Overwinning in de geestelijke strijd

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Veel tekst op deze Website komt uit het volgende handboek:

Overwinning

in de geestelijke strijd

De overwinning door Jezus Christus staat in dit boek centraal

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)

In het handboek wordt er een boekje opengedaan over de misleidende activiteiten van satan in onze tijd. Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren?

De aangrijpende voorzeggingen vanaf Openbaring 12 worden gelegd naast de huidige ontwikkelingen. Het lijkt wel dat satan de laatste decennia al zijn verleidende kracht in de strijd werpt om de beslissende eindstrijd te strijden. In het digitale tijdperk staan hem de nieuwste uitvindingen ter beschikking.

We leven op het slagveld

De internetgeneratie beweegt zich op het slagveld van satan… De actuele gevaren worden in dit boek aan de hand van Gods Woord ontmaskerd.

Laten we ons maar onderwerpen aan de almacht van God. ‘De HEERE regeert!’ lezen we bij aanvang van de Psalmen 93, 97 en 99. Door het geloof in Jezus Christus zijn we veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste (lees maar in Psalm 91). Als volgeling en leerling van Jezus zijn we ook onder de bescherming van de grote Koning.

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

Wat gebeurt er achter de schermen?

In dit boek worden satan en zijn demonen ontmaskerd op macro- en microcosmisch gebied. Van de grote wereldwijde ontwikkelingen kunnen we afleiden wat er veelal verborgen (occult) gebeurt door demonen op kleiner en lager gebied (in de levens van individuen). Wat satan wereldwijd werkt en aanstuurt, werken de demonen op occulte wijze uit in de mensen die zich hiervoor openstellen. Door het wereldwijde gebeuren in dit boek te plaatsen naast de occulte praktijken van de demonen, komt er meer inzicht in de boze opzet van de occulte machten.

Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12).

Het gaat om de geestelijke strijd

In de Bijbel neemt de geestelijke strijd een zeer belangrijke plaats in. Je ziet dit duidelijk in de Evangeliën en de Handelingen. Vooral in de pastorale brieven van het Nieuwe Testament en het boek Openbaring zie je dat het ten diepste gaat over de overwinning in de geestelijke strijd. Als God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen!

Op weg naar de eindstrijd

De geestelijke strijd spits zich toe naar de eindstrijd. We lezen erover in Openb. 17:14:

‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ 

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!

Let op de volgende afbeelding

De illustratie laat zien hoe satan als de overkoepelende spin de heerser en bestuurder van het boze wereldwijde netwerk is. De demonische spinnen worden door hem geïnspireerd en aangestuurd. De mensen houden het wereldgebeuren in de gaten. Zij worden voorgelicht, geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de hooggeplaatste medewerkers van satan. In het vervolg zullen we zien dat dit de overheden, de machten en de geweldhebbers van deze eeuw zijn (volgens Efeze 6:10). Daar hebben wij tegen te strijden. Met de twee grote spinnen naast de spin satan worden het eerste wereldse beest 666 en het tweede antichristelijke beest (de valse profeet) bedoeld (uit Openb.13). De tien kleinere spinnen zien op de tien antichristelijke koningen (Openb.17:17). Samen vormen zij in de eindtijd een antichristelijk complot. Het is een vast en aaneengesloten machtsblok op politiek, economisch en religieus gebied. Zij zullen tot een ongekende macht komen in de nieuwe digitaal gestuurde wereldstad Babylon.

                                 

De kleine spinnen aan de onderkant van de wereldbol zijn de demonen: de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6:10). Zij vervullen op een occulte wijze de wereld. Ze zijn dus ook aanwezig onder, om en in de mensen. Al de spinnen zijn aan elkaar verbonden door het World Wide Web van satan. Zij hebben occulte digitaal contact met elkaar. De mensen worden door hen beïnvloed, belast en soms ook bezet.

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

Geestelijke strijd in de eindtijd

In Efeze 6:10-13 worden we opgeroepen: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’

         

Als je meer wilt weten over de geestelijke strijd in de eindtijd kun je de link naar het volgende PDF-document (E-boek) hieronder intoetsen. Als je daarna weer terug wilt naar deze pagina moet je op het pijltje (bovenaan) ‘terug’ toetsen.

BOEK: GEESTELIJKE STRIJD IN DE EINDTIJD

Geopenbaard in het Woord van God

Hieronder volgt een korte uiteenzetting over de geestelijke strijd in de eindtijd, zoals dit al in de Bijbel is voorzegd en geopenbaard.

De laatste periode van de wereldgeschiedenis zal zich kenmerken door een uitzonderlijk hevige activiteit van satanische machten. Er zal een herleving van de antichristelijke macht zijn in de eindtijd.

We zien in Openb.13 een imiterende antigoddelijke macht verschijnen: de draak – het beest – de valse profeet. Het eerste beest (de antichristelijke wereldmacht) heeft zijn volmacht en autoriteit van satan gekregen. In Openb.13:14 zie je dat de valse profeet (het tweede beest) de mensen weet te misleiden.

Er is een herleving

van de antichristelijke macht

 in de laatste tijd 

Gezien de tekenen in de laatste decennia mogen we aannemen dat we in deze tijd leven. Daarom dienen we in de hoogste paraatheid te zijn… biddend en wakend.

Het merkteken van het beest: 666

Je kunt het eerste beest herkennen aan het getal 666. Ik wil niet ingaan op de speculaties over de betekenis van dit getal. Het duidt een mens aan. Het kan er ook op zien, dat het een door mensen te berekenen getal is. Het is in ieder geval van belang dat het getal 666 berekend moet worden. Er wordt een aanwijzing voor een verstandig en wijs iemand gegeven om het getal te berekenen. Let goed op vers 18: ‘Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’ In de grondtaal staat, dat je het getal ‘moet berekenen’.

 Bereken het getal van het beest! 

In het Engels wordt vertaald: ‘Let him who has understanding calculate…’ Een andere Engelse vertaling begint: ‘Here is the key…’ In de WV-vertaling lezen we: ‘Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan… ‘ Hoe ontvangen we dit doorzicht? Hier hebben we de Heilige Geest van God voor nodig!

Bid om wijsheid! 

Het gaat erom dat een wijs iemand het beest aan het getal 666 zal herkennen, als deze zich manifesteert en op toneel verschijnt. Als je het getal kunt berekenen, ontdek je zijn kwade identiteit en kun je jezelf met de wapenrusting Gods wapenen tegen zijn aanslagen.

Paulus wilde niet dat satan voordeel over hem en zijn medegelovigen zou krijgen. Hij schrijft verder in 2 Kor. 2:11: ‘Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.’ Hij wil niet door satan uitgebuit of benadeeld worden. Het Griekse grondwoord betekent namelijk ‘uitbuiten, benadelen, oplichten’. Voor gedachten kun je ook vertalen ‘plannen’. Het is belangrijk dat wij zijn plannen doorhebben, zodat we niet stiekem door hem worden opgelicht of uitgebuit. Zie ook Ef.4:27, 6:11vv, en 1 Petr.5:8.

Geef de duivel geen plaats! 

In Efeze 4:27 lezen we: ‘En geeft de duivel geen plaats.’ Je mag de duivel geen enkele ruimte geven. Zorg dat er geen opening is in je wapenrusting, omdat je jezelf niet zorgvuldig genoeg hebt aangekleed of toegerust. Een toegelaten en soms ook gekoesterde zonde kan ervoor zorgen dat er een opening komt voor satans listige aanslagen. Een heilige moet ook heilige voorzichtigheid betrachten!

We hebben wijsheid (sophia) en verstand (nous) nodig om het beest en ook de boze geesten te kunnen (her)kennen. Voor het Griekse woord ‘nous’ kun je vertalen: ‘verstand, denkvermogen, onderscheidingsvermogen’. In 1 Kor. 12:10 wordt ook de gave van ‘onderscheiding der geesten’ genoemd. Dit charisma (deze genadegave) is nodig om de werking van de boze geesten en de boze wereldmachthebber te ontmaskeren.

Hoe kunnen we de boze geesten

 en de activiteiten van het beest herkennen? 

Vanuit de grondtekst lezen we dat het gaat over het onderscheiden en beoordelen van geesten. Het zal duidelijk zijn dat het getal van het beest occult (verborgen) is. Het gaat over de occulte machten, die ons trachten te verleiden, te binden en te overmeesteren.

We moeten dus voortdurend de wapenrusting aandoen. We lezen immers in Ef.6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’

De toegangscodes

Het is opmerkelijk dat we de laatste tijd steeds meer te maken krijgen met streepjescodes, pincodes en toegangscodes. De toegang kan zijn afgeschermd voor onbevoegden en toegankelijk zijn voor hooggeplaatste personen, controleurs en ingewijden. Zo werkt het ook in de paranormale wereld met ‘overheden, machten, geweldhebbers der wereld en geestelijke boosheden in de lucht’, waartegen wij hebben te strijden (zie Ef.6:10-12).

Leden van een bepaalde godsdienstige cultus dragen nogal eens een teken, dat voor niet ingewijden occult kan zijn. Zo heeft de satanskerk ook haar occulte symbolen en tekens.

Een teken of een code kan van groot belang zijn bij handelsovereenkomsten. De antichrist is erop uit om door middel van een teken of geheime code te bewerken dat de mensen iets kunnen kopen of verkopen. Als je dan niet in het bezit bent van zo’n code, is dat dus niet mogelijk; je wordt dan uitgesloten van een door satan bepaald handelsverkeer.

De Microchip

Het is technisch al mogelijk om een microchip te implanteren in het menselijk lichaam. Het is een soort identificatiechip, wat ze voor mensen een microchip-implantaat noemen. Deze wordt verpakt in een omhulsel van silicaatglas en geïmplanteerd in het menselijk lichaam. Dit soort onderhuidse implantaten kunnen worden gebruikt voor het opslaan van informatie; dit kunnen contactgegevens en gegevens over persoonlijke identiteit, medische geschiedenis en medicatie zijn. Zo’n microchip moet wel volledig beveiligd zijn, zodat er niet kan worden gehackt of gescand door onbevoegden of criminelen. De opgeslagen informatie mag natuurlijk niet worden gekopieerd of gestolen, zodat er misbruik van kan worden gemaakt.

Een chip met GPS, om mensen via een satelliet te kunnen volgen, is nog niet uitgevonden. Zo’n chip zou mensen kunnen lokaliseren en traceren. Vermisten, voortvluchtige personen en criminelen kunnen daarmee worden opgespoord en getraceerd. Om het terrorisme te kunnen bestrijden zal men toch de richting uit kunnen gaan om zo’n GPS chip te ontwikkelen.

Ik heb vernomen dat niet-christenen vanuit het bankwezen in Amerika indertijd begonnen zijn om serieus na te denken over een soort microchip met een pincode, die onderhuids aanwezig zou moeten zijn. Mensen kunnen op deze wijze actief deelnemen aan het handelsverkeer. Kwaadwillende individuen kunnen op deze wijze worden uitgesloten. Tijdens het overleg kwam men er op uit, dat zo’n onderhuidse toegangscode tot het handelsverkeer het beste kon aangebracht worden onder de huid op het voorhoofd en onder de huid op de rechterhand. Dat is ook begrijpelijk, omdat  dit normaal gesproken de zichtbare delen van het menselijk lichaam zijn. Voor in een pinautomaat is het handig dat iemand de rechterhand er voor gebruikt. Het is opmerkelijk dat dit ook juist in Openb.13:16 wordt genoemd!

Pas op voor het merkteken

van het beest! 

Dat er een merkteken wordt gegeven aan de rechterhand of aan het voorhoofd kan ook een parodie zijn op de Joodse gebedsriemen, met doosjes waarin een gedeelte uit de wet werd bewaard. Deze werden namelijk bevestigd op de linkerhand (!) en op het voorhoofd (Deut. 6:8, Matth. 23:5). Op deze wijze kan satan de spot willen drijven met deze heilige zaken voor de Joden.

Bij de christenen (die de kinderdoop praktiseren) is er het teken van de doop op het voorhoofd. Ik meen dat Luther de satan van zich weerde door te zeggen: ‘ik ben gedoopt’. Zo is dan de doop een teken en zegel van het verbond met God.

Het imiterende beest wil ook dat zondaren een teken en zegel van zijn verbond met hen dragen. In Jes.28:18 lezen we al: ‘Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden.’ 

We lezen in Openb.13:16 -18: ‘En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.’ 

In de Studiebijbel wordt verklaard: ‘Het hebben van het teken van het beest is een absolute voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het openbare leven en het handelsverkeer. Er is blijkbaar sprake van een volledige economische uitsluiting van mensen zonder dit teken.’

Het teken heeft in zich de naam van het eerste beest (de antichrist), waar een daaraan corresponderende getalswaarde is verbonden. Het teken is een occulte (verborgen) naam, geschreven in letters dan wel in cijfers. Wie ziet kans om dit getal te berekenen, of wie kan de identiteit en activiteiten van het beest te ontmaskeren en te onderkennen? Begrijp je nu, waarom dit zo belangrijk is!

Het merkteken laat iets zien

Door het merkteken zal het duidelijk zijn, wie het beest wel en wie de antichrist niet volgt. Er is hier ook weer sprake van imitatie. Het is een opzettelijke nabootsing van de verzegeling door het Lam (Openb.7:2; 9:4; 14:1).

In de oudheid werden slaven en krijgsgevangenen gebrandmerkt. Daardoor konden ze na ontsnapping worden herkend aan het ingekraste of gebrandmerkte teken. In het Grieks wordt het woord ‘charagma’ (‘teken, stempel, brandmerk’) gebruikt. Het komt van het werkwoord ‘charassō’, dat ‘inkrassen, brandmerken’ betekent. Je krijgt het opgedrukt, zoals een keizerlijk zegel op officiële documenten werd gedrukt. Als je het beziet vanuit het begrip dat men had in die tijd, ziet het dus op een uiterlijk zichtbaar teken. Iemand gaf daarmee dus openlijk blijk van zijn verbondenheid aan het beest.

Aan wie ben je verbonden? 

Het gaat om een teken dat men vrijwillig aanneemt. In Openb.19:20 lezen we dat ze het merkteken van het beest ‘ontvangen hadden’. In het Grieks lees je dat ze het ‘ontvangen, aangenomen’ hadden.

Het teken wordt vrijwillige aangenomen

Als je ingaat op het aanbod van satan en zijn aanhangers, trap je er dus moedwillig in… Satan werft vrijwilligers. Laat je niet verleiden en inpakken! Blijf maar bidden, geloven en waken…

Let ook op de eeuwige rampzalige gevolgen van het ontvangen hebben van het merkteken van het beest. We lezen hierover in Openb.14:9 -11: ‘En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt.’

Is alles onder controle?

In de hogere en lagere regionen draait het veel om imitatie en navolging. Principes en ontwikkelingen in de normale wereld kunnen ons daarom ook een beeld geven van principes en ontwikkelingen in de paranormale wereld. Er zijn bijvoorbeeld totalitaire regeringssystemen, zoals het communisme, die ons een beeld geven van satanische principes en werkwijzen. De grondleggers van het communisme waren atheïstisch en antichristelijk. De communistische leiders willen alles onder controle van de staat krijgen. De overheid moet daar alles voor het zeggen hebben, tot in de laagste geledingen. Het communistische staatshoofd wil weten of hij alles onder controle heeft. Dit is een goed voorbeeld van de werkwijze van satan en het antichristelijke beest.

Geef de controle niet over aan de vijand

Als iemand het teken van het beest ontvangt en aanneemt, stelt hij zich onder controle van het beest. Hij stelt zich ook ter beschikking van het beest. Hij volgt het beest na in denken en handelen. Hij laat zich inspireren door het beest en door de valse profeet. Het is dwaasheid om je te laten controleren door het beest!

Wat beweegt iemand om zich aan de kant van het beest te scharen? Hij denkt dat dit hem voordeel, aards genot en aardse welvaart zal geven. In de universele wereldstad Babylon, waarover het beest heerschappij voert, ‘zijn de kooplieden van de aarde rijk geworden’ (volgens Openb.18:3). ‘De koningen der aarde hebben met Babylon gehoereerd en weelde gehad’ (vers 9). ‘Door de toverij van deze stad zijn alle volken verleid geweest’ (vers 23). In deze stad zijn de profeten en de heiligen en ook anderen gedood (vers 24). Het beest had met zijn satanische invloeden blijkbaar alles onder controle in de wereldstad Babylon… maar ‘op één dag zullen haar plagen komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt’ (Openb.18:8).

Wat staat ons nog te wachten? 

Als je dit alles overziet, is het aannemelijk dat het beest de nodige controlemiddelen zal aanwenden om de wereld onder zijn macht te krijgen en te houden. Wat is er nu effectiever controlemiddel dan een GPS microchip, met het teken van het beest? Wat staat ons nog te wachten? Zal het grote machtsmiddel van het beest in de nabije toekomst worden: ‘GPS microchip 666’? Hoe kunnen we ons hiertegen wapenen?

Moeten we ons wapenen

tegen  ‘GPS microchip 666’? 

Het beest gaat op een negatieve wijze berekenend te werk. Zorg dat je ook berekenend te werk gaat, door het getal van het beest te berekenen… Daardoor kun je hem ontmaskeren en zijn activiteiten en aanslagen onderkennen en in Gods kracht verhinderen.

Hoe kunnen we overwinnen in de kracht van God?

Hoe kunnen wij in Gods kracht werken? Door tot Hem te bidden en Hem gelovig te gehoorzamen!

Bid en werk, opdat je niet in verzoeking komt

Waarom is door Jezus in het volmaakte gebed (het ‘Onze Vader’) de bede ‘leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ opgenomen? We dienen dit dagelijks, en misschien nog meer, te bidden. We moeten laten zien dat we de Heere nodig hebben in ons leven, dat we ons onder Zijn controle stellen.

Stel je vrijwillig onder Gods controle! 

We hebben als gelovigen al het teken van de doop, dat is Zijn merk- en veldteken. Wij behoren Hem toe… wij horen bij Jezus. Wij willen één met Hem zijn. Om door Hem beschermd te worden en door Hem sterk te zijn, moet je bidden: ‘Heere, ik hoor bij U, en U bent mijn God. Jezus ik hou van U.’ Laat je afhankelijkheid van Hem en je aanhankelijkheid aan Hem steeds weer opnieuw blijken.

Toon je afhankelijkheid

en aanhankelijkheid

Jezus vroeg Petrus tot driemaal toe, of hij Hem liefhad (Joh. 21:15 -17). Jezus wil het ook van ons horen.

Kun je met Luther al in gelovig vertrouwen meezingen: ‘Een vaste burcht is onze God’.  Ps.46:2 verzekert ons de dichter: ‘God is ons een toevlucht en vesting.’ Deze Psalm bemoedigt de gelovigen in vers 12: ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ Zorg dat je veilig bent in de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps.91:1). Geef de duivel geen plaats in welk gebied dan ook van je leven! Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Blijf gelovig zeggen tegen de HEERE: ‘Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Ps.91:2).

Herken je veilige positie

 als kind van God in Jezus Christus!

Gelovige, je identiteit is in Christus, je hoort bij de Koning der koningen, je maakt deel uit van Zijn oppermachtige leger. Zeg het steeds weer opnieuw: ‘Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies’ (Hoogl.2:16). Dit zal je innerlijk sterk en moedig maken. Ik heb in het verleden persoonlijk gemerkt dat boze invloeden wijken als ik mocht zeggen in mijn gebed:

 ‘Heere Jezus, ik hoor bij U.’

Ik heb bemerkt, dat ik sterker ben als ik mijn dank tot de Heere uitspreek. Je mag rust en blijdschap ervaren als je jezelf zo mag toevertrouwen aan de Heere.

Laat Hem je leven regeren en controleren! 

Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle!

De Heere is dichtbij de gelovigen

Ik wil verder alle gelovigen ter aansporing en bemoediging nog doorgeven (wat Paulus schrijft in Filip. 4:4-9):

‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

‘De Heere is nabij’

 ‘Wees in geen ding bezorgd!’

 

Titelblad van het handboek:

Overwinning

in de geestelijke strijd

 Handboek

Cursus

Jongerenpastoraat

verdere

counseling

Bijbelstudies

door

Jan A. Baaijens

Kapelle

2010

 

Overwinning in de geestelijke strijd – Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Het gaat over

Een pastorale zoektocht

naar innerlijke vrijheid

in Jezus Christus

De cursus bevat een handboek en verder uit te bouwen werkboek betreffende voorkompastoraat, pastorale counseling voor jongeren en verdere nazorg bij beschadigde emoties en geestelijke problemen. Het handboek geeft inzicht in de geestelijke machten die mensen beïnvloeden en sturen.

Wanneer laten wij ons beïnvloeden door geestelijke boosheden? Hoe worden wij geleid door de Heilige Geest en kunnen wij staande blijven in de geestelijke wapenrusting? (Zie Ef.6:10-18.)

De gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) is in deze eindtijd van grote verleidingen noodzakelijk. Demonische machten bedreigen onze jeugd met een ongekende hevigheid. Het handboek bevat veel actuele gegevens over de gevaren die de jongeren bedreigen.

Het beschermende jongerenpastoraat moet in de christelijke gemeenten een grotere plaats gaan innemen.

Het werkboek is onder meer voor pastorale begeleiders, ambtsdragers, jeugdleiders, leraren en opvoeders. Zij kunnen vanuit het werkboek samen met jongeren en in gespreksgroepen pastorale counseling praktiseren. Het is geschikt voor voorkompastoraat, bescherming, zelfanalyse, persoonlijke geestelijke vorming, geloofsopbouw, bevrijding bij geestelijke problemen, herstel bij emotionele beschadigingen en verdere nazorg.

De genadegaven geloof, hoop en liefde zullen de boosheid, haat en angst overwinnen

 ‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de angst uit’ (1 Joh.4:18)

‘Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede’ (Romeinen 12:21)

 De cursus is geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

De volgende vragen worden beantwoord:

Waarom worden veel (christelijke) jongeren ingepakt door popmuziek, occulte shows en films? 

Hoe komen we veilig met onze winkelwagen door de occulte mediawereldmarkt?

Welke uitwerking hebben voodoo en magie in onze Westerse samenleving?

Hoe kunnen we door de gave van onderscheid  de verleidende occulte activiteiten herkennen?

Waarom is voorlichting en voorkompastoraat nodig voor de jongeren?

Op welke wijze kan het jongerenpastoraat worden opgezet en door christelijke opvoeders worden uitgeoefend?

De demonen van satan zijn uitgegaan tot in de strengste christelijke bolwerken, om de jongeren en zelfs de gelovigen te beïnvloeden. Tijdens het onderzoek van de schrijver is gebleken dat de toestand waarin de reformatorische en Bijbelgetrouwe christenen verkeren schrikbarend gevaarlijk is!

De reformator Luther is voor onze kringen weer actueel geworden, wanneer hij ons leert:

‘Vandaag bedreigt de duivel de kerk met de ergste van alle denkbare vervolgingen: hij opereert namelijk zonder vervolging en biedt ontspanning en zekerheid. Wee ons, die zo door overvloed en welvaart verblind worden, dat we bij de duivel in de val lopen.’

Een groot percentage van de jeugd wordt momenteel meegesleurd in de verleidende rivier van satan. De strijd om de jeugd speelt zich ook binnen de christelijke bolwerken. De vijand is via internetaansluitingen en media volop actief binnen de poorten. De reformatorische en Bijbelgetrouwe (evangelische) christenen worden op het punt van occulte belasting onder de loep genomen. De imiterende duivel heeft zich in christelijke kringen zo occulte mogelijk opgesteld als ‘een engel des lichts’.

Er wordt gezocht naar de beantwoording van de volgende vragen: 

Hoever zijn de demonen al binnengedrongen binnen onze bolwerken?

Op welke wijze proberen boze geesten te infiltreren via de gedachten?

Waaraan kunnen we de werkingen van de Heilige Geest herkennen?

Waaruit blijkt de overwinnende kracht van Jezus Christus?

Waarom is geloof en vernieuwing van denken nodig?

Waardoor ontstaan emotionele beschadigingen en geestelijke problemen, die vatbaar maken voor occulte belasting?

Waardoor is er herstel door het Evangelie en nazorg mogelijk?

Hoe kunnen we staande blijven in de geestelijke wapenrusting?

Door welke weg kunnen wij door Gods genade een overwinnend christen worden?

Heel wat aangrijpende ervaringen (wereldwijd en in ons land) worden in dit boek doorgegeven. Hierdoor kunnen we de demonische activiteiten, ook op kerkelijk terrein leren herkennen en bestrijden. De overwinning door Jezus Christus op de occulte machten wordt door opmerkelijke praktijkvoorbeelden aangetoond. Je ziet hierin dat het bevrijdingspastoraat wereldwijd nog steeds wordt gepraktiseerd.

In dit handboek wordt een aanzet gegeven om het jongerenpastoraat vanuit de christelijke opvoeding door gezin, kerk en school uit te gaan oefenen. Bij dit handboek hoort eigenlijk een werkboek. Daar kan nog verder aan worden gewerkt. Bij elkaar vormt het dan een pastorale cursus voor jongerenwerkers en kerkelijke gemeenten. De nadruk wordt gelegd op voorkompastoraat en nazorg.

We moeten zien te voorkomen dat beschadigde christenen vallen in de handen van seculiere, atheïstische psychologen en psychiaters, die niet geloven in het geestelijk leven, en een bevrijdend Evangelie. Geestelijke begeleiding van jongeren en pastorale zorg dienen weer in handen te komen van gelovige opvoeders en christelijke psychologen en psychiaters.

Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd aan te binden tegen de occulte machten.  Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht  (Efeze 6:10-11). Daarbij zijn er ook de geestelijke genadegaven voor de gelovigen, waarover we lezen in 1 Kor.12. Beide facetten worden behandeld.

Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd. In dit boek wordt aangetoond hoe boze geesten aan het werk zijn om zelfs christenen te belasten met twijfel, geloofsangst, valse schuldgevoelens en geestelijke depressie. Aan de andere kant zijn de demonen erop uit om christenen te verleiden tot wetticisme, (kerkelijke) hoogmoed, heerszucht en twistgierigheid.

Satan wil verdelen en heersen… laat je niet door hem inspireren.

Laat je inspireren door de Heilige Geest!

Jezus Christus leert ons nederigheid en zachtmoedigheid

Zie op Hem!