Geestelijke groei: Blijven in Jezus en vrucht dragen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe ontvang je overvloedig leven uit de Wijnstok?

Hoe ontvang je overvloedig leven uit de Wijnstok?

Een aanmoedigend artikel over geestelijke groei door het geloof in Jezus Christus, met gespreksvragen opdrachten voor Bijbelstudie 

Lees Joh.15:1-17 

In Joh.15 lezen we hoe we in de Wijnstok blijven en veel vrucht dragen. We willen dan alles van Hem ontvangen, en Hem blijven gehoorzamen. Wanneer we als rank aan Jezus zijn, blijven we ook in Zijn liefde. We verlangen dan Zijn wil te doen. Wat we dan in Zijn Naam van de Vader zullen begeren, zal ons gebeuren (Joh.15:7,16). Zodoende zullen dus onze gebeden en goede verlangens, naar Zijn wil, worden verhoord. Dan zal de blijdschap van Christus in ons blijven. Dit is de weg om te komen tot geestelijke vervulling en volwassenheid.

We komen tot geestelijke groei

als we door het geloof in de wijnstok Jezus blijven 

Het moet onze eerste zorg zijn om in Jezus te blijven, vrucht uit Hem te dragen en Zijn Vader te eren. Jezus leert ons in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’  

Je bent dus een leerling en volgeling van Jezus als je blijvend veel vrucht wilt dragen. Wil je veel vrucht voortbrengen uit Hem?

Veel blijvende vrucht

behoort normaal te zijn in het geestelijk leven

Het gaat vanzelf als we door geloof als een gezonde tak aan de Wijnstok verbonden  blijven. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof inge­plant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’ Een voortdurende doorstroming is nodig, anders gaat het mis.

Jezus leert ons in Joh.15:1-3: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent  nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’

Alleen door Jezus

Door het woord van Jezus worden we dus geleerd, gevoed en gereinigd. Gods Woord is de waarheid, en de waarheid maakt ons vrij (zie Joh. 8:32+36) Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6).

Er is geen leven en reiniging mogelijk zonder Jezus 

Wij moeten eerst aan Jezus verbonden zijn 

Vanaf het eerste begin komen de innerlijke veranderingen uit de Wijnstok voort. Na de overplaatsing en inenting van de rank ontvangt deze nieuwe voeding uit de Wijnstok Jezus. De levensvernieuwende en voedingsrijke levenssappen zorgen ervoor dat er goede vrucht komt. Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus.  Hij ligt geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

In het geloof lig je geestelijk aan het infuus

In deze gelijkenis van Jezus in Johannes 15 zitten belangrijke bijbelse principes en diepe gedachten. Hierin vinden wij het bewijs dat zonder de aansluiting met Jezus er geen geloofsleven mogelijk is. Er wordt gesproken over ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen in de Wijnstok. Door het Woord en de Heilige Geest komt er een levensverbinding met Jezus.

Als we in de Wijnstok blijven, zal onze rank kunnen uitgroeien. Wij komen dan geestelijk tot bloei, om tot eer van God veel vrucht te dragen. Dit gebeurt dus door een voortdurende doorstroming van de levenssappen uit de Wijnstok Jezus Christus.

Een voortdurende doorstroming is nodig

Vanaf het eerste begin komt dus het geestelijke leven uit de Wijnstok voort. Daardoor is er geestelijke groei mogelijk. De voedingsrijke levenssappen zorgen ervoor dat er goede vrucht komt.

Je moet door een levend geloof aan Jezus zijn verbonden

Je moet door een levend geloof aan Jezus zijn verbonden om veel vrucht te kunnen dragen

Voor blijvende vrucht moeten we door het geloof aan Jezus verbonden blijven. Door in Hem te blijven, zal ons geloof dus groeien. Wij moeten zelfs één plant met Hem worden (Rom.6:5). Wij delen dan in Zijn dood en opstanding, vernedering en overwinning. In het leven van Jezus gaat het over offeren, strijden en overwinnen. Hoe is dat bij ons?

Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus. Deze verbinding mag niet worden verbroken. Een afgebroken rank verdort en vergaat. Een levensader mag nooit worden afgesneden!

Los van de Wijnstok kunnen we geen vrucht dragen

Los van de Wijnstok kunnen we geen vrucht dragen

 

Hij ligt geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

Het snoeien door de wet voorafgaand aan het Evangelie is levensbedreigend voor de rank. Een patiënt in het ziekenhuis moet voor de operatie eerst aan het infuus. Als hij bij de operatie veel bloed en energie verliest, heeft hij voortdurende toevoer van nieuw bloed nodig. Wij hebben het verzoenende en reinigende bloed van Jezus nodig. Door dit bloed ontvangen wij vergeving, herstel en reiniging.

Alleen als we aan Jezus verbonden zijn,

gaan we geestelijk vrucht dragen.

En als wij vrucht dragen worden wij gesnoeid, om meer vrucht te kunnen dragen (zie Joh.15:2).

Door het geloof

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Geloofswerkzaamheden worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof.

Het komt er voor ons dus op aan dat we door het ontvangende geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok. Er is genoeg levenwekkende stuwkracht in de Wijnstok. Bij Jezus Zijn er geen belemmeringen. De problemen kunnen slechts ontstaan bij de ranken. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik Hem ontvangen?’

Hoe ontvang ik blijvend de heilzame levenssappen? 

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen. Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven.

Jezus wordt de tweede Adam genoemd. In de Engelse Bijbel wordt in 1 Kor.15:45 verklaard: ‘The First man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit.’ (in de Nederlandse vertaling: ‘Tot een levend-makende Geest’. Jezus is voor de gelovigen een onuitputtelijke Bron van levend water geworden. Door Hem kunnen wij voortdurend worden gevoed en gereinigd.

Is er doorstroming vanuit de Wijnstok?

Voor een geestelijke groei, herleving en vrucht hebben we een vernieuwde doorstroming nodig, om uit de volheid van Jezus ‘genade op genade’ te ontvangen (Joh.1:16). De levenssappen en mineralen komen uit de wortels en de stam. De principes van geestelijke doorstroming vinden we in de bijbelse voorbeelden van ‘de bron van levend water, de vruchtdragende bomen, en de Wijnstok en de ranken’.

Op de afbeelding zie je de geestelijke vrucht, die we vanuit het werk en leven van Jezus kunnen ontvangen. In deze vrucht dienen we overvloedig te zijn tot eer van God.  Zie op Jezus en leer van Hem! (Lees: Spr.11:30, Matth.11:28 en Gal.5:22.)

Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

Laat mij in U blijven

Ik wil je het mooie lied van J.J.L. ten Kate doorgeven. Het staat ook in de gele bundel van de gezinskampen (nr. 112). Het is een geloofslied om biddend te zingen:

Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland, Die de Wijnstok zijt.

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

 

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer.

In Uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer.

Uw Geest moet in mij uitgestort;

de rank, die U ontvalt, verdort.

 

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,

‘k blijf d’ Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’.

Uw liefde moet alom mij leiden,

Uw leven moet mijn leven zijn,

Uw kruis moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

 

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht.

Het werk in need’righeid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht.

Wat in de winds’len sliep, ontbot

en komt in ‘t licht en rijpt voor God.

Zijn er blokkades?

Als we weinig vrijmoedigheid of kracht hebben, wat blokkeert dan de doorstroming? Geloven wij dan wel ‘zoals de Schrift zegt’? (zie Joh.7:38). Hoe kun je de geestelijke groei blokkeren door (zelf)misleiding?

Kennen wij de principes van vrucht dragen uit Hem? Ontvangen wij wel voldoende levensmineralen uit de Wijnstok Jezus Christus? Zijn we wel voldoende op Hem betrokken en gericht? Als we een levend contact hebben met onze Heiland, dan volgt het dragen van meer vrucht vanzelf. Door in Hem te blijven kunnen we veel vrucht dragen!

Opdrachten

1. Hoe kun je leven uit Jezus? (Joh.1:16).

2. Waardoor kan er geloofsgroei zijn?

3. Hoe kunnen we in Jezus blijven?

4. Wanneer draag je veel vrucht in de Wijnstok?

5. Wat kan iemand verhinderen om te leven vanuit Jezus?

6. Waardoor kom je geestelijk niet tot bloei?

7. Noem blokkades waardoor het ‘veel vrucht dragen’ wordt verhinderd.

De vrucht van de Geest

Vanuit de Wijnstok ontvangen wij levensmineralen vanuit het karakter, het beeld, de gezindheid en de gerichtheid van Jezus Christus. Wij bidden in de avondzang om aan Zijn beeld gelijk gemaakt te worden. God heeft ons bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn (Rom. 8:29). Dat is dus het doel van God met de gelovigen.

In de levensboom van de gelovige zie je de verschillende vrucht uit Jezus, die we door inspiratie en instructies van de Heilige Geest ontvangen.

We worden getoetst op de vrucht die we vanuit Jezus ontvangen. We kennen deze vrucht van de Geest uit Gal.5:22, namelijk: ‘Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

8. Denk eerst voor jezelf na over de verschillende vrucht die je ziet in de fruitboom hieronder. Noem daarna om de beurt één of twee van de genoemde zaken die je het meeste mist in je leven, en waar je dus meer van wilt hebben. Probeer ook te zeggen ‘waarom je dit zo ervaart’. (Is het vroeger anders geweest?)

Hoe worden we geestelijk gevoed? Dragen we de goede vrucht van de Geest?

Hoe worden we geestelijk gevoed?

 

Dragen we de goede vrucht van de Geest? 

 Vrucht vanuit Jezus Christus

We moeten van Jezus leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart (Matth. 11:28). De ware gelovigen worden aan deze kenmerken herkend. Zij hebben dit van Jezus ontvangen en geleerd. Zij leven daarmee onder de genade en leven vanuit het Evangelie.

9. Noem eens belangrijke kenmerken en karaktereigenschappen van Jezus. Hoe was Hij? Hoe leefde Hij? Wat deed Hij vanuit de liefde van Zijn hart?

Betrek bij de beantwoording Joh.1:14, Filip.2:5-8, Matth.11:29, Efeze 5:1-2 en Hebr.12:2-3. 

Door voortdurend in Jezus te blijven en op Hem te zien, zal ons leven steeds meer worden vernieuwd naar het beeld, het karakter en de gezindheid van Jezus. Zie In Rom.6:5 zie je dat een gelovige één plant met Hem wordt in de gelijkmaking van Zijn dood en opstanding. Vanuit het Grieks lezen we dat we dan zijn ‘samengegroeid met Hem’ Gelijkmaking betekent: een op Hem gelijkende kopie worden. Het beeld van Jezus wordt dan in ons gekopieerd of afgebeeld.

10. Wat zal er in ons worden vernieuwd?

    Zie Rom.12:2, Ef.4:23-24. 

In Rom.12:2 gaat het over de vernieuwing in je denken en gezindheid. In een vertaling staat er: ‘Word hervormd in je denken. Bekering betekent letterlijk vanuit de grondtekst: vernieuwing in denken en doen.Vernieuwing in je denken is een voortdurend proces, dat gebeurt door de voortdurende doorstroming vanuit de Wijnstok.

11. Deel eens met elkaar hoe je ‘de vernieuwing in denken en doen’ hebt ervaren.

    Wanneer en hoe ben je anders gaan denken?

    Hoe is dit proces bij je doorgegaan? 

12. Hoe denk je over de genade van God, over Jezus en over jezelf (jouw positie)? 

Je gaat door de vernieuwing in je denken ook anders leven en doen. Je gaat namelijk steeds meer denken en handelen vanuit de gezindheid van Jezus.

13. Waaraan kun je zien dat een gelovige leeft en handelt vanuit de gezindheid van zijn Meester?  Zie Ef.4:1-4+15 en Kol.3:12-17 (in het Engels wordt deze perikoop in de Kolossenzen genoemd: Character of the New Man.) 

14. Welke heerlijke geestelijke voorrechten vloeien hieruit voort? (Betrek bij de beantwoording Kol.3:12-17.)     

15. In Joh.17:20-23 bidt Jezus om eenwording: Zoals de Vader in de Zoon één zijn, dat ook de gelovigen in Hen één zijn. Wat zal de wereld dan geloven en erkennen?

16. Waarom zijn liefde en eenheid zo belangrijk voor effectieve evangelisatie? 

17.  Wat denk je van de volgende stelling:

Het gaat om de dingen  die je door Jezus en met Jezus doet 

18. Een discipel is een leerling en volgeling van Jezus.

      a. Hoe discipelt Hij ons?

      b. Hoe kunnen wij elkaar discipelen?