Geestelijk herstel. Les 18. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijk herstel door de waarheid en het geloof

hoe-worden-we-verlost-van-de-kwade-machten

Aan het einde van het artikel is er een Bijbelstudie met discussievragen. Hieronder vind je het opdrachtendocument op Word voor een samenkomst:

Opdrachtenblad Dagboek Geestelijk herstel Dag 10 – deel 3

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven  

Herken en bestrijd boze misleiders

Het zal duidelijk zijn dat de duivel ook aan onze deur bezig is. Hij staat als de nabootser, als een engel van het licht, ook aan de deur van ons denken. Zodra je deze deur maar op een kier zet, komen zijn verderfelijke invloeden al binnen. Er zijn veel ervaren en gespecialiseerde demonen, die je kunnen beïnvloeden op je zwakke punten.

Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De besmetting kan zich nu gaan uitbreiden. Het wordt dan steeds moeilijker om de deur naar deze demonische invloeden toe te sluiten.

pas-op-dat-je-geloof-geen-schipbreuk-lijdt-door-infiltrerende-kwade-machtenGeef geen gehoor aan de influisteringen van kwade geesten,

zodat het je denken niet zal gaan bezetten

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’

voel-je-jezelf-stuurloos-aan-de-kant-gezet

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint voor deze sessie over geestelijke bevrijding en herstel door het geloof in Jezus Christus, de vernieuwing van denken en het kiezen voor de waarheid:

GEESTELIJKE BEVRIJDING DOOR DE WAARHEID

Hoe houden we onze levensboot op de goede koers

Het ‘denken’ van ons is als het roer van een schip. Veel mensen drijven op emoties. Als de wil luistert naar het gevoel, laat je jezelf voortstuwen door emoties. Het gevoel op je levensschip is ‘hoe je jezelf ervaart onder de verschillende omstandigheden’.

ons-denken-accepteert-of-verwerpt-inkomende-gedachten

 In de storm kan het gevoel in paniek raken. Je moet dan je nuchtere verstand gebruiken en het hoofd koel houden. Dan kun je pas goed koers houden. De wil werkt dan samen met het denken, zodat het schip naar de veilige haven  kan varen.

Door de genade van God worden het denken en de wil vernieuwd. In de Dordtse Leerregels 3-4, art. 12, wordt gesteld, dat de vernieuwde wil door God wordt gedreven en bewogen, maar daarbij zelf ook werkt. (Zie hierbij: Filip. 2:12-13.)

Het stuur van het denken

wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid

Bij deze bekering doet de wil ook mee

1. Wat vind je van het voorbeeld van het schip: met denken en inzicht aan het roer, in samenwerking met de stuwende kracht van de wilsmotor?

2. Waarom is het niet goed om je te laten leiden door je gevoelens en emoties?

3. Hoe kun je ‘het roer van je denken’ positief gebruiken?

4. Wat gebeurt er met ons denken en onze wil als we tot geloof en bekering komen?

5. Kun je daar uit eigen ervaring wat over zeggen? 

laat-je-niet-voortstuwen-door-begeerten-en-emoties

Leef je nog op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft…

Wees nuchter en waak!

in-de-storm-kun-je-de-macht-over-het-stuur-verliezenHieronder volgt Opwekking 695. In de PowerPoint gaat het ook over het roerwiel van je denken. In de storm kun je zelf de macht over het stuur verliezen, maar dan is het geloof er nog. Daarmee vind je houvast vinden aan het Woord en de kracht van God. Hij kan een stuurloos geworden gelovige zelfs boven de storm uittillen.

Als je ziel rust vind in God alleen,

wordt de storm in je leven gestild.

 YouTube-video Alpha-cursus 2012 – opwekking 695 – Stil

Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer.
Houd mij vast in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil

refrein: …

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Gert van der Vijver.

jezus-heeft-de-storm-op-zee-gestild

 

De geestelijke werkingen in het hart

Negatieve infiltratie in je hart 

Hieronder (na het plaatje over begeerten en emoties) zie je op de uitgebreide tekening de geestelijke werkingen in het hart. Hierop wordt in het grijze negatieve denkveld aangegeven wat kwade geestelijke infiltratie zoal kan uitwerken in je innerlijk leven. Op het negatieve denkveld links bevinden zich gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en schuld. Deze negatieve gevoelens worden gevoed door kwade geestelijke invloeden.

Negatieve infiltratie komt binnen via je gedachten en wordt door je denken wel of niet geaccepteerd. Je denken stuurt je wil aan. Je gevoel kan ook doordringen door tot je hart, en net als het denken je wilskracht beïnvloeden.

DE WAARHEID MAAKT VRIJ VAN MISLEIDENDE LEUGENS

DE WAARHEID MAAKT VRIJ VAN MISLEIDENDE LEUGENS

Positieve inspiratie in je hart 

Aan de rechterkant zijn er in het positieve denkveld gevoelens van veiligheid en acceptatie. Je ziet er ook: hoop, geloof, liefde, kennis en goede schuldgevoelens. Deze zaken worden geïnspireerd en gevoed door goede geestelijke invloeden. De geestelijke invloeden en ingevingen komen onder meer binnen via je gedachten.

Het gaat er om wat je daarvan

allemaal toelaat en accepteert in je denken.

De Heilige Geest inspireert de gelovigen via het positieve denkveld. Hij richt ons op Jezus. Door het werk van de Geest van God kunnen geloof, hoop, liefde en geestelijke kennis toenemen. Je zult je dan ook steeds meer geaccepteerd en veilig voelen. Daardoor zal ook de geestelijke vreugde in God kunnen toenemen. 

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Geest van God is bij een gelovige werkzaam via dit positieve denkveld.  

Helderheid en vrijheid door licht en waarheid

Je ziet hieronder op de afbeelding hoe licht en waarheid ons helderheid en vrijheid geven. Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Door inspiratie en geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Laat ons Jezus Christus zien!

Een gelovige verlangt op Jezus Christus te zien. Hij is het Licht der wereld. In Opwekking 755 wordt verklaard: ‘Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart.’ In Psalm 119:105 geeft de dichter aan: ‘Uw Woord is een lamp voor  mijn voet en een licht op pad.’ Het Woord van God wijst ons de weg naar Jezus. Bij het Woord klinkt het gebed in het lied hieronder: ‘Laat ons zien; laat ons Christus zien.’ Kun je het ook belijden met je hart: ‘Hij is Heer!

Opwekking 755 komt van Doug Plank & Bob Kauflin, en is vertaald door Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst en de link naar YouTube:

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Als je in Zijn licht wandelt, zal de duisternis wijken. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

 Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

Als het Licht van de wereld je doorschijnt, zul je de warmte en geborgenheid van Zijn aanwezigheid ervaren. Gevoelens van afwijzing, angst en boosheid verdwijnen als licht en liefde doordringen in je hart. We zingen in het bekende lied uit Opwekking 334:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Het Licht van de wereld verdrijft mijn duisternis

God komt in Zijn genade tot ons door Jezus Christus: het Licht van de wereld. Daardoor leren wij zien wie Hij is. Ons denken wordt erdoor verlicht. Ons verstand klaart op. De binnenstromende liefde van God maakt dat wij Hem willen kennen. Onze wil gaat dus om, en keert zich verlangend naar God. Dat is bekering van de duisternis naar het licht.

Het is een belangrijk geestelijke principe, dat de waarheid de leugen verdrijft. Licht verdrijft de duisternis. Zo is het ook bij de waarheid: de geopenbaarde waarheid verdrijft de leugen. Daarbij verdrijft het geloof de twijfel. We lezen in Joh.3:21: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’

Het stuur van het denken gaat dan in ons richting licht en waarheid. Ons hart staat daarbij open voor het ontvangen van meer geloof, hoop, liefde, geborgenheid en geestelijke ervaringskennis.

Groeien in blijdschap

Het vernieuwde denken laat zich inspireren door de Heilige Geest. Je leert dan te leven van de genade en de liefde van God. Het positieve, vernieuwde denken zoekt steeds weer naar acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis. Als je groeit in deze zes helende zaken, zal de innerlijke vreugde toenemen. Je kunt dat zien op de afbeelding hieronder:

Door een vernieuwd denken kun je beter negatieve gevoelens verwerpen. Je besluit dan steeds weer opnieuw om je zo weinig mogelijk bezig te houden met gevoelens van afwijzing, afgunst, twijfel, angst en boosheid.

Door te zoeken naar waarheid en kennis

laat je de leugens en onkunde achter je

Bij dit alles kan gesprekstherapie helpen, om te komen tot betere inzichten, helderheid en geloofsgroei. Het is een proces van geestelijke groei en herstel.

Je gaat dan ook beseffen hoe Jezus voor je leed, en hoeveel pijn al je zonde Hem deed. Het komt naar voren in het lied ‘Licht van de wereld (Opwekking 595). Het bekende lied van Tim Hughes is vertaald door Peter van Essen. Hieronder volgt de tekst:

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.

En nooit besef ik hoe U leed, 
De pijn die al mijn zonde deed.

 

Vrede en vreugde door Jezus Christus

Je kunt vreugde vinden bij het liefdevolle Vaderhart van God. Dan omvat Zijn liefde onze wil. Wil je leven vanuit het centrum van Zijn wil?

In Zijn aanwezigheid willen wij wat Hij wil

Op de afbeelding hieronder zie je dat het hart, het denken en de wil zijn ingewonnen en overwonnen door Jezus Christus. Daarin komt ook de volle overgave van het geloof naar voren. De gevoelens en verlangens zijn in vreugde, vrede en rust. Je ziet ook op de afbeelding dat elke gedachte gevangen is genomen en gebracht is tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5). Het is duidelijk dat er door deze helende en beschermende liefde ook geestelijk herstel plaatsvindt. In veel gemeenten wordt vaak gebeden: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’

Wil je groeien naar dit ideaalbeeld?

Op de afbeelding zie je het ideale plaatje van een volwassen gelovige, die mag leven in de overwinning door en van Jezus Christus. Hierin zie je al ‘het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart’, waarnaar wij reikhalzend kunnen streven.

Hoe kunnen wij groeien naar deze heerlijke vrijheid in Christus?

Hiervoor moeten wij opzien naar De majesteit, heiligheid en heerlijkheid van God, Die in Zijn genade tot ons komt in Zijn Zoon, om ons in Hem de vreugde van Zijn heil te geven.  Als het licht en de liefde van God tot mij komen, is er in mijn hart verwondering, nederigheid en dankbaarheid. Dan wordt God pas echt belangrijk in mijn leven. Dan wil ik God en Jezus vurig liefhebben, eren en aanbidden. Je ziet het in de woorden van opwekking 418:

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer

(Tekst en muziek: Wayne & Cathy Perrin: ‘When I look into Your holiness’, vertaald door Mireille Schaart.)

Als het Licht van de wereld je doorschijnt, zul je de warmte en geborgenheid van Zijn aanwezigheid ervaren. Gevoelens van afwijzing, angst en boosheid verdwijnen als licht en liefde doordringen in je hart.

Je ziet in de afbeelding dat Zijn liefde het denken en de wil omvat. De gedachten worden ook door het licht doorstraalt en beheerst door Jezus Christus. Het is zoals het in het lied hieronder wordt verwoord:

‘Als ik vreugde vind dicht bij Uw hart, als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.’

***

Jezus is levende Woord van God

Jezus is het levende Woord van God. Hij is het vleesgeworden Woord, waardoor God tot ons spreekt. Jezus laat ons God zien, maakt Hem aan ons bekend. Hij verklaard ons Wie de Vader is. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Je kunt het lezen in Johannes 1:1-18. Het Woord van God is Zijn boodschap van redding voor ons. Dat kunnen we niet missen! 

Het verlangen naar het spreken van God in ons hart wordt verwoord in Opwekking 689. Hieronder volgt de tekst en daarna de link om het te beluisteren. 

Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai Uw Woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar Uw evenbeeld;
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, Uw volmaakte weg,
echte nederigheid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van Uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan Uw majesteit,
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van Uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk,
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk
en uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Hieronder kun je aanklikken op YouTube om het lied te beluisteren:

YouTube Opw. 689 – Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord

Tekst en muziek: Keith Getty / Stuart Townend

De Waarheid maakt ons vrij

Volgens dr. Neil Anderson leeft iedereen door een bepaald geloof. We moeten echter wel opletten dat we geloven in iets dat echt waar is. Neil leert ons: ‘Het is onze verantwoordelijkheid de werkelijkheid onder ogen te zien en te kiezen om te geloven dat wat God zegt, waar is.’ Zoek daarom uit of je een waarachtig Bijbels geloof hebt. Als God in de Bijbel zegt dat het waar is, kunnen wij ons geloof daarop gronden. Anderson verklaart:

‘Iets wordt niet waar doordat u het gelooft.

Het is al waar en daarom geloven wij het.’

Hij legt verder uit: ‘Het christelijk leven wordt geleefd door geloof, in overeenstemming met wat God zegt dat waar is. Jezus is de Waarheid. De Heilige Geest is de Geest van de waarheid. Gods Woord is waar. Hij geeft verder aan: ‘Het Bijbelse antwoord op de waarheid is geloof, ongeacht of wij voelen dat het waar is of niet.’

Als wij in geestelijke vrijheid willen leven, moeten wij ons toewijden aan de waarheid. Anderson stelt: ‘Leugens houden ons gevangen, maar de waarheid maakt ons vrij (Joh.8:32).’

‘Leugens houden ons gevangen,

 maar de waarheid maakt ons vrij’

De duivelen trachten steeds opnieuw ons houvast aan de waarheid aan het wankelen te brengen. Zij infiltreren met leugens in onze gedachten, zodat we anders gaan denken over de absolute waarheid van Gods Woord. Dit wordt bewerkt door Schriftkritiek en vrijzinnigheid, maar ook door valse mystiek en bevindelijkheid die niet volgens de Schrift is. Hierdoor kunnen menselijke waarheden naast de Schrift worden geplaatst. Men kan ondervindingen van bepaalde gelovigen gaan gebruiken om de Schrift te verklaren. Er is zelfs eens opgemerkt dat een bepaalde dominee predikte volgens de Schrift, maar dat Gods volk het anders leerde. Je moet Schrift met Schrift vergelijken en geen tradities, wettische of evangelische ervaringen boven Gods Woord gaan plaatsen. Dit is een valse exegese. De Bijbel verklaart zich duidelijk genoeg.

Bedrieg jezelf niet

Een oud spreekwoord leert ons: ‘De wereld wil bedrogen worden, daarom wordt zij bedrogen.’ Een bekend gezegde is: ‘dwalen is menselijk’. Vanaf de zondeval zit het de mens als het ware in het bloed. Daarom is er ook reinigend bloed nodig tegen dwaling, leugens en bedrog.

Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid  

Geloof je in de leugen of in de waarheid?

 

Het meningsverschil met God moet worden opgelost

Over het algemeen kunnen we zeggen dat onbekeerde christenen met God van mening verschillen. Counselor dr. Neil T. Anderson verklaart ons:

‘Als wij op een verwrongen, onjuiste of negatieve manier over God, onszelf en de wereld denken, dan verschillen wij met God van mening over wat Hij zegt over Zichzelf, ons en onze wereld. Dit ‘verschil van mening’ is het doel missen; het is zonde.’

Het hoeft nog niet zo erg te zijn als je een meningsverschil met een ander hebt. Het meningsverschil met God heeft echter ernstige consequenties! God spreekt door Jezus, de Waarheid, tot ons.

Als wij het niet eens zijn met de waarheid van God,

geloven wij in de leugen.

Dit meningsverschil is ongeloof.

Door ongeloof kun je niet ingaan in het Gods Koninkrijk. De waarheid blijft de waarheid. De werkelijkheid kun je niet veranderen door er anders over te denken. Als je het licht van de waarheid niet aanvaardt, leef je in de geestelijke duisternis. Je houdt jezelf dan voor de gek. Je draait jezelf een rad voor ogen. Je doet dan aan struisvogelpolitiek. Met deze vreemde vogel steek je ‘de kop in het zand’ bij dreigend gevaar. Veel jongeren doen aan escapisme (vluchtgedrag). Zij willen hiermee de werkelijkheid ontvluchten. De werkelijkheid zal ons echter vroeger of later inhalen.

Je kunt beter de werkelijkheid en de waarheid onder ogen zien en je berouwvol tot God wenden. Je kunt beter bidden: ‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij’ (Ps.25:4-5).

Je moet het eens worden met God, met wat Hij van Zichzelf zegt in Zijn Woord. Je moet Hem ook gelijk geven in wat Hij van ons zegt en van de wereld. Dat is bekering. Bekering betekent vanuit het Griekse grondwoord: verandering van denken en doen.

Bekering is:

verandering van denken en doen

De verloren zonen

Als je nog onbekeerd bent, moet je dus eerst anders gaan denken over God en jezelf, net als de verloren zoon in de gelijkenis (in Luk.15). Deze jongste zoon geloofde eerst in de leugens die in zijn gedachten opkwamen. In het denkproces dat volgde maakte hij een zondige beslissing.

Bij de varkens ging hij nadenken, kwam hij tot zichzelf (Luk.15:17), tot inkeer en inzicht. Hij ging zijn vader anders zien, zoals hij werkelijk was, namelijk goed (zelfs voor zijn huurlingen). Op die vuile en verre plaats ging hij weer in zijn vader geloven.

De terugkeer en liefdevolle ontvangst was het gevolg. De oudste zoon geloofde nog steeds in leugens: hij geloofde in zichzelf en niet in zijn vader. Hij zag zichzelf als goed en zijn vader als iemand die het verkeerd deed. Zijn vader dacht medisch en kwam met liefde, genade en vergeving de teruggekeerde zoon tegemoet.

Hij bood zijn oudste, ontevreden zoon ook het goede aan (Luk.15:31-32). De oudste zoon was rechthebbend en juridisch bezig en wilde vergelding. Je ziet in de gelijkenis dat de oudste zoon op het erf van zijn vader rondliep met gevoelens van afgunst, afwijzing en boosheid. Dit was niet nodig, want zijn vader accepteerde ook hem, want hij zei tot hem: ‘Kind, u bent altijd bij mij, en al het mijne is het uwe.’

De vader sprak hiermee de waarheid. De mopperende zoon geloofde in de leugen, want hij voegde zijn vader toe: ‘Zie, ik dien u nu zoveel jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn’ (vers 28).

Veel onbekeerde christenen lijken eigenlijk op de oudste zoon.

Zij kunnen zich maar niet overgeven aan de liefde van de hemelse Vader,

ze wantrouwen Hem en geloven Zijn waarheid niet.

De oudste zoon had blijkbaar meer op met zichzelf en zijn vrienden dan met zijn vader. Dit had te maken met zijn boze hart, waarin het denken, het gevoel en de wil negatief waren ten opzichte van zijn vader.

Het hart van de jongste zoon werd vervuld met liefde tot zijn vader en wilde zichzelf vernederen naar een lagere plaats. Dit had te maken met zijn vernieuwde hart, waarin het denken, het gevoel en de wil positief waren geworden naar zijn vader toe. Hij geloofde niet meer in de leugen en in zichzelf, maar in de waarheid en in zijn vader.

Er zijn dus twee zaken mogelijk:

je gelooft in de leugen of in de waarheid. 

De Waarheid verdrijft de leugen

Lezen: Joh. 3:16-21, 31-36 en 1 Joh.1

Licht verdrijft de duisternis. Zo is het ook bij de waarheid: de geopenbaarde waarheid verdrijft de leugen. Daarbij verdrijft het geloof de twijfel. We lezen in Joh.3:21: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’ Het licht van Gods Woord brengt ons tot de waarheid. Jezus Christus, het Licht van de wereld, is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Als wij de waarheid van Jezus zullen kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:32).

De duisternis en de leugen

We lezen in Joh.3:19-20: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.’ Vanuit de Griekse grondtekst lezen we dat de mensen de duisternis meer liefhadden dan het licht. Het woordje ‘mallon’ (‘meer’) duidt in het Grieks een absolute keus aan. De duisternis brengt ons de leugen van satan en zijn demonen. Jezus sprak tot de ongelovigen Joden, dat zij uit de vader de duivel waren en de begeerten van deze vader van de leugen wilden doen (Joh.8:44).

Het gaat in het geestelijk leven ten diepste over het geloven van de waarheid of de leugen.

Manipulerende kwade geesten

Satan is de mensenmoordenaar van den beginne, de vorst van de duisternis en de aartsleugenaar (lees Joh.8:44).

Hal Lindsey heeft het in zijn boek ‘satan leeft onder ons’ over ‘manipulators van de geest’. Hij heeft er een hoofdstuk aan gewijd. Hij schrijft over satan: ‘Hij is de indringer (…), die zijn ontvanger diep in elk mensenhart heeft geplant. Die ontvanger heet ‘vlees’ of de zondige natuur. Via het enorme tot in de finesses georganiseerde wereldsysteem, dat onder zijn beheer staat, flitst hij zijn boodschappen onze geest binnen.’

Lindsey gaat verder: ‘Daarom zegt God tegen ons: ‘Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten ( 2 Kor. 10:4, Ef.6:12).’ Het is niet met extreme gewelddadigheid alleen dat satan werkt, zijn controle over de gedachtesfeer in het wereldsysteem is dodelijker dan het koude staal van een vuurwapen in de rug.’

Door niet te geloven, onze zonden niet in te zien en deze niet eerlijk aan het licht te brengen (te belijden), maken we God tot een leugenaar, en Zijn Woord is dan niet in ons (zie 1 Joh.1:10). De waarheid van het Evangelie overwint de leugen! We zien dit duidelijk gebeuren in de zendingsgeschiedenis.

Watchman Nee en het overwinnend Evangelie

                               

Watchman Nee (1903-1972) is wereldwijd bekend door zijn inspirerende boeken. Vanwege zijn geloof werd hij 20 jaar gevangen gehouden door de communisten. Hij stierf in gevangenschap.

In de levensbeschrijving van de bekende Chinese prediker Watchman Nee komen we een wonderlijke geschiedenis tegen. Hierin zien we duidelijk de overwinning van het Evangelie van Jezus Christus op een occulte macht. Het gebeurde in januari 1925. De wereldwijd bekende schrijver Watchman Nee was toen samen met zes andere jonge evangelisten in het dorpje Mei-wa, aan een met eilanden bezaaide riviermonding. Het was daar een oord van heidense duisternis, waar het Evangelie nog niet was doorgedrongen. Ze vonden tijdelijk onderdak op de zolder van het huis van een vriendelijke drogist.

Er waren lawaaierige feestelijkheden ter ere van de afgod Ta-Wang (Grote Koning) en ter gelegenheid van zijn jaarlijkse grote feestdag. In de aanloop naar deze grote feestdag waren er allerlei activiteiten, waaronder ceremoniële bezoeken, voorouderverering, dobbelen en offeranden aan de verschillende huisgoden. De mensen wilden daarom ook niet luisteren naar de boodschap van de jonge evangelisten.

Een jonge evangelist, Li Kwo-tsjing, vroeg ongeduldig op de negende dag van de feestelijkheden aan de mensen: ‘Wat is er met jullie aan de hand? Waarom geloven jullie niet?’ Er werd gezegd, dat hun eigen god, Ta-Wang, volkomen betrouwbaar was. Zijn grote feestdag zou dit jaar op de elfde plaatsvinden. Deze datum was vastgesteld door waarzeggerij. In de afgelopen 286 jaar had hun god altijd voor mooi weer gezorgd op deze dag, die hij zelf uitkoos.

Li riep toen uit in zijn jeugdige vurigheid: ‘Dan beloof ik jullie, dat onze God, Die de enige ware God is, het zal laten regenen op de elfde.’ De toehoorders namen deze uitdaging aan, door te zeggen: ‘Afgesproken, als het op de elfde regent, dan is jouw Jezus inderdaad God, dan zullen we naar Hem luisteren.’

Watchman was er niet bij en schrok toen hij het achteraf hoorde. Hij vond dat de eer van de Heere is de waagschaal was gesteld, omdat ze Hem tot iets verplicht hadden. Op de zolder, waar ze verbleven, zochten ze de Heere in grote nederigheid in gebed. Daarbij kwam het woord tot Watchman: ‘Waar is de God van Elia?’ Dit was voor hen de verzekering dat God het zou doen regenen op de elfde.

We lezen in Jak. 5:17-18: ‘Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.’ Het was zo’n duidelijke bevestiging van de Heere, dat ze het alom bekend gingen maken, dat het op de elfde zou regenen.

Aan de voorspelling van mooi weer op de grote feestdag van Ta Wang zat iets voorspelbaars. De helft van de bevolking bestond uit vissers, die veel op zee waren. Zij konden op gemak het weer enkele dagen van te voren voorspellen.

Op de elfde sliepen ze uit. Watchman werd gewekt door de zonnestralen die door het dakvenster naar binnenschenen. Het was al zeven uur geweest. ‘Het regent niet,’ riep hij uit. Hij knielde daarna neer en bad: ‘Heer, geef ons alstublieft regen.’ Weer hoorde hij duidelijk de woorden: ‘Waar is de God van Elia?’

Toen ze na een tijdje aan de ontbijttafel zaten, was er nog geen wolkje aan de lucht. Toen hij om een zegen voor het eten vroeg, bad Watchman; ‘Het is nu tijd, het moet nu gaan regenen. We mogen de Heer er nu aan herinneren.’

Voordat ze amen gezegd hadden, hoorden ze de eerste druppels op het dak vallen. Tijdens het eten van hun rijst, regende het flink. Bij de tweede kom rijst, stelde Watchman Nee voor om de Heer opnieuw te danken en te vragen om een zwaardere regenval. Terwijl ze hun tweede kom leeg aten, plensde het van de regen. Tegen de tijd dat ze klaar waren met eten, stonden de straten al blank. Het water was toen al gestegen tot voorbij de drie treden van het trappetje naar de deur van de drogisterij.

Bij het begin van de regen hadden al enkele jongere dorpsbewoners openlijk gezegd: ‘Dat is God. Ta-Wang is geen god meer. De regen heeft hem binnen gehouden.’ De echte aanhangers probeerden de feesttocht toch nog op gang te zetten. Ze plaatsten de afgod op zijn draagstoel en kwamen met hem naar buiten. Toen begon het echter te gieten.

Na enkele meters struikelden verschillende dragers en viel Ta-Wang op de grond; daarbij brak hij zijn kaak en zijn linkerarm. Zo goed en zo kwaad als het ging repareerden ze hem en gingen ze toch door met de processie. Al glijdend en struikelend werd hij nog enkele straten versleept, maar toen maakte de vloed er een einde aan. Sommige van de dorpsoudsten, van zestig tot tachtig jaar oud, waren uitgegleden en bevonden zich in grote moeilijkheden.

Daarna volgde de afkondiging: ‘Vandaag is het de verkeerde dag. Het feest moet op de veertiende, om zes uur ’s avonds plaatsvinden.’ De evangelisten vroegen de Heere om regen op de veertiende, terwijl het de dagen daarvoor mooi weer zou zijn.

In de drie volgende dagen gaf God hen meer dan 30 bekeerlingen in Mei-wa en omgeving. Op de veertiende hebben ze tegen de avond nog tot de Heere gebeden, om Zijn belofte te vervullen. We lezen verder in het verslag: ‘Zijn antwoord kwam geen minuut te laat, in de vorm van plensbuien, die gepaard gingen met overstromingen, juist zoals de vorige keer.

Satans macht, gemanifesteerd in deze afgod, was gebroken. Ta-Wang zou nooit meer de plaats innemen, die hij tot nu toe bekleed had.’ ‘De zending, die verantwoordelijk was voor het gebied, nam de zorg voor de nieuwe gelovigen op zich.’

Geestelijke wonden en leugens

We gaan in deze sessie dieper in op de geestelijke beïnvloeding. Er is meestal geestelijk herstel nodig van beschadigde emoties en pijnlijke herinneringen. Ik heb de laatste jaren voortdurend contact met mensen die innerlijk zijn verwond. Velen van hen worden achtervolgd door hun trieste levensverhaal.

Aan geestelijke wonden

zijn  vaak ook leugens verbonden

Zowel de wonden als de leugens doen pijn. Deze leugens zijn negatieve gedachten die hen gevangen houden en woorden van afwijzing, die over hen zijn uitgesproken. De leugens worden in het denken opgenomen en de woorden worden overgenomen.

Spreek geen negatieve woorden en leugens over jezelf uit!

Negatieve woorden werken negatieve daden uit

Het uitspreken van woorden van zegen of vloek zijn zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dat laat de Bijbel ons duidelijk zien.

Ingangen voor kwade leugengeesten

Kwade leugengeesten zoeken naar aansluiting in het verwonde hart. Demonen komen binnen via wonden en zonden. Het zijn geestelijke parasieten, en ze werken als bacteriën en virussen. Ze moeten het hebben van verzwakte en beschadigde plaatsen, waar ze openingen vinden voor hun geestelijk gif.  We mogen hen geen voet geven, zodat ze binnen kunnen komen.

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Paulus waarschuwt ons in Efeze 4:27: ‘Geef de duivel geen voet’ Het gebruikt Griekse woord ‘topos’ betekent: gebied, plaats of ruimte. Er kunnen gebieden in ons innerlijk zijn waar de duivel (door zijn kwade geesten) een ingangspoort heeft gevonden, om ons te beïnvloeden of onder zijn invloed te houden.

In 1 Petr. 5:8 worden we opgeroepen: ‘Wees nuchter en waak!’ We lezen daar dat de duivel op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. In vers 9 gaat Petrus verder: ’Bied weerstand aan hem, vast in het geloof.’

 waardoor-laten-we-ons-geestelijk-voedenGeestelijke verplaatsing door het denken

Geestelijk herstel vindt plaats door verplaatsing. Dit kan door geestelijke vernieuwing en geloof. Voor de gelovigen is Jezus de Plaatsvervanger. Door Hem kan er ook een verplaatsing plaatsvinden in ons innerlijk. Dit gebeurt door de werking van de Heilige Geest, Die het uit Jezus neemt, en het ons verkondigt en geeft (Joh. 16:14). Hij wordt ook ‘de Geest van de waarheid’ genoemd, Die ons de weg wijst in heel de waarheid (Joh. 16:13). Dit wordt door het geloof ontvangen en opgepakt door het denken en de wil.positieve-inspiratie

Door de genade van God worden het denken en de wil vernieuwd. In de Dordtse Leerregels 3-4, art. 12, wordt gesteld, dat de vernieuwde wil door God wordt gedreven en bewogen, maar daarbij zelf ook werkt. (Zie hierbij: Filip. 2:12-13.)

Het stuur van het denken

wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid

Bij deze bekering doet de wil ook mee

Daardoor gaan we ons ook bekeren van onze ingebeelde leugens en onkunde, maar ook van onze zondige (doel missende) gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, afgunst en twijfel.

de-waarheid-maakt-vrij

 In de ontmoeting met de Heiland komt er een positieve verplaatsing in ons innerlijk leven. Daar vinden we de vreugde van Zijn heil.

Deze zonden en zorgen worden weggewerkt door geloof, hoop, liefde en kennis naar het positieve denkveld van onze nieuwe mens. Als je wordt overspoeld door de liefde van God, in Jezus Christus, weet je jezelf volledig geaccepteerd, veilig en geborgen. Dan kan je vreugde in Hem gaan groeien. Zodoende wordt het kwade in ons overwonnen door het goede (Rom. 12:21).

Het goede komt in de plaats van het kwade.

Je kunt dat ontdekken op de afbeelding hierboven, waarbij het de bedoeling is dat de genoemde zaken worden verplaatst van het negatieve denkveld naar het positieve denkveld.zwarte-en-witte-hond-in-ons

 word-niet-overwonnen-door-het-kwade-overwin-het-door-het-goede

De Waarheid maakt je vrij

Als we het weer opnieuw op een rijtje zetten zien we dat we Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven nodig hebben. Door Jezus te volgen in het licht, zul je de waarheid steeds meer gaan begrijpen.

Deze waarheid zal je vrijmaken van negatief denken

Je zult daardoor ook de verslavende zonden achter je kunnen laten

Je krijgt door deze geestelijke groei steeds minder behoefte om in deze zonden te leven. Je laat jezelf er niet meer door voeden. De neigingen en behoeften zullen dan ook afzwakken.

Geloof, hoop en liefde zullen overwinnen

door meer ervaringskennis van Jezus

Je leven zal zich richten op je geliefde Zaligmaker en Heiland. Dat geeft werkelijke vrijheid in je denken en gevoel. Jezus verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Het is daarom ook belangrijke dat we niet terugvallen in ons oude leven, met de zondige gewoonten en patronen. Paulus roept ons op in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Het kan een juk zijn die anderen je opleggen, door hun wettisch denken, of een juk die je jezelf oplegt door zonden of negatief denken. De beschuldigers en aanklagers krijgen dan weer de kan om je te veroordelen.

Volgens Galaten 5:1 is een gelovige tot vrijheid bevrijd

Sta dan vast in deze vrijheid

Word vernieuwd in je denken!

We gaan door op het verwerken van geestelijke invloeden door ons denken.

Je kunt negatieve woorden en gedachten accepteren of verwerpen

Je kunt ook positieve woorden en gedachten

met je denken accepteren

In de Bijbel lezen we dat we kunnen worden vernieuwd in ons denken. Door de Geest van God wordt ons denken hervormd en vernieuwd, zodat we de wil van God leren kennen en accepteren. We raken dan los van de invloedssfeer van de huidige zondige wereld, die beheerst wordt door demonische machten.

Je kunt het lezen in Romeinen 12:2, waar we worden opgeroepen: ‘En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ 

In de andere vertalingen lezen we: ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’ (NBG) en: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie’ (WV).

De kracht van het vernieuwde denken

We hebben het dus al eerder gehad over de geestelijke beïnvloeding. Daarbij moeten we rekening houden met het positieve en negatieve denkveld in ons. Er komen positieve en negatieve woorden en gedachten op ons denken af. Met je denken kun je deze accepteren of verwerpen.

Voor geestelijk herstel is het uiterst belangrijk dat je negatieve woorden en gedachten leert te herkennen en onderkennen.

Met je denken kun je leren onderscheiden tussen goed en kwaad

Je gaat dan het verschil opmerken tussen negatieve infiltratie en positieve inspiratie. De onderscheiding van geesten is een gave van de Heilige Geest (zoals we lezen in 1 Kor. 12:10).

Met (beschadigde) gevoelens kun je jezelf moeilijk of niet verdedigen tegen kwade woorden, negatieve gedachten en pijnlijke herinneringen. Dit kun je wel door genade, geloof en een vernieuwd denken. Je kunt leren om te relativeren, om te waken en nuchter te zijn.

Overwinning door inspiratie en geloof

Het vernieuwde denken laat zich inspireren door de Heilige Geest. Je leert dan te leven van de genade en de liefde van God. Het positieve, vernieuwde denken zoekt steeds weer naar acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Lezen Johannes 8:31-36

Jezus zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Hij leert ons in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kunnen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Volg Jezus op Zijn weg

 Jezus leert ons dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh. 8:32). Hij zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Het verhaal gaat dat er een groep toeristen vast kwam te zitten in een dicht oerwoud. Het pad was verder helemaal overwoekerd door verwilderd struikgewas. Iemand riep: ‘Er is geen weg meer om verder te gaan.’  De gids stapte naar voren, hield zijn kapmes omhoog, en zei: ‘Ik ben de weg!’ Vervolgens kapte hij zich een weg door het overwoekerde pad. En de toeristen volgden hem.

Als we verstrikt zitten in negatieve gedachten en leugens,

kunnen we bevrijding vinden door Jezus.

Wil je Jezus blindelings volgen op de weg die Hij heeft gebaand? Je kunt het biddend en zingend doen, zoals dit wordt gedaan in het volgende bekende lied van Sela, dat je ook kunt vinden in Opwekking 687:

Heer, wijs mij Uw weg, en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

God wijst ons de weg

Een gelovig antwoord wordt gegeven in Opwekking 429. Kun je het meezingen? Hieronder volgt de tekst. Daarna kun je het aanklikken op de link naar YouTube:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Beluister het hieronder:

Song: ‘God will make a way’ van Don Moen. Ned. vert. door Mireille Schaart

De Waarheid baant de weg naar het leven

Jezus heeft voor ons ook de weg gebaand, daar waar geen weg meer was. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wij moeten Hem op Zijn spoor volgen, met het zwaard van de Geest in onze hand. Het zwaard van de Geest is het Woord van God (Ef. 6:9). Daarmee kunnen we de misleidende geesten verdrijven. Jezus overwon de verzoekingen van de duivel in de woestijn met:  ‘er staat geschreven…’. Hij hanteerde het Woord van God. Hij stelde de waarheid tegenover de misleidende leugen.

De mens heeft in het Paradijs geluisterd naar de aartsleugenaar satan. We zijn in ons voorgeslacht toen al misleid en verstrikt in ons negatieve denken. De weg tot God is door leugens en zonde overwoekerd. Het zwaard van het Woord is als het kapmes dat de bevrijdende weg naar de waarheid baant.

Als je jezelf verschuil achter leugens,

kom je bedrogen uit

De Waarheid maakt ons vrij

Jezus bevrijdt ons van leugens, zonde en gebondenheid. Hij verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Door het geloof in Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, kunnen we in het eeuwige paradijs weer in het licht bij God komen.

De bekende counselor dr. Neil T. Anderson heeft het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ geschreven. Hij leert ons:

‘U komt niet van uw negatieve gedachten af

door te proberen ze niet meer te denken,

u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Door Jezus te volgen in het licht, zul je de waarheid steeds meer gaan begrijpen. Deze waarheid zal je vrijmaken van negatief denken. Je zult daardoor ook de verslavende zonden achter je kunnen laten

Je krijgt door deze geestelijke groei steeds minder behoefte om in deze zonden te leven. Je laat jezelf er niet meer door voeden. De neigingen en behoeften zullen dan ook afzwakken. Geloof, hoop en liefde zullen overwinnen door meer ervaringskennis van Jezus. 

Je leven zal zich richten op je geliefde Zaligmaker en Heiland. Dat geeft werkelijke vrijheid in je denken en gevoel. Jezus verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Het is daarom ook belangrijke dat we niet terugvallen in ons oude leven, met de zondige gewoonten en patronen. Paulus roept ons op in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Het kan een juk zijn die anderen je opleggen, door hun wettisch denken, of een juk die je jezelf oplegt door zonden of negatief denken. De beschuldigers en aanklagers krijgen dan weer de kan om je te veroordelen.

Volgens Galaten 5:1 is een gelovige tot vrijheid bevrijd

Sta dan vast in deze vrijheid

Het Licht der wereld verdrijft de duisternis

Lezen Johannes 8:1-12

Jezus Christus is het antwoord op onze zonden, zorgen en innerlijke wonden. Hij is de Heiland van de wereld. Deze Heiland betekent voor ons: Zaligmaker, Redder, Bevrijder, Genezer en Heler. Hij nodigt ons in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Jezus brengt een leven in duisternis

naar een leven in het licht

In het voorgaande gedeelte in Johannes 8:1-11 lezen we over Jezus en de overspelige vrouw. De zonde van deze vrouw is aan het licht gebracht door de wettische schriftgeleerden en Farizeeën. Zij denken juridisch en willen deze vrouw daarom ook veroordelen en zwaar straffen. Zij richtten hun schijnwerpers op de zonden van anderen, waar zij zichzelf hoog boven verheven voelden.

Jezus was op aarde om zondaren te bevrijden

en (nog) niet te veroordelen

Jezus is niet op de aarde geweest om zondaren te veroordelen, maar om ze te bevrijden van hun zonden en schuld. Dat was Zijn roeping en taak als Heiland. Hij zei tegen de zoekende schriftgeleerde Nicodemus in Joh. 3:17:‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’

Daarvoor is er wel van onze kant geloof nodig: dat we Jezus accepteren en aannemen als onze persoonlijke Verlosser en Heiland. Lees dit maar in het verband, in Joh. 3:14-21. Je moet jezelf ook tot de waarheid en het licht keren!

Jezus brengt de waarheid aan het licht

Keer jezelf tot de Waarheid en het Licht!

Jezus en de veroordeelde overspelige vrouw

Je ziet dat bij de geschiedenis rondom de overspelige vrouw in Joh. 8:1-11. Hij ontmaskert de schijnheilige geestelijke (mis)leiders van het volk, door hun aandacht af te wenden. Waarom schreef Jezus in de aarde? Wat wilde Hij daarmee bereiken? Het is opmerkelijk dat de beschuldigers  van de oudsten tot de laatsten schuldbewust afdropen en weggingen. Wat denk je daarvan?

Hoe zal de vrouw het hebben ervaren? Ze voelde zich daarvoor zeker wel afgewezen en veroordeeld. Misschien al vele jaren. Aan de andere kant waren er ook haar misstappen en zonden. Het was toch ook voor een groot haar eigen schuld, al weten wij de oorzaken niet. Misschien herken je iets van haar leven in jouw leven. Voor deze veroordeelde vrouw was Jezus de Redder.

De Heiland komt ook tot jou als Redder

Heb je Hem nodig?

Waarvoor?

Toen bleek dat niemand haar veroordeeld had, zei Jezus tegen haar: ‘Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.’ De vrouw kon haar zonden, veroordeling en problemen kwijt bij Jezus. Het kon naar Hem worden verplaatst. Hij was het antwoord op haar zondige leven.

Jezus heeft de zonden van de zondaren op Zich genomen als het onschuldige Lam van God. Tot jou komt ook de oproep uit Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Doe er wat mee…

Jezus geeft ook de nodige vervolgstappen voor deze vrouw aan in de woorden: ‘Ga heen en zondig niet meer’ (vers 11). Ze moest zich verder afkeren van haar duistere, zondig leven. Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. Door zonden, innerlijke problemen en knagende wonden mis je doel en betere bestemming in het leven.

Je kunt pas tot je doel komen

als je Jezus gaat volgen in het licht

Om het dal van duisternis te verlaten moet je het Licht van de wereld gaan volgen, zoals we lezen in Joh. 8:12. Dat zijn de blijvende vervolgstappen die je moet nemen op de weg naar een gelukkig leven. Aan het einde van deze reis mag een gelovige binnengaan in het hemelse Koninkrijk van het Licht. Daar is Jezus als Zijn volgelingen al in voorgegaan.

Opdrachten

1. Wat betekent het, dat een ongelovige een meningsverschil met God heeft?

2. Hoe kan dit meningsverschil worden opgelost?

3. Wat leren we hierover in de gelijkenis van de twee verloren zonen en hun vader?

4. Bespreek samen Johannes 8:1-12. Wat leer je van Jezus in dit tekstgedeelte?

5. Wat weet je persoonlijk van de negatieve uitwerking van veroordeling door anderen en door jezelf?

6. Waarom veroordeelt Jezus de vrouw niet (in Joh. 8), terwijl Hij wel tegen haar zegt: ‘Ga heen en zondig niet meer’ (in vers 11)? Welke les zit hier voor ons in?

7. Hoe kun je misleidende leugens herkennen?

8. Wat zullen leugens en negatieve woorden met je doen als je ze toelaat in leven?

9. Waarom is het niet goed om je te laten leiden door je gevoelens en emoties?

10. Wat kan er gebeuren als leugens samengaan met onkunde, twijfel en schuldgevoel?

11. Hoe kun je ‘het stuur van je denken’ positief gebruiken?

12. Denk na over hoe de waarheid ons vrijmaakt, vanuit Joh. 8:31-36.

13. Waardoor kun je vast blijven staan in de vrijheid, los van slavernij? (Gal. 5:1)

14. Hoe kun je Jezus blijven volgen als het Licht van de wereld? (Joh. 8:12)

Samen bidden in de groep

 

volg-het-plan-van-god

Afsluiting met liederen

Kom tot rust in de denken en voelen. Spreek je ziel aan: ‘Stil, mijn ziel, wees stil.’ Zie verder de bemoedigende tekst uit Opwekking 717.Tekst en muziek van het lied Still, my soul, be still is van: Keith & Kristyn Getty/Stuart Townent. Ned. tekst: Harold ten Cate. Je kunt op de volgende link aanklikken:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Hieronder volgt de tekst:

Stil, mijn ziel, wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil,
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:
God, U bent mijn God…

Stil, mijn ziel, wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein: 2x
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

***

Het lied ‘God van licht’ van Lev past er goed bij. Na de wonderbare spijziging (in Mark. 6) komen de discipelen op het meer in een storm terecht. Jezus was aan het bidden op de berg. Hij zag dat Zijn leerlingen veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Hij kwam later in de nacht lopend op het water naar hen toe. In hun angst en verwarring, ook omdat ze Hem eerst niet herkenden, bemoedigde Hij hen met de woorden: ‘Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.’ Vervolgens klom Hij bij hen in het schip en de wind ging liggen.’

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Lev:

 God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. (2x)

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. (2x)

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. (2x)

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker
veilig naar de kust. Waar U woont.

Lied: My Lighthouse, Rend Collective
Ned. tekst: Harold ten Cate Het is een lied van Lev en staat in Opwekking 807.

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Lev, gezongen bij Nederland Zingt:

YouTube-video Nederland Zingt: God van licht

***

Voor proclamatie en toewijding is Opwekking 697 een toepasselijk lied. Je kunt de inhoud hieronder lezen en het lied beluisteren:

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Ik aanbid U,
ik aanbid u, Heer.
Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.

Hieronder kun je aanklikken op de link:

https://www.youtube.com/watch?v=XbsENXsKCKg

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Harold ten Cate.