Geestelijk herstel door een liefdevolle relatie

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

In het Evangelie zien we dat God een liefdevolle verbintenis met mensen wil aangaan. Hij komt tot ons door Zijn Zoon Jezus Christus.

Door Jezus is er voor ons een verbinding van liefde met God mogelijk. Je leest het kernachtig in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

God zoekt dus een geestelijke relatie met ons. Daarvoor is er van onze kant geloof of vertrouwen nodig. Het werkt zoals in de natuur. Het licht en de liefde van God beschijnt ons vanuit het Evangelie. Daardoor wordt het geestelijk leven gewekt, terwijl het geloof zich dan tot God uitstrekt. Zijn liefde wekt onze liefde op. Hoopvol richten we ons dan op het Woord en de beloften van God.

Licht en liefde werken helend. Liefde is de basis voor een goede relatie. Dat geldt ook voor relaties tussen mensen. Je ziet in een huwelijk en bij ouders en hun kinderen. In de vroegste kinderjaren gaat het vooral om de liefdevolle relatie tussen moeder en kind.

Een kind dat zijn moeder niet kon herkennen

Ik las van een gelovige moeder die een zwakzinnige kind had. In het begin was dit nog niet duidelijk. De moeder merkte dat het kind steeds maar niet op haar liefdesuitingen reageerde.

Het zendingsechtpaar Don en Deyon Stephens verkeerde in Zwit­serland en hun kind werd daar voor onderzoek in een ziekenhuis opgenomen. Tijdens dit onderzoek kwam de moeder regelmatig bij haar zoontje John Paul op bezoek, maar het kind toonde geen spoor van herken­ning.

Dit was hard voor het moederhart

Moeder Deyon vertelde later aan iemand dan ze op een dag in tranen naar de Heere ging, omdat ze teleurgesteld was dat ze maar heel weinig contact kon krijgen met haar zoontje.

Ze sprak tot Hem in haar gebed: ‘Heere, hij herkent me niet eens. Als ik hem niet voed, liefde geef en aankleed, gaat hij dood. Maar hij geeft er niet eens blijk van dat hij mij kent of weet dat ik er ben.’ De christin die haar aanhoor­de, verhaalt ons verder: ‘Ze vroeg aan de Heere of het niet mogelijk was dat John Paul zelfs maar een klein beetje kon reage­ren op de enorme liefde die ze voor hem gevoelde. Een minieme herken­ning. Het draaien van zijn hoofdje. Een glimlach misschien.’

Deyon vervolg­de: ‘Maar op dat moment gebeurde er iets anders: ik kreeg een openbaring van het verlangen van God naar een relatie met zijn kinderen. John Paul kon niet reageren. Mensen willen vaak niet reageren op Gods liefde.’

Zie je nu hoe erg het is als je niet reageert op de liefde en de zorg die God aan je besteedt. Hoe pijnlijk moet het wel niet zijn voor Hem dat mensen niet willen reageren op Zijn liefde­volle uitnodigingen.

Hoe hard is dat voor Zijn Vaderhart?

Hoe is het met ons hart gesteld?

Zijn we met ons hart afgestemd op het hart van God? Weet je al dat Zijn hart in liefde naar je uitgaat, zoals je dat leest in het Evangelie? (zie Joh. 3:16). Ben je oprecht in je zoeken naar God. Ben je geestelijk in een rechte lijn aan Hem verbonden. Ben je gehecht aan de liefde van Jezus, Die je met God verbindt?

Let maar eens op de volgende afbeeldingen. Waarin herken jij jezelf?

 

Ben je nog steeds innerlijk verward: twijfelmoedig, mismoedig  en ontmoedigd? Of ben je al in één lijn gekomen met het Vaderhart van God.

Ben je ook getrokken met koorden van liefde?

In Jer. 31:3 wordt ook de trekkende liefde van God tot Zijn volk verwoord, als we lezen: ‘Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid.’ We lezen over de ontferming van God over Zijn volk Israël in Hosea 11:3-4: ‘Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op Zijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde…’

Je emoties worden door de liefde van God uit de verwardheid en vastzittende knopen gehaald. De lijn wordt dan rechtgetrokken door de liefde van God in Jezus Christus. Je ziet het hieronder uitgebeeld:

 

God is dichtbij ons

In Hand.1­7:27 lezen we over Gods nabijheid tot Zijn schep­selen: ‘Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.’ Als de Heere als Schepper al zo dicht bij ons is, dan komt Hij zeker dicht bij je in Zijn heilbrengend Evange­lie, door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Denk toch niet dat God te ver van je is verwijderd

Als je wordt uitgenodigd om iets te tasten, dan is het bedoel­de voorwerp vlak in de buurt of zelfs binnen handbereik. Je kunt het door aanraking voelen. Als je in het duister tast, dan verkeer je geheel in onzekerheid, maar het Evangelie is geen duistere zaak. Gods waarheid brengt ons licht en zeker­heid. Wij zijn van nature duisternis en daarom moeten tot het Licht komen. God roept je in Zijn Evangelie om tot Hem te komen. Kom uit je duisternis! Hij roept iemand terwijl hij nog in de duisternis verkeert. Hij roept uit de duisternis tot  Zijn wonder­baar licht (zie 1 Petr.2:9).

Hoor je Zijn stem dan niet in het Evangelie?! Zoek Hem dan nu, terwijl Hij te vinden is. Een jongen die angstig in een donkere ruimte ronddwaalt, probeert tastend een uitweg te vinden. Ineens hoort hij een stem, die hem toeroept: ‘Hé, kom hierheen, deze kant uit!’ De dwalende jongen loopt voorzichtig de kant uit vanwaar het stemgeluid kwam, terwijl hij met zijn handen al bewegend voor zich uit tast en zoekt. Houd dit beeld maar voor je. Als je verlost wil worden uit je ellende, ga dan al tastend en zoekend tot de Hee­re…  Volg Zijn richtlijnen op.

God heeft Zich door Zijn verbond aan zondige mensen verbonden. Dat is pas de echte liefdesband.

Gods verbond is Zijn liefdesband met mensen 

Uit deze geweldige liefdesband komen alle liefdesbanden voort, die de gelovigen weer aan elkaar verbinden. Zolang ze in liefde aan God verbonden blijven, gaat onze liefde ook naar anderen uit. Liefde is gericht op anderen. Liefde wil delen en zich vermenigvuldigen. Liefde is mededeelzaam.

Laat de liefde maar verder uitstromen…

Gelovigen zijn gered om anderen te redden. Zij mogen de ontvangen liefde niet voor zichzelf houden. De wereld zal ons moeten herkennen aan de onderlinge eenheid en de liefde die we uitstralen.

Kleine kinderen verlangen naar de liefde, die ze ook hard nodig hebben. Zij ontwikkelen zich geestelijk en emotioneel goed als ze mag genoeg liefde ontvangen. Ze zijn ook steeds weer op zoeken naar relatie, veiligheid, geborgenheid en verbondenheid. Het is niet gezond als wordt teruggeworpen in je slaapzak, als je jezelf gaat isoleren en verschuilen onder de dekens. We zien dat bij depressieve en ook verslaafden mensen. Dan wordt het tijd dat ze de gemiste liefde vanaf hun vroegste kinderjaren gaan ontvangen door goede relaties.

Ben jij de persoon die al op ze wacht?

Ben je al verlangend op weg gegaan naar nieuwe verbindingen en liefdevolle relaties? Je ziet het uitgebeeld en benoemd in de volgende afbeelding:

Liefde wil delen

en is helpend en helend 

Liefde is medisch: helpend en helend. Liefde overwint de angst. We lezen als belangrijk kerngegeven in 1 Joh.4:18: ‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de vrees uit.’

Pas op voor trots en twijfel!

Trots en twijfel blokkeren en verijdelen de weg tot het liefdevolle Vader hart van God. Dat vind je geen aansluiting. God accepteert geen trots en twijfel. Door trots en twijfel vindt het geloof geen doorgang. In 1 Petr. 5 leren we dat God Zich keert tegen de hoogmoedige mensen. In Jak. 1:6 zien we dat een twijfelmoedig mens als een golf van de zee is, die op en neer wordt geworpen. Er wordt verder verklaard in de verzen 6-8: ‘Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

Gelukkig kan door de genade van God trots en twijfel wijken voor de kracht van Zijn liefde. Je ziet het hieronder uitgebeeld en verwoord in de PowerPoint dia:

De kracht van de liefde van God

Het is de kracht van de liefde van God dat ons hart kan vernieuwen en veranderen. Het wordt kernachtig en mooi verwoord in het bekende lied ‘Heer ik kom tot U’ in Opwekking 488. Je komt dan door Jezus Christus weer in lijn met God. Je mag Hem dan weer met een vurig hart liefhebben, volgen en dienen. Zie dit maar in de afbeelding, met de tekst:

Ik laat het hele lied nu volgen. Hieronder zie je de tekst en links van Opwekking 488:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Hieronder kun je aanklikken op twee uitvoeringen van Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

 De kracht van Uw liefde, gezongen op de Nederland Zingtdag van 2017:

Uitnodigende liefde en psychische problemen

Psychiater J.S. Reedijk schrijft ons in zijn boek ‘Psychische problemen’ over angstgevoelens: ‘Paniek is het gevoel dat mensen radeloos maakt en hun verstand verbijstert.’ Hij stelt: ‘Begrip (empathie) voor iemands nood kan een grote troost betekenen.’

Reedijk geeft aan dat je mens met angst gevoelsmatig moet aanspreken:

‘Als verstandige woorden niet overkomen moet men mensen op hun gevoel aanspreken. Radeloze mensen zijn gevoelig voor de sfeer die je schept en de rust die je uitstraalt.

Via oogcontact kun je iets overbrengen. Die mensen zien onmiddellijk of je een prettige oogopslag hebt, of de harde blik van iemand die de baas over hen speelt.’

We kunnen het leren van de benaderingsvorm van God naar gelovigen. In Psalm 34:16 lezen we: ‘De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.’

In Psalm 25:3 berijmd wordt vertolkt: ‘Denk aan ’t vaderlijk mededogen, HEER, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendelijke ogen zijn bij U van eeuwigheid.’

Een uitnodiging tot Gods genadeverbond

Lezen: Jesaja 55

In Jesaja 55 lezen we Gods uitnodiging tot Zijn genadeverbond. Of je nu op geestelijk gebied een dorstige zondaar bent of dorst naar de zonde, je bent één van de dorstige mensen die worden genodigd in het eerste vers. Zie de volgende Bijbelteksten ook als een persoon­lijke uitnodi­ging voor jou. In de eerste drie verzen word je duidelijk uitgenodigd om te komen. Zo nodigt God ons ook in Nieuwe Testament uit om te komen. Lees dit onder meer maar eens in de volgende teksten: Matth.11:28, 19:21, 22:4, Joh.6:­35+37, 7:37, Openb.22:17.

Reageer op de liefdevolle uitnodiging!

Bij een liefdevolle uitnodiging hoort een positieve reactie. Hij lokt ons uit om Zijn liefde te beantwoorden. In Hosea 2 gaat het over de geestelijke hoererij en afgoderij van Israël ten opzichte van de HEERE, de God van het verbond. Het wordt vergeleken met een door overspel geschonden huwelijksverbond. God laat in dat hoofdstuk zien hoe Hij dit verbroken verbond met Israël gaat vernieuwen. We lezen ervan in Hos. 2:13: ‘Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken.’

De arts en de heroïneverslaafde

Ik zal het onderwerp uitleggen met het volgende voorbeeldverhaal.

Het gaat over een arts, die een 19-jarige heroïneverslaafde uit de goot helpt en redt. Als hij deze verslaafde jonge vrouw voor het eerst ziet, is hij zelf een weduwnaar van 38 jaar.

Hij heeft een belangrijke positie in een ziekenhuis in Rotterdam. Op het eerste gezicht heeft hij het wel gemaakt in de maatschappij: een hoog inkomen, een dure auto en een prachtige villa. Daarbij ziet hij er best wel aardig uit. Maar in zijn hart draagt hij een diep verdriet met zich mee: zijn knappe vrouw is twee jaar geleden verongelukt. Ze hielden veel van elkaar. Hij kan er maar niet los van komen. Hij is er innerlijk door gebroken. Z’n welvaart kan dit gemis niet vergoeden. Hij kijkt hierdoor niet uit naar een nieuwe vrouw, ook al is er in dit opzicht veel in z’n voordeel.

We zien hem in gedachten aan het eind van een middag één van de zie­kenhuizen in de Randstad verlaten. Hij heeft z’n auto een paar straten verderop geparkeerd. Deze keer gaat hij door een smal steegje, waarin een paar ‘duistere kroegjes’ zijn. Hij verbaast zich over de troep daar op het trottoir. Voor­zichtig ontwijkt hij een paar grote dozen bij een kroeg. Terloops kijkt hij nog achterom, en ineens ziet hij wat bewegen achter die dozen. Wat is dat­?  Wat ziet hij daar? Ligt daar iemand op de stoep? Hij draait zich om en ziet daar een jonge vrouw helemaal onderuit gezakt tegen de dozen liggen. Wat is er aan de hand?

O, hij ziet het al: het is waarschijnlijk weer zo’n heroïne­verslaafde. En wat ziet ze er uit! Wat erg. Hoe afzichte­lijk. Zelfs haar ingevallen gezicht zit onder rode plekken en zweren. Ze zal wel dakloos zijn. Haar dunne haar plakt in kleverige slierten aan haar gezicht. Hij wordt tot in het diepst van z’n hart over haar bewogen. Waarom eigenlijk speci­aal over haar? Ziet hij iets aan haar?

Als hij dichterbij komt, ruikt hij een vieze geur. Hij weet al genoeg: als ze niet spoedig wordt geholpen, zal deze wegkwijnende jonge vrouw niet zo lang meer leven. Ze ziet er uit als een vertrap­te bloem, die daar­door niet tot ontluiking is gekomen.

Zou ze nog kunnen her­stellen? Zal hij haar mee kunnen krijgen naar het ziekenhuis? Als ze niet wil, zal het hem nu niet lukken. Je mag niet zomaar iemand met geweld, tegen wil en dank, van de straat meeslepen naar een zieken­huis.

Hij kan natuurlijk wèl met haar gaan praten, om haar van binnenuit te overtuigen van de nood­zaak om zich te laten helpen. Maar het is dan nog maar de vraag of ze hem wel zal vertrouwen, want ze zal wel meer mooie praatjes hebben aange­hoord, terwijl ze er uiteindelijk bedrogen mee is uitgekomen – dat kun je nu wel aan haar zien.

Ineens bemerkt de verslaafde dat deze man haar aan­dachtig aankijkt. Ze schrikt ervan en verbergt haar gezicht angstig achter haar jas. ‘Ga weg!’ roept ze schuw: ‘Wat wil je van me… Heb je heroïne?’

Hij schudt z’n hoofd en vraagt voor­zichtig: ‘Kan ik je misschien helpen?’ Ze haalt haar schouders op en reageert: ‘Als je geen heroïne hebt, kun je me niet helpen. Ik heb nu zo’n 4 jaar dat spul gebruikt en ik ga toch kapot. Ga weg! Kijk me niet zo aan. Er is al zo vaak misbruik van me gemaakt.’

De arts probeert op een bewogen toon haar te overtuigen, om zich te laten helpen in het zie­ken­huis. Misschien is er nu nog wat aan te doen. Hij wil haar wel brengen. ‘Nee, nee, nee… nooit!’ bijt ze hem toe: ‘Ik wil heroïne of doodgaan. Ik vertrouw je niet. Ga weg!’

Nu wordt het wel moeilijk om haar nog mee te krijgen. Dan gaat hij haar iets van z’n eigen verdriet vertellen: dat z’n vrouw 2 jaar geleden is verongelukt. Als hij haar in z’n grote ver­driet laat delen, wordt ze stil. Ze begrijpt het. Ze gaat hem ver­trouwen.

Moeizaam komt ze overeind. ‘Ik ga wel mee,’ zegt ze bevend: ‘maar ik schaam me wel, omdat ik er zo vies uitzie. Ik ben ziek en kan andere mensen besmetten.’ 

‘Dat weet ik wel,’ knikt de arts vriendelijk: ‘Loop maar achter me aan naar m’n auto, dan rij ik je wel naar een ziekenhuis aan de rand van de stad. Daar zijn specialisten, die je kunnen helpen.’

Onwennig gaat ze op de achterbank zitten en wordt ze er heen gere­den. Ze is er ernstig aan toe. De arts begeleidt het gene­zingspro­ces en bezoekt haar regelmatig.

Pas na een half jaar mag ze het ziekenhuis verlaten. Langzaam maar zeker is ze opgeknapt. Hier en daar zijn nog wel litte­kens te zien… maar de vertrapte bloem is alsnog opengegaan! Het lijkt wel alsof ze een gedaanteverwisseling heeft onder­gaan. Ze blijkt zelfs knap te zijn. Dat heeft de arts toch zeker wel niet kunnen vermoeden, dat er uit zo’n wegkwijnende, onaan­trekkelijke verslaafde nog zo’n mooie vrouw te voorschijn zou kunnen komen? Of toch wel? Wat zag hij dan in haar?

Als je haar nu bekijkt, lijkt ze inderdaad wel wat op z’n eerst vrouw. Het wordt nog wonderlijker, als we ze 5 maanden later tegenover elkaar zien zitten in een restaurant. En niet lang daarna zijn ze getrouwd. Zij is weliswaar zo’n 20 jaar jonger dan hem, maar ik denk dat hij er een goede, trouwe en dankbare vrouw aan zal hebben. Hij heeft immers haar leven gered!

Als ze getrouwd zijn, komt de vrouw met een vraag waar ze al een geruime tijd mee loopt. Er is iets waar ze zich over blijft verwonderen. Ze vraagt het hem zonder omwegen: ‘Mijn lieve man, ik kan maar niet begrijpen wat je in me zag toen je me voor het eerst vond, toen ik er zo vies en af­zichtelijk uitzag.’

Hij kijkt haar indringend aan en laat haar weten: ‘Maar, lieveling, ik ben arts van beroep, ik mag zieken beter maken, en ik wist dat ik ook jou kon helpen. Ik was over je bewogen en wist dat er iets moois van jou kon worden gemaakt. Ik zag je eigenlijk niet aan zoals je er toen uitzag, maar hoe je er uit zou zien na je genezing.’  

Zie hoe God je uitnodigt

Als je het verhaal goed hebt gevolgd, zie je er misschien al lijnen in die je kunt doortrekken naar het genezend handelen van God in Zijn Zoon Jezus Christus, de hemelse Medicijnmees­ter of Arts.

Ook de arts kwam eerst tot de verslaafde vrouw, terwijl hij haar vriendelijk uitnodigde om zich te laten helpen. Hij moest eerst haar innerlijke weerstand en bezwaren wegnemen en haar vertrouwen winnen. Als je een heroïneverslaafde met geweld, tegen wil en dank, in een ziekenhuis stopt, dan is de kans groot dat deze op een onbe­waakt ogenblik er vandoor zal gaan en weer aan de drugs zal geraken.

Het hart moet overwonnen en ingewonnen worden door lief­de en overtuigings­kracht. De Heilige Geest zal een zondaar overtui­gen en de innerlijke bezwaren en tegenstand overwinnen. Dit zie je ook bij de arts en de verslaafde in het verhaal. Geestelijk is het zo dat ons over­wint door Zijn onweerstaanbare liefde. Je wordt er gelukkig door overweldigd.

God wil je door Zijn Woord en Geest op de rechte weg brengen, die leidt naar het leven met Hem. Je komt dan vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Je mag Jezus, als het Licht der wereld,  dan volgen op een helder verlicht pad. Daar is ook heling en herstel van beschadigde emoties. God zal dan je paden recht maken. Lees het hieronder vanuit de Spreuken uit het Oude Testament: 

Hoe reageer je positief op deze genadige actie van God? Je doet dat dan weloverwogen, vrijwillig, met toestemming en het volste vertrouwen. Dat is het gelovig aannemen van Zijn heil.

De heroïneverslaafde werd in haar hart overtuigd door de overre­dingskracht en de liefde (tot haar behoud) van de nodigende arts. Toen het vertrouwen in haar hart was gewekt, gaf ze vanzelf, vanuit haar hart, toestem­ming om met hem mee te gaan. Ze ging vrijwillig met hem mee, in haar ellendige toestand zoals ze was.

Waarom komt de God nu nog steeds zo met Zijn reddend Evangelie tot ons? Hij is innerlijk over gevallen zondaren bewogen! Jezus is de Redder en Geneesheer. Hij is de door God gezonden hemelse arts en Heiland. Laat Hem steeds maar weer opnieuw binnen in je hart.

Het is opmerkelijk dat Christus op aarde Zich vooral tot de zieken, ellendige mensen, tollenaren en zondaren wendde. Hij was niet vies van besmettelijke melaatsen. Hij nam zelfs onze besmet­ting op Zich en liet Zich belasten met onze zonden (lees dit maar in Jes.53). Waarom?

Hij kwam om te genezen, om iets moois van vuile zonda­ren te maken… en dat wil Hij nu nog doen! Hij wil iets moois van ons maken! Hij tot ons… komen wij ook tot Hem?

Luister naar wat N. Claeys-van Lith in een het volgende lied ver­tolkt:

‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,

voor elk die wonderen van Hem verwacht.

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.’

 ***

Ga met vreugde op de weg de liefdevolle relatie

Weet je jezelf geliefd? De vreugde van ‘jezelf geliefd weten’ geeft je de kracht om in verdrukkingen staande te blijven, geestelijk te groeien en het geloof te behouden. Dit helpt je ook bij emotioneel en geestelijk herstel.

Voor een gezonde emotionele en geestelijke groei is het belangrijk dat we vanaf onze vroegste kinderjaren vreugde beleven in het contact met anderen. Dit stimuleert en motiveert ons. Vreugde betekent in dit verband: ‘Iemand is blij om met mij te zijn’. Dit besef maakt je blij. Het is een afschaduwing van het geloofscontact met God. Het geloof werkt door de liefde (Gal. 5:6). De Liefde van Jezus dringt of motiveert ons (2 Kor. 5:14). Als ik door het geloof aan Jezus ben verbonden, is God blij met mij.

De meest ingrijpende beschadigingen ontstaan vaak in de vroege kinderjaren. We zien dat door frustraties in gezinnen veel mooie bloemen al in de knop worden vertrapt.

Hoe kunnen ouders dit doen? Deze emotioneel beschadigde kinderen kunnen niet meer geestelijk gezond opgroeien. Zij zijn verwond door relaties.

Groeien en herstellen door relaties

Het is bij geestelijke groei opmerkelijk dat je opgroeit binnen relaties. In alle levensfasen behoren we geestelijk, emotioneel en rationeel gelijkmatig en evenwichtig te ontwikkelen en op te groeien.

Geestelijke ontwikkeling en groei door relaties:

– Je groeit geestelijk door relaties

– Je wordt beschadigd door relaties

– Je wordt hersteld door relaties 

 ***

 

Afstemmen, verbinden en hechten

Binnen liefdevolle relaties kun je geestelijk groeien en herstellen. Het gaat er dan om dat je op elkaar gaat afstemmen, je aan elkaar gaat verbinden en hechten. Als God Zich aan je verbindt, ga je op Hem afstemmen en je steeds meer aan Hem hechten. Door het geloofscontact met God kom je tot een helder, vernieuwd verstand. Je denken is dan gericht en afgestemd op de woorden van God en de signalen en inspiraties van de Heilige Geest. Je bent dan afgestemd op de hemelse boodschappen en opdrachten. Je wordt dan geleid door de Heilige Geest. Dat is ook het kenmerkt van het zijn van een oprechte gelovige, zoals we lezen in Rom. 8:14: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.’

Kijk wat er gebeurt als je wordt geleid door de hemelse wijsheid:

***

Het controlecentrum in ons

Het brein is het controlecentrum van het zenuwstelsel, dat informatie krijgt van de zintuigen. Het controlecentrum in de hersenen kan worden gestimuleerd en getraind. Als ons controlecentrum sterk is en goed getraind, zijn wij in staat onszelf te blijven ongeacht de intensiteit van allerlei gevoelens. De rechterhersenhelft van de hersenen controleert daarbij de emotionele regulatie.

Rijpen of groeien houdt in, dat de eisen die op ons afkomen ‘gesynchroniseerd’ zijn in onze ontwikkeling. We zijn dan gelijkmatig en evenwichtig opgegroeid. Daardoor kunnen we hoopvol, doelgericht en gecontroleerd blijven als we nieuwe vaardigheden aanleren. Wanneer ons controlecentrum onontwikkeld en ongeorganiseerd is, verloopt het synchronisatieproces niet goed en kunnen wij door sterke negatieve emoties de controle over ons leven kwijtraken

Een onvolwassen controlecentrum richt de aandacht op verkeerde dingen op de verkeerde tijd, wat niet tot volwassenheid leidt. Problemen worden dan niet opgelost. Men kiest liever voor de vluchtweg van vermijding van problemen. Je leert dan niet te volharden op een goede weg.

Hersensynchronisatie en geestelijke groei

Geestelijke behoeften, groei naar de volwassenheid  en geestelijk herstel zijn ingegeven principes in de (her)scheppingsorde van God. Je kunt hierin ook kijken naar de werking van de hersenen (de hersenchemie) en de geestelijke groei. De hersenen bestaan uit de hersenstam (die basis lichaamsfuncties regelt) en het limbisch systeem voor de overlevingsinstincten en reflexen.

In de hersenfysiologie gaat het om de onderlinge verbindingen van hersencellen. Deze verbindingen moeten in orde zijn om gezond te kunnen ontwikkelen. Er moet dus een gezonde hersensynchronisatie zijn voor geestelijke groei.

Het LIFE-model

Dr. E. James Wilder geeft ons vanuit het LIFE-model vijf belangrijke fases voor een goede ontwikkeling van de hersenen door, namelijk:

1. Erbij horen

2. Leven geven en ontvangen

3. Herstel van gezondheid (Opnieuw synchroniseren)

4. Rijpen

5. Zuiver blijven in onze identiteit (Jezelf blijven)

Liefde verbindt en hecht 

Dr. Jim Wilder (geb. 1952) uit de USA gaat uitgebreid in op het belang van goed functionerende activiteiten van de ROPC. Hij leert ons dat je geestelijk groeit en herstel door goede bindingen vanaf de vroegste kinderjaren en positieve relaties. Hij wijst hierbij ook op de absolute meerwaarde van het geloof in God en liefde van Jezus Christus in je leven.

Dr. Jim Wilder stelt:

‘Veel getraumatiseerde mensen helen alleen in een gemeenschap, daar waar liefde-verbintenissen zijn.’

Jim was in 2000 als directeur en psycholoog werkzaam in het christelijk counselingcentrum ‘The Shepherd’s House’ in Pasadena, California. Hij gaat uit van ‘The Life Model’, een uniek model voor geestelijke, emotionele en psychische rijping. Hij heeft naast psychologie ook theologie gestudeerd. Tot op 16-jarige leeftijd leefde hij  in Colombia, waar zijn ouders als zendingsechtpaar werkten.

Dr. Wilder leert ons: ‘De ROPC is het enige dat het limbische systeem kan onderdrukken. Het limbische systeem is het sturingssysteem van emoties als angst, geweld, boosheid, eten en seksuele driften.’

Ontwikkeling en groei

Je wordt geboren zonder dit gebied. De groei wordt gestimuleerd door innerlijke bindingen, gevoelens van aanhankelijkheid en het zich hechten aan een ander. Baby’s binden zich aan iemand die ze warmte geven, ze aanraken, voeden, naar ze glimlachen en lieve geluiden geven en liefdevol verzorgen. Het wordt geregistreerd aan de rechterzijde van de hersenen. Het maakt ze blij.

Met de terugkerende vreugde groeit de ROPC, vooral op de leeftijd van drie maanden. De groei van de ROPC kan bij 18 maanden uitgroeien tot 35% van de omvang van de gehele hersenen. De groei van hangt af van de stimulatie van dit onderdeel van het brein.

Als het niet verder wordt gestimuleerd of ontwikkeld vind er vaak afbraak plaats. Veel mensen met ernstige depressies, posttraumatische stress en andere psychiatrische ziektes hebben een onderontwikkelde rechter orbitale prefrontale cortex.

Vier niveaus van het controle­centrum:

Van beneden naar boven vindt het leer- en groeiproces in ons leven plaats.

Niveau 1 is ons verbindingscentrum, dat gaat over onze persoonlijke realiteit en de meest basale verbindingen. Het is eigenlijk de verbindingsschakelaar naar een ander persoon, waarbij je aangeeft: ‘Ik heb jou nodig.’

Niveau 2 is ons beoordelingscentrum, waar onze ervaringen worden gelabeld of ze goed, slecht of eng zijn. Het gaat erover wat je van iets of iemand vindt.

Niveau 3 is het belangrijkste synchronisatiegebied van het controlecentrum. Het bevindt zich in de hersenschors en staat dus open voor communicatie over en weer met andere mensen, in het bijzonder met diegenen met wie wij een band hebben opgebouwd.

Niveau 3 is het emotionele brein voor twee mensen, dat ook wel het moedergeheugen wordt genoemd, omdat hier een synchronisatie plaatsvindt met de moeder. Het meer ontwikkelde brein van de moeder heeft zichzelf gekopieerd in haar baby. Het is ‘gedownload’ naar het moedergeheugen van het kind. Het is ook het centrum dat onze levensritmes synchroniseert.

Niveau 4 is mijn bewuste identiteitscentrum, mijn ‘ik-bewustzijn’, mijn identiteit: wie ik ben. Het heeft de naam: Rechter orbitale prefrontale cortex.  Het is geplaatst in de rechter hersenhelft onder de oogkas (orbitaal), aan de voorzijde van de hersenen (prefrontaal), in het schorsgedeelte van de hersenen (cortex). (In de rechterhelft.) Afgekort wordt het genoemd: ROPC.

De hoogste controlepost van het brein

In de ROPC zetelen ons vermogen tot flexibel denken, moreel gedrag, persoonlijke voorkeuren, zelfbewustzijn, het beeld van jezelf: je identiteit. Het ROPC reguleert de emoties, ook in fysische zin. De ROPC in mij is het bovenste niveau van het controlecentrum en stuurt aan wat mijn brein en lichaam doen. Het is de hoogste commandopost van het brein.

Een sterk en goed getraind controlecentrum is in staat om ook bij intense gevoelens gesynchroniseerd te blijven. Als het controlecentrum goed functioneert, heeft de in de rechterhelft gelegen ROPC het voor het zeggen over de rest van het brein.

Onze levensduikboot

Ik wil het verduidelijken met het functioneren van een duikboot. Daar worden ook verbindingen gemaakt en is er ook contact met de buitenwereld via het radar en de digitale en elektronische mogelijkheden. Je hebt daar ook de hardware en de software, het zichtbare en onzichtbare, dat samenwerkt, de duikboot bestuurt, beheerst  en controleert. Dat gebeurt dus ook in onze hersenchemie, in combinatie met ons geestelijke, psychische, emotionele en lichamelijke leven.

Bij deze uitleg betrek ik ook ‘geloof, hoop en liefde’. Vanuit de commandopost van je denken kun je de emoties reguleren en besturen.

In het geloof richt het verstand zich op

de instructies en woorden van God,

die nodig zijn voor een goede, veilige vaart en juiste koers

naar de vastgestelde bestemming. 

Met emoties kan het alle kanten uitgaan. Daarmee kun je van slag raken en uit de koers gaan. Je kunt je niet op de zeehond verlaten, die je op de volgende afbeelding ziet. Dat is de afleiding van het moment. Als je teveel op de zeehond let, doet dit wat met je emoties, maar je kunt er wel mee uit de koers raken.

Zoals het innerlijk van een zeeboot zit de mens vanbinnen bijzonder mooi in elkaar. Het is allemaal prachtig op elkaar ingesteld. We lezen in Psalm 8 hoe wonderlijk, eervol en glorieus God de wereld en de mens heeft gemaakt, al is er veel stukgegaan door de val. In vers 5 wordt de vaderlijke zorg en de genade van God naar ons met verwondering benoemd in de woorden: ‘Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?’

Ik laat hieronder het innerlijk van een oudere duikboot zien. Het zit vernuftig en functioneel in elkaar. Het is gericht op een specifiek doel en een goede vaart.

Ik combineer het met de volgende afbeelding met het moedergeheugen, zoals het moederbord en de basis waaruit alles verder is opgebouwd. Het gaat in het innerlijk over hoe je kunt leven en overleven, en hoe je de juiste bestemming kunt bereiken.

Hoe kun je een goede koers gaan met je levensduikboot, waardoor je de goede bestemming zult bereiken? Je vindt het op de volgende afbeelding en tekst:

Wat kan er op deze levensreis misgaan tijdens een hevige storm? Je ziet het hieronder. Het is dan inderdaad belangrijk dat je dan waakt en bidt, met een helder verstand en een krachtig geloof.

Als het je dan aan wijsheid ontbreekt, vraag er dan om aan God (zie Jakobus 1:5). Het gaat hier over levenswijsheid en inzicht hebben op de rechte weg. In Jak. 1:6-8 wordt ons verder geleerd: ‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

Vanuit het Griekse woord ‘diakrinomai’ gezien betekent twijfelen hier ‘met zichzelf in strijd zijn, innerlijk verdeeld zijn’. Een innerlijk verdeeld man is letterlijk ‘twee-zielig, naar het Griekse ‘dipsuchos’. Hij is hierin ‘gespleten van ziel’. Als je niet recht door zee gaat, onoprecht en labiel bent, dan kun je dus de macht over het stuur verliezen en aan lager wal terechtkomen. Let maar eens op de afbeelding:

De Bijbel leert ons dat we ongedeeld van hart dienen te zijn in een volledig overgave aan God. Deut. 18:13 beveelt ons: ‘Oprecht moet u zijn tegenover de HEERE, uw God.’

Als we de instructies opvangen in de commandopost van onze levensduikboot en als we het radar goed hebben afgesteld in het controlecentrum van ons denken, dan kunnen we ook alert zijn in de geestelijke strijd. Daarbij kunnen wij door het geloof in Jezus Christus de wereld en de kwade machten in vijandig vaarwater overwinnen (zie 1 Joh. 5:4-5).

Houdt de vijand in het vizier

Blijf in contact met de Overwinnaar Jezus Christus

Dan zul je er veilig doorheen komen

De belofte van de HEERE  in Jesaja 43:2 bemoedigt ons, als we daar onder meer lezen: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn.’ 

De zonde moet je zien te ontvluchten, maar de kwade machten van satan behoren we in het geloof moedig te bestrijden met de geestelijke wapenrusting van God (zie Efeze 6:10-18).

Laat niet door angst je geloof in de steek;

blijf maar moedig geloven en raak niet van streek.

In Romeinen 8 worden de gevaren beschreven waarin gelovigen kunnen verkeren. Niets en niemand zal de gelovigen kunnen scheiden van de liefde van Christus (zie de verzen 35-39). In Rom. 8:37-39 wordt getuigt door Paulus:  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’  Kun je dat in het geloof nazeggen en proclameren?

Het anker van de hoop en de Voorloper

Jezus heeft voor de gelovigen een nieuwe en levende weg geopend tot in het heiligdom. Je mag door Hem vrijmoedig ingaan tot de troon van de genade van God in het heiligdom in de hemel. Daar is ook de veilige haven en de vaste hoop voor de toekomst.

Deze belijdenis van hoop behoren wij vast te houden. We lezen ervan in Hebr. 10:19-24. In Hebr. 6:9-20 gaat het over de hoop die opbloeit. De hoop ziet op de zekere beloften van God. Dat bemoedigt ons. We lezen erover in de verzen 19-20: ‘Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.’

Bij de binnenkomst van een zeeschip in de haven ging er vroeger een roeiboot vooruit, met daarin het anker van het schip. Dat was de voorloper. Deze voorloper bracht het anker naar de kade, Daar werd het anker vastgemaakt. Het schip werd vervolgens veilig naar de kade getrokken. Als dus de voorloper het werk had gedaan, kon het niet meer misgaan: het schip werd erachteraan getrokken naar de veilige thuishaven.

Zo komen de gelovigen zeker ook achter de Voorloper Jezus in de veilige haven in de hemel aan! Jezus heeft hen daar al een veilige plaats toebereid. We lezen in Joh. 14:1-3 dat Jezus Zijn discipelen troost en bemoedigd met het feit dat Hij heenging om een plaats voor hen gereed te maken in het huis van Zijn Vader. En dat geldt ook voor al de gelovigen!

***

Herken en bestrijd boze misleiders

Kwade machten proberen bij ons aan boord te komen. Hun ingevingen zijn als de golden die tegen het schip van denken aan beuken. Misleidende gedachten spoelen over de reling van ons hart en proberen de bodem van ons denken te bereiken. Als er beschadigingen en kieren zijn in de romp van ons levensschip, kan het zoute water langzaam maar zeker binnendringen. Pas op voor de voortdurende infiltratie van kwade, misleidende machten. Maak op tijd schoonschip, anders houd je het niet droog in je leven.

Laat je niet overspoelen door misleidende gedachten. 

Kies voor de waarheid

en ga recht door zee!

Als je geen gehoor geeft aan de verkeerde influisteringen, is er gelukkig nog geen man overbood. Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De overstroming kan zich nu in je levensschip gaan uitbreiden. Het wordt dan steeds moeilijker om de toenemende invloed van de demonische infiltraties toe te sluiten.

pas-op-dat-je-geloof-geen-schipbreuk-lijdt-door-infiltrerende-kwade-machtenGeef geen gehoor aan de influisteringen van kwade geesten,

zodat het je denken niet zal gaan bezetten

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’

voel-je-jezelf-stuurloos-aan-de-kant-gezet

De zonde moet je zien te ontvluchten, maar de kwade machten van satan behoren we in het geloof moedig te bestrijden met de geestelijke wapenrusting van God (zie Efeze 6:10-18).

laat-je-niet-voortstuwen-door-begeerten-en-emoties

Leef je nog op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft…

Wees nuchter en waak!

in-de-storm-kun-je-de-macht-over-het-stuur-verliezenIn de storm kun je zelf de macht over het stuur verliezen, maar dan is het geloof er nog. Daarmee vind je houvast vinden aan het Woord en de kracht van God. Hij kan een stuurloos geworden gelovige zelfs boven de storm uittillen.

Als je ziel rust vind in God alleen,

wordt de storm in je leven gestild.

Hieronder volgt toepasselijke tekst uit Opwekking 695:

 YouTube-video Alpha-cursus 2012 – opwekking 695 – Stil

Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer.
Houd mij vast in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil

refrein: …

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Gert van der Vijver.

jezus-heeft-de-storm-op-zee-gestild

 ***

Laat niet door angst je geloof in de steek;

blijf maar moedig geloven en raak niet van streek.

In Romeinen 8 worden de gevaren beschreven waarin gelovigen kunnen verkeren. Niets en niemand zal de gelovigen kunnen scheiden van de liefde van Christus (zie de verzen 35-39). In Rom. 8:37-39 wordt getuigt door Paulus:  ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’  Kun je dat in het geloof nazeggen en proclameren?

***

Opdrachten

Lees en bespreek Jesaja 55. In Zijn genadeverbond wil Hij Zich aan ons verbinden. Hij wil daarbij dat wij onze gedachten, geloof en daden op Hem afstemmen en dat we ons aan Hem hechten.

1a. Waartoe nodigt God ons in Jesaja 55:1-3 uit?

1b. Wat wordt er van ons gevraagd in deze verzen?

1c. Wat kunnen de verhinderingen zijn van onze kant?

2a. Op welke wijze roept Hij ons in de verzen 4-7 tot Zijn heil?

2b. Wat spreekt je aan en wat vind je moeilijk in deze verzen?

2c. Hoe kun je jezelf hartelijk aan de HEERE God hechten?

3a. Waarom is het belangrijk dat je afstemt op de gedachten van God?

     Betrek bij je antwoord Jes. 55:7-9.

3b. Bespreek daarbij Jeremia 29:11-14a: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij  aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap…’

4. Praat samen over de positieve effecten en uitwerkingen van het Woord van God, tot eer van Hem, in Jesaja 55:10-13. Wat is daarbij opvallend?

5. Wat kun je vertellen over de innerlijke veranderingen bij jezelf als je let op vers 13 over de veranderingen bij doornstruik en distel?

6. Wat denk je van de vreugde en blijdschap, die in de verzen 2 en 12 worden genoemd? Hoe kun je in deze vreugde leven en voortgeleid worden?

Ook bij Jezus gaat het over verbinden, afstemmen en hechten.

7a. Lees de uitnodiging van Jezus in Openb. 3:20: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

7b. Wat vind je van deze indringende woorden van Jezus in Openb. 3:20, die (weer) bij je binnengelaten wil worden? Hoe wil je erop reageren?

8a. Wat herken je in de volgende aangepaste tekst uit Opwekking 218?

8b. Kun je vertellen wat je ervan herkent uit ervaring?

Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door ‘s levens strijd?

Twijfel drukt je neer, je struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid:

Zo jij slechts kunt geloven, zie jij zijn heerlijkheid.

Refrein:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,

voor elk die wonderen van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

 

Ga jij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan je lasten neer!

Tob niet langer voort, vertrouw op ‘s Heeren woord.

Hij hoort je bede en schenkt je vrede in liefde eindeloos teer.

Zo jij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer!

***

Tekst: Stuart Hamblen. Glorieklokken 519

***

9. Wat zou je over jezelf kunnen vertellen bij de afbeelding over het eenzame hart?

Een eenzaam hart is verward

10. Wat vind je van de verklarende tekst en de afbeelding hieronder van het geheelde hart door de verbinding met het Vaderhart van God?

Door liefde komt er synchronisatie van de emoties

Verklaring: Het kleine kwetsbare kind moet gedurende de eerste twee levensjaren kunnen terugvallen op een moeder die goed kan synchroniseren (afstemmen en binden/hechten). Synchronisatie is het proces of het resultaat van iets gelijktijdig maken. Het is afgeleid van het Griekse συν (sýn) ‘samen’ en χρόνος (chrónos) ‘tijd’. Er moet een gezonde hersensynchronisatie zijn voor geestelijke groei, zonder psychische verwondingen en ontbrekende verbindingen.

In het geloof verbindt God Zich geestelijk met ons. Ons leven kan dan weer op orde komen, naar het plan van God. Door het geloof komen we tevoorschijn uit de duisternis en isolatie van ons gesloten hart.

Door geloof, hoop, liefde gaan we afstemmen op het Woord van God. Omdat Hij Zich aan ons verbindt, hechten wij ons ook in liefde aan Hem. Door het verzoenend werk van Jezus is er een rechte verbinding ontstaan tussen het Vaderhart van God en het kind van God. We ontvangen dan vurige liefde, vrede en vreugde in ons hart.

Samen bidden en danken.

***

Liederen bij deze sessie:

De overwinning van de liefde wordt bezongen in het volgende lied van Kees Kraayenoord. Wat spreek je aan in dit lied? Wat is herkenbaar?

De liefde wint

De liefde wint. Ik voel het weer. Dit is een nieuwe dag.

Ik weet de weg verdwaal niet meer, en zie wat ik niet zag.

De liefde geeft mij zoveel kracht, verjaagt de angst uit mij.

Zij is mijn zonlicht in de nacht. Het donker is voorbij.

Geen duizend ketens houden mij bij Hem vandaan, want ik ben vrij.

Ik zie het licht en ik was blind. Dus ik geloof: De liefde wint.

De bakens zijn voorgoed verzet. Gods woord is mijn kompas.

Zijn liefde heeft mijn hart gered, dat zo verloren was.

De wereld houdt er ooit mee op,  want alles gaat voorbij.

Maar zelfs wanneer mijn leven stopt, dan bent U hier bij mij,

dan bent U nog dichtbij.

YouTube-video Kees Kraayenoord – De liefde wint

 ***

Ken je de liefde van Jezus?

Heb je de liefde van Jezus al ontdekt en ervaren? De liefde van Jezus voor mij is de drijfveer voor een leven van dankbaarheid en het volgen van Hem. Het wordt mooi verwoord in het lied van Sela. Het is indrukwekkend en opwekkend! Kun je het lied van Sela hartelijk meezingen? Je kunt het via de volgende links op YouTube beluisteren en live bekijken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij (CD/DVD Live in Groningen)

YouTube-video Jezus’ liefde voor mij | Sela

Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán.

Laat de tekst van Hans Maat op je inwerken. Kun je het overnemen en proclameren:

Jezus’ liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!

***

Wat spreekt je aan in dit lied van Sela? Waarom? Waartoe spoort het je aan?

***

Hieronder volgt het bekende lied ‘Heer ik kom tot U, uit opwekking 488. De gelovige weet dat zijn hart wordt veranderd, vernieuwd en herstel door de binnenstromende liefde van God. Wil je ook elke dag leven door de kracht van Zijn liefde? Door de liefde van Jezus kun je geestelijk opstijgen als een arend. Het is de belofte uit Jesaja 40:31:

‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,

zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden.’

Word daarom ook door het geloof vernieuwd, hersteld en verjeugdigd door de genade en helende kracht van God, waarvan wordt gezongen in Psalm 103. In de verzen 1-2 begint het met de lofprijzing: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeef niet been van Zijn weldadigheden.’ Door lofprijzing en dankbaarheid kom je op één lijn met de waarheid, barmhartigheid en goedheid van God, om Hem daardoor te eren en te verhogen.

In de verzen 3-5 lezen we ervan: ‘Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Dien u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwd als die van een arend.’

Nu volgt de tekst en het lied Opwekking 488:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Hieronder kun je aanklikken op twee uitvoeringen van Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

 De kracht van Uw liefde, gezongen op de Nederland Zingtdag van 2017:

Aan de tafel bij Jezus

Als je aan de avondmaalstafel van de Heere mag aanzitten is dat door de genade van God. Daar mogen we het verzoenend lijden en sterven van Jezus gedenken. Door het geloof mag je dan bij Jezus aan de tafel zitten. Dit komt naar voren in het volgende lied van Sela, dat we ook kunnen beluisteren in Opwekking 737 via de link naar YouTube.

AAN UW TAFEL

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Tekst: Peter Dijkstra & Hans Maat, muziek: Peter Dijkstra

YouTube-video opwekking 737

Aan de tafel bij Jezus wordt alles door uit genade ontvangen. De genade van God wordt gratis verkregen. Het is onverdiende goedheid en barmhartigheid. Het gaat erom wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet wat wij voor Hem hebben gepresteerd. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Matth.20:28).

Als je jezelf gelovig mag vastklampen aan Jezus, is God daar tevreden mee. God heeft je dan lief en het geluk lacht je daarom toe. Het gaat er om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, met je lage zelfbeeld, of ben je het eigendom van jouw getrouwe Zaligmaker? Dan mag je getroost verder gaan, want jouw identiteit is dan: Jezus en jij.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. Zie dan jouw geweldige positie en roep het uit: ‘Ik hoor bij Jezus! Hij is mij alles waard!’ Weet dan dat jij Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven!

***

Hieronder volgt Opwekking 705: ‘Toon Mijn liefde’. Een gelovige behoort de Meester dankbaar na te volgen, zoals Jezus Zijn discipelen heeft geleerd in Johannes 13 bij de voetwassing. Dan kom je dankbaar in één lijn met de dienende Meester van je leven. Dan kan Hij ook door je heen Zijn liefde bewijzen aan anderen. Wat een geweldig zichtbaar Evangelie! Het wordt mooi vertolkt in de volgende tekst en uitvoeringen van Opwekking 705:

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen

-Refrein-
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil,
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Tekst en muziek: Graham Kendrick. Ned. tekst: Peter van Essen.