Geestelijk herstel. Les 29. Geestelijke lessen bij de exodus van Israël

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Exodus 6f

We zien in Exodus dat de Israëlieten worden bevrijd uit de zware verdrukking en slavernij in Egypte. Uiterlijk zie je dat ze de vrijheid tegemoet gaan. In hoeverre waren ze echter innerlijk bevrijd van geestelijke slavernij en bereid om in geloofsgehoorzaamheid te blijven volgen? We lezen in 1 Kor. 10 dat Israël hierin een waarschuwend voorbeeld voor ons is.

Exodus 1a

Hoe kun je gelovig staan en gaan in de vrijheid, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en niet weer met een slavenjuk worden belast (Gal. 5:1).

Gelovigen zijn tot vrijheid bevrijd!

Mozes, Jozua en Kaleb hielden zich gelovig vast aan de betrouwbare woorden van de HEERE, de God van het verbond. Hij heeft Zich bekendgemaakt als de ‘Ik ben, die Ik ben’, of ‘Ik zal zijn, die Ik zijn zal’: JHWH, Jahweh, Jehova en de HEERE. Hij doet wat Hij zegt. Op Hem kun je absoluut aan, met Hem kun je gaan, en kom je in het beloofde land aan. De gelovige leiders wisten dat en hielden daar rekening mee. Waarom beleefden zoveel Israëlieten wel de uittocht, maar niet de intocht?

Hieronder kun je aanklikken op het volgende PDF-document met verwerkingsopdrachten: 

Opdrachtenblad Geestelijke lessen bij de exodus van Israël

Dagboek Geestelijk herstel dag 15 – deel 3

Een beschadigd slavenvolk

 Waren de Israëlieten psychisch en emotioneel teveel beschadigd door de trauma’s en drama’s? Ze zijn generaties lang zwaar verdruk en mishandeld.

Exodus 2b

Menselijk gezien moeten velen zijn beschadigd door de zware verdrukkingen in het slavenhuis van Egypte.

Exodus 3c

Waarom leed hun geloof schipbreuk in de woestijn? Heeft de dubbelhartigheid het overgrote deel van de Israëlieten genekt? We gaan het in dit artikel bekijken. Daarbij letten we ook op onszelf. Wat kunnen emotionele beschadigingen en teleurstellingen bij ons uitwerken? Hoe kunnen wij worden verlost van onze pijnlijke herinneringen en innerlijke problemen?Exodus 91j

Welke geestelijke bouwstenen hebben we nodig?

Hieronder zie je afbeeldingen van de behoeftenpiramide. Je ziet hierin wat we nodig hebben voor een goede geestelijke ontwikkeling vanaf onze vroegste kinderjaren. Door trauma’s wordt de goede karaktervorming en de groei naar de volwassenheid belemmerd of zelfs verhinderd. Als je de behoeftenpiramide naast het leven van de zwaar verdrukte en verbitterde Israëlieten in Egypte plaatst, zie je dat ze geestelijk onvolgroeid, getraumatiseerd de woestijnreis begonnen. Exodus 7g

De gekwelde, snel mopperende en opstandige Israëlieten konden God en Mozes in het geloof niet volgen. Als je wantrouwend bent, kun je moeilijk in vertrouwen volgen. Gepantserde en verbitterde mensen komen niet uit zichzelf tot overgave. Uiteindelijk konden ze het beloofde land Kanaän niet ingaan vanwege hun ongeloof (Hebr. 3:19). Exodus 8h

De geestelijke bouwstenen hieronder zie je wel bij de vernieuwde Mozes. Hij was een driftig man toen hij de Egyptische opzichter doodsloeg. Later wordt hij als leider van het volk een zeer zachtmoedig man genoemd, ‘meer dan alle mensen die op de aardbodem waren’ (Num.12:3). Bij de ongelovige Israëlieten werden ze grotendeels gemist. Dat ziet ook op hun onvernieuwde karakter en geestelijke en emtionele onvolwassenheid. Welke bouwstenen passen bij jou? Waarin wil je nog groeien? 

Exodus 92k

Door Jezus kunnen we herstellen en overwinnen

Van hen die Egypte verlieten, kwamen alleen Jozua en Kaleb in het beloofde land Kanaän. Zij mochten met het nageslacht binnengaan. Jozua is een type van Jezus, door Wie wij kunnen overwinnen!

Hoe kunnen we Jezus gelovig volgen, en daarbij trauma’s en drama’s overwinnen? Hoe kan ons geestelijk karakter worden gevormd en ons geloof groeien in de beproevingen? Hebben we nog verder geestelijk herstel nodig van onze oude slavernij? Hoe worden wij ook geestelijk en emotioneel bevrijd van onze innerlijke problemen. Hoe worden we bij Mara verlost van onze teleurstellingen, twijfels, angsten, boosheid en bitterheid? Hoe kunnen we overvloed ontvangen bij een geestelijk Elim?

Exodus 9998i

Hoe wordt het verwonde hart geheeld?

In het volgende lied van Sela zie je ook zinnen en vragen die van toepassing kunnen zijn van de verwonde Israëlieten tijdens de exodus. Het is ook herkenbaar voor veel emotioneel beschadigde gelovigen, met een gebroken hart over het geleden onrecht, de afwijzing en de vernederingen. Verder wordt het herkend door gelovigen met psychische klachten en angsten, en zij die zich gebonden, beschaamd en schuldig voelen.

Voor hen is Jezus een geschikte Heiland, die hun hart kan helen. Na de tekst en het lied van Sela lees je waartoe Jezus is gekomen. Herken je jezelf ook in de volgende woorden en vragen van het lied:

HEEL MIJN HART

Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht.

Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag
hoe ik verder moet leven
met mijn schaamte en schuld,
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt;
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

Wat mijn hart ook bezwaart,
welke pijn ik nog voel;
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,

die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn.

***

Hieronder kun je aanklikken op de link naar YouTube:

Sela – Heel mijn hart – CD/DVD Live in Utrecht

***

Waartoe is Jezus op aarde gekomen?

Jezus heeft Zijn zalving, roeping en missie Zelf verwoord. Hij zegt van Zichzelf in Lukas 4:18: ‘De Geest van de Heere is op Mij; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het aangename jaar van de Heere te prediken.’ Bij het aangename jaar kun je aan het jubeljaar denken.

Mozes heeft al over Jezus geprofeteerd in Deut. 18:15, als hij doorgeeft: ‘Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.’ God had dit Zelf tegen Mozes gezegd, zoals je kunt lezen Deut. 18:18, waarin God verder openbaart: ‘Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.’ 

Het is bemoedigend dat Jezus  de woorden van God heeft gesproken op aarde. De Heilige Geest neemt het uit Jezus en verkondigt het ons (zie het in Joh. 16:13-15).

Jezus is gekomen om te bevrijden en te helen

Hij bevrijdt uit innerlijke banden en geestelijke verslagenheid

Hij geneest ook hen die gebroken van hart zijn

Heb je Hem nodig?

***

Tot vrijheid bevrijd

We gaan kijken wat we van de Israëlieten kunnen leren. Zij wijzen ons de valkuilen aan, die wij kunnen ontwijken. Zij waren onder de wet, en konden deze zonder geloof niet volbrengen. Wij zijn onder het Evangelie, en mogen zien op Jezus, Die de wet heeft gehouden en de schuld voor de gelovigen heeft betaald. Hij heeft alles volbracht, waardoor wij door het geloof in Hem kunnen worden behouden. God heeft Zijn Zoon uit Egypte geroepen, om ons uit de slavernij te bevrijden. Israël was tot vrijheid bevrijd, maar de ongelovige Israëlieten gingen met een slavenjuk ten onder in de woestijn.

De gelovigen worden opgeroepen in Galaten 5:1:

‘Sta dan vast in de vrijheid

waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft,

en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’

***

De Uittocht uit Egypte of Exodus is het Bijbelverhaal van het vertrek van de Israëlieten uit het oude Egypte. (Exodus is in het Hebreeuws: יציאת מצרים, Jetsi’at Mitzrajiem. Het woord betekent in het Grieks: ‘exodos’ = ‘weg uit’.) Exodus heeft allereerst betrekking op het vertrek van Israël uit Egypte zoals het in het gelijknamige Bijbelboek wordt beschreven. In bredere zin heeft het ook betrekking op het verblijf in de woestijn tussen Egypte en Kanaän en de wetgeving, zoals beschreven in de Bijbelboeken Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Het doel voor Israël was duidelijk

en de bestemming was binnen geloofsbereik

Het ging erom dat ze het beloofde land Kanaän in bezit zouden nemen. De opdrachten waren helder en de beloften van God zeker. Het werd bevestigd door ongekende bovennatuurlijke wonderen.

Hoe kan dan, dat er zoveel Israëlieten door ongeloof zijn omgekomen in de woestijn? Hebben ze de woestijn over het hoofd gezien? Waren ze ongeschikt en onbekwaam voor de barre tocht door dit onherbergzame gebied?

God liet zien dat Hij in alle omstandigheden voor hen kon voorzien. Hij gaf drinken en eten, dat genoeg was voor twee of drie miljoen Israëlieten. Mozes gaf het volk te kennen (in Deut. 29:5): ‘Ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan; uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten.’

Exodus 98q

Exodus of exit?

Voor ongelovige Israëlieten is de uittocht geen ingang maar een afgang geworden. In de woestijn werd het ‘over en uit’. De doortocht door de Rode Zee werd voor de ongelovige Egyptenaren ook een ‘exit’. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen (Hebr. 11:6). Zonder geloof ga je ten onder, al volg je het volk van God door de Rode Zee of de doop.

De werkelijke exodus is bedoeld om het Licht der wereld te volgen en in de vrijheid te kunnen staan, en los te komen van de slavernij van de zonde. Jezus leert ons in Joh. 8:34: ‘Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.’ Als je de waarheid leert kennen, zal deze je vrijmaken (Joh. 8:32).  Jezus leert ons verder in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u echt vrij zijn.’

***

Uit de angst gered

In de volgende serie afbeeldingen zie je dat de stress, onzekerheid en angst een rol blijven spelen bij de uittocht. Het zijn steeds weer nieuwe geloofsbeproevingen. Let op de geestelijke houding van het angstige slavenvolk en de geloofshouding van Mozes, die zich afhankelijk weet van God en Zijn leiding. Ze worden omringt door wonderen, vanaf de plagen van Egypte, de uittocht en de doortocht door de Rode Zee.

Exodus 99rExodus 991s

Exodus 992t

Exodus 993uExodus 994vExodus 995wWaren ze maar zo blij en dankbaar gebleven! Na het zien van zulke ongekende wonderen en voorzieningen kun je toch wel vertrouwend te weg vervolgen? Maar drie dagen later was bij een nieuwe geloofsbeproeving de stemming al weer omgeslagen. Wat een bittere teleurstelling…

Wat kunnen we van de Israëlieten leren?

Israël is een waarschuwend voorbeeld de gelovigen in later eeuwen, en ook voor ons (zie dit in 1 Kor. 10:1-13)). Er zitten veel geestelijke lessen in deze geschiedenis. Hoeveel mensen zijn er niet positief op weg gegaan? Ze hebben een openlijke keuze gemaakt voor God en voor Jezus. Ze hebben het geestelijk onderwijs tot zich genomen. Ze hebben zich laten dopen. Geestelijk waren ze onder de wolk en gingen ze door het water van de zee.

Ze namen de scherven uit Egypte mee in de woestijn

We kijken even terug naar hun gekwelde leven als verdrukte slaven in Egypte. Ze zijn daar in toenemende mate stukgeslagen: geestelijk, psychisch, emotioneel en lichamelijk. Hun waardigheid werd de bodem ingeslagen. Geloof, hoop en liefde werden de kop ingedrukt. De geestelijke basisbehoeften om geestelijk verder te kunnen ontplooien werd ze min of meer onthouden. Ze werden voortgedreven door angst.

Zie hieronder hoe ze geestelijk, emotioneel en lichamelijk mishandeld en beschadigd zijn als slaven in Egypte:Exodus 93l

Exodus 94mExodus 95nExodus 96oExodus 97p

Je ziet bij de laatste afbeeldingen dat er ook gelovige Israëlieten waren, zoals het ouderlijk gezin van Mozes en de vroedvrouwen, die God vreesden (zie Ex. 1:15- 2:10).

Tussen de scherven en brokstukken van hun leven groeide de verbittering en boosheid bij de vele gekwelde Israëlieten. Ze leerden leven met de barsten en scherven in hun ellendige bestaan. Bij elkaar zochten ze troost, saamhorigheid en liefde. Gedeelte smart kan halve smart zijn. Zo wilden ze aanvankelijk met rust worden gelaten in de overlevingsmodes. Ze zeiden dat ook tegen Mozes, in hun angst vóór de Schelfzee (in Exodus 14:12).

Alles bij elkaar genomen zaten ze ook gevangen in hun trauma’s. Dat is dus ook herkenbaar bij veel mensen die behept zijn met trauma’s, PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), depressies en borderline.

We zien hieronder wat A- en B-trauma’s zijn:Exodus 4d

Exodus 5eJe ziet dus dat ze de scherven uit Egypte hebben meegenomen in de woestijnreis. Je herkent het aan de opstandige uitspraken van de Israëlieten tegen God en Mozes. Ze traumatisch en chronisch verbitterde mensen bleven maar mopperen. Zij wilden hun scherven niet loslaten, maar bleven ze koesteren.

Door de scherven die ze meedroegen bleven ze beschadigingen oplopen. Bij iedere nieuwe stress- en angstsituatie trapten ze weer in de oude scherven. Uiteindelijk zijn ze in hun eigen scherven gevallen en omgekomen. Kijk maar naar de scherf ‘ongeloof’. We lezen in Hebr. 3:19: ‘Zo zien we dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.’

Opdracht scherven:

1. Onderzoek bij jezelf welke van de genoemde scherven op de afbeelding je nog meedraagt in je leven! (De afbeelding kan op een groter blad worden gekopieerd.)

2. Vul op de afbeelding achter de woorden in wat deze scherven bij jou nog verder inhouden. Je kunt dat doen met ‘vragen naar jezelf toe’.

Je kunt jezelf daarbij afvragen:

– Welke last draag ik nog mee?

– Welke boosheid wrok heb ik nog bij me?

– Welke wrok koester ik nog?

– Waar gaat mijn pijn over?

– Waarover gaan mijn angsten?

– Wat ervaar ik nog steeds als schuld?

– Waarover twijfel ik?

– Wat doet het ongeloof nog met me?

– Waarom geef ik me nog over aan zelfbeklag?

Welke problemen staan ons nog in de weg?

Bij veel mensen die hun geloof hebben beleden zien we dat geestelijke problemen op den duur een belangrijke rol gaan spelen. Dat belemmert de geloofsgroei. Het blokkeert de gezonde ontwikkeling van hun geestelijk leven. Bij een aantal heeft daardoor het (onoprechte) geloof schipbreuk geleden. Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit.

Opdracht overgebleven problemen:

De volgende oorzaken zijn te noemen:

–         emotionele beschadigingen zijn nog niet goed verwerkt,

–         zonden worden nog gehandhaafd

–         het geestelijk karakter is niet genoeg hervormd

–         het denken (of de gezindheid) is onvoldoende vernieuwd

–         men heeft moeite met geloofsbeproevingen

–         Er is nog teveel zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed

–         Er is te weinig geloofsovergave en gehoorzaamheid

–         Verdere bekering laat op zich wachten

Onderzoek dus bij jezelf welke van alle bovengenoemde zaken nog een een rol spelen in je leven. Welke scherven draag je nog innerlijk met je mee en met welke overgebleven problemen heb je nog te kampen?

Hoe kunnen we herstellen van bittere teleurstellingen?

In dit artikel wil ik de diepe oorzaken en hardnekkige resten van de geestelijke beschadigingen en pijn behandelen. Hoe kan het bittere water van onze Mara’s drinkbaar worden? Ik hoop en bid hierbij dat het helende hout van het kruis het water van teleurstelling en bitterheid zal maken tot een heldere bron. Dan kunnen we onze weg vervolgen naar een heerlijk Elim (Ex.15:27). 

Het gaat hierbij over de geschiedenis bij Mara, dat water van bitterheid of teleurstelling betekent. We lezen erover in Exodus 15:22-25: ‘Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.’

In Ex.15:23-25 lezen we dat de Israëlieten het bittere water van Mara niet konden drinken. Vanuit de grondtekst kan ‘Mara’ ook worden vertaald met ‘water van teleurstelling’.

Wat zijn jouw bittere teleurstellingen?

Wij hebben allemaal wel onze pijnlijke herinneringen aan teleurstellende ervaringen. Het kunnen ook trauma´s zijn, met diepere pijnplekken, die nog een verdere weg van herstel nodig hebben.

Sta je nog aan de rand van bitter water?

Wat kun je daar ontvangen?

***

Herstel door de Heelmeester

Op aanwijzing van de HEERE door Mozes een stuk hout in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26: ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’

Door de striemen van Jezus is er genezing voor ons

We hebben het helende hout van het kruis nodig In onze pijn en hulpeloosheid hebben we Jezus nodig! Al zijn de emoties nog zo beschadigd en al is de wil nog zo verzwakt, door de striemen van Jezus is er herstel mogelijk. We worden bemoedigd in Jes.53:5: ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Vergeving en genezing horen bij elkaar. Als wij anderen niet kunnen vergeven, ervaren wij ook niet de volle genezing op alle gebieden van ons innerlijk. We kunnen wel een vast geloof en momenten van geestelijke blijdschap hebben, maar op de achtergrond blijven dan toch nog de pijnen van afwijzing, wrokgevoelens en bitterheid zeuren. Vroeger of later steken die weer de kop op en zitten we geestelijk weer midden in de strijd.

Hoe leren we God kennen als onze Heelmeester?

We lezen in Exodus 15:25-26 dat God spreekt tot Israël: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.’

Jezus is de Heiland (dat is: Redder, Bevrijder, Heler). In Jezus Christus is God voor de oprechte gelovigen de Heelmeester.

Zie je God alleen als je Wetgever

of ken je Hem ook als je Heelmeester?

In mijn voorbereiding kwam ik op leerzame opmerkingen van Derek Prince uit zijn boekje ‘Aan de rand van bitter water’  (ondertitel: omgaan met teleurstelling en ontmoediging). Hij behandelt daarin het ‘Mara’ uit Exodus 15:25-26. Daarin spreekt God: ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’. Derek schrijft: ‘We moeten goed begrijpen dat de Heer de dokter, de arts wil zijn voor Zijn volk. Dit is wat de Heer Zijn kinderen duidelijk wilde maken toen Hij hen naar de poel met bitter water leidde.’

Prince geeft aan dat in zijn tijd al veel mensen leefden van hoogtepunt naar hoogtepunt ‘en vaak meer gericht zijn op de beleving van het moment en op onmiddellijke behoeftebevrediging, dan op geleidelijke groei naar volwassenheid in ons karakter.’ Hij stelt: ‘Iedere afzonderlijke openbaring zal ons uiteindelijk doen groeien in het kennen van God zelf.’

Ik denk dat je in het voortdurend zien op God en Jezus, als de Heelmeester en Heiland, je gevormd zult worden in een beproefd karakter, waardoor je de druk en spanning beter kunt handelen en wegleggen bij het kruis. Let erop: het is een heiligend kruis, waaronder je getroost kunt reizen naar het Vaderlijk huis.

De blijdschap van de HEERE zal dan je kracht zijn, wat je zal helpen bij het overwinnen van de gevolgen van de burn-out en het pijnlijk denken over de klachten die je nog hebt. Door het zien op Jezus konden de discipelen verblijd zijn in het lijden dat ze verdroegen. Jakobus schrijft erover: ‘Acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei beproevingen terechtkomt (Zie verder Jakobus 1:2-5). 

Het geloof ziet op de trouw van God

Het geloof kan ons boven de ellende uittillen. Geloven is weten. Het weten dat God erbij is in je moeilijke omstandigheden en mara’s, kan je een innerlijke rust geven. Paulus verwoord het geloof van de kinderen van God in Romeinen 8:28: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’

Het geloof mag weten dat God Zijn kinderen nooit loslaat. Zijn liefde houdt ook vast in de zware beproevingen. Hij maakt het bittere water drinkbaar op het moment dat het nodig is, zoals bij Mara in de woestijn.

Het geloof in de beproevingen wordt vertolk in Opwekking 714, in het volgende lied van Matthijn Buwalda. Je kunt het na de tekst ook beluisteren via de link:

Uw liefde laat nooit los 

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan ‘t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht
Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al kom ik in gevangenschap
Omdat ‘k in U geloof
Al neemt men mij het leven af
En word mijn licht gedoofd
Al word ik dag aan dag verleid
U bent en blijft mijn God
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust
Al is aan ‘t einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust
Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

U laat mij nooit meer los

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda

Een liefdevolle Heiland voor een ongehoorzaam volk

Jesaja roept in hoofdstuk 63:7-14 de goedertierenheid en barmhartigheid van de HEERE tot Israël in de woestijn in herinnering. In vers 8 lezen we dat Hij hun tot een Heiland werd. (Een Heiland is een redder, bevrijder en Heer.) Door Zijn liefde en genade heeft Hij hen bevrijd, opgeheven en gedragen (vers 9).

We lezen verder in de verzen 10-14: ‘Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, aan Mozes, aan Zijn volk. Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde, Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, Die het water voor hun ogen doormidden spleet om Zich een eeuwige Naam te maken, Die hen deed gaan door de diepe wateren? Als een paard in de woestijn struikelden zij niet, als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven. Zo hebt U Uw volk geleid om U een luisterrijke Naam te maken.’

God doet het om Zijn Naam te verheerlijken.

Daarom moeten wij Hem ook eren, danken en prijzen!

Daar ontbrak het de opstandige en ongelovige Israëlieten aan. Door een oprecht, volhardend geloof kunnen we aankomen bij een heerlijk Elim, waar we worden verrijkt in een oase van de Liefde van God, waarin Hij voorziet. We lezen erover in Ex. 15:27: ‘Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water.’

***

Ruim baan na een nieuw begin

Na belijdenis van ontrouw kan er een nieuw begin zijn. Na herstel en vergeving mag een gelovige weer rusten in de genade en trouw van God. Dat kan gebeuren na een Mara en bij een Elim. Het komt mooi naar voren in de vertolking van Psalm 32 door The Psalm Project.

Voor David was er herstel na en bittere periode van verzwegen,  niet beleden schuld. Breng het ook aan het licht, als er nog duisternis in je leven is. Belijd het aan God. Dan kan er weer vreugde in je leven komen. Dan kun je weer gelovig op de weg van God verdergaan. Dan kan er ook weer ruim baan zijn, ook in de woestijn van het leven. Hadden de Israëlieten dat ook maar gedaan!

Hieronder volgt de link naar het lied en ook de tekst van Egbert van der Stouw en Eelco Vos van The Psalm Project.

Psalm 32 – The Psalm Project

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.     

 ***

Hoe kunnen beschadigde emoties worden hersteld?

In de afbeeldingen die volgen zie je wat angst en boosheid kunnen uitwerken in je leven. Het kunnen ook andere negatieve gevoelens zijn die iemand blijft koesteren. Hierdoor kun je zelfs een occulte belasting of gebondenheid oplopen. Je geeft de boze geesten van angst of boosheid dan een ingang in je leven.

Kwade geesten infiltreren via je gedachten op zwakke of zieke plekken in je geestelijk leven. Het zijn geesten die communiceren met onze geest. Je ziet op de afbeeldingen dat er insecten zijn binnengedrongen via een zwakke of beschadigde plek in de appel (een voorbeeld van het hart).

De insecten leggen vervolgens de eitjes in de appel. Je kunt dit vergelijken met zaden van angst of boosheid, die wij op zwakke momenten hebben toegelaten in ons hart. Deze negatieve knagende gedachten kun je gaan voeden, zodat ze zich steeds meer gaan uitbreiden in je denken en gevoelens.

Eigenlijk vreet zo iemand zichzelf op van boosheid. Er is een spreekwoord in Laos, wat ons leert: ‘Het is niet de mens die de opium eet, maar de opium eet de mens.’ De drug opium die ze daar eten, zal ze verteren. De zonde die je koestert, zal je uiteindelijk doden.

Voed geen zaden van angst en boosheid in je hart

 Laat je niet opvreten door angst of boosheid

We zien verderop in het artikel dat er gelukkig ook nog herstel mogelijk is. Wat in de natuur niet kan, kan door het herstellende en helende werk van Jezus Christus in het geestelijk leven wel.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester!

Kom met alles wat je pijn doet tot de Heelmeester!

Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek. Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis. Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. Op de afbeeldingen hieronder zie je hoe heerlijk we kunnen worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis!

Je ziet het hierboven geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid.

Leg je angst en boosheid neer aan de voet van het kruis,

waaraan Jezus de pijn, zonde en ellende heeft weggedragen

 ***

Beschadigde emoties brengen weer onder het slavenjuk

Geestelijke groei wordt tegengehouden door twijfel, geestelijke gebreken en psychische problemen. Na een heerlijke periode van eerste liefde kunnen de  onopgeloste problemen van voorheen weer de kop op steken. De Israëlieten vertrokken met grote blijdschap uit het slavenhuis van Egypte. Ze zongen dankbaar en verblijd na de doortocht door de Rode Zee. Daarna werden ze beproefd en getest in hun geloof tijdens de woestijnreis.

Je ziet dat ook vaak terug bij het eerste geloof en de verdere bekering van gelovigen. Na de acceptatie van Jezus kan er nog steeds de pijn van de afwijzing door mensen aanwezig blijven. Er kunnen nog de resten van angst en boosheid uit het verleden zijn.

Emotionele beschadigingen blokkeren

de vooruitgang in het geestelijk leven 

Heb je weer bevrijding nodig?

Door emotionele beschadigingen kan de wil weer worden verzwakt en krijgen de boze machten weer nieuwe kansen om in onze gedachten te infiltreren. Herstel van onze eerste liefde en bevrijding van verkeerde patronen in onze gedachten zijn daarom ook nodig. We zijn tot vrijheid bevrijd (Gal.5:1). We worden bevrijdt door de Waarheid.

Jezus is de Bevrijder.

Kom opnieuw tot Hem,

Die jouw eerste liefde kan herstellen!

Als je bevrijding nodig hebt van een belasting of zondige verslaving, blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed. Door Jezus Christus is er bevrijding en genezing mogelijk. Aan Zijn voeten ontvangen wij het onderwijs dat wij nodig hebben. In de liefdevolle armen van de goede Herder worden we hersteld van onze beschadigingen.

God laat niet varen de werken van Zijn handen (zie Ps. 138:8). Samen in de Naam van Jezus Christus mogen we bidden en bevrijding verwachten!

Jezus zegt ook tegen de gelovigen afzonderlijk: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn’(Zie Joh.8:31, 32, 36.) Gelovigen worden opgeroepen in Gal. 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ 

Heb je discipline en volharding nodig?

Je ziet de gevolgen van het lang gedragen slavenjuk in het gedrag en karakter van de Israëlieten in de woestijn voortdurend terugkeren. Ze reageerden vaak vanuit boosheid, bitterheid en angst. Bij iedere nieuwe beproeving zie je de wortels van angst, bitterheid en boosheid weer uitspruiten en aan de oppervlakte komen.

Er wordt tegen gewaarschuwd in Hebr. 12, waar het gaat over hen, die in de loopbaan van het geloof verslapten en wankelden. Zij hadden de discipline en vaderlijke kastijdingen van God nodig. Het verslappen staat namelijk tegenover de volharding die nodig is op de weg van God. Kaleb en Jozua hebben volhard om de HEERE na te volgen. Zij mochten daardoor ook Kanaän binnengaan en overwinnen door het geloof.

Het is de discipline van God,

die ons corrigeert, opvoedt, vormt en leidt op Zijn weg.

Het Griekse grondwoord ‘paideia’ is een onderdeel van de noodzakelijke opvoeding, wat in Hebr. 12 ook wel pijnlijke tuchtiging inhoudt. Dat bleek voor de Israëlieten in de woestijn nodig te zijn, omdat ze hardnekkig bleven volharden in hun ondankbare bitterheid en boosheid. Zij bleven tegenstaan in ongeloof en wantrouwen en keerden zich voortdurend tegen de leiding van God en Mozes.

De beproevingen en het lijden worden gebruikt

door een liefhebbend Vader

om Zijn kinderen geestelijk volwassen te maken,

te oefenen en sterk te maken voor de geestelijke strijd,

om te kunnen overwinnen,

en om ze voor te bereiden op de hemelse heerlijkheid.

Hij wil ons hierdoor heiligen, (apart zetten voor Hem), tot ons nut en onze geestelijke vorming. We lezen erover in de verzen 11-14: ‘En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen, en  de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.’

In Hebr. 12:15 klinkt daarna de vermaning: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er  geen enkele wortel van bitterheid opschiet  en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.’

Geloofsbeproevingen en verdrukkingen zijn nodig en nuttig

Een mooi voorbeeld van ‘groeien in de verdrukking in’ is de palmboom, die met stenen wordt beladen. De kwekers in de warme gebieden leggen in de kruin van groeiende palmbomen een steeds zwaardere last aan stenen. Daardoor gaan de bomen zich krachtiger ontwikkelen. Een palmboom groeit namelijk tegen de verdrukking in. Zodoende zijn ze in staat om daarna de zware vruchten te dragen.

Dit is ook zo bij het levend geloof dat wordt verdrukt. Daardoor kunnen de gelovigen meer vrucht gaan dragen. Jezus geeft aan in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’

Veel vrucht dragen is tot eer van God

en tot bevordering van geloof, hoop en liefde

We lezen over de vrucht en het doel van de rechtvaardiging in Romeinen 5:1-5: ‘Wij  dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,  en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’

We zien hierin dat de verdrukking

versterking van het geloof uitwerkt

Je leest in vers 3 dat verdrukking volharding of lijdzaamheid uitwerkt. Lijdzaamheid is een militaire term, vanuit de Romeinse tijd. Als een legereenheid was teruggeslagen, was men in lijdzaamheid bezig om zich weer te herstellen. De gewonden te verzorgen en de wapen te repareren. Om zodoende weer gereed en in orde te zijn voor de strijd en sterk te zijn bij nieuwe aanvallen.

Beproefd en volhardend geloof

is een bewijs van echtheid

In de Studiebijbel wordt verklaard bij vers 4: ‘Het volhardend doorstaan van verdrukkingen levert ‘beproefdheid’ op.’ (dokimé betekent: ‘gebleken echtheid, beproefdheid’.) Er wordt verder opgemerkt: ‘Het geloof heeft dan de toets doorstaan (vergelijk Jak. 1:12 en 1 Petr. 1:7).’ De volharding brengt vervolgens ondervinding (bevinding) en hoop teweeg (vers 4). In mijn Engelse Bijbel (New King James Version) staat er voor ondervinding: ‘character’ of  ‘approved character’. De volharding in verdrukkingen werkt dus een beproefd karakter uit bij de gelovigen. Bij een nader uitleg werd zelf genoemd: ‘goedgekeurd karakter’.

Het gaat om geestelijke karaktervorming

van de gelovigen door verdrukkingen 

De verdere troostrijke uitwerking is het ervaren van de hoop en de liefde van God in onze harten, uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is (vers 5).  De Studiebijbel geeft hierbij aan: ‘Door de vervulling met de Heilige Geest hebben de gelovigen een voortdurende innerlijke beleving van Gods liefde, vrede en nabijheid.’ De Heilige Geest van de belofte is ook onze Trooster, Die het onderpand (de garantie) is van onze erfenis (zie 2 Kor. 5:5 en Efeze 1:13-14).

De Heilige Geest leidt en troost ons

en de beloften reizen mee…

In de woestijn was de wolk het bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest en de leiding van God op de weg naar Kanaän. Dat was de garantie en verzekering voor het komen in het beloofde land. Zij moesten zich houden aan de opdracht: ‘Neem het land in bezit!’ De beloften van God reisden met hen mee. Dat was ook zichtbaar in het meereizen van de kist met het gebeente van Jozef.  We lezen ervan in Exodus 13:19: En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee,  want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren, en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen hiervandaan met jullie meevoeren.’

De Israëlieten hadden in het geloof gehoorzaam moeten blijven gaan in het spoor van de opdrachten en de beloften van God – dan zouden zij ook zijn aangekomen in het beloofde land. Op Jozua en Kaleb na, zijn de uit Egypte vertrokken Israëlieten echter niet ingegaan in Kanaän vanwege hun ongeloof (Hebr. 3:19).

De zegen en het nut van de geloofsbeproeving en het oprechte geloof lezen we in Jakobus 1:1-8, waarin wordt aangegeven: ‘Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden.

 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

In Jakobus 1:12 wordt verder verklaard:

‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt,

want als hij beproefd gebleken is,

zal hij  de kroon van het leven ontvangen,

die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.’

***

Het geloof in de smeltkroes

Petrus legt uit in 1 Petr. 1:7 dat de beproefdheid van het geloof veel kostbaarder is dan goud, dat door het vuur beproefd wordt. De Studiebijbel verklaart erbij, dat door de beproeving van het geloof de ‘kwaliteit’ van het geloof aan het licht komt. En stelt: ‘Voor de geloofsgroei is deze ‘vuurgloed’ onmisbaar.’ Bij de openbaring van Jezus Christus zal de echtheid van het geloof duidelijk worden.

Het echte goud wordt door vuur gezuiverd van vuil of ander gesteente, zodat de goudsmit zich zal kunnen spiegelen in het glasheldere, zuivere goud. Zo zal ons geloof in Jezus helderder en zichtbaarder kunnen worden door beproevingen. Daardoor wordt Jezus zichtbaarder in ons. Wij worden dat meer aan Zijn beeld gelijk. Hij wil Zichzelf in ons zien.

Geven wij ons al gewillig over

in de handen van de hemelse Goudsmit?

Ik zal het verder uitwerken: Als we een gezonde en volwassen gelovige willen zijn, is het nodig dat ons geloof gezuiverd wordt zoals goud in de smeltkroes (zie 1 Petr.1:7)

Het geloof wordt beproefd

zoals het goud in de smeltkroes

Petrus vergelijkt het met het goud, dat in de smeltkroes of smeltoven door de goudsmid zo wordt verhit, dat het ruwe goud wordt gezuiverd van alle onzuivere bestanddelen, zodat er uiteindelijk puur goud overblijft. De oven wordt heet gestookt voor de eerste behandeling. Het goud raakt steeds meer verhit en wordt vloeibaar. Vuil en onzuivere bestanddelen komen hierbij bovendrijven en worden door de goudsmid afgeschept.

Toch is het goud na een eerste zuivering nog niet genoeg gereinigd. Daarna wordt de oven nog heter gestookt, zodat er andere onzuiverheden komen bovendrijven. En weer schept de goudsmid dit van de oppervlakte weg. Als hij daarna in het vloeibare goud kijkt, kan hij er misschien zijn gezicht al in zien weerspiegelen.

Als het nog een onzuiver beeld geeft, stookt hij de oven nog heter. En weer wordt de behandeling herhaald. Hij doet dit net zolang totdat hij zijn gezicht er helder in kan zien weerspiegelen. Hij moet er zijn beeld duidelijk in kunnen herkennen en zien. Dan is hij pas tevreden.

Dit voorbeeld is geeste­lijk goed over te zetten. We moeten het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig worden (zie Rom.8:29). Als we zien hoe volmaakt heilig de levenswandel van de Heere Jezus op aarde was, lijken we voor ons gevoel nog maar weinig op Hem. Daarom is het steeds weer nodig dat we uit de zegenbede nabidden: 

‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’

 ***

Herstel van depressie en agressie

Bij gevoelens van afwijzing kunnen velen behept zijn met geesten van boosheid en angst. Als het bij tijden dwangmatig en obsessief wordt, is dit het teken dat ze de controle over zichzelf min of meer verliezen. Vaak liggen hier niet goed verwerkte traumatische ervaringen of aan de hand gehouden zonden aan ten grondslag.

Zonden en onverwerkte traumatische ervaringen

 geven openingen voor boze machten 

Wilkin van de Kamp geeft aan, dat een invalspoort ontstaat als wij Gods waarschuwingen negeren en bewust zondigen. Door boosheid te blijven koesteren, angst ruimte te geven en onvergevingsgezind te blijven, wordt een toegangsdeur voor demonen opengezet. Wij moeten schadelijke zonden in ons leven belijden, er tegen strijden en ze laten. Wilkin waarschuwt: ‘Een zonde uit het verleden blijft altijd aanwezig zolang we hem niet openlijk beleden hebben.’

In Gen.4:7 lezen we dat God de boze Kaïn nog heeft gewaarschuwd, voor hij Abel ‘in dolle drift’ heeft doodgeslagen. De boosheid had Kaïn bezet. We lezen in vers 7 dat God hem toespreekt: ‘Indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie u moet heersen.’ In de New English Bible wordt vertaald, dat de zonde als een demon voor de deur ligt. Het gaat hier over de poort, ingang of opening van het hart. In het Hebreeuws staat er ‘deuropening’. In de Studiebijbel wordt hierbij aangegeven: ‘De zonde ligt als een roofdier bij de deur, gereed en verlangend om de mens te bespringen. Dit beest moet in bedwang gehouden worden; er moet over worden geheerst.’

Demonen zijn aanstokers

van zonde en ziekte 

Wilkin van de Kamp ziet ook traumatische ervaringen als een invalspoort voor demonische infiltratie. Hij verklaart ons in het handboek ‘Geboren om vrij te zijn’: ‘Op het moment dat iemand een traumatische ervaring ondergaat (psychisch of lichamelijk) is zo iemand niet in staat de controle over zichzelf te handhaven en is hij erg gevoelig voor de aanvallen van demonische machten. In deze ogenblikken kan het bewustzijn op een lager niveau functioneren of zelfs uitgeschakeld worden.

De vijand heeft geen respect voor de kwetsbare situatie waarin iemand zich dan bevindt. Integendeel, traumatische ervaringen (verkeersongelukken, ernstige ziekten, misbruik, shocks, angstige ervaringen, enz.) kunnen op deze wijze een invalspoort vormen voor de duivel, die brullend rondgaat, zoekend wie hij zal verslinden. En net als een hyena zal hij het zwakke en het kwetsbare als eerste aanvallen. Hij zal niet aarzelen een pijl (demon) op de getraumatiseerde af te schieten. Daarom roept Paulus ons op altijd de wapenrusting van God te dragen (Ef.6:11 v.v.).’

Het kan gebeuren dat iemand met onverwerkte trauma’s zichzelf soms niet meer in de hand kan houden. Hij verliest dan de controle over zichzelf. Bij woedeaanvallen zeg hij dan dingen die hij normaal niet zou zeggen. Op den duur kan dit verder uit de hand gaan lopen en dwangmatiger worden. De boosheid overvalt hem steeds meer. Er kan dan zelfs sprake zijn van demonische gebondenheid of belasting, zodat er geestelijke hulpverlening nodig is. Vaak speelt machteloosheid hierbij een rol. Het komt tegenwoordig veel voor binnen huwelijk en gezin. Het kunnen oorzaken worden voor depressiviteit en agressiviteit.

 ***

Leer uit liefde te vergeven

Liefde kan vergeven. Haat is juridisch: wraakzuchtig en vergeldend. Boosheid kan niet vergeven en blijft wrok koesteren. Jezus heeft getoond liefde tot Zijn vijanden te hebben. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor vijanden. Hij kan liefdevol vergeven. Zijn vergevingsgezindheid is de redding voor vijandig gezinde zondaren. Zijn liefde overwint onze angst en boosheid. Het is een belangrijk en gelukkig principe, dat liefde ook de boosheid overwint. Zoek er dus naar om in liefde te (kunnen) vergeven!

Liefde overwint de boosheid 

Ik ontmoette een meisje dat dacht dat haar zonden niet vergeven konden worden, omdat ze zelf niet in staat was om anderen te vergeven (die haar diep hadden gekwetst). Er staat immers in het gebed des Heeren: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Ik heb haar gemaild, dat ze haar leven aan Jezus moest overgeven… en dat Hij ook deze gevoelens (van niet te kunnen vergeven) kan wegnemen.

Als we gelovig in de helende handen van Jezus zijn,

kan Hij ook onze beschadigde emoties helen 

Jezus lost de zaken voor ons op die wij niet kunnen oplossen bij onszelf! Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God (Mark.10:27).

***

Hoe kan jouw Mara worden hersteld?

In Ex.15:23-25 lezen we dat de Israëlieten het bittere water van Mara niet konden drinken. Vanuit de grondtekst kan het ook worden vertaald met ‘water van teleurstelling’. Een hout werd op aanwijzing van de HEERE door Mozes in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26:

 ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’ 

De HEERE is de Heelmeester 

Ik heb persoonlijk een dienst over Mara meegemaakt, waarbij de gastspreker, Wim Grandia, deze uitleg gaf. Hij wilde eerst een andere toespraak houden, die hij ook had voorbereid. Dat zou een vermaning zijn. Door een getuigenis aan het begin van de dienst voelde hij zich geroepen om ‘een bemoediging’ door te geven. Hij hield daarom een preek over Mara en het hout.

Aan het einde van de dienst moesten de aanwezigen hun persoonlijke pijnplekken en hun ‘water van teleurstelling’ voor zichzelf bedenken. Welke pijn uit het verleden is je bijgebleven? Wat heeft eigenlijk blijvende innerlijke schade bij je aangericht? Is het afwijzing? Kun je iemand niet vergeven? Heb je onherstelbare schade aangericht? Kun je jezelf niet vergeven? (dat is vaak een heel moeilijke zaak). Dit soort zaken moesten wij aan het eind van de dienst in Zierikzee voor onszelf bedenken.

Daarna was er een gebed voor de aanwezigen. Als je inderdaad nog pijn had van één of meerdere Mara’s in je leven, moest je maar gaan staan tijdens dit gebed. De anderen konden blijven zitten en stil meebidden. Ik wist voor mezelf dat ik eigenlijk zou moeten gaan staan. Ik had inderdaad een pijnplek van afwijzing, waar ik dus ook schadelijke gevolgen van had overgehouden. Maar ik was het niet gewoon om dit in een dienst te doen. Mijn vrouw zat naast me. Ik dacht: zij is het ook niet gewoon om het te doen. Dat laatste argument greep ik aan om maar te blijven zitten. Ik hoopte en bad stilletjes dat de Heere mij (ondanks het blijven zitten) hierin toch wilde zegenen. Ik had het wel nodig. Toen veel mensen gingen staan zat ik toch nog stiekem te kijken wie dat waren. Dat was eigenlijk niet zo netjes. Ik herkende onder hen ook leerlingen van onze school.

Ondanks mij zwakke houding was de dienst van Wim Grandia toch bijzonder voor ons. Achteraf heb ik het mijn vrouw verteld dat ik eigenlijk wel wilde gaan staan (en dat het nodig was), maar ik bedacht: ‘jij bent het niet gewoon.’ Zij verklaarde me dat het bij haar ook zo was. Ze wilde ook gaan staan, maar bedacht: ‘Jan is het niet gewoon.’

Wat zitten wij, reformatorische mensen,soms toch angstig vreemd in elkaar! In ieder geval heb ik veel van deze dienst en de gang van zaken geleerd. Ik heb hiervan geleerd dat er ook onder onze mensen veel pijn uit het verleden is overgebleven.

***

Het is daarom goed om regelmatig onder onze mensen ook zoiets te doen. Ik heb het zelf al meerdere keren gedaan, in kleinere bijbelstudiegroepjes, maar ook een keer tijdens een gemeenteavond met een groter publiek. Tijdens het gebed voor deze mensen kwam het mij voor om de pijnplekken van deze mensen (die ik niet kende) te benoemen. Achteraf had ik hierover een gesprek met de predikant die ook aanwezig was. Hij merkte op dat het inderdaad goed was om de zonden ook concreet te noemen en niet alleen maar in het algemeen. De genoemde zonden en pijnplekken bleken voor een belangrijk deel ook te passen bij de gemeente waarin ik sprak. Ik had van tevoren wel een vermoeden, maar niet zo specifiek. Hierin kan dus ook de leiding van de Heilige Geest zijn.

We hebben het ook gepraktiseerd tijdens de conferentie in Zeeland, in december 2009. Er was een gezegende uitwerking. Het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ was hiervoor dus een belangrijke bijdrage. Er volgden persoonlijke getuigenissen, waarin vooral ook ‘afwijzing in het verleden’ een oorzaak bleek te zijn van veel ellende en pijn. Daarbij gaat het er om hoe je deze afwijzing verder verwerkt. Velen gaan zich daarna op een te gespannen wijze ‘bewijzen’. Als je jezelf hierin voorbij gaat lopen, blijven beschadigingen meestal niet uit. Probeer het daarom zelf niet op te lossen, maar leg het gelovig neer bij de Verlosser!

***

Worden wij ‘beter of bitter’?

Een Mara in ons leven kan ons innerlijk dus langere tijd bitter maken. Hierdoor kunnen wij ook moeilijk worden voor anderen en zelfs problemen veroorzaken binnen onze christelijke gemeente. Als bitter water in contact komt met gezond water, zal de besmetting zich verspreiden. We worden gewaarschuwd in Hebr.12:15, dat er geen wortel van bitterheid omhoog mag groeien, ‘om moeite te veroorzaken en daardoor velen verontreinigd zullen worden’.

Geef door bitterheid de demonen geen opening in je leven

Wilkin geeft aan:

‘Ieder men krijgt in zijn leven wel te maken met een crisis,

een moeilijke gebeurtenis, tegenslag

of teleurstelling in mensen…

 Hoe wij hierop reageren,

bepaalt of wij er ‘beter’ of ‘bitter’ van worden.’

In het handboek ‘Geboren om vrij te zijn’ wordt ‘bitterheid’ ook als invalspoort voor demonische infiltratie genoemd. De gevolgen van bitterheid kunnen in een toenemende mate zijn: wrok, haat, weerspannigheid en toverij. Onder toverij kun je ook scharen: het werken met machtsmiddelen en het manipuleren van gezinsleden of gemeenteleden. Dit kan dus ook voorkomen in reformatorische en Bijbelgetrouwe gemeenten en groepen.

Bitterheid uit zich vooral in boosheid en opstandigheid. Wilkin van de Kamp schrijft ons: ‘Weerspannigheid opent de deur voor demonen, die zich in elke vorm van rebellie thuis voelen. Leer vroegtijdig af te rekenen met bittere wortels (woorden).’

Leer vroegtijdig af te rekenen met

bittere wortels en woorden

Het door angst en boosheid innerlijk beschadigde geestelijke leven kan dus ook zijn bezet door een occulte belasting. Hiervoor is na herkenning, belijdenis en geestelijke overgave dan gebed nodig! Anderen kunnen voor en met je bidden. Het door boosheid verziekte en aangevreten innerlijke leven moet ook door middel van geloof en gebed worden hersteld en bevrijd.

Waarom wil je jezelf in zo’n geval langer kwellen? Waarom zou je anderen pijn blijven doen met jouw verkeerde houding en harde woorden?

Als er sprake is van een occulte gebondenheid, die zich heeft vastgezet op een beschadiging, kan er ook voor je worden gebeden. Je hebt de boze te veel terrein in je leven gegeven. Laten we ons hierin steeds weer vernederen onder de krachtige hand van God, onze zorgen op Hem werpen, nuchter waken en gelovig de duivel weerstaan (lees hierbij voor jezelf: 1 Petr.5:6-9).

Er is nog een ander aspect in de lessen over het bittere water in ons leven. De bekende bijbelleraar Derek Prince schrijft erover in het boekje ‘Aan de rand van bitter water’.

Derek leert ons,

‘dat God weet wat er in ons hart is

en ons daarom brengt aan de rand van bitter water,

opdat wij ontdekken wat er in ons is

en met deze diepgewortelde karakterfouten kunnen afrekenen.’

De HEERE stelde Zijn volk op de proef die veertig jaren in de woestijn, om te weten wat er in hun hart was, of ze Zijn geboden wel of niet zouden onderhouden (Deut. 8:2). Wilkin van de Kamp geeft hierbij aan:

‘Als we gaan beseffen dat God deze moeilijke gebeurtenissen

in ons leven toelaat,

dan gaan we er op een andere manier naar kijken.

Moeilijke mensen worden in onze ogen ‘genadetrainers’ van God.’

Als we ook op dit punt vernieuwd worden in ons denken, dat werkt dit als ‘het helende hout’ in ons leven. In ieder geval moet door het geloof het hout in het bittere water van Mara worden geworpen. Symbolisch gezien moet het hout van het kruis in jouw pijnplekken worden geplaatst. Dat zijn geloofsdaden van belijdenis, vergeving, overgave en aanvaarding.

Het helende hout

moet in jouw Mara worden geworpen 

 ***

Kom uit je emotionele gevangenis

Wilkin van de Kamp leert ons in de digitale nieuwsbrief van oktober 2010 (van het bevrijdingspastoraat ‘Geboren om vrij te zijn’): ’We zullen ons hele leven te maken krijgen met mensen die ons kwetsen en pijn doen. Als we hier niet goed op reageren, dan kunnen we emotioneel verwond en zelfs emotioneel gebonden raken, waardoor wij levenslang gebonden zijn aan hen die ons schuldig zijn en aan de pijn die ze ons hebben aangedaan!’ Hij stelt verder:

‘Onvergevingsgezindheid houdt ons emotioneel gebonden,

waardoor we vast blijven zitten in onze emotionele gevangenis.’

Wilkin haalt de gelijkenis van de onbarmhartige knecht aan (zie Matth.18:23-35), die de schuld van een andere slaaf niet wil vergeven, terwijl hem zijn schuld wel was vergeven. Zijn eigen barmhartige heer was bewogen over hem en daarom had hij zeker ook vergevingsgezind moeten zijn over zijn iemand die hem veel minder schuldig was. Uiteindelijk is deze boze slaaf door zijn heer overgegeven aan de folteraars, totdat hij zijn hele schuld zou hebben betaald (vers 34). In vers 35 leert Jezus ons: ‘Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van uw broeder vergeeft.’

 Wilkin verklaart: ‘Het Griekse woord voor ‘folteraars’ betekent dat we zowel emotioneel als lichamelijk gekweld worden. Als wij niet vergeven, worden we overgegeven aan folteraars, die ons lichamelijk en fysiek zullen kwellen en onze relaties verstoren. Onvergevingsgezindheid houdt ons emotioneel gebonden aan degene die ons iets schuldig is en aan de pijn die ons is aangedaan.

Anderen kunnen met ons bidden voor een doorbraak of voor genezing, maar als wij door onze eigen onvergevingsgezindheid zijn overgeleverd aan deze folteraars, dan is er maar één manier om uit hun greep verlost te worden: door de ander te vergeven.

Vergeving is de enige sleutel om bevrijd te worden uit onze emotionele gevangenis. Dan worden we in onze ziel losgemaakt van zowel de emotionele binding als ook van de pijn die ons is aangedaan. Vergeving is het geestelijke dynamiet dat God gebruikt voor het opblazen van gevangenisdeuren die ons tegenhouden los te komen van de dader en de pijn van het verleden.

Wie vergeving schenkt, zal van God innerlijke genezing ontvangen, waardoor de wonden uit het verleden zullen genezen, de zielsbanden gereinigd en mogelijk relaties gezond worden. Vergeving is de sleutel om emotionele bindingen te zuiveren van angst, bitterheid en wrok, zodat we gezonde en duurzame relaties kunnen aangaan en onderhouden.’

‘Vergeving’ is de sleutel

 om ons te bevrijden uit onze emotionele gevangenis 

Counselor Neil T. Anderson leert ons zijn boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’: ‘Wij worden opgeroepen genadig te zijn, net zoals onze Hemelse Vader genadig is (Luk.6:36) en anderen te vergeven zoals wij ook zelf zijn vergeven (Ef.4:31-32). Dit te doen bevrijdt ons van het verleden en laat niet toe dan satan voordeel op ons haalt (2 Kor.2:10-11).’ Wij dienen daarom God te vragen, dat Hij de mensen die wij moeten vergeven in gedachten brengt.

Anderson tekent hier wel bij aan: Vergeven is niet vergeten. Jezus geneest de wonden, nadat we ervoor gekozen hebben om te vergeven. Vergeving is dus een keuze, een wilsbesluit. Als wij weigeren iemand te vergeven, blijven wij aan die persoon gebonden.

Hij stelt hierbij: ‘U bent nog steeds aan uw verleden geketend, gebonden door uw bitterheid.’ Neil verklaart ons verder:

‘Totdat u uw bitterheid en haat loslaat, blijft die persoon u kwetsen. Niemand kan uw verleden herstellen, maar u kunt er wel vrij van zijn. Door te vergeven ontvangt u bevrijding van uw verleden en van hen die u misbruikten.’

Als je vergeeft, kies je er ook voor om iemands zonde niet meer tegen hem of haar te gebruiken. Anderson geeft aan: ‘Bittere mensen rakelen de dingen uit het verleden op tegenover hen die hen hebben gekwetst. Zij willen dat de anderen zich even beroerd voelen als zij zelf! Maar het verleden moeten wij loslaten en wij moeten kiezen om elke wraakgedachte te verwerpen. Dit betekent niet dat u de zonde verder ondergaat. God tolereert de zonde niet, en dus moeten wij dat ook niet doen. U moet geestelijke grenzen stellen die verder misbruik tegengaan. Neem stelling tegen de zonde en toon tegelijkertijd genade en vergeving voor hen die u kwetsten.’

Als wij hierbij hulp nodig hebben om ons tegen misbruik te beschermen, geeft hij ons het advies om hierover te (gaan) praten met een vriend, een bekwaam counselor of een pastoraal werker. Dit geeft ook de noodzaak van pastorale teams aan, die op plaatselijk en regionaal niveau hulp kunnen bieden aan emotioneel beschadigde mensen.

***

Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Laten we het persoonlijk maken. Noem nu maar eens voor jezelf jouw Mara, jouw ‘water van teleurstelling’. Denk eens goed over na over je pijnplekken. Heb je er zelf misschien ook verkeerd in gehandeld of op gereageerd? Belijd hierin je schuld voor de Heere. Probeer anderen en jezelf te vergeven als dit nodig is.

Hoe kun je bidden: ‘vergeef ons onze schulden’, terwijl je jouw schuldenaren niet kunt vergeven? (zie hierbij Matth.6:12-15). In de verzen 14-15 lezen we dat Jezus onomwonden zegt: ‘Want indien u de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.’ Vergeef ze in je hart. Neem je voor om het weer goed te maken met hen die je nog kunt bereiken.

Bidden om herstel en genezing

God doet wonderen op het gebed! God belooft veel te doen op het gelovig gebed. Daarom mag gelovig gebed door Gods genade en kracht veel tot stand brengen. We kunnen dit lezen in Jak.5:13-18. In vers 15 wordt ons verzekerd ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ 

In een andere vertaling lezen we: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’ In de Studiebijbel wordt verklaard dat de Heere ‘de betrokkene de kracht zal geven zijn ziekte ook geestelijk te boven te komen’. Willen gemeenteleden een gezond lichaam vormen, dat dienen zij elkaar eerst de zondige daden te belijden en te vergeven. Belijdenis van zonden en vergeving zijn van groot belang voor genezing!

Belijdenis van zonden en vergeving

 zijn nodig voor genezing 

Emotionele beschadigingen komen vaak voort uit het verre verleden van de kinderjaren en de tienerleeftijd. Het beschadigde kind oefent dan nog steeds veel negatieve invloed uit in het verdere leven.

Pijnlijke herinneringen kunnen de steeds terugkerende kwellende folteraars zijn,

die het leven bitter maken.

Hierdoor wordt de groei naar een gezond geestelijk leven

belemmerd.

De bekende counselor David A. Seamands schrijft ons in het boek ‘Groeien naar de volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van pijn en dwang bevrijd kan worden.’ Hij geeft aan dat de herinneringen dan niet zullen worden uitgewist, ‘maar de kracht van de emoties die met de herinneringen gepaard gaan – de angel, de pijn, de angst, de haat, de verwonding, het begeren – zal gebroken worden’. Hij vervolgt: ‘Wanneer we ze afleggen zal hun stuwkracht zijn betekenis verliezen. De levenskracht zal eraan ontnomen worden; ze zullen niet meer effectief werkzaam zijn in het leven van de volwassene.’ Dit geldt natuurlijk ook voor de beschadigde jongere.

We worden dus opgeroepen om voor en met elkaar te bidden voor herstel en genezing! Seamands geeft verder aan dat diepgaande openheid en een openhartig gesprek nodig zijn om genezen te worden van herinneringen. De persoon die je in vertrouwen hebt genomen kan daarna een gelovig gebed voor jouw welzijn uitspreken.

De Heilige Geest kan de innerlijke lagen van het gekwetste kind in je

aan het licht brengen.

Je dient je hart open te stellen voor

‘het onderzoekende ontleedmes van de Heilige Geest’.

Op het gezamenlijke, intieme gebed met een ervaren gelovige kan de Heere wonderlijke uitkomsten geven.

Bid voor en met elkaar

om herstel en genezing 

Als we iets gelovig mogen begeren en vragen in de Naam van Jezus, dan zal Hij het doen. We lezen letterlijk in Joh.14:13-14: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’

Jezus stelt onomwonden in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’  

Het is belangrijk dat je hardop je zonden belijdt en er hartelijk afstand van neemt. Verder is het van belang dat je jouw geloof in Jezus Christus hardop uitspreekt. Je moet Hem hardop belijden voor de mensen, zodat de boze geesten duidelijk beseffen dat je jezelf het eigendom weet van jouw getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.

Lees antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus maar eens door. Daarin belijd je dat Hij met Zijn bloed voor al je zonden volkomen heeft betaald en je uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. De kwellende demonen weten dan dat ze geen rechtmatige grond meer hebben. In het bevrijdend gebed dienen ze daarbij worden weggejaagd. Geef ze daarna geen voet of aanleiding meer om op het ‘grondgebied’ van Jezus te komen.

Daarbij moet je jezelf volkomen toewijden

en onderwerpen aan Koning Jezus

David Seamands moedigt aan: ‘Wentel elke ervaring, elke emotie, elke kijk die je ergens op hebt, op Hem. Vertrouw ze Hem toe. Laat Hem je liefhebben, je troosten en je vergeven. Laat Hem je reinigen van al je haatgevoelens, je vertroosten waar je gewond bent, laat Hem je begeerten wegnemen en je angstgevoelens verdrijven. En daarna heel in het bijzonder: vergeef anderen hun overtredingen, zoals Hij jou ook vergeeft.’ Seamands vervolgt:

‘Laat de liefde van Christus de plaats innemen

van gekwetste gevoelens en van zelfmedelijden’

Hij legt verder uit: ‘Wees niet gehaast. Besteed in alle rust veel tijd aan een gebed waarin je niet gestoord wordt.’ Als je zelf geen kracht en moed genoeg hebt, laat dan in ieder geval anderen met je en voor je bidden. Vier vrienden lieten de verlamde man door het dak neer voor Jezus. Hij zag hun geloof en genas de verlamde (Luk.5:19-20).

Laat de Heilige Geest in je werken

en je onderwijzen 

We kunnen de Heilige Geest niet voorschrijven hoe Hij wil werken. Hij is als de wind en waait waarheen Hij wil. Je kunt het geluid van de wind horen en zo moet je ook de werkingen van de Heilige Geest leren opmerken. Laat Hem in je werken en je onderwijzen. Wacht op Zijn inspraak. Hij getuigt met onze geest. Hij geeft leiding, inzicht en licht in moeilijke omstandigheden en duistere situaties.

Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Zo kunnen we door Hem de helende woorden en de genezende daden van Jezus ontvangen. Hij brengt ons bij de hemelse Heelmeester.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester!

Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis

worden geplaatst op jouw pijnplek

Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd! Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis. Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus 

We kunnen getroost reizen onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, in het Vaderlijk huis. Er is vrede gemaakt door het kruis en het bloed van Jezus Christus (Kol.1:20). Door Zijn bloed worden wij gereinigd en geheiligd (Hebr.9:14, 13:12.). Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. We hebben het offer en het bloed steeds weer nodig om ons te reinigen van dode werken en om de levende God te dienen (Hebr.9:14).

Hoe kunnen we heerlijk worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis? Je ziet het hieronder geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid.

Om te herstellen moet je in het geloof

de zoom van het kleed van Jezus aanraken 

Je moet in het geloof de zoom van het kleed van Jezus aanraken… en je zult herstellen van al jouw afkeringen, innerlijke wonden en zwakheden. Als je zo gelovig tot Jezus komt, wordt Zijn volbrachte werk geplaatst in de poel van jouw ellende. Mensen zeggen wel eens: ‘zand er over’, maar bij God gaat ‘het bloed er over’.

God is een Licht (1 Joh.1:5). Wij kunnen niets voor Hem verbergen. We moeten echter wel zelf alles voor de Heere God aan het licht brengen (= belijden), dan kan het tussen de Heere, ons en onze naasten weer in orde komen. We lezen daarover zo kernachtig in 1 Joh.1:7: ‘Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Na de geschiedenis van Mara lezen we in Ex. 15: 27:

‘Toen kwamen zij te Elim…’ 

Zo’n geestelijk Elim

wens ik ons allen van harte toe!

Herstel door de Heelmeester

Op aanwijzing van de HEERE door Mozes een stuk hout in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26: ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’

Door de striemen van Jezus is er genezing voor ons

We hebben het helende hout van het kruis nodig In onze pijn en hulpeloosheid hebben we Jezus nodig! Al zijn de emoties nog zo beschadigd en al is de wil nog zo verzwakt, door de striemen van Jezus is er herstel mogelijk. We worden bemoedigd in Jes.53:5: ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Vergeving en genezing horen bij elkaar. Als wij anderen niet kunnen vergeven, ervaren wij ook niet de volle genezing op alle gebieden van ons innerlijk. We kunnen wel een vast geloof en momenten van geestelijke blijdschap hebben, maar op de achtergrond blijven dan toch nog de pijnen van afwijzing, wrokgevoelens en bitterheid zeuren. Vroeger of later steken die weer de kop op en zitten we geestelijk weer midden in de strijd.

In de cursus wil ik de diepe oorzaken en hardnekkig resten van de geestelijke beschadigingen en pijn behandelen. Ik hoop en bid hierbij dat het helende hout van het kruis het water van teleurstelling en bitterheid zal maken tot een heldere bron. Dan kunnen we onze weg vervolgen naar een heerlijk Elim (zie Ex.15:22-27).

***

Heling voor het verwonde hart

Opdracht 1

a. In hoeverre herken je jezelf in de volgende woorden en vragen in het lied van Sela?

b. In welke bevrijdende en bemoedigende woorden en zinnen van het lied herken je jezelf ook? Wat heb je ervan ervaren?

HEEL MIJN HART

Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht.

Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag
hoe ik verder moet leven
met mijn schaamte en schuld,
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt;
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

Wat mijn hart ook bezwaart,
welke pijn ik nog voel;
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,

die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn. 

***

Als er vergeving is, kan er genezing zijn…

en de weg van herstel kan beginnen

Teun Stortenbeker leert ons: ‘Belijden, vergeving ontvangen en anderen vergeving schenken zijn net zo belangrijk als ademhalen, eten en drinken. Een mens wordt pas mens als de geestelijke versperringen zijn opgeruimd, die een vrije doorgang op de levensweg belemmeren.’

Corrie ten Boom over vergeving van een ex-bewaker

Een bijzonder voorbeeld van vergeving vinden we in de ervaring van Corrie ten Boom, die een tijd na de oorlog in Berlijn een ex-bewaker van het concentratiekamp ontmoette. Hij was christen geworden. Vanuit het Woord van God mocht hij weten dat er ook vergeving voor hem was. Bij de ontmoeting vroeg hij ook Corrie om vergeving. Ze kon het niet vanuit haarzelf, maar daarna wel vanuit de liefde van God. Ze vertelt het op de volgende YouTube-video. Je kunt erop aanklikken: 

Corrie Ten Boom over vergeving (Nederlandse ondertiteling) 

Hieronder laat ik een bewerkte afbeeldingenserie zien over deze geschiedenis van Corrie en de ex-bewaker. Je kunt deze gebruiken voor een PowerPoint:

Corrie ten Boom over vergeven 1aCorrie ten Boom 2bCorrie ten Boom 3c Corrie ten Boom 4dCorrie ten Boom 5eCorrie ten Boom 6fCorrie ten Boom 7gCorrie ten Boom 8hCorrie ten Boom 9iCorrie ten Boom 10jCorrie ten Boom 11kCorrie ten Boom 12lCorrie ten Boom 13nCorrie ten Boom 14m

Opdracht 2

Wat spreekt je aan in de geschiedenis van Corrie ten Boom en de ex-kampbewaker? Getrek hierbij de afbeeldingen. Praat er eens over door, wat je er persoonlijk mee kunt doen.

Opdracht 3

Denk na over het lied: ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn.’

Voor herstel is vergeving nodig, zoals Lydia & Marcel Zimmer zingen:

Als er vergeving is, kan er genezing zijn – Opwekking 629

***

Je kunt het hieronder lezen. We willen er in de kleine groepjes verder op doorgaan. Zorg dat er genoeg plakpapiertjes zijn en pennen, waarop de namen kunnen worden geschreven van hen die iemand wil vergeven. Het invullen van de namen kan het beste gebeuren aan het einde van de discussiegesprekken, na onderling gebed.

Daarna kunnen de papiertjes naar het kruis worden gebracht, om ze eraan te plakken. Na de samenkomst worden de papiertjes weggedaan, zodat niemand het meer kan zien.

Hieronder volgt de liedtekst:

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan.
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen,
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

***

Opdracht 4

a. Wat denk je van het lied: ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn’?

b. Hoe kunnen we zonden belijden, loslaten en vergeven?

c. Hoe kunnen we ook worden verlost van de innerlijke pijn van geleden onrecht?

Opdracht 5

a. Lees samen Exodus 15:22-27. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte?

b. Wat herken je van bittere water van teleurstelling in je leven en denken?

c. Wat denk je over de aangereikte oplossingen in de tekstgedeelten?

Opdracht 6

a. Praat samen over de voorbeelden van de appels en de knagende gedachten van angst en boosheid. Is het herkenbaar?

b. Waarin komt het voorbeeld van de appels overeen met de geschiedenis van Mara in Exodus 15:22-27

c. Hoe kun je worden hersteld van deze emotionele en geestelijke beschadigingen?

d. Kun je iets delen over herstel dat je zelf hebt meegemaakt?

Opdracht 7

Samen nadenken en voor jezelf bidden:

Bedenk allemaal in het groepje wat jouw diepere teleurstellingen en terugkerende pijnlijke herinneringen zijn. Leg dat in een stil gebed bij de God neer.

Vertel in dit stille gebedsmoment ook aan de Heere wat anderen je hierin hebben aangedaan.

Belijd daarna wat je jezelf hebt aangedaan.

Opdracht 8

Wie wil er iets delen van wat er biddend bij God is neergelegd? Dit is een vrijblijvende opdracht. Je hoeft het niet te delen, maar het mag wel.

Opdracht 9

Denk samen na over de tekst van het lied ‘De rivier’ (Opwekking 642), die je onderaan de sessie vindt. Bij de afsluiting willen we het lied samen zingen. 

Opdracht 10 – Voor en met elkaar bidden:

Breng elkaar nu biddend aan de voet van het kruis. Ga met de overdachte problemen, teleurstellingen en pijnlijke herinneringen tot Jezus!

Eindopdracht 11 (zie bij opdracht 2):

– Namen invullen op plakpapiertjes van hen die je wilt vergeven (als je ertoe in staat bent).

– Het kan ook je eigen naam zijn!

– Daarna kun je het papiertje aan het kruis plakken. 

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst met een lied:

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing door het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: ‘Ontmoet mij hier.’

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied dat gezongen is op de Nederland Zingt dag 2015 door Marcel en Lydia Zimmer e.a.:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: De rivier

Mogelijkheid tot nazorg