Genezing en geestelijk herstel door Jezus Christus

Copyright tekst: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Herstel van afwijzing door de opzoekende liefde van Jezus.

Bij Jezus vond de blindgeboren man in Johannes 9 genezing en geestelijk herstel van afwijzing. Heb je ook herstel nodig? Heeft de liefde van Jezus je al geraakt? Door het geloof mag je Jezus geestelijk aanraken en wonderen van Hem verwachten:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,

voor elk die wonderen van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.

Lees bij de volgende geschiedenis Johannes 9. Verderop volgen PowerPoint afbeeldingen, opdrachten en liederen, die je via YouTube kunt beluisteren.

Johannes 9:1 begint met het eerste contact van Jezus met deze ellendige blinde man: ‘En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.’ In het Evangelie komt Jezus voorbij en ziet Hij naar je om.

Jezus weende over Jeruzalem, omdat ze niet onderkenden wat tot hun vrede diende. Hij geeft in Lukas 19:42: ‘Nu echter is het verborgen voor uw ogen.’ De verblinde leiders van het volk zagen in hun trots en blinde afgunst Jezus niet zitten en keken neer op Zijn volgelingen.  Jezus voorzegt daarna aan de ongelovige Joden de verwoesting van Jeruzalem. Hij geeft aan als reden in vers 44: ‘Omdat u het tijdstip waarop naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.’ In de Engelse Bijbel staat er: ’the time of your visitation’. In het Evangelie komt Jezus dus geestelijk bij je op visite. Is Hij van harte welkom bij je?

Blinde veroordeling of barmhartigheid?

We zien in Joh. 9:2 de veroordelende gedacht verwoord door de discipelen, als ze vragen aan Jezus: ‘Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?’

Jezus geeft aan in Joh. 9:5: ‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.’ Hij is gezalfd om de werken van God te doen om ook aan blinden het gezichtsvermogen te geven (zie Joh. 9:4 en Luk. 4:18-19). Hij kan als het Licht der wereld ook nu nog de duisternis uit ons leven verdrijven en genezen van geestelijke blindheid. Zijn barmhartigheid wint het van de veroordeling.

Vervolgens spuwde Jezus op de grond, maakte Hij slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde (Joh. 9:6).

 Jezus zag om naar de blinde en raakte hem aan bij zijn kwaal. Hij raakt ons aan waar we Hem nodig hebben. Hij kan ons door de kracht van de Heilige Geest nog steeds aanraken. Hij leert ons over de Geest van God in Joh. 16:14: ‘Die zal Mij verheerlijken want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’ 

 Nadat Jezus het slijk op zijn ogen had gestreken, zei hij tegen de blinde: ‘Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug’ (Joh. 9:7).

De handeling en aanraking van Jezus moest door de blinde worden beantwoord door geloofsgehoorzaamheid. Bij de geloofsdaad ontving hij ook daadwerkelijk genezing. Denk hierbij ook aan de geloofshandelingen die Naäman de Syriër moest verrichten: zichzelf zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. 2 Koningen 5:14 verhaalt ons: ‘Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.’

Het is een belangrijk bijbels principe dat we positief moeten reageren op het werk van God. Jezus leert ons in Joh. 6:29: ‘Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.’ Je ontvangt pas genezing en herstel als de voorschriften nakomt en het ontvangen medicijn inneemt.

Jezus is de Heiland, Die je in je hart moet ontvangen. Heiland betekent letterlijk: Redder, Bevrijder en Heler. Geloven is: Jezus aannemen en jezelf aan Hem toevertrouwen. De Redder, Bevrijder en Heer komt dan door de Heilige Geest in je wonen en werken.

Heeft de helende liefde van Jezus je ook geraakt? Wat heeft het in je uitgewerkt? Kun je van achter bekeken op geestelijk gebied zeggen: ‘Eén ding weet ik: dat ik blind was en nu zie’ (zoals ook de blindgeboren man zegt in Joh. 9:25).

De buren waren verbaasd en vroegen hem: ‘Hoe zijn uw ogen geopend?’ Als iemand tot geloof komt, zal het ook zichtbaar worden voor anderen. Wat zullen ze dan aan je zien en van je horen? Hoe ben je als gelovige in beeld gekomen?

De blijdschap straalt van het gezicht van de genezen man. Hij laat zich niet afschrikken door boze blikken. De omstanders reageerden verbaasd en verwonderd, maar de geestelijke leiders waren boos omdat het wonder op de sabbat was gebeurd.

De ouders werden streng ondervraagd door bang makende machthebbers, die belijders van Jezus uit de synagoge wilden werpen. Zij werkten met angstbanden. Herken je het? De wet werkt toorn. Je wordt niet gered door de wet.

Veel religies werken vanuit de wet. Er worden lasten opgelegd die te zwaar zijn om te dragen. Schuldbesef, gewetensvorming en heilsonzekerheid en angst kunnen hieruit voortkomen. Daardoor kom je niet tot geestelijk herstel en bevrijding. 

Jezus nodigt ons in Zijn bevrijdend Evangelie, in Matth. 11:28-29: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

De opnieuw afgewezen man sprak vrijmoedig over Jezus, die hij had ervaren. De kwade Joden zeiden: ‘U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons?’ En ze wierpen hem voor straf uit de synagoge.

Daarna zocht Jezus hem op en zei: ‘Gelooft u in de Zoon van God?’
Hij reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Jezus zei tegen hem: ‘Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het.’

In Johannes 9:38 belijdt de genezen man: ‘Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.’ Geloof, verwondering en aanbidding worden zichtbaar als je ziet op Jezus.

***

Een toepasselijk lied is Opwekking 218

Wat herken je voor jezelf in de tekst van dit bekende lied:

‘Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door ’s levens strijd?

Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid:

Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid.

***

Refrein:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,

voor elk die wonderen van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

***

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan uw lasten neer!

Tob niet langer voort, vertrouw op ’s Heeren Woord.

Hij hoort uw bede en schenkt u vrede in liefde eindeloos teer.

Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer!

Refrein…

Hieronder volgt het lied Uit Glorieklokken 519 (Tekst Stuart Hamblen):

***

Opdrachten bij Johannes 9

4. Waaruit blijkt de afwijzing van de blindgeborene? Wat vind je ervan?

5. Wat lees je over de opzoekende liefde van Jezus tegenover de herhaaldelijke veroordeling van de Joden naar de blindgeboren man toe? Wat spreekt je hierin persoonlijk aan?

6.Waarin zie je de tegenstelling van een harde wettische religie tegenover een liefdevolle geloofsrelatie? Hoe ervaar je het Evangelie en het geloof in Jezus?

De door Jezus aangeraakte blinde gehoorzaamde in het geloof (zoals eens Naäman de Syriër in de Jordaan). Hij moest zich wassen en geloven.

7a. Ben je wel eens door de liefde van God geraakt?

7b. Hoe ben je toen ook geactiveerd om te doen wat Hij van je vraagt in Zijn Woord?

7c. Welke nieuwe activiteiten zijn er toen in je leven gekomen?

8a. Wat herken je van het geloof van de blindgeboren man bij jezelf? De genezen man zei tegen de kwade Joden: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.’

Kun je dat op geestelijk gebied ook zeggen door het geloof in Jezus?

8b. We lezen in Johannes 9:38, dat de man belijdt en laat zien: ‘Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.’ Heb jij ook het licht gezien? en volg je nu het Licht der wereld?

Kom door het geloof in Jezus tot de Vader

Wat zelfs een vroeger afgewezen gelovige mag weten, vind je in de tekst van opwekking 599. De hemelse Vader is zo geheel anders dan aardse vaders. Laat een verkeerd vaderbeeld los en zie op Jezus, die ons zegt in Johannes 14:9: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’

Weet je jezelf geaccepteerd door de hemelse Vader

door het geloof in Jezus Christus?

Beluister het lied ‘Kom tot de Vader’. Zie daaronder de tekst.

 YouTube-video Opwekking 599 – Kom tot de Vader 

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:
Kom tot de Vader, Kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan,
want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
en nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein 2x

De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Het lied is gemaakt door Russell Fragar en vertaald door Mireille Schaart

***

9. De overwinning van de liefde op de angst wordt bezongen in het volgende lied van Kees Kraayenoord. Wat spreek je aan in dit lied? Wat is herkenbaar?

De liefde wint

De liefde wint. Ik voel het weer. Dit is een nieuwe dag.

Ik weet de weg verdwaal niet meer, en zie wat ik niet zag.

De liefde geeft mij zoveel kracht, verjaagt de angst uit mij.

Zij is mijn zonlicht in de nacht. Het donker is voorbij.

Geen duizend ketens houden mij bij Hem vandaan, want ik ben vrij.

Ik zie het licht en ik was blind. Dus ik geloof: De liefde wint.

De bakens zijn voorgoed verzet. Gods woord is mijn kompas.

Zijn liefde heeft mijn hart gered, dat zo verloren was.

De wereld houdt er ooit mee op,  want alles gaat voorbij.

Maar zelfs wanneer mijn leven stopt, dan bent U hier bij mij,

dan bent U nog dichtbij.

YouTube-video Kees Kraayenoord – De liefde wint

***

Ken je de liefde van Jezus?

Heb je de liefde van Jezus al ontdekt en ervaren? De liefde van Jezus voor mij is de drijfveer voor een leven van dankbaarheid en het volgen van Hem. Het wordt mooi verwoord in het lied van Sela. Het is indrukwekkend en opwekkend! Kun je het lied van Sela hartelijk meezingen? Je kunt het via de volgende links op YouTube beluisteren en live bekijken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij (CD/DVD Live in Groningen)

YouTube-video Jezus’ liefde voor mij | Sela

Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán.

Laat de tekst van Hans Maat op je inwerken. Kun je het overnemen en proclameren:

Jezus’ liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!

***

10. Wat spreekt je aan in dit lied van Sela? Waarom?

       Waartoe spoort het je aan?

Samen bidden

***

Verdieping bij het onderwerp:

Liefdesbanden of angstbanden?

Wat heb je ervaren van liefde afwijzing?

Verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. Bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) verklaart: ‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn, die we met ons meedragen.’ Herken je dat?

In het boek ‘Leven naar Gods plan’ (uitgegeven bij De Hoop) gaat het ook over Hoe kun je angstbanden veranderen in liefdesbanden. Er wordt in gesteld: ‘Naarmate we groeien en genezen, vervangen we angstbanden door liefdesbanden.’

Liefdesbanden komen op vanuit het vreugdecentrum (voor in de hersenen), maar angstbanden worden aangestuurd vanuit een plaats achter in de hersenen. Mensen met liefdesbanden zijn bezig met de vraag: ‘hoe kan ik mezelf zijn’. Mensen met angstbanden concentreren zich op de vraag: ‘hoe los ik mijn problemen op?’

Geestelijke groei wordt belemmerd als er angst en angstbanden zijn (naar God en mensen toe). Het is belangrijk dat je gaat ervaren en beseffen en dat een ander je waardeert en van je houdt.

1. Lees en overdenk de tekst en PowerPoint afbeeldingen over liefdesbanden en angstbanden. Wat herken je bij jezelf in de genoemde angstbanden en belemmeringen?

Weet je jezelf geliefd?

Voor herstel is het ook belangrijk dat je in een liefdevolle en veilige omgeving bent. Je kunt genezen binnen liefdevolle relaties. Daardoor worden wij gestimuleerd om ook liefde aan anderen te geven.

Durf je jouw echte gevoelens te uiten? en grenzen te stellen? Geloof, hoop en liefde overwinnen haat, boosheid en angst. Liefde is gericht op anderen.

Liefde wil delen. Liefde is medisch: helpend en helend. Liefde herstelt en geneest innerlijke wonden. Liefde overwint de angst. We lezen in 1 Joh.4:18: ‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de vrees uit.’

2. Ben je ook hersteld door liefdesbanden? Kun je uit eigen ervaring vertellen hoe angst is overwonnen door liefde?

Samen lezen 1 Johannes 4:7-19

De ware liefde is van God en door God. God is liefde (1 Joh.4:8). Dit is op aarde zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben’ (Joh.3:16).

Gelovigen mogen weten wat we lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’ Hoe kun je dat weten?

God heeft Zich aan zondige mensen verbonden. Dat is pas de echte liefdesband. Gods verbond is Zijn liefdesband met mensen. Ben jij al in liefde met Hem verbonden? Als we in de liefde van Jezus blijven, zullen wij ook van mensen houden. Daarom houden we van elkaar!

3. Waaruit blijkt de liefde van God in de teksten hierboven? Wat vraagt dit van ons?

Geaccepteerd en geliefd door het offer Jezus

Zijn de volgende vragen bij jou herkenbaar? Komt het regelmatig bij je terug: ‘Waarom word ik nog beheerst door angst en bezorgdheid? Kan ik mijn angst wel te boven komen? Wie haalt mij uit deze neergaande spiraal in mijn negatieve denken? Wie begrijpt me? Wil God mij wel accepteren? Ben ik wel geliefd? Wie helpt in uit mijn eenzaamheid, angst en bezorgdheid? Hoe kan ik geloven?’

Hoe overwin ik mijn angst?

Blijf niet te lang in je geïsoleerde positie

met deze negatieve gevoelens worstelen.

Geef je angstige geheim prijs aan betrouwbare gelovigen.

Laat voor je bidden.

Neil T. Anderson heeft met Rich Miller het boek ‘Hoe overwin ik mijn… angst’ geschreven. Hij haalt daar het getuigenis aan van een vrouw die jarenlang heeft geworsteld met angst en een sociale fobie. Ze had niemand om naartoe te gaan. Ze probeerde tot God te bidden in haar tienerjaren, en Hem om hulp te vragen, maar had het gevoel dat Hij heel ver weg was.

Haar gelovige zus had twaalf jaar lang trouw voor haar gebeden. Uiteindelijk belde ze haar midden in de nacht op omdat ze het niet langer kon verdragen om in deze ellendige gevangenis te leven.

Ze schrijft in haar getuigenis: ‘Er was een wereld buiten me die ik nooit echt kon aanraken of voelen, en ik ging eraan onderdoor.’ Ze gaat verder: ‘Ik wilde zó graag leven. En ik wilde vrij zijn, en dus belde ik haar in tranen op en vroeg haar hoe ik die Jezus moest vinden over Wie ze het altijd maar had.’

Ze vertelt over haar bevrijding: ‘Ze bad met me over de telefoon, en de rest van de nacht las ik de Bijbelverzen die ze me had gegeven. Ze gingen allemaal op de een of andere manier over vrijheid. Vrijheid! Ik had opeens heel veel hoop. Dat was het begin van mijn reis van vernieuwing. Ik had al die jaren in de greep van een verlammende angst geleefd; angst om bang te zijn. Het onbekende maakte me zo ontzettend bang.’

Ze begreep ook de lichamelijke gevolgen van de  jarenlange opgekropte angst, waar ze mee te maken had. Het bracht haar op de weg naar rust en vrede. Daarna kon ze de opkomende oude negatieve gedachten bedwingen met de waarheid. Ze geeft aan:

‘En die waarheid is dat Jezus altijd bij me is,

en dat ik nergens bang voor hoef te zijn.’

***

In je eenzame geïsoleerde kelder en tunnelvisie van leef je in onverbondenheid, alleen met je gedachten. Vanuit de kelderverdieping van je angsten is er een trap en een gang naar de bovenverdieping van het geloof – daar waar het licht en de liefde van God de vensters van je bestaan binnenkomen. Hoe kom je zover om op te staan en hogerop te gaan?

Verlang je naar acceptatie? Wil je weten dat dat God je in liefde aanvaard heeft? Wil je kunnen zeggen als kind van God: Abba, Vader? Hoe kun je geloven?

Geloof is de weg naar acceptatie

Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (In de Engelse King James vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan je dus door God geaccepteerd!

Geestelijke slavernij of de Geest van ‘Abba, Vader!’

Van de gelovige kinderen van God lezen we in Romeinen 8:15: ‘Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba Vader!’ 

In de Studiebijbel wordt onder meer verklaard: ‘De gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen, die hier de ‘Geest van adoptie’ wordt genoemd. Paulus gebruikt het woord ‘huiothesia’ (aanneming tot zoon, adoptie), omdat de gelovigen vroeger geen kinderen van God waren…’

In Galaten 4:6 en 7 lezen we: ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind; en als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’ 

In Galaten 4:5 zien we dat de Zoon van God gekomen is ‘om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen’. Dat is een juridische zaak en heeft dus rechtsgeldigheid.

Het woord ‘huiothesia’ is de vertaling van het woord ‘adoptio’ uit het Romeinse recht. Je bent dan door het werk van Jezus officieel als zoon of dochter door God aangenomen als Zijn kind. Als je door het geloof aan Jezus bent verbonden, ben je ook een officieel kind van God door adoptie.

Bemoedigende tekst en Liederen bij het onderwerp

Het bekende lied ‘Abba, Vader’ uit opwekking 136 is eigenlijk mijn antwoord op de aanneming tot kind (adoptie) van God. Weet je ook dat God jouw Vader door Jezus Christus geworden is? Hier volgt de tekst:

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij de Uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen..

***

(Engelse tekst en muziek: D. Bilbrough.)

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader