Wandelen in het licht met Jezus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Kom tot het bevrijdende Licht

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de lichtbundel van het Evangelie. Licht, liefde, genade, vergeving en heling worden ons in het Evangelie gratis aangeboden. Je wordt geroepen vanuit de duisternis tot het Licht van God.

In Joh.1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Het grondwoord ‘phōtizō’ in vers 9 betekent ‘ergens licht op doen schijnen’, maar houdt mogelijk ook een innerlijk verlichten in.

Jezus getuigt in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart.

Door het geloof ontvangen we het Licht, en worden we in staat gesteld om Zijn licht uit te stralen. We worden dan ook ‘het licht der wereld’.  Jezus laat ons weten in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van hert leven hebben.’

Hieronder kun je aanklikken op een Bijbelstudie met tekst en opdrachten over het wandelen in het licht met Jezus:

Bijbelstudie over het wandelen met Jezus in het licht

 Jezus maakt vrij!

Jezus is gekomen om aan gevangenen vrijlating te prediken (Lukas 4:19). Door Hem worden de poorten van onze duistere gevangenis geopend. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). De Waarheid maakt ons vrij van de leugen (Joh. 8:32). In Johannes 8:36 leert Jezus ons: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Kom uit de duisternis tot het lichtKom uit de duisternis tot het licht

Hoe Karin tot licht kwam

Een jonge vrouw was eens bij stichting De Hoop opgenomen. Ze wordt Karin genoemd in het boek ‘Als Jozef je zoon is’ van Teun Stortenbeker. Ze was christin en al goed geholpen. Ze kwam alleen nog vaak te laat bij het morgenontbijt. Toen een begeleidster haar in haar kamer opzocht, lag ze met haar hoofd onder de deken. Bij het openschuiven van het gordijn deed ze de deken nog meer over zich heen. Het was alsof ze bang was voor het licht. Tijdens het gesprek dat volgde vertelde ze eindelijk haar verhaal. Ze vertelde: ‘Als ik het ‘s morgens licht zie worden, krijg ik een akelig gevoel over me, ik heb een hekel aan de dag.’

Als kind had ze meegemaakt dat haar vader bij de overburen was doodgeschoten. Ze gaf te kennen: ‘Ik heb niet alleen een hekel aan de dag, maar aan het hele leven! Dat heb ik al vanaf mijn zevende jaar. Sinds de dag dat mijn vader werd vermoord.’ Toen het haar werd meegedeeld was ze naar de zolder gerend en onder haar deken gekropen. Ze zei: ‘Ik heb geschreeuwd en gehuild, en herhaalde voortdurend de woorden: ‘Ik wil niet meer leven, ik wil dood.’ Nu had ze nog een hekel aan het licht van de aanbrekende morgen.

De begeleidster heeft haar toen

 ‘een bevrijdingsgebed’ laten bidden

Karin heeft daarbij het verbond met de dood verbroken en bad met passie in haar stem: ‘Ik wil leven, Heer!’ Daarop werd ze bevrijd van de occulte belasting, en kon ze getuigen hoe God haar tot het licht had gebracht! Teun Stortenbeker schrijft erover: ‘Vanaf dat moment veranderde haar hele houding. Het was alsof ze toen pas tot leven kwam, en Karin is sindsdien een stralende christen, die graag aan anderen vertelt hoe Jezus haar van de duisternis in het licht heeft gebracht.’  

De liefde van Jezus straalt ons tegemoet

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. De liefde van God is als het zonlicht. Door Zijn licht en warmte word je hart voor Hem geopend, zoals een bloem door het licht van de zon.

 In het Evangelie van Jezus Christus heeft God ons bezocht met de opgang uit de hoogte. We lezen erover in Lukas 1:78-79 in  de lofzang van Zacharias: ‘Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van vrede.´

Door de liefde van Jezus word je gevangen! God wil dat we ons aan Hem onvoorwaardelijk overgeven. Jezus accepteert je als je in het geloof jezelf aan Hem uitlevert. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af.

Hoe ontvang je het licht in je hart?

Wees biddend bezig met het licht dat je hebt om het Woord van God te onderzoeken. Je ziet op de afbeelding hoe het meisje of de jonge vrouw het licht gebruikt, terwijl het grote licht haar als de opgaande zon steeds meer gaat beschijnen. In het licht van God zien wij het licht, zoals we lezen in Ps. 36:10: ‘Want bij U is de bron van leven; in Uw licht zien wij het licht.’

***

Door het Licht der wereld komt er vergeving en genezing

Jezus is het Licht der wereld. Hij nodigt ons in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Liefde, licht en waarheid komen tot ons vanaf het kruis, waar Jezus de weg naar het eeuwige geluk heeft geopend. Voor geestelijk herstel moeten we elkaar brengen aan de voet van het kruis, waar Gods licht en liefde schijnen.

Zoals de Israëlieten veilig waren onder de wolk- en vuurkolom, zo zijn wij veilig als we Jezus volgen in het licht.

Volg je Jezus al in het licht,

of ben ben je nog aan het dwalen in de duisternis?

Laat je bevrijden uit de knellende banden van de duisternis

Door het bevrijdende licht van Jezus Christus wordt ons denken verlicht. Al ben je in de wurggreep van verslaving of depressie, toch is er bevrijding mogelijk door de kracht van de Heiland. Hij is de Redder, Bevrijder en Heler.

Je ziet op de afbeelding hieronder dat het licht vanaf het kruis schijnt op het hoofd van de beknelde man. Daar heeft Jezus ‘de kop van de slang vermorzeld’ (Gen. 3:15), dat betekent dat Jezus door Zijn dood en opstanding de macht van de satan gebroken en overwonnen. Door het geloof in de Overwinnaar Jezus worden wij betrokken in Zijn overwinning.

Door het offer van Jezus is de weg naar vergeving en bevrijding open. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen. We lezen in Jesaja 53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

 

Ontvang het Licht der wereld!

We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt het op geen andere wijze verkrijgen. Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Jezus is het Licht der wereld. Als je niet in de duisternis wilt leven, moet je in Hem geloven, in je hart ontvangen en Hem volgen. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen.

Als je in de duisternis buiten het licht van Jezus leeft, ben je in een levensbedreigend gevaar. Als je in ernstige nood bent, kun je 112 bellen voor de politie en de ambulance, waardoor je leven kan worden gered. Onthoud dat Johannes 1:12 een levensreddende tekst is, die je beslist moet opvolgen om behouden te kunnen worden.

Je moet het heil aanvaarden

om het onheil te kunnen ontlopen.

Ontvang het Licht der wereld

om uit de duisternis te kunnen komen.

In Joh. 1:12 lezen we: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ Je wordt door het geloof in Jezus dus ook een kind van God. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’.

Als je het Evangelie hoort, komt Jezus tot je. Hij wil in je hart komen wonen. Jezus komt tot ons in Openbaring 3:20, als hij nodigt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

Als je in het hemels Koninkrijk wilt komen,

moet je eerst Jezus al Koning in je hart binnenlaten. 

Erken en aanvaard Jezus als Zaligmaker en Koning!

God ziet ons in de mist

Ook al is het mistig in je leven, terwijl je leeft in onzekerheid, twijfel en angst voor de toekomst, toch ziet God je door de mist heen. Zijn licht doorbreekt onze duisternis. Jezus komt zelfs door gesloten deuren. Hij laat Zijn licht schijnen door de wolken van onze mist.

is-het-mistig-in-je-leven

Jezus is het Licht, de Weg, de Waarheid en het leven

ik-ben-het-licht-der-wereld

Wil je van je duistere, negatieve gedachten worden verlost? Wil je heerlijk in het bevrijdende licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen? Volg dan Jezus! Hij zegt ook tot jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Joh.8:12).

Hieronder kun je op een PowerPoint over het volgen van Jezus in het licht aanklikken:

PowerPoint Volg Jezus in het licht

Jezus biedt ons geloof, hoop, liefde, heling en leiding. Wij dienen dan wel een gelovige onderdaan te zijn van Zijn hemels Koninkrijk. Door Zijn genadegaven kunnen wij werkelijk gelukkig worden. Als wij ons in Zijn heerlijk licht bevinden, komt de waarheid aan het licht.

het-licht-van-het-woord-wijst-ons-de-weg

 

Onder de lichtbundel van het Evangelie

Als we de warmte en liefde van het Evangelie willen beleven, moeten we in het licht van God blijven wandelen. We lezen in Ps. 36:10: ‘Want bij U is de bron van leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Gods licht en liefde schijnen

Ik wil nu duidelijk maken en illustreren wat het Goddelijk licht bewerkt in het leven van een gelovige, en hoe dit licht verder kan worden doorgegeven in het evangelisatiewerk. Het wordt tot stand gebracht door het Woord van God en door het bevrijdende werk van Jezus Christus. Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de afgebeelde lichtbundel. Je kunt er over lezen in Joh.1. Het wordt hieronder afgebeeld.

Het bekende lied van Graham Kendrick leert ons:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,

levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking. Het gaat daarin ook over ontdekking van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere door Zijn Woord werkt in het hart en leven van een gelovige. Herken je het ook in je eigen leven?

Op welke wijze kunnen we de lichtbundel van het Evangelie uitbreiden?

Hoe kunnen we het leven van Jezus weerspiegelen,

en door ons leven Zijn verhaal vertellen?

Bespreek hierbij het (Engelstalige) lied ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’. Wat valt je op in de Engelse tekst van Graham Kendrick?

Lord, the light of Your love is shining

in the midst of the darkness, shining.

Jesus, Light of the world, shine upon us,

Set us free by the truth You now bring us.

Shine on me, shine on me.

***

Refrein:

Shine Jesus, shine,

fill this land with the Father’s glory.

Blaze Spirit, blaze, set our hearts on fire.

Flow river, flow,

flood the nations with grace and mercy,

send forth Your Word, Lord, and let there be light.

***

Lord, I come to Your awesome presence,

from the shadows into Your radiance.

By the blood I may enter Your brightness.

Search me, try me, consume all my darkness.

Shine on me, shine on me.

***

As we gaze on Your kingly brightness,

so our faces display Your likeness,

ever changing from glory to glory.

Mirrored here may our lives tell Your story.

Shine on me, shine on me.

***

Hoe komt er vergeving en herstel?

Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’?

Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’.

Door het Evangelie worden geestelijke zaken verplaatst 

In de afbeelding zie je hoe de schuld wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere Jezus Christus.

Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van Christus gebracht. Je ziet ook dat er een verplaatsing is van ‘gebrek naar genezing’. Dat ziet op heling en herstel door het Woord, het leven en de liefde van Jezus.

Kom uit de duisternis tot het Licht

Veel jongeren gaan op verkenning op de gebieden waar de duisternis heerst. Verdwaal niet in de duisternis waar ‘de vorst van de duisternis’ heerst.

Gelovigen dienen in toewijding te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef. 5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ 

We lezen in 2 Kor. 4:3 dat het Evangelie bedekt is in hen die verloren gaan. In vers 4 wordt verder verklaard: ‘Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.’

Paulus waarschuwt ons om niet te wandelen als de ongelovigen die verduistert zijn in hun  denken. Hij geeft aan in Efeze 4:17 naar de gelovigen toe: ‘Dit zeg ik dan en betuig het in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.’

We worden er in Efeze 5:6 op gewezen ons niet te laten verleiden door inhoudsloze woorden van de kinderen van de ongehoorzaamheid. In vers 7-8 gaat Paulus verder: ‘Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’

Laat het Licht van Jezus in de wereld schijnen!

Wij behoren de lichtbundel uit te breiden door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Als we wandelen in het licht met Jezus,

zullen we ook Zijn leven gaan uitstralen 

We worden dan ook het licht der wereld. Zo behoort het te zijn! Jezus leert Zijn discipelen in Matth.5:14: ‘U bent het licht van de wereld.’ Dat is het heerlijke doel waartoe wij geroepen zijn. In vers 16 roept Jezus ons ertoe op: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Laten we het biddend zingen:

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

kom tot Uw doel met een ieder van ons.’  

Als het licht van Jezus Christus in ons hart schijnt, kunnen wij Zijn licht uitstralen in de wereld.

Een overwinnende gelovige leeft onder de heerschappij van Jezus Christus. Hij wil boven alles Jezus volgen en wandelen in Zijn licht. Dit is de juiste positie die de gelovigen behoren in te nemen

Jezus leert ons in Matth. 5:13 dat de gelovigen ‘het zout van de aarde zijn, met de woorden: ‘U bent het zout van de aarde.’ Hij geeft erbij aan: ‘Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.’ 

In Matth. 5:14 verklaart Hij Zijn discipelen: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.’

In de verzen 15-16 onderwijst Hij ons verder: ‘En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

Corrie ten Boom heeft het concentratiekamp in Duitsland mogen overleven. Ze is daarna jarenlang een wereldwijd bekend getuige geweest van Jezus Christus, het Licht der wereld. Ze heeft een mooi voorbeeld gegeven van hoe je als licht behoort te schijnen in deze wereld. Je ziet het haar vertellen en uitbeelden op het volgende filmpje:

YouTube-video Corrie ten Boom:

Laat je licht schijnen in deze wereld

 ***

Opdrachten en tekst

Laat het Licht van Jezus in de wereld schijnen!

In Johannes 1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Jezus verklaart in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart. Door het geloof ontvangen we het Licht, en worden we in staat gesteld om Zijn licht uit te stralen. We worden dan ook ‘het licht der wereld’.

Het licht en de liefde van God is zichtbaar geworden in Jezus Christus. We lezen dat in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’               

1a. Wat zie je op de afbeelding?

      Wat doet ‘het klimplantje geloof’ als het licht

      en de warmte hem vanaf het kruishout tegemoet komt?

1b. Hoe heb jij het licht en de liefde van God ontvangen?

 

Samen lezen: Matth. 5:14-16

2. Bespreek samen deze teksten en betrek het op jezelf.

    Als je Jezus volgt, ben je door Hem al het licht van de wereld.

    Waarom mag ‘het licht in je’ dan niet verborgen blijven?

 

3. Bij deze opdracht kun je iedereen van de groep de vragen a en b

     om de beurt laten beantwoorden.

     In Efeze 4 en 5 geeft Paulus aan, dat je als gelovige niet meer moet

     wandelen in het verduisterde zinloze denken en handelen van de

     ongelovige heidenen. In Efeze 5:7-8 schrijft hij ook ons:

     ‘Wees dan hun metgezellen niet.  Want u was voorheen duisternis,

      maar nu bent u  licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’

3a. In hoeverre ben je veranderd in je denken, geloven en levenswandel

       ten opzichte van vroeger? Welke verschillen kun je noemen?

3b. Waaraan kun je zien dat je nu meer wandelt als een kind van het licht?

4. Bespreek samen het volgende lied ‘Ik wandel in het licht met Jezus’.

    Wat herken je bij jezelf in dit lied? En waar verlang je nog meer naar?

 

Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal licht achter mij.

En ik weet mij in Zijn trouw geborgen, Welk een liefdevolle Vriend is Hij.

***

Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd.

Met Hem verrezen tot nieuw leven, volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

***

Ik wandel in het licht met Jezus. O, mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn.

***

Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar Zijn dierbare stem.

En niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem.

(Het is een lied van M.A. Alt.)

5. Jezus verklaart ons in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; 

     wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,

     maar zal het licht van het leven hebben.’

6. Hoe volg jij Jezus in het licht?

7. Met welke geestelijke strijd en duistere machten heb je nog te maken? 

      Wanneer zullen ze minder vat op ons kunnen krijgen?

8. Hoe kun je met Jezus in het licht blijven wandelen?

Samen danken en bidden

***

Liederen bij het onderwerp 

Jezus, Licht in de duisternis

Laat de tekst van Opwekking 627 je antwoord en ervaring zijn. het lied is gemaakt door Peter van Essen. Hieronder volgt de tekst, die je kunt meezingen en proclameren:

Jezus, Licht in de duisternis. Jezus, Vaders getuigenis.
Jezus, Liefde die eeuwig is. Ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet.
Jezus, waarheid, volmaakt en goed.
Jezus, leven in overvloed. Ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn heer !

Jezus, totdat ik bij U ben. Jezus, en u volkomen ken.
Jezus, geef ik mijn hart en stem. En ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht ,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer !

***

Hieronder kun je de volgende PowerPoint intoetsen:

PowerPoint Geestelijk herstel Het licht en de liefde van God schijnen 

***

De rijke belofte van God luidt in Jesaja 9:1: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’ Als de zon van Gods licht en liefde opgaat in je leven, wil je Hem prijzen en loven!

We lezen in Maleachi 4:2 over het heil in Jezus Christus voor de gelovigen: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…’

Je kunt het dan uitjubelen met de woorden van Opwekking 72, die je hieronder ook kunt beluisteren via de link:

Vanwaar de zon opgaat, 
tot waar zij daalt, ondergaat, 
zij de naam van God geloofd. 

Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(Halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

Muziek: Paul Deming. Ned. tekst: C.A.E. Groot

Wordt wakker en zie het Licht!

Ben je wel eens wakker geworden met de woorden uit Opwekking 733. Het is een lied van Matt Redman / Jones Myrin. Ned. tekst: Harold ten Cate. Het zijn zinnen die antwoord geven op de liefde en het licht van God, die je leven binnenkomen. Je mag dan gelovig en dankbaar God prijzen met de volgende woorden:

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

***

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam,

met meer passie dan ooit.

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

***

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

***

Samen zingen in de Naam van Jezus

We willen het licht en de waarheid aan elkaar doorgeven in de Naam van Jezus. Door Zijn liefde en waarheid worden wij overwonnen.

Gods liefde doordringt als een lichtstraal de duisternis

De Heilige Geest kan onze harten verlichten. Dan kunnen we het ook gaan uitstralen naar elkaar toe. Het wordt vertolkt in het volgende lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

 

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

***

 Hoe kunnen we samen licht en warmte blijven uitstralen?

In het lied hierboven wordt aangegeven: ‘Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.’

God van licht

God is een licht en geen duisternis is in Hem. Jezus is het Licht der wereld. Door het geloof in Hem verlicht Zijn licht onze duisternis. Zijn licht gaat ons voor in het donker en brengt ons tot rust in tijden van onrust en innerlijke stormen.

Het lied ‘God van licht’ is gezongen tijdens een Jijdaar! jongerenavond in Goes, in De Levensbron. Je kun deze uitvoering aanklikken op de volgende link:

YouTube-video Opwekking 807 | God van licht | Jijdaar.nl

Laat de liefde branden als een heldere vlam

Je kunt een gemeenschap van gelovigen vergelijken met een open haard, waarin vurige kooltjes zijn. De kooltjes houden ook elkaar warm. Vurige gelovigen zijn aanstekelijk voor anderen. De liefde van Jezus in ons kan ook anderen verwarmen. Als er uitgedoofde, koude kooltjes zijn in de open haard van de gemeente, breng ze dan in aanraking met vurige kooltjes. Daardoor kun  je weer een eenheid van warme en vurige gelovigen worden. Als je één bent in Jezus Christus, kun je ook licht en warmte verspreiden in de duistere wereld om je heen. Jezus bidt tot Zijn Vader in het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 en vraagt om eenheid onder de gelovigen, ‘opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt’ (vers 21).

In opwekking 404 worden we opgeroepen om op weg te gaan met een brandend hart. Laat de liefde branden als een vlam. Het is een lied van hoop voor de landen. Hieronder volgt de tekst en kun je aanklikken op het lied van Graham Kendrick. De vertaling is van Rikkert Zuiderveld.

Wij gaan op weg met brandend hart,

Met een gebed bij elke stap.

Het lied van hoop klinkt door de landen,

Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,

brandt deze vlam, verlicht ons land.

Mensen wachten, harten smachten,

naar een liefde die verwarmt.

***

Refrein:

Laat de vlam weer branden als een helder baken,

als heraut van ´t morgenuur.

Laat het lied weer sprank´len,

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

***

De liefde roept, de waarheid spreekt,

dat is de kracht waarmee wij gaan.

Om hen die vallen, hen die wank´len,

op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,

als heraut van ´t morgenuur.

Laat het lied weer sprank´len,

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

Refrein (2x) …

***

Gods licht en liefde schijnen

Waar het licht van God schijn, verdwijnt de duisternis.

Het wordt duidelijk vertolkt in Opwekking 334:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen;
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, ik wil komen in Uw nabijheid, 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heilige Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

(Tekst en muziek: Graham Kendrick, Ned. Tekst: K. Stelma.)

Je kunt het lied hieronder beluisteren:

Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

***

Opwekking 595

Heeft het Licht van de wereld ook geschenen in jouw duisternis?

Kun je het lied in verwondering en aanbidding meezingen? Het is een lied van Tim Hughes. Ned. tekst: Peter van Essen.

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer,

bij U wil zijn elk moment.

 

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,

U wil ik herkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

***

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.   (2x)

YouTube-video Opw. 595 Licht van de wereld Met tekst

Ik wil wandelen in het licht met God

YouTube-video Ik wandel in het licht met Jezus 

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen. 
Welk een liefdevolle vriend is hij?

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierbare stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierbare stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

(Tekst & arr. M.A. Alt.) Het staat ook in Opwekking 214.

***

Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Opwekking 346 is een verlangen om het licht van Jezus uit te stralen in de wereld om ons heen. Het is een lied van Chris Christensen. Ned. tekst Rikkert Zuiderveld. Hieronder kun je de volgende uitvoering beluisteren:

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor Degene Die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk in de volken, uw wil geschied’
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Tekst & muziek: Chris Christensen
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld

***

Opwekking 249

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

***

Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

***

Tekst en muziek: Bill Gaither. Ned. tekst: Hans Lieberton

YouTube-video Samen op weg gaan – Interne Alpha-Cursus 2015