Geestelijke bevrijding

Copyright (C): Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

ontdek-en-bestrijd-kwade-geesten

Anno 1667 werd het boek van John Milton, ‘Lost Paradise’ gepubliceerd. Hij schrijft daarin: ‘Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien.’

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Het wordt uitgebreid aangetoond in het boek op het PDF document, dat je hieronder kunt aanklikken. Met een pijltje linksboven kun je daarna weer terugkeren op dit artikel 

BOEK OVERWINNING OP OCCULTE MACHTEN DOOR JEZUS CHRISTUS

In de artikelen hierover wil ik mijn ervaringen en inzichten op het gebied van de geestelijke strijd delen. Nadat ik zelf op het gebed ben bevrijd van een geest van angst, ben ik hiertoe geestelijk gemotiveerd. Ik wil graag de weg naar de overwinning aanwijzen. Dit gaat meestal met vallen en opstaan. Maar het kan, want Jezus is de weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6).

een-heilige-oorlog-in-de-gelovige

Voor een pastorale zoektocht naar bevrijding door Jezus Christus kun je terecht in het boek dat je hieronder vindt op het PDF document:

BOEK OVERWINNING IN DE GEESTELIJKE STRIJD

De duivel is niet overal tegenwoordig en moet daarom ook een netwerk van miljoenen en miljoenen demonen hebben om het verleidend en verwoestend werk te kunnen doen bij zoveel mensen tegelijk. De geestelijke boosheden in de lucht zijn de aanstokers van zonde en ziekte, agressie en depressie. Je moet de identiteit en de activiteiten van satan en de demonen (gevallen engelen) leren herkennen. Dan kun je ze door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus beter bestrijden. Daartoe moeten wij de hele wapenrusting van God aannemen en aandoen. Bestudeer Efeze 6:10-18 maar eens!

Herken en bestrijd boze misleiders

hoe-worden-we-verlost-van-de-kwade-machten

 Het zal duidelijk zijn dat de duivel ook aan onze deur bezig is. Hij staat als de nabootser, als een engel van het licht, ook aan de deur van ons denken. Zodra je deze deur maar op een kier zet, komen zijn verderfelijke invloeden al binnen. Er zijn veel ervaren en gespecialiseerde demonen, die je kunnen beïnvloeden op je zwakke punten.

Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De besmetting kan zich nu gaan uitbreiden. Het wordt dan steeds moeilijker om de deur naar deze demonische invloeden toe te sluiten.

pas-op-dat-je-geloof-geen-schipbreuk-lijdt-door-infiltrerende-kwade-machtenGeef geen gehoor aan de influisteringen van kwade geesten,

zodat het je denken niet zal gaan bezetten

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’

Manipulerende kwade geesten

Satan is de mensenmoordenaar van den beginne, de vorst van de duisternis en de aartsleugenaar (lees Joh.8:44).

Hal Lindsey heeft het in zijn boek ‘satan leeft onder ons’ over ‘manipulators van de geest’. Hij heeft er een hoofdstuk aan gewijd. Hij schrijft over satan: ‘Hij is de indringer (…), die zijn ontvanger diep in elk mensenhart heeft geplant. Die ontvanger heet ‘vlees’ of de zondige natuur. Via het enorme tot in de finesses georganiseerde wereldsysteem, dat onder zijn beheer staat, flitst hij zijn boodschappen onze geest binnen.’

Lindsey gaat verder: ‘Daarom zegt God tegen ons: ‘Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten ( 2 Kor. 10:4, Ef.6:12).’ Het is niet met extreme gewelddadigheid alleen dat satan werkt, zijn controle over de gedachtesfeer in het wereldsysteem is dodelijker dan het koude staal van een vuurwapen in de rug.’

Door niet te geloven, onze zonden niet in te zien en deze niet eerlijk aan het licht te brengen (te belijden), maken we God tot een leugenaar, en Zijn Woord is dan niet in ons (zie 1 Joh.1:10). De waarheid van het Evangelie overwint de leugen!

Misleidende leugengeesten

Op geestelijk gebied worden we door leugens verleid door leugengeesten, die infiltreren in onze gedachten. Als we op een dwaalspoor terechtkomen, kunnen we de Weg, de Waarheid en het Leven niet meer vinden. Misleidende woorden over onszelf, God en de weg tot het eeuwige geluk kunnen ons in de mist van de twijfel brengen. Als de Israëlieten niet meer gehoorzaam onder de wolk bleven volgen, kwamen zij niet in het beloofde land.

Als we ons niet meer houden aan het Woord van God,

verdwalen we in het land van de leugens

Daar heeft de vader van de leugen het voor het zeggen. Satan en zijn leugengeesten willen ons verstrikken en in gevangenschap houden. Het zijn ook kwelgeesten, die hun slachtoffers zoveel mogelijk geestelijk willen verdoven, deprimeren en pijnigen. Veel depressieve en verslaafde mensen gooien de touw in de boot. Ze laten zich daarbij voortstuwen door beschadigde emoties en negatieve gevoelens. Leugengeesten jagen ze de mist in door de inblazingen in hun verwarde gedachten. Ze raken steeds meer overstuur – hun leven wordt stuurloos.

voel-je-jezelf-stuurloos-aan-de-kant-gezet

Hoe houden we onze levensboot op de goede koers?

Het ‘denken’ van ons is als het roer van een schip. Veel mensen drijven op emoties. Als de wil luistert naar het gevoel, laat je jezelf voortstuwen door emoties. Het gevoel op je levensschip is ‘hoe je jezelf ervaart onder de verschillende omstandigheden’.

ons-denken-accepteert-of-verwerpt-inkomende-gedachten

 In de storm kan het gevoel in paniek raken. Je moet dan je nuchtere verstand gebruiken en het hoofd koel houden. Dan kun je pas goed koers houden. De wil werkt dan samen met het denken, zodat het schip naar de veilige haven  kan varen.

het-hart-van-een-ongelovige

Door de genade van God worden het denken en de wil vernieuwd. In de Dordtse Leerregels 3-4, art. 12, wordt gesteld, dat de vernieuwde wil door God wordt gedreven en bewogen, maar daarbij zelf ook werkt. (Zie hierbij: Filip. 2:12-13.)

Het stuur van het denken

wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid

Bij deze bekering doet de wil ook mee

Hieronder kun je aanklikken op de volgende PowerPoint over geestelijke bevrijding door de waarheid. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Jezus leert ons in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Hij verzekert ons verder in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

GEESTELIJKE BEVRIJDING DOOR DE WAARHEID

laat-je-niet-voortstuwen-door-begeerten-en-emoties

Leef je nog op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft…

Wees nuchter en waak!

in-de-storm-kun-je-de-macht-over-het-stuur-verliezenHieronder volgt Opwekking 695. In de PowerPoint gaat het ook over het roerwiel van je denken. In de storm kun je zelf de macht over het stuur verliezen, maar dan is het geloof er nog. Daarmee vind je houvast vinden aan het Woord en de kracht van God. Hij kan een stuurloos geworden gelovige zelfs boven de storm uittillen.

Als je ziel rust vind in God alleen,

wordt de storm in je leven gestild.

 YouTube-video Alpha-cursus 2012 – opwekking 695 – Stil

Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer.
Houd mij vast in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil

refrein: …

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Gert van der Vijver.

jezus-heeft-de-storm-op-zee-gestild

De Waarheid baant de weg naar het leven

Jezus heeft voor ons ook de weg gebaand, daar waar geen weg meer was. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wij moeten Hem op Zijn spoor volgen, met het zwaard van de Geest in onze hand. Het zwaard van de Geest is het Woord van God (Ef. 6:9). Daarmee kunnen we de misleidende geesten verdrijven. Jezus overwon de verzoekingen van de duivel in de woestijn met:  ‘er staat geschreven…’. Hij hanteerde het Woord van God. Hij stelde de waarheid tegenover de misleidende leugen.

De mens heeft in het Paradijs geluisterd naar de aartsleugenaar satan. We zijn in ons voorgeslacht toen al misleid en verstrikt in ons negatieve denken. De weg tot God is door leugens en zonde overwoekerd. Het zwaard van het Woord is als het kapmes dat de bevrijdende weg naar de waarheid baant.

Als je jezelf verschuil achter leugens,

kom je bedrogen uit

De Waarheid maakt ons vrij

Jezus bevrijdt ons van leugens, zonde en gebondenheid. Hij verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Door het geloof in Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, kunnen we in het eeuwige paradijs weer in het licht bij God komen.

De bekende counselor dr. Neil T. Anderson heeft het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ geschreven. Hij leert ons:

‘U komt niet van uw negatieve gedachten af

door te proberen ze niet meer te denken,

u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Door Jezus te volgen in het licht, zul je de waarheid steeds meer gaan begrijpen. Deze waarheid zal je vrijmaken van negatief denken. Je zult daardoor ook de verslavende zonden achter je kunnen laten

Je krijgt door deze geestelijke groei steeds minder behoefte om in deze zonden te leven. Je laat jezelf er niet meer door voeden. De neigingen en behoeften zullen dan ook afzwakken. Geloof, hoop en liefde zullen overwinnen door meer ervaringskennis van Jezus.

Je leven zal zich richten op je geliefde Zaligmaker en Heiland. Dat geeft werkelijke vrijheid in je denken en gevoel. Jezus verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Het is daarom ook belangrijke dat we niet terugvallen in ons oude leven, met de zondige gewoonten en patronen. Paulus roept ons op in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Het kan een juk zijn die anderen je opleggen, door hun wettisch denken, of een juk die je jezelf oplegt door zonden of negatief denken. De beschuldigers en aanklagers krijgen dan weer de kan om je te veroordelen.

Volgens Galaten 5:1 is een gelovige tot vrijheid bevrijd

Sta dan vast in deze vrijheid

Verleidende machten liggen op de loer

De duivelse invloeden strekken zich ook uit tot in de christelijke gemeenten (en zelfs tot in het reformatorische en refogelische volksdeel). De demonen proberen zo snel mogelijk vat te krijgen op het maatschappelijk en kerkelijk denken, op de menselijke gevoelens en op de onderlinge verhoudingen. Wij kunnen er dus niet omheen om juist in deze tijd van hevige geestelijke beïnvloeding en strijd geestelijk gewapend te worden.

‘Verleiding’ is in het Westen

 een doeltreffend wapen van satan

Je moet weten waar de gevaren op de loer liggen. Als je niet weet wat de vijand doet en hoe hij ons aanvalt, kun je hem niet goed bestrijden. Als we daarbij opmerken dat in het Westen het belangrijkste en meest doeltreffende wapen van satan ‘verleiding’ is, moeten we beseffen dat zijn aanvallen ook op onze christelijke bolwerken volop aan de gang zijn.

Leer oprecht te volgen onder de wolk

Het volk van Israël werd door God geleid door de wolk. De wolk was toen de zichtbare aanwezigheid van God. In Jes.63:11 lezen we dat Hij Zijn Heilige Geest in hun midden stelde. In 1 Kor.10 wordt Israël ons als een waarschuwend voorbeeld voorgesteld. Lees het maar voor jezelf.

Wat kan er gebeuren als we ons niet laten leiden door de Heilige Geest? Het kan zijn dat jongeren onoprecht onder de wolk meelopen met hun ouders, maar intussen een dubbele identiteit ontwikkelen. Ze gaan dan een dubbel leven leiden.

Ik heb geprobeerd om het uit te beelden. We zien in de serie over de wolken hieronder dat we ons radicaal en oprecht moeten overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Dan leven we in een veilige positie in de aanwezigheid van God. Dan hebben de demonische machten geen vat op ons.

Uiteindelijk kunnen ze hun verdonkerde hart gaan volgen. Ze worden steeds meer ongehoorzaam aan het Woord van God. Ze stellen zich dan steeds meer buiten de leiding en bescherming van de werkingen van de Heilige Geest. Ze raken verhard en ongevoelig.

In de gevarenzone kunnen ze door verleidingen en zonde onder demonische dwang komen. Je ziet het gebeuren op de twee volgende afbeeldingen over de wolk.  

Op de zevende afbeelding zie je hoe een berouwvol hart door geloof en gebed weer mag terugkeren tot de Heiland. Dit gebeurt door de trekkende liefde en genade van God.

Op de laatste afbeelding zie je hoe een gelovige zijn of haar HEERE en Koning met een dankbaar hart oprecht blijft volgen onder de wolk. Nu is de vurige gelovige werkelijk verlicht door de Heilige Geest. Zie je het verschil met de eerste afbeelding?

Op het gebied van het licht, waar de aanwezigheid van God heerst, kunnen de kwade machten niet komen. Je bent daar in de Schuilplaats van de Allerhoogste. We lezen ervan in Ps.91:9-10: ‘Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.’

In Psalm 91 kun je verder lezen dat jouw stad Mensenziel veilig is in de beschermende aanwezigheid van God.

Blijf het Licht van de wereld volgen

om het licht van de wereld te kunnen zijn

Jezus leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Lezen Johannes 8:31-36

We willen het blijven benadrukken wat Jezus van Zichzelf zegt in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Hij leert ons in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kunnen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Volg Jezus op Zijn weg

 Jezus leert ons dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh. 8:32). Hij zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Het verhaal gaat dat er een groep toeristen vast kwam te zitten in een dicht oerwoud. Het pad was verder helemaal overwoekerd door verwilderd struikgewas. Iemand riep: ‘Er is geen weg meer om verder te gaan.’  De gids stapte naar voren, hield zijn kapmes omhoog, en zei: ‘Ik ben de weg!’ Vervolgens kapte hij zich een weg door het overwoekerde pad. En de toeristen volgden hem.

Als we verstrikt zitten in negatieve gedachten en leugens,

kunnen we bevrijding vinden door Jezus.

Wil je Jezus blindelings volgen op de weg die Hij heeft gebaand? Je kunt het biddend en zingend doen, zoals dit wordt gedaan in het volgende bekende lied van Sela, dat je ook kunt vinden in Opwekking 687:

Heer, wijs mij Uw weg, en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Sela:

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

Demonische aanvallen op stad ‘Mensenziel’

De hervormde predikant dr. W.C. van Dam is ook voor het reformatorisch deel in ons land één van de pioniers geweest op het gebied van demonie en het uitoefenen van het bevrijdingspastoraat. Hij onderscheidt in zijn boek ‘Demonen, Eruit in Jezus’ Naam!’ verschillende gradaties van demonische gebodenheid. Hij gebruikt daarbij de metafoor van een stad. (Je kunt hierbij denken aan ‘stad Mensenziel’ in de Heilige oorlog van John Bunyan.)

Dr. Van Dam noemt drie vormen van aanvallen, beïnvloeding en gebondenheid: demonische plagerijen, demonische gebondenheid en demonische bezetenheid. Volgens hem is er sprake van demonische plagerijen als de vijand de stad probeert te omsingelen en van buitenaf de stad beschiet. Hij spreekt van demonische gebondenheid, wanneer de vijand een bres in de muur geslagen heeft en een paar straten of een stadsdeel heeft bezet. Deze gebondenheid kan zwaarder worden als er een groter deel van de stad door demonen wordt veroverd. Een ware bezetting ontstaat, als de vijand de hele stad in handen heeft en als het ware op het gemeentehuis zijn bevelen uitdeelt; dan is er dus sprake van demonische bezetenheid.

Een slachtoffer van demonische beïnvloeding wordt dus vergeleken bij een stad. In een stad zetelt het stadsbestuur. Wij handelen vanuit ons denken en willen. Dit kan worden beïnvloed door de toestand van onze psyche en door onze emoties. Er kan ook invloed worden uitgeoefend op het geestelijk deel van ons leven. Dit kan gebeuren door de beïnvloeding of inspiratie van de Heilige Geest, maar ook door demonische infiltratie en beïnvloeding. Naast ons lichaam hebben we ook psychisch leven (onze ziel) en ons geestelijk leven.

Op de afbeelding hieronder zie je het geestelijk leven of het hart van een natuurlijk, onbekeerd mens.

Hij laat zijn gevoelens en begeerten de vrije loop. De bovennatuurlijke geestelijke invloeden kunnen binnenkomen via de gedachten en beïnvloeden ook de gevoelens. Je ziet dat op de illustratie in de poorten en ronde openingen – deze ‘luchtbellen’ kunnen gezond functioneren, maar ook worden vervuild (wat je zult zien op de volgende afbeeldingen).

De geestelijke boosheden in de lucht communiceren met de gedachten van ongelovigen en gelovigen. De Heilige Geest komt ook binnen via onze gedachten, maar kan ook ons denken vernieuwen. Het denken kan boze gedachten weigeren en verwijderen, maar ook accepteren. Bij acceptatie vindt het boze slangenzaad een voedingsbodem in het hart. Zowel het denken als het gevoel kunnen de wil beïnvloeden. Voordat je een besluit neemt, is het goed om je eerst te bezinnen. Het is niet verstandig om op je gevoel te drijven.

Zolang iemand de vijand nog buiten de muur weet te houden, is er geen sprake van demonische belasting, gebondenheid of bezetenheid. Er kunnen wel demonische plagerijen zijn. We worden dan bestormd door vervelende, slechte gedachten. Zolang onze wil niet overeenstemt met deze influisteringen van satan, maar zijn plagerijen probeert af te weren, zondigen wij niet. Deze plagerijen kunnen ons zelfs tijdens onze meest heilige verrichtingen belagen. Welke geestelijke aanvallen van de vorst der duisternis kunnen wij al niet ondervinden tijdens onze eenzame gebeden, tijdens kerkdiensten of zelfs avondmaalsdiensten!

Boze geesten hebben geen rechtsgrond

om gelovigen aan te vallen

Satan heeft echter geen rechtsgrond om de ware gelovigen aan te vallen. De stad van de gelovige wordt namelijk bestuurd door de Heilige Geest; God regeert daar en Jezus Christus is daar Koning. Wij dienen dit echter wel steeds weer kenbaar te maken en uit te spreken tegenover de duivel en God! Daarbij dienen we in het gelovig gebed de tegenwoordigheid van God in Jezus Christus te zoeken. We dienen present te zijn ‘in the presence of the Lord’. Zorg dat je absent bij de duivel bent en present bij Jezus Christus! Je mag het dan zeggen: ‘Heere Jezus, ik hoor bij U… Lieve Heiland, ik houd van U! Voor Uw liefde, Heere Jezus, dank U wel… Blijf bij mij Heere; U weet toch dat ik ook bij U wil blijven. Ik vertrouw op U… Heere Jezus, U bent toch mijn Verlosser, Beschermer en Bevrijder!’

In de aanwezigheid van een genadig God is er een heerlijke blijdschap. We lezen ervan in Ps.16:11 (in het Engels): ‘In Your presence is fullnes of joy.’ Je mag en behoort in nederige afhankelijkheid van de Heere en in het geloof de satan zelfs te schelden en te weerstaan in de geestelijke wapenrusting (Zie: Jak.4:7 en 1 Petr.5:6-9). Op het moment dat we ‘ja’ zeggen tegen de verleidingen en aanbiedingen van satan, verbindt onze wil zich met de wil van de duivel. Dan brengen wij ons in een moeilijke situatie.

Wees waakzaam en radicaal

We leven in een tijd van intensieve geestelijke oorlogsvoering, of we het willen geloven of niet. In de bovennatuurlijke wereld en in de geestelijke levenswereld van de mensen wordt er een machtsstrijd gestreden. De mensen zijn het doelwit en het mikpunt. Hoe kunnen wij dan geestelijk slapen? We worden duidelijk vermaand in 1 Thes.5:6: ‘Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.’ Hoe gevaarlijk is het voor christenen om van twee walletjes te eten! Wees waakzaam op het geestelijk slagveld. Een gelovige dient radicaal te zijn voor zijn Meester Jezus Christus. Geef de duivel geen plaats aan je tafel! Jezus wil geen verslagen vijand aan de tafel van Zijn kinderen hebben. Het radicale geloof is een gave van God en een opgave voor ons, terwijl het ons brengt tot volledige overgave aan Hem. Als we radicaal mogen zijn in de geestelijke strijd zullen wij mogen delen in de overwinning van Jezus Christus.

Let op de voedingsbodem!

Er zijn veel zaken in een wereldse samenleving die een goede voedingsbodem kunnen zijn voor demonische belasting. Hierdoor kunnen zelfs gelovigen innerlijk problemen krijgen of veroorzaken. Demonen vestigen zich als virussen en parasieten op de zwakke en zieke plekken. Een depressieve aard en een deprimerende opvoeding kunnen een plaats bieden aan een kwellende demonische belasting.

Bij de mist van twijfel en moedeloosheid komen al spoedig de dreigende donkere wolken van boze geesten.  Bij teleurstelling, (emotionele) beschadigingen, wrokgevoelens en depressiviteit voegen zich gemakkelijk de kwelgeesten van satan, die zich daarin opstellen als de klankborden van ellende en bitterheid.

Als iets dwangmatig wordt, zonder dat er psychische en/of lichamelijke oorzaken zijn, kan dit duiden op een demonische belasting of gebondenheid

Zodra de hoogmoedige oude mens de kop opsteekt, zijn er genoeg demonen voor te porren om het zondige vlees aan te porren. Een autoritaire instelling kan een deur openen voor de demon van hoogmoed. Daarom is een gezond geestelijk leven belangrijk in het bestrijden van demonische invloeden. Gelovigen, geef de duivel geen plaats, weersta hem, vast zijnde in het geloof! (zie 1 Petrus 8-9).

Demonische machten stromen een vervuild leven binnen.

In Gal.5 lezen we ook wat er kan gebeuren als je niet wandelt door de Geest en de begeerlijkheden van het vlees volbrengt (zie Gal.5:16-26). Door te wandelen naar het vlees en ‘vleselijk’ te zijn, lopen zelfs gelovigen het risico om occulte te worden beïnvloed. Er kan dan zelfs demonische gebondenheid plaatsvinden. Demonen zijn immers als parasieten en virussen, die zich zeker zullen vestigen op onze zondige, zwakke en zieke plekken.

een-occult-gebonden-hart

Zoals het vuile water de lage plekken vervult, stromen demonische machten een vervuild geestelijke leven binnen. Als een gelovige geen gezond geestelijk leven leidt, kunnen demonische invloeden vat op hem krijgen. Door (voortdurend) toe te geven aan bepaalde zonden in zijn leven geeft hij openingen voor occulte machten, die op dit gebied op de loer liggen. Dan worden zaken in ons leven verslavend en dwangmatig. Geestelijke depressiviteit is meestal het gevolg. Wij hebben dan gebed en hulp nodig. De zonden moeten aan het licht worden gebracht. Na belijdenis, berouw en (bevrijdend) gebed kunnen we dan door Gods genade worden ontlast. 

Door wie worden wij geïnspireerd en bestuurd? Door wie laten we ons beïnvloeden? Hebben we ons overgegeven aan de leiding van Gods Geest, zodat we mogen leven in de vrijheid, waarmee ons Christus heeft vrijgemaakt (Gal.5:1)? Of worden wij gebonden en gevangengenomen door de werkingen van het vlees? Paulus wilde zich zelfs niet onder de macht van geoorloofde dingen laten brengen (1 Kor.6:12). Laat je jezelf (wel eens) brengen onder de macht van een zonde of verslaving? Weet dan wel dat je jezelf dan brengt in de gevarenzone… op het terrein van demonische beïnvloeding.

Boosaardige aanvallen op christenen

De demonen van satan zijn uitgegaan tot in de strengste christelijke bolwerken, om de jongeren en zelfs de gelovigen te beïnvloeden. Tijdens het onderzoek van de schrijver is gebleken dat de toestand waarin de reformatorische en Bijbelgetrouwe christenen verkeren schrikbarend gevaarlijk is!

De reformator Luther is voor onze kringen weer actueel geworden, wanneer hij ons leert:

‘Vandaag bedreigt de duivel de kerk met de ergste van alle denkbare vervolgingen: hij opereert namelijk zonder vervolging en biedt ontspanning en zekerheid. Wee ons, die zo door overvloed en welvaart verblind worden, dat we bij de duivel in de val lopen.’

Een groot percentage van de jeugd wordt momenteel meegesleurd in de verleidende rivier van satan. De strijd om de jeugd speelt zich ook af binnen de muren van ‘Refostad’. De vijand is via internetaansluitingen en media volop actief binnen de poorten. Occulte invloeden bedreigen ook de reformatorische gezindte en de bijbelgetrouwe evangelische gelovigen. Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd aan te binden tegen de occulte machten!

 Een gelovige hoeft geen willoos slachtoffer te zijn 

Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem wordt opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moet worden aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht  (Efeze 6:10-11).  Daarbij is een gezond geestelijk leven belangrijk.

Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd. Satan wil verdelen en heersen… laat je niet door hem inspireren. Jezus Christus leert ons nederigheid en zachtmoedigheid. Zie op Hem! Laat je inspireren door de Heilige Geest!

Demonische infiltratie in christenen

Dr. Neil Anderson is counselor en schrijver van het boek ‘De Bevrijder’. Hij heeft veel ervaring opgedaan met evangelische christenen in de Verenigde Staten van Amerika. Hij denkt dat in zijn omgeving maar 15 procent van deze christenen innerlijk vrij zijn van demonische invloeden, omdat ze zich door de Heilige Geest laten leiden en vruchten voortbrengen. Hij heeft bemerkt dat de andere 85 procent ‘met moeite vooruitkomt, zonder vrucht voort te brengen’. Het is, denk ik, hierbij belangrijk wat Anderson onder vrucht dragen verstaat. Het is namelijk niet altijd even zichtbaar aan de buitenkant.

Door boze infiltratie

gaat een christen met moeite door het leven 

Bij die 85 procent onderscheidt hij nog eens drie niveaus van demonische gebondenheid: Er zijn ten eerste christenen, die aan de buitenkant een normaal leven leiden, terwijl ze innerlijk worstelen met zondige gedachten, begeerten, jaloezie, hebzucht, wrokgevoelens, haat, lusteloosheid, enzovoort. Zij ondervinden teleurstellingen in hun godsdienstige plichten. Al gauw komt er dan twijfel om de hoek kijken in hun leven. Zij veroordelen zichzelf, vanwege de slechte gedachten en zondige gevoelens waarmee ze worden aangevallen. Anderson schat hun aantal op 65 procent. Er zijn wereldwijd veel christenen die worden belast met schuldgevoelens, teleurstellingen, twijfels en ontevredenheid over hun geestelijke toestand.

een-occult-belast-hart

Boze infiltratie leidt tot geestelijke depressie

Dr. Anderson heeft ontdekt dat ongeveer 15 procent van alle christenen zich op een nog lager niveau bevindt. Zij kunnen nog wel onderscheid maken tussen hun eigen gedachten en vreemde, boze ‘stemmen’ of influisteringen, die hen lijken te overweldigen. Ze worden (regelmatig) teveel overstelpt door zondige ideeën, gedachten en fantasieën. Het uitzicht dat de demonische invloeden nog meer de overhand zullen krijgen, beangst hen. Ze proberen hen gedachten onder controle te houden, maar boeken echter weinig of geen voortgang om hun geestelijk leven in orde te krijgen. Soms zoeken ze pastorale hulp.

In deze categorie zijn er heel wat die neerslachtig, bang, depressief paranoïde, verbitterd of boos zijn. Zelfbeklag en wrokgevoelens kunnen de overhand krijgen, zodat blijvende depressiviteit in hun leven een plaats kan krijgen. Omdat deze groep ook in onze kringen zo groot is, wil ik in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ extra aandacht geven aan demonische invloeden en geestelijke depressiviteit. (De tekst van dit handboek is opgedeeld onder een aantal titels van deze website.) Hieronder zie je een afbeelding van het geestelijk leven van iemand die occulte is belast.

Dr. Martyn Lloyd Jones geeft ons hierin inzicht in zijn boek ‘Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit’. Hij schrijft ons in hoofdstuk 4: ‘We hebben de strijd des geloofs te strijden, en die gericht tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom moeten wij voortdurend voorbereid zijn op aanvallen vanuit die hoek; en veel van die aanvallen zijn gericht op het tot stand brengen van geestelijke depressiviteit.’

Hij verklaart ons dat satan listig te werk gaan, als een engel des lichts. Hij is er op uit om het werk van God te vernietigen. Hij vervolgt: ‘Vanaf het ogenblik dat we christen worden, krijgt satan speciale belangstelling voor ons en stelt hij alles in het werk om ons er onder te krijgen, en hij weet daar vaak geen betere weg voor dan ons ongelukkig te maken.’

Selwyn Hughes heeft een boekje geschreven, getiteld: ‘Depressiviteit, hoe dat overwonnen kan worden’. Hij schrijft daarin, dat de duivel in een directe aanval mensen in een geestelijke depressie kan storten. Hij haalt bij een persoonlijk getuigenis 1 Petr. 5:8 aan: ‘Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.’

Selwyn verhaalt ons: ‘Ik herinner me dat ik in de eerste jaren van mijn bediening een periode van depressie meemaakte die me zeer verontrustte. Ik onderging een grondig medisch onderzoek, maar er werd niets gevonden. Vervolgens onderzocht ik mijn gedachten en mijn innerlijke gesteldheid, om te zien of er binnen in mij iets aan de gang was dat tot het probleem kon bijdragen. Ik vond niets.

Op een dag, toen ik in gebed was, kwam de gedachte tot me, dat dit misschien wel een aanval van de duivel was. De duivel vindt niets prettiger dan het vruchteloos maken van christenen, op elke manier die hem mogelijk is; en één manier is: door depressie. Hoe meer ik erover bad, hoe meer ik ervan overtuigd raakte, dat de duivel probeerde mij en mijn bediening door dit middel moeilijk te maken.

Ik ging over tot de tegenaanval en zei: ‘Satan, ik bestraf je in de naam van Jezus. Ga weg van mij. Verdwijn en kom nooit meer terug.’ Binnen een paar minuten ervoer ik de bevrijding, en prijs God, nadien ben ik nooit meer op een dergelijke manier aangevallen.’

Ernstige onderdrukking door demonische machten

Onderzoeker en counselor Anderson komt uiteindelijk tot het derde niveau christenen, ongeveer 5 procent van hen, die werkelijk slachtoffer zijn van ernstige onderdrukking door demonische machten. Deze mensen hebben de controle over hun gedachteleven verloren. Anderson geeft ons over hen te kennen: ‘Ze horen stemmen in hun hoofd, die zeggen wat ze moeten denken, zeggen en doen. Deze mensen blijven thuis, lopen op straat te praten met denkbeeldige mensen, of worden opgenomen in tehuizen voor geestelijk gestoorden. Jammer genoeg wordt ongeveer 5 procent van de christelijke gemeenschap het slachtoffer van bedrog en overheersingen op dit niveau. Als iemand lang genoeg toegeeft aan de stemmen die hij in zijn hoofd hoort, is hij slachtoffer van ernstige onderdrukking door demonische machten.’

Ga voorzichtig om met de oorzaken van een depressie

We dienen voorzichtig om te gaan met conclusies op dit gebied. Er zijn fysiologische oorzaken van een depressie. Een depressie kan ‘endogeen’ van aard zijn. Endogeen betekent ‘van binnen uit ontstaan’. Dan is er op de een of andere manier een storing opgetreden in de hersenen en het zenuwstelsel, die dan niet meer zo functioneren als ze zouden moeten. Hier is dus een medische behandeling (en zijn medicijnen) voor nodig. Er kunnen ook psychische oorzaken zijn voor een depressie, door problemen die optreden in het rijk van de ziel. In de genoemde gevallen zijn dus artsen, psychologen en psychiaters nodig. Ik heb het in het handboek echter meer over geestelijke depressie, die niet zozeer is ontstaan door lichamelijke en psychische oorzaken. Hierbij wordt de derde dimensie van het wezen van de mensen bekeken, namelijk de geest.

Samengevat kunnen we zeggen dat alle soorten depressie te maken hebben met ‘derving’. Op fysiologische gebied: derving van fysieke vermogen. Op psychisch gebied: derving van de persoonlijke identiteit. Op geestelijk gebied: derving van het contact met God. Over dit laatste gebied handelt ook het boek van dr. Martyn Lloyd-Jones, ‘Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit’.

In het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ wil ik zoeken naar bevrijding van geestelijke depressiviteit vanuit demonische beïnvloeding, om te mogen komen tot de vrijheid waarmee Christus vrijmaakt! Wij weten dat de kracht van het Evangelie veel sterker is dan de machten van de duisternis.

Demonische bezetting van stad Mensenziel

Een ware bezetting ontstaat, als de vijand de hele stad in handen heeft en als het ware op het gemeentehuis zijn bevelen uitdeelt; dan is er dus sprake van demonische bezetenheid. Je ziet in de volgende afbeelding dat de regering en besturing van de stad is overgenomen.

Het denken wordt bepaald en omsingeld door de boze machten, die dus ook de dienst uitmaken in de stad. Het hart is bezet gebied. De vijand heeft het voor het zeggen en de stad is onderhorig geworden. Deze stad Mensenziel kan niet meer zelfstandig en objectief denken. De wil is een willoos slachtoffer geworden van de boze overheersing van de bezetter. Het gevoel is angstig, benard en bij tijden wanhopig. Er heerst alom verwarring en depressie. Deze stad is patiënt geworden. Alleen zal men het binnen de poorten niet meer redden. Er is hulp van buitenaf nodig! Het is zaak dat men in de gekwelde stad deze hulp zal accepteren.

een-demonisch-bezeten-hart

Het bevrijdingspastoraat zal moeten worden toegepast. Door bevrijdend gebed in de Naam van Jezus Christus kunnen de boze geesten worden bestraft en verdreven. Het is belangrijk dat hierbij ook zal worden gekeken naar het psychische en fysiologische aspect. Het kan een combinatie van factoren zijn. Er zal kennis van zaken moeten zijn. In een team hulpverleners dient men hiermee rekening te houden!

Geloofsgroei en geloofszekerheid zijn nodig

Er zijn geestelijke principes die steeds actueel blijven. In het handboek worden ze aan het licht gebracht, zodat we ons er vanuit Gods Woord tegen kunnen wapenen. Het doel is om te komen tot de geestelijke vrijheid in Jezus Christus, Die ook ons  welmenend nodigt in Matth.11:28: ‘Kom naar tot Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ Gelovigen, houdt vast aan wat er staat in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee ons Christus vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Volgens Petrus is het de roeping van de gelovigen om te streven naar geloofszekerheid. We lezen in 2 Petr.1:10-11: ‘Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.’ Om niet van hun vastigheid uit te vallen, dienen de gelovigen op te wassen in Zijn genade en kennis (2 Petr.3:17-18). Zie ook Judas:20-21.

Een gelovige dient te komen

tot de geestelijke vrijheid in Jezus Christus

Het gaat erom dat we dienen stand te houden in de positie waarin God ons als gelovigen of bevoorrechte christenen heeft geplaatst.Vooral ook gezien de tekenen van de tijden dienen wij opmerkzaam en waakzaam te zijn. We worden hiertoe opgewekt in Luk.21:36 met de volgende indringende woorden: ‘Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.’

De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al gezegd:

 ‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn’

Wij hopen dat we door Gods genade een krachtig gelovige mogen zijn in de Overwinnaar Jezus Christus! Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen: ‘Verder, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’

Gelovigen, we staan er gelukkig niet alleen voor. We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom.8:37): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’

Laat je steeds opnieuw bemoedigen door de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus in 1 Kor.15:58 en 57: ‘Daarom, mijn geliefde broeders, Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

Op de afbeelding zie je het geestelijk leven van een gelovige. Hij mag door genade delen in de overwinning van Jezus Christus. Zijn denken en zijn wil zijn vernieuwd (Rom.12:2, Dordtse leerregels. H.3+4, art.11-13). Hij weet en gevoelt, dat hij door Gods genade met het hart gelooft en zijn Zaligmaker liefheeft (art.13).

een-bevrijd-hart-in-de-vrijheid-van-christus

 Hij is verlangend en begerig naar het geestelijk contact met zijn Heiland en Meester (Psalm 119:174 en 1 Petrus 2:2-3).

Zijn denken is verlicht, hij wil door de werking van de Heilige Geest geloven en zijn gevoelens worden door genade en liefde gereguleerd.

Hij wil en mag het ook uitstralen naar buiten toe.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid in de Overwinnaar Jezus Christus!