Sta op cursus Geestelijk herstel sessie.10

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Vergeving en herstel door Jezus Christus

Jezus is de Bevrijder en Heler

Jezus is op aarde gekomen, om innerlijke pijn weg te dragen, om de schuld te verzoenen, om onrecht te lijden en het recht te herstellen. Hij is ook gekomen om het kwaad en de duisternis te overwinnen en de waarheid aan het licht te brengen. Door het werk van de Heilige Geest kunnen we dit persoonlijk door het geloof aanvaarden en ervaren.

Evangelie betekent letterlijk:

blijde boodschap

Wat gebeurt er bij het kruis?

Laat de pijnlijke scherven uit je verleden aan Jezus zien. Breng ze aan de voet van het kruis! Aan het kruis heeft Jezus onze zonden en lasten op zich genomen en weggedragen. Door het geloof in Hem worden onze bezwaarde harten verlicht.

Hieronder volgt het bekende lied ‘Het ruwhouten kruis’:

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd voor de mens tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,

heeft een wondere bekoring en macht.

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,

om de vreugde die dat kruis voor ons bracht.

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd,

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,

voor een ieder die in Hem gelooft.

 

Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon,

want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,

‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon,

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Luister hieronder naar het lied in het Engels, dat mijn zoon heeft ingezongen. Het geeft je geweldige (voor)uitzichten… Het heeft al vele jaren de gelovigen bemoedigd. Klem je door het geloof ook vast aan het ruw houten kruis! Daarbij mag je voor redding en heling zien op Jezus, de Heiland.

YouTube-video The old rugged cross ~ Geerten Baaijens

Opdracht 1

Laat een ieder om de beurt aangeven wat aanspreekt in dit lied. Vertel erbij waarom je dit aanspreekt. 

Hoe worden we bevrijd van onze lasten? 

Christen in het boek ‘De Christenreis van John Bunyan’ ging gebogen onder een zwaar pak op zijn rug. Toen hij op het kruis zag, viel het pak van hem af in een diepe put. Bunyan vermeldt erbij: ‘Hij heeft het nooit meer teruggezien.’ Dat is een opmerkelijk uitspraak van deze bekende puriteinse prediker.

Bij het kruis valt er een pak van ons hart

We weten niet wat er allemaal in dit pak zat. Dat kun je het beste voor jezelf invullen. Neem maar aan dat daar ook de gevolgen van de zonden in zitten. Daarin zitten dus ook de brokstukken, mislukkingen en de pijn van je verleden.

Je ziet hierin dat we een rijk, bemoedigend Evangelie kunnen brengen aan mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Dit geldt ook voor hen die gevangen zitten in hun verslaving, om de innerlijke pijn te verdoven. Ze kunnen vastzitten aan negatieve gedachten en leugens.

Door de verlichting van het Evangelie zullen zij de waarheid kennen, en erdoor worden vrijgemaakt. Door Jezus is er vrijheid en herstel mogelijk voor verslagen en verslaafde mensen, die hun innerlijke pijn willen verdoven.

Bij het kruis is er vergeving en herstel

 

Opdracht 2 voor de hele groep

Voor de opdracht 2 beluisteren we in het lied ‘Meer dan ooit…’ over de rijkdom die we kunnen ontvangen door het offer van Jezus Christus.

Het lied kan ook worden afgespeeld als de deelnemers hun last, schuld en pijn aan de voet van het kruis neerleggen.

Daarna kan het lied ‘Op dat moment – Dank u voor het kruis’ worden afgespeeld.

https://www.youtube.com/watch?v=mDwrckq4ghU

 YouTube-video Remco Hakkert, meer dan ooit…

Bij deze opdracht dient er een houten kruis aanwezig te zijn in de zaal. Aan de voet van dit kruis kan iedereen dan de eigen last, schuld op pijn neerleggen.

Het is goed dat daarvoor eerst wordt gebeden. Tijdens deze gebeden kan worden benoemd welke lasten, schulden en pijn aanwezig kunnen zijn in de harten en gedachten. Er kan dan een oproep tot schuldbelijdenis en overgave volgen.

Laat het daarna een poosje stil zijn, zodat een ieder tot zichzelf kan inkeren. Het gaat erom dat we vervolgens de last, schuld en pijn aan de voet van het kruis neerleggen.

Het kan op verschillende manieren gebeuren:

De deelnemers kunnen het opschrijven, en daarna het verscheuren en de snippers bij het kruis neergooien.

Je kunt ze ook eerst een steen in de hand geven, zodat ze het tastbaar gaan bedenken. De stenen kunnen daarna bij het kruis worden neergelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=EYjoBmIG8EQ

 YouTube-video Opwekking 545 – Op dat moment

 

Verdergaan in de kleine discussiegroepjes

Opdracht 3: We vragen ons samen af:

  • Hoe kunnen we geestelijk herstellen van de pijn van afwijzing?
  • Hoe kunnen we het geluk bij God vinden, en Hem eren als de liefdevolle Vader?
  • Hoe komen we geestelijk tot rust?
  • Hoe worden we bevrijd van onze lasten aan de voet van ‘het ruwhouten kruis’? (Denk hierbij aan het lied.)

Ga met elkaar in gesprek over deze vragen.

a. Hoe komen de vragen hierboven bij jou over?

b. Welke twijfels heb je bij deze vragen?

c. Welke vragen heb je er zelf bij?

 

Waarom werd Jezus Zelf ook veracht en afgewezen?

Samen lezen Jesaja 53:1-12

Over Jezus lezen we in Jesaja 53:3 dat Hij veracht was, en gezien werd als de onwaardigste onder de mensen.

Opdracht 4 – Bespreek samen Jesaja 53

a. Om de beurt kunnen de groepsleden daarbij een tekst benoemen die hen het meeste aanspreekt, en waarom dit zo is.

b. Bedenk en noem daarna wat Jezus volgens de verschillende teksten heeft geleden.

c. Hoe is zijn innerlijke houding hieronder geweest?

d. Waarom zijn deze verschillende facetten van lijden zo belangrijk voor ons?

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing

 hebben we Jezus nodig.

Hoe kunnen we herstel ontvangen door de wonden van Jezus?

We lezen in de verzen 4 en 5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Opdracht 5

a. Bespreek hoe we vergeving, herstel en heling kunnen ontvangen door de wonden, het lijden en sterven van Jezus Christus.

b. Laten we er goed over nadenken en daarna opgeven waarvoor we gebed nodig hebben voor onszelf.

Opdracht 6

Powerpoint bij opdracht 6:

Levensvernieuwing en geloof

6. Denk samen na over de volgende serie afbeeldingen over levensvernieuwing, geloofsovergave en  geestelijke groei. Probeer iets over de afbeeldingen te vertellen.

a. Wat wordt er bij de nummers 1 t/m 8 uitgebeeld en wat kunnen we er van leren?

b. In welke afbeelding kun jij jezelf het meest herkennen?

c. Waarom wil je verder groeien in het geloof (naar een volgende afbeelding)?

1.

 2.

3.

4.

5.

 6.

7.

8.

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst met liederen

De liefde en genade van God in het geven van Zijn Zoon voor onze zonden is onbegrijpelijk groot. Dit dieptepunt van lijden is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis als het gaat om de genade en verzoening van God naar de mens. Dit loopt uit op een eeuwige verwondering en aanbidding. Voor alle gelovigen is de genade van God genoeg.

Heb je deze genade al ervaren? Is deze genade voor jou ook al genoeg?

Zie het in het bekende lied 614 uit opwekking. Je kunt het na de liedtekst beluisteren via de links naar YouTube uit opwekking of naar mooie samenzang met instrumenten en een kinderkoor.

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

 

Om jezelf weer toe te wijden aan God en Jezus kun je het volgende lied in overgave beluisteren en meezingen:

https://www.youtube.com/watch?v=N44qu1lFJUc

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

Mogelijkheid tot nazorg