Cursus Geestelijk herstel Werkboek sessies: 11-13

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Sessie 11

Geestelijke beïnvloeding

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Dan moet je er voor zorgen dat je jezelf dagelijks laat voeden door het Woord van God. Dorst je ziel dorst naar God, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen? Dan zijn er rijke beloften voor je in de Bijbel.

Kom tot Jezus op de uitnodiging in Jesaja 55:1: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren!’  Het word je gratis aangeboden.

Geloof, overgave en vernieuwde bekering worden van je gevraagd. Beloften van herstel worden je aangeboden. Geestelijke blijdschap en vrede zullen dan je deel zijn (vers 12). De uitgedroogde bron zal een fontein van levend water worden. Let ook op de heerlijke beloften van God  in Jesaja 44:3: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.’

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Er is een Bron van levend water.

Neem de hemelse voedingssappen in je op.

Je zult er nooit genoeg van krijgen!

Opdrachten voor de hele groep

Let op de woorden van lied 474 uit de opwekkingsbundel van Lenny LeBlanc:

Niemand is als U,

niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,

er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,

genezing komt door Uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U,

niemand is als U.

We beluisteren het samen:

YouTube-video 474 Niemand is als u

A. Wat spreekt je aan in dit lied?

B. Wat herken je erin bij jezelf?

C. Waarin is God zo overweldigend goed en groot?

 

Waardoor laten wij ons geestelijk beïnvloeden?

Wat is onze meest invloedrijke voedingsbron voor onze emoties? Uit welk vaatje tappen wij op psychisch gebied? Dat alles bepaald in belangrijke mate ons geestelijk welzijn. Voor geestelijk herstel moeten we terug naar de oorzaken van onze problemen en depressies. Daarbij behoren wij te kijken naar de geestelijke invloeden die nog steeds vat op ons hebben. Dat zijn de bronnen die onze emoties, geestelijke gevoelens en denken voeden, vormen en sturen.

Negatieve bronnen kunnen onze emoties blijven verzieken, ons denken verduisteren en onze wilskracht verlammen. Zij geven duistere machten volop kansen om onze gedachten met leugens te infiltreren. Deze bronnen vervuilen ons geestelijk leven. Vervuilde geestelijke bronnen belemmeren ook een gezonde doorstroming van helder water. Op den duur kunnen we dan geestelijk gaan uitdrogen en ontstaat er bij ons een deprimerende innerlijke leegte. Je kunt je dan voortdurend eenzaam, alleen en verlaten voelen.

Lichamelijke, psychische en geestelijke oorzaken

Bij lichamelijke en psychische oorzaken is er genoeg goed werkende rustgevende medicatie op de markt. Zeker bij depressies gaat het om derving, gemis of het ontbreken van iets in het menselijk lichaam. Het is een zegen als er middelen zijn om de derving te beperken en het ’ontbrekende stofje’ aan te vullen.

Bij derving of gemis op geestelijk gebied ligt dit nogal eens anders. Dat is lichamelijk niet zichtbaar. Je ziet het dan bij medicijngebruik aan de uitwerking, ‘wat het met iemand doet’. Bij zware geestelijke problemen volgt al snel de diagnose ‘borderline’.

Volgens onderzoeker Selwyn Hughes gaat het op het fysiogische (lichamelijke) vlak om derving van fysieke vermogens, op psychisch vlak om derving van de persoonlijke identiteit, maar bij geestelijke depressiviteit gaat het om derving van het contact met God. Ik denk dat het hier op geestelijk gebied ten diepste om gaat, al beseft iemand het niet, of is hij moedwillig ongelovig.

Geestelijk leven met gemis

Een natuurlijk mens, die niet gelooft, heeft nog wel een geestelijk leven. Het is een geestelijke leegte, waarbij Gods aanwezigheid wordt gemist. Van dit geestelijk gescheiden te zijn van God wordt je doodongelukkig!

Innerlijk leegte en onrust

De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) leert ons: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, dat door niets of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Deze leegte is door de ongehoorzaamheid van de mens in het Paradijs ontstaan. De oplossing ligt daarom niet in het vluchten van God vandaan, maar in het vluchten naar Hem toe.

Augustinus verklaart ons in zijn Belijdenissen, dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt bij God. Wat moet je doen als je jezelf angstig, opgejaagd en onrustig voelt?

Ons onrustige leven heeft Gods liefde nodig!

De liefde van God kan ons hart weer vervullen door Jezus Christus

Jezus kan ons echt helpen en nodigt ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Depressieve gedachten

Depressiviteit is de meest voorkomende psychische stoornis in onze moderne samenleving.

De moderne samenleving is bijzonder vatbaar voor depressie

Enkele decennia geleden werd verklaard dat er 10 tot 15% van de Nederlanders aan depressie lijdt. De artsen werden toen al ruim een half miljoen keer per jaar geconsulteerd voor depressieve klachten. Depressie komt tweemaal zoveel voor bij jongeren dan bij volwassen mensen. De ‘depressiepiek’ ligt bij jongeren zo rond de 16 jaar.

Het woord ‘depressie’ komt van de Latijnse woorden ‘depressio’ (het neerdrukken) en ‘depremere’ (neerdrukken). De depressieve mens is behept met een gedrukte, (terneer)gedrukte stemming. Door de aanhoudende druk die ze ervaren wordt terugveren voor hen onmogelijk. De symptomen van depressie zijn: droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid, angst en zorg, (valse) schuldgevoelens, boosheid, zelfbeklag en allerlei lichamelijke klachten. Als een (langdurige) depressie al geestelijke schade heeft aangericht, zal er professionele (christelijke) hulpverlening ingeroepen moeten worden.

 

Let op de gedachten van God

Het staren op een droevig verleden biedt weinig perspectief voor een hoopvolle toekomst. Let in je negatief denken maar eens op de bemoedigende woorden in Jeremia 29:11, waarin God spreekt: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Laat je geestelijk helpen!

Het is belangrijk dat we de negatieve bronnen in ons leven ontdekken, om ze met de hulp van anderen toe te stoppen. Er zijn genoeg christelijke hulpverleners die willen helpen. Daarbij hebben we samen vooral de hulp en kracht van God nodig. Door Zijn Woord en Geest verlicht Hij ons.

De Heilige Geest is ook de Parakleet, dat is: de Trooster. In het Grieks staat hier het woord ‘parakletos’, dat betekent: iemand die langszij komt, die bij je is en met je meeloopt, de last voor je draagt (letterlijk: een erbij geroepene). Het ziet ook op een zaakwaarnemer of pleitbezorger, een advocaat die je verdedigt in een rechtszaak. Kun je deze hulp gebruiken?

 

De sponsserie

Ik zal het hart van een mens vergelijken met een spons. Een lege spons kan zowel vuil als schoon water in zich opzuigen. Een missend, leeg hart zoekt naar vervulling.

Een  ongelovige mist de warmte en liefde van God, terwijl een mens ten diepste niet zonder deze liefde en acceptatie kan. Daarom is er zoveel eenzaamheid en depressiviteit. Daarom zijn er zoveel gevoelens van gemis, afwijzing en angst. Daarom raken veel mensen gefrustreerd. Ze worden afgunstig, boos en agressief.

Hoe zal het (terneergedrukte) hart de leegte, het gemis en de eenzaamheid gaan vervullen? Velen komen in een wereld van zonde, verleiding en verslaving terecht. Breng de spons van je hart niet naar een vuile, vochtige plek.

Leg je hart niet moedeloos neer in de zonde

Op zondige plaatsen proberen velen vervulling, troost en bemoediging te zoeken. Langzaam maar zeker wordt hun leven er mee vervuld en vervuild!

Een bepaalde tijd kan het hart nog wel met geestelijke vervuiling leven. Er staan nog goede dingen tegenover, zoals je dat kunt zien op de afbeelding van de vervuilde spons. Je ziet echter al dat steeds meer donkere plekken ontstaan in een vervuild leven. Het gaat van kwaad tot erger.

De zonde is als zout water,

hoe meer je er van drinkt,

hoe dorstiger je wordt.

Een drenkeling zal er wel aan ten onder gaan! Daarom moet je jezelf op tijd afwenden van de zonde. Dompel je kostbare leven niet langer meer in het kwaad! Kijk wat het anders zal doen met je leven.

Geestelijke vervuiling geeft angst, boosheid en stress. Het verzuurt je leven, zoals de stress je spieren kan verzuren. De afvalstoffen kunnen zich door overspanning en stress ophopen in de spieren. We hebben dan warmte en beweging nodig en als het erger wordt: bewegingstherapie. Zuivering en reiniging is nodig als er afvalstoffen in je leven komen. Zie hieronder wat er met de spons van het vervuilde hart is gebeurd.

Het kan benauwd worden in je leven als je volhardt in het kwaad. Het is net als bij een verstokte roker. Door zijn moedwillige verslaving verziekt hij zijn leven. De zonde brengt uiteindelijk de dood.

Bij een ernstig vervuilde spons is er veel rein water nodig,

dat geldt ook voor een verontreinigd leven,

dat levend water nodig heeft

Voor geestelijk zwaar verontreinigde zondaren zijn er gelukkig in Gods Woord heerlijke beloften. Denk maar eens na over de volgende beloften in Ezech.36:25-27, die de HEERE belooft:

‘Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en houdt.’

In Gods Woord word je genodigd om je te laten reinigen in de fonteinen van het heil.  In het Evangelie is er ook een bron geopend tegen de zonde en de onreinheid (zie Zach.13:1). In Jes.12 kun je lezen wat het met je zal doen!

Laat het Evangelie je hart verlichten en vernieuwen!

Als je nog een ongelovige zondaar bent, keer dan met de verloren zoon terug naar het Vaderhuis! Door het bloed van Jezus is er reiniging voor ernstig vervuild hart. Er is vergeving van zonden mogelijk voor de grootste van de zondaren! God is licht en liefde voor terugkerende zondaren, die in Zijn licht willen wandelen. We lezen in 1 Joh.1:7:

‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Wat zal er met je hart en leven gebeuren als je wordt gereinigd in een oceaan van liefde en als het Licht der wereld je doorstraalt? Dat kun je zien op de volgende afbeelding van een gereinigde en stralende spons.

We leren door het Evangelie van Jezus Christus hoe je geestelijk weer kunt leven tot eer van God.

Door het geloof in Jezus Christus hebben wij het eeuwige leven!

Het eeuwige leven word je liefdevol en welgemeend aangeboden in het Evangelie. We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als je (weer) in geestelijk contact met God wilt komen, moet je gelovig tot Jezus vluchten. Hij zal je zeker niet uitwerpen (zie Joh.6:37).

Het is mooi om samen biddend lied 161 uit de opwekkingsbundel te zingen (muziek Lain Anderson, vertaling: G.A. Goldschmeding): 

 Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Laat de woestijn, Heer,
bloeien als een roos.
De steppe jubelen voor U.
Heer, laat de wereld weten dat U leeft.
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Heer, laat ons samen delen in die stroom.
Heer, geef uw volk grote vreugd’.
Wij zien de oogst al rijpen in de zon.
Heer, maak uw bron een grote stroom,
Heer, maak uw bron een grote stroom.

Refrein:
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu.
Halleluja, halleluja,
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Je kunt het beluisteren bij de volgende link:

Verdergaan in kleinere discussiegroepjes

1. Wat kun je leren van de sponsserie?

a. Waardoor wordt de spons van je hart vervuild?

b. Hoe wordt je innerlijk, geestelijk leven gereinigd?

c. Wat heb je er zelf al van ervaren?

 

2. Wat denk je van de volgende stellingen?

(Kun je erbij vertellen wat je er zelf van hebt ervaren?)

a. Geestelijke hulp en herstel zijn mogelijk het geloof in Jezus Christus

b. In de helende handen van Jezus kom je eindelijk tot rust.

c. Bij Hem vind je ook een nieuwe identiteit.

d. Samen met Hem ben je oneindig veel waard, hoef je geen laag zelfbeeld meer te hebben en kunnen jouw geestelijke problemen worden opgelost.

e. De Heilige Geest wijst ons op Jezus. Hij kan als de Trooster en de Helper je bemoedigen en bijstaan. Hij is ‘erbij geroepen’ om te troosten, te helpen en te leiden naar het herstel door Jezus Christus.

Verdere uitwerking geestelijke beïnvloeding

In deze sessie volgt een verdieping van de vorige sessie, waar het over de geestelijke voedingsbron en het leven uit de Wijnstok Jezus Christus ging. Wij zijn daar toen in de opdrachten op doorgegaan vanuit Johannes 15. Nu gaan we dus door op de geestelijke voedingsbronnen, dus ons kunnen negatief kunnen vervuilen of positief kunnen vervullen.

Waardoor laten wij ons geestelijk voeden?

Het wordt hieronder uitgebeeld door de voedingsbronnen. Ons denken wordt vervuild als we ons laten voeden door afwijzing, angst en twijfel. Je ziet het in de donkere bron. De kwade geestelijke machten proberen daarbij via deze vervuilde bron te infiltreren in onze gedachten.

Ons denken wordt helder verlicht en verfrist als we ons laten voeden door liefde, acceptatie, hoop, veiligheid en geloof. Het wordt eigenlijk allemaal voortgestuwd door liefde. Je ziet dat bij de gelijkenis van de goede herder en de schapen. God is liefde, en Jezus is de goede Herder. Als we een schaap van de goede Herder zijn, ontvangen wij liefde, acceptatie, hoop, veiligheid en geloof. Met deze zaken gaan we dan zelf ook aan de slag.

Beïnvloeding van ons denken

In de afbeelding die hieronder volgt, zie je wat de geestelijke invloeden in het hart kunnen uitwerken. In de cursus wordt er gewerkt aan de versterking en voeding van het positieve denkveld. Bij de gelovige gaat het om het geestelijk voeden van de nieuwe mens.

Aan de linkerkant zie je het donkere gedeelte van het negatieve denkveld. In dit veld heerst er onkunde en zijn er gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en valse schuldgevoelens. (Valse schuldgevoelens voeden een negatief zelfbeeld.)

De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de boze geestelijke invloeden. Deze invloeden komen binnen via de gedachten en worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde zie je in het gele gedeelte de gevoelens van liefde, hoop, veiligheid, acceptatie, geloof, kennis en goede schuldgevoelens. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Heilige Geest is bij de gelovige werkzaam via het gele veld.

Let op de geestelijke voeding!

We zoeken naar antwoorden op de volgende vragen:

3. Wat kunnen we leren van de twee afbeeldingen, die eigenlijk hetzelfde uitbeelden?

4. Wat herken je ervan in je eigen leven?

5. Waardoor laten we ons geestelijk voeden?
6.  Waarom is goede geestelijke voeding zo belangrijk?
7.  Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?
8. Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve denkveld?

9. Wat herken je bij jezelf in de verschillende negatieve donkere voedingskaarten?

10. Wat wil je er mee doen?

11. Hoe ga je om met de verschillende positieve, gele voedingskaarten in je leven?

12. Hoe kun je ze ontvangen en doorgeven?

13. Waardoor zullen we kunnen groeien in geloof, hoop, liefde, geestelijke rust en innerlijke vreugde?

14. Ben je wel eens vervuld met de liefde van Jezus? Wat wil je delen?

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst met liederen

Wil je al je zonden en zorgen meenemen naar de stroom van Gods genade? Wil je Hem daar ontmoeten? Zing het bekende volgende lied van Brain Doerksen (vert. Maarten Wassink) dan maar mee. Doe het biddend en vol overgave:

Blijf steeds weer terugkomen naar deze rivier, met dit gebed:

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Heer Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

 Mogelijkheid tot nazorg

****************************************

***************

Sessie 12

Geestelijke vervulling,

of vervuiling en twijfel?

 Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38:‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland. Hoe kun je innerlijk worden vervuld met het levende, voortdurend stromende water van de Levensbron?

Het wordt verwoord in het volgende lied dat je kunt aanklikken:

Jezus geeft ons levend water

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. De verslaving verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood.

Drink je niet kapot aan het vervuilde aardse water!

Het vervuilde aardse water is als verdovend gif. Het is een product van de oude slang satan. Het is als het zoute water van de zee, wat dodelijk kan zijn voor een dorstige drenkeling.

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

Uitgedroogde bronnen

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn:

– Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

– Er is geen verdere bekering.

– Emotionele problemen worden niet opgelost.

– Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

– Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

– Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

Veel geestelijke bronnen raken zodoende verontreinigd, uitgeput en uitgedroogd. Ons hart raakt dan vervuild. We liggen dan uit te drogen en raken moedeloos en depressief. Twijfel, onzekerheid en angst kunnen dan weer vat op ons krijgen.

Een vervuild hart kan vervuld zijn van twijfel

Verder zie je ook nog dat er veel geestelijke vijanden op de loer liggen om de bronnen dicht te stoppen. Dat hebben de Filistijnen gedaan met de bronnen van Abraham. Izak groef deze waterputten weer op (Gen.26:18). Zorg ervoor dat er een geopende toegang blijft tot de Levensbron.

Als een bron door vervuiling dichtslibt, stopt de doorstroming. Je hart kan dan een bron van twijfel worden. De bodem van je hart wordt een moeras. Je komt nog met moeite vooruit. Pijnlijke herinneringen, stress en onzekerheid maken je moedeloos. Je hebt geen weerstand meer tegen zonden en oude verslavingen. Herken je het?

Er is een geopende Levensbron

Verlies bij teleurstellingen niet de moed. Blijf bidden, vertrouwen en hopen! Zoek weer naar aansluiting bij de Levensbron. Er is altijd nog een geopende bron voor de gelovigen. Het probleem ligt bij de aansluiting. 

Wil je biddend tot een nieuwe overgave komen? Misschien kan het volgende lied hierbij helpen. Het staat in opwekking 445. Let op de woorden van de tekst, in de vorm van een gebed:

‘Bron van levend water, ontspring nu in mij,

zend Uw Geest, o heilig God, en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart.

‘k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart.’

 

In het tweede couplet klinkt het:

‘Heer, U bent de Herder, die mij geneest.

Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest.

Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu.

Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.’

 

Je kunt het verder beluisteren en meezingen als je het hieronder aanklikt:

 

Geef jezelf over aan de Heiland

Jezus is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler. Daarvoor is geloofsvertrouwen en volledige overgave nodig. Het wordt ook in het derde couplet van het lied hierboven genoemd.

Door het geloof geven we ons over aan het werk van God. Jezus leert ons in Joh. 6:29: ‘Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.’ Daardoor ontvangen wij weer geestelijke voeding en vervulling (zie Joh. 6:27-40). Voor de gelovigen geldt het dat zij worden verzadigd met de overvloed van het huis van God. We lezen verder in Psalm 36:9-10:

‘U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.

Want bij U is de bron van het leven.’

Door Jezus is er vergeving en herstel. Breng die pijnlijke herinneringen boven water voor Hem. Laat Jezus jouw emotionele beschadigingen en gekwetste gevoelens zien!

Breng alles aan de voet van het kruis. En als je daar toch bent, kijk dan naar de striemen op het verwonde lichaam van Jezus. Als je gelooft in Hem, is er heling. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jes. 53:5).

Zijn bloed reinigt ons. Zijn leven vervult ons. Bij Jezus is er een geopende fontein. We lezen in Zach. 13:1: ‘Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.’ 

Onze verontreinigde en uitgedroogde geestelijke bronnen kunnen weer worden vervuld met het reinigend water uit de Levensbron! Wat wil je graag?

Kies je voor geestelijke vervuiling of vervulling?

Vervuiling of vervulling?

Is je geestelijke bron al bijna uitgedroogd? Is het water verontreinigd en vervuild? Wordt de doorstroming geblokkeerd door pijnlijke scherven en verkeerde gevoelens? Wil je het bij het oude houden… en nog verder uitdrogen?

Leer te geloven zoals de Schrift zegt!

Leer in Jezus te geloven zoals de Schrift zegt! Velen komen niet tot een geestelijke vervulling omdat ze niet geloven volgens de Bijbel. Dit kan komen door onjuiste voorlichting, of door gebrek aan inzicht. Steeds weer opnieuw moet alles worden onderworpen aan de waarheid van de Schrift!

Als de geestelijke stromen van levend water opdrogen, hebben we weer nieuwe doorstroming en geestelijke opwekking nodig! De Levensbron moet weer met volle kracht worden geopend. Dit zal de kerkelijke en persoonlijke verzanding tegengaan.

Als je niet onvoorwaardelijk in Gods Woord gelooft, zul je niet tot geestelijke volwassenheid en vervulling komen. Sommigen vinden het veilig om te twijfelen en te missen. Dat is niet de bedoeling van de Schrift.

Voortdurende doorstroming is nodig

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar. Dat is niet de bedoeling van de eigenaar van deze bron.

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Word vervuld met de Geest!

Wat zal het missende hart werkelijk kunnen vervullen? Augustinus verklaart ons in zijn Belijdenissen, dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt bij God.

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God’ 

We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig! In Efeze 5:18 worden we opgeroepen: ‘Word vervuld met de Geest.’ In het Grieks is de werkwoordsvorm passief en preasens. Dit betekent dat ‘vervuld worden’ om een daad van God gaat, maar dat het voor de gelovigen ook een blijvende opdracht is om voortdurend vervuld te worden. We hebben geestelijk een voortdurende opwekking nodig! In Efeze 5:14-21 kun je lezen wat je daar voor moet doen.

Er is een heerlijke geestelijke volheid in God. Johannes getuigt ervan in Joh.1:16: ‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.’

Opdrachten voor in de kleine groepjes:

Jezus en de Samaritaanse vrouw

Lezen: Johannes 4:1-30, 39-42

Opdrachten 1

a. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte.

b. Waarom haalt Jezus haar probleem boven water?

c. Hoe komt het levende water bij haar binnen?

d. Welk innerlijk probleem wil je voor God en Jezus boven water halen? Waarom?

e. Hoe kan het levende water in je hart komen?

f. Wie wil er iets over delen: hoe het jezelf hebt ervaren?

Zorg voor een goede doorstroming

Voor een goede doorstroming moet onze bron voortdurend worden aangevuld. Door een voortdurende doorstroming wordt het vuil verwijderd en zal de bron niet dichtslibben. De toevoer van het levende water komt vanuit het Woord van God.

2. Waarom is slijk dat aanslibt in een bron een goed beeld van twijfel in ons hart?

3. Waar heb jij je twijfels over? 

4. Wat doet dat met je?

Beantwoord de volgende meerkeuzevragen

(Je kunt hierbij meerdere antwoorden omcirkelen):

5. Heb je last van het slijk van de twijfel?

    A. Het overvalt me regelmatig.

    B. Ik heb er veel mee te strijden.

    C. Gelukkig heb ik weinig last van twijfel.

    D. Ik twijfel nogal eens aan mezelf.

    E. Ik heb mijn twijfels over de weg die God met me houdt.

    F. Ik word in twijfel gebracht door uitleg over het geloofsleven.

   G. Ik ga twijfelen door innerlijke tegenstrijdigheden.

   H. Ik blijf twijfelen door zonden die in mijn leven blijven.

    I.  Door tegenslagen ben ik gaan twijfelen.

   J. Ik twijfel aan de uitkomst van sommige beloften.

   K. Ik twijfel regelmatig omdat bepaalde gebeden niet worden verhoord.

6. Praat samen over de uitkomsten.

  

7. Noem onopgeloste vragen over persoonlijke twijfel.

8. Hoe word je verlost van het slijk van de twijfel?

9. Wie kan er iets over vertellen uit eigen ervaring?

 

 Wil je geestelijk een bron van levend water zijn?

10. Bespreek samen het volgende tekstgedeelte.

Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’

11. Waardoor ontvangen wij levend water van Jezus?

12. Hoe worden we een bron van Levend water?

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst met een lied

Verlang je naar het levende water in je hart, zoals een dorstig hert naar water verlangt? Je mag je hart open bij het beluisteren en zingen van het volgende lied: 

 YouTube-video Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt naar water

 https://www.youtube.com/watch?v=m4q3WIuqxMI

 

Mogelijkheid tot nazorg

****************************************

***************

 

Sessie 13

Stenen in onze bron

en het gruis van negatieve gevoelens

Stenen kunnen onze bron blokkeren

We lezen in Gen.26 dat Izak te maken had met dichtgestopte waterputten. De Filistijnen hadden dat uit jaloersheid gedaan. In vers 15 staat er: ‘Al de putten die de dienaren van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde.’  Daar zit een herkenbare les in. Onze geestelijke vijanden zullen proberen om onze geestelijke bron dicht te stoppen.

         

Door wat anderen ons aandoen

Toegewijde gelovigen ontmoeten tegenstand. De duivel is de tegenstander en laat zijn onderdanen stenen gooien naar actieve gelovigen. Negatieve reacties, pijnlijke opmerkingen en roddels kunnen ons diep in het hart treffen.

De stenen van onkunde vanuit de wereld missen nogal eens hun doel. Je weet hoe ze daar denken. Ze kunnen met opmerkingen gooien die nergens op slaan en ons dus ook niet treffen.

Stenen vanuit de godsdienstige wettische wereld komen veel pijnlijker over. De Joden probeerden Jezus al te stenigen (Joh.8:59, 10:31). In Hand.8:58 zie je dat ze vrijmoedige getuige Stefanus hebben gestenigd.

 

Op geestelijke wijze worden er stenen in onze bron geworpen. Als ze je diep treffen, kunnen ze blijven liggen op de bodem van je hart. Bij herhaling zullen deze stenen dan de doorstroming in jouw bron gaan blokkeren.

Het kunnen stenen van afwijzing en vernedering zijn. Als je vrijmoedig mocht getuigen van het geloof in Jezus, kunnen sommige mensen stenen van onbegrip en afgunst naar je gooien. Izak werd rijk gezegend door de HEERE (Gen.26:12-14). De Filistijnen konden de welvaart van hem niet hebben, en stopte uit jaloersheid de waterputten voor hem dicht.

 

Tegenstanders kunnen proberen ons te ontmoedigen en te kwetsen. Zij gooien stenen van boosheid en angst in onze bron. Als we ons dit aantrekken, kunnen deze stenen zich opstapelen in onze bron. Boosheid en angst kunnen gekwetste gelovigen geestelijk belasten.

We kunnen ook in moeilijke omstandigheden worden gebracht, waarin we verkeerd reageren en fouten maken. Mensen kunnen ons gaan beschuldigen en belasteren. Stenen van teleurstelling en zelfbeschuldigingen kunnen ons dan treffen en onze vrijmoedigheid blokkeren.

Door wat we onszelf aandoen 

Door zonden wordt ons hart verontreinigd, waardoor we onze vrijmoedigheid kunnen verliezen. We gaan ons dan schamen en kunnen zelfs depressief worden. We gaan onszelf herkennen in de Psalmen 32 en 51. In Psalm 32:4 geeft David aan dat door zijn zonde zijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.

Gelukkig kwam er bij David na schuldbelijdenis weer doorstroming. Daarna kon hij weer een getuige zijn van een barmhartig God. In Psalm 51:12-15 bidt hij: ‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik de overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.’

Leer gelovig volgen

Hoe worden wij verlost van twijfel en negatieve gevoelens, waardoor wij geestelijk de mist ingaan? De oplossing heeft te maken met geloof en vertrouwen in God.

Geloof verdrijft onze twijfel

Liefde tot God en vertrouwen in Zijn leiding leren ons rustig volgen. Als ik mijn hand in Zijn hand leg, wijst Hij mij de weg.

Velen zijn al bemoedigd door het bekende lied van Jacqueline van der Waals:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren hand;

moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig kalme moed.

In het laatste couplet klinkt het:

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

We het rustgevende geloofsvertrouwen ook terug in opwekking 429, dat je onder de tekst ook kunt beluisteren (het begint en eindigt met het refrein):

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.


Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis –
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

(Refrein:)

Beluister het in het volgende lied:

Doorstroming en vrijmoedigheid

David kon na vergeving, vernieuwing en doorstroming weer een vrijmoedige getuige worden. De Heilige Geest kan ons weer nieuwe vrijmoedigheid geven. Stromen van levend water zijn er door het werk van de Heilige Geest (Joh.7:38-39).

Vrijmoedigheid geeft nieuwe, krachtige doorstroming in onze bron, en spoelt de angst weg. Door angst verloochende Petrus Zijn Meester. Door de uitstorting van de Heilige Geest kreeg hij bijzondere vrijmoedigheid en werd hij een krachtige bron van levend water.

Als je dorst naar God en en verlangt naar Jezus mag je vrijmoedig komen. Wees dan maar als een kind, dat onbevangen komt als het wordt uitgenodigd. Zoals het klinkt in het volgende lied van Elly & Rikkert:

‘Als je dorst hebt, als je dorst hebt,
mag je bij Mij komen,
want Ik ben de bron, zegt Jezus,
die zal blijven stromen.’

Hieronder volgt het hele lied:

Graaf de oude putten weer op

Er zijn voor gelovigen nog genoeg watervoorraden te vinden uit het verleden. Misschien kun je kracht putten uit vroegere ervaringen. De liefde en trouw van God zijn onveranderlijk voor Zijn kinderen. Je mag als een verloren zoon terugkeren tot de liefdevolle Vader.

Het is goed om deze toegestopte putten van beloften en geloofservaringen weer op te graven. We kunnen daar dan wel weer water uit putten en moed uit scheppen.

Het is net als bij een oude waterpomp boven een diepe put. Als de pomp is drooggevallen, moet je er vanboven eerst water in gieten. Zodoende kun je contact maken met het water uit de put. Daarna kan het diepere water uit de put weer   omhoog worden gepompt.

We lezen in Gen.26:18 van Izak in het dal van Gerar het volgende: ‘En Izak keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had.’

Zoek naar het levende water

Izak bleef daarna met zijn dienaren naar water graven. Dit is een voorbeeld om na te volgen. Als je eens van het heldere water hebt gedronken, en de smaak ervan te pakken hebt gekregen, zul je naar meer water gaan zoeken. In Gen.26:29 lezen we: ‘De dienaren van Izak groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water (a well of running water).’ In de weg van zoeken en graven kun je het levende water vinden!

In Gen.26:23 lezen we dat Izak bij Berseba de HEERE een altaar bouwde. Hij zette daar ook zijn tent op, en zijn dienaren groeven daar een put. Het Hebreeuwse woord voor graven ziet hier op het doorgraven van een rotslaag. De putten die er nu nog in Berseba zijn gaan door vijf meter rots heen. Het is de moeite waard om het water te bereiken dat van levensbelang is. Je moet er dus wel je best voor doen om een put te graven en open te houden.

Het water kan worden betwist. Boze machten zullen proberen om je van het levend water af te houden, zodat je geestelijk leven zal opdrogen. Izak bleef volhouden met zoeken en graven. En zo vond hij een put waar geen onenigheid over was. We lezen verder in Gen.26:22: ‘Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land.’

Wij willen geestelijk vrucht dragen in onze omgeving.

Daarom wens ik ons allen een put Rehoboth toe…

en wij zullen vruchtbaar zijn in dit land! 

 

Het gruis van negatieve gevoelens

1. Welke negatieve gevoelens kunnen onze bron vertroebelen?

2. Hoe kunnen deze gevoelens bij gelovigen nog een grote rol spelen?

3. Waarom hebben veel gelovigen last van ‘het gruis van afwijzing’?

4. Waardoor kunnen we in verwarring raken?

5. Wat doe je met het gruis in jouw bron?

 Welke volgende zinnen zijn het meest op jou van toepassing? Doe dit voor jezelf.

Nummer 1 tot 6: Zet bovenaan wat het meeste bij je past, aflopend naar nummer 6.

(De andere 6 zinnen zijn dan voor jou minder of niet van toepassing.) 

A. Ik heb gelukkig geen last van negatieve gevoelens.

B. Het gruis doet me niets. Ik negeer het gewoon.

C. Ik erger me aan het gruis.

D. Ik zorg dat ik positief overkom, zodat ze het niet merken.

E. Ik leer ermee te leven.

F. Omdat er nog genoeg doorstroming is, verwaarloos ik het gruis.

G. Ik zie het gruis wel door de vingers. 

H. Ik vind het heel verdrietig dat mijn bron zo vertroebeld is.

I. Bij afwijzing mag ik zien op Jezus, Die werd veracht (Jes.53:2-5).

J. Het bemoedigt mij dat Jezus ons leed heeft gedragen (Jes.53:4).

K. Ik ervaar dat er door de striemen van Jezus genezing voor mij is (Jes.53:5).  

L. Ik probeer in Jezus te blijven, want dan zal de Vader mij reinigen (Joh.15:1-2).

6. Probeer het nu met elkaar te delen, en er een gesprek over te hebben.

        

7. Lees samen Jesaja 53.

8. Welke tekst(en) in Jesaja 53 spreken je het meest aan? Waarom?

9. Waarom is Jesaja 53 goed voor het oplossen van het gruis in de bron?

10. Probeer elkaar verder te bemoedigen vanuit het Woord.

Onderling gebed 

Afsluiting samenkomst met een lied

Met de tekst van opwekking 710 willen we biddend om een zegen vragen bij het volgende lied. Daarin klinkt het ook:

‘Jezus, kom tot mij als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.’

Je kunt het aanklikken:

 In het laatste couplet wordt gebeden en gezongen:

‘Vader, maak ons tot een zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen

om zelf een bron te zijn.’

Zo willen wij door Hem Zijn liefde delen…

Mogelijkheid tot nazorg