Geestelijk herstel door vernieuwing van denken

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een verhelderend artikel om te komen tot geestelijke vrijheid en herstel van emotionele beschadigingen, met liederen en opdrachten voor Bijbelstudie.

Uitleg van de afbeelding Geestelijke werkingen in het hart

Links op de afbeelding zie je in het donkere gedeelte je negatieve denkveld. Daar zijn gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en schuld. Deze negatieve gevoelens worden gevoed door kwade geestelijke invloeden.

Negatieve infiltratie komt binnen via je gedachten en wordt door je denken wel of niet geaccepteerd. Je denken stuurt je wil aan. Je gevoel kan doordringen door tot je hart, en ook je wilskracht beïnvloeden.

Leef je op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft!

Aan de rechterkant zijn er in het positieve denkveld gevoelens van veiligheid en acceptatie. Je ziet er ook: hoop, geloof, liefde, kennis en goede schuldgevoelens. Deze zaken worden geïnspireerd en gevoed door goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Geest van God is bij een gelovige werkzaam via dit veld. Hij richt ons op Jezus. Bij meer liefde, geloof, hoop en kennis komt er ook meer vreugde in je hart.

Als het Licht van de wereld je doorschijnt, zul je de warmte en geborgenheid van Zijn aanwezigheid ervaren. Gevoelens van afwijzing, angst en boosheid verdwijnen als licht en liefde doordringen in je hart. We zingen in het bekende lied:

‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.’

Wil je groeien in geloof, hoop en liefde?

Geestelijke wonden en leugens

We gaan in dit artikel dieper in op de geestelijke beïnvloeding. Er is meestal geestelijk herstel nodig van beschadigde emoties en pijnlijke herinneringen. Ik heb de laatste jaren voortdurend contact met mensen die innerlijk zijn verwond. Velen van hen worden achtervolgd door hun trieste levensverhaal.

Aan geestelijke wonden

zijn  vaak ook leugens verbonden

Zowel de wonden als de leugens doen pijn. Deze leugens zijn negatieve gedachten die hen gevangen houden en woorden van afwijzing, die over hen zijn uitgesproken. De leugens worden in het denken opgenomen en de woorden worden overgenomen.

Spreek geen negatieve woorden en leugens over jezelf uit!

Negatieve woorden werken negatieve daden uit.

Het uitspreken van woorden van zegen of vloek zijn zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dat laat de Bijbel ons duidelijk zien.

Ingangen voor kwade leugengeesten

Kwade leugengeesten zoeken naar aansluiting in het verwonde hart. Demonen komen binnen via wonden en zonden. Het zijn geestelijke parasieten, en ze werken als bacteriën en virussen. Ze moeten het hebben van verzwakte en beschadigde plaatsen, waar ze openingen vinden voor hun geestelijk gif.  We mogen hen geen voet geven, zodat ze binnen kunnen komen.

Paulus waarschuwt ons in Efeze 4:27: ‘Geef de duivel geen voet’ Het gebruikt Griekse woord ‘topos’ betekent: gebied, plaats of ruimte. Er kunnen gebieden in ons innerlijk zijn waar de duivel (door zijn kwade geesten) een ingangspoort heeft gevonden, om ons te beïnvloeden of in onder zijn invloed te houden.

In 1 Petr. 5:8 worden we opgeroepen: ‘Wees nuchter en waak!’ We lezen daar dat de duivel op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. In vers 9 gaat Petrus verder: ‘Bied weerstand aan hem, vast in het geloof.’

Geestelijke verplaatsing door het denken

Geestelijk herstel vindt plaats door verplaatsing. Dit kan door geestelijke vernieuwing en geloof. Voor de gelovigen is Jezus de Plaatsvervanger. Door Hem kan er ook een verplaatsing plaatsvinden in ons innerlijk. Dit gebeurt door de werking van de Heilige Geest, Die het uit Jezus neemt, en het ons verkondigt en geeft (Joh. 16:14). Hij wordt ook ‘de Geest van de waarheid’ genoemd, Die ons de weg wijst in heel de waarheid (Joh. 16:13). Dit wordt door het geloof ontvangen en opgepakt door het denken en de wil.

Door de genade van God worden het denken en de wil vernieuwd. In de Dordtse Leerregels 3-4, art. 12, wordt gesteld, dat de vernieuwde wil door God wordt gedreven en bewogen, maar daarbij zelf ook werkt. (Zie hierbij: Filip. 2:12-13.)

Het stuur van het denken

wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid

Bij deze bekering doet de wil ook mee

Daardoor gaan we ons ook bekeren van onze ingebeelde leugens en onkunde, maar ook van onze zondige (doelmissende) gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, afgunst en twijfel.

Je ziet het geloofsproces verwoord in opwekking 624, waar het gaat over een voortdurende vergeving, heling, vernieuwing en verfrissing. We leggen het in het geloof allemaal bewust bij onze Heiland neer. In het refrein wordt biddend gezongen:

‘Heere Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

In de ontmoeting met de Heiland komt er een positieve verplaatsing in ons innerlijk leven. Daar vinden we de vreugde van Zijn heil.

Denk steeds aan de woorden van het lied, en zing het verder voor jezelf:

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

‘t Is een stroom van Uw genade,

waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Deze zonden en zorgen worden weggewerkt door geloof, hoop, liefde en kennis naar het positieve denkveld van onze nieuwe mens. Als je wordt overspoeld door de liefde van God, in Jezus Christus, weet je jezelf volledig geaccepteerd, veilig en geborgen. Dan kan je vreugde in Hem gaan groeien. Zodoende wordt het kwade in ons overwonnen door het goede (Rom. 12:21).

Het goede komt in de plaats van het kwade

Je kunt dat ontdekken op de afbeelding bovenaan, waarbij het de bedoeling is dat de genoemde zaken worden verplaatst van het negatieve denkveld naar het positieve denkveld.

Je ziet hieronder hoe licht en waarheid ons helderheid en vrijheid geven. Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Door inspiratie en geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Als je in Zijn licht wandelt, zal de duisternis wijken. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

Vernieuwing van denken geeft geestelijk herstel

Het is duidelijk dat gesprekstherapie op langere termijn meestal beter helpt bij geestelijk herstel dan het alleen maar toedienen van medicijnen. Ik heb het hierbij niet over lichamelijke oorzaken.

Negatief denken kan van kwaad tot erger gaan. Je ziet op de afbeelding hierboven dat voortdurende gevoelens van afwijzing en angst kunnen leiden tot depressie, obsessie en verslaving. Boosheid en toorn, wegens geleden onrecht, maar ook wrokgevoelens en afgunst kunnen uitmonden in agressie. Het kan ook obsessief of dwangmatig gedrag worden, met als doel om spanning of angst kwijt te raken.

Het herstel moet worden gezocht in de zaken van het positieve denkveld. Als hoop, liefde, geloof en kennis toenemen in je leven, kan je geestelijk leven weer opbloeien. Je kunt het zien aan rechterkant in het verlichte veld.

Geestelijke en natuurlijke principes

We kunnen de natuurlijke principes en het lichamelijk functioneren goed vergelijken met geestelijke principes en het het geestelijk functioneren. We weten dat God bovennatuurlijk werkt, maar ook binnen natuurlijke principes.

Er is een hogere hemelse werkelijkheid,

een geestelijke werkelijkheid

en een zichtbare natuurlijke werkelijkheid

De ceremoniële eredienst in Israël met de offerdiensten in en bij het heiligdom moeten we zien als schaduwen en afbeeldingen van de hogere werkelijkheid. We kunnen dat lezen in  Kol. 2:17 en Hebr. 8:5. In Kolossenzen wordt er gesproken van een ‘schaduw van de toekomstige dingen’, waarin je de werkelijkheid in Christus moet ontdekken en zien.

In de eredienst van het Oude Testament gaat het  over afbeeldingen en schaduwen van de hemelse dingen. Mozes kreeg daartoe openbaringen en aanwijzingen van God op de berg. Ook de tabernakel moest hij van God maken ‘overeenkomsten het voorbeeld’ dat hem op de berg getoond was (Hebr. 8:5).

In de door God gegeven schaduwen en instellingen kunnen we dus iets ontdekken van de hemelse werkelijkheid en geestelijke principes

Bij geestelijk herstel en geestelijke vernieuwing kunnen we ook kijken naar natuurlijke principes die God in de schepping heeft gelegd.

We kunnen veel geestelijke lessen halen uit de natuur

In de natuur zie je dat er een metamorfose plaatsvindt in de verandering van een rups naar pop en vlinder. In de geestelijke vernieuwing zien we ook een metamorfose: door wedergeboorte ontstaat er een nieuwe mens in ons. Verder is er ook een proces van geestelijke vernieuwing en herstel, zoals je dat ziet in de natuur.

In de natuur zie je ook een proces van herstel

Het blijkt dat herstel van ziekte heeft te maken heeft met opgebouwde weerstanden, witte bloedcellen, vitaminen en andere positieve elementen. Die zijn van belang bij lichamelijk herstel. Zo is het dus ook geestelijk.

Je ziet ook in de natuur bij dieren en mensen: het vervellen van de oude huid, en het tevoorschijn komen van de nieuwe huid. De oude huid wordt afgelegd, terwijl de nieuwe huid het lichaam van mens en dier weer mooi maakt.

Geestelijk zie je dit bij het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens in de gelovige. Je leest erover in de verschillende pastorale brieven. In de Heidelberger Catechismus wordt in Zondag 33 gesproken over ‘het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens’ in ons. De proces van voortgaande vernieuwing wordt daarin genoemd in ‘het gedeelte van de dankbaarheid’.

Geestelijk herstel binnen geestelijke en natuurlijke principes

In de seculiere psychiatrie houden ze weinig of geen rekening met de scheppingsorde van God en de geestelijke principes waarmee wij hebben te maken. Daarom ze in de behandelingsplannen ook zoveel beperkingen en onmogelijke situaties tegen. Er zijn in verhouding zeer veel ‘draaideurpatiënten’, die niet uitbehandeld raken, en steeds weer terugkomen voor opname en behandeling.

Siegmund Freud (1856-1939) is de stichter van de psychoanalyse. Hij moest op het eind van zijn leven ook toegeven dat hij met zijn psychoanalyse beperkt was. Hij zag bij bepaalde patiënten dat er ook een bovennatuurlijke werkelijkheid was, waaruit zij werden beïnvloed. Hij werd pessimistischer, omdat hij religieuze hallucinaties en demonenverschijnselen niet analytisch kon ontmaskeren. Freud kwam tot de conclusie, dat bepaalde psychiatrische patiënten door onbekende, onbeheersbare machten worden geleefd. Wij moeten in de psychiatrische hulpverlening dus wel terdege rekening houden met de geestelijke wereld en de mogelijkheden die God ons biedt. Hij blijkt dat anders veel patiënten niet goed kunnen worden geholpen.

De Schepper is ook de Heiland

Hij herschept tot nieuw geestelijk leven

Hij heelt een gebroken hart, dat geestelijk herstel nodig heeft

Door Jezus Christus is er redding, bevrijding en heling mogelijk. Waar het psychiaters en hulpverleners aan mogelijkheden ontbreekt, is er nog steeds onze Heiland, Die helpt in nood. Ook hier geldt wat we lezen in Luk. 18:27: ‘De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.’ (Jezus sprak dit bij de geschiedenis van de rijke jongeling.)

Op deze website worden de geestelijke en natuurlijke principes

gebruikt in het proces van geestelijk herstel

Er wordt dus gewerkt met de principes die God in de schepping en herschepping heeft gelegd, voor zover wij dit kunnen ontdekken en bevatten. Voor mij is dit een voortdurende zoektocht, waarmee ik in biddend opzien tot God bezig ben. We hebben hierin de verlichting van de Heilige Geest nodig.

Jezus gebruikte op aarde heel wat voorbeelden uit de natuur, zoals bij de gelijkenissen. Daarbij gebruikte hij de aardse dingen om de hemelse dingen te openbaren en uit te leggen (Joh. 3:12).

We gaan kijken naar de gelijkenis van de ware Wijnstok en de ranken, in Johannes 15. Deze gelijkenis past goed bij het onderwerp.

Leven uit de Wijnstok

Lezen Johannes 15:1-17

Jezus leert ons in Joh.15:8: ’Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’

Door veel vrucht te dragen eren we de Vader, en laten we de mensen zien dat we leerlingen en volgelingen van Jezus zijn. Als je veel vrucht wilt dragen, heb je voortdurend gezonde voeding nodig vanuit de ware Wijnstok.

Gezonde voeding is ook nodig om gezond te blijven of te herstellen. Vitaminen zijn levensmineralen voor onze gezondheid. Door goede geestelijke voeding kan ons geestelijk leven (weer) tot bloei komen. In Johannes 15 zien we dat de ranken (de gelovigen) de levensmineralen halen uit de ware Wijnstok: Jezus Christus.

Door het geloof

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Geloofswerkzaamheden worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof.

Het komt er voor ons op aan dat we door het geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok. Er is genoeg levenwekkende stuwkracht in de Wijnstok. Bij Jezus Zijn er geen belemmeringen. De problemen kunnen slechts ontstaan bij de ranken. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik het voortdurend uit Hem ontvangen?’

Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen.

Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen

Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven. Jezus wordt de tweede Adam genoemd. In de Engelse Bijbel wordt in 1 Kor.15:45 verklaard: ‘The First man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’ (in de Nederlandse vertaling: ‘Tot een levend-makende Geest’. Jezus is voor de gelovigen een onuitputtelijke Bron van levend water geworden. Door Hem kunnen wij voortdurend worden gevoed en gereinigd.

Opdrachten

1. Hoe kun je leven uit Jezus? (Joh.1:16).

2. Waardoor kom je geestelijk tot bloei?

3. Wanneer draag je veel vrucht in de Wijnstok?

4. Wat kan iemand verhinderen om te leven vanuit Jezus?

5. Waardoor kom je geestelijk niet tot bloei?

6. Noem blokkades waardoor het ‘veel vrucht dragen’ wordt verhinderd.

De vrucht van de Geest

De Heilige Geest inspireert ons vanuit de de ware Wijnstok: Jezus Christus. Door deze geestelijke voeding, groeien wij, en worden we geestelijk gezond. Hierdoor kan ons leven tot bloei komen en vruchtbaar worden. In Gal. 5:22 lezen we wat er dan in ons geestelijk leven zal groeien, namelijk: ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Je kunt dit op de afbeelding hierboven vinden op het gele, positieve denkveld.

Wil je geestelijk groeien, herstellen en sterk worden?

Laat je jezelf dan maar inspireren en voeden

door goede geestelijke invloeden

Overwin het kwade door het goede

Door de goede witte bloedcellen kunnen schadelijke bacteriën worden uitgeschakeld en kunnen ziektes worden overwonnen. Witte bloedcellen zijn de verdedigers van ons lichaam. Op geestelijk gebied denk je daarbij aan de geestelijke wapenrusting van God. In 2 Petrus 3:18 worden we opgeroepen om te groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

In Romeinen 12:21 leren we als een basisprincipe voor geestelijk herstel:‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Vanuit dit basisprincipe wordt gewerkt in de Sta op cursus Geestelijk herstel.

De kwade, ziekmakende geestelijke infiltratie moet door het denken worden herkend en geweigerd. De goede, helende en helpende inspiratie dient door het denken te worden geaccepteerd. Om het helder te krijgen wordt er gesproken over het grijze, negatieve denkveld en het gele, positieve denkveld.

Wat accepteren we in ons hart?

Ons denken is de sturende bron en de kern van ons innerlijk leven. Daarmee kunnen we iets doen met de geestelijke beïnvloeding en de stroom van onze gedachten. Op de afbeeldingen hieronder zie je dat het denken de wil aanstuurt. Daarbij zie je dat het gevoel ook invloed uitoefent op de wil.

De functie van het denken

Met je denken kun je de verkeerde gedachten beoordelen en wel of niet accepteren. Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant, is er niets aan de hand; als je ze accepteert, gaat het innerlijk verkeerd. Door een helder denken kun verkeerde invloeden en verleidingen herkennen en beoordelen. Je moet goed en kwaad leren onderscheiden. Je gaat dan op de negatieve gevolgen letten.

De gave van de onderscheidingen van de geesten is daarom ook van groot belang! Dat is een speciaal charisma van de Heilige Geest (zoals je dit leest in 1 Kor.12:10). Hierdoor kunnen we de werking van de boze geesten ontmaskeren en de geesten beproeven of ze uit God zijn of niet (1 Joh.4:1).

Je gevoel hoort bij het automatische zenuwstelsel. Je gevoel of je emoties kunnen een willoos slachtoffer worden van zondige begeerten. Verleidingen wekken begeerten op. Je kunt dit zien in de afbeelding. Het denken speelt dus een belangrijke rol in het in goede banen leiden van het gevoel en de begeerten.

Je moet je eerst bezinnen, voordat je iets gaat beminnen

Denk eerst goed na, en laat je niet door je gevoel leiden

Het denken kan goed samenwerken met de wil. Een gelovige heeft een vernieuwd en verlicht denken ontvangen en ook een vernieuwde wil gekregen. Een standvastige, vernieuwde wil heeft de wil om te geloven en Jezus te volgen.

Wat doet het (beschadigde) gevoel?

Negatieve gevoelens of emoties kunnen het nuchtere denken passeren en de wil aansturen om onverstandige dingen te doen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met verleidingen, verlangens en begeerten, die vaak inwerken op het gevoel. Sommige begeerten, zoals op seksueel gebied, kunnen het gevoel makkelijk overrompelen.

Emotioneel beschadigde mensen en verslaafden

drijven vaak op het gevoel

Bij hen kan de wilskracht ernstig zijn verzwakt

Het vertroebelde denken biedt dan ook geen weerstand tegen voortdurend opkomende verlangens, verleidingen en vluchtgedrag.

Er kan van alles op je afkomen, wat maar in je gedachten blijft rondhangen. Sommige mensen kunnen dan tegen je zeggen: ‘Trek het je niet aan.’ Maar dat is nu vaak het probleem als je hoog gevoelig of emotioneel beschadigd bent. Je laat jezelf er dan toch door voeden of innerlijk door belasten.

Denken, gevoel en wil

Wat zijn de geestelijke werkingen van ons hart? Hoe worden geestelijke in vloeden eigenlijk verwerkt door ons gevoel en ons denken? We hebben er al eerder over gehad, maar het is belangrijk genoeg om het weer te onderzoeken.

Geestelijke invloeden en infiltraties

komen binnen via onze gedachten

Ze komen binnen via onze zintuigen door woorden, beelden, voelen, ruiken, herinneringen en gedachten. Met ons denken geven we het een plaats in ons innerlijk leven. We kijken of we het kunnen gebruiken, of het ons helpt of benadeelt, of het nuttig is of gevaarlijk.

Met ons denken geven we er dus ook sturing aan. Ons denken is eigenlijk het roer van ons innerlijk leven, waarmee we op koers kunnen blijven, of een nieuwe koers bepalen. Met ons denken sturen we ook onze wil. We denken erover na en bepalen dan wat we willen.  Je kunt het zien op de afbeelding hieronder.

Je ziet ook op de tekening dat ons gevoel ook doordringt tot de kern van ons innerlijk leven. Het gevoel kan zelfs het denken en de wil doorbreken en beïnvloeden.

Als het maar goed voelt

Vooral in de laatste decennia gaat het erover ‘of het goed voelt’. Velen laten zich leiden door hun gevoel. Het gevoel kan daarbij in toenemende mate de wil gaan aansturen. Je gaat dan steeds meer doen waar je zin in hebt, en denkt er verder niet teveel meer over na. Het heeft invloed op je gedrag. Je gaat minder op de negatieve gevolgen letten. Je doet gewoon wat je fijn en lekker vindt, of wat de lust bevredigt. Het gaat draaien op een snelle bevrediging van allerlei behoeften. Je denkt dan: ‘Als ik het nu maar heb, morgen zien we wel verder.’

Veel mensen laten zich leiden door ‘het blinde gevoel’

Negatieve gevolgen

En dan komen de gevolgen: Het geld raakt op. Er komen spanningen in je leven. Relaties komen onder druk te staan. Je krijgt stress. Je komt in de problemen. Je gaat jezelf nog meer overgeven aan zingenot en verslavende activiteiten.

Verleidende machten spelen er listig op in

De commerciële markt is er op gericht. De begeerten en verlangens worden opgewekt, zodat men massaal reageert op de verlokkelijke aanbiedingen. Het is duidelijk dat kwade geesten gebruikmaken van de ingang van onze emoties of ons gevoel.

Als onze emoties beschadigd zijn, kunnen we meestal nog minder weerstand bieden. Het wordt dan moeilijker om na te denken over wat we (gaan) doen. Sommigen kunnen niet helder nadenken als ze depressief of angstig zijn.

Kun je nog wel helder nadenken?

Zij blijven zich maar bezig met het verwerken van negatieve emoties en pijnlijke herinneringen. Dat vertroebelt hun denken en een positief zicht op de toekomst. Ze zien het niet meer zitten, en krijgen het allemaal niet meer op een rijtje. Meestal worden ze prooi van negatieve geestelijke beïnvloeding. Daarom is het voor geestelijk herstel belangrijk om er dieper op in te gaan.

De beïnvloeding van ons denken

In de afbeeldingen die hieronder volgen, zie je wat de geestelijke invloeden in het hart kunnen uitwerken. (Het is al eerder uitgelegd in sessie 14.) In de cursus wordt er gewerkt aan de versterking en voeding van het positieve denkveld. Bij de gelovige gaat het om het geestelijk voeden van de nieuwe mens.

Aan de linkerkant zie je het donkere gedeelte van het negatieve denkveld. In dit veld heerst er onkunde en zijn er gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en valse schuldgevoelens. (Valse schuldgevoelens voeden een negatief zelfbeeld.)

De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de boze geestelijke invloeden. Deze invloeden komen binnen via de gedachten en worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde zie je in het gele gedeelte de gevoelens van liefde, hoop, veiligheid, acceptatie, geloof, kennis en goede schuldgevoelens. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Heilige Geest is bij de gelovige werkzaam via het gele veld.

Word vernieuwd in je denken!

We gaan door op het verwerken van geestelijke invloeden door ons denken.

Je kunt negatieve woorden en gedachten accepteren of verwerpen

Je kunt ook positieve woorden en gedachten

met je denken accepteren

In de Bijbel lezen we dat we kunnen worden vernieuwd in ons denken. Door de Geest van God wordt ons denken hervormd en vernieuwd, zodat we de wil van God leren kennen en accepteren. We raken dan los van de invloedssfeer van de huidige zondige wereld, die beheerst wordt door demonische machten.

Je kunt het lezen in Romeinen 12:2, waar we worden opgeroepen: ‘En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ 

In de andere vertalingen lezen we: ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’ (NBG) en: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie’ (WV).

De kracht van het vernieuwde denken

We hebben het dus al eerder gehad over de geestelijke beïnvloeding. Daarbij moeten we rekening houden met het positieve en negatieve denkveld in ons. Er komen positieve en negatieve woorden en gedachten op ons denken af. Met je denken kun je deze accepteren of verwerpen.

Voor geestelijk herstel is het uiterst belangrijk dat je negatieve woorden en gedachten leert te herkennen en onderkennen.

Met je denken kun je leren onderscheiden tussen goed en kwaad

Je gaat dan het verschil opmerken tussen negatieve infiltratie en positieve inspiratie. De onderscheiding van geesten is een gave van de Heilige Geest (zoals we lezen in 1 Kor. 12:10).

Met (beschadigde) gevoelens kun je jezelf moeilijk of niet verdedigen tegen kwade woorden, negatieve gedachten en pijnlijke herinneringen. Dit kun je wel door genade, geloof en een vernieuwd denken. Je kunt leren om te relativeren, om te waken en nuchter te zijn.

Overwinning door inspiratie en geloof

Het vernieuwde denken laat zich inspireren door de Heilige Geest. Je leert dan te leven van de genade en de liefde van God. Het positieve, vernieuwde denken zoekt steeds weer naar acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis.

Groeien in blijdschap

Als je groeit in deze zes helende zaken, zal de innerlijke vreugde toenemen. Je kunt dat zien op de afbeelding hieronder:

Door een vernieuwd denken kun je beter negatieve gevoelens verwerpen. Je besluit dan steeds weer opnieuw om je zo weinig mogelijk bezig te houden met gevoelens van afwijzing, afgunst, twijfel, angst en boosheid.

Door te zoeken naar waarheid en kennis

laat je de leugens en onkunde achter je

Bij dit alles kan gesprekstherapie helpen, om te komen tot betere inzichten, helderheid en geloofsgroei. Het is een proces van geestelijke groei en herstel.

De geestelijke werkingen in het hart

Hieronder volgt een verder uitgebreide afbeelding van de geestelijke werkingen in het hart. Hierop wordt in het grijze, negatieve denkveld aangegeven wat kwade geestelijke infiltratie zoal kan uitwerken in je innerlijk leven. Aan de rechterkant zie je op het gele, positieve denkveld wat goede inspiratie kan uitwerken in je geestelijk leven. De geestelijke invloeden en ingevingen komen binnen via je gedachten. Het gaat er om wat je daarvan allemaal toelaat en accepteert in je denken.

Wat laat je toe in je denken?

Opdrachten

7. Hoe kun je met je denken een positieve sturing geven aan je innerlijk leven?

8. Waarom is het niet goed om je te laten leiden door je gevoelens en emoties?

9. Wat herken je bij jezelf in het tekstgedeelte over denken, wil en gevoel?

10. Wat weet je over de gevolgen van beschadigde emoties? 

11. Je kun je worden vernieuwd in je denken?

12. Welke kracht zit er in het vernieuwde denken?

 

Wat doe je met de geestelijke voedingskaarten?

De grijze voedingskaarten hieronder worden naar ons toegespeeld door de negatieve kwade machten in de wereld.

We kunnen deze zaken dus accepteren of verwerpen met ons denken. Ons nuchtere denken kan onze gevoelens beheersen en sturen. Geestelijke machten infiltreren in onze gedachten.

We gaan nu kijken wat we herkennen van deze zaken in ons leven en wat we willen gaan doen met de negatieve en positieve invloeden. Waardoor laten we ons beheersen? Waardoor willen we ons laten verlichten?

13. Wat herken je bij jezelf in de verschillende negatieve donkere voedingskaarten?

14. Wat wil je er mee doen?

15. Hoe ga je om met de verschillende positieve, gele voedingskaarten in je leven?

16. Hoe kunnen de positieve kaarten je steeds meer gaan helpen, helen en verlichten?

17. Wat kun je er zelf aan doen?

18. Waar wil je voor (laten) bidden?

Onderling gebed