Zie op Jezus en Zijn offer om door Hem je kruis te kunnen dragen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

In dit bemoedigende artikel gaat het erover hoe kun je vergeving, troost en heling vinden in de wonden van Jezus. Hoe kun je helen van de oude wonden van afwijzing, mislukking en teleurstelling? Hoe kan een doorn in je leven nuttig zijn? We gaan op zoek naar antwoorden.

Er is verlossing en herstel bij Jezus en het kruis

waarom 11a

We staan in dit artikel stil bij het kruis op Golgotha en vragen onszelf af: Wat heeft Jezus voor de gelovigen weggedragen door Zijn lijden en sterven? Wat betekent het kruis voor ons? Wat kun je ontvangen aan de voet van het kruis als je gelovig met je nood, gemis en innerlijke pijn tot Jezus komt.

Zie op Jezus!

Geestelijke bevrijding van zonden, vrijspraak van straf en (innerlijke) heling kunnen we vinden in ‘het zien op Jezus’. Door gelovig te zien op de Verlosser en Heiland  gaan we beseffen waarom Jezus moest lijden en sterven aan het kruis. In Jesaja 53 kun je lezen over wat Hij voor de gelovigen heeft gedaan.

waarom 12b

In de Jes. 53:3-6 wordt geprofeteerd over de beloofde Messias: ‘Hij was  veracht, de onwaardigste onder  de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4. Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5. Maar  Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen. 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’

Het is belangrijk dat we weten wat Jezus, als het onschuldige Lam van God, heeft weggedragen aan het kruis. Johannes de Doper heeft Hem aangewezen en gezegd in Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Je ziet op de volgende afbeelding wat Hij heeft weggedragen:

waarom 14d

De geselslagen en kruisnagels waren bedoeld voor schuldige misdadigers. Naast Jezus hingen ook twee misdadiger vastgenageld aan een kruis. Door het gelovig zien op Jezus werd één van hen gered, om in te kunnen gaan in de eeuwige heerlijkheid. Zijn schuld voor God ging over op Jezus. Zijn zonden werden vergeven naar het Lam van God. (Vergeven betekent letterlijk: ‘ver-weg-geven’.) Wat moet er van ons weggegeven worden aan Jezus, om onschuldig voor God te kunnen staan?

waarom 13c

Op de afbeelding hieronder zie je symbolisch de kruisnagels, ingevuld met woorden, die een zondaar moeten treffen. Zoals de moordenaars aan het kruis is het voor een ongelovige zondaar rechtvaardig dat hij ook straf moet ondergaan om zijn zonden. waarom 16f

Als je gelovig mag zien op Jezus, zoals de ene man aan het kruis deed, dan zijn jouw zonden door het offer van Jezus gestraft en vergeven. Je ziet het hieronder:

waarom 17g

De scherven van het verleden brengen pas geluk als je ze aan de voet van het kruis brengt. Gelovigen zijn welkom bij de Jezus met hun oude wonden, vuile zonden, gebrokenheid en gebondenheid.

Kruisnagels, scherven en doornen

Op deze loopbaan van het geloof kun je worden gehinderd door zonden en wonden. Ik wil in dit artikel aangeven dat de kruisnagels(spijkers) van de zonden en afdwalingen van de gelovigen aan het kruis horen, waar ze aan Jezus vergeven zijn. (Vergeven betekent: ‘ver-weg-geven’.)

Verder symboliseer ik in dit artikel de wonden door de scherven die er in ons leven kunnen zijn.  Dat kunnen scherven van afwijzing, pijn, angst, boosheid, emotionele zwakheden en gebroken zondige eigenschappen zijn. Deze behoren te worden weggelegd aan de voet van het kruis.

Je kunt denken aan kruisnagelsscherven en doornen in je leven. Die kunnen je behoorlijk hinderen op de loopbaan van het geloof. Kruisnagels horen symbolisch aan het kruis te worden gespijkerd. Die vind je in de teksten van Jesaja 53. Je mag ook je scherven aan zorgen, zonden en pijn bij het kruis brengen, die je pijnlijk belemmeren op de weg van het geloof.

De volgende vragen komen bij de opdrachten aan het einde van dit artikel aan de orde. Denk er alvast over na:

Hoe kun je zonden in je leven kruisigen?

Welke scherven in je leven wil je bij het kruis brengen?

Je kunt er kiezen uit de volgende afbeelding: 

waarom 24m

Het geestelijk nut van ‘een doorn in het vlees’

Een pijnlijke doorn in het vlees, waardoor je jezelf zwak voelt, kan overgave aan God uitwerken. Daardoor kan de kracht van Christus in je komen wonen. Zie 2 Kor. 12:7-10. Je kunt dan ook worden bemoedigd door de Heere, met de woorden Die Hij tot Paulus sprak (in vers 9):

‘Mijn genade is voor u genoeg,

want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’

Paulus ontving een scherpe doorn in het vlees, die hem leek te hinderen in zijn bediening op de loopbaan van het geloof. Het kan een lichamelijke (oog)kwaal zijn geweest. Dit diende hem echter nederig en afhankelijk te houden. Paulus heeft bijzondere openbaringen gehad, waarbij zelfs is weggevoerd in het paradijs. Je leest ervan in 2 Kor. 12:1-4. Hij geeft verder aan in de vers 7: ‘En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan,  om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.’

waarom 25n

De doornen geven echter volharding in de kracht van Jezus. We lezen dat bij Paulus in 2 Kor. 12:8-10, waar hij getuigt: ‘8. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 9. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Uw genade is mij genoeg!

De liefde en genade van God in het geven van Zijn Zoon voor onze zonden is onbegrijpelijk groot. Dit dieptepunt van lijden is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis als het gaat om de genade en verzoening van God naar de mens. Dit loopt uit op een eeuwige verwondering en aanbidding. Voor alle gelovigen is de genade van God genoeg.

Heb je deze genade al ervaren?

Is deze genade voor jou ook al genoeg?

Zie het in het bekende lied 614 uit opwekking. Je kunt het na de liedtekst beluisteren via de links naar YouTube uit opwekking of naar mooie samenzang met instrumenten en een kinderkoor.

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

Jezus heelt wie gebroken van hart zijn

Jezus Christus is de van God gezalfde Redder, Bevrijder en Heler (de Heiland). Hij kondigt Zichzelf aan  in Luk. 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Jezus predikte op aarde het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal onder het volk (Matth. 9:35). In het volgende vers mogen we in het hart van de Heiland kijken: ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Hij zegt het in Matth. 11:28 ook tegen ons: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven.’

Voor herstel van beschadigde emoties, pijnlijke herinneringen en zelfbeschuldigingen hebben we Jezus nodig.

Word je nog gekweld door pijnlijke herinneringen en schuldgevoelens? Wat hebben ze je aangedaan? Wat doe je jezelf aan?

Ik laat pijnlijke herinneringen aan het woord:

‘Verdien ik deze doornenkroon,

vol van gebroken gedachten,

die ik niet kan herstellen?’

Zie op de gepijnigde en gegeselde Jezus!

Zie de Mens, zie de Koning!

Lees Joh.19. Zie je Hem in de verzen 1-3 jouw pijn (weg)dragen? We lezen daar: ‘Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.’

Je hebt heling nodig. Door Zijn wonden is er voor jou genezing! We lezen in de Engelse Bijbel in Jes.53:5: ‘And by His stripes we are healed.’

De pijnlijke doornen in het leven en gedachten van gelovigen zijn symbolisch als in een doornenkroon gevlochten. Die kun je er vanuit zelf niet zomaar uit verwijderen.

De doornen zijn op het hoofd van de Zaligmaker gedrukt. Hij is de Plaatsvervanger voor de gelovigen. Als je dit gelovig inziet, draagt Hij jouw pijn weg. Werp dat een intens gelovige blik op deze Zaligmaker! Er is geen andere Weg…

De Heiland roept je toe vanuit Jes.45:22: ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’ (In het Engels: ‘Look to Me, and be saved.’) Hoe ver je jezelf ook van Hem verwijderd voelt, Hij ziet je, Hij kent je en roept je op om alleen maar op Hem te zien. Wat gebeurt er als je oprecht tot Hem gaat in je donkere toestand, en hoog naar Hem opziet? Dan is er voor jou de belofte uit Mal.4:2: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.’

We lezen in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ 

Zie dan maar op Zijn doorboorde handen, die in het Evangelie naar jou zijn uitgestrekt. Het zijn helende handen, om jouw innerlijke wonden te genezen. Zijn bloed dat reinigt ons, doet ons leven en maakt ons vrij. Kruip dan maar tot aan de voet van het kruis. Het bloed van de verzoening druppelt naar beneden in het schuldige hart, in het lege hart en in het verdrietige hart. Het bloed blijft vloeien tot in jouw dieptepunt… en zo bereik jij het hoogtepunt!

***

Wat kun je ontvangen door het offer van Jezus aan het kruis?

– Je vindt nieuw leven en heling door Hem.

Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jes. 53:5 ).

We lezen in 1 Petr. 2:24 over Jezus en het nut van Zijn lijden voor de gelovigen: ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.’

– Je wordt bevrijd van de slavernij van de zonde.

Door het geloof ben je betrokken bij het offer van Jezus aan het kruis, zodat je geen slaaf meer bent van de zonde.

Paulus leert ons immers in Rom. 6:6: ‘Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.’

– Je bent dan ook vrij van veroordeling en beschuldiging.

Jezus heeft aan het kruis de wet van God vervuld, waardoor er vrijspraak is voor een zondaar die in schuldbelijdenis en geloof tot Jezus komt. Aan de voet van het kruis mag je dan weten dat het handschrift (de schuldbekentenis of schuldbrief) dat tegen je was, aan het kruis is genageld. De bewijslast tegen is is daarmee uitgewist.

We lezen dat in Kol. 2:12-14 dat we ‘door het geloof van de werking van God’, samen met Jezus levend gemaakt zijn, ‘door al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen’.

waarom 15e

Het Griekse woord voor handschrift (bewijsstuk  in de NBG-vertaling) dat Paulus hier gebruikt is ‘cheirographon’. Dit woord wordt gebruikt voor een handgeschreven en ondertekende schuldbekentenis of schuldigverklaring. Het was dus een met de handgeschreven akte.

De cheirographon werd ook gebruikt bij de kruisiging van een crimineel. Alle aanklachten en bewijsstukken (soms een hele waslijst) werden op een stuk perkament geschreven en aan het kruis van de misdadiger vastgenageld, zodat iedereen kon zien waarvoor hij was veroordeeld.

Wanneer de schuld was afbetaald werd de ‘cheirographon’ ongeldig gemaakt door deze met een scherp voorwerp te doorboren.

Gelovige, door de offerdood van Jezus is het handschrift (de wettige aanklacht), dat tegen ons getuigde, uitgewist! Onze waslijst van zonden is dan afgewassen. Het is vergeven, dat betekent letterlijk ‘ver-weg-gegeven aan Jezus en door Zijn verzoening weggewassen’.

De schriftelijke aanklacht dat op het kruis van Jezus was aangebracht, was opmerkelijk.  We lezen in Joh. 19:19: ‘En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN.’ Het was zelfs in drie talen geschreven: in het Hebreeuws, Grieks en Latijn (vers 20).

– Je ontvangt kracht en vernieuwing door Jezus.

Een doorn in het vlees kan nodig zijn om op Jezus Christus te zien, opdat Zijn kracht in je komt  wonen (zie 2 Kor. 12:7-10). Struiken met doornen kunnen tot bloei komen. Door de genade van God komt er zelfs een levensvernieuwing, zoals we zien in Jes. 55:13: ‘Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen.’

Door levensvernieuwing en geloof krijg je de gezindheid van Jezus. In Filip. 2:5 worden we opgeroepen: ‘Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.’ In hoeverre is je geestelijk karakter al vernieuwd naar het (voor)beeld van Jezus Christus en op Hem gaan lijken?

Wat gebeurt er bij het kruis?

Denk maar eens na over de volgende twee coupletten en het refrein van het mooie lied ‘Bij het kruis’van Chris Tomlin, e.a. De Ned. tekst is van Harold ten Cate. Je kunt het vinden in Opwekking 775. Herken je het al in je eigen leven?

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon,

en wast ons schoon.

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon,

en wast ons schoon.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw,

en ik leef door U, en ik leef door U!

Jezus.

 Je kunt het via de volgende link beluisteren:

YouTube-video Opwekking 775 – Bij het kruis – CD39 (live video)

***

Wat doen we met aanklachten en schuldgevoelens?

Op de website van Peter en Vanessa Steffens wordt verklaard, dat aan het kruis werd genageld ‘dat aan de grondslag lag van de veroordeling; de overtreding van de wet’. Er wordt opgemerkt, dat Jezus heeft daar afgerekend met onze schuld. Het gaat in Kol. 2:14 dus om het handschrift waarop al onze zonden staan geschreven, dat is: alles ‘dat tegen ons getuigde’ – en dat is dus met Jezus aan het kruis genageld. Op de genoemde website wordt daarbij gesteld:

‘Daardoor zijn wij vrij van iedere aanklacht.’

In het artikel van Peter en Vanessa lezen we verder ter bemoediging  onder het kopje ‘Aanklachten en schuldgevoelens’:

‘Soms strijden gelovigen met schuldgevoelens vanwege zaken die zij in het verleden hebben gedaan. Natuurlijk is het belangrijk dat wij onze zonden belijden en voor zover dat mogelijk is moeten we de schade die we hebben veroorzaakt trachten te herstellen.

Zacheüs was zelfs bereid om mensen die hij als oppertollenaar had afgeperst een viervoudige vergoeding te geven (Lukas 19:8) wat veel meer was dan de Tora voorschreef (Leviticus 6:3-5).

We hoeven niet te ontkennen wat er in het verleden is gebeurd. Maar wanneer wij onze zonden aan God belijden, plaatst Hij al onze schuld op Jezus (Jesaja 53:6).

Paulus zegt het zo mooi in dit gedeelte: alles wat tegen ons getuigde (ons beschuldigde) wordt dan doorboord aan het kruis en daardoor uitgewist (Kolossenzen 2:14).’

Er wordt verder verklaard in het artikel op de website: ‘Is het niet geweldig om te weten dat het handschrift dat tegen ons getuigde letterlijk is ‘doorgekruist’ aan het kruis van Jezus. Daardoor heeft de Boze of enige andere macht of overheid niet langer de mogelijkheid om ons te beschuldigen of aan te klagen. In Kolossenzen 2:15 zegt Paulus letterlijk dat ze allen zijn ontwapend. Het Griekse woord ontwapenen betekent ook ‘uitkleden’. Met andere woorden: Jezus heeft de Boze in zijn hemd gezet.

Hoewel we eerst schuldig waren kan nu niets of niemand ons nog beschuldigen omdat alles wat tegen ons getuigde volledig is uitgewist!’

In het artikel van Peter en Vanessa wordt aangegeven

hoe je er praktisch het volgende mee kunt doen:

‘Wanneer de Boze je toch blijft lastigvallen met beschuldigingen, maak dan een lijstje met daarop alle dingen die je beleden hebt maar waar de Boze je toch nog op aanklaagt.

Kruis daarna alle aanklachten door (of doorboor elke aanklacht met een scherp voorwerp) en bidt daarbij bijvoorbeeld de volgende woorden:

“Dank u Vader dat al deze zonden met Christus aan het kruis zijn genageld waardoor alles dat tegen mij getuigde is uitgewist. Hierdoor heeft de Boze geen grond meer om mij nog aan te kunnen klagen. Daarom weersta ik iedere aanval in de Naam van Jezus mijn Heer en Verlosser (1 Petrus 5:6-11). Vernietig daarna het lijstje volledig.’

Er wordt verder uitgelegd in het artikel: ‘Niets heeft het recht om ons in ons functioneren te belemmeren, want iedere aanklacht is onrechtmatig.

Schuldgevoelens zijn een emotie die mensen slecht over zichzelf doet voelen. Ze roepen een gevoel van schaamte op waardoor mensen verder van God af komen te staan. Verder werken zij verlammend.

Schuldgevoelens moeten niet worden verward met de overtuiging van zonde door de Heilige Geest. De Geest overtuigt van wel zonde maar Hij wijst daarbij altijd op Jezus en Zijn volbrachte werk. Hij is de Parakleet (trooster, helper, advocaat) Die ons ondersteunt in het opruimen van dingen uit ons verleden en bij het belijden van onze ongerechtigheden, maar Hij klaagt ons nooit aan en Hij speelt zeker niet met onze emoties.

Wanneer we met Zijn  hulp afrekenen met zonde, komen we altijd dichter bij God en komt er vrede en blijdschap in ons leven.’

Breng het bij het kruis!

In de Christenreis van John Bunyan zie je hoe Christen zijn pak van zonden kwijtraakt bij het kruis. Toen hij gelovig opzag naar het kruis, en daar de verzoening door Jezus aanvaarde, viel het zware pak van zijn rug in een diepe put. Er staat in een toevoeging bij, dat hij het niet meer heeft teruggezien. waarom 19h

Het is opmerkelijk wat we lezen over de vergevende genade van God in Micha 7:18-19: ‘Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid  vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.’  Dat is een plaats waar je niet meer bij kunt. God heeft de zonden van de gelovigen weggeworpen in Zijn vergevende liefde.

Voor deze zonden in de zee van vergeving geldt het:

‘Verboven te vissen!’

***

Weet je uit ervaring wat wordt gezongen in Opwekking 773 over de vergeving en reiniging bij het kruis? Je vindt het lied hieronder:

waarom 32u

Denk maar eens na over de volgende twee coupletten en het refrein van het mooie lied ‘Bij het kruis’van Chris Tomlin, e.a. De Ned. tekst is van Harold ten Cate. Je kunt het vinden in Opwekking 775. Herken je het al in je eigen leven?

 Je kunt het hele lied via de volgende link beluisteren:

YouTube-video Opwekking 775 – Bij het kruis – CD39 (live video)

***

Het bloed dat redt, verzoent, vergeeft en reinigt

waarom 31t

Als je mag geloven, voel je het wel aan dat je Zijn reinigende kracht en reinigend bloed steeds weer opnieuw nodig hebt. Welke waarde heeft het reinigend bloed van Christus voor je? Is het volgende lied van Michael Christ ook uit jouw hart gegrepen?

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Beluister dit lied (Opwekking 315) maar eens, zoals het is gezongen op Nederland zingt-dag van 2014. Let erop hoe mooi de ‘zandtekenaar’ het met stift en verf het uitbeeldt. Zonde en pijn worden gereinigd door het uitgebeelde bloed. Het bloed van Jezus reinigt de gelovige van alle zonden.

Kees Kraaijenoord zingt het lied en Arie van der Veer bidt er bij.

YouTube-video Nederland Zingt-dag 2014: Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Wat gebeurt er als het verzoenend bloed van Jezus door genade en geloof aan ons leven wordt toegepast door het werk van de Heilige geest van God? Je ziet het op de volgende afbeeldingen:

Bloed dat reinigt 12c

Bloed dat reinigt 14d

 Bloed dat reinigt 16f

  ***

Je wordt opgeroepen om in het geloof op Jezus te zien en Hem te aanvaarden in je hart, zoals Hij wordt aangeboden. Aan het kruis heeft Hij Zijn leven geofferd voor de zonden van zondaren.

Als je gelooft, is er ook voor jou bevrijding en reiniging van de zonden en het kwaad. Dan gelden voor jou ook de geweldige voorrechten die horen bij de genade van God. Deze worden verwoord in het volgende lied van Sela (tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán). Kun je het al meezingen?

JEZUS LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,

door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,

laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,

mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:  U bent alles waar ik voor leef!

***

Hieronder kun je op het lied aanklikken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij

(CD/DVD Live in Groningen)

Kun je het geloven?

De opofferende liefde van Christus is niet onbegrijpelijk groot, ja, volmaakt. In Joh. 3:16 lezen we: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Laat het aangrijpende lied van Sela over het lijden en sterven van Jezus op je inwerken. (Je kunt het vinden in Opwekking 706.) Wat doet het lijden en sterven van Jezus jou? Wat betekent het voor je?

Kun je het ook in het geloof zeggen, en getuigen:

‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij.’ 

Lees en beluister het lied via de link (waarin het in een samenkomst door Sela wordt gezongen):

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan; in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God, Die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij; in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Heere leeft! Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Heere leeft! Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

Het is goed en nodig om met een vrijmoedig gebed te smeken om vergeving, en om dat ook in het geloof te verwachten. Het komt naar voren in het volgende lied uit Opwekking 125, dat in de schaduw van het kruis kan worden gezongen: waarom 18f

Heer ik kom tot U 2b Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde

Hieronder kun je aanklikken op het lied Opwekking 125 van G. Whelpton. Nederlandse tekst: Jan Visser:

YouTube-video Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

***

Laat je uitnodigen door het volgende lied van Annemieke Koelewijn. Het gaat hierbij om het gelovig zien op Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Hij heeft de Overwinning voor de gelovigen behaald. Zien is geloven… daarom:

Kom Zie

Kom zie, kom zie wat hier gebeurt. Kom zie, de deur is open.

Kom leef in vrijheid hier. Kom leef in de overwinning. 

Kom, rust nu maar eens uit, Kom rust maar in Zijn armen.

Kom nu, Jezus wacht op jou,

Kom nu maar in Zijn armen, Zijn armen open.

 

Kom leef en geef je last aan Hem.

Kom leef in overwinning. Kom hoop en geef jezelf aan Hem.

Kom, hoop op het woord gesproken.

Zijn armen zijn open…

***

YouTube-video Kom zie

***

Dank U voor het kruis, o Heer!

Dankbaarheid en liefde tot Jezus

Het volgende lied is ook geschikt voor  aanbidding en toewijding. Het is Opwekking 545 van Matt Redman. Ned. tekst: Elly-Zuiderveld-Nieman.

Denk na over het lied ‘Op dat moment’

Zie daarbij op Jezus, en op het offer van Hem aan het kruis. Weet je al dat Hij dat ook voor jou deed? Hoe kun je dat weten? Lees en beluister het aandachtig en bidden:

Jezus Heer, wanneer ik aan uw offer denk
zie ik een lijden, zo ongekend.
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk,
ben ik daar op dat moment, ben ik daar op dat moment.

Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed, 
en is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed.
Op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw.

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats, 
waar ik U zien zal, zoals u bent.
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat. 
Dank ik U op dit moment, dank ik U op dit moment.

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed, 
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed.
Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw.

Dank u voor het kruis,  dank u voor het kruis,
dank u voor het kruis, o Heer.

De diepe verlangens van een gelovige naar Jezus komen naar voren in Opwekking 774. In dit lied verlangen we alle glorie en de hoogste eer te geven aan God. Het zijn verheven woorden, die reikhalzen naar de hemelse heerlijkheid. Kun je het nu al vanuit je hart meezingen:

Ik verlang naar Jezus;

kostbaar Lam, dat stierf voor mij.

Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,

met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;

o mijn ziel. verhef zijn naam.

Ooit droeg Hij de doornenkrans,

nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied;

alle glorie voor zijn naam!

Hij alleen verdient de hoogste eer;

Hij, die heerst in eeuwigheid.

 

 Ik verlang naar Jezus;

alles zucht, tot aan die dag dat de aarde

vol zal zijn van de glorie van uw naam.

U verdient ontzag en eerbied;

alle glorie voor uw naam!

U alleen verdient de hoogste eer;

U, die heerst in eeuwigheid.

 

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer,

U bent oneindig mooi. U bent eindeloos mooi.

U bent eindeloos mooi.

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer,

U bent oneindig mooi.

 

Ik verlang naar Jezus;

kostbaar Lam, dat stierf voor mij.

Heel mijn leven geef ik U;

Heer, laat dat mijn offer zijn.

Auteur: Scott Ligertwood
Ned. tekst: Harold ten Cate

***

Wat gebeurt er bij het kruis?

Denk maar eens na over de volgende twee coupletten en het refrein van het mooie lied ‘Bij het kruis’van Chris Tomlin, e.a. De Ned. tekst is van Harold ten Cate. Je kunt het vinden in Opwekking 775. Herken je het al in je eigen leven?

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon,

en wast ons schoon.

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon,

en wast ons schoon.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw,

en ik leef door U, en ik leef door U!

Jezus.

 Je kunt het via de volgende link beluisteren:

YouTube-video Opwekking 775 – Bij het kruis – CD39 (live video)

***

Proclamatie bij het kruis met uitleg, bespreking en gebed  

Als er een kruis aanwezig is in de ruimte, kan de volgende opdracht worden uitgevoerd. Je kunt dat nog in de kleine groepjes doen. Je kunt dan kijken op de lijst hieronder wat je bij het kruis wilt brengen. Je kunt het voor jezelf eerst aankruisen. Het kunnen de positieve zaken zijn: van geloof t/m aanbidding. Je kunt ook de negatieve zaken en gevoelens brengen bij het kruis: van berouw t/m depressiviteit. 

Je kunt ook aankruisen dat je anderen of jezelf wilt vergeven. Verder kun je aangeven wat je wilt opruimen aan negatieve zaken en zonden in je leven. Geef ook aan als je bij God en Jezus wilt schuilen, en dat je jouw Heiland en Heer meer wilt leren kennen en liefhebben.

Hieronder zie je de lijst waaruit je kunt kiezen om aan te kruisen:

Proclamatie bij het kruis

Verdere uitleg proclamatie bij het kruis

Je kunt bij de proclamatie bij het kruis liederen afspelen en laten meezingen. Je kunt daarbij beginnen met Opwekking 545 en/of 774, die je hierboven kunt vinden.

Een ieder kan dan naar het kruis gaan met de aangekruiste lijst, en het papier dan daarbij neerleggen. Je kunt dat biddend in jezelf doen.

Tijdens de geestelijke overgave en toewijding kan ook het volgende lied worden afgespeeld. Het is Opwekking 582. Het is een gelovig antwoord op het offer en het aanbod van Jezus Christus. Je mag jezelf dan (weer) aan Hem overgeven, toevertrouwen en toewijden wijden. Hieronder kun je de link aanklikken:

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn.  

Al mijn hoop,  
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,   
vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen,  
leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson.

Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman

 ***

Opwekking 775 kan daarna worden afgespeeld. (Het kan ook een ander toepasselijk lied zijn.) Je kunt het lied boven de proclamatie vinden.

***

Opdrachten

Samen lezen Jesaja 53:1-12

Over Jezus lezen we in Jesaja 53:3 dat Hij veracht was en gezien werd als de onwaardigste onder de mensen.

Opdracht 1 – Bespreek samen Jesaja 53

a. Om de beurt kunnen de groepsleden daarbij een tekst noemen

     die hen het meeste aanspreekt, en waarom dit zo is.

b. Wat heeft Jezus volgens de verschillende teksten geleden?

    Denk hier samen over na.

c. Hoe is Zijn innerlijke houding hieronder geweest?

d. Waarom is Zijn lijden belangrijk voor ons?

Hoe kunnen we herstel ontvangen door de wonden van Jezus?

We lezen in de Jes. 53:4-5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

2. Bespreek hoe we vergeving, herstel en heling kunnen ontvangen door de wonden, het lijden en het sterven van Jezus Christus.

Het geestelijk nut van ‘een doorn in het vlees’

Er kunnen speciale doornen in het vlees zijn. Paulus ontving een scherpe doorn in het vlees, die hem leek te hinderen in zijn bediening. Het kan ook een lichamelijke kwaal bij hem zijn geweest. Dit diende hem echter nederig en afhankelijk te houden. De doornen kunnen ons volharding geven in de kracht van Jezus.

Opdracht 3

a. Lees 2 Korinthe 12:7-10. Wat vind je van dit tekstgedeelte

       en de ervaringen van Paulus, die een doorn in het vlees kreeg?

       Waarom was dit nodig voor Paulus?

b. Waarom kan het nuttig zijn om een doorn in het vlees te houden

       als je let op 2 Kor. 12:7-10?

c. Wat herken je hiervan bij jezelf?

Wat doe je met het kruis, de scherven en de doornen in je leven?

Kruisnagels, scherven en doornen in je leven kunnen je behoorlijk hinderen op de loopbaan van het geloof. Kruisnagels behoren symbolisch aan het kruis te worden gespijkerd. Zonden en straf, ziekten en leed heeft Jezus op zich genomen en weggedragen. Hij heeft de pijn gedragen. ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jes. 53:5).

Je mag ook je scherven aan zorgen, zonden en pijn bij het kruis brengen, die je pijnlijk belemmeren op de weg van het geloof.

4. Hoe kun je zonden in je leven kruisigen?

5. Welke scherven in je leven wil je bij het kruis brengen?

    Je kunt er kiezen ook uit de volgende afbeelding:

waarom 24m

De genade van het kruis

Opwekking 614 is een aangrijpend lied over genade en voldoening.

6. Wat spreekt je aan in de volgende tekst uit Opwekking 614? Waarom?

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis  daar op Golgotha,

als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg. 

De liefde en genade van God in het geven van Zijn Zoon voor onze zonden is onbegrijpelijk groot. Dit dieptepunt van lijden is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis als het gaat om de genade en verzoening van God naar de mens. Dit loopt uit op een eeuwige verwondering en aanbidding.

Heb je deze genade al ervaren?

Is deze genade voor jou ook al genoeg?

Hoe groot is jouw dank en aanbidding?

7. Wat herken je bij jezelf in de volgende tekst uit Opwekking 775?

     Waarvoor wil je danken als je let op deze tekst? 

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;
waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;
waar mijn hart vergeving vindt en vrede.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw.

En ik leef door U, Jezus.

8. Kun je iets delen van jouw ervaring met Jezus en Zijn offer?

Samen bidden en danken