijn in Gen. 32:9-12. Hij strekte zich uit naar de God van het verbond, pleitend op zijn beloften. In vers 9 lezen we: ‘Verder zei Jakob: O, God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak, o HEERE…’ Hij mocht zich zijn plaats en positie in Gods verbond realiseren.

Dit is een belangrijk facet in het geloofsleven. Om sterk te kunnen staan tegen dreigende aanvallen, moeten we onze positie in Christus terdege beseffen! Vanuit deze vaste thuisbasis kan er ook een goede uitvalsbasis zijn.

Het is voor een gelovige belangrijk

om zijn veilige positie in het verbond van God te realiseren

We weten dan ook dat de belovende God in Christus het voor ons zal doen! We mogen het Hem dan laten regelen.

God zal doen, wat Hij heeft beloofd.

Mozes mocht dit geloof voor de Rode Zee wel beoefenen. Het volk vreesde zeer voor de naderende Egyptenaren, maar Mozes mocht in het geloof zien wat God zou doen. We lezen in Ex. 14:13-14: ‘Doch Mozes zei tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil van de HEERE, dat Hij heden aan u doen zal, want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weer zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.’ In de volgende verzen zien we het wonderlijke werk van God.

Vertrouwen op God en/of op eigen listigheid?

Jakob gaf aan de ene kant wel God de eer in wat Hij had beloofd en gedaan, maar aan de andere kant gaat hij toch ook door met het listig regelen, om Ezau maar gunstig te stemmen. Hij gelooft in ‘de belovende God’, Die Zijn beloften al heeft waargemaakt, maar waarom kan hij dan niet vertrouwend volgen in de verdere weg? Hij denkt zozeer aan zijn eigen veiligheid, dat hij zelfs zijn vrouwen en kinderen voor laat gaan, het ‘dreigende gevaar’ tegemoet. Als hij maar een beetje heldhaftig was had hij dit toch zeker niet zo gedaan.

Uiteindelijk loopt Jakob gelukkig vast

 aan de oever van de Jabbok.

Verlies jezelf in de overgave aan Jezus

Het is een goede zaak als we vastlopen met ons zondige leven, met onze verkeerde eigen ‘ik’. Als we ons leven (onze ‘psuche’) in het geestelijk leven zullen verliezen, zullen wij het vinden. In het verliezen van onze eigen ik kan juist grote winst liggen. De Heere Jezus leert ons dit  in Luk. 9:24: ‘Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.’ In Matth. 10:39 lezen we: ‘Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.’ Het Griekse woord ‘psuche’ in Matth. 10:39 kan ‘ziel’ of ‘leven’ betekenen.

Het gaat hier om zelfverloochening en overgave aan de heerschappij van Jezus. 

Navolging van Jezus vereist een volstrekte overgave

 van jezelf en je eigen ‘ik’

Je volgt je eigen zin dan niet meer na,

maar bent dan gericht op de wil van je hemelse Koning

Jakob volgde zijn eigen zin en inzichten lange tijd nog na. Dit heeft hem juist zoveel problemen gegeven in zijn leven. Dit was zijn zwakke plek.

Op een zwakke plek in een boom, struik of organisme kunnen zich snel schimmels en parasieten vestigen. Boze geesten komen ook via de zwakke plekken van iemands innerlijk binnen. In het pastoraat is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan deze zwakke plekken, zodat ernstige besmettingen kunnen worden voorkomen. We moeten zien te voorkomen, wat ons anders zal kunnen ‘overkomen’.

Houd elkaar niet ‘voor het lapje’

Er kunnen zwakke plekken zijn in familiepatronen en -gewoonten, in karakters, in de psyche, in het gevoelsleven of in een combinatie van (enkele) genoemde zaken. Het bedriegen of een ander ‘voor het lapje’ houden zat duidelijk in de familie van Jakkob, in zijn voorgeslacht en nageslacht, maar het was ook aanwezig bij Rebekka, Laban en Rachel. Het karakter van Jakob werkte zijn geloofsleven tegen.

Teun Stortenbeker schrijft als directeur van St. De Hoop in zijn leerzame boek ‘Als Jozef je zoon is…’over bevrijding uit familiepatronen, toen en nu’. Hij verklaart ons al in de inleiding, dat ‘verslaving niet meer is dan een uiterlijk verschijnsel. Een brutale uiting van het kwade dat mensen innerlijk verscheurt sinds de eerste zonde in het paradijs’.

Het leven van Jakob is daarom ook actueel voor ons onderwerp. Stortenbeker hoopt ‘dat veel mensen door het lezen van zijn boek ervoor zullen kiezen om de strijd uit handen te geven aan het supersterke leger van God, net als Jakob en David dat uiteindelijk deden’.

Geef de strijd uit handen aan God

Zondige zaken uit het verleden dienen te worden opgespoord, beleden en opgeruimd. In het boek van Teun worden hier goede actuele voorbeelden van genoemd. Hij schrijft over de aartsvader: ‘Jakob is een volhouder als het gaat om (…) zelfwerkzaamheid. Je ziet hoe God hem zegende, maar je ziet tegelijkertijd hoe Jakob tot het uiterste bleef berekenen, wikken en wegen en iedereen te slim af wilde zijn. Telkens bedacht hij weer een systeem om z’n hoofd boven water te houden. Maar het was allemaal mensenwerk.’

Directeur Stortenbeker geeft ons te kennen: ‘Bijna iedere gast die bij De Hoop verblijft vertegenwoordigt een complexe familiegeschiedenis, inclusief intriges, overspel, bedrog, afwijzing, verwennerij, ruzies, familievetes, ziekte en dood. Geen verslaafde die bij ons komt, staat los van z’n familie-erfenis.

Niet zelden is behandeling in de Hoop de aanleiding dat familieproblemen bespreekbaar worden. Dat kan een geweldige zegen en bevrijding betekenen voor de familie en een doorbraak in een probleem dat soms generaties oud is. Incest, onreinheid, criminaliteit, vrome schijn, het zijn slechts enkele van de vele familieziektes die de ontwikkeling van individuele familieleden kunnen stagneren.’

Spoor de zwakke en zieke plekken op

Als we de zwakke en zieke plekken op gaan sporen en aan de orde willen en stellen, kunnen we niet om deze ontdekking van oorzaken heen. Je ziet dit probleem dus ook in de familie van Jakob. Dat er boze geestelijke parasieten aan het werk zijn in families is inmiddels wel duidelijk.

De familiebeerput moet worden opengemaakt,

voordat er weer een kalf in de put verdrinkt!

Als er zonden voortwoekeren in het hart, dient dit hart op geestelijke wijze te worden opengesneden; daarna moeten de zonden berouwvol worden beleden.

Belijden is ‘aan het licht brengen’

Het licht van de Heilige Geest is hiervoor nodig.

We zingen in het lied van Graham Kendrick:

‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,

levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

Schijn in mij, schijn door mij.’

***

Teun Stortenbeker leert ons:

‘Belijden, vergeving ontvangen en anderen vergeving schenken zijn net zo belangrijk als ademhalen, eten en drinken.

Een mens wordt pas mens als de geestelijke versperringen zijn opgeruimd, die een vrije doorgang op de levensweg belemmeren.’

Verderop in het boek vertelt hij ons: ‘Ik ken heel wat mensen die verkeerde geheimen met zich meedroegen. Langzaam vernietigde het hun leven, want een belastend geheim is als een kwaadaardig gezwel. Mensen die een geheim met zich meedragen, worden nooit gelukkig. Het is een loodzwaar verbond dat, in tegenstelling tot het verbond met de Here en het geheimenis van de omgang met God, mensen gevangen houdt in slavernij.’

Een slecht huwelijk door een verborgen geheim

Teun verhaalt van een man, die na vijfentwintig jaar huwelijk klaagde dat zijn huwelijk zo slecht was. Teun vroeg hem of hij ‘vergelijkingsmateriaal’ had. Uiteindelijk kwam het geheim naar buiten: hij was nog steeds verliefd op het meisje van vijftien jaar, waar hij vroeger verkering mee had gehad. Hij haalde daarna een klein, vergeeld pasfotootje van haar uit zijn portemonnee. Het meisje van toen zou, als ze nog leefde, toen ongeveer veertig jaar moeten zijn. Hij moest het daarna zijn echte vrouw gaan belijden en het fotootje ‘ritueel’ verbranden, omdat het een afgod voor hem was. Teun zei hem verder: ‘Het belemmert niet alleen je huwelijksleven, maar ook je geestelijk leven.’ Hoewel het de man grote moeite koste om het te doen, heeft hij het gedaan en heeft hij zijn huwelijk ‘gered’.

Vastlopen en leegmaken bij de Jabbok

Het woordje Jabbok betekent ‘leegmaken’. Dat is opmerkelijk, en het past bij de situatie en het proces dat daar heeft plaatsgevonden, met en in Jakob. De zondige oude Jakob moest daar vastlopen in het zand van de Jabbok. Jakob moest geestelijk worden leeggespoeld door het water van de Jabbok. Het bedrog moest er door de worsteling worden uitgeschud.

 

Jakob voerde een wanhopige strijd bij de Jabbok. Waarom hield hij het zolang vol? Hij moest zijn zondige leven leegmaken en zichzelf uitleveren aan God. Weet je wat dit is? Hij moest God als God erkennen, en ophouden om steeds weer zelf te vechten.

De ware Jakob moest tevoorschijn komen

De aan zichzelf vastklampende Jakob moest zijn eigen identiteit bekendmaken. Hij moet eerst worden losgemaakt van al zijn bedrieglijke trucjes. Dit geestelijk reinigingsproces is nodig en nuttig voor ons allemaal! Dit zal herhaaldelijk kunnen en moeten plaatsvinden. Iedere keer als er weer te veel vuil in ons zit, moeten we geestelijk worden gespoeld.

Hoeveel christenen worstelen er niet met boze gedachten en kwade invloeden? Counselor dr. Niel Anderson kwam er in een onderzoek op uit dat dat maar vijftien procent van de christenen vrij is van kwade, zondige en demonische invloeden, waardoor ze zich niet gebonden weten. Zij mogen staan in de vrijheid van de kinderen van God (Gal. 5:1). Niettemin kunnen zij weer met het juk van slavernij worden bevangen. Zij worden niet voor niets opgeroepen om staande te blijven. Dat heeft dus te maken met de geestelijke wapenrusting, die ze steeds weer moeten aandoen (Efeze 6:11).

Buigen voor God

We gaan verder bij Gen. 32:24, waar we lezen: ‘Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. ‘

Let er op:

‘Jakob bleef alleen over’

Dit zal een ieder van ons overkomen, vroeger of later. Op een gegeven moment sta je alleen tegenover God. Hij roept tot verantwoording. Beantwoord ons leven aan Zijn wil? Antwoorden wij in geloof. Heb je Jezus nodig? Hebben wij Zijn liefde beantwoord? Als we nu geen antwoord willen geven, moeten wij het later doen. Alle knie zal zich tot eenmaal voor Hem buigen! Buig je nu al aan de voet van het kruis voor Jezus?

Opwekking in Wales

Buigen is ook nodig voor een geestelijke opwekking. In 1903 was er een begin van opwekking in Zuid-Wales. Er ontstonden daar 300 gebedskringen, die om een opwekking baden. Evan Robberts had toen al tien, elf jaar om een opwekking gebeden. Hij kwam uit een gelovig gezin, dat tot de Calvinistisch- Methodistische kerk behoorde.

Als jongen was hij diep onder de indruk geraakt door de woorden van een ouderling, die sprak: ‘Denk eraan, trouw blijven. Hoe zou het zijn als de Geest zou neerdalen en jij zou er niet bij zijn…’ Toen Evan Roberts hoorde dat iemand van een groep jongelui bad ‘Heer, buig ons’, zei de Heilige Geest in het hart van Evan: ‘Dat is wat jij nodig hebt.’

Later op die conferentie kwam de Geest steeds sterker op hem. Hij viel op zijn knieën, met zijn armen over de stoel, terwijl de tranen hem over het gezicht stroomden. Hij riep het uit: ‘Buig me, buig me!’ Hij vertelt ons verder: ‘Gods liefde boog me. Daarop sloeg een golf van vrede door me heen. Daarna moest ik denken aan het laatste oordeel en ik werd vol van mededogen voor hen, die daarvoor zouden moeten verschijnen. Daarop werd de redding van zielen op mijn hart gedrukt. Ik stond in vuur en vlam met een verlangen om heel Wales te doorkruisen, om te vertellen van de Verlosser.’

Roberts kreeg ingegeven, dat er vier stappen moesten worden gezet, als voorbereiding op een opwekking, namelijk:

‘belijden van alle zonden uit het verleden,

bekering en rechtzetting,

overgave aan de Heilige Geest en gehoorzaamheid,

openbare belijdenis van Christus’.

De grote opwekking vond in Wales in 1904 en 1905 plaats. Er was een ware uitstorting van de Heilige Geest. In massa’s stroomden de mensen naar de kerken. Als er geen preek was, zongen, baden en getuigden de mensen, al naar de Heilige Geest hen leidde. Het heilige vuur ging van dorp naar dorp en van stad naar stad. In die tijd kregen de kerken er 185.000 leden bij.

Als we nu mogen buigen, worden we leeggemaakt van onze zonden. Dan gaat de oude bedrieger er aan. Iemand die niet wil buigen voor God, bedriegt zichzelf, wil anderen bedriegen, en wil eigenlijk ook God bedriegen. Wat een dwaasheid! God ziet tot in het diepste van ons hart… Hem kun je nooit bedriegen!

Als je oprecht buigt voor God,

word je leeggemaakt van je zonden

Mozes heeft het al verkondigd in Deut. 30:19-20: ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…’

 

Jakob bij de Jabbok: verliezen en overwinnen

 

We keren terug naar de Jabbok. Een man worstelde met Jakob, totdat de dageraad opging. Het kan zijn dat ze aan de oever of zelfs in het water streden. Stel je voor dat Jakob regelmatig achterover in het water zou zijn geduwd. Wat een enorme strijd voor zijn behoud moet hij dan wel op ca. 96-jarige leeftijd hebben gestreden. Zou hij zich in angst hebben vastgeklampt aan zijn tegenstander?

In Gen. 32:26 zei Jakob: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.’  Hij kon zich niet meer aan zichzelf vastklampen.

Hij streed als het ware met zijn Rechter,

Die zijn Redder werd

God riep Adam (in Gen. 3:9), toen hij zich in de hof voor Hem verborg, en zei tot hem: ‘Waar bent u?’ Hij deed dit als Rechter en als Redder. We lezen hiervan in art. 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat onze goede God Adam zocht, ‘toen hij al bevende voor hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, ‘die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen’, (Gen. 3:15), en hem gelukzalig te maken’.

Een examen zonder bedrog

Je kunt de gebeurtenis bij de Jabbok ook zien als een soort examen voor Jakob. Stel je voor dat een leerling kans heeft gezien om door 3 jaar te spieken iedere keer over te gaan. Hij is gespecialiseerd in het spieken. Als hij zodoende in het examenjaar is aangeland, lijkt het wel of hij het toch maar goed voor elkaar heeft gekregen. En zo is Jakob met zijn bedriegerijen schijnbaar ver gekomen. Echter, schijn bedriegt…

Tijdens het examen kan de leerling absoluut niet meer spieken. Dan valt hij door de mand en komt de werkelijke kwaliteit aan het licht. Het is nog maar de vraag of hij het examen later nog zal kunnen halen. In het onderzoek van God in ons leven geldt alleen het geloof in Jezus Christus. Zijn bloed moet verzoenend in ons aanwezig zijn, zoals het bloed aan de deurposten van de Israëlieten in Egypte.

Ook aan het leven van Jakob moest Jozef worden toegevoegd, zodat hij in zijn laatste jaren in vrede mocht wonen in het land Gosen, in de nabijheid van Jozef.

Leegmaken en loslaten

Jakob voerde een wanhopige strijd bij de Jabbok. Waarom hield hij het zolang vol? Hij moest zijn zondige leven leegmaken en zichzelf uitleveren aan God. Alle houvasten in zichzelf moest hij opgeven. Weet je persoonlijk wat dit is? Hij moest God als God erkennen en ophouden om steeds weer zelf te vechten.

Volgens Stortenbeker is leegmaken en loslaten één van de moeilijkste dingen voor een mens. Hij stelt verder: ‘Het volgen van Jezus is zelfs onmogelijk voor een doe-het-zelver. Zo iemand heeft enorm veel moeite om de leiding van zijn leven in Gods handen over te geven.’

Toch is er nog hoop voor zulke hopeloze vechters. De directeur van De Hoop heeft ontdekt: ‘Gelukkig worden de meeste mensen die zich krampachtig vasthouden aan hun eigenwaarde, op den duur te moe om door te vechten. Dat is het heilige moment waarop ze God kunnen ontmoeten.’

Bij st. De Hoop is dit inderdaad nogal eens het geval, maar hoe zal het zijn bij mensen die het Evangelie niet vernemen? Waar moet je jezelf dan aan vastklampen? Aan een duistere macht? Aan een fles drank? Aan de rand van de afgrond? Laten we daarom uitgaan tot hen die aan de rand van de afgrond zijn genaderd.

Toepasselijk bij deze geschiedenis is het lied ‘Staak de strijd’ van Matthijn Buwalda. Ik denk dat het herkenbaar is voor elke strijder die met zichzelf in de clinch ligt. Het vechten tegen jezelf in eigen kracht zal wanhopig mislukken. Een hogere kracht kan uitkomst bieden. Jezus is de Overwinnaar van het kwaad. Door het geloof wordt Hij toegevoegd aan je leven. Als je jezelf aan Hem overgeeft, kan Hij de strijd in je overwinnen.

Heb je jouw strijd al naar een hoger plan gebracht? Heeft je eigen ‘ik’ het al verloren tijdens een persoonlijk ‘Pniël’, toen je alleen overbleef… en God je krachtig aangreep. Het is heilzaam om je eigenzinnige leven te verliezen voor een nieuw begin met God. Laat Jezus Overwinnaar zijn in je leven!

Hieronder volgt het aangrijpende lied van Matthijn Bulwalda:

Staak de strijd

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn.

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

Hieronder kun je het lied beluisteren via YouTube:

YouTube-video Matthijn Buwalda – Staak de strijd

***

Nadat de sterke Held Jakobs gewricht had verwrongen en zei: ‘Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken,’ reageerde Jakob: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent’ (vers 26).  Jakob heeft de kracht van God gevoeld. Hij heeft het in deze worsteling met God beseft, dat hij Hem echt nodig had. De Heere was hem te sterk geworden en had hem innerlijk en uiterlijk overwonnen. Jakob was ingewonnen en gaf zich gewonnen.

Hij was overmeesterd en erkende God als zijn Meester, Die nu alles voor het zeggen kreeg in het leven van Jakob. In werkelijkheid was dit natuurlijk al zo, maar Jakob moest het persoonlijk (bevindelijk) ook ervaren.

Jakob werd overmeesterd

en erkende God als zijn HEERE en Meester 

 Is dat ook zo bij ons?

 

De jonge indiaan en de wilde mustang

Hoe wordt je overmeesterd? Ik zal het uitleggen met het voorbeeld van de jonge indiaan en de wilde mustang. Hij is de zoon van de hoofdman van een strijdbare indianenstam. De jonge indiaan heeft een snel en sterk paard nodig. Zijn vader vindt het tijd om er één uit te zoeken op de prairie. Ze drijven eerst met een groep indianen op hun paarden een wilde kudde mustangs op.

Ze ontdekken een snelle zwarte wilde mustang de andere vluchtende paarden. Het dier valt op door zijn grote kracht en felheid. Dat kan het paard worden voor de zoon van de hoofdman. Na een lange drijfjacht wordt het dier geïsoleerd van de kudde wilde paarden. Uiteindelijk hebben ze hem met een aantal lasso’s gevangen. Dan wordt het wilde dier naar een omheining gevoerd in het dorp. Het is een kraal voor een paard die ze willen temmen. De jonge indiaan probeert daarna het wilde dier aan zich te laten wennen. Dat kan lange tijd duren. Hij voert het paard.

Op den duur probeert hij op het paard te komen, maar de zwarte mustang laat dat absoluut niet toe. Je ziet dat het trotse paard een leider is, die deze positie niet wil opgegeven. Het dier heeft een ijzeren wil en verlang naar de vrijheid van de prairie. Hij lijkt onmogelijk om het paard te temmen. Andere indianen blijven liever uit de buurt.

Na enkele maanden van contact met het paard denkt de indiaan dat de tijd rijp is om op het paard te gaan rijden. Deze lijkt nog ongetemd en ongeremd. In de kraal is het gevaarlijk, omdat de indiaan dan in de knel kan komen tegen de houten omheining.

Ineens springt hij op de indiaan, terwijl het hek van de kraal wordt opengegooid. De mustang rent met een enorme vaart de kraal uit, de vrijheid tegemoet. Hij gaat rechtstreeks terug naar de prairie. Intussen probeert hij zijn jonge berijder van zich af te werpen. De indiaan lijkt wil verkleefd aan het paard, stevig vastgeklemd op zijn rug. Het dier blijft urenlang rennen, en doet allerlei pogingen om de indiaan van zich af te krijgen. Het wordt een uitputtingsslag… Wie zal het winnen? Het kan zelf een gevecht op leven en dood worden.

De indiaan kent het gevaar. Hij heeft al vaker geoefend op minder wilde paarden. Maar deze keer wordt het wel erg spannend! Zelfs in het donker blijft de mustang doorrennen, terwijl hij de lenige indiaan van zich probeert af te schudden.

 

De nieuwe dag breek aan. Nog steeds gaat het gevecht door tussen het paard en de berijder. De schuimvlokken en het zweet van het paard vermengen zich met het zweet van de indiaan in deze uitputtingsslag. Na enkele uren raken het paard en zijn berijder uitgeput. De mustang wankelt, de indiaan drijft zijn bewustzijn te verliezen. Ze happen naar adem. Het paard begint hevig te trillen… en valt neer. Het dier is knock-out. De indiaan is nog nauwelijks bij bewustzijn.

Na enige tijd gaat de dappere zoon van  de indianenhoofdman naast de kop van het paard zitten. Het paard komt bij… en ziet de indiaan zijn meester.

Het dier geeft zich innerlijk ook gewonnen

Samen staan ze op. Het uitgeputte dier krijgt dringen en eten. Hij laat zich gewoon voeren en toont geen weerstand of agressie. Hij is overmeesterd en ziet in de indiaan zijn nieuwe meester. Hij heeft zijn wil overgegeven aan zijn heer, om deze te voorgoed te dienen.

De indiaan klimt weer op het paard. In alle rust komen ze samen in het indianendorp terug. De indiaan en het paard blijven aan elkaar verbonden. Een ander moet het niet wagen om op de zwarte mustang te klimmen; die wordt er zo snel mogelijk afgeworpen. Het sterke paard heeft de indiaan vele jaren trouw gediend. Door zijn grote snelheid en felheid konden zij samen winnen in de strijd en veilig terugkeren naar het dorp.

 

In dit voorbeeldverhaal zitten mooie lessen

voor het geestelijk leven

Een gelovige is, als het goed is, door zijn nieuwe Meester innerlijk overmeesterd. Zijn eigen wil is gebroken en overgegeven aan de wil en leiding van zijn Heer. Dan kan hij samen met zijn Meester overwinnaar zijn in de geestelijke strijd.

Dan kan de oude, eigenzinnige Jakob vernieuwd worden tot ‘Israël’, dat is ‘strijder met God’. Dan kan hij de voorvader van het volk van Israël worden.

Overwinning voor een verliezer

God schakelt onze wil bij zijn reddend handelen niet uit, maar juist in. Wij moeten het eens worden met God! Geloven is ‘amen zeggen’ op Gods Woord en wil in ons leven. Hij heeft een gewillig volk tijdens Zijn heerkracht. De oude Jakob geeft nu eerlijk zijn naam op (in vers 27), daarmee brengt hij zijn ware identiteit aan het licht voor God: hij is de bedrieger, de zondaar…

En dan komt het wonderlijke! We lezen in vers 28: ‘Toen zei Hij: ‘Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.’ God is genadig!

Hij heeft van Jakob ‘Israël’ willen maken! Israel betekent ‘God strijdt’. Mijn Engelse Bijbel geeft de betekenis: ‘Prince with God’. In het verband van de tekst kun je wellicht ook zeggen: ‘Strijders Gods’ of  ‘Overwinnaar Gods’. Ik denk dat het betekent: ‘Strijder met God’.

Jakob werd een ‘overwinnaar met God’

in zijn nieuwe naam ‘Israël’

De Studiebijbel verklaart: ‘God zegt dat Jakob gewonnen heeft, maar geeft hem een naam die betekent dat God wint. Zo kan Jakob verdergaan, als iemand die wint, omdat God met hem is en hem laat winnen. ‘God strijdt’ en ‘u overwon’ houden een belofte in… De naamsverandering houdt ook in een verandering in positie of karakter. Het is merkwaardig dat de oude naam blijft functioneren…’

Een prijs van overwinning voor de verliezer in de boksring

Hoe kan nu iemand die verloren heeft toch overwinnaar zijn? Laat ik een voorbeeld noemen. Stel je voor dat een wereldkampioen boksen voor het nieuwe wereldkampioenschap in de ring staat tegenover een jonger iemand. Hij is al vijf jaar kampioen. Hij kan er weer 10 miljoenen dollar mee winnen.

Tijdens de wedstrijd besluit hij dat het jonge talent van hem mag winnen. Hij geniet van de goede wedstrijd. Maar plotseling haalt hij te hard uit en de jonge bokser gaat knock-out. Ze proberen hem nog bij te brengen, maar uiteindelijk blijft hij uitgeteld liggen. De kampioen vindt het jammer, dat was niet de bedoeling! Nu ja, wat dan?

Dan roept de kampioen naar het publiek en de jury: ‘Hij heeft uitstekend gespeeld, volgens mij heeft hij gewonnen. Ik verklaar, dat hij de nieuwe wereldkampioen is!’ Mag hij dat officieel wel zeggen? Nee, natuurlijk niet. De jury beslist dat hijzelf weer wereldkampioen is geworden!

Wat kan de wereldkampioen nu nog voor de ander doen? Ik denk dat je het al weet… Hij mag hem wel de prijs geven! Hij geeft de prijs van 10 miljoen dollar. Dat is onverdiend, maar hij mag doen met zijn eigen geld wat hij wil.

Gelovigen ontvangen onverdiend de prijs.

Zij mogen onverdiend ‘overwinnaar’ zijn.

Oude en nieuwe mens

Nu zit er eigenlijk nog een andere les in verborgen. Jakob en Israël zijn verenigd in één persoon. Jakob is ‘de oude mens’ in de gelovige en Israël ‘de nieuwe mens’. Nu wordt het verhaal duidelijker. De oude mens moet bestreden en ten onder gebracht worden en de nieuwe mens moet steeds meer opstaan in ons leven. Het gaat dus over ‘de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuw mens’, zoals we dat lezen in de Heidelberger Catechismus, antw. 88.

De kostbare sierstruik

Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld:

Het kan zijn dat iemand een dure sierstruik heeft gekocht in Japan. Hij heeft er 4000 euro voor betaald. De struik plaatst hij voor zijn raam in de voortuin. Er komen geweldige, mooie bloemen aan. Ze ruiken heerlijk. Vol verbazing blijven de voorbijgangers stilstaan bij het huis. De geur is op grotere afstand al te ruiken. De eigenaar is eigenlijk wel trots op de unieke struik.

In de loop van de herfst verdorren en verrotten de bloemen en bladeren. Na de eerste vorst verspreiden de rotte bloemen een onaangename geur. De voorbijgangers werpen afkeurende blikken en halen hun neus op voor zo’n struik. Ze zeggen tegen de eigenaar, dat hij de struik beter maar kan opruimen. ‘O nee,‘ reageert hij, ‘dit is een dure en goede struik… let maar op, straks in het voorjaar zul je wat zien!’

Hij verwacht er weer veel van, maar in het voorjaar wacht hem een teleurstelling: de nieuwe bloemen, in combinatie met het verwelkte gedeelte, geven een mistroostig aanblik; het is geen gezicht! Daarbij staat ook de geur de voorbijgangers tegen. Wat is er misgegaan? Dat is duidelijk. De eigenaar had de struik goed moeten snoeien. Hij wilde de grote plant zoveel mogelijk bewaren; hij dacht hem daardoor te sparen, maar dat pakte helemaal verkeerd uit.

Het voorbeeld van de sierstruik kun je toepassen

 op het leven van Jakob en de gelovigen

Overwinnaar na de radicale snoeibeurt

Bij de Jabbok werd het verkeerde en het in eigen kracht uitgegroeide gedeelte weggesnoeid. Daardoor kon het nieuwe gedeelte ‘Israël’ juist goed en onbelemmerd uitgroeien. Je ziet ook bij de gelijkenis van de Wijnstok (in Joh. 15) dat de goede ranken moeten worden gesnoeid.

Samen met God mag Jakob overwinnaar zijn. Zo mag hij het ‘overwinningsleven’ in het geloof leven. Het was eigenlijk een goede, radicale snoeibeurt. Je leest in Gen. 35:10 dat hij weer de naam Israël krijgt. We lezen daar letterlijk: ‘God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob luiden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israël.’

Waarom hield Jakob het zolang vol? Hij moest zijn zondige leven leegmaken en zichzelf uitleveren aan God. Weet je wat dit is? Hij moest God als God erkennen, en ophouden om steeds weer zelf te vechten. Zie hoe de bekende schilder Rembrandt van Rijn de gebeurtenis heeft geschilderd:

 

Een schoonmaakbeurt bij Beth-El

Dit gebeurde nadat Jakob een goed schoonmaakbeurt gehouden had in zijn huisgezin en bij zijn mensen. Hij sprak tot hen (in Gen. 35:2-3): ‘Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. 3. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben.’

In de verzen 4-5 lezen we verder: ‘Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die ze bij zich  hadden, en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. 5. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.’

Je ziet hierin dat Jakob de zonden in zijn huis bestreed en verwijderde, en dat God daarna voor Israël streed tegen de vijanden, die te sterk waren voor Jakob en zijn mensen.

Reiniging en overwinning

Hierin ligt een les voor de gelovigen, die in het overwinningsleven willen leven. Wij hebben onze taak in deze zaak, hoe moeilijk de hardnekkige zonden in ons leven dan ook mogen zijn. Wij dienen ons te reinigen voor de openbaring van de heerlijkheid en het werk van God in ons leven. We zien dit ook in Exodus 19 en 20, bij de wetgeving. Ze moesten zich ook heiligen voor God en daarbij hun kleren wassen.

Zo kan ook de oude Jakob in ons worden overwonnen, en de nieuwe Israël in ons opstaan en overwinnen. De nieuwe mens in ons kan dan overwinnen door de geloofsovergave aan Jezus. Dan kunnen wij door het geloof ook zeggen, wat we lezen in Rom. 8:37:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars

door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Lees Rom. 8 maar eens aandachtig door. In vers 31-32 komen we dan tot de heerlijke conclusie: ‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’

 

Een praktische uitbeelding van de geschiedenis van Jakob

We hebben het uitgebeeld achter het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen met één van onze gasten. Hij heeft een jarenlange verslaving achter de rug, waarvan hij nog niet geheel is hersteld. Het gaat bij onze gast hierbij ook over ‘overwinning op zelfhandhaving en verslaving’. Heel wat verslaafden hebben hier een jarenlange worsteling mee.

Je ziet dat ze de strijd tegen de afwijzing en het onrecht uit het verleden niet kunnen overwinning in eigen kracht. Je ziet ook dat ze de strijd tegen zichzelf niet kunnen winnen.

Het komt erop neer dat ze moeten willen herstellen,

maar dat ze het niet alleen kunnen

Daarom hebben ze bij ons ook de hulp van christelijke hulpverleners nodig. We bieden ze hulp en hoop vanuit het Evangelie van Jezus Christus. Ze hebben geloof, hoop en liefde nodig! Door hulp van Boven kunnen ze hun verslaving en depressie te boven komen. We zien het herstel bij sommigen, en terugval bij anderen. We blijven van ze houden… en we willen het met ze volhouden, biddend en hopend.

De last van Jakob in zijn geestelijke bagage was onder meer: list en bedrog, angst, wantrouwen, handhaving van eigen ‘ik’ en inzicht en eigenzinnig handelen. Je ziet het hier in de voorraad die uit het pakket van onze gast tevoorschijn is gekomen.

Bij de Jabbok werd de oude Jakob verlost van zijn zondige listigheid. Zijn bedrog werd aan de kaak gesteld. Hij moest ermee voor de dag komen. Jakob gaf toen eerlijk zijn naam op (in Gen. 32: 27), daarmee brengt hij zijn ware identiteit aan het licht voor God: hij is de bedrieger, de zondaar… En dan komt het wonderlijke! We lezen in vers 28: ‘Toen zei Hij: ‘Uw naam zal voortaan niet Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en mensen gestreden, en hebt overwonnen.’

Israël  betekent ‘God strijdt’. Mijn Engelse Bijbel geeft de betekenis: ‘Prince with God’. Ik denk dat het betekent: ‘Strijder met God’ (wat ook bij de Herziene Statenvertaling wordt aangegeven).

De Studiebijbel verklaart: ‘God zegt dat Jakob gewonnen heeft, maar geeft hem een naam die betekent dat God wint. Zo kan Jakob verdergaan, als iemand die wint, omdat God met hem is en hem laat winnen. ‘God strijdt’ en ‘u overwon’ houden een belofte in…

De naamsverandering houdt ook in een verandering in positie of karakter. Het is merkwaardig dat de oude naam blijft functioneren…’Samen met God mag Jakob overwinnaar zijn. Zo mag hij het ‘overwinningsleven’ in het geloof leven.

Opdrachten versie 1

Opdracht 1

a. Praat samen over de symptomen, oorzaken en gevolgen van depressie.

b. Wat herken je ervan in je eigen leven?

c. Wat denk je van de formule van Tim LaHaye:

    ‘Beledigd of gekwetst te zijn + toorn x zelfbeklag = depressie’?

d. Hoe kun je voorkomen dat deze formule niet uitkomt?

e. Kun je ook vertellen wat jou heeft geholpen op de weg naar herstel?

2. Wat denk je van de geschiedenis van aartsvader Jakob? Kun je mogelijke oorzaken noemen van zijn langdurige depressie? Welke uiterlijke omstandigheden en innerlijke factoren zullen hierbij een rol hebben gespeeld?

3. Waardoor kan iemand lang depressief of verslaafd blijven? Weet je er zelf van?

4a. Waarom kun je tijdens problemen jezelf en anderen gaan bedriegen?

4b. Herken je dat uit je leven? Hoe is daar verandering in gekomen?

5. Leugens en negatieve woorden kunnen generaties in de greep houden. Daarmee geef je demonen openingen en kun je een vloek over jezelf en anderen halen.

5a. Hoe kun je uit de cirkel van leugens, bedrog en negatieve woorden over jezelf en anderen komen, en worden bevrijd van deze (generatie)vloek? Heb je dat nodig?

5b. Zijn er nog leugens waarvan je bevrijding nodig hebt? Welke kunnen dat zijn? Denk eens aan ‘leugens om bestwil’, leugens uit angst, om iets te verbergen, leugens over je eigenwaarde, leugens waardoor je vast blijft zitten aan depressies en verslavingen. Noem er eens enkele op voor jezelf.

5c. Je kunt ze belijden en loslaten in een groepsgebed voor bevrijding.

6. Lees samen eerst Genesis 32:24-31. Praat na over de geestelijke problemen bij Jakob en zijn herstel bij de Jabbok. Welke lessen heb je zelf uit zijn levensgeschiedenis kunnen halen? Wat valt je op in Gen. 32:24-31?

b. Hoe kun je van ‘een oude Jakob’ een ‘overwinnaar met God’ worden en jezelf ook zo gaan zien?

7. Lees het tekstgedeelte hieronder en praat er samen over. 

Leegmaken, belijden, opgeven en overgeven aan God

Jakob voerde een wanhopige strijd bij de Jabbok. Waarom hield hij het zolang vol? Hij moest zijn zondige leven leegmaken en zichzelf uitleveren aan God. Alle houvasten in zichzelf moest hij opgeven. Weet je persoonlijk wat dit is? Hij moest God als God erkennen en ophouden om steeds weer zelf te vechten.

Volgens Stortenbeker is leegmaken en loslaten één van de moeilijkste dingen voor een mens. Hij stelt verder: ‘Het volgen van Jezus is zelfs onmogelijk voor een doe-het-zelver. Zo iemand heeft enorm veel moeite om de leiding van zijn leven in Gods handen over te geven.’Toch is er nog hoop voor zulke hopeloze vechters. De directeur van De Hoop heeft ontdekt: ‘Gelukkig worden de meeste mensen die zich krampachtig vasthouden aan hun eigenwaarde, op den duur te moe om door te vechten. Dat is het heilige moment waarop ze God kunnen ontmoeten.

Opdracht 9

Hieronder volgt het aangrijpende lied ‘Staak de strijd’ van Matthijn Bulwalda:

Staak de strijd

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn.

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

9a. Wat spreekt je aan in dit lied van Matthijn Bulwalda? Waarom? Wat herken je?

9b. Kun je ook iets vertellen over het ‘verliezen en winnen’ in jouw gevecht?

9c. Wat heb je van jezelf al aan God en Jezus gegeven? 

Opdracht 10.

Hieronder volgt tekst uit Opwekking 763 ‘Ik heb U nodig’ (van Gert van der Vijver):

Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen; leid mijn hart door stormen heen.

O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ‘k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij; woon in mij en heilig mij.

10a. Wat spreekt je aan in de tekst van dit lied? Wat verlang je nog?

10b. Wanneer hebben gelovigen een snoeibeurt en schoonmaakbeurt nodig?

10c. Waarvoor wil je God danken als je ziet op Zijn werk in jouw leven?

Samen bidden

***

Opdrachten versie 2

1. Heb je wel eens met een depressie te maken gehad?

    Bij Jakob is die opgelost toen Jozef weer aan zijn leven werd toegevoegd.

    Is het ook voor jou opgelost toen Jezus in je leven kwam?

    Kun je er iets over vertellen?

2. Waardoor kan iemand een schadelijk geheim met zich meedragen?

     Ben je ervan bevrijd? Wil je dat delen?

3. Wat herken je bij jezelf in ‘de geestelijke doe-het-zelver’?

     Vind je het ook moeilijk om de leiding van je leven aan God over te geven?

4. Vind je het leegmaken en loslaten van je oude leven en denken moeilijk?

     Kun je vertellen hoe je dat hebt kunnen doen en hoe je tot overgave

     aan de wil van God bent gekomen?

5. Bij Jakob zie je een ongegronde bezorgdheid, angst, rouw en depressie

     van heel veel levensjaren. Hij kon niet uit het geloof alleen leven,

     want God had hem de zegen beloofd. Wat vind je ervan?

6. Herken je dat de verwachte zegen blijkbaar uitblijft en de

     omstandigheden je tegenzitten? Hoe ga je ermee om?

7. Jakob was meer ‘een spiegelmens’ die steeds naar zichzelf keek, maar

    Jozef ‘een venstermens’, die naar buiten naar de ander keek om te helpen.

    Wat kun je daar van leren? Hoe kun je hierin worden als Jozef

     en als een navolger van Jezus?

Samen bidden:

– om bevrijding van depressie, bezorgdheid, angst en schadelijke geheimen.

– Kom in het gebed tot overgave aan God en Zijn leiding in je leven, samen met het  leegmaken, loslaten en belijden.

– Dank God voor de zegeningen die zijn beloofd en die je hebt gekregen door Jezus Christus, de Zaligmaker en Behouder van je leven.

***

Liederen bij deze sessie

Gelovigen die Jezus willen volgen in het licht, willen vrij zijn van alles wat ze te veel bindt en belast op de levensweg. Je komt dit verlangen tegen in het volgende lied van Sela:

GEBED OM VRIJHEID

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

***

Maak ons vrij van de zorgen, Heer. van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

***

Maak ons vrij van de boosheid, Heer, die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

***

Maak ons vrij van de wereld, Heer,  van wat onrust geeft, verwart.

Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video gebed om vrijheid – Sela 

 

Tekst: Anneke van Dijk & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk.

 ***

Hier volgen drie liederen van Matthijn Buwalda, die ook bij de levensgeschiedenis van Jakob passen:

Sprong in het diepe

Ik kan nog jaren blijven kijken naar de brokstukken van toen.

Ze proberen weer te lijmen, er geen afstand meer van doen.

Ik kan wat fout ging overpeinzen, terwijl ik steeds iets slechter slaap.

En dan vol zelfmedelijden, hier mijn leven blijven staan.

Of ik kan gaan…

***

Dit is een sprong in het diepe, met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

‘t is spannend, het is eng

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

Ik ben een prima zelfbeschermer, maar dat heeft niets opgelost

Nooit bracht vroeger iemand verder, dus waarom laat ik niet los?

Ik heb gebeden om verandering, terwijl ik steeds hetzelfde deed.

En dan boos dat het nooit anders ging, weer gaan zwelgen in mijn leed.

Maar dat is geweest…

***

Vaarwel aan de stemmen, die me lang regeerden

Vaarwel oude wonden, die me steeds bezeerden.

Vaarwel oude wegen, waar ik dood bleef lopen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

***

Vaarwel aan het denken, dat me bleef beklemmen.

Vaarwel oude woorden, die mijn passie remmen.

Vaarwel aan het water, dat mijn vuur bleef blussen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

En sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

Dit is een sprong in het diepe  met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

‘t is spannend, het is eng,

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

*** 

YouTube-video Sprong in het diepe 

 ***

Waaronder het aangrijpende lied van Matthijn Bulwalda:

Staak de strijd

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn.

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

Hieronder kun je het lied beluisteren via YouTube:

YouTube-video Matthijn Buwalda – Staak de strijd

***

Wie naar U opzien, stralen van vreugde

Jakob werd uiteindelijk bij de Jabbok hoger opgetild, weg van waar hij was. Hij heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht, en zijn leven is gered (Gen. 32:30. Hij noemde die plaats Pniël (dat betekent: aangezicht van God).

Zo kwam hij tot het licht en de schaamte voorbij. Hij zag naar God op en verlangde naar Zijn zegen (Gen. 32:26). Het lied ‘Wie naar U opzien’ wordt gezongen door Kees Kraayenoord:

YouTube-video Wie Naar U Opzien (LIVE)

Mozaiek Worship | Kees Kraayenoord

Zij gaan de schaamte voorbij.

Hen wordt gegeven, om in dit leven, in Uw nabijheid te zijn.

***

Zij die U zoeken, vinden bescherming.

Ook als de nacht hen benauwt.

Uw licht zal schijnen, zelfs in het duister, zien zij Uw liefde en trouw.

***

U tilt mij op Heer, hoger, weg van waar ik was.

U trekt mij dichter, naar waar ik hoor: hier aan uw Vaderhart.

***

Wie tot U roepen, zal U bevrijden.

U luistert naar hun gebed.

Eeuwig geborgen, voor altijd veilig.

Steeds door U, Vader, gekend.

***

Wij zijn voor altijd, samen.

U laat mij nooit meer los. O Halleluja, Vader,

voor eeuwig bij U God.

***

Een lied van Kees Kraayenoord, Henk Pool & Reyer van Drongelen

***

‘Uw liefde laat nooit los’ is ook een bemoedigend lied.  We zien ook bij Jakob dat hij in het duister streed. Toen de overwinning was behaald op de oude Jakob, ging de zon over hem op (Gen. 32:31).

Opwekking 714

Uw liefde laat nooit los

***

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan ‘t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht
Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

***

Al kom ik in gevangenschap
Omdat ‘k in U geloof
Al neemt men mij het leven af
En word mijn licht gedoofd
Al word ik dag aan dag verleid
U bent en blijft mijn God
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

***

Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust 
Al is aan ‘t einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust
Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

U laat mij nooit meer los

***

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda

Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video Opwekking 714 – Uw liefde laat nooit los

***

Het volgende bekende lied is van Daniël Carson, Matt Maher e.a. Het laat de genade en hulp van God zien in onze schuld, angsten en depressies. In onze nood mogen we tot God vluchten door het geloof in Jezus Christus. Dan kunnen we pas echt worden bevrijd.

Het wordt verwoord in dit lied:

Opwekking 763

Ik heb U nodig

Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen; leid mijn hart door stormen heen.

***

refrein:

O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ‘k heb U nodig.

***

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij; woon in mij en heilig mij.

***

Leer mijn lied de weg naar U, als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U. Jezus, hoop die in mij leeft!

***

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ‘k heb U nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ‘k heb U nodig.

***

Ned. Tekst: Gert van der Vijver

YouTube-video Opwekking 763 – Ik Heb U Nodig

CD38 (live video) 

***

Het volgende lied is van Christian Verwoerd. Je ziet er het verhaal van de verloren zoon in terug. Het filmpje gaat over de terugkeer van de verloren zoon tot zijn liefhebbende vader. Je ziet daarin hoe zijn schuldgevoel, onwaardigheid en angst wordt overwonnen door uitnodigende liefde. De liefde drijft de vrees uit. Hier volgt het lied:

Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

***

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

***

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

***

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

***

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

***

YouTube-video Ik geef mijn leven aan U over!

(Christian Verwoerd)

***

Afsluiten samenkomst met een keuze uit de volgende liederen

Een toepasselijk lied bij de geschiedenis van Jakob, die vernieuwd werd tot Israël, is Psalm 32, zoals het hieronder is verwoord en gezongen door The Psalm Project. Is het herkenbaar?

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.  

 (Psalm 32 van The Psalm Project: Egbert van der Stouw en Eelco Vos)

Je kunt ook afsluiten met het volgende lied uit Opwekking 136, om mee te zingen, en om je toewijding aan God te uiten:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader

Heb je behoefte aan nazorg?