De waarheid maakt je vrij

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus geeft aan dat de waarheid ons zal vrijmaken. Hij zegt tegen gelovigen in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’  Hij leert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Jezus bevrijdt ons van misleidende leugens en zonden.

Dr. Neil T. Anderson schreef het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Hoe kun je overwinnen in de geestelijke strijd?

We hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Dat kan ons geestelijk in verwarring brengen. Daarom moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting van God aandoen (zoals we lezen in Efeze 6:10-18).

Hoe kun je gelovig leren omgaan met negatieve bolwerken in je denken?

Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Bevrijding van misleidende gedachten

Heb je nog last van misleidende gedachten? Klem je dan maar bij elke negatieve gedachte steeds weer vast aan de waarheid en bedenk: ‘is het waar, is het waar?…’ Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn. De Waarheid van God is de uitweg uit onze verwarring.

Waardoor ontstaan negatieve gedachten en gevoelens?

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen.

Er is misleiding vanuit de zichtbare en geestelijke wereld, maar ook zelfmisleiding of zelfbedrog. Hieronder kun je aanklikken op de volgende PowerPoint:

PowerPoint De waarheid maakt vrij van misleidende gedachten

Over de verschillende vormen van misleiding volgen verderop in de tekst ook opdrachten. We zullen kijken in hoeverre we onszelf misleiden. We willen ook de waarheid aan het licht brengen. Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad voor een sessie van de pastorale cursus van deze website:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel Les 20 De waarheid maakt vrij

Hieronder kun je aanklikken op een vernieuwd opdrachtenblad van de cursus:

    De Waarheid maakt vrij

Volg Jezus op Zijn weg

 Jezus leert ons dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh. 8:32). Hij zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Het verhaal gaat dat er een groep toeristen vast kwam te zitten in een dicht oerwoud. Het pad was verder helemaal overwoekerd door verwilderd struikgewas. Iemand riep: ‘Er is geen weg meer om verder te gaan.’  De gids stapte naar voren, hield zijn kapmes omhoog, en zei: ‘Ik ben de weg!’ Vervolgens kapte hij zich een weg door het overwoekerde pad. En de toeristen volgden hem.

Als we verstrikt zitten in negatieve gedachten en leugens,

kunnen we bevrijding vinden door Jezus.

Wil je Jezus blindelings volgen op de weg die Hij heeft gebaand? Je kunt het biddend en zingend doen, zoals dit wordt gedaan in het volgende bekende lied van Sela, dat je ook kunt vinden in Opwekking 687:

Heer, wijs mij uw weg, en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

De Waarheid baant de weg naar het leven

Jezus heeft voor ons ook de weg gebaand, daar waar geen weg meer was. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wij moeten Hem op Zijn spoor volgen, met het zwaard van de Geest in onze hand. Het zwaard van de Geest is het Woord van God (Ef. 6:9). Daarmee kunnen we de misleidende geesten verdrijven. Jezus overwon de verzoekingen van de duivel in de woestijn met:  ‘er staat geschreven…’. Hij hanteerde het Woord van God. Hij stelde de waarheid tegenover de misleidende leugen.

De mens heeft in het Paradijs geluisterd naar de aartsleugenaar satan. We zijn in ons voorgeslacht toen al misleid en verstrikt in ons negatieve denken. De weg tot God is door leugens en zonde overwoekerd. Het zwaard van het Woord is als het kapmes dat de bevrijdende weg naar de waarheid baant.

Als je jezelf verschuilt achter leugens,

kom je bedrogen uit

Kun je het volgende lied gelovig meezingen? Word je door de waarheid geleid, en sta je op de betrouwbare Rots der eeuwen: Jezus Christus. In het lied proclameren en bidden we:

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

(Uitgebracht door St. Immanuël Nederland – Youth For Christ 62.)

Wandel in het licht!

Als je in het licht wandelt, zal de duisternis wijken. Volg daarom ook het Licht der wereld. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

***

Negatieve woorden en gedachten

We kunnen negatief denken over onszelf. Misschien zijn er vanaf je kinderjaren al veel negatieve woorden over je uitgesproken. Woorden die je hebben vernederd. Woorden die uitdrukken dat je waardeloos zou zijn. Het zijn leugens, omdat God ons waardevol vindt. Hij is onze Schepper, en heeft ons dus gewild. Hij is door het Evangelie op zoek naar verloren mensen, die vastzitten in misleidende gedachten en leugens.

Zoals schimmels en paddenstoelen een zieke boom verder aantasten en verteren, werken kwade geesten in op zwakke en beschadigde delen in het geestelijk leven. Je ziet het op de afbeeldingen. Denk daarbij aan emotionele beschadigingen, trauma’s en psychische problemen, die openingen kunnen geven aan demonische infiltratie.

Uiteindelijk zal het kunnen leiden tot verlies van controle, obsessie, depressie, agressie. We hebben dan bevrijding en heling nodig door het geloof in Jezus Christus, de Bevrijder en Heler. Hij kan de overwinning geven in de geestelijke strijd.

Je kunt daarbij ook nog een te laag zelfbeeld hebben. Dit kan ook zijn ingegeven door leugengeesten, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid

Je moet oppassen dat je jezelf niet laat meesleuren door negatieve gevoelens. Probeer nuchter en waakzaam te zijn. Kwade geesten proberen ons los te krijgen van het vaste vertrouwen in onze machtige Heiland, Jezus Christus.

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen. We moeten de waarheid en de werkelijkheid ontdekken. Bij alles wat op je afkomt moet je dus steeds weer bedenken: ‘is het waar, is het waar…’

Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn.

De Waarheid is de uitweg voor onze verwarring.

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Herken je de stem van de Heilige Geest in je hart?

De Geest van God bevrijdt uit angst en slavernij, en getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:15-16). Hij wijst ons de weg in heel de waarheid (Joh. 16:13).

Kwade geesten trachten gevoelens van boosheid, afgunst, schuld, afwijzing, angst en twijfel over te brengen op mensen

Negatieve bolwerken in ons denken

Misleidende redeneringen kunnen zich in onze gedachten vastzetten. We nemen dit dan in ons denken over. Op den duur vormen dit bolwerken in ons denken. Het gebruikte Griekse grondwoord ‘logismoi’ kun je vertalen met ‘redeneringen, meningen of overwegingen’. Deze gedachten verzetten zich tegen de kennis van God.

Laat je niet misleiden door je eigen menselijk denken

Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten

(Zie: Jesaja 55:8-9)

We moeten ons denken gelovig onderwerpen aan Gods waarheid en tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Waartegen hebben we te strijden?

Wij hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Daartoe moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting aandoen (Ef.6:10-18). Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’

Op welke wijze dienen wij te strijden in de wapenrusting van God? Paulus verklaart verder in 2 Kor.10:5: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Wees waakzaam in de strijd

In de geestelijke strijd moet je leren strijden met krachtige geestelijke wapens. Je behoort vooral ook weten waar de gevaren op de loer liggen. Als je niet weet wat de vijand doet en hoe hij ons aanvalt, kun je hem niet goed bestrijden. De belangrijkste en meest doeltreffende wapens van satan zijn wel verleiding en misleiding. Wees waakzaam en  daartegen bewapend!

Blijf op een veilige afstand

Houd de vijand goed in het vizier

Strijd in de geestelijke wapenrusting van God

Lees bij de volgende afbeeldingen en tekst Efeze 6: 10-18

A. Opdrachten over de tekst hierboven, met Bijbelteksten

1. Wat kunnen we in de tekst leren over misleidende gedachten?

2. Hoe kun je ze ontdekken en herkennen?

3. Waardoor kun je overwinnen in deze geestelijke strijd?

4. Wat kan de waarheid voor ons betekenen? (Joh. 8:32).

5. Hoe is de waarheid verbonden aan Jezus Christus? (Joh. 8:36 en 14:6).

6. Hoe kunnen we tot de vrijheid in Jezus Christus komen en daarin blijven? (Voorgaande teksten en Galaten 5:1 .)

7.  Wat kan de Heilige Geest hierin voor ons betekenen? en wat is Zijn werk? (Betrek hierbij Joh. 14:15-17 en 26, Joh. 16:7-15, Rom. 8:14-16.)

8. Hoe moet je in het geloof leren omgaan met misleidende gedachten en negatieve bolwerken in je denken? (Zie 2 Kor. 10:4-5 en Efeze 6:10-18.)

***

Hoe ontkom je aan negatieve infiltratie in je gedachten?

– Geef geen gehoor aan de boze
influisteringen van demonen.
– Besef dat ze werken met leugens

  en manipulatie.
– Weet dat je de boze gedachten niet hoeft te accepteren en kunt verwerpen.
– Weet ook dat je niet zondigt als je de

   ingevingen niet overneemt.
-Waak over je gevoelsleven.
– Pas op voor boosheid, schuld, afgunst,
  afwijzing, angst en twijfel.

– Zorg ervoor dat deze negatieve gevoelens je niet gaan overheersen.        

– Richt je gedachten op positieve zaken uit het Woord van God.
– ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade  door het goede’     (Romeinen 12:21).

***

Op weg naar vrijheid in Christus

Hieronder volgen er persoonlijke vragenlijsten, die je kunt gebruiken bij de pastorale hulpverlening.

Hierin wordt voortgeborduurd op het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ van de bekende counselor Neil T. Anderson.

Misleiding door de wereld

In het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ noemt de bekende counselor Neil T. Anderson dertien manieren waarop men door de wereld misleid kan zijn. Men is er ook in gaan geloven. Anderson noemt er ook Bijbelteksten bij die dit bevestigen.

Er zijn heel wat boeken van hem uitgebracht door stichting De Hoop. Het pastorale boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ is uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling, Heverlee, België. Dit boekje is goed te gebruiken bij de opdrachten hieronder.

Hier zie je de door Anderson opgestelde lijst van misleidingen: 

 • Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen.
 • Geloven dat overmatig voedsel en alcohol mijn stress kan verminderen en mij gelukkig kan maken.
 • Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid er voor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.
 • Geloven dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken.
 • Geloven dat ik zonder negatieve gevolgen kan zondigen.
 • Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus gaf.
 • Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat niemand mij kan raken.
 • Geloven dat onrechtvaardige mensen, die weigeren Christus te aanvaarden, toch naar de hemel gaan.
 • Geloven dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet.
 • Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren, zonder daardoor besmet te worden.
 • Geloven dat er op aarde geen gevolgen zijn voor mijn zonden.
 • Geloven dat ik om gelukkig te zijn de goedkeuring van bepaalde mensen nodig heb.
 • Geloven dat ik aan bepaalde normen moet voldoen om over mezelf een goed gevoel te hebben.

B. Opdrachten over zelfmisleiding

1. Toets jezelf aan de lijst van Anderson. Misschien geloof je er niet echt in, maar hecht je er wel een bepaalde waarde aan. Zet voor iedere misleiding een nummer voor jezelf. Wat het meest voor je geldt, is voor jou dan nummer 1.

2. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de andere misleidingen gaan nummeren.

3. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen.

4. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor jou gelden.

5. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol spelen in je leven.

6. Waarom is dat zo?

7. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?

8. Heb je er moeite mee?

9. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.

10. Probeer daarna samen de misleidende leugens te ontdekken.

11. Kom vervolgens tot een nieuwe toewijding aan de waarheid.

12. Hoe wil je overwinnen in de strijd tegen deze wereldse misleidingen?

Onderling gebed

***

Afsluiten met een lied

Hieronder volgt nog een bemoedigend lied, dat bij de sessie past. In Opwekking 717 wordt gevraagd aan de Vredevorst om de vernieuwing van ‘een vaste geest in mij’, die in God alleen rust, en niet afdwaalt. Laat je door Hem leiden!

Op de afbeelding hieronder lees je in Filip. 4:6-7 hoe je de vrede van God in je hart en denken kunt ontvangen. De tekst van opwekking 717 past er goed bij, als we daarin zingen: ‘Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.’

Hieronder volgt de volledige tekst en de link naar het lied op YouTube:

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil + tekst

Tekst & muziek: Keith & Kristyn Getty / Stuart Townend.

Nederlandse tekst: Harold ten Cate