Hoe kan ik meer vrucht dragen in de Wijnstok Jezus Christus? Waarom word ik dan gesnoeid?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een pastorale Bijbelstudie over de ware Wijnstok en de ranken naar aanleiding van Johannes 15:1-17

We zien daarin dat de hemelse Wijngaardenier de oogst van de druiven en de groei van de takken goed in de gaten houdt. God de Vader draagt zorg over de gelovigen. Hij snoeit in ons leven waar het nodig is, tot Zijn eer en Zijn doel. Jezus geeft aan in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’

Vruchtdragende ranken worden gezuiverd

Jezus leert ons in Joh.15:1-3: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’

Reiniging en vrucht dragen horen bij elkaar

Welke ranken moeten er bij deze wijnstok worden weggenomen, en welke gereinigd (of ingesnoeid)? Wat zal er bij een gelovige moeten worden afgesnoeid?

De ranken die geen vrucht dragen, worden afgesneden, en de ranken die wel vrucht dragen worden gezuiverd. Het gaat over afsnijden of reinigen (afsnoeien, zuiveren en krenten). Alles wat de vrucht belemmert, wordt door de Vader (als de Wijngaardenier of de Landman) gezuiverd of afgesnoeid. Dat gebeurt door het woord van Jezus. Christenen die geen vrucht dragen, worden helaas verwijderd.

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad voor Bijbelstudie:

Opdrachten Johannes 15:1-17

Vruchtdragende ranken worden gezuiverd

Met het snoeien heeft een wijngaardenier uiteindelijk maar één doel, namelijk: meer vrucht! God zorgt voor de oogst, door te snoeien en te verzorgen wat vrucht heeft gedragen. We dragen vrucht als we handelen vanuit de verbondenheid met Jezus.

Het dragen van vrucht tot eer van God

is het doel van het christenleven!

Wat zal er bij een gelovige moeten worden afgesnoeid?

Ik heb jaren geleden een ingrijpende geestelijke beproeving leven ondergaan. Er komen dan onbegrijpelijke vraagtekens in je leven, met name als het gaat over de roeping die je ervaart in de dienst van God. Je blijft innerlijk vastzitten bij het ‘waarom’. Bij deze grondige snoeibeurt ben ik bemoedigd door een mooi lied van Esther Tims. Het lied is getiteld: ‘Daarom’. Met dit ‘daarom’ verander het vraagteken in een uitroepteken! Hieronder volgt het lied van Esther Tims:

Soms doet het pijn, alsof de bloem die in mij bloeit wordt ingekort.
Wanneer wat binnen in mij groeit, als een verdorde bloesem afgesneden wordt. Alsof er iemand aan mij snoeit en dan bevreemdt het mij, waarom ontneemt Hij mij mijn bloem.

Soms doet het pijn, wanneer een plan dat in mij groeit wordt opgeschort.
Alsof het vuur dat in mij gloeit,
voldoende ruimte voor haar gloed onthouden wordt.
Alsof er iemand aan mij snoeit die mij geen vrijheid biedt,
en dan begrijp ik niet waarom, waarom.

Waarom neemt Hij nu van mij af,
wat Hij toch eenmaal aan mij gaf.
Is er een plan dat verder reikt,
dan iemand kijken kan?

Dan zegt een stem, de Landman snoeit zijn wijnstok, 
houdt de ranken kort
’t Is voor het komende seizoen,
dat nu een stukje van jou weggenomen wordt.
Ik voel jouw pijn wanneer Hij snoeit, mijn kind,
Ik weet er van, er is een beter plan, daarom, daarom.

Daarom neemt Hij nu van je af,
wat Hij toch eenmaal aan je gaf.
Er is een plan dat verder reikt,
dan iemand kijken kan, dan iemand kijken kan, daarom.

Hieronder kun je het lied via YouTube beluisteren:

De gelijkenis van de wijnstok en de ranken in Johannes 15:1-8 is de enige gelijkenis vanuit het laatste onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen (in Joh. 14-16), die Hij kort voor Zijn laatste lijdenstijd gaf. Daarom is deze gelijkenis van uiterst belang voor Zijn volgelingen en de erfgenamen van Zijn Koninkrijk.

Jezus is de ware Wijnstok

Hieronder volgt het bekende lied van Elly & Rikkert over Jezus als de ware Wijnstok en de gelovigen als de ranken zijn. Het refrein, dat eerst volgt, wordt verschillende keren herhaald:

Ik ben de ware wijnstok. Mijn Vader is de landman.

Jullie zijn de ranken, dus blijf in Mij.

Want wie in Mij wil leven, die zal Ik leven geven.

Blijf in Mijn liefde, Blijf in Mij.

Elke rank die zonder vrucht blijft, neemt Hij weg.

Elke rank die vrucht draagt die snoeit Hij, zodat ze bloeien kan.

O Heer Jezus leer mij te blijven in U, ook als U gaat snoeien.

Ik weet dat het Uw liefde is. Jezus leer mij te groeien in U.

Laat mij bloeien  met alle levenskracht die in U is.

Van U is de macht. Van U is de glorie. Van U is de heerlijkheid.

***

Hieronder kun je het lied beluisteren via YouTube:

YouTube-video Elly en Rikkert De ware Wijnstok

***

Laat me in U groeien en bloeien

Als je geestelijk vrucht wilt dragen, dan wordt jouw verlangen ook vertolkt in het volgende lied dat met LEV is gezongen tijdens een Nederland Zingt samenkomst:

YouTube-video Laat me in U groeien en bloeien

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

***

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

***

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in nederigheid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de windselen sliep, ontbot,

en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Draag veel vrucht

Jezus leert ons in Joh. 15:5: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen.’ Hij geeft aan over het doel in vers 8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ Vervolgens verzekert Hij Zijn discipelen in Joh. 15:16: ‘Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven; opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’

In verbondenheid met Jezus

Je ziet een treffende verbondenheid tussen de stam van de wijnstok en de ranken. Zij vormen voor het zicht alleen al één geheel. Bij een wijnstok is nauwelijks te zien waar de wijnstok eindigt en waar de ranken beginnen. Hoe dichter de rank zich bij de stam bevindt, hoe meer deze op de stam gaat lijken. Zo is het ook met een gelovige die dicht bij Jezus leeft.

Hoe ontvang je een overvloedig leven uit de ware Wijnstok?

In Rom. 6:5 wordt aangegeven dat de gelovigen één plant met Jezus Christus geworden zijn. Het Griekse woord ‘sumphutoi’ betekent in vers 5 letterlijk ‘samengegroeid’. Dat past mooi bij het beeld van de Wijnstok en de ranken. Als gelovigen zijn we samengegroeid met Hem. Je bent dan verenigd met Jezus. Het Griekse grondwoord heeft ruime betekenismogelijkheden, namelijk: het gelijkend gemaakte, gelijkheid, afbeelding, kopie. In Jezus vormen Zijn volgelingen door het geloof samen één lichaam. In veel kerken wordt gezongen en gebeden vanuit de avondzang, vers 7: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’

God zorgt voor de oogst

God de Vader zorgt dus als de hemelse Wijngaardenier voor ons en vormt ook ons geestelijk karakter in de problemen die Hij in ons leven toelaat. Hij controleert de ranken op belemmerende factoren die Zijn oogst in de weg staan.

De controle mag je uit handen geven

Niet meer ‘ik moet’, maar ‘Hij doet’

Hij zuivert de zonde (wat niet uit geloof is) uit. Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. In Rom. 14:23 wordt aangegeven: ‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde.’ Dus al het geestelijk werk dat je verricht ‘zonder geloof’, dat is zonde. In Hebr. 11:6 wordt aangegeven: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’

Geloven is: ‘het uit handen geven en vertrouwen op het handelen van God door Jezus’. Geef je zorg, stress en persoonlijke vraagtekens dan maar uit handen!

Laat je leiden en oprichten

Een wijngaardenier wil veel vrucht zien. Daar werkt hij naar toe. Naast het snoeien, zuiveren en krenten, leidt hij de ranken aan draden ook de richting uit die hij heeft gekozen. Als je een wijnrank aan zichzelf wordt overgelaten, blijft hij op de grond en gaat hij alle kanten uit, waardoor hij maar weinig onbeschadigde vrucht kan voortbrengen.

Willem de Vink geeft ons door: ‘Van nature groeit de wijnstok naar beneden, over de grond. Hij moet met al zijn ranken worden opgericht om volop vrucht te kunnen dragen. Het Griekse woord ‘airo’, wat vertaald werd met wegnemen, kun je dan ook net zo goed vertalen met opnemen of omhoog tillen.

Het Griekse woord ‘kathairo’ betekent naast snoeien ook reinigen. Nu wordt duidelijk waar het God met ons om gaat. Hij zal ons niet afsnijden en weggooien. Nee, iedereen die in Jezus is, richt Hij op en maakt Hij puur. Dat benadrukt Jezus dan ook.’ Hij geeft namelijk aan in Joh. 15:3: ‘U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb.’

De ranken worden dus vastgebonden, gestuurd en beperkt. Door het grondig snoeien kan alle groeikracht zich concentreren op de meest veelbelovende vruchtdragende ranken.

Zo gaat God ook in ons leven te werk. Hij leidt ons in Zijn gekozen richting, om tot Zijn doel in ons leven te komen, zodat we Hem alle eer geven. Daartoe neemt soms de nodige dingen uit ons weg.

Er is een hemelsbreed verschil is tussen het dragen van geestelijke vrucht en plichtmatige gehoorzaamheid aan de geboden van God. Je kunt geen geloofsvrucht voortbrengen als je geen geloofsverbinding hebt met Jezus. Los van de wijnstok kan de druif geen nieuw leven ontvangen. Je ziet het op de foto hieronder. Zonder geloof ben je ‘los van Jezus’. In Rom. 14:23 wordt ons geleerd: ‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde.’

Zorg er daarom voor dat je geen ongelovige of wettische kerkganger blijft. De wet geeft geen vernieuwing van binnenuit. Zonde betekent letterlijk: ‘je doel missen’. Alles wat in ons niet het doel en de eer van God beoogd, is dus zonde.

We moeten worden gesnoeid,

zodat de weg vrijkomt voor een krachtige doorstroming

Snoeien is steeds weer opnieuw nodig om de uitlopende takken hun gang niet te laten gaan. Deze hebben de neiging om na het dragen van vrucht sterk uit te groeien met nieuwe takken en veel bladeren. Deze activiteiten staan het opnieuw vrucht dragen de weg. Daar wordt teveel energie in gestoken, zodat er te weinig overblijft voor de ontwikkeling van de nieuw vrucht.

De vader reinigt ons door het woord van Jezus. Dus niet door het afsnijdende werk van de wet, maar van het Evangelie. Reiniging is bovenal het werk van de Heilige Geest, al behoren wij ook onszelf te reinigen. We moeten volgens de catechismus de Heilige Geest in ons laten werken.

Welke specifieke vrucht kun je vanuit de Wijnstok voortbrengen?

Jezus geeft aan in Matth. 11:29: ‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ Zachtmoedigheid en nederigheid of ootmoed  is dus specifieke vrucht die ons toevloeien vanuit de leer en het leven van Jezus.

De vrucht wordt bewust in enkelvoud genoemd, omdat het vanuit één bron komt, namelijk van de Wijnstok. De vrucht van Jezus is tegelijk ook de vrucht van de Heilige Geest, Die het uit Jezus neemt en ons verkondigt (Joh. 16:14). We lezen in Galaten 5:22: ‘Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

In een specifieke vrucht van de Geest kun je ook gesnoeid worden,

om daarin overvloediger te worden

Je kunt vruchtbaar zijn geweest in het oefenen van geduld, zachtmoedigheid, nederigheid, in het geven van liefde of getraind zijn in een andere vrucht van de Geest. Bij een specifiek gedragen vrucht zal een gelovige dan ook kunnen worden gesnoeid.

Door liefde te geven, kun je groeien in liefde

Door zelfbeheersing in de praktijk te brengen,

kun je daar sterker in worden

Je kunt groeien en meer overvloedig worden in liefde, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en andere vrucht. Als je dus een vrucht praktiseert en beoefend, kun je daarin gaan groeien. Daarbij hoort ook het terugkerende snoeien, waardoor de vrucht overvloediger kan terugkeren. Je kunt er onder meer over lezen in Filip. 1:9-11, 1 Thess. 4:1 en 2 Petr. 1:5-8.

Snoeien voor meer vrucht

Reiniging en vrucht dragen horen bij elkaar. God zorgt voor de oogst, door te snoeien en te verzorgen wat vrucht heeft gedragen.

We lezen in Joh. 15:2-3 in de NBV: ‘Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al bijgesnoeid door de woorden die ik tot jullie gesproken heb.’

Snoeien is wel de belangrijkste activiteit van een wijnbouwer om te komen tot een betere kwaliteit en kwantiteit

Door het snoeien worden de druiven zoeter en groter

Bladeren zijn te vergelijken met activiteiten die we uit eigen kracht en inzicht doen en niet vanuit het ontvangende geloof in Jezus

Hoe word je hart gezuiverd?

Door het snoeien kan God in je bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en dat je Jezus weer op de eerste plaats gaat zetten. Je kunt bij een snoeibeurt bedenken: ‘Ik was toch zo goed bezig in de dienst van God! Maar Hij snoeit ranken die juist veel vrucht hebben gedragen. De onzuiverheid en ijver van onze oude inbreng kan wel eens een belemmering vormen voor een nieuwe, betere oogst. Misschien is er na een zegenrijke periode hoogmoed in je uitgegroeid. Ik weet het helaas uit ervaring.

De moeder van de oprichter van Jeugd met een opdracht, Loren Cunningham, gaf eens door aan haar hen: ‘Zoon, als je trots wordt, kan God je niet meer gebruiken.’ Hij moest voor verdere vrucht in het zendingswerk eerst worden gereinigd. Het staat in het hoofdstuk ‘Een zuiver hart’(op blz. 96) van zijn boek ‘Is dit echt van U, Heer?’. Hij leerde te luisteren naar de stem van God.

Verderop in dit artikel laat ik meer over de ervaringen van Loren Cunningham volgen

Je ziet hoe hij dan door een grondige geestelijke snoeibeurt ‘een zuiver hart’ kreeg

Je kunt ook een grote teleurstelling hebben moeten incasseren. Daardoor kan er een mooie tak bij je zijn weggeknipt. Dat dat kan veel pijn doen en je in verwarring brengen. Je kunt dan ook denken: ‘Is dit echt van U, Heer?’

Met het snoeien heeft de wijngaardenier uiteindelijk maar één doel, namelijk: meer vrucht! Snoeien of schoonmaken is niet het weghalen van iets dat van buitenaf dat de groei kan hinderen. Het is het wegsnijden van de lange loten van het vorige jaar, van iets dat van binnenuit komt, dat voortgebracht is door het leven van de wijnstok zelf.

Hoe snoeit God in ons leven?

God wil graag alles wegsnoeien uit je leven wat geloofsgroei en vrucht belemmerd. Hij kan daartoe problemen toelaten in je leven. God snoeit ons door Zijn Woord, waardoor we zien we wat er moet veranderen in ons leven. De Vader snoeit ons ook door het woord van Jezus (Joh. 15:3). Hij doet dit ook door de omstandigheden waarin Hij ons brengt. Er kunnen ook moeilijke personen op onze weg worden geplaatst. Zie een kweller dan maar als een genadetrainer.

Rom. 8:28 geeft aan: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’

Wat is dat goede dat ‘de liefhebbers van God’ dan ontvangen? Het goede is dat je meer en meer veranderd en naar het beeld van Zijn Zoon. Je geestelijk karakter wordt dan gevormd naar de gezindheid van de Heere Jezus. Het wordt aangegeven in Filip 2:5:

‘Laat daarom die gezindheid in u zijn,

die ook in Christus Jezus was’

Je wordt dan eensgezind en nederig vanuit Jezus en met de andere gelovigen in de Wijnstok. Daartoe komt de oproep vanuit Filip. 2 naar ons toe. Jezus heeft Zichzelf voor ons vernederd en is daarna uitermate verhoogd (zie Filip. 2:6-11). Nu deelt Hij zijn leven mee aan de gelovigen die uit Hem leven. In Filip. 2:1-4 zie je hoe het leven van Jezus in ons prachtige vrucht kan geven, zoals troost, blijdschap, liefde, eenheid en nederigheid.

Lees Filippenzen 2:1-11 voor jezelf

Alles wat ons overkomt werkt kan meewerken aan het goede dat God wil geven aan de liefhebbers van Hem. Zowel de moeilijke omstandigheden, de problemen, het lijden als de goede dingen die we meemaken. Zelfs onze fouten en zonden kan Hij ten goede keren. Het is dan van belang dat we ervan geleerd hebben en ons ervan bekeerd hebben. Meestal worden de gelovigen gesnoeid, gereinigd en hersteld door het lijden dat hen overkomt.

God laat beproevingen en lijden in ons leven toe. In beproevingen en moeilijke situaties komen we onszelf tegen. Je ziet dan in dat je te kort schiet en niet zonder de genade en kracht van God kunt. Als je onder druk komt te staan, komen je zwakke plekken aan het licht. Je kunt dan inzien dat je allerlei zaken in eigen kracht hebt gedaan en niet door de genade en kracht van God. Door Hem is het wel mogelijk om in moeilijke omstandigheden te overwinnen en goed te reageren. Je wordt dan ook ontdekt aan de meer subtiele en verborgen zonden. Je wilt dan worden gereinigd van je verborgen zonden.

Een snoeibeurt bij David

David vraagt aan zijn Heere en Heiland in Psalm 139:23-24: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’ Je wilt dan een grondige reiniging en worden verlost van het vuil en de onzuiverheid in je daden, woorden en gedachten. David bidt tot Hem die hem volledig kan reinigen van het kwaad in zijn leven: ‘Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde’ (Ps. 51:4). Hij gaat verder in Ps. 51:12: ‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.’

Je kunt Psalm 51 lezen hoe de grondige snoeibeurt en reiniging

bij David heeft plaatsgevonden.

De scherpe woorden van de profeet Nathan tot David waren als een snoeimes van de Wijngaardenier, om de takken van zonden en misdaden uit het leven van de afgeweken koning te verwijderen. David was uiteindelijk wel ‘de man naar Gods hart’ en ‘de liefelijke in de Psalmen’. Hij was ‘een liefhebber van God’, waarvoor alle dingen moeten medewerken ten goede, als er tenminste bekering op volgt. De Psalmen 51 en 32 zijn ons als aanmoedigende en bemoedigende geestelijke lessen nagelaten.

Veel vrucht tot eer van God

Jezus leert ons in Joh.15:8: 

‘Hierin is Mijn Vader verheer­lijkt, dat u veel vrucht draagt;

en u zult Mijn discipelen zijn.’

De gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid goede werken (vruchten) voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Wij dienen te streven naar ‘veel vrucht en naar blijvende vrucht tot verheerlijking van de Vader’ (Joh.15:8, 16).

Veel blijvende vrucht behoort dus normaal te zijn in het geestelijk leven. De volle bron van genade in een gezonde, volwassen gelovige stro­omt in deze vervulde gelovige vanzelf over. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’

Vruchten groeien wanneer we handelen vanuit de verbondenheid met Jezus. Het blijvend dragen van (veel) vrucht is het resultaat van het gehoorzaam volgen van Jezus. Het is belangrijkste zichtbare kenmerk van een gelovige.

Het dragen van vrucht tot eer van God

is het doel van het christenleven!

Jezus geeft het doel als volgt aan in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ De NBV heeft vertaald: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen.’

‘Veel vrucht dragen’

is het resultaat van wat je bent geworden

in verbondenheid met Jezus

De zegen van God is met hen die door het geloof vanuit Jezus veel vrucht voortbrengen. Je wordt er zelf door gezegend in de vernieuwing van je karakter, waardoor je geestelijk meer op Jezus gaat lijken Het geeft  je ook geestelijke blijdschap en voldoening.

De mensen voor wie je vanuit je liefdevolle houding iets betekent, worden erdoor gezegend. In Spreuken 11:25 wordt opgemerkt: ‘Een zegende ziel wordt verzadigd.’

Geestelijke vrucht vloeit uit wanneer de liefde van Jezus door je heen stroomt naar God en de mensen. Het wordt als het goed is een  deel van je leven. Het verandert je karakter, waarbij er meer van Jezus zichtbaar wordt in je leven.

In het Engelse taalgebied heeft men het over ‘the character of the New Man’. Het staat in mijn Engelse Bijbel (New King James version) als kopje boven de perikoop van Kol. 3:12-17. Het gaat daar over innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld bij de gelovigen. Het gaat over het verdragen van elkaar, vergeving doorgeven, liefde, eenheid en dankbaarheid.

In Kol. 3:15 geeft Paulus aan:

‘En laat de vrede van God allesbeslissend zijn in uw harten,

waartoe u ook in één lichaam geroepen bent’

Leven en dragen van vrucht vanuit de Wijnstok en het karakter van de nieuwe mens wordt ook verwoord in Kol. 4:17, in de volgende oproep: ‘En alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.’

Door beproevingen en het snoeiwerk wordt je geestelijk karakter gevormd. We lezen dat in Rom. 5:1-5. De verdrukking bewerkt volharding en de volharding beproefdheid. In de Statenvertaling staat ‘bevinding’, dat dus ziet op ervaring. In het Grieks staat er ‘dokimé, dat ‘gebleken echtheid, beproefdheid betekent. Hier gaat het over het geloof dat de toets heeft doorstaan. In vers 4 wordt in mijn Engelse Bijbel ook weer ‘character’ gebruikt, nader aangeduid met ‘approved character’.

Door verdrukkingen en snoeiwerk krijg je dus een beproefd karakter

God kan door het snoeien in je bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en dat je jezelf meer afhankelijk weet van Jezus. Dat is goed voor de geloofsgroei en karakterontwikkeling. God wil je veranderen en beter toerusten voor de dienst aan Hem. Daarbij hoort ook ‘zelfverloochening’.

Jezus leert ons in Matth. 16:24-25: ‘Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.’

 We lezen in de Engelse Bijbel  (NEB vertaling) in Matth. 16:25: ‘Whoever cares for his own safety is lost, but if a man will let himself be lost for My sake, he will find his true self.’ Het leven is hier in het Grieks: psuche of psyche, dat kan ‘ziel of leven betekenen. In de Statenvertaling staat bij Matth. 10:39: ‘Die zijn ziel vindt, zal hem verliezen; en die zijn ziel verloren hebben om Mijnentwil, zal hem vinden.’

Als je jouw eigen manier van leven en denken willen bewaren, zal het ware en eeuwig leven missen. Het gaat hierbij ook over je eigen zin en wil blijven doen, terwijl je deze niet onderwerpt aan de wil van God. Je blijft dan  ‘jezelf’.

De Studiebijbel verklaart bij de overeenkomende tekst Luk. 9:23:

‘Navolging van Jezus is echter onmogelijk

zonder een volstrekte overgave van zichzelf’

Daarom moet het snoeimes worden gezet in ons eigenzinnige en eigenwillige leven. Dan kunnen we het ware leven vinden en onze door God bedoelde ‘ware ik’ vinden. Dan vindt je jouw identiteit in Jezus Christus.

Blijven in Jezus voor blijvende vrucht

Christus is de Gezalfde. De zalving van de Heilige Geest is ook aanwezig in de gelovigen. Hij neemt het uit Jezus en deelt het de gelovigen mee. Jezus leert ons over het werk van de Heilige Geest in Joh. 16:14: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’

Jezus geeft ook de verzekering dat Hij voor blijvende vrucht bij Zijn volgelingen zal zorgen. Hij geeft aan in Joh. 15:16: ‘Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven; opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’

Lees Joh. 15:1-17 nog maar eens door, om te zien wat Jezus in ons kan uitwerken en wat wij door het geloof in Hem kunnen blijven doen.

Vrucht dragen in je leven is ook een rijpingsproces

Geestelijke groei kan doorgaan tot op oude leeftijd

Ouderen kunnen jonge gelovigen bemoedigen, aanmoedigen en inspireren vanwege hun levenservaring.  De oude gelovige kan ook getuigen van wat God in zijn leven heeft gedaan. Voor de nieuwe mens in de oude gelovige is er vernieuwingskracht mogelijk, zoals we lezen in 2 Kor. 4:16, waar Paulus opmerkt: ‘Daarom verliezen wij de moed niet; maar ook al raakt onze uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke mens vernieuwd van dag tot dag.’

Ouderen die dicht bij God leven en vanuit Jezus worden gevoed, kunnen hun geestelijke frisheid behouden en een krachtige boodschap uitstralen voor de jongere generaties. We lezen erover in Psalm 92:14-16: ‘Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen zij fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’

***

Hoe wordt er gesnoeid en gezuiverd in de praktijk?

Een vergelijking met het snoeien en onderhouden van druiven en het geloofsleven. Hoe doet de wijnboer het in de praktijk? En hoe kan het gaan in je leven als gelovige wanneer je wordt gesnoeid en gezuiverd om meer vrucht voort te brengen?

Waardoor kunnen we veel goede vrucht voortbrengen?

En er is geen plant die zo vlug verwildert dat het de vrucht hindert. Het voornaamste werk van de wijngaardenier is het snoeien, opdat zij meer vrucht zal dragen. Ik wil dat vergelijken met het dragen van vrucht in het geestelijk leven van een gelovige.

Een grondige snoeibeurt is nodig

Vroeg in de winter snoei je bij de wijnstok de in dat jaar gegroeide takken terug tot één meter. Eén daarvan, de bovenste scheut, bevestig je als horizontale legger als verlenging van de stam aan de draden. Dat is de hoofdstam. De sterkste scheuten die vanuit de top groeien, moeten ook goed worden aangebonden.

Bij de gelovige blijkt er ook een stevige snoeibeurt nodig te zijn

na het dragen van vrucht

De hemelse Wijngaardenier gaat je dan leiden naar het doel wat Hij met je voorheeft voor een komend seizoen. De voor Hem belangrijke scheuten laat Hij daarbij verder doorgroeien in je leven.

Pas op voor dieven en wildgroei van overbodige ranken

In de oksels van de bladeren groeien zijscheuten. Dat zijn de dieven. Die behoor je elk jaar in de maand mei terug te snoeien tot op het eerste blad. Verder moeten de scheuten onderaan de twijgen tot op twee bladeren worden teruggesnoeid en de overige okselscheuten worden verwijderd.

Alle scheuten die onder uit de stam groeien,

moeten direct worden verwijderd

Het zal duidelijk zijn dat er dieven en overbodige scheuten zijn in het leven van een gelovige. Dat zijn allerlei vleselijke activiteiten en verlangens die zijn meegegroeid bij de ontwikkeling van het geestelijk leven. Verder zijn er ook bijbedoelingen die in de dienst van God een plaats hebben ingenomen. Die kunnen gemakkelijk ontstaan in de meer verborgen plaatsen tussen de ranken (in de oksels). Dat kan zien op bedrieglijk meegroeien met de andere scheuten, terwijl je de vrucht belemmerd. Het is een vorm van misleiding van jezelf en anderen. Je kunt het bijvoorbeeld ‘achter de ellebogen hebben’; dan laat je jouw zelfzuchtige bedoelingen niet zien.

Zelfzuchtige bijbedoelingen moeten uiteraard

worden uitgezuiverd uit het leven van gelovigen

Insnoeien van de vruchtdragende ranken

Snoeien of schoonmaken is niet het weghalen van iets dat van buitenaf dat de groei kan hinderen. Het is het wegsnijden van de lange loten van het vorige jaar, van iets dat van binnenuit komt, dat voortgebracht is door het leven van de wijnstok zelf.

Het is het wegdoen van een krachtig gegroeid leven met vrucht

vanuit de wijnstok

Het gaat hierbij over een zuivere, gezonde rank in de wijnstok, dat voor een groot deel weggesneden moet worden. Een rank van soms drie à vier meter lang wordt dan vlak bij de stam afgesnoeid tot de lengte van 4 à 5 centimeter.

Na elk seizoen blijkt het nodig te zijn dat God ons tot het einde van onszelf en onze godsdienstige positieve werkzaamheden brengt. Daarbij gaan we beter beseffen dat het niet onze verdiensten zijn geweest dat we vrucht mochten dragen, maar dat het de genadegaven van God zijn geweest.

In Hosea 14:9 wordt Israël er door God op gewezen:

‘Door Mij is bij u vrucht te vinden’

Slechts door het werk van Jezus en de Heilige Geest hebben we vrucht tot eer van God kunnen voortbrengen. Jezus leert ons in Joh. 15:4 dat de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. In vers 5 geeft Hij aan: ‘Zonder Mij kunt u niets doen.’

Wat overblijft van de gesnoeide gelovige is net genoeg om de krachtige toestroom van het vanuit het leven van Jezus door de Heilige Geest te ontvangen. Het is als het ware ‘de besnijdenis van ons godsdienstige hart’, waarbij we leeg van onszelf worden gemaakt om nieuwe zegeningen te kunnen ontvangen.

Het is een zegenrijke snoeibeurt, omdat het door God gedaan wordt met het oog op een nieuwe, nog betere oogst. Dat behoor je met vreugde te ontvangen. Vreugde (of blijdschap) is de tweede vrucht van de Geest die in Galaten 5:22 wordt genoemd. Kun je ook zeggen met Psalm 4:8: ‘U hebt mij meer vreugde in het hart gegeven dan toen zij koren en wijn in overvloed hadden.’

Het vroegtijdig krenten van druiven

De druiventrossen zullen op den duur uit rijpe en onrijpe, kleinere en grotere druiven bestaan. Door vroegtijdig de kleinste druiven weg te knippen, blijven alleen de grotere over. Deze zullen dan meer voeding tot zich nemen en beter afrijpen. De grotere druiven hebben dan ook meer ruimte, waardoor schimmelvorming kan worden beperkt.

Krenten is het uitdunnen van je druiventrossen. Er mag maar een derde deel overblijven van je tros. Het wordt zo grondig gedaan dat de druiven die overblijven elkaar niet raken.

Hier zitten ook weer geestelijke lessen in. Alles wat vanuit ons zelf meegroeit in de druiventros is kleinere, onrijpe en minderwaardige vrucht, dat de betere vrucht in ons belemmerd. Het verhinderd de volwaardige groei van de vrucht die we in het geloof mogen voortbrengen. Wat niet uit het geloof is, dat is zonde (Rom. 13:23). Dat mist dus het doel. Het doel van de Wijngaardenier is: ‘veel vrucht’. Als je in Jezus blijft, het van Hem ontvangt, dan draag je veel vrucht (Joh. 15:5). Als je Zijn geboden en woorden bewaart, blijft dan ook in Zijn liefde en blijdschap (zie Joh. 15:9-11).

Veel druifjes blijven klein, onvolgroeid en onvolwaardig in de trossen, waardoor de wijngaardenier slechts een derde deel laat overblijven in een tros. Dat kan bij de gelovige zien op geestelijke onvolwassenheid (zoals je leest in Hebr. 5:11-14). Je blijft dan ‘een kind in het geloof’. Je komt niet tot zelfstandige volwassenheid in de Wijnstok. Je ziet bij het krenten of uitdunnen dat de druiven zoveel ruimte krijgen dat ze elkaar niet aanraken.

De verschillende geestelijke vrucht bij een volgroeide gelovige zit elkaar niet in de weg en wordt niet gehinderd onvolwaardige vrucht.

Wat door het geloof vanuit de Wijnstok wordt ontvangen is

‘hoogwaardige vrucht’

Wat er vanuit onszelf bijkomt moet worden uitgezuiverd

Door het krenten worden de overgebleven druiven groter en zoeter. Voor een goed resultaat zal er in die  rijpingsperiode zelfs wekelijks worden gekrent.

Heb je jezelf er voor over om wekelijks te worden gereinigd van vrucht dat voor God niet voldoet? Verlang je door Hem zoveel mogelijk gereinigd te worden om goede vrucht over te houden? Ik denk dat we eigenlijk wel dagelijkse reiniging nodig hebben, ook van onze verborgen zonden.

Er zijn ook zonden van nalatigheid,

dat we niet voortbrengen wat God van ons verlangt

Het verlangen is een zaak van ons, maar het volbrengen heeft te maken met de genade van God en de reiniging door het bloed van Jezus. In Jezus kunnen we als gelovige namelijk wel volmaakt vrucht voortbrengen.

In het avondmaalsformulier wordt het verlangen naar een sterker geloof en heiliger leven voor God vertolkt. Ondanks de onvolkomenheid en de gebreken in onszelf, wordt erbij gesteld, dat ‘wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons tot deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt’.

We hebben namelijk als gelovigen een geopende toegang tot de Wijnstok Jezus Christus om steeds weer opnieuw van Zijn overvloed gebruik te kunnen maken. Je kunt daarover lezen in Hebr. 10:19-23.

De meer gerijpte blauwe druiven in de wijnstok mag je niet meer aanraken met je handen. Daardoor kan het beschermende waslaagje worden beschadigd. Je moet voorkomen dat de druiven in contact komen met je haar of bezwete vingers, want dan kan de vruchtschil gaan verkurken.

Hiervan kunnen we leren dat we ook op geestelijk gebied onze handen moeten afhouden van het werk dat God uitwerkt in ons leven.

Wees dankbaar wat Hij al in je heeft gedaan

Wees niet trots op wat Hij door je heeft willen doen

Geef God alle eer!

Blijf ook met je handen af van de geestelijke vrucht van andere gelovigen. Wees niet jaloers om de mooie vrucht die zij hebben getoond. Wees niet afgunstig, omdat jij mindere vrucht hebt voortgebracht. Veroordeel hen niet als ze mogen getuigen van het mooie werk van God in hun leven. Wees er blij om en prijs God om de mooie oogst.

Bladeren verwijderen

Druiven hebben veel zon nodig om te kunnen rijpen. Als de bladeren in augustus groter worden, kunnen ze over de trossen gaan hangen. Deze bladeren behoren daarom te worden weggeknipt.

Laat daarom ook alles uit de weg halen wat het rijpingsproces in je geestelijk leven in de weg staat. Zorg dat je niets te verbergen hebt en laat de zon maar schijnen in je leven. We hebben het licht en de warmte van God nodig om te rijpen tot eer van Hem. Overschaduw ook een andere gelovige niet. Zit een ander niet in de weg door jezelf nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen.

Geef elkaar de ruimte om vrucht voort te brengen!

Scheuten toppen

In augustus moet je ook de scheuten toppen. De hoofdscheut kun je dan inkorten tot op 250 cm lengte en de zijscheuten tot op maximaal drie bladeren.

We hebben de neiging om geestelijk te ver uit te groeien. In 1 Petr. 5:5 wordt ons voorgehouden: ‘Schik u allen onder elkaar; wees met ootmoed bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’

***

Opdrachten

Jezus leert ons in Joh.15:1-3: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’

Reiniging en vrucht dragen horen bij elkaar

1. Welke ranken moeten er bij deze wijnstok worden weggenomen, en welke gereinigd (of ingesnoeid)? Wat zal er bij een gelovige moeten worden afgesnoeid?

2. Waarom hebben we blijvende reiniging nodig? 

3. Welke activiteiten van ons staan het dragen van vrucht uit Christus in de weg?

4. Wat weet je ervan dat het woord van Jezus wordt gebruikt voor het snoeiwerk en de geestelijke groei?

5. Waarom moeten we streven naar het dragen van veel vrucht?

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Daardoor is er te weinig geestelijke vervulling en groei.

6. Herken je het in je eigen leven? Hoe zou dit komen?

7. Welke van de volgende oorzaken herken je?

A. Ik heb moeite met geloofsbeproevingen.

B. Verdere bekering laat teveel op zich wachten.

C. Emotionele problemen zijn nog niet opgelost.

D. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt.

E. Ik word slecht begeleid en krijg ook wel verkeerde voorlichting.

G. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed belemmeren mij.

H. Ik begrijp nog te weinig van geestelijke groei en vervulling.

8. Waarom belemmeren emotionele beschadigingen en pijnlijke herinneringen een gezonde doorstroming? (Onderzoek dit verder op deze website bij geestelijk herstel en geestelijke vervulling.)

9. Denk eerst voor jezelf na over de volgende vier vragen. Probeer er daarna in de groep eens iets van te delen.

A. Hoe ben je wel eens flink gesnoeid in je leven?

B. Was het nodig?

C. Is dit goed voor je geweest?

D. Kun je achteraf zeggen: ‘daarom ben ik gesnoeid’?

10. Ga eens in gesprek over de volgende vraagstukken:

– Ben je door het snoeien wel eens met vraagtekens blijven zitten? Weet je ook waarom?

– Kan het goed zijn dat er vraagtekens blijven in je leven?

– Iets wat bij ons krom is (zoals een vraagteken) kan bij ons niet recht gemaakt worden (zoals een uitroepteken). Hoe kan in het geloof een vraagteken toch een uitroepteken worden?

11. Kies een stelling uit om met ons te delen.Welke stelling spreekt je aan? Waarom? Daarna kan er ook nog iets gezegd worden van de overgebleven stellingen.

A. We moeten niet tevreden zijn met een dorre toestand 

B. Angstgevoelens en schuldgevoelens

      belemmeren de geestelijke doorstroming

C. Het dragen van vrucht bevordert het dragen van vrucht

D. Wettische en wereldse elementen zijn schadelijk 

      voor de doorstroming van het zuivere Evangelie

E. We leven door Jezus en worden gereinigd door Zijn woord

F. Als er veel van Jezus in ons is, zal er weinig van onszelf in ons zijn

12. Wat spreekt je aan in het lied Jezus vol liefde? Waarom?

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer, en vul ons tot Uw eer,

kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Samen bidden

Laten we samen bidden om herstel, reiniging, heiliging, toewijding, kracht en vervulling.  We verlangen om geestelijk te worden gevuld tot eer van God en om te komen tot Zijn doel met een ieder van ons. We vertrouwen hierbij dat Jezus ons hierin zal leiden. We prijzen Hem als onze Heere en Koning.

***

Geestelijke reiniging van gelovigen

Negatieve en hoogmoedige gedachten kunnen in je hart uitgroeien, zoals de uitgroei van ranken na het dragen van vrucht in de wijnstok. De vleselijke woekering moet dan worden weggesnoeid door het Woord en de Geest van God. Het kritische, veroordelende en ik-gerichte denken kan vooral bij succesvolle leiders, predikers en andere arbeiders in de wijngaard in toenemende mate aanwezig zijn. Dan zijn grondige snoeibeurten nodig. Ik wil hier voorbeelden van doorgeven, zoals je hieronder kunt lezen. Je er uitgebreider over lezen in de publicaties van Mark Virkler,  John Arnott en Loren Cunningham, die ik aanhaal.

Hoe krijg je een zuiver hart met positieve gedachten

Indertijd heeft Mark Virkler uit Buffalo, New York, de cursus ‘Zuiver van hart’ geschreven. Hij geeft daarin aan, dat hij in zijn eigen hart en leven als gelovige had ontdekt, dat ongeveer 80% van zijn denken negatief was: kritisch en aanklagend. Hij heeft op dit punt cursisten door testjes onderzocht. Het bleek dat zij ook 80% kritisch in hun denken waren. Dit gold ook voor voorganger John Arnott. Hij bemerkte dat veel mensen veroordelend spreken. ‘Ze praten maar door over hetgeen waardoor ze verwond zijn.’ John vervolgt: ‘Op die manier zijn we dan bezig in die toestand van 80% van onze tijd, waarop onze gedachten ter beschikking van de vijand zijn…’ Laten we ons (kerkelijk) leven hierin maar is grondig onderzoeken!

Christenen die 80% in hun denken kritisch zijn,

met gedachten ter beschikking van de vijand

Laten we geen slangenzaad bewaren en koesteren…

Het boze zaad van gevoelens van afwijzing en van veroordeling, wat in ons hart is gezaaid, kan  zich vermenigvuldigen en wordt dan door ons weer over anderen uitgestrooid.

Het zaad van recht en vergelding

Het is een zondige menselijke inslag geworden om te beschuldigen en anderen aan te klagen (in overeenstemming met satan, de aanklager der broederen). Het veroordelen van anderen is nogal eens geworteld in pijn en bitterheid. Als we daar mee bezig zijn geven we volgens Arnott ‘aan de duivel een sleutel van ons huis.’

Geef de duivel geen sleutel van je huis!

Het zoeken naar recht en vergelding brengt het stinkende vuil naar boven, maar de liefde dekt de overtredingen toe en zal veel zonden bedekken (1 Petr.4:8). In Jak.2:13 leren we dat de barmhartigheid roemt tegen (zegeviert over) het oordeel.

John Arnott kwam tot inkeer en vroeg: ‘Mijn gebed is, Heere, ik zou graag helemaal herzien willen worden. Help me om tenminste 20% negatief en 80% positief te worden.’ Satan komt op een occulte wijze als een dief in de nacht, om ons te beroven van positieve gedachten en het mooie in ons (geestelijk) leven kapot te maken.

Arnott geeft ons door: ‘Hij is altijd de aanklager, de vernietiger. Zijn doel is schuld, hopeloosheid, zonde en aanklacht voort te brengen. Als wij onze gedachten in krijgsgevangenschap willen brengen, hebben wij het nodig vrij te worden van de claims die de vijand heeft op onze levens. We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Loren Cunningham: ‘Een zuiver hart’

De wereldwijd bekende Loren Cunningham, oprichter van Youth With a Mission (Jeugd met een Opdracht), heeft het inspirerende boek “Is dit echt van U, Heer?’geschreven.

Loren is in 1935 geboren en kreeg op 13-jarige leeftijd al een roeping vanuit Mark.16:15: ‘Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping (aan alle creaturen).’ Later liet de Heere  hem zien dat ‘golven van jonge mensen’ over de wereld zouden gaan om het Evangelie uit te dragen.

In 1983 werden er al 15.000 vrijwilligers in kort verband door JmeO uitgezonden, om het Evangelie in woord en daad uit te dragen. Zij hadden toen 3800 fulltime medewerkers, een universiteit op Hawaï, 113 permanente bases en 70 scholen in 40 verschillende landen. In 1982 ging het zendingsschip ‘The Anastasis’ (De Opstanding) voor JmeO de vaart in. In 1999 had Loren Cunningham persoonlijk alle 243 landen in de wereld bezocht en er het Evangelie gepredikt.

Loren benadrukt in zijn boek, dat op het gebied van geestelijke leiding niets zo belangrijk is als de relatie met Hem, Die de leider is. Als Hij leiding geeft, doet Hij dat vaak innerlijk, door Zijn Heilige Geest, ‘met zachte stem’, zodat alleen zij Hem verstaan, die een nauwe band met Hem hebben. Er is reiniging en zuivering van het hart nodig om Gods stem beter te leren verstaan en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen.

Er is reiniging nodig

om Gods stem beter te leren verstaan

Loren heeft dit zelf moeten ervaren,

om daarna een bruikbaar vat voor de Heere te kunnen zijn

Door de leiding van zijn kerkgenootschap, waar hij predikant was, werd hem niet toegelaten om ook jongeren uit andere kerkverbanden mee te nemen op zijn zendingstochten. Hij kon niet akkoord gaan met ‘de kerkelijke spelregels’, waarin hij niet meer speelruimte kreeg dan een team van 10-20 jongeren per jaar. Directeur Zimmerman had hem hierin voor de keus gesteld. Het speet deze man oprecht dat Loren door zijn keus de staf van deze moest organisatie verlaten.

Loren wilde echter Gods leiding volgen en moest daardoor zelfs zijn predikantschap binnen zijn kerkverband opgeven. Na zijn ontslag voelde hij zich kapot en verward van binnen. Hij werd in zijn roeping afgewezen, maar wilde er geen negatieve gevoelens over hebben. Hij voegde er het zwijgen aan toe. Hij schrijft er verder over: ‘Ik was vastbesloten niet opstandig te zijn… maar toch was er al een virus van bitterheid binnengeslopen.’ Het speelde zich af in de plaats Springfield in de VS.

De geestelijke operatie met het snoeimes

Tijdens zijn evangelisatiewerk in Nieuw Zeeland werd Loren echter op geestelijke wijze geblokkeerd. Hij werd door de Heere gedrongen om zich zeven dagen af te zonderen voordat hij zijn zendingswerk zou aanvangen. In het huis waar hij logeerde werd zijn hart door de God gezuiverd. Na de derde dag van zijn vastentijd vond de doorbraak plaats. Loren geeft aan:

‘Het leek alsof ik geopereerd werd aan mijn ziel

Ik lag languit op de grond te wachten op God. Plotseling voelde ik het scherpe mesje in mijn geweten aan het werk gaan’

Het kwam in zijn hart: ‘Herinner jij je Springfield?’ Hij verhaalt ons verder: ‘Sneller dan ik voor mogelijk had gehouden herinnerde ik me allerlei voorbeelden, waarin ik me een bepaald oordeel had gevormd of een bepaalde houding had aangenomen. Ik besefte hoe kritisch en bitter ik eigenlijk was tegenover de leiders van mijn denominatie, omdat zij de visie van JmeO niet met me deelden… met name tegenover mijn broeder Thomas Zimmerman.’

Loren vervolgt: ‘Al twee jaar (…) ging ik gebukt onder de pijn van hun afwijzing, en in stilte was ik mijn eigen kerkelijke achtergrond gaan ontkennen. Plotseling zag ik hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest worden: met andere mensen over Jezus spreken.

In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als voor wat ik van hen had meegekregen. En als deze visie echt van God was, kon ik Hem die ook Zelf laten verdedigen. Terwijl ik daar op de groene vloerbedekking lag, wist ik dat God me had gehoord en vergeven.

Daarna werd Loren ontdekt aan zijn trots. Hij besefte hoeveel keer hij iets had gedaan of gezegd om erkenning van mensen te verwerven in plaats van die van God. De woorden van zijn moeder kwamen hem weer in de gedachten: ‘Zoon, als je trots wordt, kan God je niet meer gebruiken…’

‘Zoon, als je trots wordt,

kan God je niet meer gebruiken…’ 

Ook de zonden in zijn gedachteleven kwamen hem voor de aandacht. Wat er in hem opkwam, bekende hij, terwijl hij God hierbij vroeg om hem te vergeven en hem te helpen om deze zonden de rug toe te keren.

Daarna schreef Loren een aantal brieven naar personen waar hij nog zaken in orde moest maken. Bovenaan het stapeltje brieven lag de envelop die was geadresseerd aan Springfield, Missouri, met daarin de brief: ‘Beste broeder Zimmerman…’

Loren verklaart:

Het was een bijna ondraaglijke opgave, maar die avond kroop ik onder de dekens met een gloednieuw gevoel van reinheid 

Deze gebeurtenis betekende een positief keerpunt. Loren geeft ons door: ‘Het is het punt dat ieder, die de stem van de Heere wil kunnen verstaan, moet passeren. We kunnen Hem veel beter horen als we tot Hem komen met een gereinigd hart. Het proces van bekentenis is er één dat nooit eindigt, maar ik had tenminste een begin gemaakt!’

Daarna is er door de jaren heen een rijke zegen gevolgd in het leven van Loren Cunnigham en de organisatie Youth With A Mission.

Leer ook de stem van God te verstaan…

en geef dan gehoor aan Zijn opdracht!

 ***

Heb je vijanden lief!

Wellicht heeft de duivel, als een dief in de nacht, weer eens een keer boze gedachten in je leven heeft gezaaid, je veld daarbij beschadigd en je van je geestelijk rust beroofd. Op allerlei onbewaakte ogenblikken kan hij binnenkomen. Hij maakt gebruikt van negatieve omstandigheden en mensen die ons benadelen en veroordelen. Hij zaait op een wettische, rechthebbende wijze, om te vergelden.

Als wij zijn benadeeld, veroordeeld en beschadigd, hebben wij de neiging om hen die kwetsen en kwellen wel eens betaald te zetten, om ze met gelijke munt terug te betalen. Als we willen leven vanuit de het leven en denken van Jezus Christus, moeten wij dit zeker niet doen! Wij behoren onze vijanden juist lief te hebben… en dienen te leven vanuit de principes van de Bergrede (Matth.5-7).

Pas op voor ‘energie slurpende wonden’ 

Het is opvallend dat er veel geestelijke en psychische problemen blijven bestaan in de christelijke gemeenten. Dit kan staat het welzijn van de slachtoffers en hun directe omgeving in de weg. John Arnott heeft het over ‘energie slurpende wonden’. Hij verklaart in een artikel over het belang van vergeving:

‘Ik ben meer dan 17 jaar voorganger geweest. Eén ding heb ik in die tijd ontdekt en dat is dat verwondingen en verwoestingen in mensenharten en levens veel energie en ruimte wegzuigen.’

Hij vervolgt: ‘De mensen hebben zoveel energie nodig enkel en alleen om te proberen de dag door te komen, dat er weinig overblijft om aan anderen te kunnen geven.’ En dit is nu juist de bedoeling van de duivel: om de gelovigen zoveel mogelijk op geestelijk gebied te verlammen, zodat ze geen afbreuk kunnen doen aan zijn rijk, en anderen geen geluk kunnen geven.

Het zaad van genade en vergeving

We moeten leren om niet te zaaien met het zaad van recht en vergelding, maar met het zaad van genade en vergeving. Want wat wij zaaien zullen wij ook oogsten.

John Arnott merkt op: ‘Er wordt veel energie gestopt in het vasthouden van onze boosheid, pijnen en vrezen, die ons terneer drukken.’ Hij geeft aan dat, als we leven vanuit genade en barmhartigheid en anderen vergeven, wij zullen bemerken dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht.

Recht is goed,

 maar genade is beter 

John Arnott heeft geleerd: ‘Recht is goed, maar genade is beter.’ Hij verklaart ons: ‘Als je gerechtigheid wilt, raak je betrokken in dezelfde regels. Het is de wet van God en het is goed en eerlijk, maar het is ook de arena waarin satan volop verkeert. Hij is de meester-officier van justitie, de meester-aanklager. Het probleem is dat niemand van ons enige hoop voor de eeuwigheid kan hebben, als we alles ontvingen wat we verdienden. Er is echter een plaats waar satan je niet kan volgen om je aan te klagen. Dat is de plaats van de genade van de Heere Jezus Christus, de plaats van genade, liefde en vergeving. Het is een hogere en betere plaats. Als we leven in genade en vergeving, dan kan satan ons daar niet volgen.’

Het is begrijpelijk dat de duivel niets weet van genade en vergeving; deze weg is namelijk voor hem afgesloten. Hij wil wraak uitoefenen… dat is de enige manier dat hij zich kan laten gelden. De duivelen geloven dat God een enig God is, en zij sidderen (Jak.2:19).

Als we zaaien met het zaad van recht en vergelding, hebben we kans dat onze tegenstanders ook hun recht proberen te halen. Wat wij hen vergelden, zullen ons terug willen vergelden. Jezus leert ons in Matth.5:11: ‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.’

In Matth.5:23-26 gaat het erover dat je jezelf met je broeder moet verzoenen (terwijl hij wat tegen je heeft) en dat je welgezind moet zijn jegens je tegenpartij. Als iemand een ander met de rug van zijn hand op de rechterwang sloeg (Matth.5:39) werd dit door de Joden als één van de ergste beledigingen beschouwd. Toch behoor je als christen geen weerstand te bieden aan zulk een onrecht, maar de andere wang toe te keren. De Studiebijbel verklaart hierbij dat Jezus hier niet een beter rechtsprincipe eist, maar een houding… die alle rechtspraak  overbodig maakt.

In Matth.5:44-45a houdt Jezus ons voor:‘Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is.’ In de Goed Nieuws Bijbel staat er: ‘Dan pas zult u echte kinderen zijn.’ Dan mag je het werkelijk laten zien dat je Jezus navolgt en dat je zaait met het zaad van liefde en vergeving.

***

Liederen bij het onderwerp

Hier volgt nogmaals het bekende lied van Elly & Rikkert over de ware Wijnstok en de ranken. Hieronder kun je het lied beluisteren via YouTube:

YouTube-video Elly en Rikkert De ware Wijnstok

De onderstaande tekst kun je uitvergroten. Het begint met het refrein dat verschillende keren terugkomt in het lied:

Wil je met het volgende lied samen met ons Jezus (weer) belijden als jouw Heer? (De tekst is van Hans Maat.)

 YouTube – Sela U bent de God, Die roept

Belijdenis

U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. 

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Hier volgt het lied van Sela: ‘Ik ben’, waarbij het ook weer gaat over de Bron van leven, waardoor wij in liefde kunnen bloeien.. Na de tekst kun je het lied aanklikken op YouTube:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:

Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – Gezongen door Sela

Het Woord van God wijst ons de weg naar Jezus. Vanuit Hem kunnen we leven en rijke vrucht voortbrengen. Als we door het geloof in de Wijnstok blijven, leeft het Woord van God in ons.

Bij het Woord klinkt het gebed in het lied hieronder: ‘Laat ons zien; laat ons Christus zien.’ Kun je het ook belijden met je hart: ‘Hij is Heer!

Opwekking 755 komt van Doug Plank & Bob Kauflin, en is vertaald door Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst en de link naar YouTube:

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

YouTube-video opwekking 755 met tekst

Hieronder volgt een lofprijzing op het terrein van De Hoop in Dordrecht. Zingen met Marcel & Lydia Zimmer, Opwekking 174: Juicht, want Jezus is Heer. Het lied is van Gijsbert Spijker. Daarin wordt onder meer gezongen: ‘Wees als een boom die vruchtdraagt, ieder seizoen op zijn tijd.’

YouTube-video Juicht, want Jezus is Heer