H5. Samen met Jezus ben je oneindig veel waard

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Hoe worden we geestelijk verrijkt?

Vanuit het rijk van het licht worden ons heerlijke zaken aangeboden, die door het geloof in Jezus Christus tot ons kunnen komen. Je kunt het zien op de afbeelding.

Jezus biedt ons als de goede Herder geloof, hoop, liefde, vergeving, heling en leiding. Wij dienen dan wel een gelovige onderdaan te zijn van Zijn hemels Koninkrijk. Dit worden we door het liefdesaanbod van Koning Jezus. Hij nodigt ons in het Evangelie om Zijn bruid te worden. Hij wil Zijn verworven genadegaven uitdelen aan onwaardige zondaren. Door deze genadegaven kunnen wij werkelijk gelukkig worden. Door Hem wordt ons leven pas echt waardevol.

Wat denk je hoeveel verloren zondaren waard zijn voor de Heiland?

Kunnen wij wel beseffen hoeveel het Jezus heeft gekost om Zijn bruid te werven?

Hoeveel is de bruid van Jezus Hem waard?

Weet je hoe lief God de wereld heeft gehad in het geven van Zijn eniggeboren Zoon? (Joh. 3:16). Wie kan de kostprijs van de losprijs berekenen? Dat is meer dan alle rijkdommen van deze aarde.

Voor wie heeft Jezus willen lijden? Aan wie dacht Hij? Hij dacht aan al de gelovigen, de bruidskerk. Dit was de vreugde die Hem was voorgesteld. We lezen over Jezus in Hebr. 12:2: ‘Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht.’

Hoeveel zijn we waard voor Jezus, als we in het Evangelie tot Hem worden genodigd? Laat de tekst van het volgende lied maar op je inwerken.

Een troostrijk weten

Als je oprecht gelooft, ben je een bruid van Jezus. Je hoort dan bij Hem. Je bent dan Zijn geestelijk bezit, en bent dus helemaal van Hem. Dit is een heerlijke troostrijke werkelijkheid. Besef je dat wel genoeg?

Wat is je enige echte troost in leven en sterven?

De gelovige getuigt ervan aan het begin van de Heidelberger Catechismus, dat hij niet zichzelf toebehoort, maar het eigendom van zijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus is. Hij weet daarbij dat er door het dierbaar bloed van Jezus volkomen voor zijn zonden is betaald. Hij weet ook dat Jezus hem uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en dat Hij  hem zo bewaart, dat er zonder de wil van zijn hemelse Vader geen haar van zijn hoofd vallen kan. Hij weet zelfs door het geloof dat in zijn leven alles hem tot zijn zaligheid dienen moet. Hij wordt door de Heilige Geest verzekert van het eeuwige leven. Hij wordt door Hem van harte gewillig en bereid gemaakt om voortaan voor Hem te leven. (Zie H.C. vr. en antw. 1.)

Een geestelijke huwelijksrelatie

Dit zit op een geestelijke huwelijksrelatie, waarbij de hemelse Bruidegom Zijn geliefde bruid haar de voorrechten en bezittingen bekendmaakt, waarin ze met Hem mag delen. Vanaf het moment dat ze door het geloof met Jezus verbonden is, mag ze in alles delen wat Hij voor haar verworven heeft. Rijker en waardevoller kun je niet zijn!

Ben je al door Hem gevonden?…

Wat heb je in Hem gevonden?

Jezus weet hoeveel Zijn geliefde voor Hem waard is, en waar ze door genade recht op heeft gekregen. Nu moet de gelovige dat ook steeds meer gaan beseffen. Dat ligt over het algemeen niet zo gemakkelijk in onze aard, zeker niet als je een laag zelfbeeld hebt, of emotioneel op een lager pijl bent geraakt. Hoe is het met je identiteit?

Hoe zie jij jezelf?…

en hoe ziet Jezus jou?

Zoals in het Hooglied van Salomo

Hoe was dit bij de bruid en de Bruidegom in het Hooglied?

De bruid geeft aan in Hooglied 1:6:

‘Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen’. In vers 5 zegt ze van zichzelf: ‘Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk.’

De Bruidegom nodigt haar uit in Hooglied 2:13-14: 

  ‘Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk.’         

Zonder koning Salomo was de bruid in het hooglied niet zoveel waard. Een donkere vrouw die onder de zwarte tenten van Kedar (Hoogl.1:5) in de stoffige woestijn leefde was voor de dochters van Jeruzalem niet in tel. Daar krijg je geen hoog zelfbeeld van. Misschien ervaar je jezelf ook als een stoffig bloempje. Het gaat er ook niet om hoe je in jezelf bent, maar wie je kunt zijn door de geloofsvereniging met Jezus. Hij moet worden toegevoegd aan jouw leven.

Weet je al dat Hij jouw Bruidegom is?

Zoals in Psalm 45

Wil je zijn zoals de bruid uit Psalm 45? Welk liet zullen de anderen dan voor jou zingen als je geestelijk in de aanwezigheid van de Koning bent? Ik laat enkele zinnen uit Ps.45 berijmd en naar jou aangepast nu volgen:

O dochter, hoor en zie, en neig je oren,

verlaat, vergeet, wat ooit je kon bekoren,

je vaders huis, je volk, en wat voorheen

je dierbaar en beminnenswaardig scheen.

Dan zal de Vorst van al jouw schoon getuigen.

Hij is je Heer, daarom moet je voor Hem buigen! 

Heb je ook een laag zelfbeeld?

In de zomer van 2009 zat er een jongen in mijn bijbelstudiegroepje die een laag zelfbeeld had. Hij was gepest op de basisschool. De naam waarmee hij was gepest had hij zelfs opgenomen in zijn e-mailadres. Hij zei dat hij het niet erg vond. Hij was voorheen wel meer op de Bijbelstudie geweest, maar daarna een tijdje niet meer. Hij was in 2009 toch nog een keer geweest, maar daarna wilde hij niet meer. Hij ging dan liever achter zijn computer zitten voor een voetbalspel. Er zat waarschijnlijk ook iets in van ‘het zich niet aanvaard voelen in een groep’. Zijn moeder had echter gezegd dat hij toch nog maar een keer moest gaan, om het dan op die avond af te zeggen. En op deze avond zat hij dus in mijn groepje.

De jongen had een bijzonder e-mailadres. Ik zal dit adres een soortgelijke naam geven, bijvoorbeeld:krekel96@hotmail.com. Dat had dus te maken met zijn identiteit.

David en Mefiboseth

Lezen: 2 Sam.4:4 en 2 Sam.9:1-13

Het verhaal kwam op de geschiedenis van David en Mefiboseth. Het ging er in het gesprek over hoe jij jezelf zag. Ik wist niet dat hij op de basisschool was gepest en hoe hij zichzelf zag. Hoe jij jezelf ziet heeft te maken met jouw identiteit.

Wat is jouw identiteit?

De identiteit van Mefiboseth was: dode hond. Voor zijn waarneming heette hij dus: Mefiboseth Dode Hond. De geschiedenis van Mefiboseth kun je lezen in 2 Sam.4:4, 2 Sam.9:1-13, 2 Sam.16:1-4 en 2 Sam.19:24-30. Toen hij vijf jaar oud was, nam zijn voedster hem op en vluchtte zij met hem weg (na de dood van Sauls zoon Isboseth). Zij haastte zich, hij viel daarbij en werd kreupel aan zijn beide voeten. Dit ziet dus op een verlamming. Uiteindelijk verbleef hij in een uithoek van het land, in Lodebar (‘een zeer dor land’). Hij was hierbij het beeld van een angsthaas, die zich ver uit de buurt in een droge kuil schuilhield. Kan het minder?

Hoe wordt je bevrijd van een laag zelfbeeld?

Heb je een laag zelfbeeld, zoals Mefiboseth? Als je dan alleen maar naar jezelf en je omstandigheden kijkt, is het uiterst triest met je gesteld. Dit kan echter wel veranderen! Bij wie wil je graag horen? Weet je wat je enige troost kan zijn? Is het niet dan, dat je weet het eigendom van je getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus te zijn (Zie H.Cat., vr. en antw.1).

David gaat op zoek naar een verloren, weggevluchte Mefiboseth

De goede Herder is ook op zoek naar zo’n verloren schaap. Hij wil het schaap weer bij Zich hebben, bij Zijn kudde. Het schaap moet in zijn ellendige positie niet op zichzelf blijven. Zoals zo’n schaap verward kan zitten in een stekelige struik, kun jij verward zijn in jouw negatieve gedachten over jezelf. Je bent dan maar alleen, je voelt je in de steek gelaten.

Is er nog iemand die om je geeft?

David had echter een verbond gemaakt met zijn vriend Jonathan. Jonathan is hierin een mooi voorbeeld of een type van Jezus. Omdat Mefiboseth de zoon van Jonathan was, hoorde hij ook bij het verbond met David.

Met Jezus heb je een nieuwe identiteit

Als je bij Jezus hoort heb je ook een nieuwe identiteit, namelijk ‘Jezus en jij’. Samen met Hem ben je heel veel waard. Het bedrag 100.000.000 euro is heel veel waard. Het bedrag 1 euro is niet veel waard. Het bedrag 100.000.001 is ook heel veel waard. Jezus en ik zijn samen heel veel waard, onbevattelijk veel! Het is met geen pen te beschrijven hoeveel je waard bent als je bij Jezus hoort… dat heeft eeuwigheidswaarde!

Ben je ook een waardevolle drop-out?

Aan de tafel met David had Mefiboseth waarschijnlijk niet veel last van zijn verlamde benen. Je kon dan niet zoveel van zijn handicap zien Maar wat kon Mefiboseth David eigenlijk bieden? Hij was hulpbehoevend. Wat kon hij voor David doen? Als hij aan de tafel van David zat, kon hij zien op de helden van David en alle anderen, die ook wel bij tijden zullen hebben meegegeten aan de tafel van de koning. Stel je voor dat dit zo was. Er zullen veteranen en helden zijn geweest, die ook de nodige littekens zullen hebben gehad. Die hadden ze dan wel opgelopen in de strijd voor David. Aan hen kon David wel eer behalen. Zij hadden immers genoeg gepresteerd voor hun Koning en voor Israël. Maar Mefiboseth, wat had hij eigenlijk voor David gedaan? Hij was eigenlijk maar ‘een drop-out’, iemand die een voedster op de vlucht had laten vallen.

Voel jij je ook als zo’n drop-out?

Hebben mensen je laten vallen?

Val jij jezelf zo tegen?

Voel je jezelf zo weinig waard?

Toch geloof ik dat David blij was als hij Mefiboseth daar zag. Zal hij niet hebben geglimlacht als hij aan zijn tafel naar hem keek. Sommigen van zijn helden, zoals Joab en de andere zonen van Zeruja, waren harder dan hem (2 Sam.3:39).

Het gaat erom wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet wat wij voor Hem hebben gepresteerd. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Matth.20:28).

Als je jezelf gelovig mag vastklampen aan Jezus,

is God daar blij en tevreden mee

Er komt dan ook een glimlach in jouw leven. God heeft je dan lief en het geluk lacht je daarom toe. Het gaat er dus om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, met je lage zelfbeeld, of ben je het eigendom van jouw getrouwe Zaligmaker (HC. vr.+antw.1)? Dan mag je getroost verder gaan, want jouw identiteit is dan: Jezus en jij.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. Zie dan jouw geweldige positie en roep het uit: ‘Ik hoor bij Jezus! Hij is mij alles waard!’ Weet dan dat jij Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven!

Sommigen hadden een bevrijdende ervaring

We keren terug naar het bijbelstudiegroepje in de 2009 in Zeeland (toen we het over Mefiboseth hadden). We hebben op het eind samen gebeden. Er waren meer pijnplekken in de groep jongeren. We hebben de Mara’s (bitterheid en teleurstellingen) biddend in het midden gelegd. We hebben samen gebeden of de Heere het herstellende hout erin wilde plaatsen. We merkten de aanwezigheid van de Heilige Geest. Sommigen hebben een bevrijdende ervaring gehad.

Ook de jongen met het lage zelfbeeld. Er was een diepe ontroering. Toen we onze ogen weer open deden zag ik dat een meisje straalde door haar tranen heen.

Ik vroeg haar: ‘Waarom huil je?’

Ze gaf me te kennen, dat ze zo dankbaar was,

‘om wat Hij voor haar heeft gedaan’

De jongen is heel anders naar huis gegaan, dan dat hij gekomen was. Daarna wilde hij een tijdje geen bijeenkomst meer missen. Zijn moeder belde me na enkele dagen. Hij had tegen haar gezegd: ‘Mama, de Heilige Geest was in ons midden!’ Voor zover ik dat kon zien, zag ik daarna in hem een veel gelukkiger persoon. Het geeft mij ook een glimlach naar hem toe. Het is heerlijk voor ons als leiders als we zien hoe gelukkig jongeren worden als ze het contact met de Heere Jezus mogen ervaren.

Het is heerlijk om te zien hoe jongeren

 gelukkig worden door het contact met Jezus

Ik weet dat ze nog moeten groeien, net als het (in het eerder genoemde) klimplantje, maar als ze het kruis hebben mogen aanraken, stijgt hun verwondering.

Als we mogen opzien naar het kruis,

gaat het licht op in ons hart

We hopen dat deze jongeren het contact met Jezus zullen blijven zoeken, zodat het Licht zal blijven schijnen op hen levenspad. Hij leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Ik weet jongeren die zijn aangeraakt door de liefde van Jezus, maar die daarna de duistere paden weer hebben opgezocht. Ze hebben daardoor weer duisternis over hun leven gehaald. Als je dit leest… en je bent weer afgedwaald, ver van het Vaderhuis, o weet, de poort blijft openstaan.

Zwerveling, kom naar huis!

Je bent weer een verloren zoon of dochter geworden, maar nog is het niet te laat voor jou. Luister naar het volgende lied, waarin je indringend wordt genodigd tot het eeuwige geluk. Kom naar huis!

 1. Softly and tenderly Jesus is calling,
  Calling for you and for me;
  See, on the portals He’s waiting and watching,
  Watching for you and for me.

  • Refrain:
   Come home, come home,
   You who are weary, come home;
   Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
   Calling, O sinner, come home!
 2. Why should we tarry when Jesus is pleading,
  Pleading for you and for me?
  Why should we linger and heed not His mercies,
  Mercies for you and for me?
 3. Time is now fleeting, the moments are passing,
  Passing from you and from me;
  Shadows are gathering, deathbeds are coming,
  Coming for you and for me.
 4. Oh, for the wonderful love He has promised,
  Promised for you and for me!
  Though we have sinned, He has mercy and pardon,
  Pardon for you and for me.

 Ik laat nu het aangepaste lied van J. Buurman volgen (het refrein komt weer op het laatst):

Jij die van God bent afgedwaald, ver van ‘t Vaderhuis,

o weet, de poort blijft openstaan. Kom, o kom naar huis!

Want alzo lief had God deez’aard’, dat Hij zond Zijn Zoon,

opdat een ieder die gelooft, door Hem wordt gespaard.

O allen, zo vermoeid, belaân, Jezus geeft je rust.

Wie tot Hem komt, werpt Hij niet uit.

Kom, je moet nu gaan!

Het leven hier is slechts een zucht, in de eeuwigheid.

Als Jezus komt, dan is ‘t te laat. Kom, ‘t is nu jouw tijd!

Kom naar huis! Kom naar huis!

Zwerveling, kom naar huis!

Een plaats is ook voor jou bereid,

in het Vaderhuis!