De vervulling met de Heilige Geest en opwekking

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een opwekkend artikel met Bijbelstudie, afbeeldingen (die je kunt uitvergroten voor een PowerPoint) en toepasselijke liederen, die je kunt beluisteren via YouTube.kr 11a

 Na de tekst over de vervulling bij Petrus en Pinksteren, volgt er een actueel voorbeeld van opwekking bij Erlo Stegen en de Zoeloes in Zuid-Afrika.

De vervulling bij Petrus

In het leven van Petrus zie je duidelijk de verandering door het werk van de Heilige Geest. Hij ontving samen met de andere apostelen de vervulling en kracht van de Heilige Geest. De zwakke Petrus, die zelfs zijn Meester heeft verloochend voor een dienstmeisje, werd door de Heilige Geest de sterke Petrus, die vrijmoedig getuigde van Jezus voor duizenden Joden op de Pinksterdag. kr 12b

Hoe ontvang je de vervulling en ook de kracht van de Heilige Geest?

In Hand. 1:4-5 geeft Jezus voor Zijn hemelvaart aan, dat de discipelen niet lang daarna met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. In vers 8 zegt Hij verder tegen Zijn discipelen: ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ Herken je de vervulling, doordrenking, kracht, inwoning en inspiratie van de Heilige Geest in je hart en leven?

1. Wat herken je bij jezelf van het werk van de Heilige Geest?

In de periode vóór Pinksteren leed en stierf Jezus voor de gelovigen. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest is Hij ook in de gelovigen.

Ken je het verschil al?

Kijk eens hoe de discipelen waren vóór en na Pinksteren. Zie hoe ze door de uitstorting en vervulling van de Heilige Geest zijn geworden. Ze ontvingen kracht van omhoog (zie Luk. 24:49). kr 13c

De Studiebijbel verklaart bij Hand. 1:8 dat dit de krachtige werking van de Heilige Geest is, ‘die hen zal leiden, hun vrijmoedigheid zal geven en hen in staat zal stellen wonderen en tekenen te doen die de boodschap van het Evangelie bevestigen’.kr 14d

Ze hebben de doop met de Heilige Geest gelovig verwacht

De discipelen waren in een groep van ongeveer 120 personen aanwezig in Jeruzalem, waar ze de belofte van de Vader verwachtten, die Jezus hen toegezegd had. Vlak vóór Zijn hemelvaart heeft Hij aangegeven (in Hand. 1:5): ‘Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’ kr 15e

Ben je ook gelovig bezig met de beloften van God?

Verwacht je de vervulling en kracht van de Heilige Geest?

Wat gebeurde er tijdens de Pinksterdag in Jeruzalem?

We zien in Handelingen 2 wat er plotseling gebeurde met de aanwezige discipelen en gelovigen in het huis waar ze waren.

kr 17g

We lezen erover in Hand. 2:1-4: ‘En toen de dag  van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen  eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken  in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’

kr 16f

Let erop wat er allemaal werd vervuld op de Pinksterdag: de beloofde dag, heel het huis en ook de aanwezige gelovigen.kr 18h

Van angst naar moed, van zwakte naar kracht

Bij Petrus en de andere apostelen zie je dat vanaf de Pinksterdag de vrees, angst en onzekerheid zijn veranderd in moed en vrijmoedigheid. De geestelijke zwakte is dan veranderd in kracht en zekerheid.kr 19i

2a. Hoe is het met je geloofsleven gesteld, als je let op hun ervaringen?

2b. Kun je vertellen hoe vrees en angst je zijn veranderd in moed en vrijmoedigheid?

2c. En wanneer zijn bij jou zwakte en onzekerheid veranderd in kracht en zekerheid?

De krachtige uitwerking op de Pinksterdag

Het werk van de Heilige Geest is onweerstaanbaar. Als de Geest Zich voegt bij het Woord, zien we dat de hoorders worden getroffen in het hart. kr 20j

We zien bij de bekeerlingen de uitwerking zoals we dat lezen in Hebr. 4:12-13: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.’

Is het Woord van God ook al eens zó bij je binnengekomen? 

kr 21k

Het kan dan wel hard bij je aankomen, maar het geeft een geweldig mooie uitwerking. Het is levensvernieuwend en geestverrijkend. Daardoor ontvang je ook de belofte van de Heilige Geest.

Geloof en bekering, vergeving van zonden

en de gave van de Heilige Geest horen bij elkaar

Herken je dat bij jezelf?

kr 22l

 ***

Heb je een Advocaat, Trooster, Zaakwaarnemer en Helper nodig?

De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd in Joh. 16:7. Door Hem ontvangen de gelovigen meer waarheid, kennis, licht, geloof, hoop, liefde en eenheid. We leren God dan meer te dienen met een liefdevol, onverdeeld (oprecht) hart.

De Heilige Geest is zoals Jezus de Parakleet

Het Griekse parakletos is vertaald: ‘Advocaat’. We lezen in 1 Joh. 2:1: ’En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak (Advocaat) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’

De Heilige Geest is namens en vanuit Jezus een Advocaat in het hart van de gelovigen, Die hen vrijpleit van schuld tegenover de aanklagers buiten en binnen hen. De Parakleet is ook de Helper of Counselor (geestelijke Hulpverlener). Hij is ook de Zaakwaarnemer.

Het gebruikte woord parakletos betekent letterlijk: ‘een erbij geroepene’.  Het is afgeleid van het werkwoord ‘parakaleo’, dat vertaald ‘te hulp roepen, erbij roepen’ is. De Heilige Geest is dus hierin de andere Parakleet, zoals Jezus is (zie Joh. 14:15-17). De Studiebijbel geeft aan bij vers 16: ‘De Vader zou de Heilige Geest geven, maar dan om voor altijd Zijn Zaakwaarnemer te zijn bij de discipelen.’

De Heilige Geest is voor de gelovigen

de Zaakwaarnemer van Jezus in het hart

3a. Waarom heb je Jezus nodig als Advokaat?

3b. Waarom heb je Jezus en de Heilige Geest ook nodig als Trooster nodig?

3c. Hoe ken je Ze als Parakleet: als Helper, Zaakwaarnemer, Die erbij geroepen is?

Lees Joh. 16:13-15. Daarin geeft Jezus aan wat de Heilige Geest in de gelovigen doet en spreekt. In vers 14 verklaart Jezus: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’  

kr 26p

We ontvangen door de Heilige Geest de zalving en gezindheid vanuit Christus Jezus (Filip. 2:5). Wat we van Hem leren, lezen we in de woorden van Jezus in Matth. 11:29: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’

4. Hoe ben je innerlijk veranderd door het geloof in Jezus en door de werking van de Heilige Geest?

Heilzame vernieuwing door de Heilige Geest

We lezen in Hand. 2:42 over de vrucht van de Geest in het leven van de eerste bekeerlingen: ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’kr 25o 

Er was een zeer opmerkelijke liefde, eenheid en vreugde bij deze gelovigen. We lezen over deze zichtbare vrucht van de Geest in Hand. 2:44-46: ‘En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45. en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen  en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.  46. En zij bleven dagelijks  eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart.’kr 24n

Het had geweldig positieve uitwerking, zoals ze lezen in Hand. 2:47: ‘En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.  En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’

De vrucht van de Geest door het geloof in Jezus Christus

Gelovigen zijn de ranken in de ware Wijnstok Jezus, die vanuit Hem worden gevoed om geestelijk vrucht te  dragen (zie Joh. 15:1-17). Welke vrucht ga je voortbrengen door de doorstroming en vervulling van de Heilige Geest?

We lezen erover in Gal. 5:22: ‘Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

kr 23m

5a. Van welke vrucht van de Geest wil je meer hebben in je hart en leven?

5b. Ga er samen over in gebed.

Je kunt in het gebed eerst je gebrek en zonden belijden, dat je te weinig hebt van de genoemde  vrucht. Je kunt daarbij bidden: ‘Vervul mij meer met liefde.’ ‘Geef mij meer blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

Word een bron van levend water!

Door het ware geloof in Jezus kun je geestelijk een bron van levend water worden. Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ We lezen in vers 39 dat Jezus dat zei over de werking van de Heilige Geest in de gelovigen. Het levend water wordt daarbij een fontein in ons, een overvloeiende bron, ook voor anderen.

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

Zijn we al een overvloeiende bron?

Het water dat Jezus geeft zal in de gelovige ‘een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Lees Joh. 4:13-14).

Jezus kan ons door de Heilige Geest pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

6a. Hoe ben je door het geloof een bron van levend water geworden?

6b. Kun je er iets over delen en anderen aanmoedigen?

We hebben voortdurend de vervulling met de Heilige Geest nodig!

In Efeze 5:18 worden we opgeroepen: ‘Word vervuld met de Geest.’ In het Grieks is de werkwoordsvorm passief en preasens. Dat betekent dat ‘vervuld worden’ om een daad van God gaat, maar dat het voor de gelovigen ook een blijvende opdracht is om voortdurend vervuld te worden.

7. Waardoor word je vervuld met de Geest?

Het heilige water uit de nieuwe tempel

Het leven van het geloof is als het stromende levende water vanuit het heiligdom (zie Ezech. 47:1-12). Ezechiël werd daar een stroom van water getoond, die vanuit de tempel ten zuiden van het altaar stroomde. Het werd steeds dieper en door een Man gemeten. In vers 5 lezen we: ‘Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon.’

De nieuwe rivier in het leven van het geloof is het stromende levende water vanuit het heiligdom (zie hiervoor Ezech. 47:1-12). De profeet Ezechiël werd daar een stroom van water getoond, die vanuit de tempel ten zuiden van het altaar stroomde.

Levend water 996f

Het borrelende water stroomde naar beneden en werd gemeten door een Man met een meetlint in de hand. Vanaf vers 3 t/m 4 lees je dat het water tot de enkels, de knieën en de heupen steeg. In vers 5 lezen we: ‘Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon.’ Vervolgens werd Ezechiël teruggebracht naar de oever van de beek (vers 6). Daar stonden veel bomen aan beide kanten.

8. Hoe kun je jezelf laten meedrijven in het stromende water van de Heilige Geest?

Een stroom van levend water, die reinigt en verkwikt

De genade van God en het Evangelie van Jezus is als een stroom die schoonspoelt, reinigt en verfrist. Door het geloof in Jezus heb je deze stroom in je hart (Joh. 7:38). Door het werk van de Heilige Geest zullen de stromen van levend water als een bron in je zijn, tot verkwikking en zegen voor jezelf en anderen.

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing door opwekking 642 ‘De rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water, ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

Leid mij steeds weer naar het water; ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

***

9. Betrek bij de volgende vragen de tekst van het lied ‘De rivier’:

9a. Wil je jezelf laten schoonspoelen van pijn, wonden en zonden?

9b. Heb je dat al eerder gedaan? Wat is er toen met je gebeurd?

10. Samen bidden en danken voor de persoonlijke vervulling en reiniging door de Heilige Geest. Wil je daarbij ook Jezus prijzen voor wat Hij voor je heeft gedaan!

***

Liederen over het opwekkende werk van de Heilige Geest

Hieronder volgt Opwekking 343, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart:

YouTube-video Heilige Geest van God

Het lied dat volgt is van Sela. Het is opgenomen in Opwekking 766. Het lied heet: ‘De wind steekt op’. Hierin wordt het verlangen naar opwekking van de kerken en gemeenten vertolkt. Is dit ook jouw geestelijk verlangen en gelovig uitzien naar het werk van God:

Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest ons met zijn kracht bekleden.

***

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

***

-Refrein-

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

een vuur van liefde voor God!

***

Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden,

is de kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden.

***

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!   ( 2x )

***

-Refrein-

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op.

***

Tekst Hans Maat. Muziek: Adrian Roest, Anneke van Dijk-QuistJames MacMillan

***

YouTube-video Sela | De wind steekt op

(CD/DVD Live in Groningen)

***

Hieronder volgt de uitvoering vanuit Opwekking:

***

Verwacht je ook de beloofde stromen van zegen? In het oude bekende lied ‘Er komen stromen van zegen’ wordt het in het geloof uitgezongen:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015:

Er komen stromen van zegen

Het volgende lied van Sela is op een opwekking en aanmoediging om in God te geloven en Jezus te volgen.

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

***

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

 ***

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

*** 

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

***

Opwekking door de Heilige Geest in Zuid-Afrika

oz 11a kleiner

Erlo Stegen en de opwekking onder de Zoeloes

Erlo Stegen is geboren in 1935 en was rondreizend evangelist onder de Zoeloes van Natal sinds de jaren vijftig tot in de jaren zeventig.

De Zoeloes in Zuid-Afrika waren vóór die tijd in de ban van demonen, occultisme, spiritisme en magie. Het wemelde er toen van toverdokters, tovenaressen en bezetenen (met allerlei kwalen). Er waren ook heksenscholen.oz 12b verkleind

Erlo beschrijft in het boekje ‘Opwekking onder de Zoeloes’ het wonderlijke werk van de Heilige Geest en wonderen van God onder de Zoeloes, vanaf het begin van de opwekking in december 1966. Daarbij vonden massaal bekeringen, uitdrijvingen van demonische geesten en bovennatuurlijke genezingen plaats door het werk van de Heilige Geest. Je kunt er ook over lezen in zijn boek ‘Opwekking begint bij jezelf!’oz 13c

In dit verslag geef ik ook een aanbeveling om over het werk van Erlo Stegen en de zendingsorganisatie Kwa Sizabantu te lezen in de boeken en via internet. Op YouTube je er veel over lezen, zien en beluisteren.

oz 14d

De blanke boeren en christenen in de omgeving van de Zoeloes hadden deze negers niet jaloers kunnen maken op hun godsdienst. Sommigen wilden misschien nog wel voor de vorm zaken van het christendom overnemen, maar ze wilden de eigen tradities daarbij vast blijven houden.oz 15e

Zoeloes verklaarden: ‘Wij willen doorgaan met het vereren van onze voorouders. Ook als wij christen zijn, moeten wij met ons zieke kind naar de toverdokter gaan om erachter te komen waarom het kind ziek is en wie het ziek heeft gemaakt. Als iemand gestorven is, moeten wij een feest voor de overledene houden, om zijn geest terug te halen en tot hem te bidden, want we geloven dat de geest van de overledene in een slang woont.’

Erlo Stegen kreeg een roeping om zending te bedrijven onder de Zoeloes. Het heeft hem, vooral in het begin, veel moeite, beproeving en teleurstelling bezorgd.oz 16f

Ze luisterden nog wel naar zijn preken, maar de meesten gaven geen gehoor aan het Woord van God.

Voor de opwekking begon, was hij er al twaalf jaar zendeling, terwijl er zeer weinig vrucht was te zien op zijn bediening. De demonische machten waren zeer sterk. Hij heeft moeten leren dat het niet door onze eigen kracht kon geschieden, maar door de Geest van God (Zach. 4:6).oz 17g

Geen genezing op het gebed voor de bezeten dochter

Een oude vrouw vroeg eens na een preek van Stegen, of het waar was, wat hij tegen hen zei over het werk en de macht van Jezus. Erlo beaamde dit. Ze vroeg vervolgens aan hem: ‘Ik heb een volwassen dochter die waanzinnig is. Zou u aan uw God kunnen vragen of Hij haar geneest?’ Erlo stemde hiermee in. Hij is met de weduwe meegegaan naar de bezeten dochter.

Het meisje zat in het midden van een hut, aan handen en armen vastgebonden met ijzerdraad, dat diepe, bloedige wonden in haar huid had gesneden. Zij bleef met kracht aan de boeien trekken. Ze sprak in vreemde en bekende talen. De wanhopige moeder gaf te kennen: ‘De laatste drie weken heeft zij niet opgehouden met praten. Dat gaat dag en nacht door. Ze eet niet en slaapt niet. Wij brengen haar het eten, maar ze pakt het bord en gooit het tegen de muur.’ Ze moest wel zo vastgebonden blijven, want ze scheurde de sterkste touwen stuk. Zodra je ze losliet, ging ze alles in de omgeving vernielen en verwoesten, tot haar eigen kleren toe.

Er woonde een man in de buurt met een groot litteken, omdat ze hem had gebeten. Als ze iemand beet, liet ze niet los, zodat men met geweld het slachtoffer moest bevrijden. Al de dieren die de weduwe bezat, had ze al aan de geesten geofferd. De koeien had ze verkocht, om de medicijnman te betalen.

Erlo Stegen en zijn medewerkers hebben het meisje meegenomen, om op een andere plaats voor haar te bidden. Nauwelijks hadden ze het meisje naar een gezellig ingerichte kamer gebracht, of ze begon het meubilair daarin te vernielen. Uiteindelijk lieten ze alleen het bed staan. Daarna begon het waanzinnige meisje de springveren uit het matras te trekken. Vervolgens ging ze de ruiten en raamkozijnen vernielen. Drie weken lang hebben ze voor haar gebeden, maar het meisje werd niet beter. Ze ging onophoudelijk door met het zingen van satanische en godslasterlijke liederen, zoals alleen de satan kan ingeven.

Op den duur was Erlo aan het eind van zijn krachten en een zenuwinzinking nabij. De mensen in de buurt wisten dat Erlo en zijn medechristenen voor het meisje baden en dat hij in één van zijn preken had gezegd: ‘Ga niet naar de medicijnman, offer geen ossen en geiten aan de geesten. Jezus is het antwoord op elk probleem. Kom tot Hem!’

Erlo schrijft ons verder: ‘Met al onze krachten hadden wij gebeden: ‘O God, niet onze naam staat op het spel. De mensen zullen niet zeggen dat wij gefaald hebben, maar ze zullen zeggen: het is Jezus die gefaald heeft. ’Toch bleef de hemel als van koper. Geen antwoord op onze gebeden. Tenslotte gaven wij allemaal de moed op en moesten het meisje terugbrengen.’oz 18h

Toen Erlo aan het eind van zijn godsdienstige activiteiten was gekomen en God hem schuldig, nederig en afhankelijk had gemaakt, kwam de Heilige Geest met het opwekkende werk van God, zoals bij de Pinksterdag.

Reiniging door het Woord en de Geest van God

Het begon eigenlijk al in een weg van voorbereiding. Erlo ging met een aantal anderen het Woord van God nauwkeurig bestuderen in voortdurende samenkomsten met hartelijke gebeden. Ze begonnen in het boek Handelingen, waarbij de Geest van God vanaf het begin in hun harten begon te werken. Het verootmoedigde en verbrak hen in toenemende mate.oz 19i

Zij kwamen drie tot vier maanden daarvoor dagelijks elke ochtend en avond bij elkaar in een oude koestal. In deze gebedsruimte begreep Erlo wat hij eerder van God had doorgekregen: ‘Erlo, als jij wilt dat Mijn Heilige Geest door jou zal werken en Ik in jou zal leven, dat moet jij zelf door een proces van reiniging gaan.’

Erlo was bereid gemaakt om een gereinigd kanaal te worden,

‘waardoor het zuivere en levende water van God kan stromen’

Zo onderging hij een proces van innerlijke verootmoediging en zuivering van hoogmoed. Hij werd zodoende een nederig, afhankelijk en bruikbaar middel in de dienst van God.

Op een gegeven moment stond een jong Zoeloemeisje midden in de dienst op. Onder tranen sprak ze tot Erlo: ‘Oh, alstublieft, houd u op! Ik kan dit niet meer verdragen. Alstublieft staat u me toe om te bidden.’ Ze was pas drie maanden daarvoor tot bekering gekomen. Erlo stemde erin toe.

Ze bad in ontroering: ‘Heere Jezus, wij hebben Uw Woord, Uw beloften gehoord. Wij hebben gehoord hoe machtig U onder de eerste christenen aan het werk was, hoe de eerste gemeente eruit zag. o, zou U niet opnieuw Uw werk levend kunnen maken en zo’n opwekking geven? Kunt U ons niet opnieuw die Geest zenden die de eerste getuigen hadden? Laat Uw gemeente en laat Uw kinderen vandaag in de twintigste eeuw worden zoals Uw Woord – de Bijbel – leert!’

Het hart van Erlo werd bij dit gebed ‘brandende in hem’ (zoals we lezen in Luk. 24:32 bij de Emmaüsgangers, toen Jezus de Schriften voor hen opende). Hij voelde dat dit gebed was ingegeven door de Geest van God. Erlo verhaalt:

‘Nog geen anderhalve week na deze gebeurtenis scheurde de Heere de hemel en daalde neer.

oz 20j

Een uitstorting van de Heilige Geest in Zuid-Afrika

Het was in december 1966 dat de vervulling en opwekking door de Geest met onweerstaanbare kracht daar in Zuid-Afrika kwam. In de ruimte waar zij waren kwam er plotseling ook het geluid als van een krachtige wind. Iedere aanwezige was zich bewust van de aanwezigheid van God. Erlo geeft aan: ‘Alles wat ik kon doen was: neer te buigen en de God van de hemel aanbidden.’ Gods Geest kwam niet alleen over die plaats, maar ook over de hele streek (waar de Zoeloes woonden).

De mensen werden hierdoor naar de gelovigen toe gebracht. De eerste die kwam was een tovenares, die 7 km verderop woonde en een heksenschool leidde. Ze gaf in haar nood te kennen: ‘Ik heb Jezus nodig. Kan Hij mij redden? Ik ben gebonden met ketenen van de hel. Kunt u deze boeien losscheuren?’ De Heilige Geest had haar op de juiste plaats gebracht. Ze uitte zich verder: ‘Als Jezus mij nu niet redt, dan sterf ik vandaag nog en ga ik naar de hel.’ Ze wilde haar zonden belijden en door Jezus worden bevrijd van de boze geesten, die ze zelfs met name noemde. De christenen zongen daarop het volgende Paaslied:

‘Hij is opgestaan, Jezus is de machtige Overwinnaar.

Hij overwon de duivel.

Hij rekende voorgoed af met zonde en dood.

We hoeven niets te vrezen.

Hij heeft de prijs betaald met Zijn eigen bloed!’

Op een zeer opmerkelijke wijze is deze tovenares bevrijd van wel 300 sterke demonen. Zij verdedigden zich door vanuit de vrouw te roepen: ‘Wij zijn 300 sterke krijgslieden en zullen deze persoon niet verlaten.’ Na haar bevrijding riep ze uit, met een hemelse glans op haar gezicht en in haar ogen: ‘O, wat heerlijk, Jezus heeft me bevrijd. Jezus heeft deze ketenen van de hel verbroken!’

Na deze heks kwamen de toverdokters, daarna de bezetenen. Zo waren de gelovigen twee maanden lang dag en nacht bezig in het heerlijke, bevrijdende werk van God.

Erlo Stegen verhaalt ons: ‘En de mensen bleven toestromen. Wij hoefden maar voor het huis te gaan kijken, op welk uur van de dag, op welke dag van de week dan ook, altijd stonden er honderd of tweehonderd mensen te wachten. Verstokte zondaars huilden als kleine kinderen. ‘Wat is er met jullie aan de hand?’vroegen wij. ‘Wij zijn zondaren!’ De Geest van God had hen overtuigd van zonde, van Gods gerechtigheid en hun ongerechtigheid. Het leek net of de dag des oordeels was aangebroken.’

Bij sommigen was het zondebesef zo diep, dat ze niet konden geloven dat Jezus hun zonden kon vergeven. Zij wilden hun zonden één voor één en met name noemen. Maar dan brak gelukkig ook plotseling het licht door en konden ze de vergeving van hun schuld aanvaarden. Met een stralend gezicht en grote blijdschap verlieten ze de plaats waar ze huilend waren aangekomen.

Tijdens deze wonderlijke opwekking is ook het bezeten meisje genezen. Zes jaar daarvoor hadden ze drie weken tevergeefs voor haar gebeden. God is groot! Vooral achteraf kunnen wij dankbaar Zijn wijze wegen bewonderen en Hem aanbidden!

Een plaats waar mensen geholpen worden

In het Zoeloegebied is een groot zendingswerk ontstaan. De hoofdzendingspost is in Kwa Sizabantu (vertaald: ‘plaats waar mensen geholpen worden’). Vanaf het begin van de opwekking kwam er voortdurende toestroom van mensen naar Kwa Sizabantu, die  zochten naar verlossing en bevrijding door het Evangelie van Jezus Christus. Daardoor was het nodig om te zoeken naar steeds grotere ruimtes om samen te komen. Uiteindelijk hebben ze een reusachtige hal voor meer dan 10.000 mensen gebouwd, die in december 1991 werd geopend (dit was 25 jaar na het begin van de doorbraak van de Heilige Geest.)oz 21k

Erlo vertelt in het boek ‘Opwekking begint bij jezelf!’ over die tijd in de beginjaren negentig: ‘Ook hebben wij een tekort aan slaapplaatsen De duizend bedden die we hebben, zijn te weinig voor de twee- tot drieduizend gasten per dag.’ Ze sliepen daarbij in grote tenten, die niet soms niet bestand waren tegen regen en storm.

Om de diensten bij te kunnen wonen moesten ze soms vijf tot twintig uur lang in de hete Afrikaanse zon, dicht op elkaar achter op een rijdende vrachtwagen staan. Anderen moesten meerdere dagen lopen om het Evangelie te kunnen horen op de zendingspost Sizabantu. Bij ontberingen mopperden en klaagden ze niet. Eens hadden ze  zes weken lang een groep bosjesmannen. Ze hadden minsten 1200 kilometer afgelegd om er te kunnen komen. Erlo merkt erbij op: ‘Hun enige wens was, om iets van de Heere Jezus te horen en te ervaren.’

Erlo geeft ons verder door in zijn boek: ‘De prediking wordt meestal in vier talen vertaald. Op Sizabantu zijn er gemiddeld twee diensten per dag, soms zelfs drie of vier. En de mensen komen. Hun enige doel is om een ontmoeting met God te hebben.’ Zelfs vooraanstaande mensen, politieke leider en diplomaten hebben de zendingspost bezocht, terwijl ze aangaven: ‘Wij willen de Heere Jezus hebben, en vrede met God krijgen! Wij willen vaten zijn tot Zijn eer, die bruikbaar zijn voor Hem. Wij willen een heilig leven leiden, opdat Zijn heilige Naam wordt verheerlijkt!’ Er waren in die tijd al ongeveer 140 buitenposten, kerken en gemeenten die over heel Zuid-Afrika zijn verspreid, nauw verbonden aan de Kwa Sizabantu zending.

oz 22l

Zo ging het vuur van de opwekking het hele land door 

Erlo heeft een gezegend en actie leven achter de rug.  Hij mag in 2018 op 83-jarige leeftijd daarop dankbaar terugzien. Hij weet uit ervaring dat opwekking een onweerstaanbare honger naar het Woord van God geeft. Het Evangelie van Jezus Christus is de oplossing voor een verloren en onrustig leven. Erlo verklaart over dit Evangelie: ‘Het bevrijdt een mens uit de ergste zielenood van zijn leven en geeft rust en vrede in zijn hart.’ Het is een zegenrijk gevolg van persoonlijke opwekking:

‘Het Evangelie geeft rust en vrede in het hart.’