Genezing van de bloedvloeiende vrouw door het geloof in Jezus Christus

Copyright tekst: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het gaat in deze Bijbelstudie eerst over de genezing vrouw die twaalf jaar bloed vloeide en bij geen arts genezing vond. Door het geloof raakte zij uiteindelijk de zoom van het kleed van Jezus aan, waardoor zij terstond genas.

1. Lees Markus 5:25-34 over Jezus en het ‘gewaagde geloof’ van de bloedvloeiende vrouw. Vergelijk de geschiedenis bij de beantwoording met Matth. 9:20-22 en Luk. 8:43-48. In Nazareth kon Jezus geen kracht doen (Mark.6:5), maar hier merkte Hij dat er kracht van Hem uitging, doordat ze Hem in het geloof aanraakte. (Mark. 5:30 + Luk.8:46).

Wat kun je hiervan leren? Wat doen ongeloof en geloof?

geloof 13c

In luk. 8:43 wordt over haar vermeld: ‘En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden.’

Mark. 5: 25 geeft aan: dat ze ‘veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was.’

geloof 14d

In de kernteksten Mark. 27-28 lezen we: ‘Deze (vrouw) had van Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren mag aanraken, zal ik gezond worden.’ geloof 15e

Zie ook vers 34, waarin Jezus tot haar zei: ‘Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ In Matth. 9:22 lezen we, nadat zij de zoom van Zijn bovenkleed aangeraakt had: ‘Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.’

geloof 16f

1a. Wat was er aan de hand met deze vrouw en hoe was het erger met haar geworden?

1b. Waarom is het eigenlijk een ‘gewaagd geloof’ van deze vrouw?

      En wat kun je daarvan leren?

1c. Hoe werd haar geloof ‘beloond’ en werd ze door Jezus hierin geprezen?

Kom door het geloof in aanraking met Jezus!

Jezus laat ons zien dat Hij gekomen is om te redden, te bevrijden en te helen. We zien dat al gebeuren bij de wonderlijke genezingen van Jezus in Israël.

geloof 17g

Aan het einde van Markus 6 zien we dat de Joden massaal tot Jezus kwamen, om te worden genezen. We lezen in vers 56: ‘En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.’

Allen die Jezus aanraakten, werden gezond

Nog steeds komt de Heiland je in het Evangelie liefdevol tegemoet! Door Zijn Woord en Geest trekt Hij nog de wereld door tot aan de deur van jouw hart. Wil jij het wel geloven? Begeef je onder Zijn zegenende handen. accepteer Zijn liefde en helende kracht. Ervaar Zijn kracht, geloof en verwonder je!

De bloedvloeiende vrouw drong met een moedig geloof door tot Jezus. Geloof overwint angst en schaamte. ‘Iemand die laf is, zal zich afvragen: ‘Wat heb ik te verliezen?’ Iemand die moedig is, zal zich afvragen vragen: ‘Wat heb ik te winnen?’ De één ziet de gevaren, de ander de mogelijkheden.’

***

Hoe worden angst en schaamte overwonnen?

Zit je nog vast aan gevoelens van afwijzing en schaamte? Of weet je jezelf al geliefd, omdat je door het geloof bij Jezus hoort?

Door de zondeval is er angst en schaamte in de wereld gekomen. Adam en Eva verborgen zich in de hof toen ze bij de wind de stem van God hoorden.
(Zie Gen.3:8-10.) Wil je jezelf ook voor God verbergen als Hij tot je komt met Zijn Woord? Hij weet je wel te vinden in je angst en schaamte.

In angst en schuldgevoel verborgen Adam en Eva zich voor God. Herken je dat in je leven? Heb je die momenten gehad?
Je leest in Gen. 3:9 dat de Hij tegen Adam zei: ‘Waar bent u?’ Hij roept ook ons als Rechter en Redder.

God komt door Jezus genadig tot je met de vraag:
‘Waar ben je?’ Kom in Zijn licht met je duisternis!

Jesaja 54:6-7 bemoedigt: ‘Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God.’ In de Jesaja 54:4-5 wordt al aangegeven dat een afgewezen gelovige geen angst of schaamte meer hoeft te hebben voor schande of smaad, want je Maker is dan je Man, de HEERE van de legermachten. Hij is je Verlosser en je God.

***

Geloof je in het onderwijs en de wonderen van Jezus?

geloof 11a

Wat kan Jezus voor je doen als je in het geloof tot Hem komt? Hij is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler. Dat zie je in de evangeliën steeds weer terugkeren. Voor bevrijding en herstel is ook geloof nodig! Dat blijkt duidelijk in de tekstgedeelten over de wonderen en tekenen van Jezus. Het geloof is noodzakelijk voor ons eeuwig behoud en ons geestelijk herstel.

Het gebed is de klop op de deur en het geloof is de sleutel van de ingang van de poort die door God wordt geopend. Herken je dit wonderlijk gebeuren in je eigen leven? Het gaat over de buitenkant en binnenkant van de deur naar het eeuwig geluk. Wij zien daarbij op de opdracht en belofte uit Luk. 11:9: ‘Klop, en er zal voor u opengedaan worden’. Kom daarom ook biddend en gelovend tot Jezus!

geloof 12b

‘Geloven’ betekent, dat je het zelf niet meer kan en het daarom bij God zoekt. Door het geloof in Jezus worden de dingen die voor ons onmogelijk zijn, door Hem wel mogelijk. Jezus geeft aan in Lukas 18:27: ‘De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.’

Zonder geloof zal je het niet redden 

De redding gaat van God uit. Wij keren ons vervolgens gelovig tot de Redder, om te komen tot redding en herstel.  Je ziet de praktijk van ‘behoud en genezing door het geloof in Jezus’ verder uitgewerkt in de geschiedenissen die nu aan de orde komen:

In de Bijbel lees je ook over het sterke en uitgeteste geloof van de Kananese vrouw. Ze bleef aanhouden bij Jezus voor genezing van haar dochtertjes, die ernstig door een demon bezeten was. Uiteindelijk  zei Jezus tegen haar: ‘O vrouw, groot is uwe geloof; het zal gebeuren zoals u wilt.’ We lezen verder in Matth. 15:28: ‘En haar dochter was vanaf dat moment gezond. 

geloof 32v

De wonderen van Jezus

De wonderen van Jezus zijn tekenen van het Koninkrijk van God. Bij deze wonderen zie je ook dat het geloof een belangrijke rol speelt. Geloof is een gave van God en een opgave voor ons. Geloof uit zich in overgave. Ben je al tot overgave gekomen?

Doordat Jezus met macht, wonderen en tekenen kwam, kon het geloof worden opgewekt in de harten van de Joden. Ze behoorden dat te beantwoorden met geloof, verwondering en aanbidding.

De nodigende arts

Ik zal een voorbeeld geven over hoe een uitnodiging door ongeloof kan worden afgewezen. In dit verhaal zie je iets van de geschiedenis van het ongeloof in Nazareth geactualiseerd. Verder zie je bij de arts en de zwerver iets van de gebeurtenis van Jezus met de Kananese vrouw. Dat komt verderop in deze Bijbelstudie aan de orde. Daarbij moet je bedenken dat Jezus ook is gekomen als een arts, een heelmeester en een Heiland. Hij werd gewantrouwd en afgewezen door ongeloof, maar ook gezocht met een volhardend geloof.

Nu volgt het verhaal met de diepere betekenissen die erin zitten:

Een deskundige arts bezoekt een afgelegen dorp. Hij is er door onderzoek achter gekomen dat zich een dodelijke ziektekiem heeft verspreid onder de bevolking. De meeste inwoners merken hier nog niets van, omdat de ziekte zich meestal pas na verloop van tijd openbaart. Maar dan is het wel te laat… Dan is er veelal niets meer aan te doen.

Alleen een spoedige, ingrijpende operatie kan de besmette mensen nog redden. De arts heeft zijn kundigheid in dit dorp nog niet kunnen bewijzen. De mensen hebben nog geen kennis gemaakt met zijn genezend handelen. De arts is natuurlijk bewogen met het ernstige lot van de dorpelingen.

Hij stelt een brief op, waarin hij hun vertelt dat ze besmet zijn en dat ze door Hem operatief moeten worden geholpen. De inwoners lezen de brief met gemengde gevoelens. Er zijn er maar weinig die iets voelen of bemerken van de ingeslopen ziektekiemen. Bovendien zien ze tegen zo’n zware operatie op.

Er wordt onderling overleg gepleegd. De meningen zijn verdeeld. Velen vragen zich af of deze arts het wel bij het juiste eind heeft. Is hij wel te vertrouwen? Het is toch bijna niet te geloven, dat je zo ernstig ziek zou zijn, terwijl je er nog niets van voelt… Aanvankelijk schrokken de meesten wel van zo’n ernstige, ingrijpende boodschap, maar al gauw steekt het ongeloof de kop op. Een aantal dorpelingen stelt zich al gauw afwijzend op. Ze geloven er niets van.

De boodschap wordt als onzin terzijde gelegd. Daarbij gaan ze ook de arts in een kwaad daglicht stellen. Ze beweren dat hij gewoon niet te vertrouwen is en dat hij ze bang maakt voor niets, alleen om op deze manier er zelf een slaatje uit te kunnen slaan. Hij wil zeker zo zijn patiënten krijgen om er rijk van te worden. En na zo’n operatie is het natuurlijk niet te bewijzen dat ze echt ziek waren. Op deze manier stellen ze de arts als een leugenaar voor en verleiden ze de andere inwoners van het dorp.

De arts blijft echter aanhouden om de dorpelingen te waarschuwen en te nodigen. Hun enige redding is de behandeling van de arts. Eigen redmiddelen kunnen alleen maar negatief werken.

Zal een arme schooier worden afgewezen?

Op een gegeven moment komt de armste schooier van het dorp met de brief bij de operatie bus van de arts. Het is een zwerver uit het buitenland, die in het dorp is gebleven, omdat hij zich niet goed voelt. Hij heeft de ziekte meegenomen vanuit het buitenland. De kwaal heeft zich bij hem doorgezet.

Het is duidelijk dat hij geen geld heeft om de operatiekosten te kunnen betalen. Zal hij afgewezen worden? Nu moet het uitkomen of het de arts vooral is te doen om zijn portemonnee.

De test

De arts test hem echter eerst wel uit. Hij vraagt hem waarom de anderen niet gekomen zijn? Waarom komt nu juist de armste en meest zieke man, terwijl er veel meer besmet zijn? Hij geeft aan dat hij hem zo niet wil helpen. Kan hij er niet voor zorgen dat er meer komen vanuit het dorp?

De man gaat weg. Hij probeert de dorpelingen te overtuigen dat zij ook moeten gaan, omdat de arts heeft aangegeven hem zo niet te helpen. Hij heeft begrepen dat het komt omdat er niet meer komen.

De inwoners van het dorp willen nu helemaal niet meer komen, want het blijkt dat deze arts door het afwijzen van de arme sloeber dus niet betrouwbaar is, tenminste dat denken ze.

De arme man gaat dan maar weer terug naar de arts. Zijn nood is groot. Hij wil geholpen worden, en heeft er alles voor over. Wat kan hij nu nog doen? Ineens kijkt hij naar de brief van de arts, de uitnodiging. Nu weet hij het: hij zal deze brief gebruiken, de eigen woorden van de arts. Hij vraagt de arts of hij betrouwbaar is en doet wat hij in zijn brief heeft opgesteld.

De arts kijkt blij en zegt: ‘Natuurlijk doe ik wat ik heb gezegd en geschreven.’ Je hebt het goed gedaan, door te blijven volhouden en mijn woorden te geloven. Vervolgens gaat hij de man gelijk in behandeling nemen. De arme man wordt opgenomen in een ziekenhuis. De dorpelingen horen daarna een langere tijd niets meer van hem.

De goede arts brengt trouwens bij niemand wat in rekening. Hij draagt de kosten zelf. Toch blijven de dorpelingen weg. En de arts vertrekt.

De arme man is genezen

Na zes weken komt de arme man weer in het dorp. Hij is genezen van de besmettelijke ziekte en ziet er goed uit. Hij roept de dorpelingen op om zich ook in behandeling te stellen van de arts. Hij weet waar hij is te vinden in een grote stad in de buurt.

De ziekte zet zich echter door. Een aantal van hen wil nog door de arts geholpen worden, maar voor de meesten blijkt er geen redding meer te zijn – zij zoeken de genezing te laat. Slechts enkelen van hen worden nog ter elfder ure genezen. Het grootste deel van de dorpsbevolking sterft helaas aan de dodelijke ziekte. Uiteindelijk is het hun eigen schuld. Ze zijn vanwege hun ongeloof omgekomen.

De arts kan hiervan niet de schuld worden gegeven. Hij heeft ze gewaarschuwd en tot zich genodigd om geholpen te worden. Ze zijn gestorven omdat ze niet tot Hem wilden komen om door hem genezen te worden.  Aan de andere kant krijgt de goede arts de eer van de redding en genezing van de personen die tot hem zijn gekomen om geholpen te worden.

Laat je redden en helpen door de Heiland

Het zal je wel duidelijk zijn dat de arts in dit verhaal een voorbeeld is van de Heere Jezus Christus. De besmettelijke,  dodelijke ziekte is de zonde. Je moet van de zonde worden verlost, anders zul je er steeds meer door worden verziekt, tot er geen terug meer mogelijk is.

God nodigt je om je door Jezus te laten redden. Je moet je dan wel in een gelovige overgave bij Hem in behandeling stellen.

In Jes. 63:8 herinnert Jesaja het volk Israël eraan dat de HEERE hen voortijds tot een Heiland werd. In vers 9 geeft hij aan: ‘Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd.’ Vers 10 wordt van hen gezegd: ‘Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.’ De ongehoorzame Joden hebben steeds weer de HEERE als liefdevolle en barmhartige Heiland verworpen. Hoe kun je de Heler die je nodig hebt verachten en het liefdesgeschenk aan het kruis laten nagelen. We lezen in Jesaja 53:4 over Jezus, de beloofde Messias en Heiland:

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,

ons leed heeft Hij gedragen’

Uiteindelijk is het op Golgotha waar geworden en volbracht, wat we lezen in Jes. 53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

***

Nogmaals de les en uitnodiging voor ons, als we terugkeren tot Jezus en de bloedvloeiende vrouw:

Kom door het geloof in aanraking met Jezus!

Jezus laat ons zien dat Hij gekomen is om te redden, te bevrijden en te helen. We zien dat al gebeuren bij de wonderlijke genezingen van Jezus in Israël.

geloof 17g

Aan het einde van Markus 6 zien we dat de Joden massaal tot Jezus kwamen, om te worden genezen. We lezen in vers 56: ‘En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.’

Allen die Jezus aanraakten, werden gezond

Nog steeds komt de Heiland je in het Evangelie liefdevol tegemoet! Door Zijn Woord en Geest trekt Hij nog de wereld door tot aan de deur van jouw hart. Wil jij het wel geloven? Begeef je onder Zijn zegenende handen. accepteer Zijn liefde en helende kracht. Ervaar Zijn kracht, geloof en verwonder je!