Bevrijding van angst door liefde en geloof

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Je hoeft niet bang te zijn!

Ken je het verhaaltje van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt? Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel. De jongen gilt het uit van angst!

Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

Je kunt op de PowerPoint zien dat de liefde van God en het geloof de angst verdrijft:

Bevrijding van angst en schaamte

door de liefde van God en het geloof in Jezus

Als variant op het bekende kinderliedje kun je zingen:

Je hoeft niet bang te zijn,

al dreigt de duivel weer,

leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer

Je kunt het kinderlied hieronder aanklikken naar YouTube van Nederland Zingt. Stem ermee in met een kinderlijk geloof, dat zich veilig weet bij God:

 YouTube-video Je hoeft niet bang te zijn

Je hoeft niet bang te zijn,   
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,   
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,   
als jij je ogen sluit.

Een tweede PowerPoint gaat over de bevrijding van angst, depressie en eenzaamheid, zoals je ziet bij de wegvluchtende profeet Elia. Je kunt er hieronder op aanklikken:

Bevrijding van angst depressie en eenzaamheid

***

God Zelf is de veiligste Schuilplaats waar we bij kunnen schuilen. Je kunt erover lezen in Psalm 91:1: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’ Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord ziet op ‘overnachten, logeren’. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. Je bent dan veilig verborgen bij God. Daar mag je dan de liefde ervaren, die de angst uitwerpt. Je blijft er veilig, ook al gaan de lichten uit…

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

De liefde van God verdrijft de angst

We lezen in 1 Johannes 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vrees is niet volmaakt in de liefde.’ In het Grieks staat er dat de volkomen liefde de vrees uitwerpt. Er wordt vertaald: ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’, ‘liefde sluit angst uit’en ‘liefde laat geen ruimte voor vrees’.

Liefde laat geen ruimte voor vrees

Het Griekse grondwoord ‘phobos’ betekent vrees of angst. Dit staat lijnrecht tegenover liefde en vrijmoedigheid. Johannes geeft aan dat volgroeide of volwassen liefde geen ruimte laat voor vrees, omdat dit verband houdt met ‘straf’. ‘Vrees’ is ook de uiting van een onrustig geweten, dat niet zeker is van de vrijspraak bij het oordeel van God.

Paulus geeft ons door in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ Het gaat hierbij om een geest van lafhartigheid, een angst die je vatbaar maar voor intimidatie. Je wordt geïntimideerd door bedreiging en bangmakerij. Je gedrag wordt erdoor beïnvloed.

Kwade geesten kunnen je angst aanjagen en ontmoedigen,

maar door het geloof weet je jezelf veilig en beschermd bij God

De Heilige Geest werkt in het karakter van gelovigen een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Het gebruikte Griekse woord ‘sophronismos’ moet je zien als een gave van de Heilige Geest, waardoor de gelovige in staat wordt gesteld om zijn emoties en gevoelens ondergeschikt te maken aan de leiding van God. Hij weet zich daardoor veilig en beschermd.

Ben je veilig en geliefd?

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van een mens. Veel geestelijke vluchtelingen gaan gebukt onder een gevoel van onveiligheid. Dat kan al zijn ontstaan in de vroegste kinderjaren. Voelde je jezelf wel veilig in het gezin? Als klein kind ben je erg kwetsbaar. Je moet jezelf veilig en geborgen weten. Kleine kinderen klampen zich vast aan een vader of moeder. Ze schrikken van harde en dreigende woorden. Als er een sfeer van ruzie en angst heerst, kunnen kinderen innerlijk beschadigen.

Een klein kind moet in liefde worden gedragen. Liefde is hun veilige vesting. Zonder liefde en geborgenheid kan het leven ondragelijk eenzaam worden. Het is de pijn van ‘het niet gedragen te zijn’. Geloven betekent: laat je dragen. Daartoe word je in het Evangelie uitgenodigd door de goede Herder.

Ben je al veilig? Word je al gedragen?

Ben je al veilig? Word je al gedragen?

Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

Je bent door het geloof veilig in de aanwezigheid van God. Door verschillende beelden wordt dit in de Bijbel duidelijk gemaakt. Het is van het grootste belang dat je weet in welke positie of plaats je bent. Verkeer je op een veilige of onveilige plaats? Ben je ‘veilig in Jezus armen’. Weet je dat de hemelse Vader over je waakt?

Ik zal het illustreren met een kort voorbeeld dat ik eens las over een kleine jongen die helemaal alleen in een grote treincoupé reisde. Het was buiten al donker. Een man liep door de trein en merkt de jongen op. Hij vroeg hem: ‘Ben je niet bang om hier helemaal alleen te zijn?’ ‘Nee hoor,’ reageerde het jongetje, ‘want mijn vader is de machinist.’ Hij wist zich veilig, omdat zijn vader de trein bestuurde en wist waar zijn zoontje zat.

Een gelovige verkeert in een veilige positie. We lezen over zijn veilige positie in Ps.91:1: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

God beschermd Zijn kinderen ook door de engelen. In vers 11 wordt aangegeven: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’

Een gelovige hoeft onder de beschermende hand van God

niet bang te zijn!

Laat je jezelf ook wel eens bang maken?

Bemoedigende Liederen:

Opwekking 640 wordt gezongen door Marcel en Lydia Zimmer. Hieronder volgt de tekst en het lied:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer,
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.

 YouTube-video Mijn hulp is van U, Heer

Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld

Ex-marinier Broeder David was eens bij mw. Kwang in China om het project Parel voor te bereiden, namelijk om één miljoen Bijbels tegelijk naar China te smokkelen. In 1974 heeft de Chinese geloofsgetuige, mw. Kwang, een visioen gekregen, terwijl ze in een afschuwelijk ondergrondse gevangenis verbleef. Ze was daarvoor verschrikkelijk gemarteld. Ze zag in het visioen vele duizenden medewerkers, vanuit het Oosten en Westen, zij aan zij een greppel graven. Deze werd steeds dieper en langer. Daarna begon er water doorheen te stromen. Ze zag eerst door China stromen, naar alle delen van het land, en daarna door de hele wereld.’

Dit visioen is duidelijk uitgekomen. Op 18 juni 1981 werden de één miljoen bijbels vanuit een schip in China aan land gebracht. Zo’n 20.000 Chinese christenen waren naar de kust gekomen om de bijbels snel af te voeren. De bijbels werden in één uur aan land gebracht.

Na vier uur kwam er een patrouille van het leger op die plaats. Toch is zeker 80 procent van deze bijbels na kortere of langere tijd op de plaats van bestemming aangekomen.

 

Tijdens dit bezoek aan China bezocht broeder David ook Wang MingDao. Samen met Watchman Nee was hij een belangrijk leider geweest van de Chinese kerk. In 1955 werd hij gearresteerd, wegens zijn verzet tegen de door de communisten gestuurde Drie-Zelf beweging. Na veertien dagen gevangenis ondertekende hij een bekentenis, dat zijn verzet niet goed was geweest. Na zijn vrijlating besefte hij dat hij ‘gehersenspoeld’ was… en herriep hij zijn bekentenis!

De korte tijd van verloochening heeft hij ervaren als een verschrikkelijke, onhoudbare toestand, veel zwaarder dan de volgende 22 jaar en 8 maanden gevangenschap. In januari 1980 werd hij pas vrijgelaten (twee jaar na de vrijlating van zijn vrouw).

David ontmoette geen lichamelijk gebroken oude man, maar een frisse, vurige gelovige, die de Heere nog steeds innig liefhad. Wang MingDao zei tegen hem: ‘Ik denk aan de woorden die Jezus in Openbaring 2:10 tot Zijn volgelingen spreekt: ‘Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’

De 23-jarige loutering had hem rijker gemaakt. Hij vervolgde:

‘Vijfentwintig jaar geleden had ik er geen besef van dat satan er op zat te wachten om me op mijn zwakste plek aan te vallen.

Ik was een bangerik. Dat wist ik maar al te goed.

En hij bracht mij in aanraking met een terreur, die ik niet voor mogelijk had gehouden. En net als Petrus was ik zwak.’

De Heere heeft hem niets verweten, maar getroost met de woorden: ‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven.’

De oude geloofsgetuige verklaarde uiteindelijk:

‘Nu is er nog maar Eén Die ik vrees: God.

Zolang ik niet tegen God zondig en Hem trouw blijf,

heb ik niets te vrezen.

Iedere dag die wij op aarde doorbrengen,

moeten wij waakzaam zijn.’

Wanneer ben je veilig?

Hieronder kun je een lied van Sela over Psalm 91 en de toevlucht bij God aanklikken:

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Tekst & muziek: Adrian Roest

 YouTube-video Mijn toevlucht

We zijn veilig in Jezus armen, dicht bij Zijn hart. Het wordt mooi uitgebeeld in de volgende gebeurtenis:

Het vogeltje dat de toevlucht nam

De Engelse prediker en dichter Charles Wesley (1707-1788) keek eens uit het open raam in de tuin. Ik zal het vertellen in verhaaltrant:

Hij zag daar een klein vogeltje, dat angstig wegfladderde onder een struik. Waarom was het diertje ineens zo bang? O, hij zag het al: Boven de tuin zweefde een roofvogel, die het blijkbaar op het vogeltje had gemunt. Het dier maakte een duikvlucht, maar het kleine vogeltje was de roofvogel te snel af! Zo herhaalde zich dat nog enkele keren. Het angstige vogeltje raakte steeds meer uitgeput. Zou het deze oneerlijke strijd nog lang vol kunnen houden? Charles wilde wel dat hij kon helpen, maar hij was een slechts toeschouwer vanuit een open raam.

De roofvogel maakte zich weer gereed voor een duikvlucht. Deze maal zag het ernaar uit dat hij het arme vogeltje zou grijpen. Door doodsangst aangegrepen spande het kleine dier zich in tot het uiterste… zag nog een laatste schuilplaats… en vloog door het open raam naar binnen, in de wijde jas van de prediker! Charles voelde het hevig bevende diertje bij zijn borst. Het hartje klopte heftig. Hij hield het daar vast onder zijn hand – aan zijn hart gedrukt. Het had een veilige schuilplaats gevonden. Daar kwam het angstige vogeltje langzamerhand tot rust. Het hartje klopte niet zo snel meer…

Daar zit een mooie geestelijke les in: Als we door het geloof de toevlucht nemen tot Jezus, komt ons angstige hart tot rust. Kerkvader Augustinus geeft ons door: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vind in U, o God.’

In Psalm 91:3-4 lezen we: ‘Wat Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger (…) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ De Studiebijbel verklaart: ‘Het beeld van overdekkende veren en beschermende vleugels is uitdrukking van veilige beschutting, warmte en zekerheid. Wie onder de vleugels van de Allerhoogste veiligheid zoekt, wordt door het schild van Zijn trouw geheel omringt.’

Charles Wesley werd zó door dit voorval geïnspireerd, dat hij het bekende gezang ‘Jezus, Die mijn ziel bemint’ heeft gedicht. (Het staat in de liedbundel van Johannes De Heer.)

'Zijn trouw is een schild en een pantser' (Psalm 91:4)

Zijn trouw is een schild en een pantser’ (Psalm 91:4)

Schuil achter een veilig schild

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika atoombommen laten gooien op de Japanse steden Hirosjima en Nagasaki. Zeer veel mensen zijn daar toen omgekomen. Toch zijn daar ook mensen geweest die het hebben overleefd. Ik heb vernomen dat iemand onder een dikke, goed geïsoleerde muur een schuilplaats had. Deze muur hield de hitte en zelfs de radioactieve straling voor hem afdoende tegen. Overal om hem heen waren de mensen omgekomen.

Heb je ook een schild waaronder je veilig bent?

Heb je ook een schild waaronder je veilig bent?

We moeten de toorn van God tegen de zonde ook zien als een verterend vuur. Het is onverdiende genade dat Hij ons nog een veilig schild aanbiedt, om achter te schuilen. Verwonder je over het reddingsplan van God. Ga er in mee. Vlucht met Lot uit Sodom, voordat de stad ten onder gaat!

Een veilige schuilplaats bij het kruis

Zoals je hieronder ziet heeft het kruis de verwoesting overleefd. Jezus heeft overwonnen op het kruis, toen Hij zij ‘Het is volbracht’, en daarna ook is opgestaan uit de dood. De dood is daardoor verslonden door overwinning. Daarom is er voor de gelovigen een veilige schuilplaats bij het kruis. Bij het kruis ben je veilig.

Waardoor kun je overleven?

Waardoor kun je overleven?

Geef je gehoorzaam over aan het reddingsplan van God

Ontwerp niet een eigen plan, om je veiligheid te waarborgen. Een mens is over het algemeen geneigd om zichzelf te handhaven. Een geestelijke doe-het-zelver zal niet zomaar het reddingsplan van God accepteren. Dat is helemaal tegen zijn aard. Daarom kan het juist goed zijn dat je kaartenhuis ineen is gestort.

Heb je er een puinhoop van gemaakt? Kun je jezelf niet meer redden? Heb je het gevoel machteloos te zijn? De eerste stap naar bevrijding van verslaving is ‘te erkennen dat je machteloos bent’. De eerste drie stappen naar een verslavingsvrij nieuw leven zijn volgens de Stay Clean:

1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving – dat ons leven stuurloos was geworden.

2. We kwamen tot het geloof dat God ons weer geestelijk gezond kan maken.

3. Wij besloten ons over te geven in de hoede van God, zoals Hij Zich in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard.

Je bent onveilig als je niet onder de hoede van God bent, en bij Hem schuilt. In een eigen verzonnen schuilplaats, waan je jezelf misschien wel veilig, maar het is schijn. Dat is een jezelf misleidende struisvogelactie. Je kunt je ook vastklemmen aan wettische regels en keurige richtlijnen, die je hebt opgepakt vanuit de traditie. Dat helpt je allemaal niet, zolang je niet door het geloof in de veilige schuilplaats van God bent terechtgekomen. Laat daarom alles los wat je tegenhoudt om op de plaats te komen waar God je wil hebben, en waar je ook werkelijk veilig bent.

Laat los wat je tegenhoudt!

Buiten de schuilplaats bij het kruis lig je nog onder het oordeel van van de wet van God. De zonde moet worden gestraft. Daarom moet onze schuld worden vergeven. Vergeven betekent letterlijk: ver-weg-geven. Is jouw schuld al weggegeven aan Jezus? Heeft Hij je schuld overgenomen en weggedragen aan het kruis? Dat komen we te weten door de genadegift en het geloof dat dit aanvaardt. Jezus geeft duidelijk aan in Joh. 3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’

Geloven is ‘gehoorzaam zijn aan de oproep tot geloof’

Als je gelovig tot Jezus komt, ben je voor eeuwig veilig!  

Kom in de veilige schuilplaats bij God

Je kunt hieronder aanklikken op de PowerPoint

Kom in de veilige schuilplaats bij God

Lezen Psalm 91

God Zelf is de veiligste Schuilplaats waar we bij kunnen schuilen. Je kunt erover lezen in Psalm 91. In vers 1 wordt al duidelijk gesteld: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’ Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord betekent Zowel schuilplaats als geheim of verborgenheid. Je bent dan veilig verborgen bij God. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. De grondbetekenis  is ‘overnachten, logeren’.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

In vers 2 volgt het gelovige antwoord van de dichter van de Psalm: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!’ Hij ziet God als zijn (rots)vesting en schuilplaats.

Het geloof neemt de toevlucht tot Jezus

en leert te schuilen bij God

Als er gevaar dreigt en het onveilig is, neem je de toevlucht tot een veilig toevluchtsoord.  Je kunt dat om allerlei redenen een veilige schuilplaats nodig hebben. Een toevluchtsoord kan de volgende betekenissen hebben: een asiel, onderdak, onderkomen, vluchtoord, vrijplaats, schuilplaats, toevlucht of wijkplaats. Het is een plaats waar men veiligheid zoekt, of waar men hulp en bescherming zoekt. Je toevlucht nemen tot betekend ook: ‘het als laatste middel beproeven’. Het zijn zaken en activiteiten die overeenkomen met ‘geloven’.

Het is daarom ook belangrijk dat je leert te geloven, zodat je jezelf veilig en geborgen weet. Door het geloof kun je innerlijk tot rust komen.

'Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2)

‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Psalm 91:2)

Laat het de tekst van Psalm 91 door The Psalm Project maar tot je doordringen, zodat het een steeds terugkerend refrein voor je zal zijn:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

+++

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

+++

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

+++

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

+++

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

Beluister hieronder Psalm 91 van The Psalm Project:

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91 – U bent mijn schild

Kun je jouw geloof belijden?

Psalm 91 is vanouds al de psalm die gebruikt werd als afweertekst tegen boze geesten. Deze psalm is geschikt voor het bevrijdingsgebed en om te proclameren. Je kunt dan als gelovige hardop je veilige positie in het Koninkrijk van God en je identiteit in Jezus Christus bekend maken. Dat is goed voor de bescherming tegen verkeerde gedachten en infiltraties door duistere, beangstigende en misleidende geesten.

Je zult dan overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Je zult dan overnachten in de schaduw van de Almachtige.

We lezen in Psalm 91:5: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen.’

Wil je het ook in een geloofsbelijdenis uitspreken, zoals we lezen in vers 2: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ Dit is belangrijk als voor bevrijding uit angst en bezorgdheid, maar ook als je geestelijk wordt aangevallen door demonische machten. In oudere verklaringen wordt aangenomen dat vers 5 een zinspeling is op demonische invloeden, zoals ‘demon van de middag’ (ook Vulgata) en in de Targum: ‘boze geesten die rondgaan in de nacht’ en: ‘scharen van de demonen'(vers 6). Psalm 91 werd vroeger ook al gebruikt als afweertekst tegen boze geesten.

In Efeze 6:12 wordt aangegeven dat we de strijd hebben ‘tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’. Dat zijn de demonen die infiltreren in onze gedachten. Die ons willen misleiden, verleiden en beangstigen. Zij zijn niet alwetend, en kunnen onze gedachten ten diepste niet lezen. Zij letten wel op onze reacties, uitingen, woorden en daden.

Als wij angstig of boos reageren, geven wij ze openingen en ingangen. Daarom moeten wij ons geloof in de Overwinnaar Jezus Christus hardop belijden, en onze veilige posities in de schuilplaats van de Allerhoogste duidelijk maken.

Het is een ernstige zaak als je nog niet gelooft. Je bent dan nog in een onveilige positie, en een gemakkelijke prooi van infiltrerende kwade geesten. We hebben het ook niet best als we twijfelen, bang en onzeker zijn. Dan hebben we zeker ‘een toevlucht nemend geloof’ nodig!

God is een veilige schuilplaats voor de gelovigen. In Psalm 46:2-3 klinkt de geloofstaal: ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is  in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn…’ Heb je ook al een veilige schuilplaats en vesting gevonden bij God? Psalm 91 leert ons dit.

Psalm 91 is een psalm van vertrouwen en bevrijding 

Veel mensen zonder God zijn op geestelijk gebied angstige vluchtelingen. Herken je het vluchtgedrag? Je ziet overal gekwetste en depressieve mensen wegduiken in verslavingen, zelfhandhaving en zelfbeklag. Door struisvogelgedrag en verdoving komen velen niet goed terecht.

Kom in de schuilplaats van God

Als je in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, verblijf je in de schaduw van de Almachtige (volgens vers 1). In de Hebreeuwse grondtekst kun je dus zien dat het kan gaan over een ‘wonen, zitten, (veilig) verblijven, overnachten of logeren in de (rots)vesting van de almachtige God. Je hebt daar een beschutting en een veilige toevlucht. Dit wordt door een gelovige ook nu nog ervaren. Deut. 33:27 verzekert de kinderen van de Allerhoogste: ‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen…’

Beloften van bescherming

Tegenover de genoemde gevaren staan de beloften van bescherming door God en zijn engelen. Je ziet in vers 9 weer een geloofsdaad, als er wordt beleden: ‘Want U HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.’ De Willibrordvertaling geeft aan: ‘Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen.’ Als een (geestelijke) dakloze kun je bij de Allerhoogste God jouw woning vinden.

Als je de HEERE als God en toevlucht belijdt, wordt je zelfs wel door zijn engelen opgetild en gedragen. Zij bewaren en beschermen je voor struikelen en verwonding, maar ook bij moeite en tegenspoed. De engelen van God zijn dienende geesten voor de gelovigen (zie Hebr. 1:7 en 14).

Beloften van uitredding

In Psalm 91:3-8 belooft God uitredding en bescherming. In vers 4 lezen we: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.’ Bij deze vleugels gaat het over ‘bedekken en schuilen’. God houdt Zijn kinderen nauwlettend in de gaten. Zijn oog rust liefdevol op Zijn volk, zoals we lezen in Deut. 32:10: ‘Hij beschermde hem als Zijn oogappel.’ In de verzen 11 en 12 vervolgt Mozes: ‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreid, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid…’ Een prachtig beeld van liefdevolle zorg van een God die waakt, beschermd en redt. Hij is de God Die het belooft en ook feilloos kan volbrengen.

Gods liefde laat nooit los en laat niet vallen

Als gelovige val je niet uit Zijn hand

 

Beloften van bevrijding en heil

In Psalm 91:14-16 zien we dat God belooft te bevrijden en te horen. Hij is de Verhoorder van de gebeden. Hij geeft heil en zegen. In vers 14 lezen we de volgende opmerkelijke woorden: ‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden…’ Daarna volgen meer aspecten van vertrouwen in God. Voor geestelijke bevrijding is het belangrijk dat de volgende drie genoemde aspecten van vertrouwen aanwezig zijn: God liefdevol aanhangen, Zijn Naam kennen en Hem aanroepen. Bij een bevrijdingssessie van een geestelijke belasting of gebondenheid moeten we hierop letten. Dit ziet op geloof, vertrouwen en oprechte overgave bij de persoon waarvoor gebeden wordt.

De acht volgende aspecten van Gods bescherming worden in Psalm 91:14-16 genoemd: bevrijding, verhoging, verhoring, Zijn aanwezigheid, uitredding, eer, lengte van dagen en heil. Is dat geen heerlijk aanbod van genade, bescherming en geluk?

Als je op God vertrouwt en in Jezus gelooft,

heb je geen zelfbescherming of zelfhandhaving meer nodig

Je mag dan schuilen bij God en je bevrijd weten door Jezus. In Galaten 5:1 worden we als gelovigen opgeroepen: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft…’ Vanuit de grondtekst kunnen we lezen: ‘Je bent tot vrijheid bevrijdt.’

Opdrachten groepsdiscussie:

1. Waardoor is zelfbescherming niet meer nodig als je Psalm 91 leest?

2. Als je gelooft, ben je veilig. Het geloof ziet de waarheid onder ogen. Wat moet je volgens teksten uit Psalm 91 weten, om je veilig te voelen?

3. Welke teksten uit Psalm 91 helpen je?

4. Veiligheid en acceptatie zijn erg belangrijk voor heling van een verwonde ziel. Hoe zie je dat in de Psalm?

5. Waarom is het belangrijk dat je (hardop) je geloof in Jezus belijdt en je liefde tot God uitspreekt? 

6. Wat is er in je veranderd, sinds het geloof in je hart gekomen is? Kun je daarover iets delen?

Afsluitend gebed in het groepje

Hieronder volgt nog het bemoedigend lied Opwekking 717:

 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God, en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil, en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil, en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

 YouTube-video Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil + tekst