Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 24

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Herstel door begrijpen, geloven en verplaatsen

De waarheid maakt ons vrij

Je ziet op de afbeelding hoe licht en waarheid ons helderheid en vrijheid geven. Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Door inspiratie en geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Als je in Zijn licht wandelt, zal de duisternis wijken. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

Als het Licht van de wereld je doorschijnt, zul je de warmte en geborgenheid van Zijn aanwezigheid ervaren. Gevoelens van afwijzing, angst en boosheid verdwijnen als licht en liefde doordringen in je hart. We zingen in het bekende lied:

‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.’

Het Licht van de wereld verdrijft mijn duisternis

God komt in Zijn genade tot ons door Jezus Christus: het Licht van de wereld. Daardoor leren wij zien wie Hij is. Ons denken wordt erdoor verlicht. Ons verstand klaart op. De binnenstromende liefde van God maakt dat wij Hem willen kennen. Onze wil gaat dus om, en keert zich verlangend naar God. Dat is bekering van de duisternis naar het licht.

Het stuur van het denken gaat dan in ons richting licht en waarheid. Ons hart staat daarbij open voor het ontvangen van meer geloof, hoop, liefde, geborgenheid en geestelijke ervaringskennis.

Je gaat dan ook beseffen hoe Jezus voor je leed, en hoeveel pijn al je zonde Hem deed. Het komt naar voren in het lied ‘Licht van de wereld (Opwekking 595). Het bekende lied van Tim Hughes is vertaald door Peter van Essen. Je kunt het hieronder lezen en beluisteren:

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.

En nooit besef ik hoe U leed, 
De pijn die al mijn zonde deed.

https://www.youtube.com/watch?v=rzuFc9q4fv8

 YouTube-video Opwekking 595 – Licht van de wereld

Geestelijke wonden en leugens

We gaan in deze sessie dieper in op de geestelijke beïnvloeding. Er is meestal geestelijk herstel nodig van beschadigde emoties en pijnlijke herinneringen. Ik heb de laatste jaren voortdurend contact met mensen die innerlijk zijn verwond. Velen van hen worden achtervolgd door hun trieste levensverhaal.

Aan geestelijke wonden

zijn  vaak ook leugens verbonden

Zowel de wonden als de leugens doen pijn. Deze leugens zijn negatieve gedachten die hen gevangen houden en woorden van afwijzing, die over hen zijn uitgesproken. De leugens worden in het denken opgenomen en de woorden worden overgenomen.

Spreek geen negatieve woorden en leugens over jezelf uit!

Negatieve woorden werken negatieve daden uit.

Het uitspreken van woorden van zegen of vloek zijn zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dat laat de Bijbel ons duidelijk zien.

Ingangen voor kwade leugengeesten

Kwade leugengeesten zoeken naar aansluiting in het verwonde hart. Demonen komen binnen via wonden en zonden. Het zijn geestelijke parasieten, en ze werken als bacteriën en virussen. Ze moeten het hebben van verzwakte en beschadigde plaatsen, waar ze openingen vinden voor hun geestelijk gif.  We mogen hen geen voet geven, zodat ze binnen kunnen komen.

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Paulus waarschuwt ons in Efeze 4:27: ‘Geef de duivel geen voet’ Het gebruikt Griekse woord ‘topos’ betekent: gebied, plaats of ruimte. Er kunnen gebieden in ons innerlijk zijn waar de duivel (door zijn kwade geesten) een ingangspoort heeft gevonden, om ons te beïnvloeden of onder zijn invloed te houden.

In 1 Petr. 5:8 worden we opgeroepen: ‘Wees nuchter en waak!’ We lezen daar dat de duivel op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. In vers 9 gaat Petrus verder: ’Bied weerstand aan hem, vast in het geloof.’

Geestelijke verplaatsing door het denken

Geestelijk herstel vindt plaats door verplaatsing. Dit kan door geestelijke vernieuwing en geloof. Voor de gelovigen is Jezus de Plaatsvervanger. Door Hem kan er ook een verplaatsing plaatsvinden in ons innerlijk. Dit gebeurt door de werking van de Heilige Geest, Die het uit Jezus neemt, en het ons verkondigt en geeft (Joh. 16:14). Hij wordt ook ‘de Geest van de waarheid’ genoemd, Die ons de weg wijst in heel de waarheid (Joh. 16:13). Dit wordt door het geloof ontvangen en opgepakt door het denken en de wil.

Door de genade van God worden het denken en de wil vernieuwd. In de Dordtse Leerregels 3-4, art. 12, wordt gesteld, dat de vernieuwde wil door God wordt gedreven en bewogen, maar daarbij zelf ook werkt. (Zie hierbij: Filip. 2:12-13.)

Het stuur van het denken

wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid

Bij deze bekering doet de wil ook mee

Daardoor gaan we ons ook bekeren van onze ingebeelde leugens en onkunde, maar ook van onze zondige (doel missende) gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, afgunst en twijfel.

In de ontmoeting met de Heiland komt er een positieve verplaatsing in ons innerlijk leven. Daar vinden we de vreugde van Zijn heil.

Deze zonden en zorgen worden weggewerkt door geloof, hoop, liefde en kennis naar het positieve denkveld van onze nieuwe mens. Als je wordt overspoeld door de liefde van God, in Jezus Christus, weet je jezelf volledig geaccepteerd, veilig en geborgen. Dan kan je vreugde in Hem gaan groeien. Zodoende wordt het kwade in ons overwonnen door het goede (Rom. 12:21).

Het goede komt in de plaats van het kwade

Je kunt dat ontdekken op de afbeelding bovenaan, waarbij het de bedoeling is dat de genoemde zaken worden verplaatst van het negatieve denkveld naar het positieve denkveld.

 

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint, waarin je de overwinning ziet op de kwade machten, die in het hart kunnen infiltreren. Er is overwinning en geestelijk herstel door Jezus Christus, de Bevrijder en Heler.

PowerPoint bij sessie 17

Bevrijding en vernieuwing door Jezus Christus

Een plaats van reiniging aan het kruis

Zonden, zorgen en innerlijke problemen kunnen door het geloof worden verplaatst naar een plaats van reiniging. Deze plaats is het kruis waarop Jezus als het Lam van God de zonden der wereld heeft weggedragen.

Aan het kruis is het handschrift van de wet, dat tegen ons was, uitgewist door het verzoenend bloed van het Lam. We lezen bij de verklaring van Kol. 2:14 dat dit document de schuldbekentenis is , dat de zondaar veroordeeld. Deze vloek tegen ons is in het lichaam van Christus aan het kruis gespijkerd. Hij heeft daardoor als het onschuldige Lam van God de vloek en schuld voor de gelovigen weggedragen. Dat deed Hij dus als Plaatsvervanger.

Vergeven betekent letterlijk: ver-weg-geven

Onze zonden kunnen worden vergeven naar Jezus toe

Jezus werd veroordeeld voor onze vrijspraak. Wat dit allemaal voor de gelovigen betekent, kunnen we lezen in Romeinen 8:31-39. Deze onbevattelijke zegeningen kun je ontvangen door de verplaatsing van schuld, zonden en vloek naar Jezus Christus.

Dit kunnen we door genade en geloof in ons hart ervaren

Wil je ook ervaren dat niets je meer zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (Rom. 8:39)? Dan moet je in het geloof komen tot het reinigende bloed van het Lam van God.

 

Hieronder kun je een PowerPoint aanklikken over levensvernieuwing en geloof, waarin het ook gaat over het reinigend bloed:

Levensvernieuwing en geloof

Reiniging door het bloed van Jezus

Reiniging en heling vindt plaats door het bloed van het Lam van God. Het wordt zo mooi vertolkt door het bekende lied opwekking 315 van Michael Christ.

Ik laat de tekst hieronder volgen. Daarna kun je kijken en luisteren naar de indrukwekkende uitvoering van het lied door Kees Kraaijenoord tijdens de ‘Nederland zingt dag’, met een gebed van Arie van der Veer. Let daarbij op wat er wordt uitgebeeld. (Je kunt het aanklikken).

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Jezus als het Licht der wereld

Lezen Johannes 8:1-12

Jezus Christus is het antwoord op onze zonden, zorgen en innerlijke wonden. Hij is de Heiland van de wereld. Deze Heiland betekent voor ons: Zaligmaker, Redder, Bevrijder, Genezer en Heler. Hij nodigt ons in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Jezus brengt ons dus van een leven in duisternis naar een leven in het licht. In het voorgaande gedeelte in Johannes 8:1-11 lezen we over Jezus en de overspelige vrouw. De zonde van deze vrouw is aan het licht gebracht door de wettische schriftgeleerden en Farizeeën. Zij denken juridisch en willen deze vrouw daarom ook veroordelen en zwaar straffen. Zij richtten hun schijnwerpers op de zonden van anderen, waar zij zichzelf hoog boven verheven voelden.

Jezus is niet op de aarde geweest om zondaren te veroordelen, maar ze te bevrijden van hun zonden en schuld. Dat was Zijn roeping en taak als Heiland. Hij zei tegen de zoekende schriftgeleerde Nicodemus in Joh. 3:17: ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’

Daarvoor is er wel van onze kant geloof nodig: dat we Jezus accepteren en aannemen als onze persoonlijke Verlosser en Heiland. Lees dit maar in het verband, in Joh. 3:14-21. Je moet jezelf ook tot de waarheid en het licht keren!

Jezus brengt de waarheid aan het licht

Keer jezelf tot de Waarheid en het Licht!

Je ziet dat bij de geschiedenis rondom de overspelige vrouw in Joh. 8:1-11. Hij ontmaskert de schijnheilige geestelijke (mis)leiders van het volk, door hun aandacht af te wenden. Waarom schreef Jezus in de aarde? Wat wilde Hij daarmee bereiken? Het is opmerkelijk dat de beschuldigers  van de oudsten tot de laatsten schuldbewust afdropen en weggingen. Wat denk je daarvan?

Hoe zal de vrouw het hebben ervaren? Ze voelde zich daarvoor zeker wel afgewezen en veroordeeld. Misschien al vele jaren. Aan de andere kant waren er ook haar misstappen en zonden. Het was toch ook voor een groot haar eigen schuld, al weten wij de oorzaken niet. Misschien herken je iets van haar leven in jouw leven. Voor deze veroordeelde vrouw was Jezus de Redder.

De Heiland komt ook tot jou als Redder

Heb je Hem nodig?

Waarvoor?

Toen bleek dat niemand haar veroordeeld had, zei Jezus tegen haar: ‘Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.’ De vrouw kon haar zonden, veroordeling en problemen kwijt bij Jezus. Het kon naar Hem worden verplaatst. Hij was het antwoord op haar zondige leven.

Jezus heeft de zonden van de zondaren op Zich genomen als het onschuldige Lam van God. Tot jou komt ook de oproep uit Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Doe er wat mee…

Jezus geeft ook de nodige vervolgstappen voor deze vrouw aan in de woorden: ‘Ga heen en zondig niet meer’ (vers 11). Ze moest zich verder afkeren van haar duistere, zondig leven. Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. Door zonden, innerlijke problemen en knagende wonden mis je doel en betere bestemming in het leven.

Je kunt pas tot je doel komen

als je Jezus gaat volgen in het licht

Om het dal van duisternis te verlaten moet je het Licht van de wereld gaan volgen, zoals we lezen in Joh. 8:12. Dat zijn de blijvende vervolgstappen die je moet nemen op de weg naar een gelukkig leven. Aan het einde van deze reis mag een gelovige binnengaan in het hemelse Koninkrijk van het Licht. Daar is Jezus als Zijn volgelingen al in voorgegaan.

Jezus wil ons liefdevol leiden

Jezus wil ons leiden op de weg naar het licht, om tot Zijn doel met ons te komen. Is het ook jouw verlangen wat we zingen in Opwekking 126? Geeft dit de toon aan in je leven? Ik laat het lied van Hans Lieberton hieronder volgen:

Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer,

en vul ons tot Uw eer.

Kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Lezen Johannes 8:31-36

Jezus zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Hij leert ons in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kunnen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

De Waarheid maakt je vrij

Door Hem te volgen in het licht, zul je de waarheid steeds meer gaan begrijpen.

Deze waarheid zal je vrijmaken van negatief denken

Je zult daardoor ook de verslavende zonden achter je kunnen laten

Je krijgt door deze geestelijke groei steeds minder behoefte om in deze zonden te leven. Je laat jezelf er niet meer door voeden. De neigingen en behoeften zullen dan ook afzwakken.

Geloof, hoop en liefde zullen overwinnen

door meer ervaringskennis van Jezus

Je leven zal zich richten op je geliefde Zaligmaker en Heiland. Dat geeft werkelijke vrijheid in je denken en gevoel. Jezus verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Het is daarom ook belangrijke dat we niet terugvallen in ons oude leven, met de zondige gewoonten en patronen. Paulus roept ons op in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Het kan een juk zijn die anderen je opleggen, door hun wettisch denken, of een juk die je jezelf oplegt door zonden of negatief denken. De beschuldigers en aanklagers krijgen dan weer de kan om je te veroordelen.

Volgens Galaten 5:1 is een gelovige tot vrijheid bevrijd

Sta dan vast in deze vrijheid

Wat laat je toe in je denken?

Opdrachten

1. Bespreek samen Johannes 8:1-12. Wat leer je van Jezus in dit tekstgedeelte.

2. Hoe kun je Jezus blijven volgen als het Licht van de wereld? (Joh. 8:12)

3. Denk na over hoe de waarheid ons vrijmaakt, vanuit Joh. 8:31-36.

4. Waardoor kun je vast blijven staan in de vrijheid, los van slavernij? (Gal. 5:1)

5. Hoe kun je misleidende leugens herkennen?

6. Wat zullen leugens en negatieve woorden met je doen als je ze toelaat in leven?

7. Waarom is het niet goed om je te laten leiden door je gevoelens en emoties?

8. Wat kan er gebeuren als leugens samengaan met onkunde, twijfel en schuldgevoel?

9. Waarom is het belangrijk dat je de oorzaken en gevolgen van geestelijke problemen leert begrijpen?

10. Wat betekent het voor ons dat Jezus Christus de grote Plaatsvervanger is?

11. Door het offer van Jezus aan het kruis is er een plaats van bevrijding en heling voor ons gekomen. Hoe kun je daar redding en geestelijk herstel vinden? Lees hiervoor Jesaja 53:4-5 en Johannes 1:29.

12. Hoe heeft Jezus onze zonden en innerlijke wonden op Zich genomen en weggedragen? Wat heeft dat te maken met verplaatsing?

13. Door het werk van Jezus en de Heilige Geest kunnen zonden, zorgen en wonden in ons worden verplaatst naar het veld van geloof, hoop, liefde, acceptatie, veiligheid en kennis. Hoe kun je dat geestelijk ervaren?

14. Hoe worden ons geloof, ons denken en onze wil betrokken bij dit proces van redding en heling in ons innerlijk leven? Wat moet je er zelf voor doen?

15. Bespreek de positieve gevolgen van meer hoop, liefde, geloof en kennis in je leven?

Wat doe je met de geestelijke voedingskaarten?

Hoe ga je om met de negatieve en positieve zaken die op je afkomen? Waardoor wil je jezelf laten voeden?

Wil je jouw gevoelens van afwijzing, angst, afgunst en boosheid inleveren voor acceptatie, liefde, hoop en veiligheid?

Wil je groeien in geloof en geestelijke kennis, zodat je wordt verlost van twijfel en onkunde? We gaan nu kijken wat we innerlijk willen verplaatsen in ons leven. Hoe ga je om met de negatieve en positieve invloeden.

De negatieve grijze voedingskaarten hieronder worden naar ons toegespeeld door kwade machten. We kunnen deze zaken dus accepteren of verwerpen met ons denken. Waardoor laten we ons beheersen?

16. Wat herken je bij jezelf in de verschillende negatieve donkere voedingskaarten?

17. Wat wil je er mee doen?

De Heilige Geest en goede gedachten werken met de positieve gele voedingskaarten. Waardoor laten we ons verlichten?

18. Hoe ga je om met de verschillende positieve, gele voedingskaarten in je leven?

19. Van welke zaken op deze kaarten heb je meer nodig? Waarom?

20. Hoe kunnen de positieve kaarten je steeds meer gaan helpen, helen en verlichten?

21. Wat kun je er zelf aan doen?

22. Waar wil je voor (laten) bidden?

Onderling gebed

Afsluiting met een lied

en het samen bidden in overgave en dank

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept.

Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste. Door Zijn liefde kom je tot overgave, om Hem Redder, Heiland en Koning te laten zijn in je leven.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan.

Leer jezelf te verplaatsen naar de lichtkring van Zijn liefde. Daar zul je Hem eren als de Vriend van zondaren en het Lam van God, Die onze zonden op Zich heeft genomen en weggedragen.

Zie en hoor dit in het lied van Peter van Essen in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein)