Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 9

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe waardevol is een verloren zoon?

Lezen Lukas 15

Hoe kun je weten dat de vader in de gelijkenis zijn jongste zoon toch nog waardevol vond toen hij volop in zonde leefde in dat verre land. Hij verkwistte daar het opgeëiste vermogen van zijn vader in een losbandig leven. Hoe erg is dat wel niet geweest voor zijn vader? Wat een vreselijke ondankbaarheid!

Was het eigenlijk wel beter gesteld met de oudste zoon, die ook zijn deel van de erfenis had gekregen. (In Israël kreeg de oudste zoon gewoonlijk veel meer dan de jongere zonen.) Waar zie iets van zijn dankbaarheid?

De teruggekeerde verloren jongste zoon (in Luk.15) was bij zijn terugkomst in ieder geval uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet dit duidelijk merken toen hij hem omhelsde, de ring gaf en liet aankleden als een door hem geaccepteerde zoon.

Als God je uitnodigt en wil accepteren als Zijn kind, moet je dit gelovig leren aanvaarden. Gelukkig wil Hij je dit laten zien door Zijn Geest.

Voor God ben je veel waard

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord wil iets moois van je maken.

Hoeveel is een verkreukeld briefje van 1000 euro waard?

Stel je voor dat jouw briefje van 1000 euro per ongeluk in een vuilniszak terecht is gekomen. Je hoort daarna van iemand dat deze verkreukeld en vervuild op een vuilnisbelt ligt. Ga je het briefje dan niet opzoeken, oprapen en zoveel mogelijk herstellen? Voor jou is het briefje nog steeds 1000 euro waard. Ben je niet veel meer waard voor Hem Die je heeft gemaakt?

Een gevallen parel

Eigenlijk is een ongelovige een gevallen parel. Hij is moedwillig uit de hand van zijn Maker weggeglipt en in het slijk gevallen. Misschien is er al veel op je getrapt. Nu is Hij is door Jezus op zoek naar je, om je weer op te rapen en te reinigen. Dat is toch een heerlijke gedachte! Denk hierbij ook aan de gelijkenis van de verloren penning in Luk.15:8-10.

Jezus maakt iets moois van vervuilde parels

Jezus is gekomen om deze parels uit de drek te halen en weer helemaal schoon en schitterend te maken. Als wij tot Hem komen, accepteert Hij ons zo vies als we zijn… en Hij maakt iets moois van ons. Ben je een opgeraapte parel?

Wat is onze reactie op de opzoekende liefde van God?

De beste reactie is om gelovig te komen zoals je bent, om je te laten helpen. Geloven is eigenlijk hetzelfde als vertrouwen. Letterlijk betekent geloven: ‘je laten dragen’. Het is dus niet erg als je het zelf niet kunt. De goede Herder komt het weggelopen schaap wel opzoeken, om het te dragen.

Je komt als een weggevlucht, angstig of vermoeid schaap om te schuilen en tot rust te komen, zoals je het kunt beluisteren in het volgende lied van Marcel & Lydia Zimmer:

YouTube-video Marcel & Lydia – Ik wil even bij U komen

De beste reactie is:

in vertrouwen komen zoals je bent.

Het gelovig komen wordt mooi verwoord in opwekking 125, vertaald door Jan Visser, zoals je hieronder leest en kunt horen:

 Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Je kunt het via de volgende link beluisteren:

Opdrachten voor in de kleinere groepjes

Opdracht 1

a. Bespreek de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15:11-32. Lees eerst voor jezelf welke teksten je het meest aanspreken in deze gelijkenis. Benoem het daarna in het groepje, en leg uit waarom je dit voor jezelf vindt.

b. In hoeverre herken jij jezelf in deze gelijkenis?

c. Waarom is de oudste zoon eigenlijk ook een verloren zoon?

d. Wat denk je van de houding van de vader ten opzicht van zijn twee zonen?

Opdracht 2

a. Weet je waarom de vader in de gelijkenis op de uitkijk stond en daarna  zijn vieze zoon zo liefdevol omhelsde?

b. Waarom zijn we zoveel waard voor God?

c. Hoe laat Hij ons dat zien?

d. Ben je al door Jezus gevonden?

e. Wat heb je in Hem gevonden?

Opdracht 3

Denk na over het volgende lied. Ik laat nu de aangepaste tekst van het lied van J. Buurman volgen: 

Jij die van God bent afgedwaald, ver van ‘t Vaderhuis,

o weet, de poort blijft openstaan. Kom, o kom naar huis!

Want alzo lief had God deze aarde, dat Hij zond Zijn Zoon,

opdat een ieder die gelooft, door Hem wordt gespaard.

O allen, zo vermoeid, belaân, Jezus geeft je rust.

Wie tot Hem komt, werpt Hij niet uit.

Kom, je moet nu gaan!

Het leven hier is slechts een zucht, in de eeuwigheid.

Als Jezus komt, dan is het te laat. Kom, ‘t is nu jouw tijd!

Kom naar huis! Kom naar huis!

Zwerveling, kom naar huis!

Een plaats is ook voor jou bereid,

in het Vaderhuis!

a. Herken jij jezelf in dit lied? Hoe dan wel? 

b. Waartoe word je aangespoord in dit lied voor de zwerveling?

Opdracht 4

a. Hoe kun je gelovig tot God en Jezus komen?

b. Wat is geloven?

c. Waarom heeft geloven te maken met vertrouwen en komen?

d. Wat betekent het dat je moet ‘komen zoals je bent’?

Opdracht 5

Denk samen na over de volgende stellingen. ze gaan over het gelovig komen tot God en tot Jezus. Wat vind je van deze stellingen? Welke spreken je het meeste aan, en welke spreken je minder aan. Waarom? Hieronder volgen de stellingen:

– Komen is gehoorzamen.

– Komen is Hem alles laten doen.

– Komen is jezelf aan Hem overgeven.

– Komen is je door Hem laten behandelen.

– Komen is je oude, zondige leven verlaten.

– Komen is jezelf als zondaar aan Zijn voeten neerleggen.

– Komen is opstaan en als een verloren zoon tot je Vader gaan.

– Je komt omdat God je overwint, zodat je het niet kunt weerstaan.

– Je komt omdat je Zijn liefde gaat begrijpen.

– Je komt omdat je Hem wilt leren kennen.

– Je komt omdat je jezelf niet meer kunt helpen.

– Je komt omdat je het oude, zondige (verslaafde) leven wilt verlaten.

– Je komt omdat je verlossing, vergeving en liefde van God verlangt.

Opdracht 6

a. Hoe kan Jezus iets moois van ons maken?

b. Hoe kunnen we nog veel waard zijn als we verkreukeld en beschadigd zijn?

c. Kun jij vertellen dat je bent opgezocht, opgeraapt en hersteld? In hoeverre is dat met jou gebeurd?

Opdracht 7

a. Denk na over het aangehaalde lied ‘Heer, ik kom tot u’. Wat spreekt je hierin aan?

b. Wat wordt erin gebeden? Vind je dat ook nodig voor jezelf? Waarom?

c. Hoe komt het geloof naar voren in dit lied? Hebben we dan ook nodig?

d. Kun jij je geloof verwoorden? Wil je er wat over zeggen?

Onderling gebed

 

Afsluiten samenkomst:

Kom biddend door het volgende lied tot (een vernieuwde) overgave tot God, door de kracht van Zijn liefde. En zweef op als een arend!

 YouTube-video Opwekking 488 Heer ik kom tot U

Hieronder een opname van samenzang via de EO met Marcel Zimmer van Opwekking 488: De kracht van Uw liefde, waardoor het wordt: Heer, ik kom tot U.

Mogelijkheid tot nazorg