Bevrijding van angst en bezorgdheid

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe overwin ik mijn angst?

Met een aanbeveling en recensie van het boek van dr. Niel T. Anderson en Rich Miller: ‘Hoe overwin ik mijn… angst’ (De Hoop Publishing). Hoe word je ervan verlost?

bvr

De counselors onderzoeken de oorzaken en bolwerken van angst en bezorgdheid en helpen je ervan af te komen. Ze wijzen je de weg om je identiteit en gevoel van eigenwaarde te vinden in Jezus Christus. Door het geloof in Hem ben je door God aanvaard en veilig. Dan hoef je niet meer bang te zijn.

Onderaan dit uitgebreide artikel,  met aansprekende afbeeldingen over bevrijding van angst en zorg, volgen opdrachten en bemoedigende liederen, die je via links naar YouTube kunt beluisteren.

Weet je het ook al vanuit Romeinen 8:15-16: ‘‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’

Je kunt op de volgende PowerPoint zien dat de liefde van God en het geloof de angst verdrijft (als je er op aanklikt):

Bevrijding van angst en schaamte

door de liefde van God en het geloof in Jezus

***

De liefde van God drijft de angst uit (zie 1 Joh. 4:18).

Door het geloof in Jezus ben je veilig

en ontvang  je vrede en rust in je hart.

nb 2c

Je hoeft niet bang te zijn!

Ken je het verhaaltje van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt? Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel. De jongen gilt het uit van angst!

Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

nb 1a

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

Als variant op het bekende kinderliedje kun je zingen:

Je hoeft niet bang te zijn,

al dreigt de duivel weer,

leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

***

De eeuw van de bezorgdheid

We leven in ‘de eeuw der bezorgdheid’ (dat is al in het begin van deze eeuw opgemerkt). Angst is wel het meest voorkomende psychische probleem. Daarbij zijn er veel andere geestelijke problemen, die ook uitvoerig worden behandeld in de boeken van dr. Neil T. Anderson en andere counselors. (De boeken hieronder zijn door De Hoop Publishing te Dordrecht uitgegeven.)

ans 50m

In het boek ‘Hoe overwin ik mijn angst, van dr. Niel T. Anderson en Rich Miller, wordt aangegeven: ‘Volledige vrijheid is alleen mogelijk door de aanwezigheid van God en door gemeenschap met andere christenen binnen het lichaam van Christus.’

De schrijvers verklaren: ‘Niemand kan ons verleden ongedaan maken, maar dankzij Gods genade kunnen we er wel vrij van zijn. Alleen in Christus zijn we er zeker van dat onze angsten overwonnen worden. Hij is de Enige op wie we onze angst en bezorgdheid kunnen werpen en die ons de vrede van God kan geven, die alle verstand te boven gaat. Alleen in Christus hebben we macht over de god van deze wereld. Jezus, de Vredevorst, is gekomen om de gevangenen te bevrijden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1).’

an 17g

 ***

Hoofdstuk 1 van het boek gaat over ‘Een bolwerk van angst’. Daarin wordt gesteld:

Angst is een dief. Angst holt het geloof uit,

berooft ons van onze hoop,

beneemt ons onze vrijheid

en neemt onze vreugde van een overvloedig leven in Christus weg.

an 15e

Geteisterd door angst

Een lerares van 36 deelt ons over haar leven in het boek van Anderson en Miller. Ze vertelt: ‘Al zolang ik me kan herinneren, word ik geteisterd door angst en bezorgdheid. Ik ben opgegroeid in een gezin waar geweld en misbruik aan de orde van de dag waren.’ De angst die mij gebonden hield, maakte dat ik besloot mijn mond nooit open te zullen doen. Ik kon nooit genieten van de eenvoudige dingen die bij de kindertijd horen.’

Ze werd een perfectionist. Met betrekking tot het geloof merkt ze op: ‘Twee keer probeerde ik Jezus in mijn leven aan  te nemen, maar ik was bang dat ik niet goed genoeg was.’

Ze verklaart verder: ‘Ik was bang voor afwijzing en de hoon van anderen, en daarom probeerde ik iedereen tevreden te houden. Zelf wanneer ik sliep had ik geen rust.’

Aan de buitenkant leek ze het nog wel goed te doen, maar vanbinnen heeft ze veel geleden door dit bange geheim. Ze geeft toe: ‘Ik weet dat deze angst me belemmert om zo te leven als ik graag zou willen, maar ik weet niet wat ik eraan moet doen.’ Deze vrouw geeft verder aan: ‘Als mensen mijn ziel konden zien, zouden ze alleen maar pijn, bezorgdheid en angst zien. Is er iemand die me kan helpen?’

Is het herkenbaar? Ben je al met je nood bij God terechtgekomen? Ben je al uit je angst bevrijd door Zijn liefde en het geloof in Jezus? Heb je al leren schuilen bij het kruis, waarop Jezus de angst heeft (weg)gedragen? Daar word je stil van…

nb 93n

Vrees niet!

Neil Anderson stelt dat ‘geestelijke aanvallen worden overwonnen door God in ons dagelijkse wandel te aanbidden’. Hij geeft aan; In meer dan 300 Bijbelpassages wordt ons gezegd dat we geen angst moeten hebben.

Ds. Richard Wurmbrand besefte dat het gaat over 366 keren dat je niet bang hoeft te zijn in de zin van ‘vrees niet’. Hij ervoer dat toen hij werd opgepakt door de communisten op 29 februari (in een schrikkeljaar).

Door angst en bezorgdheid zie je dat mensen heel gejaagd leven, omdat hun gedachten maar niet tot rust komen. Ze kunnen daardoor vervallen tot het overmatig gebruik van kalmerende middelen, alcohol, drugs of eten. Petrus heeft een betere remedie in 1 Petr. 5:7, als hij aangeeft: ‘Werp al uw zorgen op Hem,  want Hij zorgt voor u.’

Neil Anderson verklaart:

‘De vrede van God overwint alle andere vrees en angst.

Bezorgdheid wordt overwonnen door geloof in God.’

Jezus verklaart in Johannes 14:27: ‘Mijn vrede geef Ik jullie, een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet bang.’ In de Herziene Statenvertaling lezen we in vers 27 dat Hij Zijn volgelingen toezegt: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’

Het gaat hierbij over ‘het ophouden van innerlijke onrust en verwarring’ en de liefdevolle aanwezigheid van God in je hart onder alle omstandigheden. Het is de vrede van Jezus in je hart door de Heilige Geest.

Zo zie je in Filip. 4:6-7 hoe God je gedachten kan bewaren en bewaken als je bezorgd bent. We lezen daar: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

an 18h

Volgens dr. Bourne komt bezorgdheid voor uit een situatie waarin iemand zich niet langer verbonden voelt. Dit heeft betrekking op God en mensen om je heen.

Anderson en Miller hebben het op blz. 108 over ‘bolwerken van angst en vrees’. Zij stellen vooraf:

‘De vrees van God is de enige vrees

die alle andere (ongezonde) vormen van angst en vrees verdrijft.’

Ze leggen uit: ‘Er kan zich een diepgewortelde onzekerheid en angst voor mensen in ons leven ontwikkelen wanneer er op jonge leeftijd negatieve etiketten op onze ziel worden geplakt.’ Fouten en tekortkomingen worden dan uitvergroot. Daardoor ontstaan dus ook angstbanden. Het kan dan gebeuren dat ‘onze geest wordt gebroken door gevoelens van schaamte en minderwaardigheid’.  Daardoor gaan slachtoffers zich isoleren, terwijl ze denken dat ‘het gemakkelijker is om bij mensen uit de buurt te blijven en geen problemen te veroorzaken, dan om het risico te lopen om te worden bespot en afgewezen’.

Wat kunnen angst en zorg met ons doen?

an 16f

Anderson en Miller geven aan: ‘Fobieën zuigen onze kracht uit ons weg en maken dat fysiek sterke mensen zich zwak en verlamd voelen. Een fobie berooft ons van liefde voor anderen en laat ons in een maalstroom van zelfgerichtheid terechtkomen.’

Angst en liefde sluiten elkaar uit, terwijl de liefde van God de vrees uitdrijft (zie 1 Joh 4:18). De schrijvers stellen: ‘Liefde offert zichzelf op, maar angst beschermt zichzelf. Liefde is op anderen gericht, terwijl angst maakt dat we terugdeinzen voor andere mensen. Iemand die laf is, zal altijd vragen: ‘Wat heb ik te verliezen?’ Iemand die moedig is, zal altijd vragen: ‘Wat heb ik te winnen?’ De één ziet de gevaren, de ander de mogelijkheden.’

an 31u

De liefde van God verdrijft de angst

We lezen in 1 Johannes 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vrees is niet volmaakt in de liefde.’ In het Grieks staat er dat de volkomen liefde de vrees uitwerpt. Er wordt vertaald: ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’, ‘liefde sluit angst uit’ en ‘liefde laat geen ruimte voor vrees’.

Liefde laat geen ruimte voor vrees

Het Griekse grondwoord ‘phobos’ betekent vrees of angst. Dit staat lijnrecht tegenover liefde en vrijmoedigheid. Johannes geeft aan dat volgroeide of volwassen liefde geen ruimte laat voor vrees, omdat dit verband houdt met ‘straf’. ‘Vrees’ is ook de uiting van een onrustig geweten, dat niet zeker is van de vrijspraak bij het oordeel van God.

Geloof in Jezus overwint de angst

Je ziet het dappere geloof bij de bloedvloeiende vrouw (in Mark. 5 en Luk. 8).  Met een vastberaden geloof drong ze door de menigte heen tot Jezus.

Geloof overwint de angst en schaamte

Wat ze deed was ook tegen de toen geldende regels van de wet, omdat ze met haar onreinheid zo niet onder de mensen mocht komen. Genade en geloof geven vrijspraak van het oordeel van God en mensen, omdat er dan sprake is van vergeving en reiniging. In Jak. 2:13 wordt aangegeven: ‘En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.’ Verderop in dit artikel wordt verder ingegaan op geschiedenis van Jezus en de bloedvloeiende vrouw.

an 32v

 Paulus geeft ons door in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid (lafheid of lafhartigheid), maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ Het gaat hierbij om een geest van lafhartigheid, een angst die je vatbaar maar voor intimidatie. Je wordt geïntimideerd door bedreiging en bangmakerij. Je gedrag wordt erdoor beïnvloed.

Kwade geesten kunnen je angst aanjagen en ontmoedigen,

maar door het geloof weet je jezelf veilig en beschermd bij God

De Heilige Geest werkt in het karakter van gelovigen een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Het Griekse woord grondwoord ‘sophronismos’ bij ‘bezonnenheid’ kan het beste worden weergegeven met ‘zelfbeheersing’. Volgens de Studiebijbel is dit een gave van de Geest, dat ‘bewerkt, dat een gelovige zijn emoties en gevoelens ondergeschikt kan maken aan Gods leiding’.

Zelfs leidinggevende gelovigen kunnen worden overvallen door een geest van vreesachtigheid of angst. Je ziet dat in de volgende gebeurtenissen en ervaringen in China. Daarbij zie je ook hoe God de angst in het hart van een gelovige kan overwinnen.

Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld

Ex-marinier Broeder David was eens bij mw. Kwang in China om het project Parel voor te bereiden, namelijk om één miljoen Bijbels tegelijk naar China te smokkelen. In 1974 heeft de Chinese geloofsgetuige, mw. Kwang, een visioen gekregen, terwijl ze in een afschuwelijk ondergrondse gevangenis verbleef. Ze was daarvoor verschrikkelijk gemarteld. Ze zag in het visioen vele duizenden medewerkers, vanuit het Oosten en Westen, zij aan zij een greppel graven. Deze werd steeds dieper en langer. Daarna begon er water doorheen te stromen. Ze zag eerst door China stromen, naar alle delen van het land, en daarna door de hele wereld.’

Dit visioen is duidelijk uitgekomen. Op 18 juni 1981 werden de één miljoen bijbels vanuit een schip in China aan land gebracht. Zo’n 2.000 Chinese christenen waren naar de kust gekomen om de bijbels snel af te voeren. De bijbels werden in één uur aan land gebracht.

Na vier uur kwam er een patrouille van het leger op die plaats. Toch is zeker 80 procent van deze bijbels na kortere of langere tijd op de plaats van bestemming aangekomen.

Tijdens dit bezoek aan China bezocht broeder David ook Wang MingDao. Samen met Watchman Nee was hij een belangrijk leider geweest van de Chinese kerk. In 1955 werd hij gearresteerd, wegens zijn verzet tegen de door de communisten gestuurde Drie-Zelf beweging. Na veertien dagen gevangenis ondertekende hij een bekentenis, dat zijn verzet niet goed was geweest. Na zijn vrijlating besefte hij dat hij ‘gehersenspoeld’ was… en herriep hij zijn bekentenis!

De korte tijd van verloochening heeft hij ervaren als een verschrikkelijke, onhoudbare toestand, veel zwaarder dan de volgende 22 jaar en 8 maanden gevangenschap. In januari 1980 werd hij pas vrijgelaten (twee jaar na de vrijlating van zijn vrouw).

nb 2b

David ontmoette geen lichamelijk gebroken oude man, maar een frisse, vurige gelovige, die de Heere nog steeds innig liefhad. Wang MingDao zei tegen hem: ‘Ik denk aan de woorden die Jezus in Openbaring 2:10 tot Zijn volgelingen spreekt: ‘Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’

De 23-jarige loutering had hem rijker gemaakt. Hij vervolgde:

‘Vijfentwintig jaar geleden had ik er geen besef van dat satan er op zat te wachten om me op mijn zwakste plek aan te vallen.

Ik was een bangerik. Dat wist ik maar al te goed.

En hij bracht mij in aanraking met een terreur, die ik niet voor mogelijk had gehouden. En net als Petrus was ik zwak.’

De Heere heeft hem niets verweten, maar getroost met de woorden: ‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven.’ De oude geloofsgetuige verklaarde uiteindelijk:

‘Nu is er nog maar Eén Die ik vrees: God.

Zolang ik niet tegen God zondig en Hem trouw blijf,

heb ik niets te vrezen.

Iedere dag die wij op aarde doorbrengen,

moeten wij waakzaam zijn.’

***

Waardoor ontstaan negatieve gedachten en gevoelens?

Je moet oppassen dat je jezelf niet laat meesleuren door negatieve gevoelens. Probeer nuchter en waakzaam te zijn. Satan en zijn gevallen engelen ‘beroeren de schare’ en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus.

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Uiteindelijk zal het leiden tot depressies.

(Zelf)misleiding door geestelijke problemen

We kunnen ook op een onjuiste wijze negatief denken over onszelf. Je moet een realistisch beeld van jezelf hebben. Je kunt te goed of te slecht over jezelf denken. Dit kan komen door een ongezond zelfbeeld of door negatieve en zondige influisteringen in je gedachten. Deze kunnen dan zijn ingegeven door boze geesten of demonen, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen.

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en leringen van demonen.

Verder kunnen we worden misleid door een verkeerd zelfbeeld en/of Godsbeeld. Als we met geestelijke en psychische problemen hebben te kampen, hebben we vaak geen helder beeld van de werkelijkheid. Door geestelijk en psychisch in de knel te zitten en overdreven aandacht te vragen voor onze problemen, zijn we vatbaar voor misleiding van onszelf en anderen. Je kunt jezelf dan laten meeslepen door pijnlijke herinneringen en ervaringen. Je schreeuwt dan om aandacht. Als je die niet krijgt, kun je die gaan uitvergroten door leugens en bedrog. Je wilt dan anderen shockeren en laten schrikken door de ernst van de problemen. Je geeft de boze geesten dan volop te ruimte om te infiltreren in je gedachten en gekwetste gevoelens.

Op den duur ga je steeds meer geloven in je eigen leugens. Een leugengeest nestelt zich dan in je denken. Verkeerde ingevingen kunnen om je hoofd vliegen, maar je moet deze vreemde vogels niet laten nestelen in je denken.

Geloof niet in je eigen leugens 

Als het al dwangmatig is geworden, heb je hulp nodig van andere gelovigen. Zij kunnen de zonden en geestelijke boosheden benoemen en een bevrijdend gebed uitspreken in de naam van Jezus Christus.

Jezus is de Waarheid en de Waarheid  bevrijd ons van de leugen. Jouw gedachten en denken kunnen worden vernieuwd (Rom.12:2). Anderson verklaart: ‘U kunt uw gedachten niet ogenblikkelijk vernieuwen, maar het proces zal nooit opgang komen indien u de bolwerken in uw gedachten of uw verdedigingsmechanismen, die soms vleselijke patronen worden genoemd, niet erkent.’

Misleiding door de wereld

In het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ noemt de bekende counselor Neil T. Anderson dertien manieren waarop men door de wereld misleid kan zijn. Men is er ook in gaan geloven. Anderson noemt er ook Bijbelteksten bij die dit bevestigen.                   

Nu volgt de door Anderson opgestelde lijst van misleidingen: 

 • Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen.
 • Geloven dat overmatig voedsel en alcohol mijn stress kan verminderen en mij gelukkig kan maken.
 • Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid er voor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.
 • Geloven dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken.
 • Geloven dat ik zonder negatieve gevolgen kan zondigen.
 • Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus gaf.
 • Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat niemand mij kan raken.
 • Geloven dat onrechtvaardige mensen, die weigeren Christus te aanvaarden, toch naar de hemel gaan.
 • Geloven dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet.
 • Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren, zonder daardoor besmet te worden.
 • Geloven dat er op aarde geen gevolgen zijn voor mijn zonden.
 • Geloven dat ik om gelukkig te zijn de goedkeuring van bepaalde mensen nodig heb.
 • Geloven dat ik aan bepaalde normen moet voldoen om over mezelf een goed gevoel te hebben.

 Opdrachten over zelfmisleiding

 1. Toets jezelf aan de lijst van Anderson. Misschien geloof je er niet echt in, maar hecht je er wel een bepaalde waarde aan. Zet voor iedere misleiding een nummer voor jezelf. Wat het meest voor je geldt, is voor jou dan nummer 1.
 2. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de andere misleidingen gaan nummeren.
 3. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen. 
 4. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor jou gelden.
 5. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol spelen in je leven.
 6. Waarom is dat zo?
 7. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?
 8. Heb je er moeite mee? 
 9. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.

10. Probeer daarna samen de misleidende leugens te ontdekken.

11. Kom vervolgens tot een nieuwe toewijding aan de waarheid.

12. Hoe wil je overwinnen in deze geestelijke strijd

       tegen deze wereldse misleidingen?

13. Ga er samen over in gebed. 

Door (zelf)misleiding en bedrog worden wij ongelukkig, wantrouwend en depressief. Je kunt dan de moed steeds meer gaan opgeven, het touw in het bootje gooien en jezelf laten wegdrijven op je negatieve gevoelens. Door te wandelen in de waarheid kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen. Dan zal het licht van het Evangelie ons (weer) beschijnen. We zullen er dan ook door worden verwarmd. Als we Jezus Christus, de Heiland en het Licht der wereld volgen, zullen we geestelijk tot bloei kunnen komen.

Fobieën en bolwerken van angst en zorg

Anderson en Miller geven aan: ‘Fobieën zijn te vergelijken met kronkelende slangen – hoe meer we er aan toegeven, des te krachtiger hun omstrengeling wordt. Moe van het vechten geven we toe aan de verleiding en geven we ons over aan onze angst. Maar wat een eenvoudige uitweg leek, blijkt in werkelijkheid een gevangenis van ongeloof te worden – een bolwerk van angst dat ons gevangen houdt.’

Er wordt ook opgemerkt dat de meeste christenen worstelen met bezorgdheid, die hun persoonlijke groei belemmert. De schrijvers verklaren: ‘Wanneer je voortdurend bezorgd en angstig bent, gaat het grootste deel van je leven langs je heen, omdat je fysiek, emotioneel en mentaal niet in staat bent met iets anders bezig te zijn dan met de angst waardoor je wordt opgeslokt.’

Na de zondeval was angst de eerste emoties waarover de Bijbel melding doet. God riep Adam en zei tegen hem (in Gen. 3:9): ‘Waar bent u?’ Adam reageert in vers 10: ‘Ik hoorde Uw stem in de hof en werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.’ Dat ziet op angst en schaamte tegenover God.

Ben je ook bang en beschaamd, waardoor je jezelf verbergt? God kijkt zie ons echter in de bosjes en door de vijgenbladen waar achter wij ons proberen te verschuilen. Je kunt door trauma’s, afwijzing, emotionele pijn, vluchtgedrag en leugens een ‘verstopping’ krijgen in je gedachten, zodat je vast blijft zitten in angst, schaamte, bezorgdheid en ongeloof.

Wat kunnen we doen met deze ‘verstoppingen in onze gedachten’? Hoe kunnen we deze geestelijke bolwerken in ons denken overwinnen?

Bolwerken zijn gedachtepatronen die in ons denken kunnen zijn ontstaan door traumatische ervaringen. Daar kun je dus door Jezus van worden bevrijd. Dat gebeurt door een gelovige overgave aan Hem. Angststoornissen zijn verdedigingsbolwerken of afweersystemen die in je denken kunnen zijn opgeworpen om te overleven, om het te kunnen redden en succes te kunnen hebben in je leven.

Liefdesbanden of angstbanden

In het magazine ‘De Hoop nieuws’ van september 2010 wordt het belang van goede vriendschappen benadrukt. Hierbij wordt het belangrijke verschil tussen ‘liefdesbanden’ of ‘angstbanden’ aangetoond. Christenpsycholoog Jim Wilder benadrukt hierin het belang van geestelijke vreugde, en het hebben van gezonde liefdesbanden.

Angst door afwijzing en gebrokenheid

Langdurige afwijzing, trauma’s, barsten en gebrokenheid in je leven veroorzaken angst en boosheid, depressie en agressie. Door verkeerde invloeden, slechte, overheersende relaties en kwade geesten kunnen er barsten in je leven worden geslagen.

Zijn er barsten in je levenBeschadigde mensen kunnen zich geestelijk gaan pantseren, om te voorkomen dat ze weer worden gekwetst.

Angstbanden

Er kunnen duistere angstbanden aanwezig zijn. Er is dan angst om afgewezen te worden. Je kunt afhankelijk worden van een overheersend persoon, iemand die je kleineert of vernederd. Je hebt het gevoel ‘je steeds maar niet waar te kunnen maken’. Door slaafse angst zul je dan je uiterste best gaan doen ‘om er maar bij te horen’. Je wilt meetellen.

In het genoemde artikel van De Hoop nieuws (september 2010) wordt gesteld: ‘Bij een angstband proberen mensen negatieve gevoelens als pijn, vernedering, schaamte, schuld en/of angst te vermijden.’ Je wilt dan een ander behagen en plezieren. Je wilt een ander niet boos maken. Het is een slaafse vrees. Op den duur laat je jezelf bij (nieuwe) relaties gemakkelijk door angst drijven. Je kunt dan bang zijn om iemand te kwetsen door je eigen mening te geven. Door angstbanden komt zelfs liegen en bedriegen veel voor.

Angstbanden zijn gegrond op angst. Als er angst is binnen relaties, proberen kinderen negatieve gevoelen en pijn te vermijden. Ze vertonen dan vluchtgedrag of pantseren zich. Angst en boosheid belemmeren de groei naar geestelijke volwassenheid.

Er is dan bezorgdheid, met schaamte, met de angst voor afwijzing. Er zijn dan schuldgevoelens, waarbij men zichzelf of anderen de schuld geeft. Zelfbescherming of zelfhandhaving verhinderen de groei naar volwassenheid. Een aantal van deze mensen raakt verslaafd, terwijl ze te trots of te bang zijn om hulp te vragen. Anderen blijven vastzitten in zelfbeklag en depressie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herkennen van angstbanden

In het boek ‘Leven naar Gods plan’ (uitgegeven bij De Hoop publishing) wordt uitgebreid ingegaan op de voor- en nadelen ‘liefdesbanden en angstbanden’ bij geestelijke groei en herstel. Men beoogt daarin angstbanden te vervangen door liefdesbanden. Er wordt in gesteld:

‘Naarmate we groeien en genezen,

vervangen we angstbanden door liefdesbanden.’

Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je de angstbanden in je relaties herkent. In het boek ‘Leven naar Gods plan wordt in ‘The Life Model’ wordt aangegeven dat angstbanden vaak om de volgende soorten angst draaien:

– Angst voor afwijzing: ‘Ik moet er alles aan doen om deze relatie te laten slagen.’

–  Angst voor boosheid: ‘Ik kan er niet tegen als iemand boos op mij is.’

– Angst voor zwakheid: ‘Niemand mag mijn zwakheden of fouten zien.’

an 22l

Het gaat erom dat angstbanden worden vervangen door liefdesbanden. Het is helend als we weten dat we geliefd zijn, ongeacht van wie we zijn. Liefdesbanden  komen op vanuit het vreugdecentrum (voor in de hersenen), maar angstbanden worden aangestuurd vanuit een plaats achter in de hersenen.

Mensen met liefdesbanden zijn bezig met de vraag:

‘hoe kan ik mezelf zijn’.

Mensen met angstbanden concentreren zich op de vraag:

‘hoe los ik mijn problemen op?’

Het is belangrijk dat je gaat beseffen dat een ander je waardeert, en dat je regelmatig wordt bevestigd door mensen die van je houden.

Belemmeringen voor geestelijke groei

Deze zaken gelden ook voor het geloofsleven.

Geestelijke groei wordt bij een gelovige belemmerd

als angst en angstbanden aanwezig zijn.

Dit kan naar God toe zijn, of naar mensen toe. Is er naar God toe angst voor afwijzing? Moet je er voor je gevoel alles aan doen om de relatie naar God toe te doen slagen? Heb je nogal eens de indruk dat God boos op je is? Hoe ga je om met de overgebleven zwakheden en fouten in het dienen en gehoorzamen van God? Worden we hierin voortgedreven door onze angst, of aangetrokken door Zijn liefde?

In  een artikel over angstbanden en liefdesbanden op deze website wordt uitgebreid ingegaan op angstbanden en liefdesbanden. Je kunt het vinden onder de hoofdtitel: 

Dagboek geestelijk herstel 20 dagen op weg… evangelisatiecursus, onder de subtitel:

Geestelijk herstel dag 8

Liefde of afwijzing liefdesbanden of angstbanden

***

Angst en zorg in de kelder van ons denken

Wanneer zit je in je denken in een duistere kelder van angst, schaamte en bezorgdheid? Wie komen we tegen in de kelder van angst en zorg? Je ziet het op de volgende afbeeldingen:

an 21k

Een negatieve psychosociale en geestelijke ontwikkeling kan een gezonde geloofsrelatie met God in de weg staan. Dit kan volgens Anderson en Miller gebeuren wanneer er tijdens de ontwikkelingsfases sprake is van wantrouwen, schaamte, schuld, inferioriteit (minderwaardigheid), identiteitsverwarring, isolement, stagnatie en wanhoop. Je ziet dat angst en schaamte hierin een belangrijke rol spelen.

an 23mAl de genoemde negatieve gedachten en kunnen leiden tot obsessies en fobieën. Je ziet het bij het volgende voorbeeld uit het genoemde boek over angst: 

De angstige vrouw en haar bevrijding

Een vrouw met een sociale fobie ging vanaf haar kinderjaren gebukt onder (verlammende) angst. In haar jeugdjaren kon ze God niet vinden. Haar zus heeft echter 12 jaar voor haar gebeden. De angstige vrouw belde haar midden in de nacht op, omdat ze niet langer kon verdragen om in deze gevangenis van angst te leven. Ze schrijft: ‘Er was een wereld buiten me die ik nooit echt kon aanraken of voelen, en ik ging eraan onderdoor.’ Ze wilde léven en vrij zijn, belde haar zus op en vroeg haar in tranen ‘hoe ze die Jezus moest vinden’ over Wie ze het altijd maar had. Haar zus bad met haar door de telefoon en de rest van de nacht las ze de Bijbelverzen die ze had doorgekregen.

Toen kwam de vrijheid bij haar binnen, met heel veel hoop. Dat was het begin van haar reis van vernieuwing. Ze geeft aan: ‘Ik had al die jaren in de greep van een verlammende angst geleefd: angst om bang te zijn.’ Het had haar zelfs chronische lichamelijke klachten gebracht. De waarheid vanuit het Woord van God kwam bij haar binnen. Ze getuigt: ‘En die waarheid is, dat Jezus altijd bij me is en dat ik nergens bang voor hoef te zijn. Ik ben werkelijk tot alle dingen in staat door Hem, Die mij kracht geeft (Filip. 4:13). Ik ontdekte dat vers toen ik christen werd, en ik vertrouw er vandaag nog steeds op. Prijs God!’

Sta op en word verlicht!

Kom door geloof uit je duisternis tot Jezus, Die je denken verlicht door je de waarheid te laten zien. Als je de waarheid leert kennen, zal deze je vrijmaken (Joh. 8:32). Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Hij verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u werkelijk vrij zijn.’

an 24n

Volg Jezus en verlaat daarmee de kelder van angst! Als je Jezus volgt, kun je de duisternis van de kelder van angst en zorg verlaten. Hij nodigt je in Joh. 8:12:

‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

an 25o

In de bovenverdieping van een vernieuwd en verlicht denken zie je de werkelijkheid onder ogen. Je krijgt daar een helder inzicht en een prachtig uitzicht. Daar ga je zien wat je van God hebt ontvangen door Zijn liefde en genade

an 26p

 ***

Samen op weg naar vrijheid in Jezus Christus

Het zien op Jezus is het hoogtepunt in het geestelijk leven. De bevrijding en het innerlijk herstel door de Bevrijder hebben wij werkelijk nodig. Het kan niet worden gemist op de weg naar blijvend geluk! Wat denk je van deze Bevrijder?

In dit artikel beveel ik het werk van dr. Neil T. Anderson aan. Het is een aansporing om samen met behulp van persoonlijke vragen en opdrachten te zoeken naar de Bevrijder Jezus Christus. Bij Hem kun je terecht voor geestelijk herstel en geloofsgroei. Hij is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler. Het wordt uitgebreider behandeld in het artikel ‘Bevrijding van misleidende gedachten’.

Dr. Neil Anderson heeft door middel van zijn organisatie ‘Freedom in Christ Ministries’ in California al veel mensen geestelijk kunnen helpen. Hij is de oprichter en president emeritus van FICM en (co-)auteur van meer dan 50 veelverkochte boeken. Het boek ‘Vrijheid in Christus’ is vertaald in meer dan 30 talen.

***

Bolwerken overwinnen met geestelijke wapens

In de geestelijke strijd moet je leren strijden

 met krachtige geestelijke wapens 

Geestelijke wapens zijn krachtige wapens van God. Paulus en andere ervaren gelovigen hebben in de kracht van God overwinningen behaald in deze geestelijke strijd. We lezen daarover in 2 Kor.10:3-5: ‘Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’ 

Er kunnen zich dus verkeerde bolwerken ontwikkelen in ons denken. Het gaat hierbij dus over gevaarlijk, zondige bolwerken en valse redeneringen in het denken, die moeten worden afgebroken. (De in het Grieks genoemde ‘logismoi’ kunnen worden vertaald met redeneringen, meningen of  overwegingen). Al deze misleidende leugens moeten worden ontmaskerd. Elke verkeerde gedachte moet gevangen worden genomen.

Alles moet gebracht worden tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6)

Misleidende gevoelens

Anderson en Miller verklaren: ‘Over het algemeen hebben we geen controle over onze emoties. We kunnen er niet met onze wil voor zorgen dat we ons goed voelen, of dat we gesteld raken op iemand die we haten.’ We hebben echter wel controle over wat we denken en kunnen besluiten om de waarheid te geloven. Als we de waarheid geloven en kennen, zal deze ons vrijmaken (Joh. 8:32). We kunnen door de genade van God ook worden vernieuwd in ons denken, zodat we de wil van Hem kunnen onderscheiden (Rom. 12:2).

De schrijver leggen verder uit, dat onze emoties in de worden voortgebracht door onze gedachten. Ze geven verder aan: ‘Hoe we ons voelen wordt in de eerste plaats bepaald door de manier waarop we de gebeurtenissen die zich in ons leven voordoen interpreteren.’ Het gaat er om wat we willen denken, geloven en hoe we vervolgens besluiten ons ernaar te gedragen. Ze stellen: ‘De mate van bezorgdheid en angst wordt bepaald door de manier waarop wij externe omstandigheden interpreteren’ (voor onszelf opvatten en uitleggen).

Ben je veilig en geliefd?

Het zal duidelijk zijn dat angstbanden behoren te worden vervangen door liefdesbanden. Binnen een liefdesband voel je jezelf geliefd, beschermd, veilig en geborgen.

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van een mens. Veel geestelijke vluchtelingen gaan gebukt onder een gevoel van onveiligheid. Dat kan al zijn ontstaan in de vroegste kinderjaren. Voelde je jezelf wel veilig in het gezin? Als klein kind ben je erg kwetsbaar. Je moet jezelf veilig en geborgen weten. Kleine kinderen klampen zich vast aan een vader of moeder. Ze schrikken van harde en dreigende woorden. Als er een sfeer van ruzie en angst heerst, kunnen kinderen innerlijk beschadigen.

Een klein kind moet in liefde worden gedragen. Liefde is hun veilige vesting. Zonder liefde en geborgenheid kan het leven ondragelijk eenzaam worden. Het is de pijn van ‘het niet gedragen te zijn’. Geloven betekent: laat je dragen. Daartoe word je in het Evangelie uitgenodigd door de goede Herder.

We zijn veilig in Jezus armen, dicht bij Zijn hart. Het wordt mooi uitgebeeld in de volgende gebeurtenis:

Het vogeltje dat de toevlucht nam

De Engelse prediker en dichter Charles Wesley (1707-1788) keek eens uit het open raam in de tuin. Ik zal het vertellen in verhaaltrant:

Hij zag daar een klein vogeltje, dat angstig weg fladderde onder een struik. Waarom was het diertje ineens zo bang? O, hij zag het al: Boven de tuin zweefde een roofvogel, die het blijkbaar op het vogeltje had gemunt. Het dier maakte een duikvlucht, maar het kleine vogeltje was de roofvogel te snel af! Zo herhaalde zich dat nog enkele keren. Het angstige vogeltje raakte steeds meer uitgeput. Zou het deze oneerlijke strijd nog lang vol kunnen houden? Charles wilde wel dat hij kon helpen, maar hij was een slechts toeschouwer vanuit een open raam.

De roofvogel maakte zich weer gereed voor een duikvlucht. Deze maal zag het ernaar uit dat hij het arme vogeltje zou grijpen. Door doodsangst aangegrepen spande het kleine dier zich in tot het uiterste… zag nog een laatste schuilplaats… en vloog door het open raam naar binnen, in de wijde jas van de prediker! Charles voelde het hevig bevende diertje bij zijn borst. Het hartje klopte heftig. Hij hield het daar vast onder zijn hand – aan zijn hart gedrukt. Het had een veilige schuilplaats gevonden. Daar kwam het angstige vogeltje langzamerhand tot rust. Het hartje klopte niet zo snel meer…

Daar zit een mooie geestelijke les in: Als we door het geloof de toevlucht nemen tot Jezus, komt ons angstige hart tot rust. Kerkvader Augustinus geeft ons door: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vind in U, o God.’

In Psalm 91:3-4 lezen we: ‘Wat Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger (…) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ De Studiebijbel verklaart: ‘Het beeld van overdekkende veren en beschermende vleugels is uitdrukking van veilige beschutting, warmte en zekerheid. Wie onder de vleugels van de Allerhoogste veiligheid zoekt, wordt door het schild van Zijn trouw geheel omringt.’

Charles Wesley werd zó door dit voorval geïnspireerd, dat hij het bekende gezang ‘Jezus, Die mijn ziel bemint’ heeft gedicht. (Het staat in de liedbundel van Johannes De Heer.)

Ontdek de waarheid door het geloof in Jezus Christus

In Joh. 10:10 stelt Jezus als de goede Herder: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’ Hij zorgt ervoor dat de gelovigen hun geestelijke identiteit in Hem hebben en zorgt voor hun innerlijk welzijn.

Je gaat door het geloof beseffen: In Christus word ik aanvaard en geaccepteerd), ben ik veilig en geborgen, en heb ik betekenis.

Het is daarbij de bedoeling om de persoon te worden waartoe God ons heeft geroepen. Door het geloof in Jezus heb we vrede met God, wat ons rust en orde in onze innerlijk geeft. Iemand die zich zorgen maakt, is innerlijk verdeeld. Een oprecht geloof geeft een onverdeeld vertrouwen op God.

We lezen in 1 Petr. 5:7: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ In het Grieks lezen we ‘bezorgdheid’ (merimnan). Het woord ‘merimna’ betekent ‘ongerustheid, angstige bezorgdheid’. De Studiebijbel verklaart: ‘In dit woord zit de stam van een werkwoord dat ‘verdelen’ betekent. Bezorgdheid ‘verdeelt’ de gedachten van de gelovigen!’ Er wordt ook in aangegeven: ‘Omdat God zorgt, behoort er voor bezorgdheid geen plaats te zijn.’

Genezing door de striemen van Jezus, Die de angst leed

an 28r

Heb je al leren zien op het plaatsvervangende lijden van Jezus Christus? Hij is ‘een barmhartig en een getrouw Hogepriester in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen’ (Hebr. 3:17). In vers 18 wordt verder aangegeven: ‘Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen te hulp komen die verzocht worden.’ Word je door angst verzocht, Hij weet ervan!

Zie ook Hebr. 4: 14-16, waar we lezen: ‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar  zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’

an 29s

 ***

Kies in het geloof voor de waarheid.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

In het boek ‘Hoe overwin ik mijn angst?’ word je vanaf blz. 228 geholpen in het bevrijdend gebed, waarbij je zonden kunt belijden, en er afstand van kunt nemen. Verder kun je in het geloof kiezen voor de waarheid. Je aanvaardt daarbij de waarheid en neemt in het geloof Jezus aan als Heiland (Bevrijder, Redder en Heler).

Spreek daarbij naar God uit: ‘Ik belijd en heb berouw over de angst voor (noem waar je bang voor bent geweest). Ik heb geloofd in (noem deze leugen). Ik neem afstand van die leugen, en kies ervoor de waarheid te geloven dat (noem deze waarheid). Verder kun je het aanvullen… en biddend alle angst en zonden belijden, met de daarbij behorende leugens.

Op blz. 229 word je geholpen om het volgende (dank)gebed te bidden: ‘Lieve hemelse Vader, ik dank U dat U werkelijk betrouwbaar bent. Ik kies ervoor U te geloven, zelfs wanneer mijn gevoelens en omstandigheden zeggen dat ik bang moet zijn. U hebt gezegd dat ik niet bang moet zijn, omdat U bij me bent, en dat ik niet angstig om me heen hoef te kijken, omdat U mijn God bent.’ Vraag God om je kracht te geven en te helpen bij het overwinnen van je angsten.

Het voorbeeld gebed eindigt met de volgende woorden: ‘Ik wil besluiten om te doen wat U mij opdraagt, omdat ik weet dat uw genade mij genoeg is. Ik bid dit vanuit geloof, in de Naam van Jezus, mijn Verlosser en mijn Heer, amen.’

Denk ook aan de beloften uit het Woord van God. Laat je ervoor bemoedigen, zoals door Psalm 23:4, waar David schrijft: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent met mij.’

Zeven stappen naar de vrijheid

In het boek van Anderson en Miller worden zeven stappen genoemd, die kunnen helpen om vrij te worden van het verleden. Daarbij worden leugens tegenover de waarheid geplaatst:

Stap 1: Vals versus echt. Bedenk bij iedere binnenkomende gedachten of emoties: ‘Is het waar?’ Herhaal dit nog tweemaal. Dus driemaal: ‘Is het waar dat … ?

Stap 2: Misleiding versus waarheid. Daarbij is belangrijk dat je de lijst van ‘manieren waarop u door de wereld misleid kunt worden’ doorneemt. Het staat op de blz. 340-341. Daar vind je ook het voorbeeldgebed: ‘Heer, ik beleid dat ik ben misleid door …… Ik dank U voor Uw vergeving, en ik besluit met heel mijn hart om alleen Uw waarheid te geloven. In Jezus’  naam,  amen’.

Vervolgens vind je op de blz. 342-343 de manieren waarop je jezelf kunt misleiden. Wat je daarin herkent, kun je belijden met behulp van het volgende voorbeeldgebed: ‘Heer, ik belijd dat ik mezelf op een verkeerde manier heb verdedigd door …… Ik dank U voor Uw vergeving. Ik neem nu de beslissing om erop te vertrouwen dat U me verdedigt en beschermt. In Jezus’ naam, amen.’ 

Het kan zijn dat je verdere hulp nodig hebt door middel van meerdere counselinggesprekken, om je te helpen de mogelijke verdedigingsmechanismen uit de weg te ruimen. Dat zijn tactieken waarop je hebt vertrouwd om jezelf te verdedigen en te handhaven in het leven.

Verder worden nog de volgende stappen genoemd, die je kunt doen om tot vrijheid in Christus te komen. Hieronder volgen ze:

Stap 3: Verbittering versus vergeving (vanaf blz 351).

Stap 4: Opstandigheid versus onderwerping (vanaf blz. 356).

Stap 5: Trots versus nederigheid (vanaf blz. 360).

Stap 6: Gebondenheid versus vrijheid (vanaf blz. 364).

De waarheid verdrijft de leugen

Je moet bedenken dat geloof een bijbelse reactie is op de waarheid. Je zegt dan ‘amen’ op het Woord van God.  Je beaamt en aanvaard daarmee de waarheid, die je vrijmaakt.

We lezen in Joh. 8:31-32: ‘Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ In vers 36 benadrukt Jezus: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ In Joh. 14:6 geeft Hij duidelijk aan: ‘Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Anderson en Miller sporen ons aan om de werkelijkheid en de feitelijke waarheid onder ogen te zien. Ze stellen: ‘Geloof is ervoor kiezen om te geloven wat God zegt en daarnaar te handelen, ongeacht onze gevoelens of omstandigheden.’ Je kiest er dus voor om het te geloven omdat het waar is.

Anderson en Miller geven aan op blz. 346: ‘Vrees verzwakt ons, maakt dat we zelfgericht worden en vertroebelt ons denken.’ Ze gaan verder: ‘Maar angst kan ons alleen beheersen al we dat toelaten.’ In het voorbeeldgebed dat volgt, kun je na bidden:

‘Op dit moment verwerp ik de geest van angst en bevestig ik de waarheid: dat U me niet een geest van angst hebt gegeven, maar een geest van kracht en een gezond verstand.’ (Zoals We lezen in 2 Tim. 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’).

Het gebed gaat verder: ‘Heer, openbaart U me alstublieft alle angsten die me beheersen, zodat ik ze kan verwerpen en vrij kan zijn om te wandelen door geloof in U. Ik dank  U voor de vrijheid die U me hebt gegeven om te wandelen door geloof en niet door angst. Ik bid in de machtige naam van Jezus. Amen.’

Ze adviseren daarna in het gebed te kiezen voor de waarheid van het Woord en de betrouwbare beloften van God. Je kunt dan na bidden: ‘Lieve hemelse Vader, ik dank U dat U betrouwbaar bent. Ik kies ervoor om U te geloven, ook wanneer mijn  gevoelens en omstandigheden zeggen dat ik bang moet zijn. U hebt me gezegd dat ik niet bang moet zijn, omdat U bij me bent; dat ik niet bezorgd om me heen moet kijken, omdat U mijn God bent. U zult me kracht geven, helpen en steunen met Uw onoverwinnelijke rechterhand. Ik bid dit met geloof in de naam van Jezus, mijn Meester. Amen.

Zie daarbij Jesaja 41:10, waar God Zijn volk bemoedigd: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Handhaaf de vrijheid in Christus!

We worden opgeroepen in Galaten 5:1: ‘Sta  dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer  met een juk van slavernij belasten. Gal. 5:13 geeft daarbij aan: ‘Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders,  alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde..’

Anderson en Miller leggen uit vanaf blz. 374, dat de vrijheid in Christus aangevochten kan worden door demonische invloeden, die opnieuw controle proberen te krijgen over ons denken. Dit kan gebeuren zelfs nadat je de genoemde zeven stappen hebt doorlopen.

Ze merken daarbij op: ‘De duivel wordt tot zonde aangetrokken als een vlieg tot vuilnis. Ruim het vuilnis uit de weg en de vlieg zal naar een plek gaan waar het meer stinkt. Op dezelfde manier moet u wandelen in de waarheid, alle zonden belijden en degenen vergeven die u pijn hebben gedaan, en de duivel zal geen voet aan de grond krijgen in uw leven.’

an 20j

Ze verklaren verder: ‘U moet zich realiseren dat één overwinning nog niet betekent dat de strijd voorbij is. Vrijheid moet gehandhaafd worden.’

In het boek ‘Hoe overwin ik mijn angst’ worden de volgende worden vanaf blz. 376 de volgende adviezen gegeven om de vrijheid in Christus te handhaven:

1. Wees betrokken bij een liefhebbende, zorgzame kerkelijke gemeenschap.

2. Lees en overdenk dagelijks de Bijbel.

3. Leer alle gedachten krijgsgevangene te maken om ze aan Christus te onderwerpen.

4. Val niet terug in oude gedachtepatronen, gevoelspatronen en gedragspatronen.

5. Verwacht niet dat andere mensen de strijd voor u zullen strijden.

6. Wijdt uzelf toe aan dagelijks gebed.

an 19i

Verder geven Anderson en Miller aan: ‘Blijf wandelen in de waarheid dat uw identiteit en gevoel van eigenwaarde bepaald worden door wie u bent in Christus, Vernieuw uw denken met de waarheid dat uw aanvaarding, veiligheid en waarde alleen in Christus zijn.’ Als je gelooft in Jezus, mag je de volgende leugens verwerpen en je identiteit in hem aanvaarden als de waarheid:

ans 45e

Wie je door het geloof in Jezus Christus bent, wordt uitvoerig met Bijbelteksten aangegeven vanaf blz. 380. Je mag daarbij dus de leugens (hierboven en hieronder genoemd) verwerpen, zoals de schrijvers je voorhouden:

‘Ik verwerp de leugen dat ik word afgewezen, niet word geliefd, vies ben of moet schamen; ik word immers in Christus volledig aanvaard.

Ik verwerp de leugen dat ik schuldig ben, niet beschermd word, alleen ben of verlaten ben; ik ben immers in Christus volkomen veilig.

Ik verwerp de leugen dat ik waardeloos ben, ontoereikend ben, of hopeloos ben; ik heb immers in Christus heel veel betekenis.’

Op de volgende afbeelding uit een PowerPoint zie je hoe je in gebed en proclamatie de weg naar geestelijke vrijheid kunt gaan. Je kunt dit herhaaldelijk doen, als je weer door angst wordt overvallen, door beschuldigingen wordt belaagd, door leugens wordt misleid of in zonden bent gevallen.

ans 46f

***

Laat je leiden door de Heilige Geest

De Heilige Geest neemt het uit Jezus Christus en verkondigt het ons. Jezus verklaart ons over Hem in Joh. 16:13-14 ‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’

Rom. 8:14 leert ons dat we kinderen van God zijn als we door de Heilige Geest worden geleid. Hij onderwijst, bemoedigd, troost en inspireert de gelovigen. We lezen in dit vers: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.’

In Romeinen 8:15-16 zien we wat de Heilige Geest in de gelovigen uitwerkt, als we lezen: ‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’

Het aangeschoten huis na de oorlog

Dit voorbeeld gaat over een in de oorlog beschoten huis in de polder, waarin iemand in de benedenverdieping is gaan wonen. Hij durft niet meer op de bovenverdieping te komen, omdat hij nog bang is voor beschietingen – en dat terwijl de oorlog allang voorbij is!

Daarmee mist hij het uitzicht naar buiten toe, waardoor hij over de dijk kan kijken naar de monding van de rivier en de zee. Dan zal hij zien dat de kust veilig is. Dan zal het licht weer in zijn bovenkamer gaan schijnen en zijn omgeving weer helder worden. Dan zal ook zijn bovenkamer worden verlicht, zodat hij helder en nuchter kan gaan nadenken. Dan komt hij weer tot de bewustheid van de werkelijkheid. Dan weet hij: ik hoef niet meer bang te zijn, want het gevaar is geweken, de oorlog is voorbij, het is veilig binnen en buiten.

Open je vensters voor de liefde van God

Een kind van God mag het huis van de angst verlaten

en gaan wonen in het huis van de liefde

Je zult dan ook kunnen ervaren door het werk van de Heilige Geest dat je jezelf steeds meer gaat thuis voelen in het huis van de liefde.

Je kunt de mensen weer in de ogen kijken, zonder bang te zijn. Je durft de ander weer te vertrouwen. Je ziet weer vaders en moeders, broers en zussen. Je durft weer vriendschappen te accepteren, en mensen in je hart te sluiten. Je durft jezelf over te geven aan de liefde. Je geeft je hart aan Jezus, de Heiland, die je bevrijdt van angst en heelt van de innerlijk pijn. Van de afwijzing. Je weet jezelf dan ‘geaccepteerd in de Geliefde’. Je durft dan ook te schuilen bij het Vaderhart van God.

***

Het overlevingsverhaal van een bedreigde, beschoten vrouw

en haar bevrijding van angst door de liefde van God

Ik kwam haar in de winter van 2017 tegen in het inloophuis van Sta Op Zorg, waar ze op een wonderlijke wijze kwam. Ze was toen al jarenlang in psychiatrische behandeling vanwege depressiviteit en angst en gebruikte veel medicijnen. De Servische vrouw leefde jarenlang vrijwel geïsoleerd en verstopt in haar woning in Vlissingen. Ze wilde niemand achter zich hebben en schermde zich zoveel mogelijk af van de mensen.

Haar angst had een zeer ernstige oorzaak. Ze heeft de pistoolschoten van haar ex-man wonderlijk overleefd. Hij beschoot haar op 19 december 2012 van achteren. Van de twaalf kogels die hij op haar heeft afgevuurd, troffen er vijf doel in haar lichaam. De 9.9 millimeter kogels troffen haar linkerbeen, hand en hoofd. Een kogel raakte haar twee millimeter van haar rugwervel.

Voordat ze wegviel bad ze:

‘Heere God, laat me nog één keer mijn kinderen zien.’

Ze heeft het dus overleefd. Haar ex-man heeft er twee jaar en negen maanden voor gezeten in de gevangenis. Er volgde voor haar een lange weg om te komen tot herstel van de verschillende zware verwondingen op lichamelijk en geestelijk gebied. Operaties volgden, maar niet alles kon herstellen. Medicijnen volgden en littekens bleven.

Psychisch kwam het in die tijd niet op orde:

de angst zat er diep in en de depressies waren zwaar.

Jarenlang in psychiatrische behandeling

Ze is wel 8 jaar in psychiatrische behandeling geweest. Dat begon al toen het in haar huwelijk te zwaar werd. Haar man ging haar steeds meer terroriseren.

In een GGZ instelling was ze toen (in begin 2017) al vanaf 2012 in behandeling. Er zijn door de jaren heen wel 34 verschillende medicijnen voorgeschreven.

Toen ze in 2016 op bezoek was in Servië, treurde ze daar over het verlies van drie dierbare personen, die waren overleden, waaronder twee broers. Het werd haar teveel. Ze verstopte zich in de rotsen en heeft toen een overdosis medicijnen ingenomen. Ze werd gevonden door jongens die haar naar de weg sleepten. Daar is ze meegenomen in een ziekenauto, terwijl ze haar drie keer hebben gereanimeerd. Ze was kwaad toen ze wakker werd.

Daarna is ze op het vliegtuig gezet naar Nederland, vastgebonden op een bed. Vervolgens was ze bij de psychiatrische instelling drie maanden in isolatie.

Eind 2016 gebruikte ze nog 22 medicijnen per dag.

Het was de bedoeling dat ze naar een HAP woning op het terrein van GGZ instelling zou gaan, om daar onder begeleiding te blijven wonen. Dit werd besproken enkele weken voordat ze in aanraking met Sta Op Zorg kwam.

Voordat ze bij ons in het inloophuis kwam, was haar huis zoveel mogelijk afgesloten. Ze kwam vrijwel niet meer op straat. Zelfs de luxaflex waren dicht, zodat niemand naar binnen kon kijken. De angst zat haar op de hielen.

Kom mee naar Sta Op Zorg

Via ingevingen (een stem die herhaald binnen twee dagen in haar sprak) kwam het bij haar: ‘Sta op!’ Ze nam op de tweede dag van deze ingevingen het besluit: ‘Ik ga naar de winkel.’ In de stad kwam ze vervolgens een gast van het inloophuis van Sta Op Zorg tegen, een vrouw die haar uitnodigde: ‘Kom mee naar Sta Op Zorg.’

De Servische vrouw, die al vele jaren in Vlissingen woonde, had nooit eerder van deze christelijke hulpverlenende organisatie gehoord. Ze werd daar liefdevol ontvangen in het inloophuis.

Onze gasten krijgen daar gratis maaltijden en worden liefdevol opgevangen door de gelovige vrijwilligers. We willen de liefde van Jezus uitstralen en proberen zoveel mogelijk positieve relaties aangaan met de eenzame en hulpbehoevende gasten. Onder hen zijn heel wat (ex-)verslaafden en mensen met beschadigde emoties. Als het nodig is verwijzen we ze naar ons behandelkantoor. We kunnen ze ook laten opnemen bij De Hoop in Dordrecht, waar we een poli van zijn.

Het inloophuis was voor haar

‘een warme deken’

Het inloophuis was voor deze jarenlang in angst levende vrouw vanaf het eerste begin als ‘een warme deken’, als een thuiskomen. We hebben daar met haar gesproken. Ze gaf te kennen  over het loophuis:

‘Dit is mijn thuis.’

Ze kwam al gelijk naar de Sta op cursus Geestelijk herstel, dat we toen al op de dinsdagavonden om de veertien dagen gaven. Ze ging ook mee naar een evangelische gemeente, waar verschillende medewerkers en gasten van het inloophuis ook naartoe gaan. Zo kwam ze in de Zuidpoort gemeente in Vlissingen.

Van angst bevrijd!

In de dienst Zuidpoort gemeente ervoer ze toen de aanwezigheid van God. Voorheen kon er vanwege haar angst niemand achter haar zitten. De eerste keer in de dienst zat ze al voor de massa van enkele honderden aanwezigen.

Er werd gezongen en er was blijdschap. Haar angst was weg! De vrede bleef in de tweeënhalf uur. Er was overgave aan God.

Ze heeft vanaf haar jongste jaren afwijzing moeten meemaken van haar moeder en man. Maar in 2017 kwam haar zelfwaarde terug.

Een zware vracht viel van haar af. Na de derde cursusavond in het inloophuis had ze een bezoek bij de psychiater, en vertelde ze over haar wonderlijke herstel door de ontvangen liefde van God en mensen. Hierdoor had ze de medicijnen tegen angst en depressie niet meer nodig. (Ze gebruikte 22 medicijnen per dag.) Volgens de psychiater was dit psychisch herstel niet mogelijk na vijf jaar psychiatrische behandeling zonder het gewenste resultaat. Het was ook voor andere geestelijke hulpverleners aldaar onverklaarbaar. Ze hoefde ook niet meer naar een HAP woning op het terrein van de psychiatrische inrichting.

We lezen in de Bijbel, in 1 Johannes 4:18:

‘Er is in de liefde geen vrees,

maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’

Vanuit het liefdevol ingrijpen van God en het geloof in Jezus Christus, de Heiland, is het te verklaren dat ze op deze wijze is verlost van haar jarenlange angst en negatieve gevoelens.

Kinderjaren in Servië

Vanaf haar jonge jaren bad ze al tot God, omdat ze van huis uit Grieks Orthodox is. Haar gelovige oma heeft haar in de kinderjaren liefde gegeven. Ze heeft zelf ook houvast gekregen aan het geloof.

Haar vader was beroepsmilitair. Hij ontvluchtte het communisme, omdat hij gelovig was, en week uit naar Nederland. Zijn vader was als gelovige soldaat omgebracht door de communisten. Haar vader was daardoor veel weg uit het gezin, maar als hij thuiskwam, was hij lief naar zijn gezin. Ze verbleef dus in haar kinderjaren in Servië, bij haar moeder en twee broers.

Afwijzing en misbruik

Ze werd afgewezen door haar moeder en moest voor haar werken. Al op zes- of zevenjarige leeftijd moest ze strijken en ander werk doen. Haar moeder had intussen een uitgaansleven in het contact met pooiers en andere mannen. Ze kwamen bij haar in huis en in bed. Ze moest zich verstoppen  in een grot om de mannen te ontwijken, toen ze nog maar negen jaar was. Ze is zwaar vernederd door haar moeder en geslagen door haar broers. Haar vader was zachtaardig en werd zelfs mishandeld door haar moeder.

Naar Nederland

Ze was veertien en een half jaar oud toen ze vanuit Servië naar Nederland is gekomen. Ze heeft daarvoor wel de nodige druk moeten uitoefenen op haar vader, omdat haar toestand in Servië ernstig was. Ze dreigde zelfs om zichzelf voor de trein te werpen. Niet lang daarvoor was misbruikt. Toen is meegenomen door haar vader naar Nederland. Eigenlijk was het een soort kidnapping. Haar moeder is meegekomen.

Misbruikt, afgewezen, overheerst en bedreigd

Op 14-jarige leeftijd is ze door een oudere man uit Kosovo misbruikt. Op 18-jarige leeftijd is ze met hem getrouwd. Door deze man is ze niet alleen misbruikt, maar ook afgewezen en overheerst. Het was voor haar een tiran en narcist. Ze werd door hem geïndoctrineerd, als of ze niets waard was en altijd fout. Hij schermde contacten voor haar en hun twee dochters af. De man was uit op geld. Het was voor haar ook altijd maar werken, als een slavin van hem. Er was geen wasmachine. Ze wilde wel van hem houden en voor hem zorgen, maar hij deed er alles aan om het haar moeilijk te maken.

Ze wilde het volhouden voor de kinderen – en daardoor hield ze het ook vol. Ze heeft haar dochter ook een goede opleiding kunnen geven. Ze ging ook borduren om te overleven. Ze wilde van hem weg.

Hij dreigde:

‘Je kunt niet van mij scheiden, dat wordt je dood.’

Achtervolgt door agressie en angst

Hij heeft ook de drie honden van het gezin gedood. Bleef angst inboezemen.

Op een keer had hij met de remmen van de auto geknoeid, zodat zij een ongeluk zou kunnen krijgen. Doordat de remmen weigerden, kwam ze in een ernstig ongeluk met de auto onder een vrachtwagen terecht. Ze moest uit de auto worden bevrijd door het wegsnijden van het metaal. Wonder boven wonder was ze niet zwaar gewond. De potten jam die ze had gemaakt voor haar kinderen waren zelfs nog heel in de kofferbak. Zo is haar leven meerdere malen wonderlijk gespaard.

Hij zette meerdere keren het pistool op haar hoofd, terwijl de kinderen erbij waren. Als hij dan klikte, bleek de pistool niet geladen te zijn. Christa ging hem steeds meer verachten. In 2009 is ze uiteindelijk van hem gescheiden.

De agressie bleef achtervolgen. De angst steeds weer opgewekt. Er werden ook ruiten ingegooid. Er zijn wel 15 aangiftes bij de politie tegen hem geweest, maar er werden geen afdoende maatregelen getroffen.

Beschoten en zwaar gewond

Op 19 december 2012 kwam hij met de auto van hun dochter achter haar op de straat. Ze had een speciaal traditioneel gewaad aan, met een ketting om haar hals. Toen ze hem in het donker herkende, merkte ze dat hij zijn pistool geladen en wel in gereedheid bracht. Ze ging snel draaien en bewegen in haar wijde kleding, om de kogels te kunnen ontwijken. Toch werd ze getroffen door 5 kogels van de 12 afgevuurde kogels. De 9.9. kogels veroorzaken ernstige verwondingen. Toch heeft ze het overleefd.

Ze heeft de vijf kogels overleefd

Gered om te getuigen

God heeft haar verschillende keren op een wonderlijke wijze in het leven gespaard.

Ze  heeft door het geloof vrede en blijdschap gevonden bij God.

Hij heeft haar geleid naar Sta Op Zorg en een gemeente waar ze zich thuis voelt. Ze wordt omringt door gelovige broeders en zusters. Deze ijverige Servische vrouw is goed in het  bereiden van eten, zoals het maken van jam en speciale koekjes. We mochten er op de pastorale cursus van meegenieten.

Ze heeft ook samen met andere ervaringsdeskundigen vanuit Sta Op Zorg een aangrijpend getuigenis gegeven voor ca. 100 eersteklassers Social Work van de Hoge School Zeeland. We zien dat ze met haar geloofsgetuigenis God mag eren en anderen kan helpen om te komen tot verder geestelijk herstel.

Om de liefde van Jezus uit te stralen

We willen samen met haar en andere gasten van Sta Op Zorg de liefde van Jezus uitstralen, zodat Zijn licht zal schijnen in een duistere wereld. De Servische vrouw is bezocht door het Licht van God, zodat de duisternis en angst uit haar leven verdwenen. Ze heeft mogen overleven door de liefde, bescherming en uitredding van God.

Ze kwam van overleven naar nieuw leven.

Ze kan belijden ’Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis’ (Opwekking 595).

***

Meer dan overwinnaars door Zijn liefde

In Rom. 8:31-39 zien we dat de liefde van God in Christus Jezus de angst uitdrijft en zelfs de aangevochten gelovigen naar de overwinning leidt. We lezen in deze verzen:

31  Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

 32  Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

 33  Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  God is het Die rechtvaardigt.

 34  Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit.

 35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

 36  Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

 37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

 38  Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

 39  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

***

Opdrachten:

1. Herken je iets van de volgende soorten angst bij jezelf?

–  Angst om de controle te verliezen.

–  Angst om echte verbondenheid te zoeken.

–  Angst om Jezus Heer te laten zijn.

–  Angst om de Geest in je te laten waaien.

–  Angst om los te laten.

–  Angst om ontvankelijk te zijn.

–  Angst om af te wijken van oude gewoonten en gedrag.

–  Angst om in de vrijheid van Christus te gaan staan.

–  Angst om onze zonden te belijden.

–  Angst om door de geestelijke strijd.

2. Welke van deze angsten zijn nog in bepaalde mate bij je aanwezig?

Weggestopte angsten

Er kan vaak een onbestemde angst in ons leven zijn. Het zit dan wel ergens in de bewuste of onderbewuste kelderverdieping van ons bestaan. Wat denk je van het gesloten archief van ons weggestopte geheugen? Als een bepaalde angst je leven teveel beheerst, kan het belangrijk zijn om met pastorale of psychische hulp het over te brengen naar je actieve geheugen, waar je het kunt verwerken. In het geloof kan ook de angst bij Jezus en het kruis worden gebracht.

Als je jezelf vaker de vraag stelt: ‘ik ben bang dat …’ dan is dat een signaal van aanwezigheid van een bepaalde angst.

3. Waar ben je bang voor?

Probeer eens 3 soorten angst in je leven te benoemen:

– Ik ben bang dat …

– Ik ben bang dat …

– Ik ben bang dat …

***

Een prediker stelde:

‘Ik ben me bewust van die angst,

maar wil me er niet door laten leiden.’

4. Hoe kan deze stelling voor jou ook realiteit worden?

***

Jezus en de bloedvloeiende vrouw

Het gaat in deze Bijbelstudie over de genezing vrouw die twaalf jaar bloed vloeide en bij geen arts genezing vond. Door het geloof raakte zij uiteindelijk de zoom van het kleed van Jezus aan, waardoor zij terstond genas.

geloof 18h

5. Lees Markus 5:25-34 over Jezus en de bloedvloeiende vrouw.(Zie ook Matth. 9:20-22 en Luk. 8:43-48.) Wat spreekt je aan in deze geschiedenis?

geloof 13c

In luk. 8:43 wordt over haar vermeld: ‘En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden.’

Mark. 5: 25 geeft aan: dat ze ‘veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was.’

6. Wanneer zoek je verkeerd en wanneer goed naar (geestelijk) herstel?

geloof 14d

In de kernteksten Mark. 27-28 lezen we: ‘Deze (vrouw) had van Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren mag aanraken, zal ik gezond worden.’ geloof 15e

Zie ook vers 34, waarin Jezus tot haar zei: ‘Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ In Matth. 9:22 lezen we, nadat zij de zoom van Zijn bovenkleed aangeraakt had: ‘Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.’

geloof 16f

7a. Waarom is het eigenlijk een ‘gewaagd geloof’ van deze vrouw? 

7b. Wat kun  je daarvan leren? Hoe werd ze beloond en geprezen?

8. Is je geloof ook wel eens uitgetest, waarbij je moest volharden?

     Wat wil je erover vertellen?

9. Wat je zelf hebt meegemaakt van de volgende zinnen

      uit Opwekking 218?

 ‘Is hier een hart door vrees benard’:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht

voor elk die wonderen van Hem verwacht.

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.’

***

Kom door het geloof in aanraking met Jezus!

Jezus laat ons zien dat Hij gekomen is om te redden, te bevrijden en te helen. We zien dat al gebeuren bij de wonderlijke genezingen van Jezus in Israël.

geloof 17g

Aan het einde van Markus 6 zien we dat de Joden massaal tot Jezus kwamen, om te worden genezen. We lezen in vers 56: ‘En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.’

Allen die Jezus aanraakten, werden gezond

Nog steeds komt de Heiland je in het Evangelie liefdevol tegemoet! Door Zijn Woord en Geest trekt Hij nog de wereld door tot aan de deur van jouw hart. Wil jij het wel geloven? Begeef je onder Zijn zegenende handen. accepteer Zijn liefde en helende kracht. Ervaar Zijn kracht, geloof en verwonder je!

ans 44d

 ***

Inleiding voor bidden en danken

10. Lees en bespreek samen het volgende gebed tot God:

‘Ik kies ervoor U te geloven op Uw Woord, zelfs wanneer mijn gevoelens en omstandigheden zeggen dat ik bang moet zijn.

U hebt gezegd dat ik niet bang moet zijn, omdat U mijn God bent.

Want ik lees in Jesaja 41:10: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,

wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.’

Ik dank U voor Psalm 23:4, waarin ik voor mezelf lees: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent met mij.’

Ik lees in Filip. 4:6-7: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Wilt U me helpen mijn angst en bezorgdheid te overwinnen? Ik wil doen wat U mij opdraagt. Dank U voor Uw liefde, die mijn angst uitdrijft (zie 1 Joh. 4:18).’

Samen verder bidden en danken

***

Toepasselijke liederen en tekst bij het onderwerp

Neem mij in Uw vaderarmen

Geef mij kracht en geef mij moed

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

***

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

***

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

***

Neem mij in Uw vaderarmen…. (2x)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

***

Het wordt stil,  Elly & Rikkert

Geef alles maar over aan God. Kom met je angsten en zorgen tot Jezus. Vertel alles maar aan de Heiland Die je kan helen. Bij Jezus word je hart weer stil.

Laat je aanmoedigen en bemoedigen door de opdrachten en beloften uit het Woord van God. Denk aan de woorden in Psalm 55:23: ‘Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden.’ In 1 Petr. 5:7 worden we opgeroepen: ‘En werp daarbij al uw zorgen op Hem, want Hij bekommert Zich om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’ betekent daar: ongerustheid, angstige bezorgdheid. Blijf vertrouwen om God, Die voor de gelovigen zorgt. Dat komt mooi naar voren in het volgende bemoedigende lied van Sela. Je kunt het na de tekst beluisteren via de link naar YouTube:

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

YouTube-video God zal voor ons zorgen | Sela

Tekst: Matthijn Buwalda, Adrian Roest muziek: Matthijn Buwalda, Adrian Roest

***

Ben je veilig en geliefd?

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van een mens. Veel geestelijke vluchtelingen gaan gebukt onder een gevoel van onveiligheid. Dat kan al zijn ontstaan in de vroegste kinderjaren. Voelde je jezelf wel veilig in het gezin? Als klein kind ben je erg kwetsbaar. Je moet jezelf veilig en geborgen weten. Kleine kinderen klampen zich vast aan een vader of moeder. Ze schrikken van harde en dreigende woorden. Als er een sfeer van ruzie en angst heerst, kunnen kinderen innerlijk beschadigen.

Hieronder zie je een prachtig voorbeeld van de liefde tussen een vader en zijn kind. De 4-jarige Claire Ryann zingt vol overgave over de liefde tot haar vader. Je ziet hier hoe geborgen en veilig ze zich voelt. Hoe kun je dit pijnlijk hebben gemist. Maar door Jezus mag je weer worden als een kind bij de hemelse Vader.

Het dochtertje zingt:

You’ve got troubles, and I’ve got ’em too.
There isn’t anything I wouldn’t do for you.
We stick together and can see it through,
’cause you’ve got a friend in me

(De tekst is van Randy Newman)

Welk een vriend is onze Jezus

Hoeveel mooier is de vriendschap van Jezus! Als gelovige kun je zeggen dat je onlosmakelijk aan Jezus verbonden bent (‘stick together’). In al je problemen is Hij erbij. Hij is dan jouw Vriend (met een hoofdletter), Die je door de problemen heen kan dragen. (Het lied uit Johannes de Heer is geschreven door Joseph Scriven.)

Hieronder kun je aanklikken op de link, en het lied beluisteren en meezingen met de Nederland Zingt Dag 2016:

YouTube-video Nederland Zingt – Welk een vriend is onze Jezus

***

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonden neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg.
Dierbare Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot den Heer.
In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

***

 ***

Hoe wordt je hart geheeld?

Vecht je ook al lang met de last die je draagt?
Ben je nogal eens in de greep van de angst, terwijl je jezelf bitter afvraagt:
‘Hoe ik verder moet leven met mijn schaamte en schuld?’

Let dan op de tekst van het volgende lied van Sela, die je kunt beluisteren via de link hieronder:

YouTube-video Sela – Heel mijn hart – CD/DVD Live in Utrecht

HEEL MIJN HART

Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht 
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht.

Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag 
hoe ik verder moet leven 
met mijn schaamte en schuld, 
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt; 
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

Wat mijn hart ook bezwaart, 
welke pijn ik nog voel; 
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,

die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn.

***

YouTube-video Heel mijn hart

Gezongen door Danielle Schaap

***

De bevrijdingspsalm 91 – om te proclameren

Het is belangrijk om in het geloof hardop je geloof in God en Jezus te proclameren. De kwade geestelijke machten kunnen daarmee uit je gedachten en leven worden geweerd en gedreven.

Probeer dat eens te doen met de volgende zinnen uit Psalm 91 van The Psalm Project. Je mag daarbij ook eigen woorden toevoegen waarin je jouw vertrouwen en veilige positie bij God en in Jezus kenbaar maakt. Laat horen bij Wie je hoort.

Nu volgen de te proclameren zinnen vanuit Psalm 91:

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91 – U bent mijn schild

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

***

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

***

U bent mijn schuilplaats, Heer

Opwekking 176 is een bekend lied, dat je zingend mag proclameren, om je veilig te weten in de schuilplaats van de Allerhoogste: God, de Almachtige.

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

YouTube-video opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer

Tekst & muziek: Michael Ledner

***

Stil mijn ziel, wees stil

Laat het volgende lied Opwekking 717 je bemoedigen:

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij.
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:

God, U bent mijn God …

Stil, mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

2 x refrein:

God, U bent mijn God…

Ik rust in U alleen.

Je kunt het via de volgende link beluisteren:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Opwekking 717 is van Keith & Kristyn Getty en Stuwart Townend.

Ned. vert. Harold ten Kate.

***

Jezus alleen

Hieronder volgt het bemoedigende lied ‘Jezus alleen’. Zijn woord van liefde sust je en verdrijft je angst.  Dat zijn woorden van geloof, die de Heilige Geest in het hart geeft. We willen ons daarnaar uitstrekken. We willen in het geloof op Jezus bouwen, onze Rots. Is Hij ook jouw hoop, je lied en je kracht?

YouTube-video Jezus Alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem,

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

***

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

 ***

Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

***

door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij zijn sterven leef ik nu.

***

Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

***

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

ben ik van vloek en schuld bevrijd.

Ik leef in Hem en Hij in mij;

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

***

Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

***

Geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

***

Tekst ‘In Christ alone’: Stuart Townend. Muziek: Keith Getty.

Ned. tekst: Peter van Essen

***

De liefde van God en de vreugde van Jezus

Voor een oprechte gelovige is Jezus de vreugde van het hart. Weet je ook dat je door God aanvaard bent in de Geliefde: in Jezus Christus? Dan kun je het volgende lied (opwekking 550) wel meezingen:

Hieronder volgt de tekst van het lied van Reuben Morgan,

vertaald door Mireille Schaart:

Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart
als we samen zijn
Door uw bloed, wast u mij witter dan sneeuw
en nu ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb u lief
En boven alles volg ik u
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want u houdt van mij

Neem mijn hart, maak het een deel van Uzelf,
laat ons samen zijn
Angst verdwijnt, als ik Uw liefde ervaar,
door U ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb U lief
En boven alles volg ik U
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want U houdt van mij

Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart) 4x

 ***

Let op de woorden van lied 474 uit de opwekkingsbundel van Lenny LeBlanc:

Niemand is als U,

niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door,

er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,

genezing komt door Uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U,

niemand is als U.

(Ned. tekst: Sylvia Bronsveld/Mireille Schaart.)

Je kunt het lied hieronder aanklikken:

Niet langer een slaaf van angst door de Geest van adoptie

Mefiboseth was niet langer een slaaf van angst in de aanwezigheid van koning David. Zo is het ook op geestelijk gebied als het geloof zich veilig weet bij Jezus. De liefde van God drijft de vrees uit. De geest van angst is een geest van slavernij.

In Gal. 4:1-7 lees je dat een gelovige van een slaaf van angst door de zonde onderworpen is aan de veroordeling van de wet. Hij is als een angstig kind, zoals de kleine Mefiboseth in angst was. Jezus heeft Gods kinderen vrijgekocht. Paulus leert ons in Gal. 4:6: ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!’ Dat is de Geest van adoptie.acceptatie 14d

Het wordt ook vertolkt in het bekende lied ‘No longer slaves’ (Auteurs: Brian Johnson,  Jonathan david Helser, Joel Case). In opwekking 794 vinden we ook de Nederlandse tekst hieronder:

Ik hoor een melodie als een symfonie. U omringt mij met Uw lied.

U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg.

Refrein:

Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God.

U hebt mij gezien in mijn moeders schoot. Liefde riep mijn naam.

Nu ben ik Uw kind, een deel van Uw gezin, Uw hart klopt in mijn hart.

Oohooh …

U spleet de zee zodat ik er doorheen kon. U gaf mijn voeten vaste grond.

U redde mij, nu sta ik hier en zing: Ik ben een kind van God. (3x)

Oohooh … 

Hieronder kun je aanklikken op de uitvoering van het lied door Annemieke Koelewijn:

YouTube-video Niet langer een slaaf Annemieke Koelewijn 

*** 

Opwekking 794

No longer slaves

 You unravel me with a melody.

You surround me with a song

of deliverance from my enemies,

‘till all my fears are gone.

Chorus:

I’m no longer a slave to fear. I am a child of God.

I’m no longer a slave to fear. I am a child of God.

***

From my mother’s womb, You have chosen me.

Love has called my name.

I’ve been born again, into Your family.

Your blood flows through my veins.

Oohooh …

You split the sea, so I could walk right through it.

My fears were drowned in perfect love.

You rescued me so I could stand and sing:

I am a child of God. (3x)

Oohooh …

De Engelse uitvoering door I Am They kun je hieronder beluisteren:

Zijn liefde raakt ons aan…

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept.

Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in het lied van Peter van Essen in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein)

***

Welkom in Gods huis

         Met open armen wordt je ontvangen!

Een uitvoering bij Nederland Zingt

YouTube-video Met open armen – Nederland Zingt