Overwinnend gelovig gebed door Jezus Christus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijke strijd en gelovig gebed

gebed 11a

Tijdens de woestijnreis vielen de Amalekieten bij Rafidim de Israëlieten in de achterhoede aan. Dit woestijnvolk stamde af van Ezau, en staat symbool voor de vijanden van het volk van God. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg. Zo zullen ook de kwade geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Er wordt vertaald dat Amalek de achterhoede afsneed, terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. De achteropgeraakte Israëlieten waren weerloos.

Het is gevaarlijk als je geïsoleerd raakt

in de geestelijke strijd.

Gelovigen hebben elkaar hard nodig. Ga niet alleen door het leven, die last is te zwaar. Ga tot de Middelaar: laat Jezus je sterkte geven! In de Naam van Jezus kun je overwinnen in het gebed. Mozes was ook als een middelaar voor Israël (zie Ex. 32:30-35). Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak voor de gelovigen. Wat betekent dat voor je als je in een geestelijke strijd bent verwikkeld?Raak niet geisoleerd in de geestelijke strijd

Hieronder kun je aanklikken op het PDF-document

met de opdrachten van deze sessie:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel Dag 20 deel 2

Overwinnend gelovig gebed door Jezus Christus

Aan het einde van dit artikel kun je ook aanklikken op een extra opdrachtenblad met liederen, teksten en bijbehorende vragen.

***

Overwinnen op de top van de heuvel

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden.

gebed 15e

Het opheffen van handen is een gebedshouding in het Oude Testament. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst kan het opheffen van handen hier ook de symbolische betekenis hebben van ‘machtig zijn’ en triomferen’. De Studiebijbel verklaart: ‘Doordat Mozes de handen opheft, proclameert hij Gods macht en weert hij vijanden af.’ Dit is een belangrijk gegeven om te  kunnen overwinnen in de geestelijke strijd. Het is de kracht van de proclamatie en het inroepen van Gods macht tegen de geestelijke vijanden en kwade machten die de gelovigen bestrijden.

Overwin de problemen door ze over te geven aan God

Als je in de geestelijke strijd je zorgen, problemen en onmogelijkheden overgeeft aan God, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Jezus leert ons in Lukas 18:27: ‘De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.’ Het Woord van God geeft meerdere malen aan dat er een geestelijke strijd is voor de gelovigen, en dat zij ook met problemen, verdrukking en zorgen te kampen hebben. Jezus heeft echter deze strijd op Golgotha voor de gelovigen gestreden. Door Hem kunnen wij overwinnen en in Hem zijn wij ook overwinnaars. Jezus heeft voor ons gedaan wat voor ons onmogelijk was.

Nu behoren wij ook als onze zorgen en problemen uit handen te geven aan God. Als we het onmogelijk zelf nog willen oplossen, blijven we in de problemen. Wij zijn begrensd in onze mogelijkheden. We kunnen alleen verantwoordelijk zijn voor de zaken die we zelf kunnen oplossen. Als we meer zelf willen doen, dan getuigt dat van eigenzinnigheid en trots. God heeft door Jezus Christus onbegrensde mogelijkheden om de problemen van de gelovigen op te lossen. Zie op de afbeelding hieronder hoe je kunt overwinnen door geloof en gebed, hoe je daarmee kunt uitstijgen naar het hogere niveau, waar God het voor ons kan oplossen.

bid 1aa

We worden opgeroepen en aangemoedigd in 1 Petr. 5:6-8: ‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt, en werp daarbij al uw zorgen op Hem, want Hij bekommert Zich om u. Wees nuchter en waak.’ In een andere vertaling staat er: ‘Schuif al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.’ In het Grieks staat er voor bezorgdheid ‘merimnan’. Het woord merimna betekent ‘ongerustheid, angstige bezorgdheid. In dit woord zit de stam van een werkwoord dat ‘verdelen’ betekent. De Studiebijbel verklaart verder:

‘Bezorgdheid ‘verdeelt’ de gedachten van de gelovigen!’

Verder wordt daarin opgemerkt: Daarom zegt de apostel, dat zij die Gods krachtige hand (vers 6) in hun leven ervaren, zich niet bezorgd zullen maken, maar hun vertrouwen op God moeten stellen.’ De Studiebijbel besluit:

‘Omdat God zorgt,

behoort er voor bezorgdheid geen plaats te zijn.’

Een krachtig middel om te overwinnen door het gelovige gebed is het proclameren en daarbij de Naam van de HEERE te verheffen. Je doet dan zoals Mozes deed met de staf. Dat was tegelijk ook de strijdbanier van de overwinning. In het proclameren van de macht van God en in de Naam van Jezus kunnen wij ook door het geloof machtig zijn en triomferen. Daarbij moeten wij wel bedenken dat we doen naar de wil en het plan van God, en vooral ook tot eer van Hem. Zie hoe het wordt getoond op de afbeelding hieronder:

bid 2bb

Je ziet op de afbeelding op de grotere wolk dat het gaat om het doel van God. Welk doel heeft God met het leven van een gelovige? Wat wil Hij dat wij doen met onze problemen en de geestelijke strijd waarin wij kunnen verkeren? Hoe behoren wij dan te bidden? Wanneer kunnen wij dan ook verhoring verwachten? Het wordt ons al door Jezus geleerd in het Gebed des Heeren, in Lukas 11:2: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.’

Bidden in en door de Heilige Geest

In Rom. 8:26-27 lees je dat de Heilige Geest  (de Goddelijke Helper en Trooster) ons ook komt bijstaan, terwijl Hij de juiste weg wijst in de geestelijke strijd, zoals we daar lezen: ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.’

bid 3cc

Het gaat hier over het zuchten van de Heilige Geest in de voorbede. Hij helpt ons in onze zwakheid de last te dragen. ‘Onze zwakheden’ zijn de menselijke beperking die we als gelovigen hebben. We zijn dus begrensd in onze mogelijkheden en de nodige kennis. Dat wordt uitgelegd in de woorden ‘wij weten wat wij bidden zullen zoals het behoort’ (zoals het moet, nodig is). We hebben de inspiratie en hulp van de Heilige Geest nodig om te kunnen bidden naar de wil van God. De Studiebijbel verklaart hierbij: ‘Het menselijk verstand kent Gods wil maar zeer ten dele en weet dus niet, hoe we naar Gods wil kunnen bidden; vandaar de vermaningen in het NT om te bidden door/in de Heilige Geest.’ Bij vers 27 merkt de Studiebijbel op:

‘De Heilige Geest fungeert als verbindingspersoon

tussen God de Vader en de gelovige.’

De Geest openbaart het ons doorzoekt zelfs de diepten van God (1 Kor.  2:10). Het Griekse woord ‘phronema’ kan worden vertaald met (het) bedenken, bedoeling, gerichtheid. De voorbede van de Geest is letterlijk vertaald ‘overeenkomstig God’, dat wil zeggen: naar de wil/zin van God.  De Studiebijbel geeft daarbij aan: ‘Dat een dergelijk gebed wordt verhoord, is vanzelfsprekend.’ Dat is dus een overwinnend gelovige gebed (geïnspireerd) door de Heilige Geest.

Een overwinnend gelovig gebed

heeft de inspiratie van de Heilige Geest nodig

Johannes stelt in 1 Joh. 5:14: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’

Een overwinnend gelovig gebed wordt verhoord

als wij bidden naar de wil van God

In Efeze 6:18 zien we dat er bij het strijden in de geestelijke wapenrusting ook moet worden gebeden ‘bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de Geest’ en daarin behoren we waakzaam te zijn ‘met alle volharding en smeking voor alle heiligen’. De Studiebijbel legt uit: ‘Het bidden in/door de Geest is het bidden onder de leiding en de inspiratie van de Heilige Geest.’

Strijd in de geestelijke wapenrusting van God

In de kracht van God en in de wapenrusting die Hij ter beschikking heeft gesteld voor de gelovigen, kunnen wij overwinnen. Je kunt het vinden in Efeze 6:10-18. In vers 18 zie je ook dat je dan kunt bidden in de Geest. Zo kun je leren strijden in de kracht van God. Je ziet het op de afbeelding:

gebed 23m

We worden opgeroepen in Efeze 6:11 om de geestelijke wapenrusting van God aan te doen. Daarvoor lezen we in vers 10:‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’

gebed 24n

We zullen in deze sessie aangegeven hoe je kunt overwinnen door geloof en gebed in je geestelijke strijd. En wat denk je van de kracht van ‘proclamatie’?

Aaron en Hur ondersteunden op den duur de handen van Mozes. Daardoor overwon Israël onder de krijgsoverste Jozua in de kracht van God de Amalekieten. Hij verzwakte de Amalekieten door velen van hen te doden (Ex. 17:13).

gebed 17g

We kunnen de aanvallen van de kwade, demonische geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed. In Openbaring 12:14 lezen we dat aan de vrouw twee vleugels van een grote arend zijn gegeven, opdat zij zou vliegen in de woestijn, om buiten het gezicht van de slang te komen. Dat zijn de vleugels van geloof en gebed.

Gebruik de vleugels van geloof en gebed

Deze vleugels zijn nodig om te vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). Bij het overwinnend gebed neemt het geloof een hoge vlucht. Op de hoge plaats op de heuvel werd de strijd tegen de vijand gewonnen.

gebed 22l

De strijdende Israëlieten onder Jozua konden opzien naar de heuvel waar Mozes, Aäron en Hur voor hen streden in geloofsgehoorzaamheid en gebed. Je ziet het symbolisch uitgebeeld in de staf die ze omhoog moesten blijven houden. Ze vertrouwden daarbij op de HEERE en Zijn Woord.

Blijf biddend opzien tot God en vertrouw op Hem

Het vertrouwen op God en het voortdurend biddend wegleggen van je zorgen brengt je bij de vrede van God in je hart. Dat is de weg waarin je tot rust kunt komen. Het wordt verwoord in Filippenzen 4:4-9, waarin we worden voorgehouden: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Het komt ook naar voren in de volgende tekst van Matthijn Buwalda:Iedereen die op God vertrouwt

  Hieronder kun je aanklikken op het lied van Sela op YouTube:

We komen het vertrouwen in de hulp van God ook tegen in Psalm 121. Ik laat nu de tekst van Opwekking 640 en de uitvoering bij de Nederland Zingt Dag volgen:

Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

Die mij bij zal staan.

 ***

Mijn hulp is van U, Heer, Die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer, Die over mij waakt,

Die niet sluimeren of slapen zal.

***

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?

U bent mijn schaduw, U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

***

Op de volgende link naar YouTube kun je aanklikken:

YouTube-video Nederland Zingt – Mijn hulp is van U, Heer

***

Hieronder volgt het bekende lied ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. De Nederlandse tekst is van Breitkopf Hertel. Het is een persoonlijke proclamatie voor een overwinning in de geestelijke strijd in de kracht van God. Kun je het in het geloof meezingen?

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

 ***

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam

***

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’  is U gewijd.

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

***

 Hieronder kun je het beluisteren via de link in de uitvoering van Nederland Zingt:

YouTube-video Ik bouw op U

 ***

Overwinning in de strijd tegen de Amalekieten

Door middel van het gebed van Mozes liet de HEERE Israël overwinnen in de strijd tegen de Amalekieten (zie Ex.17:8-16). De Amalekieten en Israëls vijanden in het Oude Testament kun je vergelijken met onze geestelijke vijanden.

De Amalekieten vielen het leger in de achterhoede aan. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakken die achteraan liepen versloeg, die moe en uitgeput waren. Zo zullen ook de boze geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Het is daarom ook belangrijk dat er een sterk biddend geloofsleven wordt beoefend.

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend in geloofsgehoorzaamheid werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Aäron en Hur ondersteunden op den duur zijn handen.

Als Mozes op de heuvel de staf van God omhoog hield, won Israel (then ‘Israel prevailed’, Ex.17:11). Overwinnend gebed wordt in het Engels ‘prevailing prayer’ genoemd. We kunnen de aanvallen van de boze geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed.

gebed 21k

Door de kracht van God en op het gebed overwon de krijgsoverste Jozua de Amalekieten. Jozua is een type van Jezus. De naam Jozua of Jehosjoe’a betekent: ‘God is zijn hulp’ of ’JHWH redt/bevrijdt’. In de Septuaginta wordt zijn naam weergegeven met ‘Jesous’, dezelfde naam als ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament.

Door Jezus kunnen we in Gods overwinning staan. Het is goed dat gelovigen deze positie in Jezus als uitgangspunt nemen in de geestelijke strijd. Ben je al zover?

Is je geloof al als de opgeheven staf van Mozes, of ben je nog aan het worstelen met de aanvallen in de achterhoede? Ben je geestelijk soms achterop geraakt? Heb je het gevoel dat je aan de verliezende hand bent in de innerlijke strijd?

Met de opgeheven staf van het geloof kom je er biddend en strijdend weer bovenop. Zullen we maar op de heuvel gaan staan, al zijn we zo vermoeid als de uitgeputte handen van Mozes op de heuvel? Samen worden we sterker. Samen willen we elkaar ondersteunen, zoals Aäron en Hur dat bij Mozes deden.Overwinning op het gebed door de kracht van God

Besef vooral dat God Zijn volk uitleidt uit het slavenhuis van Egypte, de ballingschap, het  zondige leven, de verslaving, het tranendal van problemen en depressie en de duisternis van je oude leven zonder Hem. De Israëlieten gingen met blijdschap uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Zij die hun oude leven niet los konden laten, konden het nieuwe leven in Kanaän niet ontvangen. We lezen in Neh. 8:11, dat het volk wordt bemoedigd met de volgende woorden: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’

Laat de vreugde van de HEERE je kracht zijn 

Laat je leiden, verhard je hart niet. Ga op de betrouwbare beloften van God. Laat de HEERE voor je strijden. Blijf Jezus volgen op de weg naar de Overwinning! Jezus kalmeerde Zijn discipelen meerdere malen met Zijn vrede, waarbij ik dan ook Zijn woorden  ‘hold your peace’ lees in mijn Engelse Bijbel. Jezus is onze Vredevorst, waar je rustig op kunt vertrouwen.

gebed 20j

Hieronder volgen enkele aanmoedigende liederen. Je kunt meezingen met de volgende uitvoering bij Nederland Zingt, met de liederen 262 en 148 uit Opwekking:

YouTube-video Sta op, o kind’ren van Israel

Gods volk wordt uitgeleid 

 Hieronder kun je aanklikken op de uitvoering van de Nederland Zingt Dag van 2015:

 YouTube-video Nederland Zingt: Gods volk wordt uitgeleid

***

Daarbij kunnen we samen ook Opwekking 43 zingen. Als we achter Jezus aangaan, vormen we samen een machtig leger. Het geloof overwint de wereld, omdat het gaat in de in de overwinnende kracht van God.

Hieronder volgt de vertaalde tekst door Charles A. E. Groot, van het lied van A.C. Benson (tekst) en E. Elgar (muziek):

In Gods overwinning trekken wij ten strijd.

Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd.

Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd.

Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.   

***

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht,

gaan wij achter Jezus, Die ons ‘t leven bracht.

Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer,

één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer.  

 ***

Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan,

waar de heiligen samen vastgeworteld staan.

Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind.

Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.  

***

Volg uw Meester, kinderen, sluit u vast aaneen.

Hef het schild als pijlen suizen om u heen.

Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid.

Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.

***

YouTube-video Opwekking 043 In Gods overwinning

***

De HEERE is mijn Banier

Overwinnend gelovig gebed is nodig voor onszelf en onze kinderen. Voor Mozes was de HEERE zijn banier. Hij noemde het altaar dat hij na de overwinning bouwde: ‘De HEERE is mijn Banier’ (“The-Lord-Is-My-Banner’, in het Hebreeuws: ‘YHWH Nissi’).

gebed 16f

Voor de gelovigen is Jezus de Leider en Beschermer. Zijn banier moet omhoog worden gehouden. Hij heeft overwonnen aan het kruis. In het overwinnend Evangelie wordt Hij verhoogd als de Overwinnaar. Na Zijn opstanding en hemelvaart is Hij voor ons de verhoogde Middelaar, de biddende Hogepriester en de eeuwige Koning.

Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak

Jezus Christus is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is daar volgens Hebr. 7:24 Priester tot in eeuwigheid. Vers 25 gaat verder: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Het gaat hier over ‘tussen beide treden, voorbede doen’ – in het Engels: to make intercession for them.)

In Rom. 8:34 wordt ook aangegeven dat Hij daar voor de gelovigen pleit. Vanuit het Grieks vertaald staat er in vers 34: ‘Die ook pleit/voorbidding doet ten behoeve van ons.’ De Studiebijbel verklaart erbij: ‘In die verheven positie pleit Hij ten behoeve van de gelovigen (zie ook Hebr. 7:25; 9:24; 1 Joh. 2:1).’

Het gaat hier over ‘pleiten tegen veroordelingen of voorbede doen’. Dat doet Jezus in de hemel voor gelovigen die verdrukt worden, en daardoor in geestelijke strijd zijn en lijden. Je ziet het bij Stefanus in Hand. 7:55-56, die Jezus zag staan aan de rechterhand van God.

Door Jezus kun je overwinnen en volhouden

In Rom. 8:37 lezen we over de gelovigen in de verdrukking, dat ze kunnen getuigen:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

Die ons heeft liefgehad.’ 

Je ziet dat er een vergelijking is te halen uit de geschiedenis van Mozes en de Israëlieten in de strijd tegen Amalek en de biddende Hogepriester in de hemel voor de gelovigen. Jezus geeft in Joh. 17:9 aan in het hogepriesterlijke gebed over de gelovigen: ‘Ik bid voor hen.’ Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’

Jezus hield Petrus vast,

ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening.

In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ In het Grieks staat er: ‘paraklēton’ (een advocaat).  Het Griekse ‘paráklētos’ betekent hier: ‘erbij geroepene, pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer’. Ook de Heilige Geest, Die ons Jezus verkondigt, wordt zo genoemd.

Wat een bemoedigende gedachte dat Jezus het voor de gelovigen opneemt, voor ons bidt en pleit. Als ik geloof vraagt Hij aan de Vader voortdurend de zorg en hulp die ik nodig heb. Hij is de Middelaar waardoor ik vergeving, genezing en bevrijding kan ontvangen.

Heb je Jezus ook nodig als

Middelaar, Voorbidder en Voorspraak?  

Hij bewerkt in Zijn verheven positie voor ons de overwinning als wij in de geestelijke strijd en verdrukking zijn. Door het geloof in Hem kun je het volhouden.

Wij blijven als gelovigen in onszelf nog gebrekkig in geloven, volgen, gehoorzamen, bidden, danken en lofprijzing. Wat wij dankbaar aan God willen geven wordt echter wel door Jezus volmaakt aan de Vader doorgegeven. Hij reinigt en heiligt de gebeden, gaven en dankoffers van oprechte gelovigen. Ik zal het uitleggen met het volgende voorbeeld:

Het wordt volmaakt goed gemaakt

Een meisje van vier jaar is zo blij en dankbaar naar haar vader en moeder toe, dat ze in de natuur een hele grote bos bloemen voor hen bij elkaar graait. Er zit ook gras, onkruid, grond en ongedierte tussen, maar ze let er niet op. Enthousiast en blij komt ze met de hele vracht de keuken binnenrennen. Ze roept het uit naar haar moeder: ‘Kijk dit is allemaal voor jullie, omdat ik zoveel van jullie houd…’

Er valt van alles uit op de keukenvloer. De moeder wil haar niet teleurstellen. Ze bedankt haar hartelijk en zegt: ‘Geef het maar aan mij. Ik zal er een mooie bos in een vaas van maken. Ga maar weer lekker spelen. Als pa thuiskomt, zal hij het prachtig vinden. Ik zal dan zeggen dat jij dat speciaal voor ons hebt geplukt, omdat je zo van ons houd.’

Als het dochtertje weg is, haalt ze eruit wat niet goed is, en maakt ze er een mooie bos bloemen van. Ze reinigt het van het vuil en stelt het prachtig voor aan haar vader.

Zo doet Jezus het ook met wat de gelovigen biddend en dankend bij God brengen. Geef in het geloof maar dankbaar wat je kunt geven, dan kan het door Jezus worden gereinigd en volmaakt voorgesteld aan de hemelse Vader. Hij maakt er zoiets moois van, dat het perfect overkomt. Door de Hogepriester wordt ons dankoffer volmaakt goed gemaakt.

Blijf samen in gebed

Op de reis naar het hemelse Kanaän heb je elkaar nodig, om samen te bidden.

gebed 18h

Het samen bidden brengt ons in de aanwezigheid van God door Jezus Christus, met de belofte van verhoring. Jezus leert ons in Matth. 18:19-20, als Hij tot Zijn discipelen spreekt: ‘Verder zeg Ik u dat, Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ Je wordt ertoe opgewekt in het volgende lied van sela:

BID MET MIJ

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

***

De rat in het zendingsvliegtuigje

Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een zendingsvliegtuigje. Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

Wat kon de piloot nu nog doen? Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek.

Het voorbeeld is duidelijk. Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen.

In de geestelijke strijd is het van het grootste belang dat we bouwen op de woorden van de Almachtige. Hij is voor de gelovigen door Jezus Christus de Bescherming, het Schild en de Verlosser. Hij voert voor hen de strijd. De hulde is aan Hem gewijd. Zie het op de volgende afbeelding en in het bekende lied ‘Ik bouw op U’.

gebed 27q

Ik bouw op U***

Blijf biddend strijden tegen  de geestelijke Amalekieten

We leren ook van de strijd met de Amalekieten dat we in gelovig gebed moeten blijven strijden tegen onze geestelijke vijanden. De Amalekieten moeten samen met de andere Kanaänieten (in het beloofde land) worden uitgeroeid. Omdat de Israëlieten deze opdracht van God niet geheel hebben uitgevoerd, hebben ze door de eeuwen heen blijvend schade geleden door boze aanvallen. Zo dienen wij ook de zonden zoveel mogelijk uit te roeien en te strijden tegen schadelijke invloeden en demonische infiltratie.

***

Overwinnend gebed en opwekking in Oeganda

Bij dit voorbeeld van overwinnend gebed en opwekking zit tegelijk een aanbeveling en beschrijving met afbeeldingen van een onderdeel van documentaires van Transformations, waarvan twee Dvd’s te koop zijn voor het Nederlandse taalgebied. Dit onderdeel gaat over ‘Revival in Oeganda’.

De andere reportages gaan ook over geestelijke doorbraken in onze tijd. Je ziet daarin hoe God is aan het werk is! Steden en landen zijn veranderd omdat lokale kerken verantwoordelijkheid namen voor het welzijn van hun stad of land. Gebed en actie bleken daarin cruciaal te zijn.

Transformations 1&2 zijn te bestellen bij Uitgeverij Johannes Multimedia Coast To Coast Highway Music of bij de Evangelische boekhandel.

***

Een bijzonder opmerkelijke opwekking op landelijk en regeringsniveau vond plaats in het Afrikaanse land Oeganda. De overwinning door Jezus Christus op de duistere demonische machten is daar overweldigend groot geweest.
bid 45q

 In deze vrij recente geschiedenis in Oeganda komt de kracht van het overwinnend en gelovig gebed (prevailing prayer) duidelijk naar voren. We kunnen de praktijk in dit Afrikaanse land goed gebruiken bij het onderwerp van dit artikel. Wat kunnen we ervan leren in onze situatie in het Westen?bid 46r

In een periode van gruwelijke martelpraktijken waren er ondergrondse gebedssamenkomsten (prayer meetings). Jarenlang werd er voortdurend en hartstochtelijk gebeden om verlossing van de machten der duisternis die heersten in Oeganda onder de regering van Idi Amin en zijn opvolger Milton Obote.

De moslim generaal Amin nam de macht over in 1971 en ging zijn tegenstanders en in het bijzonder de christenen meedogenloos vervolgen. In 1975 verklaarde hij Oeganda een islamitische staat te zijn, ondanks het feit dat slechts ca. 3% van de bevolking moslim was. Hij en zijn soldaten gaven zich over aan plunderingen en het vermoorden van burgers, zodat het land steeds meer verarmde. De dictator Amin werd ‘De slachter van Afrika’ genoemd. Men denkt dat er gedurende zijn 8-jarige bewind ongeveer 300.000 mensen in Oeganda zijn gemartel, ontvoerd en vermoord.

Amin probeerde kerken met de grond gelijk te maken en wilde op die manier het land rijp maken voor de islam. Kleinere kerken werden vernietigd, scholen gesloten of met de grond gelijk gemaakt. Vooraanstaande kerkelijke voorgangers zijn in die periode of gevlucht of ter dood gebracht. Duizenden kerkleden zijn op gruwelijke wijze vermoord. De kerk lag aan gruzelementen.

Voorganger Jackson Senyonga zegt dat in deze wanhopige tijden ‘de druk de christenen leerde bidden’. God heeft toen een gebedsbeweging geboren laten worden. In kleine groepen verzamelden christenen zich op geheime plaatsen in de jungle, grotten en moerassen om de hele nacht tot God te roepen.

De christenen reageerden door te vluchten en te bidden, en vormden jungle-kerken, met 24 uur per dag gebed. Alle verschillen tussen de belijdende christenen verdwenen. ‘Ieders exacte geloofsbelijdenis was niet belangrijk, zolang ze maar konden bidden,’ herinnert de gelovige John Mulinde zich. (Je ziet en hoort hem en Jackson over die tijd op de video, waarop je verderop kunt aanklikken.)

Amin moest vertrekken in 1979. Hij verbleef in Saoedi-Arabië, waar hij een staatsuitkering kreeg en tot zijn dood in 2003 woonde.Deskundigen concluderen dat onder Amin door vervolgingen, oorlogsgeweld en hongersnoden rond de 800.000 burgers om het leven zijn gekomen.

Ook zijn opvolger Obote en zijn mannen gebruikten  veel geweld en brachten ook veel christenen om. Onder zijn regering werden wel 100.000 mensen vermoord. Hij bleef tot in juli 1985 aan de macht. Amin, Obote en hun soldaten zaaiden dood en verderf. Zij werden echter ook geïnfiltreerd door geesten van dood, die ook vanuit de heidense achtergrond van Oeganda nog invloed hadden. Er waren nog volop medicijnmannen, heksen en mediums actief, die door velen werden geraadpleegd.

bid 52z

Na de brute burgeroorlog van 1980-1985 stond de economie aan de rand van de afgrond, met een inflatie van 380 tot 1000%. Daarbij kwam de massale uitbraak van AIDS. WHO experts voorspelden dat het land zou instorten in 1997, waarbij een derde van de bevolking zou zijn omgekomen. De regering vroeg aan de kerkleiders of er nog hoop was in die situatie.

Toen kwam de profetische uitspraak van een man, die verklaarde: ‘Het rapport van wie zouden we moeten geloven? Van de WHO experts? of het Woord van God? God heeft een goed plan voor ons land, en een heilig doel.’ bid 47s

Behalve hen die bleven bidden, luisterden niet veel mensen in Oeganda naar deze stem. Het was als ‘een stem van de roepende in de woestijn’. Voor de gelovigen was het een zware beproeving. De verhoring van de gebeden bleef uit, maar de bidders bleven aanhouden.

Na de afzetting van Amin in 1979 was er een vermindering van de toewijding van christenen tot gebed. Er kwam een bepaalde zelfvoldaanheid en onverschilligheid over velen, en christenen raakten weer verdeeld. De kerk geloofde ten onrechte dat met de verwijdering van Amin het kwaad was overwonnen.  Alsof Amin de echte vijand was; maar in feite zaten er infiltrerende duistere demonische machten achter. Gelukkig werden ze tijdig op andere gedachten gebracht

Een toenemend aantal christenen voegde zich daarna bij een nationaal gebeds- en vasteninitiatief, met twee doelen:

zich verenigen onder Gods doelen voor de natie,

en de demonische krachten achter hun acute problemen

in het gebed ontwapenen. 

Jackson Senyonga zegt dat de Heer hen liet zien, niet te bidden voor een verandering in de regering, maar dat ze voorbede moesten doen voor de goddelijke roeping en bestemming van hun natie. Dan zou alles op zijn plaats vallen. Terwijl ze baden voor de aanwezigheid van God om naar hun natie te komen, werd een geest van opwekking geboren in Oeganda.

bid 48t

De gebedssamenkomsten waren een onderdeel van de opwekking, waarbij de aanwezigheid van God machtig merkbaar was. Er waren vele voorbidders (‘intercessors’) die land en volk aan God opdroegen in de machtige Naam van Jezus. Als Hogepriester in de hemel was Jezus ook voor hen de Voorbidder.

Voor de gelovigen geldt het, wat we lezen over Jezus in Hebr. 7:25: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te bidden.’ In mijn Engelse Bijbel lees ik over deze Hogepriester: ‘Therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them.’ 

Debbie Przybylski heeft het in een publicatie over ‘A Prayer to be Like Jesus – The Greatest Intercessor’.  Ze moedigt de voorbidders hierin aan met de volgende zinnen:

‘Dear intercessors,

Do we realize that prayer and intercession can break through our most difficult trials? Intercession is the key that will unlock the treasures of God on earth. It will open up heaven and bring it to earth.  (…) When you run out of strength and motivation to pray, look at the greatest intercessor throughout all of history—the Lord Jesus Christ. He is always interceding for us.’

Als je de kracht en motivatie verliest, zie dan op tot Jezus, de grote Voorbidder van alle tijden, Die altijd leeft om voor ons te bidden. Zo moest ook de strijder Jozua opzien naar de voorbidders Mozes, Aäron en Hur, die de Naam van God proclameerde en verhoogden in het omhoog houden van de staf.

Ik heb al eerder in dit artikel aangegeven dat de Studiebijbel hierbij verklaart: ‘Doordat Mozes de handen opheft, proclameert hij Gods macht en weert hij vijanden af.’ Het is dus de kracht van de proclamatie en het inroepen van Gods macht in Jezus Naam tegen de geestelijke vijanden en kwade machten. Hierdoor kunnen we overwinnen in de geestelijke strijd. Op de afbeeldingen en in de video zie je gelovigen uit Oeganda met opgeheven en open handen naar God toe.

Gelovige voorbidders doen het werk van Jezus op aarde. Hij werkt door hen en zij werken voor Hem. Zij gaan in Zijn oogst, die vroeger of later zeker zal binnenkomen. Dat zie je dus ook bij de opwekking in Oeganda. Na de ontwapening van de demonische machten, ‘opende de hemel zich’, zoals in de reportage wordt getuigd.

bid 49u

bid 50w

Toen  de demonische machten waren ontmaskerd en ontwapend door de overwinnende macht van Jezus Christus, kwam er een grote opwekking. Er gebeurden wonderen en de mensen kwamen massaal tot bekering. De kleine gemeente van evangelist Kayanja en de zes voorbidders groeide uit tot 10.000 mensen. Dat was maar één van God trekt christenen van alle confessies samen tot een nieuwe eenheid – de Uganda Christian Alliance, volgens Mulinde. UCA is een netwerk van ministeries met als doel “discipelen van de hele natie te maken en andere naties te dienen”.de vele ‘laatsen waar het Evangelie ingang vond en uitgroeide.

Het belang van eenheid 

Jackson Senyonga zegt dat ze altijd spirituele doorbraken zagen op kerk- en gemeenschapsniveau, maar omdat ze samen zijn gekomen in eenheid in het Lichaam van Christus, hebben ze nationale doorbraken gezien. Soms duurde het vier retraites voordat pastors samen zouden werken. Hij stelt dat er een openbaring van God nodig is om harten bij elkaar te brengen, waardoor een behoefte aan elkaar ontstaat. Hij geeft aan dat vanwege de intensiteit van de spirituele duisternis over een stad, één man of één kerk het niet aan kan. Maar wanneer er eenheid is in het lichaam, kunnen de spirituele bolwerken de gecombineerde kracht niet weerstaan.

Volgens John Mulinde trekt God christenen van alle confessies samen tot een nieuwe eenheid – de Uganda Christian Alliance. UCA is een netwerk van ministeries met als doel ‘discipelen van de hele natie te maken en andere naties te dienen’.

Voorganger Jackson Senyonga

De vader van voorganger Jackson Senyonga was een polygamist en zijn moeder verliet de familie kort na zijn geboorte. Hij was ziekelijk en men verwachtte niet dat hij zou blijven leven. Zijn ouders maakten zich zelfs klaar om Jackson op een vuilnisbelt te gooien om te sterven, maar zijn grootmoeder redde hem. Zijn tante, die dagelijks betrokken was bij hekserij, voedde hem op gedurende de Idi Amin-jaren.

bid 72cd

Op 15-jarige leeftijd ging Jackson naar school in Kampala, waar een vriend hem naar de kerk bracht. Hij werd door de genade van God en het geloof in Jezus Christus gered en ontving de doop met de Heilige Geest. Hij las de Bijbel vol verlangen en volgde de nodige cursussen voor Bijbelonderwijs.

In april 1995 startte Senyonga Christian Life Church met zeven mensen. Door een beweging van God hadden ze 2000 mensen in twee weken! Zoekend naar Gods aanwezigheid en niet naar kerkgroei, kregen ze in weinig jaren toch al 25.000 mensen in de kerk.

bid 51y

Het helingsproces kwam op gang door het genadig ingrijpen van God. Velen werden ook lichamelijk genezen van aids door de bovennatuurlijke kracht en heling van de Heiland. In een Christian Center getuigde iemand over het wonderbaarlijke herstel van 372 AIDS-patiënten.

Er kwam ook een reformatie op gang op ethisch en moreel gebied. Vanuit de regering werd aangedrongen om te gaan leven naar de geboden van God en de gezonde leefregels uit de Bijbel. Veel ging gepaard met overwinnend gelovig gebed, persoonlijk, in huizen, kerken en bij overheidsinstellingen. Er waren zelfs toenemende massale gebedssamenkomsten in stadions.

bid 71ab

 Opwekkingsgebeden

Op 26 december 2003 werd de grootste gebedsbijeenkomst in de geschiedenis van Oeganda gehouden. Gedurende de nacht van 18.00 uur tot 06.00 uur mobiliseerden 25.000 pastors drie miljoen christenen om in 50 stadions te bidden – één in elk district van de natie. Ze baden voor hun natie en voor de wereldwijde oogst om de aarde te bedekken.

Jackson zegt dat ze in de komende jaren 13 miljoen, of de helft van de bevolking van Oeganda, verwachten te verzamelen voor dergelijke jaarlijkse gebedsbijeenkomsten. Ze zien dat veel moslims tot geloof in Jezus komen.

Het is vanaf het begin het werk van God,

de Verhoorder van de gebeden.

Het is wonderlijk in onze ogen,

 maar goed om te geloven en na te volgen…

Hieronder kunt je een indrukwekkende reportage van 26,22 minuten zien over deze opwekking (revival) en de geestelijke bevrijding in Oeganda. De mensen die het hebben meegemaakt, vertellen hierbij hun verhaal en (geestelijk) herstel:

YouTube-video Revival in Oeganda – Deze God leeft nog!

   ***

De bevrijding van Diana

In het boek ‘Frisse wind, nieuw vuur’ gaat het over de enorme groei van de Brooklyn Tabernacle in de beruchte binnenstad van New York. Voorganger Jim Cymbala vertelt ons hierin zijn ervaringen. Het boek over deze opwekking is in 2000 uitgekomen in het Nederlands. De gemeente was toen gegroeid naar meer dan 6000 leden. Zo’n 25 jaar daarvoor zaten er op zondagen zelfs nog geen 20 mensen in de kerk.

Het boek laat zien wat God kan en wil doen als een handjevol mensen zich biddend verootmoedigt en het Evangelie serieus neemt. Wat een machtig werk heeft de Heilige Geest daar gedaan!

In zo’n evangeliserende gemeente komen mensen van allerlei culturen en vanuit diverse achtergronden binnen. Daar zijn ook occult belaste personen bij.

Op een dinsdagavond brachten twee gemeenteleden een tiener mee naar de bidstond. Ze dachten dat ze was verslaafd aan drugs en dat ze daarvan bevrijd moest worden. Diana was een klein Latijns-Amerikaans meisje. Op het moment dat er voor haar gebeden zou worden, voelde voorganger Jim Cymbala een enorme spanning opkomen; het leek alsof er in zijn geest een alarmbel afging, die aangaf dat er iets mis was, dat er iets zou gaan gebeuren. Jim vroeg een evangeliste Amy hem bij te staan om mee te bidden. Die kreeg hetzelfde voorgevoel als Jim. Er kwam ook nog een andere voorganger bij staan. Ze legden samen Diana de handen op en begonnen te bidden. Jim bad zachtjes: ‘O, Jezus, help ons.’

Hij vertelt ons zelf: ‘De naam van Jezus bracht een plotselinge explosie van woede en geschreeuw teweeg.  Het niet meer dan 1,50 meterlange meisje duwde de twee vrienden met wie ze was meegekomen weg en vloog me naar de keel. Voordat ik wist wat er gebeurde, had ze mij al tegen het podium aangegooid. Diana scheurde de kraag van mijn witte overhemd alsof het een stuk keukenpapier was. Een afgrijselijke stem diep binnen in haar begon te schreeuwen: ‘Je krijgt haar niet! Ze is van ons! Laat haar met rust!’ Toen begon de stem obscene taal uit te slaan.

Verschillende gemeenteleden gingen staan en begonnen hardop te bidden. Anderen hapten naar adem of bedekten hun ogen. Ondertussen waren er verschillende diakenen opgestaan die probeerden Diana van me af te trekken. Ze verweerde zich met een enorme kracht, ook al was ze maar klein.

Uiteindelijk slaagden we erin om haar in bedwang te houden. Amy, de evangeliste, begon vurig te bidden. Ik boog me over het meisje heen om de geesten te bestraffen. ‘Wees stil! In de naam van Jezus, kom naar buiten!’ beval ik.

Diana’s ogen rolden door haar hoofd en twee keer spuugde ze me recht in mijn gezicht, op nog geen 30 centimeter afstand. De gemeente bleef aanhoudend tot God om hulp roepen. (…) Dit was een klassiek geval van demonische bezetenheid.’

Jim Cymbala verhaalt ons verder: ‘Een paar minuten later was het meisje helemaal bevrijd. Ze hield op met vloeken en haar lichaam ontspande zich. We lieten onze greep op haar verslappen, waarna ze voorzichtig opstond en haar handen ophief om de Heer te prijzen. Niet lang daarna stond ze samen met ons te zingen: ‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij… U wast mij witter dan de sneeuw.’ De tranen stroomden haar over de wangen en verknoeiden haar make-up.

Diana dient de Heer nu al tien jaar in de Brooklyn Tabernacle. Kortgeleden is ze getrouwd met een jonge man en beiden hebben een krachtig getuigenis van hun geloof afgelegd tegenover hun ongelovige familieleden. Ze is nu een prachtige christin die de Heer oprecht liefheeft en Hem alleen wil dienen.’

Een persoonlijke test voor Jim Cymbala

Jim Cymbala heeft als voorganger van de Brooklyn Tabernakel in New York heel wat geloofsbeproevingen moeten doorstaan. Daar tegenover heeft God hem ook opmerkelijke  gebedsverhoringen gegeven en wonderlijke uitreddingen.

Onder het kopje ‘Een persoonlijke test’ verhaalt hij de beproevingen rondom zijn dochter Chrissy. Hij heeft samen met zijn vrouw Carol tweeënhalf jaar lang ‘een onvoorstelbaar donkere periode’ moeten doormaken.

gebed 28r

Hij schrijft erover: ‘Onze oudste dochter Chrissy was altijd en voorbeeldig kind geweest. Toen ze ongeveer zestien jaar was, begon ze echter af te dwalen.’ Jim had het eigenlijk te laat in de gaten. Hij werd te veel in beslag genomen door het kerkelijk werk.

Chrissy verwijderde zich steeds verder

van het gezin, de kerk en God.

Ze ging op den duur het huis uit. Jim en Carol wisten vaak niet waar ze ’s nachts was. Alles wat ze deden om haar terug te winnen, mislukte… Ze werd steeds harder.

Jim: ‘Ze kreeg een vriend die alles was wat wij niet wilden voor ons kind.’ Het gebeurde in die tijd vaak dat Jim de autorit van 25 minuten naar de Tabernakel huilde. Hij bad daarbij: ‘God, hoe moet ik drie diensten doorkomen vandaag? Ik wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan. De mensen hebben zelf ook moeilijkheden – ze komen om hulp en bemoediging te ontvangen. Maar ikzelf dan? Ik kan het bijna niet meer aan. O, God, alstublieft… mijn oudste dochter, mijn Chrissy.’

Voor Carol was het ook een uiterst moeilijke periode. Toen ze bericht kreeg dat ze geopereerd moest worden, viel de duivel haar aan met zijn boze ingevingen: ‘Jij hebt een groot koor, je maakt albums, geeft concerten in de Radio City Music Hall en nog veel meer. Blijf jij maar lekker samen met je man de mensen winnen voor Christus – maar je kinderen zijn voor mij. De eerste heb ik al. De volgende twee kom ik ook halen.’gebed 29s

Op een dag zei ze wanhopig tegen Jim: ‘Luister, we moeten weg uit New York. Ik meen het. We zijn onze dochter al kwijtgeraakt in deze atmosfeer. We kunnen hier geen kinderen grootbrengen. Als jij wilt blijven, oké – maar ik haal onze andere kinderen hier weg.’

Ze was er depressief van geworden

Op een gegeven moment ging ze toen achter de piano zitten en kreeg ze van God een lied. In het lied gaat het over de blijvende trouw van God. Het eindigt: ‘Hij is trouw, altijd trouw geweest…’

Al de pogingen van Jim om Chrissy weer terug te krijgen mislukten. Op 18-jarige leeftijd zette ze gewoon haar zin door en ging het steeds slechter met haar. Jim kon niet accepteren dat ze zonder God leefde, maar de Heere liet hem duidelijk zien dat hij moest ophouden met huilen en schreeuwen en dat hij niet meer met anderen over haar mocht praten. Hij moest zich alleen op God richten.

Wij moeten leren ons alleen op God te richten 

Toen wist hij dat hij geen contact meer zou hebben met Chrissy, totdat God zou ingrijpen. Voor hem bleef over: ‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal u redden.’ Ondanks de slechte berichten bleef hij tot God bidden en Hem groot maken om wat Hij zou gaan doen.

Tijdens een bidstond over handelingen 4, kreeg Jim via een zaalwachter een briefje van een jonge gelovige vrouw. Ze had erop geschreven: ‘Dominee Cymbala, ik denk dat we de bijeenkomst moeten onderbreken om voor uw dochter te bidden.’ Nadat het bekend was gemaakt, begon zijn collega dominee Boekstaaf met de mensen voor Chrissy te bidden.

‘De kerk veranderde in een geestelijke verloskamer.’ 

Jim verhaalt: ‘De mensen begonnen te kreunen in een wanhopige vastberadenheid, alsof ze wilden zeggen: ‘Satan, je krijgt dit meisje niet. Laat haar los – ze komt terug!’ (…) Ik ging bijna letterlijk onderuit door de kracht van die grote menigte die tot God riep.’

Toen hij weer bij Carol thuis was, zei hij tot haar: ‘Het is voorbij met Chrissy. Je zou bij de bidstond geweest moeten zijn vanavond. Ik zeg je, als er een God in de hemel is, is deze hele nachtmerrie eindelijk voorbij.’

Twee dagen later zat Chrissy op haar knieën op de vloer in de keuken. Ze schokte van het huilen. Jim zei voorzichtig: ‘Chrissy?’ Ze beleed: ‘Papa, papa, ik heb gezondigd tegen God. Ik heb gezondigd tegen mezelf. Ik heb gezondigd tegen u en mama. Vergeef me alstublieft.’

Jim vervolgt: ‘Mijn blik was net zo vertroebeld door tranen als die van haar. Ik trok haar van de vloer omhoog en drukte haar tegen me aan, terwijl we samen huilden. Plotseling rukte ze zich los. ‘Papa,’ vroeg ze dringend, ‘wie heeft er voor me gebeden? Wie heeft er voor me gebeden?’ (…) ‘Wat bedoel je, Chrissy?’

‘Wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’ 

Ik zei niets, dus ging ze verder: ‘Midden in de nacht maakte God me wakker en liet me zien dat ik de ondergang tegemoet ging. Het was een bodemloze put – ik was doodsbang. Ik was echt verschrikkelijk bang. Ik besefte hoe hard ik geweest ben, hoe verkeerd, hoe opstandig. Maar tegelijk was het alsof God Zijn armen om me heen sloeg en me tegen Zich aan drukte. Hij zorgde ervoor dat ik niet verder naar beneden kon glijden en zei: ‘Ik houd nog steeds van je.’

Papa, u moet het me vertellen – wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’ Ik keek in haar met bloed doorlopen ogen en herkende weer de dochter die we hadden grootgebracht.’ gebed 30t

Jim gaat verder: ‘Uit alles bleek dat Chrissy zich weer tot God gekeerd had.’ Ze ging daarna naar een Bijbelschool. Ze ging leiding geven aan verschillende muziekgroepen en een groot koor. Later is ze getrouwd met een voorganger en kregen ze drie schattige kinderen.

Voorganger Jim Cymbala sluit af met de doorleefde woorden: ‘Door dit alles heen hebben Carol en ik als nooit tevoren geleerd dat we elke weerstand van de duivel kunnen breken als we aanhoudend tot God bidden, want voor Hem is niets onmogelijk. Christenen hebben in deze moeilijke tijd gewoon geen andere keus.’

Heer, ik kom tot U

Het gelovig bidden komt wordt ook helder verwoord in Opwekking 125, het bekende lied: ‘Heer, ik kom tot U’.  De muziek is van G. Whelpton en de Nederlandse tekst van Jan Visser. Ik laat de tekst en de link naar de uitvoering van Nederland Zingt nu volgen:

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

 ***

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

***

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

***

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

***

***

Bidden om herstel en genezing

God doet wonderen op het gebed! God belooft veel te doen op het gelovig gebed. Daarom mag gelovig gebed door Gods genade en kracht veel tot stand brengen.

We kunnen dit lezen in Jak.5:13-18. In vers 15 wordt ons verzekerd: ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’

In een andere vertaling lezen we:

‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel,

doordat er kracht aan verleend wordt.’

In de Studiebijbel wordt verklaard dat de Heere ‘de betrokkene de kracht zal geven zijn ziekte ook geestelijk te boven te komen’. Willen gemeenteleden een gezond lichaam vormen, dat dienen zij elkaar eerst de zondige daden te belijden en te vergeven. Belijdenis van zonden en vergeving zijn van groot belang voor genezing!

Belijdenis van zonden en vergeving

 zijn nodig voor genezing

Emotionele beschadigingen komen vaak voort uit het verre verleden van de kinderjaren en de tienerleeftijd. Het beschadigde kind oefent dan nog steeds veel negatieve invloed uit in het verdere leven. De pijnlijke herinneringen kunnen de steeds terugkerende kwellende folteraars zijn die het leven bitter maken. Hierdoor wordt de groei naar een gezond geestelijk leven belemmerd.

De bekende counselor David A. Seamands schrijft ons in het boek ‘Groeien naar de volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van pijn en dwang bevrijd kan worden.’

Gebed is nodig

om van pijnlijke herinneringen te worden bevrijd

Hij geeft aan dat de herinneringen dan niet zullen worden uitgewist, ‘maar de kracht van de emoties die met de herinneringen gepaard gaan – de angel, de pijn, de angst, de haat, de verwonding, het begeren – zal gebroken worden’. Hij vervolgt: ‘Wanneer we ze afleggen zal hun stuwkracht zijn betekenis verliezen. De levenskracht zal eraan ontnomen worden; ze zullen niet meer effectief werkzaam zijn in het leven van de volwassene.’ Dit geldt natuurlijk ook voor de beschadigde jongere.

We worden dus opgeroepen om voor en met elkaar te bidden voor herstel en genezing! Het is daarbij van belang dat er meer kennis van zaken komt. Goede voorlichting en geestelijke vorming is noodzakelijk. Geestelijk getrainde pastorale teams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Seamands geeft verder aan dat diepgaande openheid en een openhartig gesprek nodig zijn om genezen te worden van herinneringen. De persoon die je in vertrouwen hebt genomen kan daarna een gelovig gebed voor jouw welzijn uitspreken. De Heilige Geest kan de innerlijke lagen van het gekwetste kind in je aan het licht brengen. Je dient je hart open te stellen voor ‘het onderzoekende ontleedmes van de Heilige Geest’. Op het gezamenlijke, intieme gebed met een ervaren gelovige kan de Heere wonderlijke uitkomsten geven.

Bid voor en met elkaar om herstel en genezing

Als we iets gelovig mogen begeren en vragen in de Naam van Jezus, dan zal Hij het doen. We lezen letterlijk in Joh.14:13-14: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’

Jezus stelt onomwonden in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Hardop belijden en proclameren

Het is belangrijk dat je hardop je zonden belijdt en er hartelijk afstand van neemt. Verder is het van belang dat je jouw geloof in Jezus Christus hardop uitspreekt. Je moet Hem hardop belijden voor de mensen, zodat de boze geesten duidelijk beseffen dat je jezelf het eigendom weet van jouw getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Lees antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus maar eens door. Daarin belijd je dat Hij met Zijn bloed voor al je zonden volkomen heeft betaald en je uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost.

De kwellende demonen weten dan dat ze geen rechtmatige grond meer hebben. In het bevrijdend gebed dienen ze daarbij worden weggejaagd. Geef ze daarna geen voet of aanleiding meer om op het ‘grondgebied’ van Jezus te komen. Daarbij moet je jezelf volkomen toewijden en onderwerpen aan Koning Jezus.

David Seamands moedigt aan: ‘Wentel elke ervaring, elke emotie, elke kijk die je ergens op hebt, op Hem. Vertrouw ze Hem toe. Laat Hem je liefhebben, je troosten en je vergeven. Laat Hem je reinigen van al je haatgevoelens, je vertroosten waar je gewond bent, laat Hem je begeerten wegnemen en je angstgevoelens verdrijven. En daarna heel in het bijzonder: vergeef anderen hun overtredingen, zoals Hij jou ook vergeeft.’ David leert ons verder:

‘Laat de liefde van Christus de plaats innemen

van gekwetste gevoelens en van zelfmedelijden.

Wees niet gehaast.

Besteed in alle rust veel tijd aan een gebed

waarin je niet gestoord wordt.’

Laat ook voor je bidden

Als je zelf geen kracht en moed genoeg hebt, laat dan in ieder geval anderen met je en voor je bidden. Vier vrienden lieten de verlamde man door het dak neer voor Jezus. Hij zag hun geloof en genas de verlamde (Luk.5:19-20).

Let op de werkingen van de Heilige Geest

We kunnen de Heilige Geest niet voorschrijven hoe Hij wil werken. Hij is als de wind en waait waarheen Hij wil. Je kunt het geluid van de wind horen en zo moet je ook de werkingen van de Heilige Geest leren opmerken.

Laat Hem in je werken en je onderwijzen

Wacht op Zijn inspraak

Hij getuigt met onze geest

Hij geeft leiding, inzicht en licht in moeilijke omstandigheden en duistere situaties. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Zo kunnen we door Hem de helende woorden en de genezende daden van Jezus ontvangen. Hij brengt ons bij de hemelse Heelmeester.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester! Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek (zoals het hout in het bittere water van Mara). Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis.

Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

 ***

Hoe kunnen we overwinnen in de kracht van God?

Door tot Hem te bidden en Hem gelovig te gehoorzamen!

Bid en werk,

opdat je niet in verzoeking komt

Waarom is door Jezus in het volmaakte gebed (het ‘Onze Vader’) de bede ‘leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ opgenomen? Ik haal het antwoord uit de Heidelbergse Catechismus bij vraag 127. Daarin wordt gesteld dat wij vanuit onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik kunnen bestaan, en ook dat de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden om ons aan te vechten. Er wordt daarom ook aan de hemelse Vader gevraagd: ‘Wil ons toch staande te houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’ Er wordt dus aangegeven in dit oude onderwijs van de kerk, dat we de overhand kunnen behouden. Dat kan dan dus al op aarde, want in de hemel wordt niet meer gestreden.

We moeten laten zien dat we de Heere nodig hebben in ons leven, dat we ons vrijwillig onder Zijn controle stellen. We zijn juist ook voor ons geestelijk leven geheel afhankelijk van Hem. Laat je regeren door Zijn Woord en Geest!

Stel je vrijwillig onder Gods controle! 

Word je bemoedigd en getroost in de strijd?

De genoemde catechismus begint zeer bemoedigend. in Zondag 1. De eerste vraag luidt: ‘Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?’ ‘We zien daarbij hoe iemand in de zekerheid van het geloof antwoordt over zijn enige troost. Ik verwoord deze opmerkelijke woorden van geloof en troost aldus:

‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij alzo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Hij zorgt er ook voor dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Hij verzekert mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan voor Hem te leven.’

We hebben als gelovigen al het teken van de doop, dat is Zijn merk- en veldteken. Wij behoren Hem toe… wij horen bij Jezus. Wij willen één met Hem zijn. Om door Hem beschermd te worden en door Hem sterk te zijn, moet je bidden: ‘Heere, ik hoor bij U, en U bent mijn God. Jezus ik hou van U.’ Laat je afhankelijkheid van Hem en je aanhankelijkheid aan Hem steeds weer opnieuw blijken.

Toon je afhankelijkheid

en aanhankelijkheid

Jezus vroeg Petrus tot driemaal toe, of hij Hem liefhad (Joh. 21:15 -17). Jezus wil het ook van ons horen.

Weet je dat je veilig bent bij Hem?

Kun je met Luther al in gelovig vertrouwen meezingen: ‘Een vaste burcht is onze God’.  Ps. 46:2 verzekert ons de dichter: ‘God is ons een toevlucht en vesting.’ Deze Psalm bemoedigt de gelovigen in vers 12: ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ Zorg dat je veilig bent in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps. 91:1). Geef de duivel geen plaats in welk gebied dan ook van je leven! Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Blijf gelovig zeggen tegen de HEERE: ‘Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps. 91:2).

Herken je veilige positie

 als kind van God in Jezus Christus!

Gelovige, je identiteit is in Christus, je hoort bij de Koning der koningen, je maakt deel uit van Zijn oppermachtige leger. Dit gelovig weten zal je innerlijk sterk en moedig maken. Je wordt sterker als je steeds weer dank tot de Heere uitspreek. Je mag rust en blijdschap ervaren als je jezelf zo mag toevertrouwen aan de Heere.

Laat Hem je leven regeren, controleren en bewaken! 

Bid naar de wil van God in de Naam van Jezus

Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle! Bid naar de wil van God. Daarbij wordt de verhoring beloofd, zoals we lezen in 1 Joh. 5:14: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’

Bid altijd in de Naam van Jezus, als je alleen bidt, maar ook als je samen bidt. In Matth. 18:19-20 wordt door Jezus daarover verhoring beloofd.

Rondom het overwinnend gebed zijn nogal eens de volgende zaken aanwezig:

– Bidden naar de wil van God 

– bidden in de Naam van Jezus

 – vreugde in God

– niet bezorgd zijn,

– alle verlangens bij God brengen door bidden en smeken

– God danken in alles

Daardoor kom je ook onder de beloften van God: dat Zijn vrede je hart en gedachten zal bewaken in Christus Jezus. Het wordt als volgt verwoord in Filip. 4:4-9: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

‘De Heere is nabij

 Wees in geen ding bezorgd!’

Je kunt het ook vinden in 1 Thess. 5:16-18, waarin we worden opgeroepen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’

Jezus leert ons In Lukas 11  hoe wij behoren te bidden. naar de wil van God. Dat komt naar voren in ‘het gebed des HEEREN’ in de verzen 2-4. In Matth. 6:9-13 geeft Jezus het als volgt aan ons door: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’

Hieronder volgt het lied ‘Onze Vader in de hemel’, uit Opwekking 436:

Onze Vader in de Hemel, heilig is Uw Naam.

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen,  Laat Uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’.

***

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

***

Onze Vader in de hemel, geef ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen:

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

***

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

    Amen, amen.

***

Tekst en muziek: Marcel Zimmer

Hieronder kun je het beluisteren via de link. Daar wordt het samen met Marcel & Lydia Zimmer gezongen bij Nederland Zingt:

 YouTube-video Nederland Zingt: Onze Vader

***

In Lukas 11:9-13 zien we dat we dat we met een overwinnend gebed naar de wil van God ook komen onder de beloften van verhoring. Jezus geeft aan in vers 9: ‘Bid, en u zal gegeven worden.’ En in vers 10:  ‘Want ieder die bidt, die ontvangt.’ In vers 13 wordt zelfs de Heilige Geest beloofd aan hen die zo bidden. Jezus verzekert ons in deze tekst: ‘Als u die slechts bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’

‘Bid en u zal gegeven worden’

***

Watchman Nee, het gelovig gebed en het overwinnend Evangelie

Hieronder volgt een wonderlijke geschiedenis, waarin Watchman Nee en zijn helpers tijdens een zendingsactie verhoring vonden op het gelovig gebed. God gaf er tweemaal  een wonder in de natuur bij, waardoor het geloof werd gewerkt en versterkt.

                                 

Watchman Nee (1903-1972) is wereldwijd bekend door zijn inspirerende boeken. Vanwege zijn geloof werd hij 20 jaar gevangen gehouden door de communisten. Hij stierf in gevangenschap.

In de levensbeschrijving van de bekende Chinese prediker Watchman Nee komen we een wonderlijke geschiedenis tegen. Hierin zien we duidelijk de overwinning van het Evangelie van Jezus Christus op een occulte macht. De Nederlandse levensbeschrijving luidt: Watchman Nee, de man die niet vluchtte.

Het volgende verhaal gebeurde in januari 1925. Watchman Nee was toen samen met zes andere jonge evangelisten in het dorpje Mei-wa, aan een met eilanden bezaaide riviermonding. Het was daar een oord van heidense duisternis, waar het Evangelie nog niet was doorgedrongen. Ze vonden tijdelijk onderdak op de zolder van het huis van een vriendelijke drogist. Er waren lawaaierige feestelijkheden ter ere van de afgod Ta-Wang (Grote Koning) en ter gelegenheid van zijn jaarlijkse grote feestdag. In de aanloop naar deze grote feestdag waren er allerlei activiteiten, waaronder ceremoniële bezoeken, voorouderverering, dobbelen en offeranden aan de verschillende huisgoden. De mensen wilden daarom ook niet luisteren naar de boodschap van de jonge evangelisten.

Een jonge evangelist, Li Kwo-tsjing, vroeg ongeduldig op de negende dag van de feestelijkheden aan de mensen: ‘Wat is er met jullie aan de hand? Waarom geloven jullie niet?’ Er werd gezegd, dat hun eigen god, Ta-Wang, volkomen betrouwbaar was. Zijn grote feestdag zou dit jaar op de elfde plaatsvinden. Deze datum was vastgesteld door waarzeggerij. In de afgelopen 286 jaar had hun god altijd voor mooi weer gezorgd op deze dag, die hij zelf uitkoos.  Li riep toen uit in zijn jeugdige vurigheid: ‘Dan beloof ik jullie, dat onze God, Die de enige ware God is, het zal laten regenen op de elfde.’ De toehoorders namen deze uitdaging aan, door te zeggen: ‘Afgesproken, als het op de elfde regent, dan is jouw Jezus inderdaad God, dan zullen we naar Hem luisteren.’

Watchman was er niet bij en schrok toen hij het achteraf hoorde. Hij vond dat de eer van de Heere is de waagschaal was gesteld, omdat ze Hem tot iets verplicht hadden. Op de zolder, waar ze verbleven, zochten ze de Heere in grote nederigheid in gebed. Daarbij kwam het woord tot Watchman: ‘Waar is de God van Elia?’

Dit was voor hen de verzekering dat God het zou doen regenen op de elfde. We lezen in Jak. 5:17-18: ‘Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hij wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.’ Het was zo’n duidelijke bevestiging van de Heere, dat ze het alom bekend gingen maken, dat het op de elfde zou regenen.

Aan de voorspelling van mooi weer op de grote feestdag van Ta Wang zat iets voorspelbaars. De helft van de bevolking bestond uit vissers, die veel op zee waren. Zij konden op gemak het weer enkele dagen van te voren voorspellen.

Op de elfde sliepen ze uit. Watchman werd gewekt door de zonnestralen die door het dakvenster naar binnenschenen. Het was al zeven uur geweest. ‘Het regent niet,’ riep hij uit. Hij knielde daarna neer en bad: ‘Heer, geef ons alstublieft regen.’ Weer hoorde hij duidelijk de woorden: ‘Waar is de God van Elia?’ Toen ze na een tijdje aan de ontbijttafel zaten, was er nog geen wolkje aan de lucht. Toen hij om een zegen voor het eten vroeg, bad Watchman; ‘Het is nu tijd, het moet nu gaan regenen. We mogen de Heer er nu aan herinneren.’ Voordat ze amen gezegd hadden, hoorden ze de eerste druppels op het dak vallen. Tijdens het eten van hun rijst, regende het flink. Bij de tweede kom rijst, stelde Watchman Nee voor om de Heer opnieuw te danken en te vragen om een zwaardere regenval. Terwijl ze hun tweede kom leeg aten, plensde het van de regen. Tegen de tijd dat ze klaar waren met eten, stonden de straten al blank. Het water was toen al gestegen tot voorbij de drie treden van het trappetje naar de deur van de drogisterij.

bid 44p

Bij het begin van de regen hadden al enkele jongere dorpsbewoners openlijk gezegd: ‘Dat is God. Ta-Wang is geen god meer. De regen heeft hem binnen gehouden.’ De echte aanhangers probeerden de feesttocht toch nog op gang te zetten. Ze plaatsten de afgod op zijn draagstoel en kwamen met hem naar buiten. Toen begon het echter te gieten.

Na enkele meters struikelden verschillende dragers en viel Ta-Wang op de grond; daarbij brak hij zijn kaak en zijn linkerarm. Zo goed en zo kwaad als het ging repareerden ze hem en gingen ze toch door met de processie. Al glijdend en struikelend werd hij nog enkele straten versleept, maar toen maakte de vloed er een einde aan. Sommige van de dorpsoudsten, van zestig tot tachtig jaar oud, waren uitgegleden en bevonden zich in grote moeilijkheden. Daarna volgde de afkondiging: ‘Vandaag is het de verkeerde dag. Het feest moet op de veertiende, om zes uur ’s avonds plaatsvinden.’

De evangelisten vroegen de Heere om regen op de veertiende, terwijl het de dagen daarvoor mooi weer zou zijn. In de drie volgende dagen gaf God hen meer dan 30 bekeerlingen in Mei-Wa en omgeving.

Op de veertiende hebben ze tegen de avond nog tot de Heere gebeden, om Zijn belofte te vervullen. We lezen verder in het verslag: ‘Zijn antwoord kwam geen minuut te laat, in de vorm van plensbuien, die gepaard gingen met overstromingen, juist zoals de vorige keer. Satans macht, gemanifesteerd in deze afgod, was gebroken. Ta-Wang zou nooit meer de plaats innemen, die hij tot nu toe bekleed had.’ De zending, die verantwoordelijk was voor het gebied, nam daarna de zorg voor de nieuwe gelovigen op zich.

***

Opdrachten:

1. Hoe heeft het bidden jou wel eens geholpen?

2. Kun je iets vertellen over een bijzondere gebedsverhoring?

***

3a. Lees samen de volgende teksten:

Filippenzen 4:4-9: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

1 Thess. 5:16-18, waarin we worden opgeroepen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’

3b. Hoe komen die teksten bij je over als je kijkt naar je eigen omstandigheden en geloofsleven?

Rondom het overwinnend gebed, dat verhoring ontvangt, zijn nogal eens de volgende zaken aanwezig (die je ook vindt in de teksten hierboven):

– Bidden naar de wil van God 

– bidden in de Naam van Jezus

 – vreugde in God

– niet bezorgd zijn,

– alle verlangens bij God brengen door bidden en smeken

– God danken in alles

3c. Welke van deze zaken herken je bij jezelf?

3d. Waarom zijn de andere zaken niet zo bij jou aanwezig? Hoe zou dat komen?

***

4a. Kies eens uit de volgende lijst welke woorden en zaken over het algemeen het beste bij jouw gebeden passen:

A. zwakheid – B. om vergeving te ontvangen – C. om nieuwe kracht te ontvangen – D. om te herstellen – E. moeilijk – F. weinig resultaat – G. twijfelachtig – H. zorgelijk – I. vragen om hulp – J. klagen – K. hopeloos – L. uit behoefte – M. om tot rust te komen – N. om God te aanbidden – O. om bij Jezus te schuilen – P. gelovig – Q. volharding – R. met troost – S. met dank – T. met vreugde

4b. Deel het daarna met elkaar als een persoonlijke belijdenis.

4c. Houd samen een bemoedigend gebedsronde.

***

5. Bespreek samen het volgende tekstgedeelte. Is het herkenbaar?

De Amalekieten vielen aan op de zwakke achterhoede bij de Israëlieten. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg. Zo zullen ook de kwade geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Er wordt vertaald, dat Amalek de achterhoede afsneed, terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. De achteropgeraakte Israëlieten waren weerloos.

6. Waarom is het is gevaarlijk als je geïsoleerd raakt in de geestelijke strijd?

7. Wat denk je van het volgende tekstgedeelte? Waar heb je Jezus voor nodig?

Mozes was ook als een middelaar voor Israël (zie Ex. 32:30-35). Jezus is de Middelaar, Voorbidder, Pleitbezorger tegen veroordelingen, Advocaat, Helper, Zaakwaarnemer en Voorspraak voor de gelovigen. In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’

8. Bemoedigt het volgende tekstgedeelte jou? Waarom?

Jezus bid voor de gelovigen (zie Joh. 17:9) Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’ Jezus hield Petrus vast, ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening.

***

9. Hoe kun je de macht van God inroepen in je geestelijke strijd tegen kwade machten en negatieve gedachten? Betrek hierbij het volgende tekstgedeelte:

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Daardoor proclameerde Mozes de macht van God, waardoor de vijand werd verslagen. Zo kunnen wij ook overwinnen in de geestelijke strijd.

We worden opgeroepen in Efeze 6:11 om de geestelijke wapenrusting van God aan te doen. Daarvoor lezen we in vers 10:‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’

***

10a. Bespreek samen Jak.5:13-16. In vers 15 wordt ons verzekerd: ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ (In een andere vertaling lezen we: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’)

10b. Denk na over de volgende verklaring en de vragen eronder?

God doet wonderen op het gebed! Hij belooft behoud en herstel van de zieke op het gelovig gebed. God kan je dan ook kracht geven om de ziekte geestelijk te boven te komen. Daarbij zijn ‘belijdenis van zonden en vergeving’ nodig voor genezing. Het kan hierbij ook gaan over (geestelijke) gezondheid voor de bidders, de groep en de gemeente.

Wat betekent dat voor ‘het lichaam van de gemeente’? Waardoor kunnen wij samen herstellen en met elkaar gezond verdergaan?

 ***

Hieronder kun je aanklikken op een extra opdrachtenblad met twee liederen, teksten en bijbehorende vragen, die je tijdens een sessie kunt behandelen:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel liederen Dag 20 deel 2

Overwinnend gelovig gebed door Jezus Christus

***

Afsluitend lied voor proclamatie

Je bent veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

In geloof en gebed mag je steeds weer vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Psalm 91 is de ‘bevrijdingspsalm’, die van oudsher al werd gebruikt bij het bevrijdingspastoraat. Daarin spreekt je ook je vertrouwen uit. Je proclameert dan ook bij Wie je hoort en veilige bent. Kun je het beamen?

Hieronder volgt de tekst en uitvoering van Psalm 91 door The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,  krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht, beschutting in Zijn woning.

Hij die op Gods bescherming wacht, krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht, beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild, mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer, U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat. Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild, mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer, U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91 – U bent mijn schild

***

Het volgende lied van Sela steunt op de barmhartigheid en trouw van God. Laat je erdoor bemoedigend. Stel ook je vertrouwen de de Heere God.

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen. Hij houdt de wacht.

YouTube-video God zal voor ons zorgen | Sela

Tekst: Matthijn Buwalda, Adrian Roest muziek: Matthijn Buwalda, Adrian Roest