Cursus Geestelijk herstel Werkboek sessies 9-10

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Sessie 9

Zijn licht en liefde schijnen

Licht en Waarheid

Tijdens de ‘Cursus Geestelijk herstel’ zoeken we samen naar geestelijk bevrijding en herstel van beschadigde emoties. Wij doen dat in het licht van het Woord van God en het Evangelie. Waarheid en liefde zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het licht moet in de duisternis schijnen, om het kwaad te ontmaskeren. De oorzaken moeten aan het licht komen. Voor herstel en genezing moeten de oorzaken worden ontdekt.

In Johannes 1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Het grondwoord ‘phōtizō’ in vers 9 betekent ‘ergens licht op doen schijnen’, maar houdt mogelijk ook een innerlijk verlichten in.

Jezus getuigt in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart. Hoe kunnen we  het Licht in ons hart toelaten?  Wat zullen wij door het geloof dan gaan doen?

Je ziet op de afbeelding dat het meisje al een kaars heeft aangestoken, om het Woord van God te bestuderen. Ze gebruikt de middelen die nodig zijn om het Licht der wereld te vinden. Ze heeft een hart dat verlangt naar het contact met God. Hij heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord. Als je daar biddend en vertrouwend in zoekt, zul de redding in Jezus ook vinden. Dat wordt ons beloofd in het Woord van God.

Door het licht en de liefde van Jezus wordt onze liefde opgewekt, en herkennen wij ons in het lied van Tim Hughes  (vert. Peter van Essen):

Licht van de wereld,

U scheen in mijn duisternis;

Nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,

Bij U wil zijn elk moment. 

Liefde, licht en waarheid komen tot ons vanaf het kruis, waar Jezus de weg naar het eeuwige geluk heeft geopend. Voor geestelijk herstel moeten we elkaar brengen aan de voet van het kruis, waar Gods licht en liefde schijnen.

 

De onweerstaanbare kracht van het Licht

Door de kracht van Gods licht en liefde worden we verlicht, verwarmd en vernieuwd. We zien het ook bij de uitwerking van het zonlicht in de natuur. Sommige bloemen gaan open door het zonlicht. Ze lijken in het donker van de nacht wel te slapen. Zo is het ook bij ongelovige mensen. Zij zijn geestelijk dood in hun duistere zonden. Zij worden in Efeze 5:14 opgeroepen: ‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.’

Het licht en de gesloten bloem.

God komt met Zijn licht en liefde tot een hart dat voor Hem gesloten is. Waardoor gaat ons hart dan open? Denk eens aan een gesloten bloem en het zonlicht. Hieronder zie je een zonnebloem die zich helemaal heeft geopend:

Opdracht 1 voor alle aanwezigen:

1a. Als een bloem ’s morgens in het zonlicht opengaat, doet de zon dat, of de bloem?

1b. Als ons hart opengaat voor het licht en de liefde van God, waardoor gebeurt dit dan? Doet God dit, of doen wij dit? Wat is het geheim?

De zieke oester en het gesloten hart

In het volgende voorbeeld gaat het over een zieke oester. Een onderzoeker heeft een symptomen van een besmettelijke ziekte ontdekt bij een oester in de Oosterschelde. De kwekers in Yerseke zijn erg bezorgd. De oester ligt droog op het zicht. en nu moet deze worden geopend en onderzocht.

Het probleem is, dat de oester zich daarvoor niet wil openen. Het mag niet worden geforceerd door een schroevendraaier, om beschadigingen te voorkomen. De oester houdt zich bij de pogingen angstvallig gesloten. Zo is het ook bij een ongelovig hart van een mens. Je kunt het niet met geweld forceren als het gaat om het geloof. Ons hart moet van binnenuit worden geopend. De angst en weerstand moeten verdwijnen, en de wil moet omgaan.

Bij de mossel geeft de onderzoeker het na enkele pogingen op. Dan stijgt het water door de opkomende vloed. De oester komt onder water. De onderzoeker kijkt nog even om… en ziet ineens dat de oester zich vanzelf heeft geopend.

Het blijkt dat het diertje zich nu veilig voelt, en doorheeft dat er iets buiten in het water is wat hij nodig heeft. Als de oester droog ligt, houdt hij zich gesloten. En ook als het water bevroren is, zal de oester zich ook niet openen.

Dit is een mooi voorbeeld van een gesloten hart dat gaat beseffen dat hij iets buiten  en boven hem nodig heeft. Ons verlangen moet worden gewekt naar iets hogers. Door het Woord van God en de werking van de Heilige Geest gaan we dat inzien. Wij gaan dan reageren op het licht en de liefde van God. De stromen van levend water komen dan als een warme vloed over ons heen. Geen uitgedroogd, bevroren of verkild hart is daar tegen bestand.

Opdracht 2 voor de hele groep:

3a. Wat kunnen we leren van het voorbeeld van de zieke oester en het sloten hart?

3b. Hoe wordt een gesloten hart geopend?

3c. Wie wil deze opdracht met de hele groep delen?

Kun je iets vertellen over de toestand van je hart toen het nog gesloten was voor het Evangelie, en hoe het is geopend door (en voor) het licht en de liefde van God? 

De voorbeelden en de opdrachten over het zonlicht en de bloem, en ook over de oester en het hart, kunnen verder worden besproken in de kleinere discussiegroepjes

Kies niet voor de leugen van de verslaving, zoals je kunt zien in het volgende animatiefilmpje:

Tijdens de cursus willen het licht en de waarheid aan elkaar doorgeven in de Naam van Jezus. Door Zijn liefde en waarheid worden wij overwonnen. De Heilige Geest kan de harten verlichten. Dan kunnen we het ook gaan uitstralen naar elkaar toe. Het wordt vertolkt in het volgende lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

 

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Powerpoint van de twee afbeeldingen:

Licht en liefde bij het kruis

Opdracht 3 voor alle aanwezigen: 

Wat spreekt je aan in het lied en de afbeeldingen?

Jezus Christus is het Licht der wereld. (Zie Joh.8:12, 9:5, 12:35-36, 46.) Hij is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

Jezus is het Licht, de Weg, de Waarheid en het leven

Jezus biedt ons als de Heiland redding en heling. Vanuit het rijk van het licht worden ons heerlijke zaken aangeboden, die door het geloof in Jezus Christus tot ons kunnen komen. Je kunt het zien op de afbeelding.

De gelovigen behoren te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Efeze 5:8:‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.  Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen.

Jezus biedt ons als de goede Herder geloof, hoop, liefde, heling en leiding. Wij dienen dan wel een gelovige onderdaan te zijn van Zijn hemels Koninkrijk. Door deze genadegaven kunnen wij werkelijk gelukkig worden. Als wij ons in Zijn heerlijk licht bevinden, komt de waarheid aan het licht.

We lezen in Ps.36:10: ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

De waarheid maakt vrij

Het is een belangrijk geestelijke principe, dat de waarheid de leugen verdrijft. Je kunt erover lezen in Joh. 3:16-21, 31-36 en 1 Joh.1. Licht verdrijft de duisternis en geloof verdrijft de twijfel.      

Op het rechte pad van de waarheid klaart de mist in ons leven op

We lezen in Joh.3:21: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’  Het licht van Gods Woord brengt ons tot de waarheid.

Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid

Geloof je in de leugen of in de waarheid?

Gods licht en liefde schijnen

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de lichtbundel van het Evangelie. Licht, liefde, genade, vergeving en heling worden ons in het Evangelie gratis aangeboden. Denk eens aan het bekende lied:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd ons.

Schijn in mij, schijn door mij…

Je kunt het lied hieronder beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU

Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Kom, Jezus, kom)

We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt het op geen andere wijze verkrijgen. Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’.

We dienen Jezus als Zaligmaker en Koning

te aanvaarden en te erkennen in ons leven

Let op de hieronder afgebeelde lichtbundel:

        

Lezen: Joh. 1:1-18 en Joh. 3:16-21, 35-36

Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1. Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit de hemel naar de aarde.

Powerpoint bij sessie 9

over de lichtbundel

en het Evangelie voor weeskinderen bij Heidi Baker

Lichtbundelserie cursus Geestelijk herstel

Overweldigende genade van God

Jezus Christus is gekomen om te verlossen, te bevrijden, te herstellen en te genezen. Hij heeft de gehele mens op het oog, om er iets heel moois van te maken… tot eer van God en tot acceptatie en zaligheid van afgewezen zondaren.

Amazing grace!

Ken je het Engelse lied van de  vroegere slavendrijver John Newton (1725-1807), de bekende puriteinse prediker, die genade vond? Let op de woorden van het eerste couplet:

Amazing grace

 (how sweet the sound)

that saved a wretch like me!

I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see. 

 

YouTube-video Amazing Grace 

 Kun je het meezingen:

Genade groot, oneindig groot,

genade van de Heer.

Hij gaf mij leven door Zijn dood,

‘k was blind, nu zie ik weer.

 

Genade bracht mij tot geloof,

genade schonk Hij mij.

Genade voor geen geld te koop,

maakt mij voor eeuwig vrij.

 

In eeuwigheid zij Hem de eer,

Hij overwon de dood.

Hem zij de lof, de heren Heer,

om Zijn genade groot.

Jezus laat het ons zien

Lees Johannes 9

De blindgeborene uit Joh.9 moest ook lijden onder afwijzing. De Farizeeën uitten hun boosheid over de genezing door Jezus tegen de blindgeborene. Vol verachting voegden ze hem toe: ‘Jij bent geheel in zonden geboren, en leer je ons?’ We lezen verder in Joh.9:34 dat zij hem uit de synagoge wierpen. Dit is wel een heel erge vorm van afwijzing, dat ze deze aangeboren blindheid zagen als een straf van God. Ze zeiden daarmee tegen hem, dat hij daardoor ook door God afgewezen was. Jezus had hem al eerder van zijn lichamelijke blindheid genezen, maar heeft hem na zijn afwijzing door de godsdienst speciaal weer opgezocht.

Herken je deze afwijzing, maar ook de opzoekende liefde van Jezus? Verlang je naar een geestelijke aanraking, zodat je de Heiland zult herkennen?

Jezus vroeg hem (in vers 35): ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ De man kon Hem vanwege zijn geestelijke blindheid en onkunde niet herkennen en reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Vers 37 vervolgt: ‘En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt en die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En Hij aanbad Hem.’ 

Jezus vraagt jou ook: ‘Geloof je in de Zoon van God?’

Jezus staat bij je in het Evangelie

Zie naar Hem op, herken Hem,

aanvaard Hem,

verwonder je en aanbid Hem!

We gaan nu verder in de kleinere discussiegroepjes

Opdrachten naar aanleiding van de afbeelding:

1. Waarom is het schijnende Licht in de wereld al een genadig handelen van God? (Betrek hierbij: Joh. 3:16.)

2. Wat wil het zeggen dat Jezus Christus, het Licht der wereld, is gekomen voor de mensen? Heeft dat ook betekenis voor jou persoonlijk?

3. Waarom leidt het schijnen van het Licht in de duisternis tot confrontatie? (vergelijk hierbij Joh. 3: 19-20.)

In Joh. 1:5 lezen we dat de duisternis het Licht niet heeft ‘begrepen’. De Griekse woorden ‘ou kat-elaben’ moeten in verband worden gebracht met ‘heeft Hem niet gekend’ (vs. 10b), ‘hebben Hem niet aangenomen’ (vs. 11b), en moeten we vertalen met ‘heeft het niet opgenomen’, heeft het niet gegrepen’.

4. Met welke werkelijkheid (realiteit) hebben we daarom te maken als het Evangelie tot ons komt.

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking (op ons?). Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, kennis van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere werkt in het hart en leven van een gelovige.

5. Wat herken je bij jezelf van het proces van ‘schuld naar vergeving’ en ‘gebrek naar genezing’

6. Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’?

Hoe kunnen we herstel ontvangen?

Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te helen. Onder de lichtbundel van het Evangelie vindt  ook het proces van gebrek naar genezing plaats. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig hebben.

Geestelijke problemen hebben meestal te maken met

derving, gemis of gebrek

Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces duidelijk te maken met ‘verplaatsing’. Door de werking van de Heilige Geest en het  geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde, genade, vergeving en heling.

7. Op welke wijze kunnen we herstel ontvangen?

8. Vergeving betekent eigenlijk ‘ver-weg-geven’. Hoe kan dat gebeuren?

9. En wat heeft ‘de Heere Jezus als Zaligmaker’ hiermee te maken?

10. Hoe kunnen we deze lichtbundel uitbreiden? Waarom is dit zo nodig?

Wandel in het licht met Jezus!

Verlang je naar het licht en de liefde van God? Wil je dat Jezus, het Licht van de wereld je zal vernieuwen? Sta je er voor open om door het levende Woord en de waarheid te worden bevrijd? Laat dan het lied van Graham Kendrick, ‘Lord, the light of Your love is shining’ op je inwerken. In het laatste couplet lezen we in het Engels over de vernieuwing die het licht en de liefde van God kan uitwerken:

‘As we gaze on Your Kingly brightness,

so our faces display Your likeness,

ever changing from glory to glory.

Mirrored here may our lives tell Your story.

Shine on me, shine on me!’

Als het Licht van de wereld in je hart schijnt, zul je Hem heerlijk kunnen weerspiegelen, om Zijn verhaal door te geven in een duistere wereld. Ben je bereid om het Licht in je leven binnen te laten?

11. De serie afbeeldingen bij sessie 9 eindigde met plaatje 8. Daarop zit Jezus als Overwinnaar op de troon van het hart. Waarom kun je daardoor het licht blijven uitstralen? Welke vraag over deze serie heb je als huiswerk hierover opgeschreven?

Lees in het groepje de volgende tekst:

Zwerfkind of adoptiekind?

Heidi Baker is de schrijfster van het boek ‘Door liefde gedreven’. Het is in 2009 in onze taal uitgegeven. Vanaf 1995 heeft ze samen met haar man Rolland Baker al vele honderden (straat)kinderen en wezen mogen opvangen. Ze hebben gezien dat God op een wonderlijke manier heeft voorzien in de hulp aan meer dan 7500 kinderen.

De zwerfkinderen werden in haar opvangcentra geadopteerde kinderen. Zij kregen hierbij ook de voorrechten van adoptiekinderen. De kinderen konden dit zelf, vooral in het begin, soms moeilijk beseffen en innerlijk aanvaarden. In hun hart konden ze nog langere tijd ‘weeskind’ of ‘zwerfkind’ blijven, waardoor ze niet vrijmoedig gebruikmaakten van hun voorrechten. Heidi schrijft erover: ‘Als we kinderen van de straat pas in huis hebben genomen, zijn het doorgaans kleine straatrovers met een lijf vol luizen en schurft en over het algemeen is het akelig tuig.’

In het opvanghuis ontvangen ze veel liefde en een goede verzorging. Heidi verhaalt ons verder: ‘Eert zijn de nieuwe kinderen zo schuchter, dat ze niet eens iets uit de koelkast willen eten. Ze hebben het gevoel dat ze ervoor moeten werken als ze iets willen – of het moeten stelen. De kinderen die weten wie ze bij ons zijn, doen de koelkast open en pakken alles zelf!’

Deze kinderen hebben nog de geest van een weeskind of een zwerfkind. Heidi verklaart: ‘Zij zijn nog bang en vaak stelen ze of denken ze dat ze alles eerst moeten verdienen en hun best moeten doen om geaccepteerd te worden. Ze moeten eerst nog leren wat adoptie in Gods familie inhoudt en daarna leren geloven dat ze echt gewenst zijn. Heidi kan ons gelukkig ook doorgeven: ‘Het is heerlijk om te zien als ze een echte ervaring van geadopteerd te zijn krijgen. Dan veranderen ze echt en vinden ze blijdschap! Dat kan alleen maar gebeuren als het een geschenk van de Heilige Geest is.’ Ze geeft verder aan: ‘Naarmate de Vader de geest van deze in de steek gelaten kinderen en wezen geneest, gaan ze beseffen dat het Koninkrijk ook voor hen is. De kinderen die eens van ons stalen, zijn nu totaal veranderd en zijn de leiders van de nieuwe kinderdorpen. Zij hoeven zich niet meer te verbergen in de schaduw of rond te sluipen; hun hart is door God rein gemaakt en nu hebben ze Zijn goedheid gezien.’

Gedraag je als een geaccepteerd kind

In wat Heidi ons verhaalt en leert, zitten belangrijke geestelijke lessen. Wettische, twijfelende en angstige gelovigen kunnen zich ook ervaren en gedragen als een weeskind en zwerfkind, terwijl ze in werkelijkheid een adoptiekind zijn. Ze zijn aangenomen tot Gods kinderen en behoren zich daarom ook als een waardig en dankbaar kind te gedragen.

De jongste verloren zoon in de gelijkenis ontving van zijn vader het kleed en de ring, waaruit duidelijk bleek dat hij was geaccepteerd als een volwaardige zoon. Hij mocht daarna niet meer twijfelen aan de liefde van zijn vader en de acceptatie door zijn vader. Hij moest dit blijven geloven en niet luisteren naar vleselijke (schuld)gevoelens en minderwaardige gedachten. Hij moest zijn identiteit als geliefde zoon van zijn vader dankbaar blijven beseffen. Daarmee eerde hij zijn vader. Zijn vader zei zelfs tegen de oudste verloren zoon: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou’ (Luk.15:31).

De Geest van adoptie

We lezen in Rom.8:15-16: ‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’ De Heilige Geest wordt hier de ‘Geest van adoptie’ genoemd. Het Griekse grondwoord ‘huiothesia’ betekent ‘aanneming tot zoon, adoptie’.

De geadopteerde kinderen in het opvangtehuis van Heidi Baker hadden een vrije toegang in het hele huis en de voorraad in de koelkast. Heidi vertelt ons over het weeskind Ramadan, dat hij zo vol schaamte en verdriet was, dat hij niemand aan durfde te kijken. In het begin beet en schopte hij en zag hij er diep ongelukkig uit. Heidi zei hem, dat hij cola in de koelkast mocht pakken, wanneer hij maar wilde. Daarna zei ze: ‘Ramadan, ik ga je in bed stoppen en een liedje voor je zingen. Ik ga je in je ogen kijken en van je houden.’ En vanaf toen begon God zijn hartje te veranderen.

Genezing voor een verweesde geest

Heidi leert ons hierbij: ‘Zo gaat we allemaal een beetje met God om. We denken dingen als: ‘Mag ik dat echt? Mag ik echt die deur opendoen en van Hem drinken? Houdt Hij wel echt van me?’ Maar in de loop van de tijd geneest God onze in de steek gelaten en verweesde geest.’ Ze bemoedigt ons als gelovigen: ‘Wij mogen deel hebben aan Zijn vrede, Zijn vreugde, Zijn geduld, Zijn lankmoedigheid, Zijn genezing en Zijn voorzienigheid. Het staat ons vrij vertrouwelijk met Hem om te gaan en als zoon of dochter bij Hem in het verborgene binnen te komen.’

Door de liefde van God ontvangen wij vrijmoedigheid. We lezen in 1 Joh.4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ Gods liefde maakt ons dankbaar. We lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Het geloof werkt door de liefde, en leert ons te accepteren.

Zie je jezelf nog als een zwerfkind? of accepteer je gelovig dat je de rechten van een adoptiekind hebt? Het gaat erom hoe God over je denkt, en wat Hij je wil geven. De Heilige Geest leert het ons (zie 1 Kor.2:12).

12. Wat vind je van het verhaal van Heidi Baker?

13. Waarin herken jij jezelf?

14. Weet je het geestelijk verschil tussen een zwerfkind en adoptiekind?

15. Waardoor kwam er innerlijk herstel bij deze verweesde kinderen?

16. Hoe kun je jezelf innerlijk ervaren als een geaccepteerd kind van God?

17. Wat heeft de liefde van God al bij jou teweeggebracht?

18. Heb je nog nagedacht over de serie afbeeldingen over ‘ik of Jezus op de troon van mijn hart‘? Welke vraag heb je erbij opgeschreven?

19. Wat heb je er zelf van ervaren in je leven? En bij welk plaatje zit je zelf?

20. Waar verlang je nog naar als het gaat over geestelijk herstel of geloof?

21. Waar wil je voor (laten) bidden?

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst

Een oproep om te komen:

https://www.youtube.com/watch?v=yE7blgWT_Cs

 YouTube-video Ik ben de Heer die jou eens schiep – Rolof Mulder

En bij Hem te blijven:

https://www.youtube.com/watch?v=h61KiAJ7iLo

 YouTube-video Opwekking 616 – Houd mij dicht bij U

 

Huiswerk als voorbereiding op de volgende samenkomst:

– Lees voor jezelf Johannes 15:1-17. Schrijf op wat je aanspreekt in dit tekstgedeelte, voor de groepsdiscussie in sessie 10.

Mogelijkheid tot nazorg

Opdrachtenblad voor antwoorden,  notities en eigen vragen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Notities en eigen vragen:

 

 

Sessie 10

Geestelijke voeding

Onze geestelijke voedingsbron

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar zijn we onszelf aan het wortelen?

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Jezus is de Levensbron

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

Samen lezen Psalm 1

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Ps.1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2). 

Hoe ben je onderhouden en geholpen?

Wat weet je van de leiding van God in je leven? Hoe heeft hij je doorgeholpen in moeilijke tijden en bij gebrek.

https://www.youtube.com/watch?v=UldQn1gIEbM

 YouTube-video Voetstappen in het zand

Opdracht A – voor in de grote groep:

Wat spreekt je aan in dit lied en de afbeeldingen, als je terugkijkt op je leven?

Wie wil er iets van delen?

 

Let op de geestelijke voeding!

We zoeken in de komende sessies naar antwoorden op de volgende vragen:

– Waardoor laten we ons geestelijk voeden?
– Waarom is goede geestelijke voeding zo belangrijk?
– Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?
– Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve denkveld?

– Waardoor zullen we kunnen groeien in geloof, hoop, liefde, geestelijke rust en innerlijke vreugde?

We leggen het nu eerst uit met de geestelijke voedingskaart. Aan de linkerkant zie je het donkere (grijze) gedeelte: het negatieve denkveld. Daar heersen dus gevoelen van afwijzing, afgunst, angst, boosheid en twijfel. daar is ook onkunde aanwezig. De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de kwade gestelijke invloeden. Deze invloeden en ingevingen komen binnen via de gedachten. Ze worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde  zie je in het gele gedeelte de gevoelens acceptatie, veiligheid, liefde, geloof en hoop. Daar is ook kennis aanwezig. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden.

De geestelijke voedingskaart

Er kwam eens een indiaan tot geloof. Hij had daarna een gesprek met een zendeling. Hij zei tegen hem dat hij na zijn bekering een kwade agressieve zwarte hond en een goede witte hond in zich had. Dit ziet op de oude en nieuwe mens in een gelovige.

De zwarte hond won het steeds weer van de goede witte hond. Hoe meer hij de zwarte hond in zich bestreed, hoe agressiever deze werd. Hij vroeg de zendeling om advies: hoe kon hij de witte hond in zich laten overwinnen?

Hoe kan de witte hond in mij overwinnen?

Enkele weken na het gesprek kwam de zendeling de indiaan weer tegen. Hij vroeg hem hoe het ging met de zwarte en witte hond in zich. De indiaan zag er opgewekt uit. Hij reageerde verblijd dat de goede hond in hem de slechte steeds weer overwon. De indiaan had zelf de oplossing ontdekt: hij gaf de witte hond gewoon meer eten en liet de zwarte hond verhongeren.

De oude en nieuwe mens in de gelovige

In een gelovige is nog een ‘oude mens’ aanwezig, met negatieve gedachten en gevoelens, maar ook een positieve ‘nieuwe mens’, die sterker moet worden door het geloof in Jezus en de werking van de Heilige Geest.

De oude vleselijke mens in ons moet worden uitgehongerd en de nieuwe geestelijke mens in de gelovige moet blijvend worden gevoed door Gods Woord en de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt het uit Jezus Christus. Wij worden dan gevoed vanuit het leven van Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij verstaan dan de waarheid en de waarheid maakt ons vrij.

De duivel en zijn demonen infiltreren in het gedachteleven met leugens en Jezus leert ons de waarheid en wijst ons de goede weg. Hij deelt ons Zijn leven mee, waardoor we heling en geluk ontvangen.

Ik beeld het op de volgende twee pagina’s af door middel van een geestelijke voedingskaart. Je kunt deze op een A4 kopiëren en bewaren. Zie verder het artikel ‘Geestelijke voedingskaart’ op de website.

Deze kaart kan ons helpen om ons denken en onze gevoelens te bewaken.

Geestelijke voedingskaart algemeen

Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie

 via onze gedachten plaats?

Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?

Let er op wat Jezus Christus ons leert in de volgende verzen:

Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in

de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Joh.8:31: ‘Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen;

 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Joh.8: 36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben,

zult u echt vrij zijn.’

Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Rom.12:21: ‘Word niet overwonnen door het kwade,

 maar overwin het kwade door het goede.’

Deze velden zijn er, tot op zekere hoogte, ook bij de ongelovige mensen. Zij kunnen ook een bepaalde liefde en hoop in hun leven hebben. Zij kunnen ook geloof in zichzelf, anderen en de toekomst hebben. Het werkelijke geloof in God, de liefde tot Jezus en de werking van de Heilige Geest hebben zij echter niet ontvangen.

Hoe is dit bij gelovigen?

De gelovigen hebben in hun geestelijk leven een heerlijke toegevoegde waarde. Bij hen is het leven en werk van Jezus toegevoegd. Jozef is een type van Jezus Christus. Zijn naam betekent (hij die toegevoegd wordt). Bij de gelovigen is ‘het grijze veld’ de oude, vleselijke mens en ‘het gele veld’ de nieuwe, geestelijke mens. Het wordt op de volgende afbeelding zichtbaar gemaakt.

Geestelijke voedingskaart gelovige

Het geestelijk leven van de gelovige bestaat uit een oude en nieuwe mens.

De oude mens moet door ondervoeding afsterven en de

nieuwe mens moet door gezonde voeding groeien en sterker worden.

Alleen de nieuwe mens wordt gevoed en geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het uit Jezus Christus neemt (zie Joh.16:13-15).

Boze machten kunnen slechts infiltreren via de zaken van het grijze veld.

Paulus leert ons in de volgende verzen:

Rom.12:2: ‘Word innerlijk veranderd door de vernieuwing

 van uw gezindheid’ (word vernieuwd in uw denken).

Gal.5:16: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker

 de begeerte van het vlees niet volbrengen.’

Rom.8:14-15: ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid worden,

 die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’

Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’

Word niet opnieuw door het juk van de dienstbaarheid bevangen,

want je bent ‘tot vrijheid bevrijdt’.

 

Opdrachten in kleine groepjes over de voedingskaarten

1. Bestudeer samen de afbeeldingen en de bijbehorende teksten. Wat valt je daarin op?

2. Hoe staan het grijze en gele veld tegenover elkaar?
3. Waarom kunnen de boze geesten niets beginnen op het gele veld?
4. En waarom werkt de Heilige Geest niet op het grijze denkveld?
5. Wat is het verschil tussen ongelovige en gelovige mensen?

6. Hoe kunnen wij het kwade overwinnen door het goede? (Rom.12:21).
7. Hoe kun je voeding geven aan de zaken van het gele veld?
8. Wanneer voed je de verkeerde zaken van het grijze veld?

9. Wanneer strijd je op een wettische wijze tegen de zonde?
10. Hoe kun je de Heilige Geest in je laten werken?

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Er is een Bron van levend water.

Neem de hemelse voedingssappen in je op.

Je zult er nooit genoeg van krijgen!

Laat je voortdurend voeden door de Wijnstok

Samen lezen Johannes 15:1-17 

11. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte?

Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus.  Hij ligt geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

In het geloof lig je geestelijk aan het infuus

We hebben het verzoenende en reinigend bloed van Jezus nodig. Door dit bloed ontvangen we vergeving, herstel en reiniging. Pas als we aan Jezus verbonden zijn, gaan wij geestelijk vrucht dragen. En als we vrucht dragen, worden we gesnoeid, om meer vrucht te kunnen dragen (zie Joh.15:2).

Door het geloof

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Deze worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof. Het komt er voor ons dus op aan dat we door het ontvangende geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok.

12. Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

13. Waardoor kun je de hemelse Vader eren (volgens vers 8)?

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen. Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven.

Wil je veel vrucht dragen?

Christus leert ons in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheer­lijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’

In Joh.15 lezen we hoe we in de Wijnstok blijven en veel vrucht dragen. In Jezus blijven betekent alles van Hem te ontvangen en Hem willen blijven gehoorzamen. Als we in de Wijn­stok Jezus Christus blijven, zijn we ook in Zijn lief­de. En we blijven in Zijn liefde als we Zijn geboden bewaren.

Als we in Hem blijven, verlangen we Zijn wil te doen. Wat wij dan in Zijn Naam van de Vader zullen begeren, zal ons gebeuren (Joh.15:7,16). Dan zal ook de blijdschap van Christus in ons blijven. Dit is de weg om te komen tot geestelijke vervulling en volwassenheid. Het zal ook de nodige uitwerking hebben naar andere gelovigen toe.

In Joh.15:12 houdt de Heere Jezus ons het duidelijk voor: ‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar lief hebt, zoals Ik u liefgehad heb.’

Uit dankbaarheid tot eer van God

De gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid goede werken (vruchten) voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Wij dienen te streven naar ‘veel vrucht en naar blijvende vrucht tot verheerlijking van de Vader’ (Joh.15:8, 16). Veel blijvende vrucht behoort dus normaal te zijn in het geestelijk leven.

De volle bron van genade in een gezonde, volwassen gelovige stro­omt in deze vervulde gelovige vanzelf over. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof inge­plant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’

Jezus biedt ons Zijn vriendschap aan. In Joh.15:14 zegt hij tot Zijn gelovige leerlingen: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ Geestelijke slaven leven nog onder de wet, maar gelovige kinderen ontvangen vriendschap van Jezus. Hij weet als echte Vriend wat wij nodig hebben.

Hij leidt ons in de weg naar geestelijk herstel, blijdschap en vervulling. Zijn woorden uit Joh.15 zijn van ook voor ons van blijvend belang. Jezus geeft zelf aan in  vers 11: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.’

14. Hoe kun je in de Wijnstok blijven?

15. Wat kun je dan ontvangen?

16. Waarom heb je dat nodig?

17. Waarvoor is het belangrijk dat we veel vrucht dragen?

18. Bedenk nu eerst voor jezelf wat jouw blokkades zijn voor een gezond geloof. In het discussiegroepje kunnen de blokkades daarna worden genoemd.

19. Ga samen in gebed. Doe daarin belijdenis van het verkeerde.

20. Kom (opnieuw) tot Jezus om vergeving, reiniging, levenskracht en geloofsgroei.

Onderling gebed 

Afsluiting samenkomst met liederen

In toewijding:

https://www.youtube.com/watch?v=c1dAE6Sl-F4

 YouTube-video Opwekking 502 – Jezus ik wil heel dichtbij U komen

In vertrouwen, geloof en aanbidding:

https://www.youtube.com/watch?v=F057VCXk4go

 YouTube-video OPWEKKING 697 AL WAT IK BEN

Mogelijkheid tot nazorg

 

Opdrachtenblad voor antwoorden,  notities en eigen vragen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Notities en eigen vragen:

Slotopmerkingen over de cursus.

Hoe heb je het ervaren?

Wat heb je geleerd?