Hoe overwin je de geestelijke strijd in je gedachten?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Anno 1667 werd het boek van John Milton, ‘Lost Paradise’ gepubliceerd. Hij schrijft daarin: ‘Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien.’

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens.’ Het gaat hierbij  om een innerlijke indruk, die ze op onze geest kunnen maken. Je kunt zeggen dat deze demonen via onze gedachten kunnen infiltreren tot het kwade, terwijl de Heilige Geest van God de gelovigen inspireert tot het goede.

Let op je gedachten!

Wilkin van de Kamp geeft aan: ‘De Bijbel leert ons dat er een geestelijke oorlog aan de gang is en dat uw denken het slagveld is! Al uw gedachten hebben invloed op wat u gaat worden. De strijd om uw uiteindelijke bestemming begint dus in uw denken!’ Hij leert ons verder: ‘Let op je gedachten, want je gedachten worden je woorden. Let op je woorden, want je woorden worden daden. Let op je daden, want je daden worden je gewoontes. Let op je gewoontes, want je gewoontes vormen je karakter. Let op je karakter, want je karakter bepaalt je bestemming’

Dr. Neil T. Anderson schreef het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad van deze sessie van de cursus Geestelijke herstel:

Hoe overwin je geestelijke strijd in je gedachten?

***

Laat het kwaad niet binnenkomen

De geestelijke machten van het kwaad in de lucht (Ef.6:12) kunnen met de hieronder afgebeelde geestelijke zaken in onze gedachten infiltreren.

Laat het kwaad niet binnenkomen. Zorg dat er geen goede voedingsbodem voor in je hart is. Het zal je ongelukkig maken. Geef de kwade geesten geen voet op jouw grondgebied. Vlucht biddend en gelovend tot Jezus! Als je weet dat je Zijn eigendom bent, kun je getroost leven en sterven.  

Pas op voor het occulte slangenzaad

De boze geestelijke ingevingen en invloeden zijn ten diepste afkomstig van het occulte slangenzaad. Het zijn de voortgeplante gedachten en denkbeelden van satan, zijn demonen en volgelingen. Het zijn vooral de demonen die op een occulte en negatieve wijze communiceren met de gedachten.

We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en tussen de vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.’ Vanaf dat moment is er in de wereld een voortdurende strijd tussen het slangenzaad en het zaad of de nageslacht van de vrouw. Deze geestelijke strijd is ook volop gaande in de gedachten, het denken en de gevoelens van de mensen.

Er wordt gestreden om het hart van de mens

Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, kun je zien als verleidende invloeden, zondige gedachten en negatieve gevoelens.

Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen. Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment dat we instemmen met de verkeerde ingevingen, wordt het zaad ontvankelijk voor ons en ‘landt’ het in ons hart.

Laat het slangenzaad niet ontkiemen

 in het zaaiveld van je hart

Ontdek en ontwijk de occulte gevaren

Er zijn veel ervaren en gespecialiseerde demonen, die je kunnen beïnvloeden op je zwakke punten. Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De infiltrerende besmetting kan zich dan gaan uitbreiden, zodat het steeds moeilijker wordt om de toestroom van deze demonische invloeden tegen te houden.

Hoe kunnen we geheime en occulte activiteiten van kwade geestelijke demonische  machten herkennen, ontmaskeren en uitschakelen? Leer de werkingen van de geesten te onderscheiden. Dat is trouwens ook een gave van de Heilige Geest (1 Kor. 12:10), wat belangrijk is bij het bevrijdingspastoraat. Houd je niet bezig met occulte zaken, die ook via de media, internet en online computergames tot je komen. Als je te ver bent gegaan, zoek dat hulp bij een gelovige, die er meer kennis over heeft. Ga jezelf zeker niet isoleren, maar praat erover en laat voor je bidden.

 Er zijn online computergames waarin je geestelijk wordt meegetrokken in een verslaving, waar je zelf niet meer uitkomt. je kunt daarbij van level naar level gaan en geestelijk komen op ‘a point of no return’. Je ziet dat op de volgende afbeelding en tekst. Je hebt dan hulp van buitenaf nodig om er weer uit te komen.

Door geloof en gebed is er ook hulp van boven te verkrijgen. Over de vleugels van geloof en gebed gaat het verderop in dit artikel. Ga dus niet alleen in een occulte verleiding binnen, maar laat je leiden op veilige afstand van het kwaad.

Geestelijke parasieten

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Wat doen negatieve woorden en gedachten met ons?

Verder zijn het natuurlijk de woorden van andere mensen die effect hebben op onze gedachten. Vooral negatieve woorden kunnen lang blijven nagalmen in onze gedachten. Het is het geestelijke zaad dat op geestelijke wijze in ons wordt gestrooid. Uiteindelijk komt veel geestelijk zaad via het denken in het zaaiveld van ons hart terecht. Daar kan het een goede voedingsbodem vinden.

In deze voedingsbodem gaat het kwaad ontkiemen en wortelen. De worstel van het kwaad ontwikkelen zich dan steeds verder in je leven, zodat het je geestelijk leven kan gaan overwoekeren en beheersen.

Er kan dan zelfs ‘een wortel van bitterheid’ in je opschieten en onrust veroorzaken, ook bij anderen (zie Hebr. 12:15). Je moet oppassen dat je jezelf niet laat meesleuren door negatieve gedachten en gevoelens. Probeer nuchter en waakzaam te zijn. Satan en zijn gevallen engelen ‘beroeren de schare’ en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus.

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Uiteindelijk zal het leiden tot depressies.

Heb je negatieve gedachten over jezelf?

We kunnen ook op een onjuiste wijze negatief denken over onszelf. Je moet een realistisch beeld van jezelf hebben. Je kunt te goed of te slecht over jezelf denken. Dit kan komen door een ongezond zelfbeeld of door negatieve en zondige influisteringen in je gedachten. Deze kunnen dan zijn ingegeven door boze geesten of demonen, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen.

Verkeerde contacten uit een verkeerd verleden kunnen je gedachten blijven bezoedelen. Hoe kom je los van zonden en beschadigingen vanuit je oude leven? Demonen kunnen blijven infiltreren op wonden en zonden, waar ze openingen vinden om bij je binnen te komen. Breek ermee en zoek naar bevrijding!

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en leringen van demonen.                                          

Kwade geesten trachten gevoelens van boosheid, afgunst, schuld, afwijzing, angst en twijfel over te brengen op mensen

Er kunnen zich ook valse, misleidende redeneringen in onze gedachten vastzetten. We nemen dit dan in ons denken over. Op den duur vormen dit bolwerken in ons denken. Het gebruikte Griekse grondwoord ‘logismoi’ kun je vertalen met ‘redeneringen, meningen of overwegingen’. Het zijn de menselijke gedachten die zich tegen de kennis van God verzetten. Het is het natuurlijk menselijk denken (de eigenwijsheid),  die tegenover de wijsheid van Gods heilsplan staat.

Laat je niet misleiden door je eigen menselijk denken. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten (Jes.55:8-9). We moeten ons denken gelovig onderwerpen aan Gods waarheid en tot de gehoorzaamheid aan Christus. Je aanvaardt daarmee Gods heilsplan en leert Jezus te geloven op Zijn woord.

Aanvallen op gelovigen

Dr. Neil T. Anderson schreef het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Zelfs gelovigen worden in hun gedachten aangevallen door boze geesten. Dr. Neil Anderson houdt ons voor: ‘Als gelovigen zouden we geen aandacht moeten schenken aan verleidelijke, beschuldigende en misleidende gedachten. Wij moeten de wapenrusting van God aandoen, het schild van geloof opnemen en tegenstand bieden aan satans vurige pijlen die op onze gedachten gericht zijn.’

Hoe kun je overwinnen in deze geestelijke strijd?

We hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Dat kan ons geestelijk in verwarring brengen. Daarom moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting van God aandoen (zoals we lezen in Efeze 6:10-18).

Zoals eerder aangegeven in dit artikel, verklaart Wilkin van de Kamp dat er volgens de Bijbel een geestelijke oorlog aan de gang is in ons denken. We leven op een geestelijk zaaiveld en slagveld.  Onze gedachten hebben invloed op wat we gaan worden. Hij geeft aan dat je gedachten je woorden worden. Verder worden je woorden je daden. Je daden worden je gewoontes en je gewoontes vormen je karakter. Hij stelt daarbij dat je karakter uiteindelijk je bestemming wordt.

Hoe kun je gelovig leren omgaan

met negatieve bolwerken in je denken?

Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Je ziet hieronder uitgebeeld hoe aardappelen bij elkaar een uitspruitend netwerk van nieuwe scheuten worden. Ik had ze nogal lang bewaard en er niet goed op gelet. Toen ik ze uit de aardappelzak haalde, bleken ze ‘een in elkaar verstrengeld bolwerk’ te hebben gevormd. Je kunt op de afbeeldingen aanklikken om ze te vergroten. (Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst.)

Hieronder is dus een innerlijk bolwerk uitgebeeld, zoals de duivelen (demonen) en negatieve gedachten kunnen uitwerken in je denken. Om het los te krijgen moet je dus elke aardappel los aanpakken en lostrekken trekken uit het ‘bolwerk’. Zo kun je elke gedachte gevangen nemen en ze door de krachtige wapens van God tot gehoorzaamheid aan Christus brengen.

Welke gedachte of redenering die ingaat tegen het Woord van God wil je aanpakken en onderwerpen aan de wil van God en de waarheid in Jezus Christus? Denk dus na over de volgende dia:

Je onderwerpt je negatieve, verkeerde gedachten dus aan de waarheid van God, zoals die is geopenbaard in Christus. Jezus leert ook ons in Joh. 8:32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Jezus is Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven

(Joh. 14:6)

Hij leert ons verder in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij  zijn.’

Heb je nog last van misleidende gedachten? Klem je dan maar bij elke negatieve gedachte steeds weer vast aan de waarheid en bedenk: ‘is het waar, is het waar?…’ Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn. De Waarheid van God is de uitweg uit onze verwarring.

In Joh.17:15 bidt Jezus tot Zijn Vader voor de discipelen, dat Hij hen zou willen beschermen tegen de duivel en het kwade. In vers 17 vraagt Hij Hem: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.’

Gelovigen staan op veilige grond

Een geestelijk gezond besef van acceptatie bij God en een verrijkend gevoel van de liefde van Jezus Christus in ons hart, zal onze geest veilig stellen voor de demonische aanvallen. Als je wordt geïnspireerd door de Heilige Geest, ontvang je goede inspiratie en bescherming van God. Je kunt dan Jezus als het Licht der wereld volgen, zodat de duistere machten geen vat op ons geestelijk leven.

Satan en zijn demonen hebben namelijk geen rechtsgrond, geen voet om op te staan, op het gebied van de genade en de vergeving.

De emotionele genezing van een ex-heks

Roberta Blankenship heeft een indrukwekkend boekje over haar leven als heks en bevrijding door Jezus Christus geschreven. Ze vertelt ons over haar beladen verleden:
‘Ik leed aan een haast ondraaglijke depressie. Er kwam geen verandering in mijn totaal ontredderde wereld. Thuis was er niets dan haat. Intieme vrienden had ik niet. Ik probeerde zelfs zelfmoord te plegen.’

Roberta geeft aan wat er is veranderd en vernieuw nadat Jezus in haar leven was gekomen. Ze vertelt erover: ‘Mijn haatgevoelens verdwenen en er begon in mij een onverklaarbare liefde te groeien voor de mensen aan wie ik eerst een hekel had. Omdat ik me niet langer overgaf aan zelfbeklag, was ik gereed om de armen uit te steken en anderen te helpen. In Christus had ik en Vriend gevonden,
Die ik volkomen kon vertrouwen…’

Ze vervolgt: ‘Ik had het einde van mijn eenzaamheid en ongeluk bereikt en strekte mijn armen naar Hem uit. En ik ontdekte, dat Jezus nog steeds de grote Geneesmeester is… in mijn geval niet fysiek, maar emotioneel. Hij genas mijn ontredderde gevoelens.’

Als we mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, zullen wij ons ook geestelijk veilig weten. Lees dat maar in Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De Heilige Geest verzekert mij daarbij van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en sterven!

 ***

Overwinning in de geestelijke strijd

door Jezus Christus

Openbaring 12: Een blik achter de schermen

In het boek Openbaring wordt ons als het ware een blik achter de schermen getoond. In Openbaring 12 zien we de geestelijke strijd van de duivelen tegen God en de gelovigen. De satan wordt daar de draak genoemd.

In Openb. 12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde…’ Als dat de gevallen engelen zijn, betekent het dat een derde deel demonen zijn geworden, onderdanen van de satan. Deze gevallen hoofdengel heette oorspronkelijk Lucifer.

Satan kan sinds de overwinning van Jezus Christus aan het kruis niet meer in de hemel komen. Hij is volgens Openb.12:9 op de aarde geworpen, waar hij zijn satanische activiteiten op een zeer agressieve en listige wijze voortzet. Satan wordt ook ‘duivel’ genoemd. Het wezen van de duivel is leugen en zonde (Joh. 8:44).

Het doel van de duivel is mensen te vervreemden van God en te vernietigen. Het Hebreeuwse sātān betekent ‘tegenstander, aanklager’. In het Grieks wordt deze naam ook vertaald met diabolos. Deze heeft als gewoonte om mensen in diskrediet te brengen of verdacht te maken; hij is kwaadsprekend. Diabolos is ook de persoon die uiteenwerpt. Overal waar dus onenigheid, verdeeldheid en scheiding ontstaat, is deze diabolos actief aan het werk; daar is de duisternis aanwezig.

De rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt, is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het ging de satan om het ombrengen van het levende Kind (Openb. 12:4). Hij wil nog steeds het geestelijk zaad van Gods kinderen verwoesten.

We leven op een geestelijk slagveld

In Openb. 12:7-9 zien we een korte samenvatting van de strijd in de hemelse gewesten: de draak en zijn engelen moesten en moeten het onderspit delven. Michaël en zijn strijdengelen hebben de draak en zijn onderdanen al uit de hemel mogen werpen. Denk hierbij vooral ook aan de overwinning van Jezus Christus aan het kruis.

Hij is er ook nu nog met zijn vele demonen op uit om te verleiden, te kwellen, te beschadigen en zoveel mogelijk mensen te gronde te richten. Demonen zijn steeds weer op zoek naar een nieuwe prooi. Zodra er maar een opening of een zwakte is bij een mens, zullen de demonen dit aangrijpen. Zoals spinnen zetten zij overal hun netwerken op. Ze infiltreren ook in andere netwerken, zoals het world wide web. Voor je het in de gaten hebt, zit je erin verstikt. Zodra je op iets verkeerds aanklikt, zit je er aan vast. De schadelijke virussen kunnen dan ongehinderd infiltreren in je bestand.

Raak niet verstrikt in het netwerk van het world wide web.

Raak niet verstrikt in het netwerk van het world wide web.

Zodra er maar een kuil of een dieptepunt in onze levensweg is ontstaan, zal het vuile water van boze erin stromen. De demonische kwellers zoeken hun prooi in de gekwetsten en gewonden. Ze zijn als roofdieren en parasieten.

We leven geestelijk op het slagveld.

De strijd wordt niet alleen boven ons hoofd uitgevochten, maar ook in ons leven en in ons hart.

We worden geestelijk omringd door engelen en demonen.

***

Insecten en vlinders worden verleid door kleuren en geuren

Er zijn insecten en vlinders die worden aangelokt door de kleur en geur van vleesetende planten. Hoe dichter ze bij de kelken komen, hoe meer ze in een bedwelmende roes geraken. Ze worden er ‘high’ van. Uiteindelijk storten ze ‘swingend en genietend’ in het verderf.

Dit zien we gebeuren met druggebruikers, popmuziekliefhebbers, alcoholisten en veel (jonge) levensgenieters die ‘uit hun dak’ willen gaan. Satan wil als de listige slang juist ook de christenen meesleuren in zijn verleidende rivier (Openb. 12:15).

Pas op voor de verborgen misleider!

Zoals eerder aangegeven gaan satan en zijn demonen meestal op een occulte wijze te werk. Dat betekent: het is er wel, maar je ziet het niet (op het eerste gezicht).

Satan werkt door vervolging, maar het sluwste en meest succesvolle wapen van satan is ‘verleiding’. Volgens Openb. 12:9 is de grote rode draak ‘de oude slang, de duivel en de satan, de misleider van heel de wereld’. In dit vers wordt de activiteit van satan ontmaskerd: ‘die de gehele wereld verleidt’. Dit hoort bij zijn identiteit. Hij heeft verleid, hij verleidt en hij zal zolang mogelijk blijven verleiden.

In de hoofdstukken 12 en 13 van de Openbaring worden ook de occulte invloeden en tactieken van satan aan het licht gebracht. In het wereldgebeuren zit de vorst der duisternis achter het toetsenbord van de massamedia. Satan verbergt dingen, maakt zaken occult, duister en mystiek, wekt de nieuwsgierigheid op. Herkennen wij de werken van de vorst der duisternis?

Wanneer ben je in het zicht van de slang?

Je bent binnen het gezichtsveld van de slang als je op de plaatsen van wereldse verleiding komt. Ik denk hierbij aan bars, disco’s en houseparty’s. Hij komt je ook tegemoet in het beeldscherm.

Satan lokt zijn prooi eerst naar zijn (speel)hol en daar begint hij soms langzaam, maar toch zeker aan het slopen en verwoesten van zijn slachtoffer. Hierin werken hij en zijn demonen ook zoals de spinnen.

Twee vleugels om te ontsnappen

In Openbaring 12:14 zien we dat de gelovigen twee vleugels van een grote arend hebben gekregen, om daarmee buiten het gezicht van de slang te kunnen vluchten.

De gelovigen of de kerk van God worden daar ‘de vrouw’ genoemd. Er wordt verklaard dat deze twee vleugels het geloof en het gebed zijn. We weten dat een christen gelovig en biddend kan vluchten tot de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). We lezen in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’

Gebruik de vleugels van geloof en gebed! 

Hier kunnen we het ook weer doortrekken naar de vlinder, die kan wegvliegen, en buiten het gevaar kan worden gevoed in het licht. We eindigen dit artikel ook met een tekst over ‘vleugels als arenden’ en vernieuwing van kracht (Jesaja 40:31).

 

Ga zo hoog mogelijk vliegen

Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een zendingsvliegtuigje. Hij vloog op een bepaald moment boven een oerwoud, waarin hij niet kon landen. Bij het vervoeren van voedsel en drinken was er door de tijd heen af en toe wel wat gemorst op de vloer en de bedrading. Iedere draad en stroomkabel was van belang om het toestel veilig in de lucht te houden.

Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

Wat kon de piloot nu nog doen? Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek. Het voorbeeld is duidelijk.

Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen.

***

Doe de wapenrusting van God aan

Efeze 6:11 roept ons op: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ 

vli 30t

Waarom moeten wij de gehele wapenrusting van God aandoen? Dit kunnen we lezen in Efeze 6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

Let op de kwade geesten en hun gedachtespinsels

In de Statenvertaling lezen we: ‘… tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’ Dat zijn dus de demonen die in de gedachten van mensen infiltreren. Als we gehoor geven aan hun gedachtespinsels en influisteringen, en ons laten misleiden, raken we verstrikt in hun netwerk.

Volgens Efeze 2:2 wandelen ongelovigen ‘overeenkomstig  het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’. Het woord ‘geest’ komt van in het Grieks woord ‘pneuma’. Dat is in Efeze 2:2 ‘een aan de duivel ondergeschikte geest’, die dus werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Herken de misleidende geesten

en onderken de geest van deze eeuw

Ongelovigen leven overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Je leeft dan in de invloedssfeer van deze eeuw. Het Griekse woord ‘aion’ voor wereld kun je in dit verband uitleggen als de heersende gedachte van dit tijdperk. Mensen gaan dan hetzelfde denken, krijgen dan enerlei mening (Zie Openb. 17:17). In de vorige eeuw was dit: ‘Doe wat je wilt, dan is het goed’, terwijl het de laatste tijd is: ‘Als het goed voelt, is het goed.’ Het gaat dan niet meer om de wil van God in je leven.

Occulte geesten zijn als roofzuchtige spinnen bezig om in de gedachten van mensen te infiltreren. Zij spannen hun wereldwijde netwerk.

Occulte geesten zijn als roofzuchtige spinnen bezig om in de gedachten van mensen te infiltreren. Zij spannen hun wereldwijde netwerk.

Pas dus op voor de misleidende gedachte van deze tegenwoordige tijd. Raak niet verstrikt in het netwerk van de moderne gedachtespinsels.  

Demonen en engelen

In Openb. 12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde…’ Als dat de gevallen engelen zijn, betekent het dat een derde deel demonen zijn geworden, onderdanen van de satan. Deze gevallen hoofdengel heette oorspronkelijk Lucifer. Hoofdengel Michaël en zijn onderdanen zijn strijdengelen van God. Hoofdengel Gabriël en zijn onderdanen prijzen God en zijn boodschappers vanuit de hemel. Dat zijn dus de drie (oorspronkelijke) hoofdengelen die we vanuit de Bijbel kennen.

Bescherming door engelen

Ik denk dat er ook een derde van de oorspronkelijke engelen strijdengelen zijn. In dat geval betekent het dat er tegenover iedere kwade demon een goede strijdengel kan zijn. Tegenover elke kwade infiltratie kan er dus een verdediger en overwinnaar vanuit de engelen de gelovigen bijstaan. Over de engelen wordt gesproken in Hebreeën 1:4-7 en 13-14. Volgens vers 14 zijn engelen ‘allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven’.  Jezus laat ons weten in Matth. 18:10: ‘Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Als we een schuilplaats hebben gevonden bij God, zal Hij voor ons Zijn engelen bevel geven dat zij ons bewaren op al onze wegen (zie Psalm 91:9-12).

Over bescherming door engelen kun je lezen in het artikel ‘Levensverhalen over bescherming’ op deze website. (Het staat als subtitel onder de hoofdtitel ‘Levensverhalen over geestelijke bevrijding’.)

Door het geloof in Jezus wandelen we in het licht

Wij kunnen door het geloof in Jezus Christus de waarheid verstaan en deze de waarheid zal ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

In Joh.1:5 lezen we: ‘En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Als iemand de werkelijkheid en de waarheid van de geestelijke wereld niet onder ogen wil zien, zal hij in de duisternis blijven.

Als we door het geloof Jezus mogen zien, worden onze ogen ook geopend voor de hemelse Vader. Jezus verklaart in Joh.12:45: ‘En die Mij ziet, die ziet Hem, Die Mij gezonden heeft. In vers 46 gaat Hij verder: ‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

In de Studiebijbel wordt bij Joh.12:35 verklaard, dat de duisternis een vijandige macht tegenover God is, die mensen overvalt. ‘Hier wordt de duisternis gezien als een vijandig machtsgebied, waarin mensen voortdurend ronddwalen. Zij kunnen eruit bevrijd worden door het licht te volgen.’ Als we door het geloof in het licht wandelen, laten we ons leven door Jezus Christus bepalen.

Elisa in Dothan: Hij zag wat zijn knecht nog niet zag

Een profeet in Israël wordt ook een ziener genoemd. Een ziener is iemand die dingen ziet die met de ogen van het lichaam niet gezien, maar met de ogen van de geest worden waargenomen.

Je ziet bij de profeet Elisa dat hij dingen zag die hem werden geopenbaard door God, zoals in 2 Kon. 6:8-23. Je kunt de verborgen werkelijkheid in de geestelijke wereld zien, die een krachtige uitwerking hebben in de zichtbare wereld. Elisa kon tegen zijn knecht zeggen: ‘Ik zie wat jij (nog) niet ziet.

De knecht zag het leger van de HEERE en de Syriërs werden met blindheid geslagen. Toen een legerbende van de Syriërs de stad omsingeld had, zag de dienaar hen en zei hij tegen Elisa: ‘Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? (vers 15).

Elisa reageerde: ‘Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.’ Vervolgens werden de Syriërs werden door God met blindheid geslagen. Ze herkenden Elisa niet, die ze wilden vangen.

Jezus is de goede Herder, die Zijn schapen (de gelovigen) veilig leidt op de weg achter Hem aan. Hij leert ons in Joh. 10:10: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’

De Syriërs kwamen om te roven (te stelen) en te doden. Zij werden echter met blindheid geslagen en volgden Elisa op de weg.

Elisa bracht ze naar Samaria, waar ze in de hand van de koning van Israël waren. Hij vroeg aan Elisa: ‘Zal ik heb doden, mijn vader?’ Maar Elisa had een betere oplossing: hij vergold goed voor kwaad, gaf aan, hen te eten en te drinken te geven en terug te laten gaan naar hun heer in Syrië. De vijanden kregen een grote maaltijd in Samaria en kwamen niet meer roven in Israël (zie 2 Kon. 6:20-23).

Demonische machten werken occult (verborgen). Zij houden de geestelijke werkelijkheid verborgen als ze mensen misleiden. God openbaart juist verborgen zaken aan Zijn kinderen. Door het geloof kun je het dan (in)zien. God openbaart door Jezus Christus de waarheid. Satan en zijn demonen werken met leugens en bedrog. Door is er de onderscheiding van geesten nodig (1 Kor. 12:10), als gave van de Heilige Geest.  De natuurlijke, ongelovige mensen kan ten diepste de geestelijke werkelijkheid en dingen van God niet begrijpen (zie hierover 1 Kor. 2:7-16).

Het is een opmerkelijke tekst die we lezen in Spr. 20:27: ‘De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.’ Als we door de Heilige Geest worden verlicht, leren we ook innerlijk leven ontdekken. We kunnen dan onze motivaties en drijfveren plaatsen en begrijpen. Heb je jezelf al bekeken vanuit het perspectief van God. Hij doorziet ons volkomen. Hoe ziet God ons? Jezus wist op aarde ook wat in de mens was (Joh. 2:25).

Bij zien en niet zien, zie ook Hebr. 11. En 1 Joh. 4:4: ‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Inspiratie en bescherming

Volgens Psalm 91 ben je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogst. In de verzen 3 en 4 lezen we: ‘Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.’ Je mag naar God vluchten met de vleugels van geloof en gebed. In Maleachi 4:2 maakt de HEERE bekend: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…’ Dat ziet op de heling door de Jezus Christus, de Heiland. Vlucht gelovig tot Hem om liefde, acceptatie, vergeving, kennis, hoop en veiligheid.

De gelovigen mogen zich veilig weten door de bescherming van God en de ‘beschermengelen’ die altijd voor hen beschikbaar zijn. Blijf daarom dicht bij God. Dat kan dus door de vleugels van gebed en geloof.

Houd stand… en leef in vrijheid!

Gelovigen behoren hun veilige positie kennen en ook de mogelijkheden om in vrijheid te leven. De gelovigen moeten hun positie in de geestelijke wapenrusting innemen en hun vrijheid bewaren tegenover de strikken en verleidingen van de boze machten van satan. Reinig jezelf ook van de besmettingen en vuilnis van de wereld, die je nog kunnen aankleven, zodat de demonen je daarmee niet meer zullen verleiden lastig vallen. Let daarbij op de volgende dia:

Door proclameren en zingen kun je het kwaad verdringen

Ook psalmen, (lof)gezangen en geestelijke liederen helpen je in de strijd tegen verkeerde gedachten en kwade infiltraties. Proclameer daarbij de Naam van Jezus Christus, prijs en eer God en geef aan dat je bij Hem hoort. Kwade geesten moeten weten dat Jezus leeft en de overwinning geeft.

Een bekend lied is ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. Het is ook een proclamatie. Hieronder volgt de tekst:

Glorie aan God!

Tijdens een samenkomst in de vrouwengevangenis te Breda werd door een zanggroepje het lied ‘Glorie aan God’ gezongen. Dit bracht een opmerkelijke reactie teweeg bij een buitenlandse gevangene. Er zaten in deze gevangenis ook vrouwen uit Zuid- en Midden-Amerika, die wegens drugssmokkel waren veroordeeld. Het lied ‘Glorie aan God’ is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus Christus op het rijk van de duisternis. Het lied luidt als volgt:

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:

‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Eer deze God en geef Hem heel je hart,

Hij geeft schuldigen liefde en genade.

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,

Ga terug naar de hemelse Vader.

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God (4x)

***

(Tekst en muziek: M. Williams)

***

Leer de geesten te onderscheiden

In de Bijbel lezen we ook over ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10). Hierdoor kun je de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden.

De gave van de onderscheidingen of beoordelingen van geesten is ook een gave waardoor men de werking van de boze geesten ontmaskert (zoals bij occulte belastingen). Het is een gave die je per geval en per situatie van God kunt ontvangen als het nodig is; het meervoud ‘onderscheidingen’ ziet hier namelijk op.

Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten beproeven of toetsen, of zij uit God zijn, en niet iedere geest zomaar geloven. We worden vermaand: ‘Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.’ In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een demonische geest of door de Heilige Geest’.

In 1 Joh.5:2-3 lezen we: ‘Hieraan onderkent u de Geest van God: elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest u gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.’

We hebben te maken met de antichristelijke geesten, die ook nu in de wereld zijn. Het is opvallend dat er in vers 2 het Griekse woord ‘pneuma’ staat voor zowel ‘geest’ (gezindheid) en als ‘persoon’. De Studiebijbel verklaart: ‘Inspiratie door een bepaalde bron (God of de tegenstander) houdt in dit geval tevens identificatie in.’

Dit is een belangrijk gegeven. Achter toonaangevende machthebbers, geestelijke denkers en inspirerende personen kunnen zich demonische machten verschuilen. Dit wordt verderop in het boek aangetoond. In de Studiebijbel wordt bij vers 3 aangegeven, dat de antichrist als een toekomstige figuur wordt gezien, maar vele ‘voorlopers’ kent en dat zijn ‘geest’ nu reeds in de wereld aanwezig is. De gezindheid en het karakter van de antichrist dient te worden ontmaskerd door de gelovigen. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen leren herkennen. Anders worden we op een occulte wijze verleid en ingepakt door ‘de god van deze eeuw’ (2 Kor.4:4).

De god van deze eeuw verblindt de gedachten van de ongelovigen, zodat de verlichting van het Evangelie hen niet zou bestralen. Het Griekse woord voor eeuw (‘aion’) ziet niet alleen op een tijdperk, maar ook op ‘een gedachte’. Verder in dit boek komt dit aan de orde. De gedachten van satan waren Paulus niet onbekend. We lezen in 2 Kor.2:11 in de Willibrord Vertaling: ‘Wij moeten de satan geen kans geven ons de baas te worden; wij kennen zijn streken maar al te goed.’ In het Grieks staat er: ‘Opdat niet wij uitgebuit/benadeeld worden door de satan.’ Het werkwoord ‘pleonekteō’ betekent daarbij ook ‘oplichten’.

Laat je niet oplichten, benadelen of uitbuiten door de boze verleider, maar onderken zijn snode, occulte plannen en gedachten. Weet ook dat de engelen van God je beschermen als je in de waarheid blijft en Jezus volgt in het licht. Zie het weer op de volgende dia:

We worden verder onderwezen in 1 Joh.4:4-6: ‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. ; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling.’

Laat je inspireren door het Woord en de Geest van God

Hoe kunnen we het verschil opmerken tussen Gods stem in ons hart (door de Heilige Geest) en de influisteringen van demonen? Let op de uitwerking! Brengen deze influisteringen ons tot twijfel, onzekerheid en valse schuldgevoelen, of brengen ze onze meer in de nabijheid van God? Geven ze ons meer vertrouwen op God, liefde tot Christus en een gevoel van rust en vrede, dan zijn het goede ingevingen geweest.

Laten we ook voorzichtig zijn om ‘in geestelijke opwellingen’ allerlei profetieën uit te spreken, zonder dat wij het zelf (of anderen het) hebben getoetst aan Gods Woord.

Let op de waarschuwing in Jes. 8:19-20, waar door de duivel geïnspireerde mensen worden ontmaskerd. We moeten spreken naar het geïnspireerde woord van de HEERE, anders zal het geen dageraad hebben.

We moeten echter wel leren om als een afhankelijk schaap de stem van de goede Herder te horen. Leg je oor daarom niet te luisteren aan de bedrieglijke influisteringen van satan, wat er ook gebeurt! Hij wil je bang maken, maar hij maakt je bang voor niets… want God is de Almachtige en Jezus, je Koning is ook machtiger dan Zijn verslagen vijand!

Gelovige, ben je jezelf wel bewust van je positie in Christus? Een christen heeft zijn identiteit in Christus! Als je steeds weer twijfelt aan je veilige positie, heeft satan meer kansen om je in het nauw te drijven.

De Engelse puritein Thomas Brooks (1608-1680) leert ons: ‘De satan doet de ‘droevige, twijfelende en troosteloze ziel’ meer aan haar zonden dan aan haar Zaligmaker denken.’ Hij stelt daar tegenover: ‘Laten de gedachten aan een gekruiste Christus u nooit verlaten.’ Brooks heeft het boek ‘Kostbare middelen tegen satans listen’ geschreven. Hij verklaart ons verder: ‘Indien de satan niet kan verhinderen dat Gods volk ten laatste het paradijs, dat boven is, zullen binnentreden, zal hij zijn best doen om hun leven hier beneden tot een wildernis te maken. De satan tracht de troost van Gods kinderen te nemen, wanneer hij hun kroon niet kan roven.’

Laat de satan je troost niet roven, door hem op zijn woord te geloven. Hij is de vader van de leugen. Hij wil je angstig en depressief maken. Blijf gelovig op Jezus zien!. Jezus bemoedigt Zijn volgelingen in Joh. 14:27 d: ‘Vrede zij u’. Leef vanuit de vrede en rust van Jezus, die ons ook verklaart: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u…’. In het Engels lees je dat Jezus tot Zijn discipelen zegt: ‘Hold your peace’ (‘bewaar je vrede’)

Je hoeft niet bang te zijn 

Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel.

De angstige jongen gilt het uit van angst! Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

De goede Herder kalmeert de stress van Zijn schapen. De wolf en zelfs de herdershond jagen veroorzaken juist stress en angst bij de schapen. Je mag de duivel misschien wel zien als een boze herdershond, die wordt gebruikt om de schapen naar de herder te laten vluchten.

Als je gelovig mag zien in de nodigende en beschermende handen van Jezus, hoef je niet bang te zijn. Je zou het bekende lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ ook kunnen betrekken op de duivel en zijn duistere machten.

***

Jezus Christus is de Overwinnaar

in de geestelijke strijd

De eeuwige Koning regeert

‘De HEERE regeert!’ lezen we bij aanvang van de Psalmen 93, 97 en 99. Door het geloof in Jezus Christus zijn we veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste (lees maar in Psalm 91). Als volgeling en leerling van Jezus zijn we ook onder de bescherming van de grote Koning.

We moeten leren stand te houden in de wapenrusting van God, in onze positie in Jezus Christus. Door het Lam van God kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

Jezus Christus is de eeuwige Overwinnaar.  Hij is het ook in het leven van de gelovigen. We mogen in de overwinning van Hem leven.

We lezen niet voor niets in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met het juk van slavernij belasten.’ Het is het slavenjuk van satan. Letterlijk staat er, dat Christus ons ‘tot vrijheid heeft bevrijd’.  De nieuwe taak en positie van de gelovige is ‘standhouden in de vrijheid’.

Vleugels van geloof en gebed

 We lezen van de kracht die God uitdeelt: ‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden’ (Jes.40:29-31).

***

Opdrachten voor in discussiegroepjes

Opdrachtenblad samenkomst voor deze sessie:

Hoe overwin je geestelijke strijd in je gedachten? 

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Geestelijke kwade machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

We moeten de waarheid en de werkelijkheid ontdekken. Bij alles wat op je afkomt moet je steeds weer bedenken: ‘is het waar, is het waar…’ Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn. De Waarheid is de uitweg voor onze verwarring.

Jezus leert ons dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh. 8:32). Hij zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ 

Jezus bevrijdt ons van leugens en zonden. Hij leert ons in Joh. 8:36: 

‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Dr. Neil T. Anderson heeft het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ geschreven. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Je kunt in de discussie kiezen uit de volgende vragen:

1. Wat kunnen we in de tekst leren over misleidende gedachten?

2. Hoe kun je ze bij jezelf ontdekken en herkennen?

3. Met welke verleidingen, geestelijke gevaren, zwakheden en gevoelens heb je

    te maken, die je verhinderen om rustig bij God te kunnen schuilen?

  (Denk hierbij aan: angst, schuldgevoel, afwijzing, boosheid, afgunst of twijfel.)

4. Hoe kom je uit de negatieve bolwerken in je denken? (Zie 2 Kor. 10:4-5.)

5. Wat kun je met de vleugels van geloof en gebed bereiken? Betrek hierbij het verhaaltje van de piloot en de rat in het vliegtuigje. Welke positieve ervaring heb je zelf met de vleugels van geloof en gebed?

6. Wat kan de waarheid in Jezus voor ons betekenen? (Joh. 8:32, 36 + 14:6).

7. Hoe kun je standhouden in de vrijheid? Gal. 5:1).

8. Waardoor kun je overwinnen in deze geestelijke strijd? (Zie Efeze 6:10-18.)

***

Opdrachten vanuit Openbaring 12 en de tekst van dit artikel:

Samen lezen: Openbaring 12:1-18.

1. In dit hoofdstuk wordt ons een blik achter de schermen van de wereldgeschiedenis getoond. Je ziet daarin het gebeuren in de geestelijke wereld. Probeer er samen achter te komen wie de vrouw, haar Kind, de draak en de sterren zijn.

2. Wat maken ze allemaal mee in de wereldgeschiedenis: de vrouw, haar kind, de draak en de sterren? Welke strijd hebben ze te strijden? Hoe verloopt deze strijd?

3. Uiteindelijk staat de vrouw symbool voor de gelovigen. Hoe wordt ze bedreigd en hoe kan ze zich in veiligheid brengen? Wat kunnen wij daarvan leren?

6. Met welke verleidingen, geestelijke gevaren en zwakheden heb je te maken, die je verhinderen om rustig bij God te kunnen schuilen?

7. Van welke volgende negatieve gevoelens, gedachten en infiltraties heb je nogal eens last: angst, schuldgevoel, afwijzing, boosheid, afgunst of twijfel? Wat is hierbij het nadeel van onkunde?

8. Probeer elkaar eens aan te moedigen, om het om te zetten in: liefde, vergeving, acceptatie, geloof, hoop, en veiligheid. Welke kennis is hierbij belangrijk?

9. Wat kun je met de vleugels van geloof en gebed bereiken? Betrek hierbij het verhaaltje van de piloot en de rat in het vliegtuigje. Welke positieve ervaring heb je zelf met de vleugels van geloof en gebed?

10. Gebruik nu samen de vleugels van geloof en gebed om met elkaar en voor elkaar te bidden. Ontvlucht daarbij de negatieve gevoelens die er nog zijn. Geef alles maar over aan God. Breng elkaar bij Jezus en in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Je kunt bijvoorbeeld hardop (laten) proclameren:

‘Ik laat nu mijn angst, schuldgevoel, boosheid, afgunst, twijfel en gevoel van afwijzing varen. Ik vlucht biddend tot U, o God, om genade, en om bij U te schuilen. Ik heb U nodig.

Ik kom in geloof tot U, Jezus, mijn Heiland. Ik verlang naar acceptatie, vergeving en veiligheid, en meer geloof, hoop, liefde en kennis van U. Ik aanvaard gelovig alles wat U mij geeft. Ik geef mij over aan U, mijn Verlosser en Koning. Ik wil U liefhebben en dienen. Ik schuil bij U.

Dank U, Heere God, voor Johannes 3:16. Dank U wel voor Uw Evangelie: dat U de wereld zo hebt liefgehad, dat U Uw eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik wil in U geloven, Jezus, en ik aanvaard U als mijn Verlosser en Heer. Ik geef mijn leven aan U over.

***

Opdrachten over de geestelijke wapenrusting

1. Bespreek samen Efeze 6:10-18, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting.

2. Wat betekent het dat het de hele wapenrusting van God is?

3. Hoe kunnen we worden gesterkt in de Heere? (Efez. 6:10).

4. Waardoor en hoe kunnen we overwinnen?

5. Welke bolwerken moeten worden afgebroken?

6. Noem eens bolwerken die je bij jezelf hebt ontdekt.

7. Welke functie hebben de onderdelen?

8. Wat hebben we er persoonlijk aan?

9. Hoe kan het gebed ons daarbij helpen?

10. Noem je innerlijke geestelijke strijd.

11. Wat kun je steeds maar niet overwinnen?

12. Breng het in gebed en bid voor elkaar in het groepje.

***

Toepasselijke liederen

Het gaat in dit artikel ook over de twee vleugels als van een arend (geloof en gebed), waarmee we de toevlucht kunnen nemen tot God. We lezen in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’

De ‘vleugels als arenden’ en en de vernieuwing van kracht komen we ook tegen in Jesaja 40:31. Er wordt ook mooi en bemoedigend over gezongen in het lied ‘Heer, ik kom tot U’ in Opwekking 488. Onder de afbeelding volgt het bekende lied.

Na de tekst kun je aanklikken op een uitvoering van het lied bij Nederland Zingt:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

***

Kies voor Jezus, want anders kies je voor?…

Nog steeds komt Jezus bij ons op bezoek met Zijn reddend en rijk makend Evangelie. Het gaat in het Woord van God over of je voor Hem of tegen Hem kiest. En of je voor de leugen of voor de waarheid kiest. Het gaat erom of je Jezus weigert of binnenlaat in je hart en leven.

Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen? In het refrein klinkt de proclamatie: ‘Hij is de Almachtige.’

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld. Staat op: Alles in alles.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Wie zijn vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig,

of wie niet zijn kruis opneemt en achter Mij komt.

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij is de levende

Want Hij is dood geweest en Hij leeft.

Hij is Jeshua Hamashiach.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Elly & Rikkert

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

***

Psalm 91 The Psalm Project

Als je gelovig uitziet naar Gods bescherming, mag je erop vertrouwen dat je veilig bent in Zijn schuilplaats. Daar gaat de volgende versie van Psalm 91 over:

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91

U bent mijn schild

Tekst Psalm 91 van The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

***

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

***

God maakt vrij en Psalm 42 The Psalm Project

Nederland Zingt – November 2020

Zie het fragment waarin ‘De Heer is mijn Bevrijder’ gezongen wordt, het begint ongeveer bij 17.30 minuten van de aflevering:

YouTube-video Nederland Zingt

uitzending ‘God maakt vrij’

Zie: De HEER is mijn Bevrijder’

Stil mijn ziel, wees stil

Hieronder volgt nog een bemoedigend lied, dat bij de sessie past. In Opwekking 717 wordt gevraagd aan de Vredevorst om de vernieuwing van ‘een vaste geest in mij’, die in God alleen rust, en niet afdwaalt. Laat je door Hem leiden!

Op de afbeelding hieronder lees je in Filip. 4:6-7 hoe je de vrede van God in je hart en denken kunt ontvangen. De tekst van opwekking 717 past er goed bij, als we daarin zingen: ‘Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.’

Hieronder volgt de volledige tekst en de link naar het lied op YouTube:

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil + tekst

Een lied van: Keith & Kristyn Getty/Stuart Townend. Ned. tekst: Harold ten Cate

***

Omdat Jezus leeft!

Nederland Zingt Dag 2015: Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft,

ben ik niet bang voor morgen.

Omdat Hij leeft: Mijn angst is weg.

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst.

En het leven is het leven waard,

omdat Hij leeft.

Jezus is Koning en Overwinnaar

Dat komt naar voren in het volgende lied van Sela:

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

***

YouTube-video Sela

Hij is Koning (CD/DVD Live in Groningen)

Glorie aan God!

Het lied ‘Glorie aan God’ is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus Christus op het rijk van de duisternis. Het lied luidt als volgt:

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:

‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Eer deze God en geef Hem heel je hart,

Hij geeft schuldigen liefde en genade.

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,

Ga terug naar de hemelse Vader.

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God (4x)

***

(Tekst en muziek: M. Williams)

***

Opwekking 818. Op die dag

YouTube-video Opwekking 818

Op die dag – CD42 (live video)

***

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.

Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij.

***

Refrein:

Op die dag, in de hemel, wat een dag,

wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied.

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.

Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.

(Refrein 2x)

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

***

2 Thessalonicenzen 4:13-17, 1 Korintiërs 15:50-57

Oorspr. titel: One day (when we all get to heaven)

Eliza Hewitt, Matt Redman e.a. Ned. tekst: Menno van der Beek