Handboek Overwinning in de geestelijke strijd IV.7

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

7. De strijd om de jeugd

 7.1 Wereldse verleidingen

Vanaf de zestiger jaren zijn de aanvallen op de jeugd schrikbarend toegenomen. De seksuele revolutie is de bron van allerlei verleidende machten geweest. De moderne welvaart, vrije tijd en financiële middelen hebben het voor de jeugd mogelijk gemaakt om nieuwe deuren naar de wereld te openen. Toenemende vloedgolven van wereldse verleidingen hebben de jongerenwereld overspoeld. Heel wat ouders van de hedendaagse jeugd zijn hierdoor sterk beïnvloed. Velen van hen hebben het christelijk leven verlaten of zijn halfslachtig geworden. Anderen proberen de oude normen en waarden nog te handhaven. Door het mijden van de wereld hebben de reformatorische kerken zich tot op zekere hoogte nog kunnen handhaven. Inmiddels is bij reformatorische christenen via media en vooral door internet het vuile water van de wereld binnengestroomd. Op zondag lijkt het in del reformatorische gemeenten nog redelijk te gaan, maar in de week wordt door veel kerkelijke jongeren inmiddels meer gekeken op een scherm dan gebeden en gelezen. De invloed van de media en internet is voor veel behoudende christenen te sterk geworden. 

Leef niet in twee werelden! 

Zelfs veel ouderen zijn gaan leven in twee werelden en besmet door het wereldse denken. Je kunt door het hebben van een dubbele identiteit in het oordeel van de verharding terechtkomen. De liefde tot de wereld verblindt de harten en zinnen.

In 2 Kor.4:4 lezen we: ‘Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’ (Herziene St. vert.).

Als je er een dubbele identiteit op nahoudt, raak je gemakkelijk gefrustreerd (over jezelf en over anderen). 

7.2 Digitaal vluchtgedrag

Door allerlei botsingen, ruzies en afwijzingen proberen gefrustreerde jongeren hun geluk en acceptatie te zoeken in de mediawereld, de popmuziek en het uitgaansleven.

Ze zoeken in toenemende mate naar een escape (een vlucht uit de werkelijkheid) achter een beeldscherm, in een computergame, bij hun digitale vriendengroep op Hyves, MSN of de vriendensite Facebook.  Facebook werd in 2004 op de markt gebracht als een online platform voor Amerikaanse studenten. In april 2009 telde deze enorm groeiende site nog 200 miljoen gebruikers, in september 2009 al 300 miljoen en op juli 2010 werd bekendgemaakt dat de sociale netwerksite Facebook wereldwijd een half miljard leden telde. Het gemiddelde lid heeft op deze site ongeveer 130 vrienden (zoals de contacten daarop worden genoemd). 

Er is een enorme vlucht ontstaan naar meer oppervlakkige contacten en digitale vriendschappen. Men wil met velen verbonden zijn, maar niet gebonden. Als je jezelf verbindt aan bepaalde personen, heb je ook verplichtingen. Jongeren willen zoveel mogelijk vrij zijn, zich vrijblijvend ontspannen en de controle bewaren over hun vrije leventje.

Maar zijn ze eigenlijk wel in staat om goede keuzes te maken en goede contacten aan te gaan? Zijn ze al verstandig genoeg om de goede en verkeerde invloeden te herkennen en de verleidende geesten te onderscheiden?

We weten dat dit bij de meesten niet het geval is. We weten ook dat er veel kapers voor de kust zijn bij jeugdland.

 

Bied jongeren houvast en zekerheid

 

Jongeren in de puberteit willen aandacht en verlangen naar houvast en zekerheid. Kunnen wij ze dit bieden? Hebben wij wel genoeg invoelingsvermogen (empathie) en kunnen we dit naar hen uiten? Krijgen ze bij ons het gevoel, dat we ze begrijpen? Horen ouders niet regelmatig: ‘Jullie begrijpen me niet.’ Hebben we nog wel het geduld om naar hen te luisteren? Of zijn ze voor ons alleen maar hinderlijk en vervelend Veel pubers vragen negatieve aandacht. Hebben we ze dan iets positiefs te bieden?

 

7.3 Jeugd en popmuziek

De gevoelens van veel jongeren worden vertolkt door teksten in popsongs. Op populaire sites zoeken ze naar bevestiging en begrip. Daar herkennen ze zich in de songs en (voor)beelden, die ze worden opgedrongen. 

De Rolling Stones vertolkten eens in het populaire lied ‘I can’t get no satisfaction’ de gevoelens van veel jongeren. Zo is het bij de wereldsgezinde mens: ‘Ik kan geen bevrediging vinden!’ In Jes.57:20-21 lezen we het: ‘Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddeloze, zegt mijn God, hebben geen vrede.’

Kun jij ook geen bevrediging vinden voor je onstuimige gevoelens. Ben jij ook nog zo voortgedreven en onrustig?

De Heere Jezus roept het je nog steeds toe: ‘Kom naar Mij toe (…) en Ik zal je rust geven.’ (Zie Matth. 11:28.) Ook als je vermoeid en belast bent door het toegeven aan verleidingen en zonden, geldt deze uitnodiging voor jou!  De dorstige mensen mogen volgens Jesaja 55:1 tot de wateren komen, ook als ze geld uitgeven voor wat geen brood is. We lezen in de Engelse Bijbel bij vers 2: ‘Why do you spend money for what is no bread, and your wages for what does not satisfy?’ De uitnodiging is dus ook gericht tot hen, die moeten zeggen: ‘I can’t get no satisfaction’.

Popmuziek is voor de christelijke jongeren één van de grootste verleidende machten die hun christelijke opvoeding bedreigen, al hebben nu films en (video)games vaak een nog sterkere aantrekkingskracht. Het gebeuren via internet zal het wel winnen van de popmuziek, maar niettemin blijkt toch nog ca. 70 procent van de reformatorische jongeren regelmatig naar popmuziek te luisteren.

De invloed van satan is duidelijk waarneembaar in de ontwikkeling van de popmuziek. Daarbij gebruikt hij de massamedia om in de jongerenwereld te infiltreren. Met internet heeft satan een effectief medium om de wereld onder zijn verwoestende invloed te krijgen. Zijn zuigkracht bereikt daarmee de christelijke huiskamers. De boze machten zien kans om vooral de jeugd via de massamedia te vergiftigen met goddeloze invloeden. Satanisten willen jongeren zo snel mogelijk inpalmen en hebben als motto verwoord: ‘Vang ze als ze jong zijn en verbuig hun binnenste, hun gedachten.’

De krachtigste invloeden komen van de muziek en van wat ze zien

Onderzoekers zijn er achter gekomen dat de meest krachtige invloed die jongeren van 12 tot 18 jaar ondergaan, komt van de muziek en van alles waar ze naar kijken. De massamedia en wat via internet tot hen komt heeft meer invloed op de jongeren dan wat ze meekrijgen van thuis, van school en van de kerk. Iemand heeft zelfs opgemerkt dat er niets kenmerkender is bij deze generatie dan haar verslaving aan muziek. Veel reformatorische jongeren worden door de media uit hun isolement gezogen. Verleidende invloeden komen bij onzen jeugd binnen, zelfs via de kleinste oordopjes. Een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad heeft uitgewezen 38 procent van de 12-jarigen regelmatig al naar popmuziek luisteren. Bij de 14-jarigen is dit dus al opgelopen tot 70 procent. Het geeft ook reformatorische jongeren een kick en een happy gevoel.

 

7.4 Inspelen op gevoelens

Veel mensen in het Westen zijn kinderen van hun tijd en geïnfiltreerd door ‘de geest van deze eeuw’. Hun eigen zondige wil is daardoor ‘wet’ geworden. Ze zijn individualistisch en postmodern in hun denken. Wat zich aandient is voor hen goed ‘als het maar goed voelt’. Eigenlijk speelt dan ‘het goede gevoel’ de overheersende rol in hun leven. De wil koppelt zich aan dit gevoel en het denken laat zich hierin meeslepen. Het gevoel is onze zwakste ingang, waardoor we het gemakkelijkste zijn te verleiden

Het gevoel is onze zwakste ingang,

 waardoor we het gemakkelijkste zijn te verleiden

 

Het gevoel is oppervlakkig en neemt de zondige vrucht, omdat zij begeerlijk is.  Hierdoor is de mens ook gevallen in het paradijs. We lezen ervan in Gen.3:6: ‘En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man, en hij at.’

Het was een zeer misleidend gevoel, ingegeven door de grote misleider. En het eten heeft de mens juist onverstandig gemaakt. Waarom niet beter nagedacht! Bezin je daarom, voordat je aan de zonde begint. Na het eten van de verboden vrucht volgt er een zeer wrange nasmaak. Waak ervoor, dat je niet dezelfde fatale fout maakt!

 

Het eten van een verboden vrucht geeft een wrange nasmaak

 

 

7.5 Verzwakking van de wilskracht

Satan en zijn demonen zijn er op uit om de wilskracht bij jongeren af te zwakken.

Hiervoor gebruiken zij puberteitsproblemen, wereldse verleidingen, drank- en druggebruik. Door emotionele beschadigingen en innerlijke problemen kan de wilskracht worden afgezwakt. Hierdoor wordt men vatbaar voor infiltratie door ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ (Ef.6:12). In het zoeken naar ontspanning, het bovenmatig kijken naar films en het spelen van games verzwakken de wilskracht en het verantwoordelijkheidsgevoel. Jongeren die in de watten worden gelegd en niet hoeven te vechten voor studie en toekomst, verliezen hierdoor hun gezonde wilskracht. Het niet (meer) werken aan een bereikbaar doel maakt jongeren zwak. Er is dan een gebrek aan toekomstperspectief. Dit is een groot probleem in onze westerse samenleving.

Door de genade van God en het geloof wordt de wil juist weer actief gemaakt (zie Dordtse leerregels H.3+4, art.11+12).

De wilskracht wordt bij gelovigen op geestelijk gebied sterker gemaakt door beproevingen en verdrukkingen. In Rom.5:3-4 lezen we dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid werkt bevinding. De bevinding werkt hoop. Het geloof heeft dan de toets van de verdrukking doorstaan. In het Grieks staat er voor lijdzaamheid ‘volharding’ en voor bevinding (dokimé) ‘beproefdheid’ of ‘gebleken echtheid’. In de Engelse Bijbel (New King James Version) hebben ze voor bevinding of ervaring ‘character’ vertaald, wat hier eigenlijk betekent: ‘approved character’.

 

7.6 Karaktervorming en wilskracht

Je karakter wordt beproefd in de verdrukkingen. De bouwstenen van je karakter worden vanaf je vroege jeugd geplaatst, opgebouwd en versterkt. Het geloof behoort bij de genadegaven, die ook bouwstenen zijn voor het karakter. Door de zonde en de boze machten horen tegenslagen en problemen bij het leven. Dit zal het karakter vormen. Je kunt deze werkelijkheid onder ogen zien of willen ontlopen door vluchtgedrag. Door problemen en zorgen kunnen in de levens van mensen twee zaken ontstaan: een ‘vechtmentaliteit’ of een ‘vluchtmentaliteit’. Bij een vechtmentaliteit hoort een sterke wilskracht, om te kunnen volharden. Een sterke wilskracht behoort al jong te worden aangekweekt.

 

Een sterke wilskracht moet al jong worden aangekweekt

 

We hebben tegenwoordig te maken met verwende generaties (spoiled generations) in het Westen. Na een ‘spoiled generation’ volgt vaak een ‘drop-out generation’.

 

Een jongere met een zwakke wil is een gemakkelijke prooi voor verleidingen en infiltraties door boze machten. In de vroege kindertijd kan iemand al emotioneel en geestelijk zijn beschadigd, waardoor de wilskracht ernstig is verzwakt. Door een slechte opvoeding, waarin een kind meer is ontmoedigd dan bemoedigd en aangemoedigd, kan er een afhankelijke wil zijn ontstaan. Met heeft het bij een bepaalde verkeerde opvoeding zelfs over ‘aangeleerde hulpeloosheid’.

In Ps.27:7 berijmd geeft de dichter ons door:

 

‘Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op de HEER, godvruchte schaar, houd moed:

Hij is getrouw, de bron van alle goed;

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER.’

 

Hierin zie je hoeveel hoop en moed het geloof je kan geven. Je mag je dan verlaten op de Heere. Vertrouwen op God maakt je wilskracht sterk, omdat je weer hoop en moed in je leven hebt. Je hebt dan ook een goed doel en een heerlijke toekomst voor ogen. Counselor dr. Neil T. Anderson stelt in zijn boek ‘Hoe overwin ik mijn… depressie’, dat we een crisis kunnen doorstaan door een gelouterd karakter. Hij leert ons verder: Moeilijkheden en beproevingen worden door God gebruikt om uw karakter bij te schaven en u aan Zijn beeld gelijk te maken. De hoop die het resultaat is van een beproefd karakter zal nooit teleurstellen.’

Je kunt deze waarheid dus ook vinden in Rom.5:1-5. In vers 5 lezen we: ‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.’ De Heilige Geest maakt ons de liefde van God voor ons bewust. Een gezonde gelovige heeft vrede bij God (vers 1) en ervaart Zijn liefde en nabijheid (vers 5). Dit maakt de wil krachtig om de Heere God vrijwillig te dienen en om Jezus na te volgen.

Dit is een goed voorbeeld voor een gezonde opvoeding en goede karaktervorming. In een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving kan het karakter zich vanaf de vroegste kinderjaren gezond ontwikkelen. Een positieve godsdienstige opvoeding is uiterst belangrijk voor de opbouw van een goed karakter en het versterken van de wilskracht.

Wat moeten de gelovigen hun kinderen voorhouden en bekendmaken? Het antwoord lezen we in Ps.78, waarin Gods vaderlijke liefde wordt voorgesteld. Volgens vers 5 moet het de kinderen worden verteld: ‘Dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’

 

Vertel dat ze hun hoop op God moeten stellen

 

Welke daden van God kunnen we ons nageslacht doorvertellen? Wat kunnen ze opmerken van ons vertrouwen in Hem? Het vertrouwen in God en de liefde van en tot Jezus zal ook de jongeren sterk en moedig maken.

Dr. Anderson geeft ons door: ‘De meeste aangeleerde hulpeloosheid is het resultaat van ervaringen uit onze kindertijd. Door het gemis van Gods aanwezigheid in ons leven en de kennis van Zijn weg, leerden we hoe we moesten overleven, onszelf verdedigen en beschermen. Velen voelen zich verslagen vanaf het begin, omdat de boodschappen die ze van de wereld ontvingen vaak negatief waren: ‘Dat kan jij niet, laat mij dat maar doen. Je bent te klein of te dom. Jij zult nooit wat voorstellen. Het is een ellendige wereld daarbuiten, dus wees voorzichtig en zorg voor rugdekking.’

Met deze boodschappen is het niet gek dat we denken dat we niets kunnen. De schatting is dat 95% van de wereldbevolking pessimistisch van aard is.’

 

Het is dus belangrijk dat je vanaf je vroegste jeugd al een boodschap van hoop meekrijgt. Daardoor kan je wilskracht sterk worden je karakter zich gezond ontwikkelen.

Helaas is dit in opvoedingssituaties vaak niet het geval. Wat gebeurt er met kinderen die in echtscheidingssituaties terechtkomen? Hoe zal een kind zich ontwikkelen in vernederende omstandigheden, als het wordt gepest en achtergesteld?

 

Karakterbouwstenen in het werkboek

Over het leggen van karakterbouwstenen voor de bouw van een gezond en sterk geestelijk huis kan door middel van het werkboek verder worden nagedacht.

Voor een cursus jongerenpastoraat is het van belang dat er een werkboek is. Daarin kan samen worden gewerkt aan geestelijke voorlichting en de bewustwording. Wat is nodig voor een gezonde geestelijke opvoeding en karaktervorming. De bouwstenen voor een goede draagkracht en stevigheid om levensstormen aan te weerstaan, kunnen dan worden benoemd. Verkeerde bouwstenen die de geestelijke gezondheid en de wilskracht verzwakken en ondermijnen moeten hierin ook aan het licht worden gebracht. Het onderscheiden van goede en kwade zaken kan worden aangeleerd. ‘Voorkompastoraat’ is in onze tijd vol verleidingen hard nodig. Voorkomen is nog altijd beter, dan er te laat achterkomen dat het geestelijk gebouw geen stand kan houden.   

       

 

7.7 De gekwelde generatie

De opkomst van de welvaart heeft ook op geestelijk en psychisch gebied ernstige welvaartsziekten met zich meegebracht. De negatieve geestelijke en psychische gevolgen worden verderop in het handboek behandeld. Daarbij komt de weg tot herstel uitgebreid aan de orde.

Innerlijke problemen spelen vooral ook bij jongeren een belangrijke rol. Velen van hen zitten midden in de identiteitscrisis en zijn behept met onzekerheid, innerlijke angst en boosheid. Het leidt vaak tot vluchtgedrag (escapisme), agressiviteit en depressiviteit. We moeten deze toenemende problemen niet onderschatten.

Veel jongeren geven zich over aan overmatig gebruik van drank en drugs en verwaarlozen hun gezondheid.

Waarom letten veel jongeren niet genoeg op hun geestelijke, psychische en lichamelijke veiligheid, door veel alcohol en drugs te gebruiken?

Kijk in zulke gevallen maar eens terug naar wat ze hebben ervaren in hun gezin. Ik heb begrepen dat er bij meer dan 90% van hen die zijn opgenomen (geweest) bij St. De Hoop (om weer clean te worden) problemen thuis waren.

 

In de vorige eeuw werd de moderne jeugd in Amerika al ‘de gekwelde generatie’ genoemd. De 21e eeuw kunnen we nu al ‘de eeuw der bezorgdheid’ noemen. In het ‘digitale ik-tijdperk’ komen er steeds meer drop-outjongeren.

 

We leven in het ‘digitale ik-tijdperk’

 en ‘de eeuw der bezorgdheid’

 

Velen hebben zich overgegeven aan doelloosheid. Ze vragen zich af: ‘Waar leef ik eigenlijk nog voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik nog mijn best doen? Heb ik wel een doel om voor te leven? Dit heeft geleid tot doemdenken.

 

Jongeren uit deze vluchtwereld kwamen ook terecht in de occulte sferen. Ze keerden zich tot valse goden, tot de paranormale wereld van demonen, om op deze wijze macht en controle te kunnen krijgen. Maar de wereld waar je op deze wijze controle over wilt krijgen, pakt je in… en krijgt spoedig de controle over jou. Zo zie je dat velen vanuit het machteloze gevoel van afwijzing de toevlucht hebben gezocht in de wereld van duistere, occulte machten. De toegangsdeur wordt vaak verschaft via de popmuziekwereld. Vluchtgedrag naar demonische machten is levensgevaarlijk! Demonen infiltreren via de gedachten en stimuleren angst en boosheid, die leiden tot depressie en agressie. De geesten uit de afgrond brengen hun slachtoffers aan de rand van de afgrond.

De catastrofale gevolgen worden de laatste tijd duidelijk zichtbaar:

In 2009 was zelfdoding doodsoorzaak nummer twee onder jongeren (na verkeersongelukken). Volgens de kinderombudsman leven twee tot drie op de zes jongeren met zelfmoordgedachten. Hij geeft verder aan dat in Nederland jaarlijks  1500 mensen overlijden aan zelfdoding (waarvan 50% jonger is dan 25 jaar). Om precies te zijn: in 2008 maakten volgens het CBS 1435 mensen in Nederland een zelf eind aan hun leven. In 2009 was dit aantal gestegen naar 1525. Het aantal pogingen tot zelfmoord ligt jaarlijks op 94.000. Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding geeft aan dat in 2007 binnen zes maanden 70.000 tieners één of meer zelfmoordpogingen deden (100.000 pogingen in totaal).

In augustus 2010 werd bekendgemaakt dat spoorbeheerder ProRail pogingen gaat ondernemen om het aantal zelfdodingen op het spoor te laten verminderen. Volgens Pro Rail geeft de ervaring aan, dat ongeveer de helft van het aantal suïcides wordt gepleegd door mensen die in behandeling zijn (geweest) bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

 

7.8 ‘Ik wil me ontspannen’                               

Veel jongeren verkeren in een passieve houding ten opzichte van verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zij willen zoveel mogelijk ontspannen en genieten van de (digitale) mediamiddelen. Ze worden snel ingepakt door de nieuwere producten en technische uitvindingen, zoals mobieltjes met de nieuwste mogelijkheden,  iPods, internettoestellen, iPhone 4, Video calls, multitasking en andere middelen waarmee ze contact kunnen hebben met vrienden en vriendinnen.

Naast de normale wereld van regels, waarden en normen, verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben ze hun eigen wereld van ontspanning en contacten. Daarmee ontwikkelen ze een tweede leefwereld, een soort ‘second life’, een dubbele identiteit. Hun eigen gecreëerde wereld van ontspanning wordt in de meeste gevallen hun belangrijkste wereld. Zij raken daar steeds beter in thuis, terwijl de normale leefwereld op de achtergrond raakt Ze gaan zichzelf zozeer verwennen, dat ze steeds meer kiezen voor alles wat boeit, wat leuk is, wat goed voelt en wat een kick geeft. Het geeft problemen als ze zich vervreemden van hun thuis- en schoolsituatie.

Het wordt daardoor steeds moeilijker om hun weg te vinden in de normale leefwereld van thuis, school en kerk. Voor hun gevoel wordt het in de normale wereld steeds saaier, het boeit ze steeds minder om daar nog te leven en te werken.

Voor ouders en opvoeders wordt het steeds moeilijker om de wegglijdende jeugd nog te volgen. Ze worden steeds slimmer (of sluwer) om stiekem door te gaan met hun tweede leven. Ze weten de ingangen naar het verborgen genot goed te verbergen voor de opvoeders, ‘die over hen zijn gesteld’.

 

Het wordt steeds moeilijker

om de afglijdende jeugd nog te kunnen volgen

 

Zoals de boze geesten ‘achter de schermen’ op een occulte wijze te werk gaan, volgen veel jongeren hun tactieken. Ook hierin zie je de doorwerking van demonische infiltratie. De verleidende machten worden de laatste tijd steeds indringender en listiger toegepast op de naïeve jongeren. Het is duidelijk dat satan en zijn demonen zich bedienen van de moderne communicatiemiddelen. Ze zien hiermee kans om de jeugd op een effectieve wijze los te maken van hun behoudende, christelijke achtergrond.

 

7.9 Voorkompastoraat is nodig

 

De gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) is in onze tijd daarom ook van groot belang. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn gevallen engelen leren ontdekken. Zijn gedachten en listen mogen ons niet onbekend blijven, zodat we de verleidingen opmerken en kunnen weerstaan.

Maar wat we ook proberen, de jeugd heeft inmiddels de mogelijkheden om eigen keuzes te maken (buiten het gezichtsveld van de opvoeders).  

Voorlichting en voorkompastoraat naar opvoeders en jongeren toe is dus echt wel nodig geworden!

 

Deze cursus jongerenpastoraat is tot dit doel opgezet.

 

We dienen samen met onze jongeren te ontdekken, welke gevaren ons bedreigen en hoe we de verleidingen kunnen weerstaan. De wereldse verleidingen en demonische infiltraties verzieken het geestelijk leven en maken jongeren al snel ongelukkig. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de jongerenwereld.

Jongeren hebben een geestelijk houvast en een vaste koers nodig, waardoor ze gezond kunnen ontwikkelen. Een heftige puberteit moet in een rustig vaarwater de juiste richting vinden. Jongeren moeten weten wat de consequenties zijn van de keuzes die ze maken. Ze moeten leren niet alles te accepteren wat ze wordt opgedrongen door de moderne samenleving. Ze dienen al vroeg de geesten te leren onderscheiden, zodat ze het verschil tussen goed en kwaad kennen. Als hun levensschip losraakt van de veilige kade, raken ze op drift en worden ze meegezogen door de golven van wereldse verleidingen. Ze raken dan de koers kwijt, gaan de mist in en drijven op den duur als een hulpeloze kurk op het water.

We herkennen de onzekere, onhandige en hulpeloze jongeren al spoedig aan hun stress en besluiteloosheid. Het blijkt dus dat veel postmoderne jongeren een verzwakte wil hebben.

 

7.10 Onzekerheid, stress en besluiteloosheid                            Jongeren met een verzwakte wil zijn passief en hulpeloos als er gehandeld moet worden. Op den duur kunnen ze in de zaken van het dagelijks leven moeilijk keuzes meer maken of initiatieven ondernemen. Dit het gevolg van het steeds weer ontlopen van verantwoordelijkheden en het wegvluchten in hun digitale wereld. Onzekerheid, sociale angst en onhandigheid houden hen in een passieve toestand. Anderen moeten dan voor hen kiezen, handelen, leiden en besluiten. Ze willen de controle over zichzelf en hun handelen nog wel bewaren, maar ze lijken het spoor bijster in de normale leven van plichten en verantwoordelijkheden.

Door het misleide verstand en de afgezwakte wilskracht kunnen jongeren komen tot onoplettendheid, gebrek aan concentratie en beoordelingsvermogen, aarzeling en besluiteloosheid. Besluiteloosheid is één van de belangrijkste oorzaken van stress.

 

Besluiteloosheid is één van de belangrijkste oorzaken van stress

 

De onzekerheid, onkunde  en onhandigheid leidt tot angst als ze moeten handelen en besluiten. Ze zijn dan bang om de controle te verliezen (die ze eigenlijk al uit handen hebben gegeven aan verleidende machten).

Daarbij komt nog het probleem van koppigheid en stelligheid, omdat ze denken het allemaal toch wel goed door te hebben en te weten. Het is vaak slechts een denkbeeldig machtsgevoel, wat in de praktijk geen handen en voeten heeft. Ze willen niet dat een ouderwets opvoeder hun gaat vertellen hoe ze het moeten doen. Dan gaan ze liever naar de jonge raadgevers (zoals koning Rehabeam deed), die dus ook met dubieuze adviezen komen. Volgens hen moet je ervoor zorgen, dat je zelf ‘de macht in handen houdt’. ‘Zorg ervoor dat je zelf de controle bewaart.’ Als je het eigenlijk zelf niet kunt, en toch niet wilt afgaan, kun je naar middelen gaan grijpen, die je zullen gaan uitputten en verwoesten.

Hoeveel jongeren gebruiken al op jonge leeftijd (beneden de 18 jaar) teveel alcohol, om zich maar zekerder te voelen en weer te durven? Het is echter geen wijsheid, die uit het bierflesje komt. De wilskracht wordt juist verzwakt door het gebruik van verdovende of stimulerende middelen. In de puberteit ben je nog in de periode van de karaktervorming. Het karakter wordt door het gebruik van alcohol en drugs misvormd.

 

De jonge alcoholist

Door het risicogedrag komt een gebruiker sneller in de problemen. Hij verzwakt zijn conditie en veerkracht en raakt uitgeput. Hij kan dan de druk van het leven niet meer aan en gooit het touw in het bootje. En zo laat hij zich op zijn gevoelens drijven als een kurk op het water. Hij geeft zich over aan negatieve gevoelens van angst en boosheid. Zodoende wordt hij een gemakkelijke prooi van boze geestelijke invloeden en demonische infiltratie. Daarna worden verschillende zaken in zijn leven dwangmatig en heeft hij op deze gebieden de controle verloren. Dit is een voorbeeld van een jongere die door vlucht- en risicogedrag in een negatieve spiraal is terechtgekomen. Probeer dit risicogedrag te voorkomen!

 

De cursus ‘No Apologies’ van Focus on the Family biedt jongeren een helpende hand, opdat ze vroegtijdig zullen kiezen voor een gezonde levensstijl. Denk vooraf na, zodat je jezelf later geen excuses zult moeten aanbieden, omdat je verkeerde keuzes hebt gemaakt in je puberteit.

 

Ik heb al eerder aangegeven dat je gevoel de gemakkelijkste ingang is voor negatieve beïnvloeding. Dit kan dus leiden tot zonde, zwakte en angst. De boze geesten zoeken naar zwakke ingangen, om te kunnen infiltreren. Ze zijn de aanstokers van zonde, ziekte en verderf. Als we ons door het gevoel laten drijven, kunnen we gemakkelijk worden misleid. Het gevoel werkt niet met de ogen van het verstand, maar tast als het ware in het duister. We moeten onze keuzes niet laten bepalen door of het ‘goed of slecht aanvoelt’. Onze wil moet zich niet laten voortstuwen door zondige verleidingen, angstig, boosheid of opstandigheid. Dat is allemaal verkeerde brandstof voor de wilskracht. Laat je niet teveel leiden door het blinde gevoel, maar gebruik je heldere verstand!

 

7.11 Speler in het grote spel

Satan is de grote bespeler en de spelleider van het wereldspel. Het grote spel wordt gespeeld. Jij wordt bespeeld en je speelt zelf mee. Je bent een pion op het spel, maar bent zelf verantwoordelijk voor de stappen die je zet. Satan en zijn onderdanen zullen je zoveel mogelijk trachten te beïnvloeden, te manipuleren en te indoctrineren, maar jij bent de speler die steeds weer aan de zet is.

In de laatste decennia zien we een ontwikkeling dat jongeren steeds meer speelruimte krijgen om eigen keuzes te kunnen maken, buitenom het gezicht van de opvoeders. Dit heeft te maken met de media en de internetontwikkelingen. Ouders en opvoeders hebben steeds minder zicht op wat jongeren doen achter de computer en waar ze mee bezig zijn. Je wordt dus steeds meer op jezelf aangewezen. Je eigen verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Jij moet de keuzes maken en de zetten doen. Er wordt eigenlijk steeds minder controle op je uitgeoefend, omdat de materie steeds ondoorzichtiger en ingewikkelder wordt voor ouderen. Je kunt de onkundige ouders wellicht steeds meer buiten spel zetten (buiten jouw spel), maar ze moeten toch nog een belangrijke rol blijven spelen in jouw leven! Verlies het contact met je veilige thuisbasis niet, waar je ook heen wilt zwerven op het World wide web. Als je omvalt met je nieuwe providers, moet je kunnen terugvallen op je ouders en opvoeders. Ten diepste weet je wat je aan ze hebt en dat ze (hopelijk) echt om je geven… en dat moet je nog maar afwachten wat betreft de nieuwe (tegen)spelers in je leven. Voor de wereld ben jij een nieuwe aanwinst… maar wat zal deze transfer jezelf opleveren?

Let wel op: de grotere speelruimte die je krijgt is een onveilige, verleidelijke, verraderlijke en gevaarlijke ruimte. In deze ruimte kun je gemakkelijk de mist ingaan en worden overvallen door de machten van de duisternis. In deze speelruimte ligt er van alles op de loer. Daar zijn personen aanwezig die hun eigen ziel al aan satan hebben verkocht en die zieltjes willen winnen voor hun boze meester. Als je argeloos hun terreinen verkent, ben jij één van deze zieltjes, waar ze op loeren.

In deze speelruimte zijn er gemene spelers, die vals spelen, die zaken tegen elkaar uitspelen, die jou bespelen, jouw goede kanten wegspelen… net zolang totdat je jouw ziel hebt verspeeld.

 

Laat je niet gevangen nemen door wereldse vrijheden

 

Door de vrijheden die jongeren pakken, raken velen van hen geestelijk en psychisch in de knel. Op het terrein van de wereldheerser raak je gemakkelijk in de problemen. Om hun problemen op te lossen zetten sommige jongelui zelf hun lichamelijke gezondheid op het spel, door het grijpen naar geestverruimende, verdovende en stimuleren middelen. Door het gebruiken van ‘speed’ kom je op de verkeerde weg, vlieg je gemakkelijk uit de bocht. Je brandt je vingers aan het spelen met vuur.

En je leven is geen spel, wat je nog een keer over kunt spelen. Je leven is een harde werkelijkheid, wat goed moet worden geleefd!

 

Je mag je eigen keuzes maken, maar dan wel in gebondenheid aan Gods Woord en binnen Zijn beschermende regels. Let er wel op: als je geen rekening houdt met Gods woord en wil, ga je de mist in.

Verspeel en verspil je kostbare genadetijd niet. Leer te lopen in de loopbaan van het geloof, ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, op Jezus! (zie verder Hebr. 12:1-13).

 

 

7.12 Laat je niet verleiden!

De verleiding infiltreert als een saboterende geheimagent. De duivel komt zelfs als een engel van het licht. We hoeven maar één keer verkeerd aan te klikken en het virus van de zonde komt al langs ons flinterdunne filternet binnen. Het besmette systeem moet voortdurend worden gescand, om alle mogelijke virussen op te sporen. Zodra je het kwaad laat zitten of over het hoofd ziet, gaat het zich uitbreiden. De zonde in ons moet worden gedood, anders zal de zonde ons doden!

 

Inmiddels zijn ook veel christelijke jongeren geïnfecteerd met het gif van satan. Zij zijn al besmet door het virus, zonder dat ze ten diepste beseffen waar dit toe zal leiden. De verleidelijke wereldse films, de min of meer spottende komieken en de (online) computergames hebben de laatste tijd duizenden christelijke jongeren meegesleurd in het domein van de slang. Dit heeft een enorme verslavende werking.

 

Er is in het verleden veel gewaarschuwd tegen slechte tv-programma’s. De televisie is bij veel jongeren welhaast buiten beeld geraakt in vergelijking met de computergames. Hebben we dit al door? Hebben we dit al pijnlijk ondervonden? Hoeveel ouders worstelen biddend voor hun wegglijdende kinderen in een wereld van computerverslaving, magische invloeden en occultisme?

 

Er zijn insecten die worden aangelokt door de kleur en geur van vleesetende planten. Hoe dichter ze bij de kelken komen, hoe meer ze in een bedwelmende roes geraken. Ze worden er ‘high’ van. Uiteindelijk storten ze ‘swingend en genietend’ in het verderf. Dit zien we gebeuren met druggebruikers, popmuziekliefhebbers, alcoholisten, gameverslaafden en veel (jonge) levensgenieters die voortdurend ‘uit hun dak’ willen gaan. Satan wil als de listige slang juist ook de christenen meesleuren in zijn rivier (Openb.12:15).

 

7.13 Blijf op een veilige afstand

Pas op voor de verleidende kracht van satan, die je in een wurgende greep te pakken kan nemen als je in zijn gezichtsveld verkeerd. Zorg daarom dat je op veilige afstand blijft! Ik herinner me dat mijn broer vroeger tijdens een vakantiereis in Schotland graag vanaf de hoge krijtrotsen naar beneden keek. Voor mijn gevoel begaf hij zich daarbij te dicht bij de afgrond. Hij genoot echter van het geweldige uitzicht!

Stel je voor dat er in dat gebied van de ene naar de andere plaats twee wegen bevonden: één vlak langs de afgrond van de krijtrotsen en de andere op een veilige afstand. De laatste weg is daarbij veel saaier en eentoniger. Toch kun je beter kiezen voor deze weg. Je weet namelijk nooit of je vroeger of later toch een keer in de afgrond stort.

Kies daarom voor de veilige weg dicht bij de Redder en Behouder van verloren zondaren, die op het punt staan om verloren te (kunnen) gaan. Zie niet sterk op de zaken die je kunnen verleiden! Blijf uit de buurt van de grote verleider!

 

7.14 Let op de tijdgeest

De tijdgeest is de geest van de massa, waardoor hij ook ons wil beïnvloeden.

De tijdgeest beïnvloedt door mode, wetenschap, media, popmuziek. Hij boekt de beste resultaten bij de jeugd. De jeugd is gemakkelijk te beïnvloeden, heeft nog geen sterk gefundeerde mening en is op zoek. Jongeren stellen hun hart al snel open voor de nieuwste wereldse ontwikkelingen, die gewoonlijk door satan worden beïnvloed. De tijdgeest fluistert jullie in: ‘He, jij daar! Je gaat niet met je tijd mee; je bent ouderwets. Je wordt te veel gevangen gehouden door de verouderde meningen van je ouders en de kerk. Wees toch niet zo kortzichtig en bekrompen. Geef jezelf de ruimte! Ga met me mee de wijde wereld in, via het World Wide web of via andere toegangsdeuren. In de wereld hebben ze tenminste genoeg tijd voor, wat je niet altijd kunt zeggen van je ouders.’

 

Jongeren die met hun tijd mee willen gaan verliezen hierdoor teveel genadetijd! Gemiddeld wordt in Nederland al ca. 40% van de vrije tijd door tieners besteed achter een beeldscherm.

 

Tieners worden 40% van hun vrije tijd

 achter een beeldscherm opgevoed

 

Waarom wil je jouw kostbare tijd verliezen aan de boze tijdgeest, die je wil misvormen  en mismaken? Luister naar het Evangelie: God heeft je gemaakt en wil je door Zijn genade ook weer heel maken! Wil je dit niet meemaken?!

Wie in het geloof tot Jezus mag vluchten, heeft zodoende geen demonisch gevaar te duchten. Luister maar naar de nog altijd actuele uitnodigingen en woorden van God, in Ps. 95:6-8: ‘Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn weide, en de schapen van Zijn hand. Heden, zo je Zijn stem hoort, verhard je hart niet!…’

 

7.15 ‘Zorg dat ze geen tijd hebben…’

Iemand gaf mij het volgende bewerkte fictieve verslag van een occulte vergadering door satan en zijn demonen. Een soortgelijk iets zou achter de schermen kunnen gebeuren:

 

‘Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. Als opening zei hij:
‘We kunnen christenen er niet van weerhouden naar de kerk te gaan.

We kunnen ze er niet van weerhouden stille tijd te hebben.

 

We kunnen ze er zelfs niet van weerhouden

een relatie met hun Zaligmaker te hebben.
Zodra ze in de Heere Jezus geloven is onze macht over hen verbroken.

Dus laat ze maar naar de kerk gaan

en laat ze zich maar kerkelijk of christelijk noemen.

 

Maar zorg ervoor dat ze geen tijd hebben.

Geen tijd om een echte wandel met God te hebben.

Dit is wat ik wil dat jullie doen: leid ze af van hun pogingen

om een leven met God te hebben en houd dat vol’.

‘Hoe moeten we dat doen?’ vroeg één van de demonen.
Houd ze bezig met nutteloze zaken in het leven,

verzin steeds meer dingen om hun gedachten mee te vullen,

zodat ze gesloten zijn voor alles wat echt van belang is.

 

Laat christenen het onderling veel oneens zijn met elkaar.
Strooi verzinsels, roddels en praatjes in hun gedachten.
Laat ze onderling veel discussiëren over allerlei bijzaken,

dominees en kerken.

 

Zorg ervoor dat ze vooral niet over de kern spreken.
Zorg ervoor dat christenen onderling geen goede vriendschappen krijgen.

Let erop, dat ze niet met elkaar gaan bidden.
Laat ze in de tijd die ze voor ontspanning hebben zo buitensporig zijn,

Dat ze zelfs van de ontspanning uitgeput raken

en er geen tijd meer is voor God.

‘Hoe kunnen we dit bereiken?’ vroeg een andere demon.
Geef hen geen moment rust om tot zichzelf te komen.
Zorg, dat ze elk moment iets hebben om over na te denken,
zorg dat ze op elk rustig moment muziek aanzetten,
zorg dat hun e-mailboxen vol zitten met mails,

waar ze op moeten reageren of over nadenken.
Zorg dat ze hun aandacht geven aan alles, behalve aan God.
Het zal zeker werken, het is goed plan!’

 

 

7.16 Communistische regels voor revolutie

De communisten geloven in het wetenschappelijk materialisme. Ik vernam dat een communistische onderwijzer in een klas eens verklaarde; ‘Alles wat je ziet bestaat.’ Hij zei tegen de leerlingen: ‘Kijk maar naar buiten. Wat zien jullie?’ ‘Kijk daar,’ ging hij verder, ‘ik zie een boom… dus de boom bestaat. En in de boom zie ik een vogel… dus de vogel bestaat ook.’ Zo dacht hij het bewijs te hebben gegeven.

Maar een leerling was hem te slim af. Hij reageerde naar de klas toe: ‘Wat zien jullie voorin de klas?’ Ze antwoordden hem: ‘We zien de leraar.’ ‘Mooi,’ ging de leerling verder, ‘dus de leraar bestaat. Ik zie dat de leraar een bril op heeft; dus de bril bestaat ook. Maar ik zie geen verstand… dus de leraar heeft geen verstand!’

 

De communisten hebben geprobeerd om hun ideologie op een listige wijze door te voeren in West-Europa. In mei 1919 werd er door een Westerse legereenheid in het huis van een communist in Düsseldorf een geheim document gevonden: het inmiddels bekende ‘document van Düsseldorf’. Bovenaan dit document staat geschreven: ‘Communistische regels voor revolutie’. Let goed op… deze regels zijn inmiddels in mindere of meerdere mate in het Westen toegepast!

 

De uiteengezette punten in het document luiden:

 

 1. Bederf de jeugd; maak ze afkerig van de godsdienst. Wek hun belangstelling voor seks. Maak ze oppervlakkig; ondermijn hun gezondheid.

 2. Zorg alle publiciteitsmiddelen onder controle te krijgen.

 3. Trek de aandacht van de mensen af van de politiek, door die te richten op sport, seksuele boeken, spelen en andere onbenulligheden.

 4. Verdeel het volk in vijandige groepen, door steeds weer onbelangrijke geschilpunten op te rakelen.

 5. Ondermijn het vertrouwen van het volk; in hun leiders omlaag te trekken, belachelijk te maken en in opstand te brengen.

 6. Spreek altijd over een democratie, maar grijp naar de macht, zo snel en onverbiddelijk als maar mogelijk is.

 7. Bevorder verkwisting door de overheid; ondermijn zo haar krediet en veroorzaak vrees voor inflatie, door stijgende prijzen en algemene ontevredenheid.

 8. Rui op tot niet noodzakelijke stakingen in belangrijke industrieën; veroorzaak wanorde in het burgerlijk leven, en moedig een houding van toegefelijkheid en zachtheid aan van de kant van de overheid tegenover zulke wanorde.

 9. Bewerk door schoonschijnende argumenten de afbraak van oude deugden, zoals eerlijkheid, soberheid, zelfbedwang, vertrouwen in een gegeven woord en reinheid.

 

We kunnen de gevolgen in onze samenleving zien. Satan brengt vaak het bekende gezegde ‘verdeel en heers’ in praktijk.

 

 

Hoewel de behoudende christenen graag hun kracht zoeken in het isolement, dienen ze toch ook de uitspraak van Groen van Prinsterer uit te voeren, namelijk de leus: ‘tegen de revolutie het Evangelie!’

 

7.17 Beïnvloeding via de massamedia

Het is duidelijk de moderne massamedia satan steeds meer kansen biedt. De massamedia heeft zich inmiddels steeds meer uitgebreid en het is veel intensiever en indrukwekkender geworden. Je wordt er binnen de kortste tijd door gepakt en geboeid. De informatie uit de afgrond is nog maar een muisknop van je verwijderd.

 

Je wordt beïnvloed voordat je het beseft. Vooral het visuele aspect correspondeert met de verbeeldingskracht van de mens. Het zichtbare onderwijs geeft meer blijvende indruk. Als in een mooie droom word je meegevoerd naar prachtige gebieden. Je verbeeldt het jezelf dat je er bij bent, dat je het zelf meemaakt… dat je eigenlijk zelf ook wel de filmheld bent, waar je jezelf aan spiegelt voor het beeldscherm.

Het is een oerbeginsel in het hart van een gevallen mens dat hij als God wil zijn. Hij wil ook heersen en blijft daarom jagen naar de macht en invloed, op alle terreinen waar hij dit maar kan verkrijgen. En als hij het niet kan bemachtigen, spiegelt hij zich wel aan de één of andere filmheld, sport- of popster.

Velen hebben echter niet in de gaten dat de demonen hen hierin misleiden en beïnvloeden. De denkwereld van veel mensen wordt bestuurd en gevormd door de massamedia, de gemeenschapsmiddelen die de massa van het volk bereiken. Hieronder verstaan we onder meer tijdschriften, kranten, radio, televisie en internetprogramma’s.

 

De online videogames hebben tegenwoordig veel invloed. Door gameverslaving kan iemand een verwrongen wereldbeeld krijgen. Hij kan het spel en de normale wereld zelfs door elkaar gaan halen. Bij sommige autoracespellen kun je punten scoren door slachtoffers te maken. Er zijn jongeren geweest die het spel verplaatsen naar de straat. Hier kunnen ze ook in de werkelijkheid slachtoffers maken. Zo gaat het ook met  misdaadfilms en killergames. Agressieve jongeren zijn geneigd om het in de realiteit na te spelen. Het is aangetoond dat het een agressieve gameverslaafde niet eens meer  interesseert wat zijn slachtoffer overkomt. Hij ziet deze persoon dan als een figuur uit het spel. De gevaarlijke fixatie van spel en werkelijkheid heeft al tot ernstige misdaden geleid, tot ‘het doden van leerlingen op school’ toe. Sommigen hebben bekende filmhelden in het echt nagespeeld.

 

Michael Ryan lijkt in augustus 1987 de film ‘First Blood’ van filmfiguur Rambo te hebben nagespeeld, en doodde in het echt 15 mensen in zijn woonplaats Hungerford, in Groot-Brittannië. Het RD van 22-8-1987 doet hier verslag van. Na een vrouw in het bos te hebben doodgeschoten, schoot hij op een benzinestation, waarna hij in zijn woonplaats Hungerford zijn moeder en 13 andere mensen vermoordde. Vervolgens stak hij zijn huis in brand en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. In the Guardian werd toen opgemerkt, dat ‘dergelijke films de psychologische basis kunnen leggen voor toekomstig geweld’.

  

In Belgie werden onlangs baby’s gedood door een man die zich had verkleed als Batman (in een bepaalde film). Toen ik beide gevallen op een reformatorische school als waarschuwende voorbeelden aanhaalde, bleken zelfs eersteklassers (van 12 jaar) deze films al te hebben bekeken. In maart 2009 had ik een gesprek over de Rambo-films met leerlingen uit een eerste klas. Een aantal van hen had deze films gezien of in huis. Ze worden ook buiten het weten van de ouders om gedownload op de computer of hun laptop. Een leerling zei dat de eerste film van Rambo nog niet zo bloedig was, maar de vierde die hij had gezien, was veel erger. Er werd in het begin gelachen om het gevaar van deze Rambo-films. Ik heb ze daarna ernstig aangesproken. De gevaren worden helaas niet onderkend!

 

Op woensdag 13 maart 2009 werden we opgeschrikt door het drama in Duitsland, waar de 17-jarige Tim Kretschmer 16 mensen in koelen bloede heeft doodgeschoten. Nadat hij door de politie werd verwond, schoot hij daarna zichzelf dood. Onder de slachtoffers waren 9 leerlingen en 3 leerkrachten van de school waarop hij had gezeten. Hij heeft gehandeld uit frustratie. Hij werd min of meer gepest of genegeerd op school, waar hij ‘een loser’ was.

 

Het was een in zichzelf gekeerde jongen, die men na een bepaald contact al snel kon vergeten. Tijdens catechisatie was hij volgens zijn predikant ‘een rustige, vriendelijke jongen’. Naar buiten toe was hij dus onopvallend, maar intussen had hij ook een andere identiteit. Volgens iemand die bij hem thuis kwam en met hem tafeltennis speelde, had hij thuis ‘duizenden horrorvideo’s’.

Zijn vader had heel wat wapens in huis, waar hij een wapenvergunning voor had. Van deze wapens had hij er ook wel op zijn kamer. De maanden daarvoor bracht hij veel tijd door met het spelen van gewelddadige games en het schieten met luchtdrukwapens.

De Duitse minister van binnenlandse zaken heeft gepleit op een verbod voor zogenoemde ‘killergames’. Vóór het drama had zijn vriendin had het net uitgemaakt.

Volgens een hooggeplaatste Duitser had deze jongen ‘twee identiteiten’. Is dit ook niet vaak het geval met reformatorische jongeren, die in twee werelden leven?! Wat zal er verder nog gaan gebeuren met onze jongeren, als deze wereldse, satanische invloeden zich zullen gaan intensiveren?

 

Tegen deze satanische infiltratie is misschien wel meer dan ooit de kracht van het Evangelie nodig! Wat hebben we in deze gevaarlijke tijd nog aan een Evangelie, dat afgezwakt en voorwaardelijk wordt gebracht? Wij mogen de ingang van het Koninkrijk der hemelen niet nauw maken, als de wereld zich breed maakt om ons van onze jeugd

te beroven…

Het Evangelie is sterker dan de massamedia

 

‘Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid!’ (Rom 1:16).  Laten we door Gods genade daarom ook gebruikmaken van dit krachtige Evangelie, om verloren jongeren te mogen redden! Laat het Evangelie zijn zoals het is, namelijk als een krachtig scherpsnijdend zwaard in de hand van de Overwinnaar Jezus Christus! Laat Jezus maar aan het woord… door Zijn Woord gewoon door te geven.

 

De massamedia hebben er voor gezorgd dat veel jongeren in de ban zijn geraakt van het sport-, pop- en filmgebeuren. Zij zien zichzelf al bij X-Factor zingen. Ze willen zijn als hun ‘sterren’ en idolen. Ze volgen deze ‘sterren’ op de voet… en vallen hen eigenlijk ook te voet. Ook het programma ‘Idols’ was erg in. Een idool is letterlijk vertaald ‘een afgod’.

Ze zijn ergens ‘fan’ van. Dit komt van het woord ‘fanaticus’, fanatiekeling. Velen gaan zich min of meer gedragen als hun ‘voorbeelden’ in de showbusiness. Nota bene Sigmund Freud heeft in 1899 het begrip ‘identificatie’ geïntroduceerd. Tegenwoordig wordt dit begrip gebruikt om aan te duiden ‘dat iemand het gedrag van een ander overneemt op grond van respect of bewondering’. Drs. A.H.S. Stemerding heeft het zelfs over ‘de emotionele versmelting van de eigen wereld met die van de ander’. Jongeren willen zich zoveel mogelijk ‘vereenzelvigen’ met een door hen verafgode ster. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun eigen geestelijk leven. Als er niet tijdig correcties plaatsvinden, zullen deze jongeren steeds meer van de werkelijkheid van hun eigen bestaan vervreemden. Ook de positieve godsdienstige waarden en normen, als ze die nog hebben, zullen dan een steeds kleinere plaats gaan innemen in hun leven. De liefde tot hun ‘ster’ maakt ze blind voor belangrijker zaken.

 

Ze zijn dan als een man, die ’s nachts al lopend naar de sterren kijkt, zodat hij van de goede weg afraakt en in een kuil valt.

Jongeren zijn op zoek naar een eigen identiteit – de behoefte om zich in hun manier van doen te onderscheiden. Dit kunnen ze laten zien door hun uiterlijk, taalgebruik of houding. De sterren buiten hun eigen leefwereld bieden hun voorbeelden waaraan ze zich gaan spiegelen… en uiteindelijk gaan ze het steeds meer imiteren en nadoen.

 

Het zal duidelijk zijn dat er een boze macht achter dit hele gebeuren zit. Het is de grote verleider, die achter het toetsenbord zit, de harten verhard en de gedachten verblind. We lezen hierover in 2 Kor. 4:4: ‘In welke de god van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet zal bestralen de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.’

 

Door de invloed van de massamedia worden de meningen en gedragingen van de meeste mensen gevormd. Vooral in Nederland is dit goed te merken. De meeste Nederlanders denken en gedragen zich op dezelfde wijze.

 

De vroegere EO-directeur drs. L.P. Dorenbos heeft eens tijdens een interview verklaard: ‘Wij leven in een samenleving die in toenemende mate seculariseert (verwereldlijkt). Dat geeft per definitie een geseculariseerd mediabestel. Antichristelijke machten beheersen de media. Ik houd dan voluit staande dat mensen die geen televisie hebben verstandig doen. Ik heb hen nog steeds hoog.’ Hij zag toen zelf wel enorme mogelijkheden voor christenen in het medium televisie. Hij vervolgt: ‘Wij leven in een media-eeuw; door de technische ontwikkelingen en de communicatie wordt de invloed op ons denken steeds groter. De macht van het medium is de macht van het eenrichtingsverkeer!’

 

7.18 Tv-verslaving

Het tijdschrift Koers van 16-10-1987 kopt naar aanleiding van een onderzoek tijdens een jongerenkamp van de HGJB: ‘Van de Gereformeerde Bondsgezinnen kijkt 80% op zondag tv.’  Onder deze jongeren was Miami Vice van Veronica het meest populaire programma. Dit is een programma vol seks en geweld. Hun top-5 zag er indertijd als volgt uit:

 1. Miami Vice (Veronica)

 2. Bill Cosby Show (NCRV)

 3. Countdown (Veronica)

 4. Studio Sport (NOS)

 5. Ronduit (EO)

Verder werd er in de enquête gevraagd naar de voorkeur voor tv-programma’s van een bepaalde omroep. De uitslag daarvan was:

Maakt niets uit: 42%

Veronica: 32%

EO/NCRV: 19%

 

Overigens was (men bij) de helft van de ondervraagde jongeren (thuis) wel lid van de EO of NCRV. Zo’n 70% van deze jongeren luisterde het liefst naar popmuziek, terwijl 25% koos voor informatieve programma’s.

Herman van Wijngaarden verklaarde: ‘Een belangrijke vraag voor ‘zelfonderzoek’ is: zijn we in staat om op de juiste momenten ‘nee’ te zeggen tegen het televisieaanbod. Een half jaar geleden kon je bij Veronica in één weekend twee occulte films en een seksfilm bekijken. Ik bedoel maar: iemand heeft wel eens gezegd dat de duivel gek zou zijn als hij geen gebruik zou maken van zo’n machtig en indringend medium als de televisie. (…) Welke vloek kan er bij jullie nog net bij door? Of leg je de grens bij een bepaald aantal vloeken? In veel films is geweld niet iets wat erg is, maar iets wat het juist lekker spannend maakt; mag je naar zulke programma’s kijken? En zo zijn er meer vragen te stellen. Vragen waar je eigenlijk niet omheen kunt, wil je bewust en verantwoord gebruik maken van de televisie. Of moeten we de televisie met z’n allen toch maar wegdoen…?’ 

 

Ik kwam een aangrijpende vergelijking van tv-verslaving met psalm 23 tegen.

Het gaat hierbij over een oppervlakkig (uiterlijk) christen.

Omdat het tot waarschuwing is en zeker tot nadenken stemt, geef ik het hieronder door:

 

‘De tv is mijn herder.

Mijn geestelijke groei zal ontbeken.

Hij doet mij neerzitten

 en maakt mij onbruikbaar voor Zijn wil,

want hij neemt al mijn vrije tijd in beslag.

Hij weerhoudt mij van mijn plicht als christen,

want er zijn zoveel goede shows die ik moet zien.

Hij geeft mij mijn kennis van wereldse zaken terug

en weerhoudt mij van het onderzoek van Gods Woord.

Hij leidt mij op paden die mij de avonddiensten doet verzuimen

en die mij verhinderen iets te doen voor het Koninkrijk van God.

Toch, al word ik honderd jaar,

ik zal naar mijn tv blijven kijken, zolang als hij het doet,

want hij is mijn beste vriend.

Zijn geluid en beelden vertroosten mij.

Hij bezorgt mij amusement

en weerhoudt mij belangrijke dingen te doen

voor mijn gezin.

Hij vervult mijn hoofd met gedachten

die afwijken van die van het Woord van God.

Zeker, er zal niets goeds van mijn leven terechtkomen

door al die verspilde uren

en ik zal eeuwig verblijven in mijn wroeging en berouw.’

 

 

Kies dan heden door wie je wilt laten ‘herderen’… Door wie wil je worden beïnvloed, geleid en gevoed? Kies heden wie je dienen zult!… verhard je niet, maar laat je leiden!

 

Een christen moet via een strenge selectie

 gebruikmaken van de media

 

Dorenbos geeft ons verder te kennen: ‘Persoonlijk vind ik dat een christen via een zeer strenge selectie gebruik moet maken van de media.’ Hij betrekt daar ook boeken, tijdschriften en kranten bij. In onze tijd dienen we echter vooral te letten op de gevaren van internetprogramma’s en computergames. Voor veel jongeren is de televisie niet zo interessant meer door de mogelijkheden van en het aanbod via internet.

 

7.19 Schrikbarende toename mediagebruik

In het RD van 8 april 2009 werd meegedeeld: ‘Internet is hard op weg om in de zomer van volgend jaar televisie te overtreffen als het belangrijk medium.’ Dit is een voorspelling van Microsoft, na een uitvoerige studie naar internetgebruik in Europa. Momenteel brengt een Europeaan nu gemiddeld 8,9 uur per week door op internet. Het RD vermeldt verder: ‘Naar televisie wordt wekelijks nog ruim 11,5 uur gekeken. In het huidige groeitempo kan het internetgebruik stijgen naar 14,2 uur per week in juni 2010, aldus Microsoft. De tv-consumptie zal naar verwachting stabiel blijven.’

 

In maart 2009 werden de resultaten van een representatieve studie onder duizend Duitsers vanaf 14 jaar over internetgebruik gepresenteerd in Hannover. Van de jongeren tussen de 14 en 29 jaar gaf daarin 84 procent toe niet meer zonder internet te kunnen, terwijl 57 procent van hen zegt wel zonder een levensgezel(lin) te kunnen. Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer merkte daarbij op: ‘Veel mensen onder de 30 jaar geven liever hun auto of zelfs hun levenspartner op dan dat ze webtoegang of gsm zouden moeten missen.’

 

In het commentaar van het Reformatorisch Dagblad van 3 maart 2009 werd doorgegeven dat de surftijd in 2008 was toegenomen tot 6,9 uur per week. Er werd bij verklaard: ‘Het aantal uren dat mensen achter de tv zitten, radio luisteren of tijdschriften lezen daalt, terwijl internet het enige mediumtype is waarvoor de belangstelling groeit.’ Daarbij groet het Social Web enorm. Denk hierbij aan de bekende vriendensite Facebook (de grote broer van Hyves), die medio 2010 wereldwijd al was uitgegroeid tot een half miljard leden. De digitale communicatie is het nieuwe item dat het beschermde gezinsklimaat en kerkcultuur bedreigt. De invloeden van buitenaf worden steeds indringender en overweldigender.

 

7.20 De internetgeneratie

Het wetenschappelijk bureau IVO onderzoekt het internetgebruik van Nederlandse jongeren. Het blijkt uit dit onderzoek dat 91% van de Nederlanders van 12 tot 74 jaar thuis toegang heeft tot internet.

Van de nieuwe mogelijkheden wordt volop gebruik gemaakt, zoals van e-mail, MSN, Chatten, forums, weblogs, Hyves, driedimensionale computerspellen (zoals Wold of Warcraft), virtuele omgevingen (Second Life), digitale marktplaatsen (eBay), Youtube, enz. Hierdoor is helaas ook het verschijnsel ‘internetverslaving’ opgetreden. Deze verslaving treedt op als men moeite heeft om te stoppen, als hierdoor problemen ontstaan en als men innerlijk met internet bezig blijft (ook als men niet achter de pc zit).

 

IVO heeft in de jaren 2006, 2007 en 2008 rond de 3000 leerlingen van 13 en 14 jaar onderzocht op het internetgebruik. In 2008 had 99,1% van deze leerlingen thuis toegang tot het internet, terwijl 41,1% internet op hun eigen kamer heeft (waardoor er minder toezicht is). Ze zaten gemiddeld ca. 2 uur per dag achter internet (5 of meer dagen per week). In 2008 was dit gemiddeld 14 uur per week.

IVO heeft daarna de resultaten van een onderzoek in 2009 onder iets meer dan 4000 leerlingen bekendgemaakt. Het gaat hierbij over tieners uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Opvallend hierbij is dat jongeren op het VMBO in 2009 gemiddeld 18,3 uur per week op internet bezig waren en jongeren op het HAVO/VWO 10,7 uur.

 

Internet wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijks leven

 

We moeten er rekening mee houden dat Internet steeds meer onderdeel wordt van het dagelijks leven van de jongeren. Het gaat bij hen vooral om het zoeken en verzamelen van informatie (denk hierbij aan Youtube, surfen, downloaden)) en sociale activiteiten, via: instant messenging (zoals MSN/Live messenger), online gamen, profielsites, e-mailen). Hierbij heeft online poker veel weg van gokken. Het sociale onderdeel van het internetten is weliswaar socialer dan het medium televisie, maar kan daardoor in bepaalde gevallen ook verleidelijker zijn. Een oud gezegde leert ons ‘Zeg mij wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent.’ Een andere wijsheid stelt: ‘waar je mee omgaat, word je door besmet.’ Hoe worden jouw contacten gecontroleerd? De beste controle is ‘de vreze van de Heere’. Als je een levende relatie met de Heere Jezus hebt, verdwijnen  verkeerde contacten ver naar de achtergrond. Denk ook eens aan zoveel kostbare tijd die zomaar wordt verspeeld! En al gauw komt de verslaving om de hoek kijken. Als je de verleiding pakt, word je er door ingepakt. Als je naar iets aantrekkelijks grijpt, word je er door gegrepen.

 

Internetverslaving komt meer voor bij VMBO’ers (4,1%) dan bij HAVO/VWO’ers (2,1%). Uit onderzoek is verder gebleken dat internetverslaafden zich vaker eenzaam voelen, vaker depressieve gevoelens hebben en sociaal angstiger zijn dan niet verslaafden. Daarbij hebben ze ook een lagere zelfwaardering. Naar schatting zijn landelijk zo’n 13.000 jongeren van 14 en 13 jaar internetverslaafd.

 

Het blijkt dat jongeren makkelijker sociaal contact kunnen onderhouden op afstand via internet, dan face-to-face in het dagelijks leven. De jonge generatie wil verbonden zijn, maar niet gebonden. Het aan iemand of iets gebonden zijn geeft namelijk ook verplichtingen. Veel jongeren willen nu ontspannen en zich niet inspannen; zij willen nu consumeren en niet in een goede toekomst investeren.

 

We zijn nu 20 jaar na de invoering van internet, terwijl het intensieve gebruik door de nieuwe verleidelijke mogelijkheden de laatste jaren bijzonder is toegenomen.

De jeugdcultuur verschilt dus behoorlijk met die van hun ouders. Kunnen de christelijke ouders het allemaal wel bijbenen? Weten ze wel wat gaande is? Wat zal er nog groeien uit deze internetgeneratie in het digitale tijdperk? Het is duidelijk dat satan gretig gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden om de jongeren te verleiden en in zijn greep te krijgen. Hoeveel stille tijd blijft er nog over in de dienst van God? Hebben onze jongeren nog tijd en zin om Gods Woord te onderzoeken en een levende relatie te onderhouden met Jezus Christus?!

 

De dagelijkse vrijetijdsbesteding in 2008 bestaat bij hen onder meer voor 18% uit internetten, 7% uit het spelen van videogames,15% uit TV kijken, 12% uit huiswerk maken, 13% uit hobby, 6% uit lezen, 22% uit contact familie en 7% uit luieren. Dit betekent dat ze 40% van hun vrije tijd voor ontspanning achter een beeldscherm zitten.

In juni 2010 werd het onderzoek van SPOT over het gebruik van de media in de huishoudens bekendgemaakt. De grote toename zit  onder meer in social media (MSN, Hyves en Facebook) en uitzending gemist. Het blijkt uit dit onderzoek dat jongeren na hun twintgiste niet meer afwijken van het gemiddelde. Ze blijven achter het scherm gekluisterd. Bij de ondervraagde 2300 Nederlanders werd in de onderzochte huishoudens totaal gemiddeld vijf uur en drie kwartier per dag aan media besteed.

Afgezien van het zinloos ‘doden van de tijd’ zijn er ook de psychische en vooral geestelijke gevaren! Een actieve gelovige mag zeggen:’Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin!’ (Filip.1:21). Zal dan een al te actieve internetter moeten zeggen: ’Het leven is mij internet en het sterven is mij eeuwig verlies…’

 

Ik heb zelf een onderzoek gedaan onder leerlingen van een reformatorische scholengemeenschap. De onderzochte ca. 300 leerlingen van de eerste drie leerjaren zaten gemiddeld 1,45 uur per dag voor de ontspanning achter de computer. Verder ben ik te weten gekomen dat ze gemiddeld 0,85 uur per dag naar een film of een ander kijkprogramma kijken. Het gaat bij dit onderzoek over het computeren en kijken van maandag t/m zaterdag. Onze reformatorische leerlingen vanaf 12 t/m 15 jaar computeren volgens dit onderzoek dus gemiddeld zo’n 8,7 uur per week. Dit betreft naast het surfen, en mailen vooral ook hyves, en natuurlijk ook het spelen van computerspellen. Verder blijkt dus dat ze gemiddeld iets meer dan 5 uur per week naar een film of een ander kijkprogramma kijken. Het is me bij dit onderzoek wel opgevallen dat bepaalde leerlingen in verhouding veel computeren en film kijken, terwijl anderen juist weer weinig computeren en nog minder kijken. Een zeer klein aantal kijkt helemaal niet naar films of andere kijkprogramma’s. De ‘hardnekkige’ en wellicht ‘verslaafde’ kijkers trekken het gemiddelde natuurlijk extra omhoog.

 

7.21 Het gevaar in de online videogames

Het grote gevaar zit echter in de online videogames! IVO heeft ook onderzoek gedaan naar het spelen van videogames door Nederlandse jongeren. De game-industrie is inmiddels groter dan de filmindustrie. Steeds meer mensen verkiezen het spelen van online games boven het kijken naar de televisie.

Het online game ‘World of Warcraft’ heeft 11 miljoen maandelijks betalende gebruikers (die samen spelen). Bij een groep jongeren Is er duidelijk al sprake van gameverslaving. Er zijn adolescenten ontdekt die meerdere weken van school spijbelden om een online spel te kunnen spelen.

IVO heeft in 2008 4475 leerlingen ondervraagd van 13 t/m 16 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat 78,9% van deze Nederlandse jongeren wekelijks of vaker een game spelen. Je hebt offline games, browser games en online games. Bekende populaire online games zijn Runescape, World of Warcraft en Counterstrike. ‘Call of Duty’ is een verzamelnaam voor een serie spelen. Samen met War Rock, Counterstrike en Battlefield is Call of Duty een schietspel, vanuit het perspectief van de speler (het wordt vaak in teamverband gespeeld). Runescape en World of Warcraft zijn rollenspelen, waarin een karakter wordt bestuurd en ontwikkeld.

Spelers van online games spelen gemiddeld 11,9 uur per week. Zo’n 37% van de online spelers speelt elke dag. Van de online spelers voldoet 3,2% aan de criteria van gameverslaving. De verslaafde jonge online spelers (die dagelijks spelen) besteden gemiddeld 36,7 uren per week aan het spelen van een game.

 

Deze gameverslaafden scoren hoog op sociale angst, depressiviteit en eenzaamheid, terwijl ze een relatief negatief zelfbeeld hebben. Grote online games, zoals World of Warcraft zijn in principe ‘eindeloos’ te spelen, omdat er steeds weer nieuwe inhoud voor wordt aangemaakt. De meest populaire online games hebben volgens IVO een sterk ‘oorlogszuchtige’ inslag, zoals dat blijkt uit de speltypen first person shooters (FPS) en role playing games (RPG).

 

In het Reformatorisch Dagblad van 17 juni 2009 wordt vermeld, dat een 17-jarige Amerikaanse jongens de vorige dag was veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf, wegens moord op zijn moeder en het toebrengen van ernstig letsel aan zijn vader. Het RD geeft ons verder door: ‘De gamer schoot in oktober 2007 zijn ouders neer omdat ze het gewelddadige videospel Halo 3 van hem hadden afgepakt. Volgens de rechter ging hij zo in het spel op, dat hij dacht dat de dood, net als de karakters in het spel, niet echt was.’

Zijn realiteitsbesef was blijkbaar zodanig verwrongen, dat het doden van zijn moeder een verschrikkelijke ‘vervolgstap’ was in zijn oorlogszuchtige ‘spelhandelingen’. Zulke gameverslavingen kunnen dus leiden tot satanische bezetenheid, waardoor jongeren dwangmatig met de dood gaan spelen. Waar gaat dit naar toe? De ‘gamegruweldaden’ nemen hand over hand toe. Zelfs de mediaverslagen kunnen agressieve gamers opwekken tot het doden van hun ‘digitale en denkbeeldige vijanden’.

 

Het IVO-onderzoek heeft uitgewezen ‘dat 9600 jongeren in de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs niet in staat zijn om met de verleidingen van de virtuele wereld om te gaan en een ontwrichtend aantal uren aan deze games besteden’.

 

Men vraagt zich af of deze jongeren toch al psychologisch en sociaal zwakker staan en daarom deze online games kiezen als een meest eenvoudige vluchtweg of dat deze games voor hen gewoon ‘te verleidelijk’ zijn. Waarom geven sommige jongeren zich over aan vluchtgedrag of escapisme? Zijn er thuis problemen? Zijn het pestslachtoffers? Kunnen ze het normale leven van verplichtingen niet aan? Hebben ze psychische en/of sociaal-emotionele problemen? Is er een gebrek aan toekomstperspectief? Kunnen we dit de christelijke verslaafden niet meer voor ogen stellen? Wie is er nog in staat om een gameverslaafden achter zijn online game vandaan te halen?

Er zijn hulpverleners die weten dat echte gameverslaafden in bepaalde opzichten moeilijker van hun verslaving zijn af te helpen dan drugsverslaafden.

 

Gameverslaving kan zwaarder zijn dan drugsverslaving

 

Veel jongeren in onze kring zijn vanaf de vroege tienerjaren al op weg naar een computer- en filmverslaving! Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om als ouders nog weerstand te kunnen bieden aan een ingegroeid patroon van mediaverslaving. Jongeren moeten eigenlijk al vroeg leren selectief gebruik te maken van de media. Het wordt voor ons steeds moeilijker om te controleren waar ze mee bezig zijn op hun eigen laptop of computer.

 

We moeten de dreigende, verborgen gevaren zien te ontdekken en de jongeren voor ogen stellen. Als ze goed weten tot welke schadelijk gevolgen hun mediagedrag zal kunnen leiden, worden ze hierdoor hopelijk nog afgeschrikt.  

 

De programmamakers van de televisie gaan er van uit dat de meeste mensen kunnen worden geboeid door misdaad, seks en geweld. Men heeft uitgerekend dat een Amerikaans kind tussen de 4 en 13 jaar gemiddeld 13.000 moorden en gevallen van doodslag krijgt te zien. Indertijd deed een lid van het Amerikaanse congres zijn beklag bij leidende omroepfunctionarissen, omdat zijn 3-jarige zoontje zijn vuistje door een glazen deur had gestompt. Het kind was bijna doodgebloed. Het zoontje was tot die daad gekomen omdat hij het in een tekenfilm op de tv had gezien.

De makers van online killergames weten ook goed waardoor jongeren worden geboeid. Hierdoor zijn al heel wat zielen en mensenlevens verwoest. En de boze inspirator achter de schermen heeft weer zijn zin. Satan wil zoveel mogelijk slachtoffers maken. Zijn valstrikken worden steeds listiger opgesteld. En wie trappen er na het zien van zoveel slachtoffers nog in? Helaas, veel van onze reformatorische jongeren zijn al geestelijk verblind geraakt achter het verblindende beeldscherm.

 

Wat er al is te zien is erg genoeg, maar wat je niet ziet achter de schermen, is nog gevaarlijker… Het achterliggende programma van satan ziet er te gruwelijk uit om zomaar te laten zien. Hij stelt zich daarom liever occult op, zodat men niet afschrikt van zijn boze bedoelingen met de massamedia.

 

Het is goed om te weten wat ons bedreigt. Wereldse machten willen ons van onze jeugd beroven! We dienen daarom nuchter te zijn en te waken in de gebeden (1 Petr.4:7b). We worden in 1 Petr.5:8 vermaand en gewaarschuwd: ‘Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden.’  De duivel gaat rond als de boze, verleidende tijdgeest. Hij bedient zich van de massamedia… achter de schermen is hij bezig.

 

De christelijke schrijver en counselor dr. Tim LaHaye verklaarde het tientallen jaren geleden al: ‘Eerlijk gezegd hoeven christenen over satan en het occulte niet veel meer te weten, dan dat het zondig, nadelig en schadelijk is – iets om ver van zich verwijderd te houden.

Inmiddels zijn de demonische invloeden via de massamedia al tot in de (slaap)kamers van de reformatorische gezindte binnengedrongen. Het is dus bittere noodzaak geworden om de demonische invloeden tijdig op te merken, om ze te kunnen bestrijden. De occulte besmettingen dienen te worden opgespoord, voordat er nog meer ontspoord.  

 

 

7.22 De Nieuwe Uri Gellershow

Ik kreeg in februari 2009 een volgende mailtje. Ik geef het hierbij grotendeels aan je door:

‘Beste mensen,
Dit is echt een noodoproep!
Ik wil jullie oproepen voor gebed.
Ik kreeg onderstaand mailtje door en heb even gecheckt op de desbetreffende omroepsite en wat je ziet is echt heel schokkend.

Bij de Uri Gellershow op SBS6 is een soort wedloop tussen magnetiseurs, goochelaars en dergelijke. Er is een man, Vincent genaamd, die blijkbaar op een vreemde manier steeds weer door mag naar de volgende ronde. Deze man is echter ronduit schokkend om naar te kijken. Op tv doet hij de volgende dingen:
– Hij uit vampierbezweringen over mensen uit het publiek, die daarna echt  vampierhandelingen uitvoeren.                                                                                      – Hij doet aan zwarte magie en laat mensen geloven dat vampier-zijn iets normaals is.
– Hij voert rituelen uit, die in mijn ogen werkelijk door satan worden ingegeven.
– Hij eet bloedzuigers en strooit met bloed over zijn vrijwilligers.
– Hij beïnvloedt en bezweert kijkers, gasten en BN’ers (bekende Nederlanders) op een negatieve manier; mensen weten niet meer wat ze doen; er worden films en websites aan hem opgedragen, die dan gaan over dezelfde onderwerpen.
– Hij doet tijdens zijn shows openlijk aan voodoo.
– Hij doet dit tijdens een familieshow, waarbij de meeste mensen geschokt raken.
– Uri Geller, die deze show leidt en zelf illusionist is, is diep geschokt over wat deze man doet.  Uri is daarbij zelfs zijn eigen show uitgelopen, omdat hij het niet meer kon aanzien. Hij wil deze man eigenlijk uit zijn show hebben, maar blijkbaar krijgt hij steeds weer voldoende stemmen om door te mogen naar de volgende ronde!
Wat deze man doet, is geen spelletje. Hij speelt met zwarte magie alsof het niets is.

Laten we daarom proclameren dat Jezus sterker en groter is dan degene die deze Vincent dient. Laten we tijdens de shows op vrijdagavond bidden en Jezus’ macht uitspreken ook over deze man, zodat zijn shows gehinderd zullen worden.
Laten we bidden dat hij daardoor tot bezinning mag komen en een ontmoeting mag hebben met de allergrootste Koning Jezus!
Wij hebben de autoriteit gekregen om in Jezus’ naam satan tegen te houden. Laten we dat dan ook massaal doen, niet bang zijn, maar de strijd aan gaan waar Jezus ons voor roept! Deze man heeft hulp nodig, laten we met elkaar voor hem op de bres staan (opdat hij tot bekering mag komen). Jezus leeft, Hij regeert!!!

 Stuur deze mail alsjeblieft door, zodat er volop gebeden wordt door heel Nederland.’

In maart 2009 werd meegedeeld dat wel 2 miljoen mensen naar de Nederlandse uitzending van de Uri Gellershow kijken. Ik heb gemerkt bij de leerlingen van het reformatorisch voortgezet onderwijs, dat er al een behoorlijk aantal naar kijken, en dan ook al de 12-jarigen! In een peiling onder meer dan 250 leerlingen uit de eerste en tweede klas ontdekte ik helaas dat 30% van hen deze occulte show minstens één keer voor een deel of helemaal hadden gezien. Zo’n 19% van de brugklassers hebben meer uitzendingen van deze show of van soortgelijke shows gezien!  We mogen dus ook wel aannemen dat basisschoolleerlingen al uitzendingen hebben gezien van deze occulte uitzendingen.

De omstreden Uri Geller is in1946 inTel Aviv geboren. Hij is een Israëlische televisiepersoonlijkheid en noemt zich een ‘paranormalist’. Tegenwoordig  wordt hij een ‘mentalist’genoemd . In de jaren ’80 verwierf hij wereldfaam met zijn optredens als goochelaar en het op occulte wijze buigen van lepels. Hij beweert verre familie te zijn van de psychiater Sigmund Freud. Hij woont in Engeland. In het begin van 2008 en vanaf 9 januari heeft hij opgetreden in De Nieuwe Uri Geller show. Aanvankelijk verklaarde hij dat zijn gaven afkomstig waren van buitenaardse wezens. Later had hij andere verklaringen.

 

De Nieuwe Uri Geller is een Nederlands televisieprogramma waarin andere mentalisten met elkaar strijden om de opvolger van Uri te worden. Ze moeten dan soortgelijke acts kunnen doen. Uri is daarbij aanwezig en het publiek stemt.

Mentalist Vincent heeft een aantal keren opgetreden in de show. Uri is verschillende malen behoorlijk boos geworden op Vincent, wegens zijn walgelijke en occulte acts. Zo vond hij in liveshow 2 het walgelijk dat Vincent een bloedzuiger opat. Aan het eind van deze show stond er zelfs een vampierteken in de nek van een vrouw. Uri  beval hem toen: ‘Haal het er onmiddellijk af! We zijn geen satanische show!’ 

In liveshow 4 at Vincent weer een bloedzuiger op. In liveshow 5 deed hij zelfs een act met een voodooritueel. Patty weigerde mee te doen toen ze drie naalden in een voodoopop moest steken, omdat dit in strijd was met haar geloof. Een ander nam het van de vrouw over. Na afloop van de act sneed Vincent zichzelf in zijn borst.

In show 6 kwam hij onaangekondigd het podium op, tot grote ergernis van Uri. In een act heeft Vincent zichzelf zelfs laten brandmerken. In show 7 was er weer onenigheid tussen Uri en Vincent. Niettemin is Vincent door het publiek doorgestemd naar de halve finale.

Door zulke opzienbare acts wordt men tegenwoordig populair. Er is zelfs een spel gemaakt over de strijd tussen Uri en Vincent, waarin je met een bloedzuiger The Mask, Patty en Uri moet wegklikken.

 

Zulke occulte shows zijn gevaarlijk voor christelijke jongeren

 

Het is duidelijk dat zulke shows gevaarlijk zijn voor de christelijke jongeren. Jongeren zijn in onze postchristelijke samenleving bijzonder benieuwd naar paranormale ervaringen en openbaringen, waardoor de bijbelse openbaring voor hen een relatief begrip kan gaan worden.

De mentalisten stelen de show bij Uri Geller, door het publiek te verbazen door wonderbaarlijke acts. Telepathie, telekinese en andere paranormale ‘energie-overdrachten’ worden de jeugdige kijkers voorgeschoteld. Gedachten worden gelezen en de toekomst wordt tot in details voorspeld. Door het spirituele gebeuren te zien zullen jongeren er gemakkelijk in gaan geloven. Hoewel er heel wat goocheltrucs en occulte listigheid worden tentoongespreid, zijn er ook demonische machten aan het werk, die de harten onze jongeren willen vullen met heidens bijgeloof.

 

Evangelische en zelfs niet christelijke mensen zien de gevaren van ‘De Nieuwe Uri Gellershow’ soms beter in dan reformatorische christenen. In de EO-visie van 11 t/m 17 april 2009 staat een persoonlijk interview met Sharon Kips (25 jaar). Ze is evangelisch en winnares van X-Factor 2007. Haar werd de volgende vraag gesteld: ‘Waar kijk je beslist niet naar op tv?’ Ze geeft als antwoord: ‘Eigenlijk alles wat occult of supernegatief is. Ik vind bijvoorbeeld De Nieuwe Uri Gellershow iets waar mensen niet naar zouden moeten kijken. Soms vraag ik me af of mensen wel weten wat ze in huis halen. Als de tv op zo’n programma staat afgestemd. Niet alles wat je ziet, is onschuldig.’

De bekende christelijke musicus Peter van Essen vindt dat de nieuwe Uri Geller volgens hem direct van de buis moet verdwijnen. Hij verklaart in de EO-visie van 22 t/m 28 mei 2010, dat hij moeite heeft met de occulte kant van dat programma. Hij vervolgt: ‘Het spelen met occulte zaken vind ik gevaarlijk. Ik heb het idee dat dit programma veel geestelijke schade veroorzaakt in de levens van mensen.’

 

Een occulte belasting kan al optreden na het bezoek aan het waarzegster, een magnetiseur of een occulte alternatieve genezer. Demonische infiltratie kan ook binnendringen in je leven na een bewust bezoek aan een occult beladen internetsite en het regelmatig kijken naar occult belaste programma’s of films.

 

7.23 Voorbeelden van occulte belasting

Er zijn genoeg voorbeelden bekend van bezeten en demonisch gebonden mensen, die na slechts weinig occulte contacten daarna jarenlang onder de vloek hiervan zijn geweest. Een Amerikaanse vrouw bracht eens haar 11-jarige dochtertje naar een counselor. Het meisje leed aan afschuwwekkende nachtmerries. De christelijke hulpverlener kreeg het woord ‘spiritisme’ in de gedachte. Uiteindelijk kwam aan het licht dat het meisje op 9-jarige leeftijd het spiritistische Ouija-spel had gespeeld met twee vriendinnetjes. Ze hadden tevergeefs geprobeerd de geest van Maria Stuart op te roepen. Er was toen zomaar een glas door de kamer gevlogen en tegen een spiegel kapot geslagen. Niemand had dit gedaan. Daarna waren de nachtmerries begonnen. Na een schuldbelijdenis en een eerste ‘geestelijke bediening’ verminderden de nachtmerries. Daarna volgde een tweede bediening, waarbij in een gebed de demon bevolen werd om te vertrekken.

Een vrouw met herhaaldelijk bewustzijnsverlies en andere lichamelijke klachten had deze symptomen al vanaf haar kinderjaren. Toen werd gevraagd of zij in aanraking was geweest met occultisme, bleek dat haar vader een spiritistisch medium was. Als kind had ze hem soms in actie gezien. De vrouw vroeg de zielzorger om gebed. Daarna waren alle symptomen voorgoed verdwenen.

Een andere vrouw had een half jaar een magnetiseuse bezocht. Na de eerste behandeling had ze al angsten gekregen. Ze durfde op een gegeven moment de straat niet meer op. Er was zelfs een stem die haar influisterde om zelfmoord te plegen. De strijd om haar te bevrijden duurde langer, maar de symptomen verdwenen steeds meer en uiteindelijk hielden de migraineaanvallen op.

Een 25-jarige overwerkte autohandelaar bezocht eens een helderziende, die zich ook gebedsgenezeres noemde. Aanvankelijk werd hij rustiger na een bezoek. Hij kreeg zelfs christelijke visioenen. Daarna voelde hij iets zwaars op zich vallen. Hij werd zeer angstig. Een predikant en een ouderling baden voor hem. De vrouw van de ouderling, die bij het gebed aanwezig was, riep de kracht van het bloed van Jezus aan en daardoor werd de boze geest uit de man verdreven. Het demonische belasting begon na het bezoek aan de waarzegster.

 

Ik zag zelf tijdens een christelijke dienst een getuigenis van een meisje van nog geen twintig jaar. Ze was al vanaf haar jonge jaren van mening dat God haar niet goed had gemaakt. Ze was ontevreden over haar uiterlijk en vond zichzelf te dik. Daarom ging ze fanatiek afslanken. Ze bezocht daartoe een computersite, voor zover ik begreep ‘pro anna’, waar volgens haar zeggen echt slechte zaken op staan.

Pas op voor deze gevaarlijke, occult beladen site! Het is duidelijk dat deze site veel invloed heeft op bepaalde meisjes. Gelukkig wordt er al ernstig tegen gewaarschuwd. Het heeft een duistere opzet richting anorexia; althans het bezoeken van deze site kan leiden tot anorexia. We weten dat anorexia al veel (dodelijke) slachtoffers heeft gemaakt.

 

Het meisje vertelde dat deze pro anna haar leven ging beheersen en haar stuurde in haar daden om steeds meer af te slanken. Ze was1.60 meterlang en wilde haar gewicht verlagen tot39 kilo. Ze mocht voor zichzelf op den duur maar 500 calorieën per dag tot zich nemen. Kwam ze er boven strafte ze zichzelf, door zichzelf te beschadigen en te snijden. Gelukkig heeft ze het aangegeven en hebben gelovigen voor haar gebeden. Bij de tweede keer dat ze voor haar baden, hebben ze pro anna door de kracht van het Evangelie mogen uitdrijven, zodat ze niet meer hierdoor werd gedwongen en beheerst. Ik weet niet met welke woorden dit is gebeurd, maar tijdens het getuigenis gaf het meisje aan dat ze dankbaar was en uiteindelijk ook gedoopt wilde worden.

 

Er is dus gelukkig ook overwinning mogelijk door de kracht van het Evangelie van Jezus Christus op de demonische gebondenheid en bezetenheid!

Al met al blijkt uit het voorgaande duidelijk dat occulte machten, zoals magie en voodoo, zijn binnengedrongen in de Westerse huiskamers.

7.24 Jongeren in de gevarenzone

Zie je nu welke gevaren onze jongeren bedreigen, die zich via internet volop in de gevarenzone begeven! Het is nu de tijd voor de geestelijke oorlogsvoering! Jezus is de Overwinnaar, en in Zijn Naam en door Zijn kracht mogen de gelovigen krachtige daden verrichten.

Dr. M.J. Paul geeft ons te kennen: ‘Wie zich op de hoogte stelt van de lectuur die de jongeren lezen, films die ze zien, let op hun muziek en vraagt naar hun ervaringen op het gebied van het occulte, zal bemerken dat ze veel meer meemaken dan ouderen (en ambtsdragers) vermoeden. Voorkómen is altijd beter dan genezen. Maar er zijn steeds meer mensen, waaronder ook jonge kinderen en tieners, die in aanraking gekomen zijn met duivelse machten. Je kunt zeggen dat zij, door te spelen met het occulte, de deur voor hen hebben opengezet. Veel mensen hebben dan last van nachtmerries of angsten, zij horen ‘stemmen’, zien ‘gezichten’, hebben speciale ‘gevoelens’ over wat er gaat gebeuren, enzovoort (vgl. Matzken, 1991, 139). Ik denk terug aan een catechisante die in haar houding voortdurend onverschillig was. Niets van de godsdienst interesseerde haar. Later bleek dat ze zich bezighield met occulte zaken, waardoor ze bijna onbereikbaar was geworden voor de boodschap van de Bijbel.’

Het is goed om te weten wat ons bedreigt. Wereldse machten willen ons van onze jeugd beroven! We dienen daarom nuchter te zijn en te waken in de gebeden (1 Petr.4:7b). We worden in 1 Petr.5:8 vermaand en gewaarschuwd: ‘Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden.’  De duivel gaat rond als de boze, verleidende tijdgeest. Hij bedient zich van de massamedia… achter de schermen is hij bezig.

 

De verleidende tijdgeest is achter

 de schermen van de massamedia bezig

 

Satan gaat meestal op een occulte wijze te werk. Dat betekent: het is er wel, maar je ziet het niet (op het eerste gezicht). Zo gaat het ook in heel wat computerspelletjes. Er zijn computerspelletjes waarin je van het ene level naar het andere moet zien te komen. Op een verborgen plek is er dan iets wat je moet aanklikken om verder te kunnen. Soms is het pas na lang zoeken te vinden. Waarom geven ze het van te voren niet gewoon aan? Waarom moet je niet gewoon een nummer aanklikken, zodat je bij het volgende level het volgende nummer kunt aantoetsen en zo de mooiste landschappen met steeds spannender activiteiten kunt bereiken? Het is duidelijk: daar zit te weinig spanning in en de nieuwsgierigheid van de mens wordt dan te weinig geprikkeld. Satan pakt ons op onze nieuwsgierigheid en onze verlangens naar het verboden genot. Het verboden genot smaakt immers zoet voor een zondaar, die er de smaak van te pakken heeft. Het gaat erom: wie pakt wie?

De verborgen verleiding neemt je eerst te pakken en daarna te grazen. Occulte verleiding is ook misleiding. Occultisme en magie zit zelfs (of juist ook) in stripboeken en kinderfilms. Denk alleen al aan de werken van Harry Potter.

 

Grijp jij naar het verboden genot, of word je er door gegrepen? Denk aan de val in het Paradijs. Hoe is Eva verleid door de slang? Eerst zaaide hij twijfel in haar hart: ‘Is het ook dat God gezegd heeft?…’ Daarna strooide hij de leugen uit. Toen zag ze dat de boom begeerlijk was tot spijze… en zij nam de vrucht en at. Uiteindelijk heeft satan haar gebruikt om ook Adam te verleiden. (Zie verder Gen. 3.) Je ziet hierbij ook de toestemming van Eva. Ze is akkoord gegaan met het listige voorstel van satan. Gooi het nooit op een akkoordje met satan – je kiest dan voor de dood.

Ik herhaal speciaal voor jou de woorden van Mozes in Deut. 30:19-20: ‘… Het leven en de dood heb ik je voorgesteld, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat je leeft…, liefhebbende de HEERE, jouw God, Zijn stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is jouw leven en de lengte van je dagen…’

 

Wanneer ben je in het zicht van de slang? Als je zelf ook achter het toetsenbord van de massamedia zit? In ieder geval wel als je sites bezoekt op het terrein van satans invloed. Er zijn genoeg dvd’s en games met magische en gewelddadige invloeden; zij worden massaal bekeken en gespeeld door reformatorische en christelijke jongeren. Dan ben je in het gezicht van de slang. Je bent ook binnen het gezichtsveld van de slang als je op de plaatsen van wereldse verleiding komt. Ik denk hierbij aan bars, disco’s en houseparty’s. Satan lokt zijn prooi eerst naar zijn (speel)hol en daar begint hij soms langzaam, maar toch zeker aan het slopen en verwoesten van zijn slachtoffer.

In Colombia waren er satanisten die tot hun heer baden om de vernietiging van de christenen. Ik hoorde van christenen, die evangeliseerden bij een grote houseparty, dat er ’s nachts (zeg maar om 2.00 uur) een donkere auto stopte bij het gebouw. Vervolgens stapten er een aantal satanisten uit, in hun typerende zwarte kleding, die hun aandeel gingen leveren tijdens de houseparty.

 

Ga nooit naar een plaats waar je niet kunt bidden

 

Stel je voor dat je daar aanwezig zou zijn geweest. Je hebt al een XTC-pil ingenomen. Soms wordt er op dat gebied ook ‘troep’ verkocht. Er zijn zelfs al jongeren overleden na het gebruik van zulke pillen. Te middernacht word je onwel. De angst overweldigt je… ga je nu dood?!  Je bidt dan: ‘O God, help me!’ Kun je eigenlijk wel bidden op zo’n ‘plaats van satan’?

Je begrijpt het al: ga nooit naar een plaats waar je niet kunt bidden!

 

7.25 Occulte gevaren in het mediacentrum

In Openb.12:9 lezen we dat de duivel en zijn demonen de gehele bewoonde wereld aan het verleiden is. Het staat er als een vaststaand feit en betekent dus dat je wordt verleid als je in het gezicht van de satan bent. Als hij op een min of meer verborgen wijze aanwezig is in het programma op je computerscherm, heeft hij jou in het vizier; je bent dan in zijn gezichtsveld. Op het moment dat je op zijn werkveld komt, ben je in zijn machtsgebied.

 

Ik gebruik nu het voorbeeld van een occult mediacentrum. Er zijn bepaalde plaatsen en gelegenheden waar je niet moet komen. Je komt dan ook letterlijk in het machtsgebied van satan en zijn demonen. Je kunt denken aan een houseparty, een casino of plaatsen waar drugs worden verhandeld en gebruikt. Het machtsgebied van de boze verleider kan ook zijn een goddeloze  en zedeloze film, een computerspel of een videogame, waar ook letterlijk demonen zijn afgebeeld en meespelen. Ik vat het even samen onder de noemer van een ‘occulte mediacentrum’.

Je ziet dit geïllustreerd in de volgende afbeelding.

 

 

 

Het opmerkelijke van dit centrum is dat je naar binnen moet gaan om te zien wat er werkelijk gebeurt en wat er zoal is te beleven. Je moet dus op verkenning uit, terwijl jouw nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Het is bewust ‘occult’ of verborgen gemaakt door de eigenaar. Het is een persoon met duistere praktijken, die zichzelf in rook en nevelen omhult. Als hij je binnen zijn bouwwerk in zijn macht heeft, kom je er pas achter wie deze mistige persoon achter de schermen is,

Bij de ingang is het niet mistig. Je kunt de grote toegang gemakkelijk openen door op de zwarte knop aan de rechterkant te drukken. De deur gaat dan automatisch open. Als je dicht bij de schuifdeuren bent, klinkt de indringende muziek je al verleidelijk in de oren. Verder hoor je ook nog allerlei andere aantrekkelijke geluiden van spel en plezier achter de toegangsdeuren.

Het gemene geheim van het gebouw is, dat er alleen maar een knop aan de buitenkant van al de deuren zit!

Ben je eenmaal binnen, dat sluit de deur zich automatisch achter je… je kunt dan niet meer terug. Vervolgens zie in de eerste ruimte drie andere blauwe deuren, waardoor je in andere ruimtes kunt komen. Op die deuren wordt je door middel van posters aangelokt door aankondigingen van vermaak en geweldige activiteiten. Het wordt zelf moeilijk om uit al die slechte keuzes te kiezen. Je bent eigenlijk al verkocht.

De deurknop zit aan de binnenkant

 van het occulte mediacentrum

 

Op deze wijze verkopen zelfs mensen ‘hun ziel’ aan de duivel. In computerspellen wordt ook vaak ingespeeld op de nieuwsgierigheid: het is er wel, maar je kunt het volgende level nog niet zien; je moet er echt naar zoeken.

 

De belangrijke vraag is: hoe kun je nog ontspannen uit deze gemene list van satan door middel van het occult mediacentrum? Dat heeft er onder meer mee te maken of je alleen bent binnengegaan. Ben je met een groepje vrienden of vriendinnen bij het centrum aangekomen, terwijl sommigen voor de zekerheid nog voor de deur zijn blijven staan? Zijn er nog mensen die weten waar je (mee bezig) bent? Zij kunnen je nog tot de orde roepen, zodat je niet te ver gaat. Ze kunnen je zelfs nog weghalen uit de strikken van de boze. Als jongeren zich afzonderen en stiekem alleen uitgaan, dan kunnen ze ook stiekem worden verleid en ingepakt. Zorg er dus altijd voor dat je niet alleen op verkenning gaat in het domein van de slang! Blijf contact houden met de bekenden, die voor je zorgen en van je houden.

 

De twee andere beschermers in een wereld vol verleiding zijn de vleugels van het geloof en het gebed. Je ziet op de afbeelding hoe geloof en gebed nog met draadjes aan iemand achter de deuren zijn verbonden. Als jongeren niet geloven en niet meer bidden, zijn ze los van God geraakt (Godloos).

Jongeren die zich laten meesleuren door satanische invloeden, krijgen steeds meer moeite met persoonlijk bidden. Als ze daar helemaal mee stoppen, zijn ze een willoos slachtoffer van satan geworden. Zij hebben niet meer de wil om nog terug te keren naar het min of meer beschermde gebied. Zij hebben hulp van anderen nodig.

Let erop: als je steeds weer naar iets zondigs pakt, word je er spoedig door ingepakt! Wie is er nog aan het woord als het geweten niet meer spreekt?

Je moet maar eens vragen aan afdwalende jongeren of ze nog wel bidden en of ze nog wel ‘een bepaald geloof’ hebben. Als dat nog het geval is, spreekt hun geweten nog. Er is dan, in veel gevallen, nog een verbinding, een bepaalde band met hun godsdienstige verleden, hun ouderlijk huis en de kerk.  

De vleugels van geloof en gebed zijn dus van zeer groot belang, om buiten het gezichtsveld van de slang te komen en te blijven (Openb.12:14).

Zorg er voor dat je niet te dicht in het gezichtsveld en machtscentrum van de slang komt! Blijf uit de buurt… Voorkomen is beter dan omkomen.

Hij is het, die de gehele wereld verleidt (Openb.12:9).

 

 

7.26 Digitale demonische infiltratie   

Ik heb al eerder aangegeven, dat men door het maken en aanbidden van afgoden een opening geeft voor occulte beïnvloeding. De demonen zullen zeker ook gebruikmaken van de moderne mediamiddelen, waarin het occulte World Wide Web van satan is gesponnen. In de media en de computergames is heel wat plaats gemaakt voor occulte symbolen, magie, afbeeldingen en namen van Griekse en Romeinse goden en afgoden van andere volken. Demonen, vampiers en magiërs, priesters, bovenaardse wezen en gedrochten, de hel en het dodenrijk (hāidēs) worden gevonden in bepaalde computergames. In andere games zijn ook figuren en zaken te vinden waarachter werkelijk demonen kunnen schuil gaan. Ik hoop dat de jonge christelijke spelers zullen gaan inzien welke gevaren er schuilen in bepaalde games. 

Demonen kunnen zich goed aanpassen aan wisselende omstandigheden en moderne ontwikkelingen. In het World Wide Web van satan kunnen ze zich nu goed verplaatsen en gemakkelijk binnenkomen in de christelijke huiskamers. Veel christelijke en ook reformatorische jongeren zijn aan het verkennen in de digitale wereld. Zij beseffen het veelal niet dat er door een aantal verkennende muisklikken openingen ontstaan voor demonische invloeden. Als je moedwillig doorgaat op een ‘gevaarlijke site’, wordt de kans op demonische belasting steeds groter. Hoeveel weerstand zal iemand nog hebben die zich steeds weer begeeft op occult besmet gebied? Als jij je vingers niet wilt branden, speel dan niet met demonisch vuur!

 

Demonische beïnvloeding vindt plaats

 via bepaalde computergames en films

 

Ik denk dat er ook demonische beïnvloeding plaatsvindt door bepaalde occulte voorwerpen, afbeeldingen en activiteiten in computerspellen en films. Magie speelt een steeds belangrijker rol in de mediawereld. Let hierbij vooral op de kinderboeken en –films. Achter wat ze zien aan afbeeldingen en voorstellingen kunnen dus reële, demonische werkelijkheden schuil gaan. Hierdoor kunnen de kleinste kinderen al demonisch worden belast.

Hebben niet veel jongeren idols (afgoden), die ze in hun hart vereren? Hoe is dit bij jou? Idolatrie is afgodendienst. Het kunnen popsterren en sportsterren zijn. Welke werkelijkheid zullen ze zelf zien achter deze verering?

 

Iemand die graag naar zondige, verleidelijke films en tv-programma’s kijkt, kan geen christen zijn. Hij heeft de wereld lief, en de liefde van de Vader is niet in hem. Pas daarom op voor gevaar van ‘de begeerlijkheid van de ogen’.

 

7.27 De film van je leven kan snel voorbij zijn…

Ben je ook verstrikt in de flitsende beelden?

Je vergaapt je dan aan een wereld van begeerlijkheden.

Je bedenkt bij jezelf:

‘O, was jij maar zo beroemd, zo populair!’

Je verlangt er naar… je grijpt er naar.

Het beeld blijft maar flitsen…

De film is bijna ten einde.

Je kunt er wanhopig van worden. de dagen gaan maar voorbij.

Je verlangt naar meer, naar mooier, naar fantastischer,

maar het komt niet.

Ineens is het einde van de film daar! De film van je leven is voorbij.

En er is dan geen volgende aflevering om het nog goed te maken!

 

Er zijn zelfs mensen geweest, die op de laatste dag van hun leven nog bezig waren

met de afstandsbediening, koortsachtig zoekend naar een programma…of die nog iets te bieden had… al was het maar de schrale troost van een uurtje niet nadenken over de eeuwige toekomst.

 

7.28 Zie op Jezus!

Er is één Persoon op deze aarde geweest die al de verleidingen van de wereld heeft kunnen weerstaan. Dat is de Heere Jezus. Hij werd door de duivel zelf verzocht in de woestijn (Luk. 4). De duivel toonde Hem al de koninkrijken van de wereld (vers 5). Jezus wees satan op Gods Woord: ‘Want er is geschreven: Gij zult de Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.’ Dit is een belangrijke les voor ons. Wanneer wij God aanbidden en Hem alleen (willen) dienen, zullen de verleidingen van satan niet zoveel vat op ons hebben. Als wij de Heere niet liefhebben boven alles, zullen wij de verleidingen van de wereld niet kunnen weerstaan. Leef dicht bij de Bijbel. Weer de influisteringen van satan af, door te zeggen; ‘Er staat geschreven…’

Verdedig jezelf met Bijbelteksten.

 

Heb je de Heere lief boven alles? De vreze des Heeren bewaart voor het kwade.

De apostel Johannes vermaant ons: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, en de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid ( Joh. 2:15-17).’

 

7.29 Jezus biedt ons in het Evangelie Zijn vriendschap

Heeft het leven dan niet meer te bieden? Jezus biedt ons in het Evangelie Zijn vriendschap! We lezen Gods uitnodiging in Jes. 55:6-7:

 ‘Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.’

 

Als je beseft hoe dicht de Heere in Zijn heerlijke aanbiedingen nabij je is, heb je geen behoefte meer aan een afstandsbediening, die alleen maar afstand schept.